Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Legislatia specifica inspectiei la constructiile hidrotehnice

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micLegislatia specifica inspectiei la constructiile hidrotehnice

I. Principalele acte normative privind constructiile hidrotehniceI. 1 Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

I. 2. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

I. 3. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 466/2001;

I. 4. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea in siguranta a acumularilor cu folosinta piscicola, de agrement sau de interes local, din catagoriile de importanta C si D, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2006;

I Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Legislatia specifica inspectiei la constructiile hidrotehnice este prevazuta in actele normative (proceduri, instructiuni si alte acte de reglementare) pentru punerea in aplicare a legilor de mai sus, precum si a altor legi conexe. Aceste acte normative care sunt aprobate prin ordine ale autoritatilor publice centrale de specialitate si vor fi prezentate sintetic in cele ce urmeaza.

Pentru definirea domeniul de aplicare a inspectiilor, in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata in temeiul Legii nr. 466/2001, precizam ca prin constructie hidrotehnica, respectiv baraj, cum se vor numi in continuare acestea, se intelege: orice lucrare hidrotehnica avand o structura existenta sau propusa, care este capabila sa asigure acumularea, permanenta sau nepermanenta, de apa, de deseuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimica, industria energetica si din iazurile de decantare din industria miniera), a caror rupere poate produce pierderea necontrolata a continutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic si/sau natural.

Notiunea de baraj cuprinde totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv constructiile si instalatiile-anexa aferente acestuia, precum si cele naturale, terenul de fundatie si versantii care asigura acumularea, reprezentand cuveta lacului de acumulare si cuprinde:

1. barajele si digurile care realizeaza retentii permanente sau nepermanente de apa;

2. lucrarile hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate in rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 m3 si conducte fortate);

3. barajele si digurile care realizeaza depozite de deseuri industriale.

In functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensionala, mai mica sau egala cu 1, barajele se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii de importanta:

. A - baraj de importanta exceptionala;

. B - baraj de importanta deosebita;

. C - baraj de importanta normala;

. D - baraj de importanta redusa.

II. Prevederi legale ale controlului si inspectiilor la baraje

II. 1. - In Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul in domeniul constructiilor hidrotehnice este reglementat in contextul prevederilor generale din capitolului IV: "Controlul activitatii de gospodarire a apelor":

v     In cadrul autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor functioneaza Inspectia de stat a apelor, cu atributii de inspectie si de control al aplicarii legii apelor.

v     Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa asigure sprijinul salariatilor autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor si Administratiei Nationale "Apele Romane" si imputernicitilor acestora, precum si sa asigure, in perioadele de ape mari si inundatii, efectuarea continua a observatiilor, masuratorilor si transmiterii informatiilor.

v     In scopul indeplinirii atributiilor de control, personalul de gopodarire a apelor, precum si imputernicitii autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor, dupa declinarea identitatii si calitatii, au dreptul:

de acces la ape, in zonele din lungul apelor, ca si in orice alt loc, unitate sau instalatie, indiferent de detinatorul sau proprietarul acestora, pentru a face constatari privind respectarea reglementarilor si aplicarea masurilor de gospodarire a apelor;

de a controla lucrarile, constructiile, instalatiile sau activitatile cvare au legatura cu apele si de a verifica daca acestea sunt realizate si exploatate in conformitate cu prevederile legale specifice si cu respectarea avizelor sau a autorizatiilorde gospodarire a apelor, dupa caz;

de a verifica instalatiile de masurare a debitelor, de a recolta probe de apa si de a examina, in conditiile legii, orice date sau documente necesare controlului;

de a constata faptele care constituie contraventii sau infractiuni in domeniul gospodaririi apelor si de a incheia documente, potrivit legii.

II. 2. - In capitolul III al Ordonantei de urgenta nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata in temeiul Legii nr. 466/2001, prevederile specifice in domeniul "Controlului in domeniul sigurantei barajelor", sunt urmatoarele:

Controlul indeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei barajelor se face de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor sau de imputerniciti ai acestuia.

Controlul indeplinirii exigentelor de performanta privind calitatea in constructii, stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se face de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Locuintei sau de catre organele teritoriale ale acestuia.

Controlul curent al activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor va fi asigurat de imputernicitii Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si ai Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Locuintei.

Pentru efectuarea controlului in unitatile cu regim special de acces imputernicitii cu drept de control vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective.

In scopul indeplinirii atributiilor de control imputernicitii cu drept de control, dupa declinarea identitatii si calitatii, au dreptul:

o        de acces la baraje, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;

o        de a controla existenta si functionalitatea aparaturii de masura si control prevazute pentru urmarirea comportarii in timp a barajelor, in conformitate cu prevederile proiectelor specifice;

o        de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni conform competentelor acordate.

II. 3. - Conform prevederilor capitolului II al Ordonantei de urgenta nr. 138/2005 privind exploatarea in siguranta a acumularilor cu folosinta piscicola, de agrement sau de interes local, din catagoriile de importanta C si D, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2006, inspectia tehnica a acumularilor se efectueaza de catre personalul cu atributii de inspectie in domeniul gopodaririi apelor.

Astfel, Inspectia de stat a apelor din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor coordoneaza realizarea inspectiilor tehnice anuale ale micilor acumulari, prin personalul cu atributii de inspectie din domeniul gospodaririi apelor, urmarind:

a) existenta autorizatiei de functionare in conditii de siguranta a lucrarii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata, a autorizatiei de gospodarire a apelor, precum si a regulamentelor si documentelor necesare, conform legii;

b) starea tehnica si functionalitatea lucrarilor si echipamentelor hidromecanice prin care se realizeaza controlul cotei de retentie si evacuarea debitelor excedentare in conditii de ape mari;

c) sistemul de comunicatii intre personalul de exploatare al micilor acumulari si dispeceratul directiei de ape aferente, precum si dintre personalul de exploatare si autoritatile administratiei publice locale de pe raza de influenta a acumularii.

III. Legislatia si specificul inspectiilor la constructiile hidrotehnice (baraje)

Inspectia la constructile hidrotehnice este o activitate permanenta care incepe inca din faza de executie si se desfasoara neintrerupt, pe toata durata de viata, pana la dezafectarea acestora.

Inspectiile se efectueaza la toate tipurile de constructii hidrotehnice, indiferent de marime, tip constructiv, folosinte sau vechime, si indiferent de forma de proprietate.

Conform prevederilor legale mentionate mai sus, inspectiile de ape la constructiile hidrotehnice se realizeaza in cadrul a trei tipuri de activitati:

- urmarirea comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice, efectuata de detinatori;

- evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor, realizata de experti atestati;

- inspectiile periodice ale sigurantei barajelor, efectuate de autoritatile publice centrale din domeniul gospodaririi apelor si Administratia Nationale "Apele Romane", si imputernicitii acestora.

De asemenea, inspectiile la constructiile hidrotehnice se efectueaza si de catre personalul cu atributii specifice al autoritatii publice centrale in domeniul mediului, al autoritatii publice centrale in domeniul constructiilor si al Inspectoratului de stat in constructii, precum si de imputernicitii acestora.

III. 1. - Urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice (UCC) se realizeaza de catre detinatorii sau administratorii lucrarilor respective, potrivit prevederilor "Normativului pentru Urmǎrirea Comportǎrii Constructiilor Hidrotehnice NP 087-03", aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 645 din 23 octombrie 2003.

Controlul activitǎtii de urmǎrire a comportǎrii in timp a constructiilor hidrotehnice se face prin inspectii tehnice periodice si ocazionale, asupra tuturor constructiilor pǎrtilor de constructii si instalatii anexǎ aferente, pentru constatarea stǎrii constructiei la un moment dat, a modului ei de supraveghere, precum si concordanta dintre acestea, importanta constructiei, gradul de dotare cu aparatura de masura si control (AMC) si fenomenele apǎrute.

Inspectiile periodice se fac asupra tuturor constructiilor si pǎrtilor de constructii care nu se afa sub apǎ, precum si zonelor adiacente acestora si se executǎ cel putin o datǎ pe an, la toate constructiile aflate in frontul de retentie iar Inspectiile ocazionale se efectueazǎ in functie de evenimentele deosebite din viata constructiei hidrotehnice.

Inspectiile tehnice periodice sau ocazionale se finalizeazǎ printr-un Referat de inspectie, in care se prezinta in principal : programul inspectiei, situatia de exploatare a amenajǎri in perioada inspectiei, modul in care au fost aduse la indeplinire obiectivele stabilite prin program, metodele si procedurile utilizate la inspectie, dupǎ caz, descrierea incidentelor, accidentelor sau avariilor care au avut loc si recomandǎrile care decurg din cele constatate.

III. 2. Evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor se efectueaza de catre catre experti certificati/avizati de autoritatea publica centrala in domeniul gospodaririi apelor, conform Metodologiilor privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare (NTLH - 022) si a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale (NTLH - 023). Aceste norme sunt aprobate prin Ordinul comun al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 116/2002 si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 289/2002.

Evaluarea sigurantei in exploatare a unui baraj, constituie o verificare a starii tehnice, precum si a conditiilor de exploatare, urmarind modul de indeplinire a exigentelor prevazute de reglementarile in vigoare si de practica inginereasca din domeniu.

Evaluarea sigurantei barajelor, efectuata de catre expertii atestati de Ministerul Mediului si Gospodǎririi Apelor, cuprinde etapa I, de evaluare preliminara si etapa a II-a, de evaluare finala, si include realizarea Referatului de inspectie in teren a barajului.

Referatul expertului privind inspectia in teren a barajului, contine urmatoarele capitole:

Conditii de realizare a inspectiei

Evacuarea apelor mari

Lacul de acumulare

Starea structurala a lucrarilor

Verificarea sistemului de urmarire a comportarii in timp

Alte elemente

III. 3. - Controlul si inspectiile periodice ale sigurantei in exploatare a barajelor, se realizeaza conform Procedurii si competentelor de efectuare a controlului privind siguranta barajelor - NTLH-034", aprobata prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 120/2002.

Procedura stabileste cadrul organizatoric si functional unitar privind exercitarea atributiilor de control in domeniul sigurantei in exploatare a barajelor pentru unitatile si personalul abilitate de autoritatea publica centrala in domeniu.

Activitatea de control se realizeaza cu periodicitate diferita, de la un baraj la altul, in functie de categoria de importanta, starea tehnica si gradul de risc al acestora, precum si din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Competentele de control sunt acordate Inspectiei de stat a apelor din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor, care coordoneaza si exercita controlul in domeniul sigurantei barajelor. Autoritatea publica centrala din domeniul gospodaririi apelor poate delega competente pentru controlul in domeniul sigurantei barajelor, personalului de specialitate din cadrul unitatilor teritoriale aflate in subordinea, autoritatea sau coordonarea sa, precum si altor persoane specializate din cadrul structurii sale centrale, pe baza de imputernicire speciala.

Programele de control ale Inspectiei de stat a apelor pentru controlul in domeniul sigurantei barajelor sunt aprobate de conducerea autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor, iar programele de control ale personalului abilitat din teritoriu vor fi aprobate de Inspectia de stat a apelor.

Unitatile si persoanele abilitate pentru control in domeniul sigurantei barajelor au in vedere verificarea si realizarea urmatoarelor obiectve ale controlului:

a) existenta acordului de functionare in siguranta si respectarea prevederilor acestuia in perioada de executie;

b) existenta autorizatiei de functionare in conditii de siguranta si respectarea prevederilor acesteia in perioada de exploatare;

c) indeplinirea conditiilor de exploatare in siguranta prevazute in expertizele avizate de Comisia Nationala pentru Siguranta Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice - CONSIB sau a conditiilor stabilite prin ordine ale autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor, legate de acest domeniu, inclusiv respectarea programelor de exploatare;

d) existenta si aplicarea proiectelor de urmarire a comportarii in timp a barajelor si respectarea prevederilor acestora, precum si a altor prevederi ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 466/2001;

e) organizarea si realizarea sistemului de securitate si paza aprobat de inspectoratele judetene de protectie civila;

f) asigurarea masurilor de protectie si siguranta necesare pentru evitarea amplasarii si realizarii unor constructii, depozite, amenajari sau a altor activitati in ampriza barajelor sau in zonele de protectie ale acestora;

g) existenta aparaturii de masura si control prevazute pentru urmarirea comportarii in timp a barajelor;

h) realizarea la termenele prevazute de lege a remedierilor impuse in cazul suspendarii autorizatiei de functionare in conditii de siguranta;

i) sistemul informational de avertizare-alarmare;

j) respectarea procedurii de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare, aprobata prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

Prevederile procedurii sunt obligatorii atat pentru detinatorii de baraje, cat si pentru unitatile si personalul abilitat pentru control in domeniul sigurantei barajelor de catre autoritatea publica centrala din domeniul gospodaririi apelor.

V.4 . - Fisa pentru inspectia in teren a barajului

(este anexa la NTLH - 034, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

si contine 10 pagini, cu date de detaliu privind barajul, a carei sinteza se prezinta mai jos)

I. Date generale administrative si tehnice

A. Date administrative

B. Date tehnice generale

B1. Realizarea initiala

B2. Dupa reparatii capitale sau reabilitari

B3. Importanta constructiei

B4. Avize si autorizatii de exploatare si functionare si analize de evaluare a sigurantei

II. Date privind caracteristicile barajului si amplasamentului

A. Caracteristicile privind tipul si geometria barajului

1. Tipul

2. Dimensiuni principale

B. Evacuarea apelor mari

1.a. Date hidrologice (in regim natural si amenajat)

1.b. Debite caracteristice maxime

2. Evacuatori de ape mari si evacuatori de avarie sau de exploatare

3. Echipamente hidromecanice pentru evacuarea apelor mari (stavile, clapete, goliri de fund)

C. Terenul de fundare (geologie, geotehnica, hidrogeologie)

1. Tipul terenului de fundare

2. Date geotehnice

3. Tratarea, etansarea si drenarea fundatiei

D. Seismicitate

III. Date privind starea actuala a barajului si amplasamentului

A. Istoricul evolutiei barajului; evenimente si observatii

B. Sistemul de supraveghere (constructii, echipamente, mediu)

C. intretinere si mentenanta; RK, reabilitari

D. Lacul de acumulare (colmatari, diguri de remuu, alunecari)

E. Sistemul informational, avertizarea, alarmarea, evacuarea

Daca exista sistem UCC institutionalizat si functional

IV. Date privind consecimntele unei avarii potentiale

A. Unda de rupere

B. Delimitarea zonelor de inundatie in cazul existentei calculelor undelor de rupere

C. Sistemul informational, avertizarea, alarmarea (functionare operativa)

D. Sistemul de evacuare a populatiei

E. Evaluarea pagubelor posibile (in caz de avarie)

V. Concluzii sintetice privind siguranta barajului

A. Suficienta datelor de baza

B. Asigurarea conditiilor legale de fond

C. Asigurarea conditiilor formale de functionare in legalitate

D. Recomandari, cerinte

In urma efectuarii controlului privind siguranta in exploatare a barajelor, unitatile si persoanele abilitate pentru control, intocmesc, dupa caz, conform legii, normelor, tematicilor, sau programelor de inspectii (prevazute in Legea apelor nr. 107/1996, NTLH - 034 sau in Legea nr. 13/2006 privind exploatarea in siguranta a barajelor din categoriile C si D, ale micilor acumulari);

Procese verbale si alte documente de constatare a faptelor care constituie contraventii sau infractiuni in domeniul gospodaririi apelor si sigurantei barajelor, potrivit legii.

- Fise pentru inspectia in teren a barajelor si Note de constatare, conform prevederilor NTLH - 034;

Rapoarte de inspectie tehnica, conform Legii nr. 13/2006 privind exploatarea in siguranta a barajelor din categoriile C si D, ale micilor acumulari.

IV. Structura organizatorica si situatia actuala a inspectiilor la baraje

IV. 1. - Inspectia de urmarire a comportarii in timp a barajelor

Conform prevederilor Normativului NP 087-03, detinatorii de baraje organizeaza sistemul integrat de UCC, ca o componenta a sistemului calitatii in constructii, desfasurand urmarirera comportarii constructiilor hidrotehnice respective sub forma urmarii curente si urmaririi speciale.

Urmarirea curenta se aplica la toate tipurile de baraje si se realizeaza conform "Instructiunilor de urmarire curenta". Urmarirea speciala se instituie la barajele aflate in exploatare, incadrate in categoriile de importanta "A" si "B" si se realizeaza pe baza "Proiectului de urmarire speciala".

Urmarirea speciala se realizeaza de personal calificat in astefel de activitate pentru culegere, inregistrare si prelucrare primara a adetelor si informatiilor, certificat de autoritatea publica centrala in doemniul gospodaririi apelor, coonform prevederilor NTLH - 031.

In "Regulamentul privind certificarea personalului de conducere si coordonare a activitatii de urmarire a comportarii in timp a barajelor - NTLH - 031", aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.117/2002, sunt prevazute conditiile in care personalul care conduce si coordoneaza activitati de urmarire a comportarii in timp a barajelor, poate obtine certificatul de la Ministerul Mediului si Gospodǎririi Apelor. Secretariatul Comisiei de certificare este asigurat de Directia pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor din cadrul ministerului.

La nivel national, sunt certificati 154 de specialisti in acest domeniu, dupa cum urmeaza;

pentru Administratia Nationala "Apele Romane";

23 pentru Hidroelectrica S.A.

36 pentru alti detinatori si administratori de baraje de diverse tipuri.

IV. 2. - Inspectia de evaluare a starii de siguranta a barajelor

Inspectiile tehnice de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor conform prevederilor NTLH - 022 si NTLH - 023, sunt efectuate de catre expertii certificati/avizati de Ministerul Mediului si Gospodǎririi Apelor.

Atestarea expertilor se efectueaza conform "Regulamentul privind organizarea si certificarea corpului de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B - NTLH - 014" aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.114 din 11.02.2002 (anexa nr. 1).

Regulamentul prevede constituirea la nivel national, a trei corpuri de experti certificati sa realizeze evaluarea starii de siguranta in exploatare, pentru urmatoarele categorii de baraje:

A.     Corpul de experti pentru baraje, diguri si cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru constructiile si instalatiile-anexa aferente acestora, constituit din 25 de membri.

B.     Corpul de experti pentru baraje si diguri care realizeaza depozite de deseuri industriale, constituit din 15 membri;

C.     Corpul de experti pentru lucrari hidrotehnice speciale, constituit din 10 membri.

Selectia si certificarea expertilor se face prin concurs, de catre o comisie de certificare numita prin ordin al ministrul apelor si protectiei mediului, iar ministerul emite certificatul de expert. Secretariatul Comisiei de certificare este asigurat de Directia pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor din cadrul ministerului.

In prezent sunt atestati 42 de experti, astfel :

- 24 experti pentru evaluarea sigurantei barajelor, digurilor si cuvetelor lacurilor de acumulare ;

- 9 experti pentru evaluarea sigurantei barajelor si digurilor de deseuri industriale ;

- 9 experti pentru evaluarea sigurantei lucrarilor hidrotehnice speciale.

Din anul 2002 pana in prezent, expertii au efectuat circa 200 de evaluari ale sigurantei barajele din categoriile A si B, pentru care minsterul a emis 138 de autorizatii de functionare in siguranta (respectiv 102 pentru baraje si lacuri de acumulare si 36 pentru depozite de deseuri industriale). Se mentioneaza faptul ca in urma expertizelor preliminare, la o serie de baraje se realizeaza lucrari de punere in siguranta propuse de experti, dupa care va urma autorizarea de functionare in siguranta.

Pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D, expertii sunt atestati conform "Proceduri de avizare a specialistilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D - NTLH - 015", aprobata prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.114 din 11.02.2002 (anexa nr. 2). Corpul de experti, este constituit din specialisti verificatori de proiecte si experti tehnici atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului in domeniul constructiilor hidrotehnice (A7 - rezistenta si stabilitate si B5 - siguranta in exploatare). In baza analizei dosarului depus la Ministerul Mediului si Gospodǎririi Apelor si a activitatii specialistului respectiv, de la caz la caz, acesta poate primi avizul de la minister. Acest corp de experti nu are o limita de membri. Secretariatul Comisiei de avizare a specialistilor este asigurat de Directia pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor din cadrul ministerului.

La nivel national, sunt atestati un numar de 40 de experti (29 pentru baraje de retentie a apei, 6 pentru depozite de deseuri si 5 pentru lucrari hidrotehnice speciale). Se face precizarea ca expertii pentru barajele din categoriile A si B, pot efectua expertize si pentru barajele din categoriile C si D.

Pana in prezent, au fost efectuate peste 300 de expertize ale barajelor din categoriile C si D, iar Administratia Nationala "Apele Romane", care are competentele legale pentru acestea, a emis 142 de autorizatii de functionare in siguranta, iar un numar de 136 baraje se afla in procedura de expertizare.

IV. 3. - Inspectia tehnica periodica a sigurantei in exploatare a barajelor

Conform prevederilor legale, Inspectia de stat a apelor si Directia pentru siguranta barajelor si cadastrul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Administratia Nationale "Apele Romane" si Directiile de ape ale ANAR, precum si imputernicitii acestora, intocmesc si realizeaza periodic si anual, tematici si programe de inspectie a tuturor categoriilor de baraje.

La nivelul anului 2005, au fost efectuate, prin sondaj, inspectii in teren pe baza de Fise de inspectie standard (NTLH - 034) si Note de constatare, la 287 de baraje (11 % din totalul de 2.510 baraje inventariate), prin care s-au stabilit, impreunǎ cu detinǎtorii sau administratorii de baraje, mǎsurile pentru punerea in sigurantǎ a acestora:

233 baraje pentru retentii permanente si nepermanente de apǎ (A,B,C si D);

42 baraje si diguri care realizeazǎ depozite de deseuri industriale (A si B);

12 lucrǎri hidrotehnice speciale (LHS).

Raportul final releva faptul ca din totalul inspectiilor, la 202 de baraje, exploatarea se putea face in continuare, fǎrǎ restrictii si lucrǎri majore, pentru restul barajelor (85 de baraje, 25 % din total inspectii) situatiile semnalate fiind urmǎtoarele:

- la 30 de baraje, exploatarea trebuia suspendatǎ panǎ la efecuarea unei expertize;

- la 28 de baraje, exploatarea se putea face in continuare, cu restrictii stabilite prin expertize;

- la 35 de baraje, exploatarea se putea face in continuare, cu executia in termen limitat, a unor lucrǎri stabilite prin expertize;

- pentru 6 baraje, s-a dispus trecerea in procedurǎ de abandonare sau demolare, conform unui proiect aprobat legal.

Din totalul de 1.621 de baraje din categoriile C si D, inventariate la nivelul lunii martie 2006, conform OUG nr. 138/2005 privind exploatarea barajelor din categoriile de importanta C si D, pana la data de 26 mai a.c., au fost inspectate un numar de 1.012 baraje (62 % din total).

V. Consideratii privind reglementarile inspectiilor la baraje

V. 1. - Inspectiile de ape la baraje se efectueaza distinct, in cadrul a trei tipuri de activitati:

- urmarirea sistematica a comportarii in timp (UCC), curenta si speciala, de catre detinatori;

- evaluarea/reevaluarea starii de siguranta, realizate periodic de experti (dupa caz, 1-10 ani);

- inspectiile tematice si programele anuale ale autoritatilor din domeniul sigurantei barajelor.

Pentru ultimul tip de inspectie, consideram ca nu este precizat clar, compartimentele din cadrul MMGA si ANAR carora le revin competentele de inspectie, responsabilitatile de urmarire a masurilor stabilite si de re-efectuare, dupa caz, a altei inspectii cu aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.

V. 2. - Fisa de inspectie a barajului, conform anexei la NTLH - 034, este complexa, cuprinde date semificative pentru inspectia barajului, posibil a fi prelucrate electronic. Intocmirea acestor fise trebuie corelata, dupa caz, cu statutul barajului inspectat.

Actualizarea fiselor pentru barajele care au autorizatie de functionare in siguranta, este utila dupa trecerea termenului de autorizare, sau in situatii speciale. De asemenea, pentru barajele din categoriile de importanta C si D, intocmirea unor asemenea fise de inspectie ar presupune un consum de hartie nejustificat, prin minimum de infomatii care il contine.

V. 3. - Fata de cele de mai sus, OUG nr. 138/2005, aduce precizari privind inspectia barajelor din categoriile de importanta C si D, respectiv faptul ca inspectia acestora se finalizeaza prin Rapoarte de inspectie tehnica (simplificate, fata de NTLH-034), Note de constatare si Procese verbale de aplicare a sanctiunilor legale. Continutul Rapoartelor de inspectie tehnica ale micilor baraje, care a fost stabilit de MMGA si ANAR, in cadrul actiunii tematice de control si inspectii pentru anul 2006, trebuie definitivat si aprobat, printr-un act normativ, aprobat prin ordin al MMGA.

V. 4. - In vederea stabilirii necesitatii efectuarii de brese la micile baraje cu risc crescut de avariere, sunt necesare Instructiuni precise privind inspectia, componenta comisiei de control, actele cu caracter juridic, ce trebuiesc intocmite, factorii responsabili care iau decizia respectiva, precum si alte precizari esentiale privind regimul de exploatare provizoriu, termene de realizare si scenarii pentru situatii speciale, care, de asemenea, trebuie intocmite si aprobate printr-un act normativ, aprobat prin ordin al MMGA.

V. 5. - Competentele de control in domeniul sigurantei barajelor ale personalului Inspectiei de stat a apelor din cadrul MMGA sunt stabilite prin lege si Regulamentul de organizare si functionare al acestui compartiment. Este imperios necesar ca si "imputernicitii" din cadrul ministerului, precum si cei din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", ai directiilor de ape si ai sistemelor de gospodarire a apelor, sa aiba un Statut oficial in sensul atributiilor, competentelor si responsabilitatilor ce le revin privind inspectia de ape.

Propunem elaborarea unui act normativ privind Procedura de inspectie in domeniul gospodaririi apelor si sigurantei batrajelor, reglementarea emiterii si a regimului legitimatiilor speciale de inspectie, precum si modalitatea de informare publica a componentei nominale a "corpului de inspectori", care trebuie aprobat prin ordin al MMGA.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 11473
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved