Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept

Pensii De Serviciu Prevazute De Legile Speciale

legislatie+ Font mai mare | - Font mai micPensii De Serviciu Prevazute De Legile Speciale

I. Pensii de serviciu prevazute de Lg.303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in temeiul Lg.247/2005, modificata si completata prin O.U.G. nr.100/2007Beneficiaza de pensie de serviciu:

a) judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura,la implinirea virstei de 60 de ani , potrivit art. 82 alin. (1) din lege;

b) judecatorii si procurorii se pot pensiona la cerere inainte de implinirea virstei de 60 de ani daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in functia de judecator si procuror ;

c) la implinirea virstei de 60 de ani judecatorii si procurorii cu o vechime in magistratura intre 20 si 25 de ani

d) la implinirea virstei de 60 de ani ,persoanele care indeplinesc cumulativ, urmatoarele conditii: au o vechime de cel putin 25 de ani realizata numai in functia de judecator sau de procuror, iar eliberarea din functie a fost din motive neimputabile acestora, potrivit art. 82 alin. (5) din lege ;

e) judecatorii si procurorii pensionati anterior intrarii in vigoare a Legii nr.303/2004 , care beneficiaza de pensie din sistemul public si indeplinesc conditiile pentru acordarea pensiei de serviciu;

Pensia de serviciu prevazuta la art.82 din lege , are regimul juridic al unei pensii de limita de virsta ; judecatorii si procurorii eliberati din functie prin pensionare , pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala , indiferent de nivelul acestora ;

Judecatorii si procurorii pot fi pensionati aniticipat , cu reducerea virstei prevazute cu pina la 5 ani , in cazul in care depasesc vechimea in magistratura prevazuta cu cel putin 5 ani , aceasta pensie avind regimul unei pensii anticipate de serviciu , aceasta neputind fi cumulata cu venituri realizate dintr-o activitate profesionala ;

Plata pensiei se face de la data prevazuta in decretul Presedintelui Romaniei ca fiind cea a eliberarii din functie , sau in lipsa acesteia de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a decretului de eliberare din functie .

Sotul supravietuitor are dreptul la implinirea virstei de 60 de ani , la pensie de urmas in conditiile prevazute de Legea nr.19/2000 , calculata din pensia de serviciu aflata in plata , sau la care ar fi avut dreptul la data decesului sustinatorul decedat, actualizata dupa caz;copiii minori ai judecatorului sau procurorului decedat cit si cei majori pina la terminarea studiilor , dar nu mai mult de 26 de ani , au dreptul la pensia de urmas , calculata din pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avu dreptul la data decesulul sustinatorul decedat , actualizata dupa caz ;

Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor prevazute la art. 71 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu.

Pensiile de serviciu se actualizeaza ori de cite ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror in activitate , in conditii identice de functie , vechime si grad al instantei sau parchetului , cu luarea in considerare a sporurilor intrate in baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu , cit si a sporului de vechime , actualizare facuta prin casa judeteana de pensii , in baza adeverintei emisa de institutia publica si transmisa de catre C.N.P.A.S.Bucuresti .

La fiecare actualizare a pensiilor de serviciu casele teritoriale de pensii vor emite o noua decizie pe baza adeverintelor transmise de aceste institutii. In vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie sa cuprinda:

a) actele necesare stabilirii pensiei, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in normele de aplicare a acestei legi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) adeverinta-tip pentru pensia de serviciu, conform anexei nr. 1 sau, dupa caz, anexei nr. 2 la norme metodologice, intocmita de ultima unitate angajatoare, care va cuprinde vechimea in magistratura, vechimea numai in functiile de judecator si de procuror, media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii si venitul brut realizat la data pensionarii.

Cererea de inscriere la pensie, insotita de documentatia de pensionare si de adeverinta-tip, va fi depusa la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are domiciliul persoana indreptatita, care va calcula atat pensia din sistemul public stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si pensia de serviciu stabilita potrivit prevederilor legii. Pensia care se achita titularului este pensia cea mai avantajoasa.

II.Pensii prevazute de Lg.96/2006 privind statutul deputatilor si a senatorilor , cu modificsarile si completarile ulterioare

Beneficiarii pensiei prevazute de lege sunt deputatii si senatorii care , incepind cu anul 1990 detin sau au detinut mandate de deputat sau senator .

Beneficiaza de pensie conform legii urmatoarele persoane:

a) care la data solicitarii pensiei au calitatea de deputat sau senator, si au indeplinite conditiile de varsta si stagiu de cotizare necesare obtinerii unei categorii de pensie prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) care la data solicitarii pensiei nu au calitatea de deputat sau senator, dar au detinut in trecut cel putin un mandat complet de deputat sau senator si indeplinesc conditiile de varsta si stagiu de cotizare prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obtinerea unei categorii de pensie;

c) care la data solicitarii pensiei au o pensie stabilita legal in sistemul public de pensii, pe baza Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si au detinut in perioada 1990 pana la data solicitarii cel putin un mandat complet de deputat sau senator.

Prin exceptie de la dispozitiile Legii nr.19/2000 , la implinirea virstei de 63 de ani si a unui stagiu de cotizare de 30 de ani , deputatii si senatorii beneficiaza de pensie in cuantum prevazut de art.82 alin (1) din Legea nr.303/2004 , daca au detinut cel putin trei mandate de parlamentar .

Baza de calcul (BC) a cuantumului pensiei o reprezinta indemnizatia de baza medie lunara din ultimele 12 luni de mandat ale unui deputat sau senator in activitate.

Baza de calcul pentru actualizarea pensiilor stabilite conform legii o constituie indemnizatia de baza lunara a unui deputat sau senator in activitate.

Pensia de urmas se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, din pensia stabilita conform prevederilor legii, aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, potrivit art. 49 din lege , sustinatorul decedat, stabilita pe baza indemnizatiei de baza medii lunare din ultimele 12 luni a unui parlamentar in activitate.

Drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de la pensia proprie din sistemul public la pensia de urmas stabilita din pensia de deputat sau senator se cuvin si se acorda cu luna urmatoare depunerii cererii.

Deputatul sau senatorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 49 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pensia anticipata, precum si pe cele de la art. 4 lit. a) si b) din norme poate beneficia, la cerere, de pensie in conformitate cu legea. In acest caz, cuantumul pensiei se calculeaza conform prevederilor art. 6 din norme si nu poate fi cumulat cu veniturile realizate in perioada de anticipare, dintr-o activitate profesionala prevazuta la art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care beneficiarul unei pensii anticipate desfasoara o activitate potrivit art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, plata pensiei se suspenda in conditiile art. 92 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege.

La implinirea varstei standard de pensionare, pensia anticipata din sistemul public de pensii se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

Deputatul sau senatorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 50 alin. (1) si (1^1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pensia anticipata partiala, precum si pe cele de la art. 4 lit. a) si b) din normele de aplicare a legii poate beneficia, la cerere, de pensie in conformitate cu legea.

Cuantumul pensiei prevazute la alin. (1) se calculeaza prin diminuarea cuantumurilor calculate conform art. 6 din norme, in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 1.

Tabelul nr. 1

Stagiul de cotizare realizat Procentul

peste stagiul complet de cotizare de diminuare

din Legea nr. 19/2000,  pentru fiecare luna

cu modificarile si completarile de anticipare

ulterioare (%)

Pana la un an  0,50

Peste 1 an  0,45

Peste 2 ani  0,40

Peste 3 ani 0,35

Peste 4 ani  0,30

Peste 5 ani  0,25

Peste 6 ani  0,20

Peste 7 ani 0,15

Peste 8 ani  0,10

Intre 9 si 10 ani  0,05

In cazul in care beneficiarul unei pensii anticipate partiale stabilite conform legii desfasoara o activitate potrivit art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, plata pensiei se suspenda in conditiile art. 92 din aceeasi lege.

La implinirea varstei standard de pensionare, pensia anticipata partiala conform legii, ca si pensia anticipata partiala din sistemul public de pensii, se recalculeaza prin eliminarea diminuarilor, respectiv prin adaugarea perioadelor de asimilare si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

Dosarul de pensie trebuie sa cuprinda:

a) cerere de stabilire a pensiei conform legii;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) adeverinta-tip pentru pensie conform anexei nr. 3 la norme, intocmita de Camera Deputatilor sau de Senat, care va cuprinde numarul de mandate, perioada detinerii acestora, numarul de luni din totalul de luni al mandatelor efectuate de solicitant, precum si cuantumul indemnizatiei medii lunare din perioada ultimelor 12 luni de mandat.

Pentru beneficiarii prevazuti la art. 4 lit. c), din norme(care au o pensie stabilita in sistemul public ) dosarul de pensie trebuie sa cuprinda:

a) cerere de stabilire a pensiei conform legii;

b) ultimul cupon de pensie sau numarul dosarului de pensionare;

c) adeverinta-tip pentru pensie conform anexei nr. 3 la norme, intocmita de Camera Deputatilor sau de Senat, care va cuprinde numarul de mandate, perioada detinerii acestora, numarul de luni din totalul de luni al mandatelor efectuate de solicitant, precum si cuantumul indemnizatiei medii lunare din perioada ultimelor 12 luni de mandat.

Actualizarea pensiei se face in raport cu nivelul bazei de calcul (BC) stabilite la art. 5 alin. (2), pe baza noii indemnizatii de baza.

La fiecare actualizare a pensiilor casele teritoriale de pensii vor emite o noua decizie pe baza adeverintelor transmise de cele doua Camere. Noua decizie, insotita de o copie a adeverintei in baza careia s-a efectuat actualizarea, va fi comunicata pensionarului.

III. Pensie de serviciu prevazuta de Lg. nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

In sensul Lg. nr. 7/2006, beneficiaza de pensie de serviciu urmatoarele categorii de persoane, daca au desfasurat activitati in structurile Parlamentului in baza unui raport unui raport de serviciu si/sau raport de munca:

a. functionarii publici parlamentari care la data solicitarii pensiei de serviciu au o vechime in munca de 30 de ani, din care in structurile Parlamentului intre 4-14 ani, si care au varsta de cel putin 60 de ani;

b. persoanele care, la data solicitarii pensiei de serviciu, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta si vechime integrala, respective, cu stagiul complet de cotizare stabilita in sistemul public de pensii si care au ocupat cel putin 4 ani functii corespunzatoare functiilor publice parlamentare din structurile de specialitate ale Parlamentului;

c. persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare si ocupa o alta functie sau o alta ocupatie, dupa caz, numai daca raportul de serviciu, in baza caruia si-au desfasurat activitatea in structurile Parlamentului a incetat in conditiile art. 62 lit.a), b), si e) din Legea nr. 7/2006;

d. persoanele care desfasoara activitatile prevayute la art. 5 alin.(3) din Lg. nr.7/2006,aflate in activitate, ti care au o vechime in munca de 30 de ani, din care intre 4-14 ani in structurile Parlamentului si au varsta de cel putin 60 de ani;

e. persoanele care au desfasurat activitatile prevazute la art.5 alin.(3) din Lg.nr.7/2006, pensionate pentru limita de varsta cu vechime integrala, respectiv, cu stagiul complet de cotizare si care au ocupat cel putin 4 ani o functie in structurile Parlamentului.

Pensia de urmas se acorda copiilor si sotului supravietuitor ai functionarului public parlamentar daca , la data decesului , acesta beneficia de pensie de serviciu sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii de serviciu .

In vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie sa cuprinda:

a) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Lg. Nr.19/2000. cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in Normele de aplicare a acestei legi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterrioare

b) adeverinta, care cuprinde vechimea in functie, baza de calcul a pensiei de serviciu si venitul brut avut in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii , eliberata de Camera Deputatilor , Senat sau Consiliul Legislativ , dupa caz , conform modelului din anexele 1,3 si 4 la conventia de aplicare a legii

c) in cazul persoanelor prevazute la art.76 alin.(2) din Lg. Nr.7/2006 se va utiliza adeverinta cuprinsa in anexa nr.5, eliberata de Camera Deputatilor, Senat sau de Consiliul Legislativ, dupa caz, care, pe langa datele de la lit. b), cuprinde si temeiul legal al incetarii raportului de munca/raportului de serviciu

d) in cazul persoanelor prevazute la art.72 alin.(7) din Lg. Nr. 7/2006, pentru acordarea pensiei de serviciu, sunt necesare urmatoarele acte: cerere, talon de pensie si adeverinta prevazuta in anexa nr.2,

Stabilirea, actualizarea, recalcularea si plata pensiilor de serviciu se efectueaza de catre casele teritoriale de pensii, in a caror raza de activitate isi au domiciliul solicitantii.

IV. Pensie de serviciu prevazuta de Lg.567/2004 modificata si completata prin Lg.17/2006 ,O.U.G. nr. 100/2007

Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu o vechime de cel putin 25 de ani in specialitate, beneficiaza, la implinirea varstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din media salariilor de baza brute lunare realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii.

Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea este pensionat la cerere, inainte de implinirea varstei prevazute de lege, si beneficiaza de pensie de serviciu, daca are o vechime de cel putin 25 de ani numai in aceste functii.

Beneficiaza de pensie de serviciu la implinirea virstei de 60 de ani si personalul de specialitate al instantelor judecatoresti , al parchetelor de pe linga acestea , al fostelor notariale de stat , cit si al fostelor arbitraje de stat sau departamentale , pensioant inainte de intrarea in vigoare a acestei legii , care beneficiaza de pensie din sistemul public si indeplineste conditiile pentru acordarea pensiei de serviciu .

Personalul auxiliar de specialitate care si-a pierdut capacitatea de munca, fiind incadrat in cadrul I sau II de invaliditate , va beneficia pe perioada invaliditatii , la cerere in conditiile Legii nr. 19/2000 de o pensie egala cu 80% din salariul de incadrare brut lunar avut la data ivirii invaliditatii , iar la data indeplinirii conditiilor prevazute la art.68 din lege putind solicita pensie de serviciu .

Personalul auxiliar de specialitate se poate pensiona anticipat cu reducerea virstei de pensioanre cu 5 ani in cazul in care depaseste vechimea in specialitate prevazuta cu cel putin 5 ani , aceasta avind caracterul unei pensii anticipate de seviciu , care nu poate fi cumulata cu venituri realizate dintr-o activitate profesionala pina la virsta de 60 de ani .

Constituie vechime in specialitate perioada in care personalul auxiliar al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a indeplinit oricare dintre functiile prevazute la art. 3 din lege , precum si perioadele in care a indeplinit, in cadrul instantelor judecatoresti, procuraturii, fostelor arbitraje de stat sau departamentale si fostelor notariate de stat, functia de:impiegat, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, conducator de carte funciara, arhivar, registrator, arhivar-registrator, curier, referent, stenodactilograf, sef de cabinet, functionar, statistician, grefier dactilograf, grefier analist programator.

Constituie vechime in specialitate si perioada in care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a indeplinit functia de executor judecatoresc, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 188/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada in care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea a exercitat functii de aceeasi natura in cadrul Curtii Constitutionale sau in cadrul fostelor structuri jurisdictionale ale Curtii de Conturi constituie vechime in specialitate.

Pentru informaticieni constituie vechime in specialitate si perioadele lucrate la instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si Ministerul Justitiei.

V. Pensii de serviciu prevazute de Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania

In sensul Legii nr. 223/2007 , intrata in vigoare la data de 03.09.2007 , beneficiaza de pensie de serviciu , urmatoarele categorii de persoane , daca au desfasurat activitate ca personal aeronavigant :

a) pilotii , insotitorii de bord , parasutistii si personalul de inspectie in zbor cu virsta de minim 50 de ani si cu o vechime de cel putin 20 de ani ;

b) navigatorii , mecanicii , inginerii de bord naviganti , operatorii radionaviganti , inginerii de receptie si control aeronave , mijloace PNA-TC , care au minim 52 de ani si au realizat o vechime de minim 25 de ani de activitate ;

c) persoanele care la data solicitarii pensiei de serviciu nu mai detin calitatea de personal aeronavigant , dar indeplinesc conditiile de virsta si vechime ;

d) personalul aeronavigant , care si-a pierdut total capacitatea de munca datorita unor accidente de aviatie , boli profesionale sau afectiuni medicale urmare a activitatii de zbor , fara conditie de virsta si vechime ;

e) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant , daca indeplinesc conditiile de virsta prevazute de lege ;

f)personalul aeronavigant , care la data de 03.09.2007 este pensionar in sistemul public de pensii si care indeplineste conditiile prevazute de lege ;

g) personalul aeronavigant din cadrul aviatiei civile de transport aerian , pentru care la data de 03.09.2007 nu mai exista in exploatare tipul de aeronava cibila , pentru care a detinut calificare si licenta si indeplineste conditiile prevazute , respectiv virsta de 52 de ani si cel putin 10 ani vechime in activitate ca personal aeronavigant ;

Pensia de serviciu se acorda la cerere , documentatia necesara ce se depune la casa teritoriala de pensii fiind :

-cererea de acordare a pensiei de serviciu , intocmita conform model anexa nr. 1

ANEXA 1

CERERE

de acordare a pensiei de serviciu conform <LLNK 12007 223 10 201 0 18>Legii nr. 223/2007

Nr. din

Catre

CASA TERITORIALA/LOCALA DE PENSII .

Subsemnatul(a), ... ..... domiciliat(a) in localitatea ..,

str. . nr. ., bl. , sc. , et. , ap. ., sectorul .., judetul .., posesor/posesoare al/a BI/CI seria nr. .., eliberat(a) de .., la data de , CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nascut(a) la data de .. in localitatea ., judetul ., fiul (fiica) lui si al (a) .., pensionar pentru*) , prin Decizia nr. ., solicit inscrierea la pensie de serviciu, conform <LLNK 12007 223 10 201 0 18>Legii nr. 223/2007, in calitate de titular/urmas, incepand cu data de .

In acest scop, depun urmatoarele acte **):

- Adeverinta-tip nr. . din ., cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberata de angajator in aplicarea prevederilor <LLNK 12007 223 10 201 0 18>Legii nr. 223/2007***);

- Comunicarea nr. din .., emisa de Autoritatea Aeronautica Civila Romana privind angajatorul/angajatorii indicat/indicati sa emita adeverinta-tip****);

- Decizia nr. .. din .., care certifica pierderea totala a capacitatii de munca si care atesta cauzele care au determinat pierderea totala a capacitatii de munca, prevazute de <LLNK 12007 223 10 201 0 18>Legea nr. 223/2007;

- Decizia de pensie nr. .. din . sau talonul de pensie;

- alte acte necesare stabilirii pensiei

Intre pensia din sistemul public de pensii si pensia de serviciu prevazuta de <LLNK 12007 223 10 201 0 18>Legea nr. 223/2007 optez pentru pensia cea mai avantaj

Data .. Semnatura ..

*) Se completeaza numai de catre persoanele care la data solicitarii pensiei de serviciu sunt pensionare pentru limita de varsta sau de invaliditate in sistemul public de pensii.

**) Se completeaza si se depun dupa caz.

***) Adeverinta-tip intocmita conform modelului din anexa nr. 2.

****) Comunicarea intocmita conform modelului din anexa nr. 3.

-actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000 aprobate prin Ordinul nr.340/2001 , sau dupa caz copia ultimei decizii de pensionare sau talonul de pensie ;

-adeverinta tip cu vechimea totala in activitate in calitate de personal aeronavigant intocmita conform model anexa nr.2 ;

ANEXA 2

Denumirea unitatii ..

CUI ., nr. ordine registrul comertului

Sediul: localitatea .

str. .. nr.

Judetul/Sectorul .

Telefon/Fax

Nr. ../.

ADEVERINTA - TIP

pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului aeronavigant, conform <LLNK 12007 223 10 201 0 18>Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania

Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna ., domiciliat(a) in localitatea , str. nr. .., bl. ., sc. ., et. , ap. , sectorul ., judetul ., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria .. nr .., CNP.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

detine/a detinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist in categoria de*) .., se incadreaza la <LLNK 12007 223 10 202 43 57>art. 43 alin. (1) lit.**) din Legea nr. 223/2007 si solicita acordarea pensiei de serviciu, in calitate de titular/urmas.

Ultima functie la bord detinuta .. pe aeronava civila (tip/clasa) ., cu greutatea maxima la decolare de

Varsta la data solicitarii pensiei de serviciu (ani, luni)

Vechimea in calitate de personal aeronautic civil

navigant profesionist (ani) la data de ........

Media veniturilor totale brute utilizata la stabilirea pensiei de serviciu , conform Legii nr.223/2007,(lei)

Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

Conducatorul unitatii, Directia (serviciul) cu

Atributii de salarizare -personal

Director (Sef serviciu),

...........

Subsemnatul, , sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.

Semnatura .. Data ..

*) Se completeaza cu denumirea ultimei categorii din care face/a facut parte persoana in cauza, conform <LLNK 12007 223 10 202 4 29>art. 4 din Legea nr.

**) Se completeaza cu lit. a) sau b), dupa caz, in functie de categoria de personal aeronautic civil navigant profesionist din care face/a facut parte persoana in cauza

-comunicarea emisa de AACR privind angajatorul indicat sa emita adeverinta tip , conform model anexa nr.3 ;

Autoritatea Aeronautica Civila Romana

CUI , nr. ordine registrul comertului .

Sediul: localitatea .

str. .. nr.

Judetul/Sectorul

Telefon/Fax ..

Nr. ../..

COMUNICARE

privind angajatorul/angajatorii indicat/indicati sa emita adeverinta-tip prevazuta in anexa nr. 2

Catre

Domnul/doamna ., domiciliat(a) in localitatea ., str. nr. ., bl. .., sc. ., et. .., ap. , sectorul .., judetul .., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria . nr. .., CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.

La solicitarea dvs. privind angajatorii care au in exploatare aeronave civile de tipul/clasa ., cu greutate maxima la decolare de .., pe care ati detinut ultima functie la bord de .. conform ultimei licente obtinute, certificam faptul ca angajatorul/angajatorii ..

.

.

.

.

detine/detin in exploatare aeronave civile de tipul/clasa , cu greutatea maxima la decolare de , fiind aeronava cu greutatea maxima la decolare cea mai apropiata de aeronava civila pe care dvs. ati detinut ultima calificare si licenta.

Va rugam sa va adresati angajatorului/unui angajator mai sus mentionat care va elibera adeverinta-tip prevazuta in anexa nr. 2, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform <LLNK 12007 223 10 201 0 18>Legii nr. 223/2007.

Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta comunicare.

Conducatorul unitatii .

.

-decizia asupra capacitatii de munca , dupa caz;

-alte documente necesare stabilirii pensiei ;

Drepturile de pensie de serviciu se acorda si se platesc avind in vedere termenele reglementate de lege , coroborate cu cele prevazute de Legea nr.19/2000 , astfel :

-de la data solicitarii mentionata in cerere , daca aceasta a fost depusa in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor de acrodare a pensiei de serviciu ;

-de la data depunerii cererii , daca aceast a fost depusa cu depasirea termenului de 90 de zile ;

-de la data pierderii capacitatii de munca , daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei asupra capacitatii de munca si de la data depunerii cererii daca s-a depasit acest termen ;

-de la data de 03.09.2007 pentru persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca inainte de intrarea in vigoare a legii , daca cererea s-a depus in termen de 60 de zile de la emiterea deciziei medicale si de la data depunerii cererii daca s-a depasit acest termen ;

-de la data solicitarii , mentionata in cererea de acordare a pensiei de serviciu , in cazul persoanelor care inainte de 03.09.2007 indeplineau conditiile de virsta si vechime pentru acordarea pensiei de serviciu sau erau pensionare de limita de virsta , daca cererea s-a depus in termen de 90 de zile de la intarrea in vigoare a legii si de la data depunerii cererii daca s-a depasit acest termen ;

In cazul decesului unei persoane din categoria personalului aeronautic civil navigant profesionist inainte de varsta prevazuta la art. 43 alin. (1), aflata in activitate, din cauza unui incident sau accident de aviatie, sotul/sotia si copiii acestuia beneficiaza de pensie de urmas, in conditiile prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, iar aceasta se calculeaza din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul persoana decedata, calculata potrivit prevederilor art. 49 lit. a) sau b), dupa caz, daca aceasta este mai avantajoasa decat pensia cuvenita in sistemul public.

Odata cu stabilirea pensiei de serviciu se stabileste si pensia d elimita de virsta din sistemul public de pensii , conform Legii nr.19/2000 , considerindu-se indeplinite conditiile necesare deschiderii dreptului la pensie .

Stabilirea , actualizarea si plata pensiei de serviciu se face de catre casa de pensii .

Indemnizatii prevazute de legi speciale

Indemnizatii reparatorii acordate in baza Legii nr. 42 / 18.12.1990 (republicata) , Legii nr.341/2004 pentru cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989,

A.Beneficiari

Beneficiaza de indemnizatii reparatorii in baza legii nr. 341/2004 (data intrarii in vigoare 23.07.2004) urmatoarele categorii de persoane , carora le-a fost preschimbat certificatul doveditor obtinut in baza Legii nr. 42/1990 :

1) Luptatorul pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989
a) luptator Ranit : mare mutilat , incadrat in gradul I, II sau III de invaliditate sau neincadrat in grad de invaliditate ;

b) luptator Retinut

c) luptator remarcat prin Fapte Deosebite : beneficiaza de indemnizatie reparatorie daca realizeaza venituri brute lunare sub nivelul salariului mediu brut pe economie , sau nu realizeaza nici un fel de venit

2) Urmasii eroului martir :

a) sotul supravietuitor celui decedat , daca nu s-a recasatorit ;

b) fiecare dintre parintii celui decedat ;

c) fiecare dintre copiii celui decedat :

-pina la majorat , indiferent daca urmeaza cursurile unei forme de invatamint si indiferent daca realizeaza sau nu venituri brute lunare

-pina la terminarea studiilor , dar nu peste 26 de ani , indiferent daca in aceasta perioada realizeaza sau nu venituri brute lunare ;

-indiferent de vbirsta (peste 18 ani ) , daca nu urmeaza nici o forma de invatamint ori nu realizeaza venituri brute lunare din motive neimputabile lui

B. Acte necesare

Indemnizatiile reparatorii prevazute de Legea nr. 341/2004 se acorda pe baza urmatoarelor documente :

a) cerere de acordare a indemnizatiei reparatorii (conform anexa )

b) copie de pe noul tip de certificat ( certificata de conformitate )

c) copie de pe legitimatie (certificata pentru conformitate )

d) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate (certificata pentru conformitate )

e) dovada eliberata de S.S.P.R care sa ateste data depuinerii documentatiei care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor ;

f) declaratia pe proprie raspundere , sub sanctiunea prevederilor art.292Cod penal , din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri , sau in cazul Luptatorului Remarcat prin Fapte Deosebite declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte nivelul venitului brut lunar realizat ;

g) alte documente necesare stabilirii drepturilor ( certificat de nastere , casatorie , declaratie pe proprie raspundere a sotului supravietuitor ca nu s-a recasatorit , talon de pensie , e.t.c. )

C. Modul de stabilire al indemnizatiei

Indemnizatia reparatorie se stabileste si se acorda lunar pe baza unor coeficienti de multiplicare aplicati asupra salariului mediu brut pe economie din luna anterioara in care se face plata , astfel :

1)Luptatorul Ranit si Retinut :

a)    2,00- pentru marii mutilati ;

b)    1,75 - pentru persoanele incadrate in gradul unu de invaliditate ;

c)    1,150 -pentru persoanele incadrate in gradul doi de invaliditate ;

d)    1,25 -pentru persoanele incadrate in gradul trei de invalidiatate ;

e)    1,10 - pentru persoanele neincadrate in grad de invaliditate ;

2)Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite -1,10 - numai daca au un venit mai mic decit salariul mediu brut pe economie '

3) Pensionar de limita de virsta - beneficiaza de o indemnizatie lunara stabilita pe baza unui coefficient de 0,60 aplicat de asemena la salariul mediu brut pe economie ;
B. Acte necesare

C. Conditii de acordare in cazul urmasilor

D. Modul de stabilire al cuantumului indemnizatiei

Indemnizatii acordate in baza Decretului-Lege nr. 118 / 30.03.1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate, ori constituite in prizonieri

Beneficiari

-persoanele care au executat o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni politice

-persoanele care au fost private de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune

-persoanele care au fost stramutate intr-o alta localitate

-persoanele care au fost deportate in strainatate dupa data de 23.08.1944

persoanele care au fost constituite in prizonieri, de catre partea sovietica dupa data de 23.08.1944, ori fiind constituite ca atare, inainte de aceasta data, au fost retinute in captivitate dupa incheierea arnistitiului

-persoanele care pe motive politice au fost internate intru-un spital de psihiatrie, au avut stabilit domiciliu obligatoriu, au fost stramutate intr-o alta localitate.

-persoanele care, urmare participarii la revolta de la Brasov din 15.11.1987, s-au aflat in una din situatiile mentionate anterior.

-sotul celui decedat, disparut sau exterminat in timpul detentiei, internarii abuzive in spitalele de psihiatrie, deportarii sau prizonieratului, precum si sotul celui decedat dupa iesirea din inchisoare

Drepturi

-Perioada in care o persoana s-a aflat intr-una din situatiile prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118 / 1990 constitue vechime in munca.si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda in functie de vechimea in munca;

-Indemnizatie lunara calculata pentru fiecare an de detentie, internare in spitalele de psihiatrie, stramutare, deportare sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu pensionate;

-Asistenta medicala gratuita, medicamente gratuite in unitatile sanitare de stat;

-Transport urban gratuit cu mijloace de trensport in comun;

-Douasprezece calatorii gratuite, la clasa I, cu trenul, in fiecare an;

-Un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;

-Scutiri la plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;

-Prioritate la instalarea unui post telefonic precum si scutire de la plata taxei de abonament;

-Acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Drepturile se acorda cu luna urmatoare depunerii cererii si a actelor doveditoare

Cuantumului indemnizatiei

Au dreptul la o indemnizatie lunara de 300.000 lei pentru fiecare an de detentie, stramutare in alte localitati, deportare in strainatate sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate persoanele care:

au executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva sau au fost lipsite de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;

au fost private de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;

au fost stramutate intr-o alta localitate.

Au dreptul la o indemnizatie lunara de 150.000 lei pentru fiecare an de internare abuziva in spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate, persoanele care:

au fost internate in spitale de psihiatrie;

au avut stabilit domiciliu obligatoriu;

      In functie de evolutia preturilor si a tarifelor, indemnizatiile se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, o data cu indexarile aplicate pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat.     

Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, deportati sau prizonieri, are dreptul la o indemnizatie lunara de 300.000 lei neimpozabila, daca, ulterior, nu s-a recasatorit.

De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui care a decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din deportare sau din prizonierat, daca, ulterior, nu s-a recasatorit. a) Persoanele care s-au aflat in situatia de a fi: - executat o pedeapsa privata de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive sau au fost lipsite de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;- private de libertate in locuri de detentie in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de reprimare;- stramutate intr-o alta localitate;- deportate in strainatate sau prizonieri;au dreptul la o indemnizatie lunara de 464.269 lei la data de 01.12.2003 dupa aplicarea indexarii prevazute de H.G. nr. 1383 / 27.11.2003, pentru fiecare an de detentie, stramutare in alte localitati, deportare sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu pensionate.b) Persoanele care:- au fost internate in spitale de psihiatrie;- au avut domiciliu obligatoriu;

Stabilirea calitatii de beneficiar al Decretului-Lege nr. Pentru stabilirea calitatii de beneficiar al Decretului-Lege nr. persoana in cauza se va adresa Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Bihor

 Acte necesare

-Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazuta de Decretul Lege nr.118/1990

decizie privind stabilirea calitatii de beneficiar al (a) Decretului-Lege nr.118/1990

act de identitate

acte de stare civila

talon(e) pensie si/sau alte indemnizati

Indemnizatiile lunare acordate sunt indexate cu prin hotarire de guvern incepind cu .

Indemnizatii acordate in baza Legii nr.189/2000 persoanelor persecutate din motive etnice

Beneficiari
Persoanele, care dupa data de 06.03.1945, pe motive politice, s-au aflat in urmatoarele situatii: - au executat o pedeapsa privata de libertate in baza unei hotarari judecatoresti, ramase definitiva, sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice; - au fost private de libertate in locuri de detentie in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de reprimare;- au fost internate in spitale de psihiatrie;- au avut stabilit domiciliu obligatoriu;- au fost stramutate intr-o alta localitate;- au fost deportate in strainatate dupa 23 august 1944;- au fost constituiti in prizonieri de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944, ori fiind constituiti ca atare, inainte de aceasta data, au fost retinuti in captivitate dupa incheierea armistitiului.

B. Modul de stabilire al cuantumului indemnizatiei
a) Persoanele care s-au aflat in situatia de a fi:
- executat o pedeapsa privata de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive sau au fost lipsite de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;
- private de libertate in locuri de detentie in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de reprimare;
- stramutate intr-o alta localitate;
- deportate in strainatate sau prizonieri;
au dreptul la o indemnizatie lunara de 464.269 lei la data de 01.12.2003 dupa aplicarea indexarii prevazute de H.G. nr. 1383 / 27.11.2003, pentru fiecare an de detentie, stramutare in alte localitati, deportare sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu pensionate.
b) Persoanele care:
- au fost internate in spitale de psihiatrie;
- au avut domiciliu obligatoriu;
au dreptul la o indemnizatie lunara de 232.137 lei la data de 01.12.2003 dupa aplicarea indexarii prevazute de H.G. nr. 1383 / 27.11.2003, pentru fiecare an de internare abuziva in spitale de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt sau nu pensionate.
Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau stramutati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, deportati sau prizonieri, au dreptul la o indemnizatie lunara de 464.269 lei la data de 01.12.2003 dupa aplicarea indexarii prevazute de H.G. nr. 1383 / 27.11.2003, daca ulterior nu s-au recasatorit. V De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui care a decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitale de psihiatrie, dupa intoarcerea din deportare sau prizonierat, daca nu s-a recasatorit.

C. Alte drepturi
- Pentru fiecare an de detentie sau internare abuziva, de deportare in strainatate, ori constituita ca prizonier de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944, se considera vechime in munca 1 an si 6 luni.
- Se considera vechime in munca si perioada in care o persoana a executat o pedeapsa privata de libertate, a fost internata in spitale de psihiatrie, a avut stabilit domiciliu obligatoriu, a fost stramutata intr-o alta localitate, si nu s-a putut incadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite in timpul in care s-a aflat in acea situatie sau, ulterior, daca dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza ori in legatura cu persecutia la care a fost supus.
- Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate dupa data de 23 august 1944 si / sau de prizonierat asiguratii cu stagiul complet de cotizare, carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea in munca in conditiile art. 1 alin. (1) lit.a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-Lege nr. 118 / 1990.

D. Stabilirea calitatii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118 / 1990
Pentru stabilirea calitatii de beneficiar al Decretului-Lege nr. 118 / 1990 persoana in cauza se va adresa Directiei pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala Timis, Timisoara, str. Mercy nr. 2, program de lucru cu publicul marti, intre orele

Beneficiari

Persoana cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:
      a) a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
      b) a fost privata de libertate in locuri de detentie sau lagare de concentrare;
      c) a fost refugiata, expulzata sau stramutata in alta localitate;
      d) a facut parte din detasamentele de munca fortata;
      e) a fost supravietuitoare a trenului mortii;
      f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive entice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare, daca ulterior nu s-a recasotorit;
      g) a fost evacuata din locuinta pe care o detinea;

Sotul supravietuitor al celui decedat din categoria persoanelor prevazute mai sus, va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care afost depusa cererea de o indemnizatie lunara, in cuantum fix, neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

Copiii nascuti in timpul calatoriei spre localitatea de refugiu sau conceputi inaintea sau conceputi inainte sau in timpul stramutarii si nascuti dupa stramutarea parintilor in acea localitate


Acte necesare

-cerere

-buletin de identitate ( carte de identitate) -copie si original;

-certificat de nastere - copie si original ;

-certificat de casatorie - copie si original ;

-cupon pensie ;

-hotararea privind calitatea de beneficiar al Legii nr.189/2000 ;

-dosar cu sina.

      In cazul sotului supravietuitor:

-certificat de nastere ( copie si original);

-certificat de casatorie ( copie si original) ;

-certificat de deces ( copie si original) ;

Dovedirea calitatii de beneficiar al Legii nr. 189 / 2000 se face cu acte oficiale eliberate de organelle competente , sau in lipsa acestora cu martori.

Cuantumul indemnizatie

Au dreptul la o indemnizatie lunara de 30 lei pentru fiecare an de detentie, de deportare sau de stramutare in alte localitati persoanele care:

au fost deportate in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate

au fost private de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare;

au fost stramutate in alta localitate decat cea de domiciliu;

Au dreptul la o indemnizatie lunara de 15 lei pentru fiecare an persoanele care:

au facut parte din detasamentele de munca fortata

au fost supravietuitoare a trenului mortii;

Sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare, daca ulterior nu s-a recasatorit are dreptul la o indemnizatie lunara de 30 lei.

Au dreptul la indemnizatie lunara de 15 lei pentru fiecare an, persoanele care au fost evacuate din locuinta pe care o detineau;

Sotul sau sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice sau in urma masacrelor indreptate impotriva populatiei minoritare, daca ulterior nu s-a recasatorit are dreptul la o indemnizatie lunara de 30 lei.

Au dreptul la indemnizatie lunara de 15 lei pentru fiecare an, persoanele care au fost evacuate din locuinta pe care o detineau;

Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor mentionate mai sus va beneficia, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea, de o indemnizatie lunara de 30 lei neimpozabila, daca ulterior nu s-a recasatorit.

      Nivelul indemnizatiilor acordate sunt indexate prin hotarare a Guvernului. Incepind cu 01.01.2008 prin aplicarea dispozitiilor Legii nr.204/2007 de modificare a Ordonantei Guvernului nr.105/1999 aprobata prin Legea nr.189/2000 , cuantumul indemnizatiei se modifica la :

-100 lei pentru fiecare an de detentie , deportare , stramutare in alte localitati , de munca fortata , de evacuare din locuinta ;

-100 lei pentru persoana supravietuitoare trenului mortii , cit si pentru sotul supravietuitor persoanei asasinate sau executate din motive entice , daca nu s-a recasatorit ;

Indemnizatia cuvenita persoanelor care au efectuat stagiul militar in detasamente de munca conform Legii nr. 309/2002

Beneficiari Beneficiaza de prevederile prezentei legi persoana, cetatean roman, care a efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961.
Beneficiaza de drepturi acordate prin Legea nr si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.
Sotiile celor decedati din categoria beneficiarilor Legii nr au dreptul la o indemnizatie lunara, daca ulterior nu s-au recasatorit.
Acte necesare

Pentru titular
  

- cerere pentru stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr ;
- buletin de identitate in copie si original;
- certificat de nastere in copie si original;
- cupon pensie;
- livret militar in copie si original sau certificat eliberat de Centrul Militar;
- fisa de evidenta eliberata de U.M. 02405 Pitesti in original, sau adeverinta eliberata de arhivele nationale.
Pentru sotia supravietuitoare:
a) daca titularul a decedat inainte de stabilirea calitatii de beneficiar al Legii nr. , sotia va prezenta actele mentionate anterior, completate cu urmatoarele:
- cerere pentru stabilirea calitatii de benefiar a Legii 309 / 2002;
- buletin de identitate in copie si original;
- certificat de nastere, casatorie, deces in copie si original;
- cupon pensie;
- declaratia autentificata privind faptul ca nu a incheiat o noua casatorie.
b) daca titularul decedat avea stabilita calitatea de beneficiar al Legii nr. , sotia va prezenta urmatoarele:
- hotararea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 2 in copie si original;
- buletin de identitate in copie si original;
- certificat de nastere, casatorie, deces in copie si original;
- cupon pensie;
- declaratia autentificata privind faptul ca nu a incheiat o noua casatorie.

Cuantumul indemnizatiei

Titularii Legii nr. au dreptul la o indemnizatie lunara, neimpozabila, de 17.100 lei la data de 01.09.2003, pentru fiecare luna de stagiu efectuat in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii.Sotia celui decedat din categoria beneficiarilor Legii nr. , au dreptul la o indemnizatie lunara egala cu 50% din indemnizatia cuvenita sotului decedat, neimpozabila, daca nu s-a recasatorit.Indemnizatia se acorda cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.Nivelul indemnizatiilor acordate este indexat periodic prin hotarari de guvern in functie de rata inflatiei. In octombrie 2007 , indemnizatia s-a indexat cu 5% , cuantumul lunar pentru fiecare luna de stagiu militar fiind de 2,35 lei , iar anual de 28,2 lei

Indemnizatia acordata in baza Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

1. Beneficiaza de ajutor lunar sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului:

a) avea stabilita calitatea de pensionar al sistemului public de pensii prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii;

b) indeplinea conditiile de pensionare oi avea inregistrata cererea de stabilire a pensiei in sistemul public de pensii la casa teritoriala de pensii, chiar daca, pana la data decesului, nu a fost emisa decizia de pensie.

2. Ajutorul lunar se acorda la cerere, cu indeplinirea cumulativa la data solicitarii, de catre sotul supravietuitor, a urmatoarelor conditii:

I. este pensionar din sistemul public de pensii, indiferent de categoria de pensie de care beneficiaza si are, la data solicitarii, cel putin varsta standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii oi alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, detaliata, in functie de data naoterii in anexa nr. 9 la Normele de aplicare a Legii nr.19/2000, cu modificarile oi completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii oi solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

II. indeplineste conditiile de pensionare si are inregistrata cerere de stabilire a pensiei la casa teritoriala de pensii, chiar daca pana la data solicitarii ajutorului nu a fost emisa decizia de pensie;

III. nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

IV. nu s-a recasatorit dupa decesul sotului;

V. durata casatoriei cu sotul care a decedat a fost de cel putin 10 ani;

VI. are domiciliul pe teritoriul Romaniei;

VII. nu are calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului public de pensii, respectiv nu se regaseote in una dintre urmatoarele situatii:

a) desfaooara activitati pe baza de contract individual de munca sau ca functionar public;

b) desfaooara activitatea in functii elective sau este numit in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoreoti;

c) este membru cooperator intr-o organizatie a cooperatiei meoteougareoti;

d) este asociat unic, asociat, comanditar sau actionar;

e) este administrator sau manager care a incheiat contract de administrare sau de management;

f) este membru al unei asociatii familiale;

g) este persoana autorizata sa desfaooare activitati independente;

h) este persoana angajata intr-o institutie internationala, daca nu este asiguratul acesteia;

i) realizeaza venituri din alte activitati profesionale.

3. Ajutorul lunar se acorda in situatia in care cuantumurile drepturilor de pensie din sistemul public realizate de catre sotul supravietuitor, aflate in plata sau, dupa caz, cuvenite la data solicitarii, sunt mai mici de:

a) 364 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de pensie stabilita in baza prevederilor Legii nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile oi completarile ulterioare, sau stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, precum si in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza atat de pensie stabilita in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, cat si in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori;

b) 140 lei, in situatia sotului supravietuitor care beneficiaza de una sau mai multe categorii de pensie stabilite numai in fostul sistem al asigurarilor sociale pentru agricultori.

4. Pentru stabilirea plafonului de venit fata de care se acorda ajutorul lunar, se au in vedere toate veniturile din pensiile prevazute la pct.3, de care beneficiaza sotul supravietuitor la data solicitarii.

5. In situatia in care sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de serviciu, fiind stabilita si pensie din sistemul public de pensii, la acordarea ajutorului lunar se are in vedere cuantumul pensiei aflata in plata, cu respectarea conditiilor cerute de lege.

6. In cazul in care sotul supravietuitor beneficiaza numai de pensie de serviciu, nefiind indeplinite sii conditiile pentru stabilirea pensiei din sistemul public, ajutorul lunar nu se acorda.

7. Plata ajutorului lunar acordat sotului supravietuitor inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste una dintre conditiile de acordare.

8. Eventualele modificari ale cuantumului pensiei intervenite dupa data solicitarii ajutorului lunar, nu influenteaza cuantumul ajutorului lunar.

9. Beneficiaza de ajutorul lunar si sotul supravietuitor care are cel putin 5 ani de casatorie, in conditiile legii.

10. La determinarea conditiei prevazuta de lege privind durata casatoriei se au in vedere numai ani intregi.

11. In situatia in care durata casatoriei cu sotul decedat a fost mai mica de 10 ani, dar de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului lunar se diminueaza proportional, cu numarul de ani intregi de casatorie care lipsesc.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului :

a)    cererea de acordare a ajutorului lunar

b)    copia buletinului sau cartii de identitate

c)    copia certificatului de nastere a sotului supravietuitor

d)    copia certificatului de casatorie

e) copia certificatului de deces al sotului decedat;

f) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, dupa caz, dovada depunerii cererii de pensionare la casa teritoriala de pensii, anterior decesului, a sotului decedat;

g) copia deciziei de pensie/talonului de pensie sau, dupa caz, dovada depunerii cererii de pensionare la casa teritoriala de pensii a sotului supravietuitor;

h) declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor art. 292 Cod penal, din care sa rezulte ca sotul supravietuitor nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile oi completarile ulterioare, ca nu s-a recasatorit dupa decesul sotului si ca nu beneficiaza de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public;

i) alte documente necesare stabilirii ajutorului lunar, dupa caz.

13. Cererea pentru acordarea ajutorului lunar se depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a sotului supravietuitor, sau dupa caz, a mandatarului, tutorelui, curatorului sau a reprezentantului legal si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

14. Ajutorul lunar se acorda sotului supravietuitor incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii.

15. Cererile inregistrate anterior intrarii in vigoare a legii, se considera a fi depuse in luna ianuarie 2008, iar plafoanele prevazute de lege se vor raporta la cuantumul drepturilor de pensie realizate de sotul supravietuitor in luna ianuarie 2008.

16. Prevederile referitoare la stabilirea, plata, incetarea platii pensiilor, recuperarea sumelor incasate necuvenit, precum si cele referitoare la raspunderea juridica si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplica, in mod corespunzator si ajutorului lunar stabilit in conditiile legii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2083
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved