Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Ghid pentru intocmirea dosarului in vederea obtinerii autorizatiei de protectia muncii

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micGhid pentru intocmirea dosarului in vederea obtinerii autorizatiei de protectia munciiSe intalnesc urmatoarele situatii:

Situatia 1

Comerciantul nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare activitatea/activitatile ce constituie obiectul de activitate potrivit celor prevazute in actul constitutiv, respectiv modificator.

Rezolutia I.T.M. in acest caz va fi "Nu este necesara in aceasta etapa", conform art.3 alin.8 din OUG 76/2001, republicata.

Nu se percep taxe si tarife.

Continutul dosarului de autorizare:

cererea de inregistrare si autorizare functionare cu completarea casetei A (extras in copie)

Situatia 2 - Comporta doua variante

Comerciantul desfasoara activitate la sediul social si/sau sediile secundare si solicita autorizarea functionarii societatii din punct de vedere al protectiei muncii, sau autorizarea unei noi activitati sau a unui nou sediu secundar

Situatia 2a

In cazul in care cel putin una din activitatile desfasurate de comerciant se regaseste in anexa 5.1. din HG 573/2002, activitatea comerciantului trebuie evaluata de inspectorii ITM la sediile comerciantului.

Se va intocmi Referat de evaluare.

Nu se completeaza declaratia pe propria raspundere.

Functie de concluziile evaluarii, rezolutia I.T.M. este:

in situatia in care referatul este pozitiv:

autorizat din punct de vedere al protectiei muncii

in situatia in care referatul este negativ, acesta va contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi sunt incalcate. ITM va trimite acest referat in original cu adresa de inaintare Biroului Unic, care il va trimite comerciantului. In aceasta situatie nu se completeaza anexa la Certificatul de inregistrare si deci acesta nu se elibereaza.

Evaluarea va fi tarifata de catre inspectorul delegat al ITM la Biroul Unic functie de numarul de salariati efectivi sau estimat ai comerciantului, consemnat in caseta B a cererii de inregistrare si autorizare functionare.

Activitatea

Tariful

Nr. salariati

Evaluarea comerciantilor persoane juridice in vederea eliberarii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii conform legislatiei in vigoare.

Intreprinderi micro - 450.000 lei

Intreprinderi mici - 700.000 lei

Intreprinderimijlocii - 1.350.000 lei

Intreprinderi mari - 2.250.000 lei

250 si peste

Atentie: Pentru tarifare solicitantul va inscrie in caseta B a cererii de inregistrare si autorizare functionare, numarul de salariati efectivi sau estimat.

Continutul dosarului de autorizare:

cererea de inregistare si autorizare functionare cu inscrierea numarului de salariati efectivi sau estimat (extras in copie)

dovada achitarii tarifului (chitanta)

Situatia 2b

Activitatea desfasurata de comerciant nu se regaseste in anexa 5.1. din OUG nr.76/2001, republicata, caz in care comerciantul, asociatul, fondatorul sau administratorul completeaza declaratia pe proprie raspundere - Model I.

Rezolutia ITM este "Autorizat in baza declaratiei pe propria raspundere" in conditiile art.6 alin.4 din OUG 76/2001 republicata.

Nu se percep taxe si tarife.

Continutul dosarului de autorizare

cererea de inregistrare si autorizare functionare (extras in copie)

declaratia pe proprie raspundere (Model I)

Aceasta rezolutie se aplica si in urmatoarele situatii:

a)     In situatia in care la sediile comerciantului se desfasoara numai activitati prorpii de birou pentru societate

b)     In situatia in care comerciantul desfasoara activitati la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii (constructii, reparatii, transport, servicii, etc.)

Situatia 3

Comerciantul deschide un (nou) sediu secundar, unde desfasoara activitate autorizata anterior.

Se intocmeste declaratia pe propria raspundere pentru noul sediu secundar.

Rezolutia ITM este "Autorizat in baza declaratiei pe proprie raspundere", in conditiile art.3 alin.11 din OUG 76/2001 republicata.

Nu se percep taxe si tarife.

Continutul dosarului de autorizare

cererea de inregistrare si autorizare functionare (extras in copie)

declaratie pe propria raspundere (Model I)

copie de pe anexa la certificatul de inregistrare pentru activitatile autorizate anterior, sau dupa caz, autorizatia ITM in copie.

Sediul/sediile secundar/secundare ale comerciantilor care se incadreaza in aceasta situatie vor fi evidentiate distinct de ITM si vor fi planificate cu prioritate la control

Situatia 4

Comerciantul are activitate autorizata anterior si solicita preschimbarea certificatului de inmatriculare

Se completeaza declaratia pe propria raspundere - Model II.

Nu se percep taxe si tarife.

Continutul dosarului de autorizare

cererea de preschimbare (in copie)

declaratia pe proprie raspundere (Model II)

autorizatia de functionare din punct de vedere a protectiei muncii (in copie)

Rezolutia ITM este "Functioneaza in baza autorizatiei de protectie a muncii nr. .... din .... Si in baza declaratiei pe proprie raspundere" in conditiile art.17 alin.12 din OUG nr.76/2001, republicata.

Nu se percep taxe si tarife.

Situatia 5

Comerciantul are activitate autorizata anterior si solicita preschimbarea Certificatului de inregistrare din motive administrative si/sau la solicitare proprie.

Se completeaza declaratia pe proprie raspundere - Model II

Nu se percep taxe si tarife.

Continutul dosarului de autorizare

cererea de preschimbare (in copie)

declaratia pe proprie raspundere (Model II)

anexa la Certificatul de inregistrare

Rezolutia ITM este "Functioneaza in baza autorizatiei de protectia muncii nr. .... din .... si a declaratiei pe propria raspundere".

Nu se percep taxe si tarife.

Declaratie pe propria raspundere (Model II)

Subsemnatul ....................... posesor al B.I. (C.I.) seria .... nr. ..... eliberat de ............ CNP ......... /pasaport nr....... eliberat de ........... in calitate de ......... .......... (comerciant/ asociat/ fondator/ administrator) la ..............

.............................. declar pe proprie raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

II. Pentru situatiile precizate la art.2.1. alin.1 din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct d vedere al protectiei muncii:

Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii nr. ...

................/.............. obtinuta anterior prezentei solicitari.

Cunosc si respect prevederile legislatiei privind protectia muncii, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate in cererea de inregistrare.

Data __________________

Semnatura____________________

Nota. "declaratia pe proprie raspundere" se intocmeste in 2 exemplare;

Un exemplar pentru solicitant si un exemplar pentru ITM-Arges

Declaratie pe propria raspundere (Model I )

Subsemnatul ....................... posesor al B.I. (C.I.) seria .... nr. ..... eliberat de ............. CNP ......... /pasaport nr....... eliberat de ........... in calitate de ......... ...(comerciant/ asociat/ fondator/ administrator) la .

.............................. declar pe proprie raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

I. Pentru situatiile precizate la art.3 lit.b din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii:

A. Activitatile enumerate mai jos se vor desfasura din punct de vedere al protectiei muncii, in conformitate cu prevederile:

Legii nr.90/1996 privind protectia muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.47, din 29 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare;

- Normelor generale de protectia muncii;

- Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate;

- Standardelor de securitate;

- Ordinelor ministrului muncii si solidaritatii sociale publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

B. Sediul social /sediile secundare si activitatile desfasurate in acestea sunt urmatoarele:

Nr. crt

Adresa sediu social/secundar

Activitati desfasurate

Cod CAEN

Telefon

Nr. salariati

C. Activitatile nominalizate mai sus se incadreaza si respecta prevederile:

Denumirea reglementarii

Da

Nu

Nr. Autorizatie si/sau aviz

Decretul nr. 466/1979 privind produsele si substantele toxice, publicat in Buletinul Oficial nr.2 din 3 ianuarie 1981, cu modificarile ulterioare

Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.298, din 28 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.18, din 30 ianuarie 1995, cu modificari prin Legea nr.85/1995

D. Sunt indeplinite urmatoarele conditii:

Conditii

Daca este cazul, se marcheaza cu X

1. Activitatea de protectie a muncii se desfasoara organizat

2. Riscurile de accidentare sau imbolnavire profesionala generate d eactivitatile desfasurate sunt identificate

3. Sunt stabilite masurile de securitate si sanatate in munca corespunzatoare riscurilor identificate

4. Echipamentele tehnice utilizate in medii normale respecta cerintele esentiale (minime) de securitate si sanatate in munca

5. Echipamentele tehnice utilizate in atmosfere potential explozive sunt certificate din punct de vedere al calitatii de securitate a muncii, conform reglementarilor legale in vigoare

6. Locurile de munca sunt dotate cu mijloace necesare pentru interventiile in caz de accident sau intoxicatii

7. Sunt nominalizate locurile de munca cu pericol deosebit

8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de protectie corespunzator pericolelor existente in activitate

Ne angajam ca in situatia in care urmeaza sa efectuam si alte activitati si/sau in situatia in care vom infiinta alte sedii secundare sa reactualizam prezenta si sa solicitam reinnoirea autorizatiei.

Data __________________

Semnatura____________________

Nota. "declaratia pe proprie raspundere" se intocmeste in 2 exemplare;

Un exemplar pentru solicitant si un exemplar pentru ITM-Arges

CERERE DE INREGISTRARE SI AUTORIZARE Nr. intrare .......

FUNCTIONARE - extras

Data ..........

Cod unic

De inregistrare......

Firma ............................................ numar de ordine in registrul comertului ......... cu sediul in: localitatea ........ ........... str(1)......

.................... Nr. ... bloc .. scara .....ap...

judet/sector .................... cod postal ........ cod postal ............. casuta postala ......telefon(2) ..... Fax(2)..... E-mail............ web site ..........

A.

Subsemnatul ....................... declar pe proprie raspundere ca la data prezentei in spatiul destinat sediului social/sucursalei din ..................................

si/sau secundar din ............................

nu se desfasoara activitatile ce constituie obiectul de activitate al firrmei, cuprins in actul constitutiv, respectiv modificator si ma angajez ca, inainte de inceperea activitatii, sa solicit, prin Biroul Unic, obtinerea autorizatiei(iilor) de functionare (conform art.3 alin.98 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.76/2001 republicata)

data ........    Semnatura..........

B.

SEDII SI SAU ACTIVITPTI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZATIA:

SEDIUL SOCIAL    nr. de salariati estimat.......

Clasa CAEN

Denumire activitate

Autorizata anterior(1)

Nota:    A. Se completeaza si se semneaza numai de catre comerciant/asociat/administrator in cazul in care la sediul social si/sau secundar nu se desfasoara activitatile cuprinse in obiectul de activitate al firmei

B. Se completeaza numai in cazul in care se solicita obtinerea autorizatiilor defunctionare pentru activitatile care se desfasoara la sediul social si /sau secundar

(1) Se completeaza cu DA in cazul in care, anterior solicitarii, activitatea a fost autorizata, conform OUG nr.76/2001, republicata, la un alt sediu (se depune copie de pe anexa respectiva la certificatul de inregistrare).

Data ...........    Semnatura..

B. SEDII SECUNDARE nr. salariati estimat ........

Nr. Crt

Adresa

Clasa CAEN

Denumire activitate

Autorizata anterior(1)

C.

Subsemnatul ............................... pentru activitatile(2) ...........................

autorizate anterior la sediul(ile) din .....................

declar pe propria raspundere ca la sediul din ..................

indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare (conform art.3 alin.11 din OUG nr.76/2001, republicata)

Data ............     Semnatura ...........

OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE DE PROTECTIA MUNCII

Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente:

Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii

Documente necesare desfasurarii activitatii cu substante toxice, explozive, produse de uz fitosanitar pentru autorizarea desfasurarii acestor activitati

Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii pentru obiectivele supuse autorizarii prin evaluare

Total file:

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Nota: C. Se completeaza si se semneaza numai de catre comerciant/asociat/administrator, numai in cazul in care se solicita obtinerea autorizatiilor de functionare pentru activitati deja autorizate, activitati consemnate cu DA in caseta B

Se completeaza cu DA in cazul in care, anterior solicitarii activitatea a fost autorizata, conform OUG nr.76/2001, republicata, la un alt sediu (se depune copie de pe anexa respectiva la certificatul de inregistrare)

Se completeaza cu clasele CAEN la care s-a specificat DA in coloana "autorizata anterior" din caseta B.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1750
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved