Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


METODOLOGIE de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Academia Tehnica Militara

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micR O M A N I A

MINISTERUL APARARII
Academia Tehnica Militara

BUCURESTI, Bulevardul George Cosbuc, nr. 81-83, sector 5, cod. 050141

Telefon : 021/335.46.60, 335.46.69    Fax : 021/335.57.63

M E T O D O L O G I E

de organizare si desfasurare a concursului de admitere in

Academia Tehnica Militara la studii universitare de licenta (ciclul I de studii)

in anul universitar

Validata de Senatul universitar al Academiei Tehnice Militare in sedinta din

Academia Tehnica Militara organizeaza concurs de admitere in ciclul I de studii universitare de licenta, pentru ocuparea locurilor aprobate de ministrul apararii pe raportul Directiei Management Resurse Umane, inregistrat la nr. C 7753/17.11.2006, precum si pentru ocuparea locurilor comunicate de Directia Management Resurse Umane prin adresele nr. C 670 din 01.03.2007 si 532 din 06.03.2007.

Situatia cu numarul si repartitia locurilor scoase la concursul de admitere in Academia Tehnica Militara, pentru ciclul I - studii universitare de licenta, in anul universitar 2007/2008, este prezentata in Anexa nr. 1.

Organizarea concursului de admitere este de competenta Academiei Tehnice Militare si se face in conformitate cu:

„Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii in institutiile militare de invatamant sau a selectiei personalului pentru participarea la cursuri de cariera in tara – I.M.-3/19“, aprobata prin Ordinul ministrului apararii nr. M 102 din 30.06.2006;

,,Ordinul ministrului educatiei si cercetarii privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2007/2008”, nr. 308 din 12.02.2007;

,,Norme privind organizarea si desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in anul scolar 2007/2008 – I.M. -3/24”

,,Dispozitia pentru aprobarea Criteriilor de recrutare si continutul dosarului de candidat pentru admiterea in invatamantul militar”

,,Dispozitia pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea recrutarii si selectiei candidatilor pentru admiterea in institutiile militare de invatamant”

,,Normele privind Testarea potentialului fizic al candidatilor recrutati pentru invatamantul militar”

„Standardele de performanta pentru elaborarea lucrarii scrise la limba engleza in cadrul concursurilor de admitere in institutiile militare de invatamant”.

Admiterea candidatilor se va face pe baza aptitudinilor si nivelului cunostintelor, asigurandu-se intelegere si solicitudine fata de candidati din partea tuturor participantilor la organizarea si desfasurarea concursului de admitere.

1. RECRUTAREA, SELECTIA SI INSCRIEREA CANDIDATILOR

A.    Recrutarea si selectia pentru locurile finantate de la buget.

Recrutarea si selectia candidatilor, pentru aceste locuri, se fac de catre fiecare beneficiar, potrivit reglementarilor specifice, astfel:

a) Pentru Ministerul Apararii recrutarea se realizeaza prin birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judetene si de sector, iar selectia de catre Centrele Zonale de Selectie si Orientare Breaza, Campulung Moldovenesc si Alba Iulia pe baza dosarelor de candidat primite de la birourile informare-recrutare;

La recrutare, candidatul care opteaza pentru cariera militara in Ministerul Apararii, trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii:

Criterii generale:

sa aiba numai cetatenie romana si domiciliul stabil in tara;

parintii sau intretinatorii legali ai candidatului sa aiba domiciliul stabil in tara;

sa fie „apt medical” si sa aiba o dezvoltare fizica armonioasa;

sa nu fi fost condamnat penal si sa nu fie in curs de urmarire penala;

sa aiba un comportament moral in societate;

sa nu faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, iar daca face parte sa declare ca, dupa admiterea in Academia Tehnica Militara, va renunta la aceasta calitate;

sa nu faca parte din organizatii aflate in afara legii;

sa nu apartina unor culte sau secte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de pastrare a ordinii publice sau care incalca bunele moravuri, ori afecteaza desfasurarea profesiei militare;

sa nu fie asociat unic ori sa participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii ori asociatii comerciale, iar daca este intr-una din aceste situatii, sa se angajeze ca, dupa admiterea in Academia Tehnica Militara, va renunta la aceasta calitate;

sa nu fie ofiter, maistru militar sau subofiter in Ministerul Apararii;

sa nu fie absolvent al unei institutii civile de invatamant superior pe locuri finantate de la buget.

Criterii specifice:

sa fie absolvent de invatamant liceal, cu diploma de bacalaureat sau cu diploma echivalenta cu aceasta;

sa aiba varsta maxima de 24 ani, care poate fi implinita pe tot parcursul anului 2007.

Activitatea de selectie a candidatilor consta in sustinerea urmatoarele probe: testarea psihologica; testarea aptitudinilor fizice; interviu de evaluare.

Testarea psihologica cuprinde:

teste de aptitudini generale – care evalueaza randamentul intelectual;

chestionare de personalitate – care evalueaza potentialul de adaptare la conditiile specifice activitatii militare;

teste situationale – care evalueaza potentialul aptitudinal de lider.

Testarea aptitudinilor fizice vizeaza determinarea nivelului de dezvoltare a deprinderilor motrice de baza si utilitar-aplicative si evidentierea gradului de manifestare a calitatilor motrice combinate, in conditii de circuit.

Interviul final de evaluare vizeaza clarificarea unor aspecte constatate de-a lungul parcurgerii probelor de selectie, motivatia candidatului pentru cariera militara, coerenta si claritatea exprimarii si depistarea defectelor de vorbire (dislalie polimorfa, balbaiala, alalie, rinolalie etc.).

Rezultatul final al selectiei se apreciaza cu ,,ADMIS” sau ,,RESPINS” si se consemneaza in adeverinta de participare, eliberata de catre Centrele Zonale de Selectie si Orientare. Comunicarea rezultatelor se face dupa fiecare proba si consta in nominalizarea persoanelor declarate admise.

Candidatii declarati ,,RESPINS” nu pot fi reexaminati in acelasi an de selectie. Acestia mai pot participa, la o noua selectie pentru locurile finantate de la buget ale Ministerului Apararii, in anii urmatori, respectand criteriile de recrutare.

Examinarea medicala a candidatilor recrutati si selectionati pentru Ministerul Apararii se efectueaza o singura data, pe tot parcursul anului de recrutare, pe o fisa tip asigurata de Biroul de Informare-Recrutare, la unitatile sanitare (spitale, policlinici) din subordinea Directiei Medicale a Ministerului Apararii.

b) Pentru beneficiari (Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Protectie) recrutarea si selectia se realizeaza pe baza criteriilor stabilite de catre fiecare dintre acestia, prin reglementari proprii, iar examinarea medicala se efectueaza prin grija acestora.

B. Recrutarea si selectia pentru locurile cu taxa de studii.

Candidatii care doresc sa participe la concursul de admitere numai pe locurile cu taxa de studii vor fi recrutati si selectionati de catre Academia Tehnica Militara, prin prezentarea acestora la sediul institutiei, in perioada 15-30 iulie 2007, intre orele 09-15.00, perioada in care se face inscrierea la concursul de admitere.

Criterii privind recrutarea si selectia candidatilor care se inscriu la concursul de admitere pentru locurile cu taxa de studii:

Criterii generale:

sa cunoasca limba romana;

sa nu fi fost condamnat penal si sa nu fie in curs de urmarire penala;

sa nu faca parte din organizatii sau culte aflate in afara legii.

Criterii specifice:

sa fie absolvent de invatamant liceal, cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta;

sa fie absolvent al invatamantului de lunga durata pe locurile finantate da la buget, cu sau fara diploma de absolvire.

A.    Inscrierea candidatilor.

a)      Pentru locurile finantate de la buget.

Centrele Zonale de Selectie si Orientare Breaza, Campulung Moldovenesc si Alba Iulia din Ministerul Apararii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Protectie si Paza trimit dosarele candidatilor selectionati la Academia Tehnica Militara pana pe 14 iulie 2007.

Pe baza acestor dosare, in perioada 15-29 iulie 2007, Academia Tehnica Militara efectueaza inscrierea candidatilor in baza de date informatizata, elaboreaza tabelele nominale/cataloagele cu candidatii inscrisi la concursul de admitere si listeaza legitimatiile de concurs.

In ziua de 30 iulie 2007, intre orele 08.00-15.00, data prezentarii in Academia Tehnica Militara a candidatilor recrutati si selectionati de beneficiari, se completeaza dosarele candidatilor cu actele de studii si, eventual, cu alte documente ce lipsesc din dosare, se achita taxa de inscriere la concursul de admitere sau se excepteaza de la plata acestei taxe, dupa caz, se completeaza si se semneaza „Fisa de inscriere a optiunilor/specializarilor” , se elibereaza legitimatiile de concurs si se aduce la cunostinta candidatilor graficul cu activitatile concursului de admitere (instructaj, sustinerea probelor, perioada de inscriere in anul I de studii etc.).

b)     Pentru locurile cu taxa de studii.

Inscrierea la concursul de admitere consta in: verificarea si preluarea dosarului de candidat (nu se admit dosare incomplete); plata taxei de inscriere la concursul de admitere sau exceptarea de la plata acestei taxe, dupa caz; completarea si semnarea „Fisei de inscriere a optiunilor/specializarilor”; eliberarea legitimatiilor de concurs; aducerea la cunostinta candidatilor a graficului cu activitatile concursului de admitere (instructaj, sustinerea probelor, perioada de inscriere in anul I de studii etc.).

Dosarul de candidat trebuie sa contina urmatoarele documente

Cerere de inscriere (document tipizat);

Doua copii de pe certificatul de nastere (una legalizata si una nelegalizata);

Certificat de cazier judiciar al candidatului (nu se solicita absolventului de colegiu liceal militar din promotia 2007);

Diploma de bacalaureat in original sau in copie legalizata*;

Copie de pe cartea / buletinul de identitate pentru candidat, parintii sau intretinatorii sai legali si sotie/sot, unde este cazul;

Fisa de examinare medicala (document tipizat stabilit de fiecare beneficiar sau document tipizat pentru admiterea in invatamantul superior);

Trei fotografii color, ľ cm.

Nota: * candidatii care provin din randul absolventilor de liceu promotia 2007, sunt obligati ca la prezentarea pentru concursul de admitere sa completeze dosarul de candidat cu unul din urmatoarele acte:

fie diploma de bacalaureat in original;

fie diploma de bacalaureat in copie legalizata;

fie adeverinta eliberata de liceu, in cazul in care nu i s-a eliberat diploma de bacalaureat, in care se mentioneaza media generala de la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu (adeverinta este valabila in sesiunea I a concursului de admitere in Academia Tehnica Militara, daca au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2007, respectiv in sesiunea a II-a a concursului de admitere in Academia Tehnica Militara, daca au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea august-septembrie 2007).

Aceste documente se prezinta intr-un dosar (plic sau cu sina), pe coperta caruia se mentioneaza numele, prenumele tatalui si prenumele candidatului si textul „pentru concursul de admitere in Academia Tehnica Militara, sesiunea I/sesiunea a II-a, anul 2007”.

Diploma de bacalaureat in original se introduce in dosar fara sa fie gaurita cu perforatorul.

Nu vor sustine concursul de admitere candidatii care nu au toate documentele la dosar sau nu le aduc in ziua de prezentare, potrivit graficului de organizare a concursului de admitere.

In ziua prezentarii la Academia Tehnica Militara pentru sustinerea concursului de admitere, candidatii selectionati de beneficiari pentru locurile finantate de la buget si, dupa caz, cei selectionati pentru locurile cu taxa de studii, vor avea asupra lor urmatoarele documente si/sau materiale:

diploma de bacalaureat (in original sau in copie legalizata) sau adeverinta eliberata de liceu pentru absolventii din promotia 2007 – pentru completarea dosarului de candidat;

foaie matricola, numai in cazul in care din actul de studii nu rezulta media la bacalaureat si mediile obtinute in anii de liceu – pentru completarea dosarului de candidat;

cartea / buletinul de identitate, in original – pentru accesul in academie si in salile de concurs;

bani pentru achitarea taxei de inscriere sau documentele care justifica exceptarea de la plata taxei, daca nu exista la dosar;

bani pentru cazare si hranire

trusa de scris.

Absolventii colegiilor liceale militare din promotia 2007 vor fi cazati gratuit si hraniti pe baza de act de alocare-scoatere la (de la) drepturi de hrana, eliberate de colegiile militare liceale; acestia vor avea asupra lor ordine de serviciu.

Candidatilor, care participa la concursul de admitere pe locurile finantate de la buget, li se asigura, in masura posibilitatilor academiei, cazare contra-cost (20 lei pe noapte), precum si hranire contra-cost (14 lei pe zi).

Candidatilor, care participa la concursul de admitere pe locurile cu taxa de studii, nu li se asigura cazarea, iar hranirea se poate asigura contra-cost (14 lei pe zi).

Taxa de inscriere la concursul de admitere, in valoare de 50 lei, se achita la casieria Academiei Tehnice Militare, pe baza de chitanta, pe care candidatii o prezinta secretarilor pe domenii de studii/specializari. Candidatii care sunt exceptati de la plata taxei de inscriere vor prezenta secretarilor pe domenii de studii/specializari o adeverinta/notita scrisa, eliberata de secretarul cu problemele de personal.

Se excepteaza de la plata taxei de inscriere candidatii care dovedesc, cu acte, indiferent daca candideaza pe locurile finantate de la buget sau pe locurile cu taxa de studii, ca indeplinesc una din urmatoarele conditii:

sunt absolventi ai colegiilor militare liceale, promotia 2007, apartinand Ministerului Apararii si Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

sunt orfani de ambii parinti;

provin de la case de copii sau plasamente familiale;

sunt copii ai cadrelor militare sau ai functionarilor publici/salariatilor civili contractuali ce isi desfasoara activitatea in Ministerul Apararii;

sunt copii ai pensionarilor din Ministerul Apararii;

sunt copii ai personalului didactic din sistemul invatamantului de stat si particular acreditat;

sunt copii ai eroilor martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989 sau ai celor care au fost raniti in lupta pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989;

sunt copii ai cadrelor militare sau ai militarilor angajati pe baza de contract, decedate / decedati in timpul sau din cauza serviciului, ca urmare a unei actiuni militare, catastrofe sau a unor acte de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in scopuri umanitare;

au venituri lunare, pe membru de familie, calculate in luna anterioara desfasurarii concursului, care nu depasesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii in intretinere.

2. ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere in Academia Tehnica Militara, sesiunile iulie – august 2007 si septembrie 2007, se constituie o Comisie de admitere, formata dintr-un numar de membri, de regula, fara sot, astfel:

- presedinte:     loctiitorul comandantului pentru invatamant (prorectorul) sau inlocuitorul legal al acestuia;

- membri: sefi de facultate (decani);

seful Sectiei invatamant si cercetare stiintifica;

seful Sectiei stat major, evidenta resurse umane si secretariat;

sefi de catedra;

sefi de comisie didactica;

cadre didactice;

- secretariat:     personal din Sectia invatamant si cercetare stiintifica, din facultati, din catedre, din Sectia stat major, evidenta resurse umane si secretariat, din Editura academiei (din secretariat fac parte si persoanele care actualizeaza si exploateaza aplicatia informatica dedicata concursului de admitere).

Pentru elaborarea chestionarelor de concurs pentru proba de „Matematica - Fizica” si proba de „Limba engleza”, ambele de tip test grila, se stabilesc Subcomisii de specialitate, formate din cadre didactice din institutie sau din afara acesteia.Presedintele Comisiei de admitere poarta intreaga raspundere pentru buna organizare si desfasurare a admiterii, asigurarea legalitatii evaluarii candidatilor, asigurarea sanselor egale pentru candidati, securitatea continutului probelor de evaluare si a documentelor elaborate de comisie si de candidati in vederea evaluarii si ierarhizarii candidatilor etc.

Presedintele Comisiei de admitere asigura:

pregatirea Comisiei de admitere si a Subcomisiilor de specialitate;

repartizarea sarcinilor ce revin membrilor Comisiei de admitere, Subcomisiilor de specialitate si personalului care asigura logistic desfasurarea admiterii;

repartizarea atributiilor membrilor comisiei, astfel incat sa se asigure raspunderea personala a fiecarui membru al comisiei;

elaborarea atributiilor personalului care nu face parte din comisia de concurs, dar participa la organizarea si desfasurarea acestuia, astfel:

personalul didactic de specialitate din compunerea subcomisiilor de elaborare a chestionarelor de concurs;

personalul didactic, auxiliar si administrativ, care urmeaza sa participe la desfasurarea activitatilor specifice concursului de admitere (responsabili de sala, supraveghetori, membrii in colectivele de evaluare, comandant de detasament candidati, ajutor comandant de detasament candidati, secretari pe domenii etc.);

cate un responsabil de sala si cel putin cate doi supraveghetori pentru fiecare sala (incapere); supraveghetorii participa si in colectivele de evaluare a rezultatelor obtinute de candidati;

aplicatia informatica proiectata pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere, precum si documentele necesare (anexe, tabele etc.), care se intocmesc in sprijinul derularii operative a concursului de admitere.

elaborarea calendarului admiterii;

verificarea continutului dosarelor de candidat;

luarea in evidenta a candidatilor inscrisi/prezentati la admitere;

emiterea si distribuirea legitimatiilor pentru concursul de admitere;

repartitia pe salile de concurs a candidatilor;

elaborarea chestionarelor de concurs si a grilelor de evaluare;

instruirea candidatilor inainte de inceperea probelor de evaluare privind regulile ce se vor respecta pe timpul desfasurarii probelor si regulile de comportare;

afisarea repartitiei pe sali si a rezultatelor evaluarilor;

elaborarea documentelor organizatorice pentru derularea operativa a probelor de evaluare si la finalizarea admiterii.

Comandantul Academiei Tehnice Militare stabileste, prin ordin de zi pe unitate, componenta nominala a Comisiei de admitere si a Subcomisiilor de specialitate, precum si masurile si sarcinile necesare organizarii si desfasurarii concursului de admitere.

Incepand cu data de 14 iulie 2007, Comisia de admitere preia toate sarcinile privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere.

In perioada desfasurarii concursului de admitere, Comisia de admitere va avea incaperi destinate special acestei activitati, dotate cu dulapuri metalice, cu mijloace necesare pentru redactarea, multiplicarea si pastrarea documentelor.

Nu vor fi numite in Comisia de admitere, in Subcomisiile de specialitate, in colectivele de evaluare si supraveghere si nu vor primi nici o alta atributie legata de concursul de admitere persoanele care declara sau despre care sunt informatii certe ca au rude in randul candidatilor sau au pregatit candidatii. Daca, dupa constituirea comisiilor si colectivelor, se constata ca in componenta acestora exista persoane din categoriile specificate, se iau masuri de inlocuire. Ascunderea sau tainuirea adevarului privind situatiile mentionate atrage dupa sine sanctionarea disciplinara a persoanelor vinovate. De asemenea, vor fi luate masuri impotriva celor care, prin declaratii false, se sustrag de la obligatiile privind concursul de admitere.

Membrii Comisiei de admitere, ai Subcomisiilor de specialitate, ai colectivelor de evaluare si supraveghere si din secretariatul admiterii care se abat de la respectarea prezentei metodologii sau care, prin activitatea lor, prejudiciaza buna organizare si desfasurare a concursului de admitere, divulga continutul documentelor, incalca regulile de evaluare a probelor de concurs sau inregistreaza incorect rezultatele vor fi sanctionati disciplinar sau, dupa caz, penal, potrivit reglementarilor in vigoare.

In astfel de situatii, presedintele Comisiei de admitere dispune incetarea imediata a exercitarii atributiilor pe care le au aceste persoane, precum si preluarea responsabilitatilor acestora de catre alti membri ai comisiei sau alte persoane.

Pentru rezolvarea contestatiilor referitoare la modul de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Academia Tehnica Militara, sesiunile iulie – august 2007 si septembrie 2007, se constituie prin ordin de zi pe unitate, imediat dupa depunerea unei contestatii, o Comisie de solutionare a contestatiilor, formata din:

- presedinte:     comandantul (rectorul) Academiei Tehnice Militare sau inlocuitorul legal al acestuia;

- membri: personal didactic de specialitate, cel putin unul pentru fiecare proba.

Presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor asigura:

a)      pregatirea comisiei;

b)      inregistrarea contestatiilor;

c)      repartizarea sarcinilor ce revin membrilor comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

d)      comunicarea deciziei de solutionare a contestatiilor.

La probele tip test grila nu se admit contestatii.

PRECIZARI PRIVIND OPTIUNILE, GRAFICUL DE DESFASURARE SI

CALCULUL MEDIEI DE CLASIFICARE

Pentru ocuparea locurilor finantate de la buget aprobate pentru Ministerul Apararii, la prezentarea in academie, candidatii vor face optiuni in scris pe „Fisa de inscriere a optiunilor”, sub semnatura, in ordinea dorita, pentru urmatoarele domenii de studii universitare de licenta – specializari:

Inginerie electronica si telecomunicatii – Transmisiunii (TRS);

Inginerie electronica si telecomunicatii – Echipamente si sisteme electronice militare (ESEM);

Calculatoare si tehnologia informatiei – Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala (CALC);

Inginerie de armament, rachete si munitii – Munitii, rachete, explozivi si pulberi (MURA);

Inginerie geodezica – Topogeodezie si automatizarea asigurarii topogeodezice (TOPO);

Inginerie aerospatiala – Echipamente si instalatii de aviatie (EIAV).

Pentru ocuparea locurilor finantate de la buget aprobate pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, la prezentarea in academie, candidatii vor face optiuni in scris pe „Fisa de inscriere a optiunilor”, sub semnatura, in ordinea dorita, pentru urmatoarele domenii de studii universitare de licenta – specializari:

Inginerie electronica si telecomunicatii – Transmisiunii (TRS);

Inginerie electronica si telecomunicatii – Echipamente si sisteme electronice militare (ESEM);

Calculatoare si tehnologia informatiei – Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala (CALC);

Inginerie de armament, rachete si munitii – Munitii, rachete, explozivi si pulberi (MURA);

Inginerie aerospatiala – Echipamente si instalatii de aviatie (EIAV).

La prezentarea in academie candidatii – fete, inscrise pentru ocuparea locurilor finantate de la buget aprobate pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative vor completa pe „Fisa de inscriere a optiunilor”, sub semnatura, datele inscrise in formular, consemnand optiunea Calculatoare si tehnologia informatiei – Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala (CALC), intrucat vor candida numai pentru acest domeniu de studiu – specializare.

Pentru ocuparea locurilor finantate de la buget aprobate pentru Serviciul de Telecomunicatii Speciale, la prezentarea in academie, candidatii vor face optiuni in scris pe „Fisa de inscriere a optiunilor”, sub semnatura, in ordinea dorita, pentru urmatoarele domenii de studii universitare de licenta – specializari:

Calculatoare si tehnologia informatiei – Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala (CALC);

Inginerie electronica si telecomunicatii – Transmisiunii (TRS).

Pentru ocuparea locurilor finantate de la buget aprobate pentru Serviciul Roman de Informatii, la prezentarea in academie, candidatii vor face optiuni in scris pe fisa de inscriere a optiunilor, sub semnatura, in ordinea dorita, pentru urmatoarele domenii de studii universitare de licenta – specializari:

Inginerie electronica si telecomunicatii – Transmisiunii (TRS).

Inginerie electronica si telecomunicatii – Echipamente si sisteme electronice militare (ESEM);

Calculatoare si tehnologia informatiei – Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala (CALC);

Pentru ocuparea locurilor finantate de la buget aprobate pentru Serviciul de Informatii Externe, la prezentarea in academie, candidatii vor face optiuni in scris pe „Fisa de inscriere a optiunilor”, sub semnatura, in ordinea dorita, pentru urmatoarele domenii de studii universitare de licenta – specializari:

Calculatoare si tehnologia informatiei – Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala (CALC);

Inginerie electronica si telecomunicatii – Transmisiunii (TRS).

La prezentarea in academie candidatii inscrisi pentru ocuparea locurilor finantate de la buget aprobate pentru Serviciul de Protectie si Paza vor completa, sub semnatura, pe „Fisa de inscriere a optiunilor”, datele inscrise in formular, fara sa consemneze optiunile, intrucat vor candida numai pentru domeniul Calculatoare si tehnologia informatiei – specializarea Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala (CALC).

Pentru ocuparea locurilor cu taxa de studii aprobate, la prezentarea in academie, candidatii vor face optiuni in scris pe „Fisa de inscriere a optiunilor”, sub semnatura, in ordinea dorita, pentru urmatoarele domenii de studii universitare de licenta – specializari:

Inginerie electronica si telecomunicatii – Transmisiunii (TRS);

Inginerie electronica si telecomunicatii – Echipamente si sisteme electronice militare (ESEM);

Calculatoare si tehnologia informatiei – Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala (CALC);

Inginerie geodezica – Topogeodezie si automatizarea asigurarii topogeodezice (TOPO);

Inginerie aerospatiala – Echipamente si instalatii de aviatie (EIAV).

Concursul de admitere propriu-zis din anul 2007 se va desfasura in doua sesiuni dupa programul prezentat mai jos, astfel:

a) Sesiunea I, in perioada: 15 iulie – 06 august 2007:

Inscrierea candidatilor, pe locurile cu taxa de studii, la sediul Academiei Tehnice Militare, in perioada: 15-30 iulie 2007, intre orele 08.00 si 15.00;

Prezentarea candidatilor, pe locurile finantate de la buget, la Academia Tehnica Militara: in ziua de 30 iulie 2007, intre orele 08.00 si 15.00;

Instructajul tuturor candidatilor, inscrisi pe locurile finantate de la buget si pe locurile cu taxa de studii (efectuat de presedintele comisiei de admitere): 30 iulie 2007, ora 16.00, in aula sau pe platoul Academiei Tehnice Militare;

Proba obligatorie, eliminatorie, de „Limba engleza”, tip test grila, numai pentru candidatii pe locurile finantate de la buget: 31 iulie 2007 (nota minima de promovare – 6,00);

Afisarea rezultatelor de „Limba engleza”: 31 iulie 2007;

Proba de „Matematica - Fizica” (algebra, elemente de analiza matematica, mecanica, elemente de termodinamica, fizica moleculara, electricitate si magnetism), tip test grila: 01 august 2007 (nota minima de promovare – 5,00);

Afisarea clasamentelor/cataloagelor cu rezultatele obtinute de candidatii inscrisi pe locurile finantate de la buget pentru fiecare beneficiar, precum si a candidatilor inscrisi pe locurile cu taxa de studii: 02 august 2007;

Depunerea cererilor de inscriere in anul I de studii de catre candidatii declarati ,,ADMIS” pe locurile finantate de la buget, la care candidatii vor anexa diploma de bacalaureat in original: 02 – 05 august 2007;

Depunerea cererilor de inscriere in anul I de studii a candidatilor declarati ,,NEADMIS” pe locurile cu taxa de studii, la care candidatii vor anexa diploma de bacalaureat in original sau cel putin in copie legalizata: 02 – 05 august 2007;

Efectuarea redistribuirii candidatilor in cazul neocuparii locurilor finantate de la buget sau retragerii unor candidati declarati admisi pe locurile finantate de la buget, precum si definitivarea clasamentului/catalogului cu candidatii admisi pe locurile cu taxa de studii (potrivit cererilor individuale de inscriere in anul I de studii): 06 august 2007;

Comunicarea centrelor de selectie si orientare a rezultatelor obtinute de catre candidatii selectionati de acestea: 10 august 2007

Inaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului de admitere, sesiunea I, la Directia Management Resurse Umane: 14 august 2007.

In cazul in care o parte din candidatii declarati ,,ADMIS” pe locurile finantate de la buget nu depun cereri de inscriere in anul I de studii (acestia fiind admisi si la alte institutii de invatamant superior), candidatii declarati initial ,,NEADMIS”, aflati imediat sub linie, vor depune la secretariatul Comisiei de admitere, pana pe data de 06 august 2007, cereri de inscriere in anul intai. Lista acestor candidati va fi afisata la panoul „Admiterea”. Acesti candidati vor fi contactati la telefon sau vor fi instiintati prin telegrame cu privire la includerea lor, ca urmare a redistribuirilor, pe lista candidatilor admisi.

La cererea de inscriere in anul intai se va anexa obligatoriu diploma de bacalaureat in original pentru candidatii admisi pe locurile finantate de la buget sau cel putin in copie legalizata pentru candidatii admisi pe locurile cu taxa de studiu. Candidatul care nu a depus la termenele stabilite mai sus cererea de inscriere in anul intai si diploma de bacalaureat in original sau cel putin in copie legalizata este considerati „RETRAS”.

b) Sesiunea a II-a, numai pentru locurile cu taxa de studii neocupate dupa sesiunea I, in perioada 03 – 14 septembrie 2007:

Inscrierea candidatilor la Academia Tehnica Militara: 03-08 septembrie 2007, intre orele 08.00 si 15.00;

Proba de „Matematica - Fizica” (algebra, elemente de analiza matematica, mecanica, elemente de termodinamica, fizica moleculara, electricitate si magnetism), tip test grila: 10 septembrie 2007;

Afisarea clasamentului/catalogului cu rezultatele obtinute de candidatii inscrisi pe locurile cu taxa de studii: 11 septembrie 2007;

Depunerea cererilor de inscriere in anul I de studii pe locurile cu taxa de studii, la care candidatii vor anexa diploma de bacalaureat in original sau cel putin in copie legalizata: 11 – 14 septembrie 2007;

Inaintarea procesului verbal cu rezultatele concursului de admitere, sesiunea a II-a, la Directia Management Resurse Umane: 19 septembrie 2007.

In cazul in care o parte din candidatii declarati ,,ADMIS” pe locurile cu taxa de studii, nu depun cereri de inscriere (acestia fiind admisi si la alte institutii de invatamant superior), candidatii declarati initial ,,NEADMIS”, aflati imediat sub linie, vor depune la secretariatul comisiei de admitere, pana pe data de 19 septembrie 2007, cereri de inscriere in anul intai. Lista acestor candidati va fi afisata la panoul „Admiterea”. Acesti candidati vor fi contactati la telefon sau vor fi instiintati prin telegrame cu privire la includerea lor pe lista candidatilor admisi.

La cererea de inscriere in anul intai se va anexa obligatoriu diploma de bacalaureat in original sau cel putin in copie legalizata. Candidatul care nu a depus la termenele stabilite mai sus cererea de inscriere in anul intai, diploma de bacalaureat in original sau cel putin in copie legalizata este considerat „RETRAS”.

Pentru efectuarea clasamentelor candidatilor pentru fiecare beneficiar, pe locurile finantate de la buget, precum si pentru efectuarea clasamentelor candidatilor pe locurile cu taxa de studii, in calculul mediei de clasificare se vor utiliza urmatoarele ponderi:

90 % media la proba de „Matematica - Fizica';

10 % media examenului de bacalaureat.


Media de clasificare se face cu doua zecimale, fara rotunjiri, astfel:

unde:     - media de clasificare;

- media la proba de „Matematica - Fizica”;

- media examenului de bacalaureat;

Media de clasificare pentru candidatii care concureaza pe locurile finantate de la buget se calculeaza numai pentru candidatii care au cel putin nota 6.00 (sase) la proba de ,,Limba engleza” si cel putin nota 5.00 (cinci) la proba de ,,Matematica - Fizica”.

Candidatul recrutat, selectionat si inscris pe locurile finantate de la buget care nu a obtinut cel putin nota 6.00 (sase) la proba de ,,Limba engleza” este declarat „RESPINS” din concursul pentru ocuparea locurilor cu finantare de la buget. Acesta ramane in concurs si sustine proba de „Matematica - Fizica”, intrucat a optat, prin „Fisa de inscriere a optiunilor”, sub semnatura, ca doreste sa candideze pe locurile cu taxa de studii.Candidatul care a concurat pe locurile finantate de la buget sau pe locurile cu taxa de studii care nu a obtinut cel putin nota 5.00 (cinci) la proba de „Matematica - Fizica” este declarat „RESPINS”.

In vederea repartizarii candidatilor pe locurile cu taxa de studii se elaboreaza un singur clasament/catalog, atat cu candidatii inscrisi numai pe locurile cu taxa de studii, precum si cu toti candidatii declarati „NEADMIS”, indiferent de beneficiar, in ordinea descrescatoare a mediilor de clasificare.

La medii egale, clasificarea candidatilor pentru locurile finantate de la buget si pentru locurile cu taxa de studii, inclusiv a celor situati pe ultimul loc, se face pe baza urmatoarelor criterii de departajare:

media examenului de bacalaureat;

media generala a mediilor anilor de studii din liceu.

4. ELABORAREA TESTELOR TIP GRILA

Proba de „Limba engleza”:

Potrivit hotararii Senatului universitar al Academiei Tehnice Militare, proba de ,,Limba engleza” va fi sub forma de test grila si va fi sustinuta numai de catre candidatii pe locurile finantate de la buget.

Proba de ,,Limba engleza”, tip test grila, se va desfasura cu respectarea ,,Standardelor de performanta pentru elaborarea lucrarii scrise la limba engleza in cadrul concursurilor de admitere in institutiile militare de invatamant”, elaborate de Directia Management Resurse Umane.

Continutul subiectelor pentru proba de ,,Limba engleza” se elaboreaza in concordanta cu programele pentru examenul de bacalaureat, fara sa depaseasca obiectivele si continutul acestora. Tematica pentru proba de ,,Limba engleza” , validata de Senatul universitar al Academiei Tehnice Militare.

Timpul total de lucru este de 90 de minute.

Lucrarea la proba de ,,Limba engleza” cuprinde trei parti distincte:

partea I – citit/intelegerea unui text, 10 itemi x 3 puncte fiecare item = 30 puncte;

partea a II-a – elemente de gramatica si vocabular, 10 itemi x 3 puncte fiecare item = 30 puncte;

partea a III-a – scris/punerea in ordine logica a unei compuneri, 10 itemi x 3 puncte fiecare item pus in locul logic al compunerii = 30 puncte.

Pentru proba de ,,Limba engleza”, punctajul maxim care poate fi obtinut este 100 de puncte, respectiv nota 10 (zece), iar punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina candidatii pentru a promova aceasta proba este de cel putin 60 de puncte, respectiv nota 6,00 (sase). In cazul in care candidatii obtin mai putin de nota 6,00 (sase), acestia pot participa la proba de „Matematica – Fizica” numai pentru ocuparea locurilor cu taxa de studii.

Din totalul de 100 puncte, cate 30 de puncte se acorda pentru fiecare din cele trei parti si 10 puncte din oficiu. Rezultatul la proba de ,,Limba engleza” nu se ia in calculul mediei de clasificare pentru ocuparea locurilor finantate de la buget.

4.2. Proba de „Matematica - Fizica”:

Potrivit hotararii Senatului universitar al Academiei Tehnice Militare, proba de „Matematica - Fizica” va fi sub forma de test grila si va fi sustinuta de catre toti candidatii (atat de candidatii inscrisi pe locurile finantate de la buget, cat si de candidatii inscrisi pe locurile cu taxa de studii, precum si de candidatii care nu au promovat proba de „Limba engleza” in vederea admiterii numai pe locurile cu taxa de studii).

Continutul subiectelor pentru proba de „Matematica - Fizica” se elaboreaza in concordanta cu programele pentru examenul de bacalaureat, fara sa depaseasca obiectivele si continutul acestora. Tematica pentru proba de „Matematica - Fizica”, validata de Senatul universitar al Academiei Tehnice Militare.

Timpul total de lucru este de 3 ore.

4.3. Aplicarea testului grila la proba de „Matematica - Fizica” si la proba de „Limba engleza” presupune elaborarea urmatoarelor documente:

chestionarul de concurs;

grila de evaluare;

formularul de concurs.

Chestionarul de concurs se stabileste in dimineata zilei de sustinere a probei de catre Comisia de admitere, impreuna cu Subcomisiile de specialitate pentru elaborarea subiectelor, format din cadre didactice de specialitate (limba engleza, matematica si fizica). Cadrele didactice se stabilesc, prin tragere la sorti, cu cel mult 30 minute inainte de inceperea elaborarii chestionarului de concurs.

Capitolele din care vor fi formulate problemele/itemii din chestionarul de concurs se stabilesc prin tragere la sorti din intreaga tematica valabila pentru concursul de admitere.

Cadrele didactice de specialitate, din Subcomisiile de specialitate de elaborare a chestionarului de concurs, vor rezolva fiecare problema/item, stabilind atat raspunsul corect, cat si alte raspunsuri incorecte.

La elaborarea problemelor/itemilor din cadrul chestionarului de concurs se tine seama de urmatoarele criterii:

sa fie in stricta concordanta cu continutul tematicii si manualelor valabile pentru concursul de admitere;

sa fie clar formulate;

sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate;

sa aiba un grad de complexitate la nivelul continutului programelor de invatamant, tematicii si manualelor, pentru a fi tratate in timpul stabilit.

Chestionarul de concurs la proba de „Limba engleza” contine:

10 itemi la partea I; fiecare item rezolvat corect este cotat cu trei puncte; daca raspunsul este incorect nu se acorda nici un punct;

10 itemi la partea a II-a; fiecare item rezolvat corect este cotat cu trei puncte; daca raspunsul este incorect nu se acorda nici un punct;

10 itemi la partea a III-a; fiecare item pus in locul logic al compunerii este cotat cu trei puncte; daca raspunsul este incorect nu se acorda nici un punct

La partea I si partea a II-a, pentru fiecare item se stabilesc trei raspunsuri a, b, c, din care numai un singur raspuns este corect.

La partea a III-a, pentru fiecare item se stabilesc zece raspunsuri a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, din care numai un singur raspuns este corect.

Media probei de concurs la proba de „Limba engleza” se calculeaza impartind la cifra zece suma obtinuta prin adunarea numarului de puncte acumulate pentru cei 30 de itemi (numarul de itemi rezolvati corect) cu cele zece puncte acordate din oficiu.

Se elaboreaza 2 variante de chestionare de concurs, notate cu literele A si B. Acestea contin aceiasi 30 de itemi. Ordinea raspunsurilor exacte pentru fiecare din cei 30 de itemi in cadrul fiecarei variante de chestionar de concurs A si B se stabileste prin tragere la sorti de catre membrii comisiei de admitere, in prezenta presedintelui comisiei de admitere, pe timpul elaborarii chestionarului de concurs de catre cadrele didactice.

Pentru tehnoredactarea chestionarului de concurs standard si a variantelor A si B se utilizeaza calculatoare electronice care nu sunt conectate la reteaua Internet sau la reteaua locala a Academiei Tehnice Militare si nu au conexiuni wireless.

Chestionarul de concurs la proba de „Matematica – Fizica” contine 18 probleme. Fiecare problema rezolvata corect este cotata cu un punct. Daca raspunsul este incorect nu se acorda nici un punct.

Pentru fiecare problema se stabilesc cinci raspunsuri a, b, c, d, e, din care numai un singur raspuns este corect.

Media probei de concurs se calculeaza impartind numarul de puncte acumulate la cele 18 probleme (numarul de probleme rezolvate corect) la cifra doi, la care se adauga un punct din oficiu.

Se elaboreaza 4 variante de chestionare de concurs, notate cu literele A, B, C si D. Acestea contin aceleasi 18 probleme. Ordinea problemelor in cadrul fiecarei variante de chestionar de concurs se stabileste prin tragere la sorti de catre membrii comisiei de admitere, in prezenta presedintelui comisiei de admitere, pe timpul elaborarii chestionarului de concurs de catre cadrele didactice.

Pentru tehnoredactarea chestionarului de concurs standard si a variantelor A, B, C si D se utilizeaza calculatoare electronice care nu sunt conectate la reteaua Internet sau la reteaua locala a Academiei Tehnice Militare si nu au conexiuni wireless.

Chestionarele de concurs la proba de „Limba engleza” si „Matematica Fizica” se multiplica intr-un numar egal cu numarul candidatilor, cu o rezerva de circa 10-20 %, se introduc in plicuri sigilate pentru fiecare sala de concurs, se sigileaza sub supravegherea presedintelui comisiei de admitere, luandu-se toate masurile pentru pastrarea secretului.

In fiecare plic se introduc precizarile presedintelui comisiei de admitere privind modul de distribuire a chestionarelor de concurs – variantele A si B, pentru proba de „Limba engleza”, respectiv variantele A, B, C si D, pentru proba de „Matematica – Fizica” – de catre responsabilul de sala, in functie de schema de dispunere a meselor din fiecare sala de concurs. Schema de dispunere a meselor din sala de concurs se afla si in mapa responsabilului din sala respectiva .

Pe plicurile cu chestionarele de concurs se mentioneaza:

disciplina;

durata probei;

sala in care se desfasoara concursul;

ora la care plicurile pot fi deschise de responsabilul de sala;

numarul de exemplare din plic pentru fiecare chestionar de concurs, variantele A si B, pentru proba de „Limba engleza”, respectiv variantele A, B, C si D, pentru proba de „Matematica – Fizica”;

numarul sigiliului aplicat pe plic;

semnatura si stampila presedintelui comisiei de admitere.

Plicurile cu chestionarele de concurs se transmit responsabililor de sala de catre membrii comisiei de admitere stabiliti de presedintele comisiei.

Grila de evaluare se intocmeste de comisia de admitere pe timpul cand cadrele didactice de specialitate elaboreaza problemele/itemii din cadrul chestionarelor de concurs.

La proba de „Limba engleza”, pozitionarea unui raspuns corect a, b sau c, pentru partea I si partea a II-a, respectiv a, b. c. d, e, f, g, h, i sau j, pentru partea a III-a, pentru fiecare din cei 30 de itemi se va face prin tragere la sorti, sub coordonarea presedintelui comisiei de admitere.

La proba de „Matematica – Fizica”, pozitionarea raspunsurilor corecte a, b, c, d sau e dintre cele cinci raspunsuri inscrise in chestionarele de concurs pentru fiecare din cele 18 probleme se va face prin tragere la sorti, sub coordonarea presedintelui comisiei de admitere.

Grilele de evaluare, variantele A si B, pentru proba de „Limba engleza”, respectiv variantele A, B, C si D, pentru proba de „Matematica – Fizica”, se intocmesc pentru fiecare varianta de chestionar de concurs si se multiplica pe numarul colectivelor de evaluare si se introduc in plicuri pentru fiecare sala de concurs. Plicurile se sigileaza sub supravegherea presedintelui comisiei de admitere, luandu-se toate masurile pentru pastrarea secretului.

Pe plicurile cu grilele de evaluare se mentioneaza:

disciplina;

sala in care se desfasoara concursul;

ora la care plicurile pot fi deschise de responsabilul de sala;

numarul de exemplare din plic pentru fiecare grila de evaluare, variantele A si B, pentru proba de „Limba engleza”, respectiv variantele A, B, C si D, pentru proba de „Matematica – Fizica”;

numarul sigiliului aplicat pe plic;

semnatura si stampila presedintelui comisiei de admitere.

Persoanele care au participat la elaborarea si multiplicarea chestionarelor de concurs si a grilelor de evaluare, precum si la sigilarea plicurilor, pot sa paraseasca incaperea in care s-au desfasurat aceste activitati dupa 30 minute de la deschiderea plicurilor cu chestionarele de concurs si dupa ce vor asista la inchiderea plicurilor cu grilele de evaluare in dulapuri metalice si incaperi, ce vor fi sigilate de presedintele si secretarul comisiei de admitere. Deschiderea acestor incaperi si dulapuri se face in prezenta membrilor comisiei de admitere, la 5 minute de la incheierea duratei probei, dupa care plicurile cu grilele de evaluare vor fi transportate in sali de catre membrii comisiei de admitere stabiliti de presedinte.

Pe toata durata elaborarii chestionarelor de concurs si a grilelor de evaluare, personalul participant nu va avea asupra sa telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare.

Formularele de concurs pentru proba de „Limba engleza” si pentru proba de „Matematica – Fizica” trebuie sa asigure identificarea corecta a candidatului si a chestionarului de concurs A si B, pentru proba de „Limba engleza”, respectiv variantele A, B, C si D, pentru proba de „Matematica – Fizica”, precum si a persoanelor care au asigurat supravegherea si evaluarea punctelor obtinute (rezolvate corect) de fiecare candidat din sala respectiva.

Dupa definitivarea chestionarelor de concurs, variantele A si B – pentru proba de „Limba engleza”, variantele A, B, C si Dpentru proba de „Matematica – Fizica” si a grilelor de evaluare – variantele A si B – pentru proba de „Limba engleza”, variantele A, B, C si Dpentru proba de „Matematica – Fizica”, secretarul comisiei de admitere intocmeste un proces verbal, ce se aproba de catre presedintele comisiei de admitere, din care trebuie sa rezulte:

gradul, numele si prenumele membrilor comisiei de admitere si a personalului de specialitate care au participat la elaborarea chestionarelor de concurs si a grilelor de evaluare;

modul in care s-au desfasurat tragerile la sorti pentru stabilirea membrilor colectivului de elaborare a problemelor/itemilor si a capitolelor din care s-au elaborat subiectele;

modul in care s-au multiplicat chestionarele de concurs si grilele de evaluare;

modul in care s-au difuzat chestionarele de concurs si grilele de evaluare in salile de concurs.

La procesul verbal se anexeaza „Lista personalului didactic care a elaborat problemele/itemii din chestionarul de concurs”, „Listele personalului didactic care a elaborat problemele/itemii din chestionarul de concurs cu precizarea ordinii raspunsurilor exacte trase la sorti pentru proba de „Limba engleza” si pentru proba de „Matematica-Fizica”, chestionarele de concurs, variantele A si B – pentru proba de „Limba engleza” , variantele A, B, C si Dpentru proba de „Matematica – Fizica” si grilele de evaluare – variantele A si B – pentru proba de „Limba engleza”, variantele A, B, C si Dpentru proba de „Matematica – Fizica”. Procesul verbal se semneaza de catre toate persoanele participante la aceasta activitate.

Divulgarea continutului chestionarelor de concurs si a grilelor de evaluare atrage dupa sine, pentru cei vinovati, masurile penale, administrative si disciplinare, dupa caz, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare.

5. DESFASURAREA PROBELOR DE CONCURS TIP TESTE GRILA

Salile in care se desfasoara probele de concurs tip test grila vor fi amenajate prin grija directorului administrativ si a comisiei de admitere, potrivit ordinului de zi pe unitate si graficului cu activitatile membrilor comisiei de admitere.

Pe durata desfasurarii probelor de concurs tip test grila, in salile de concurs au acces numai membrii comisiei desemnati de presedintele comisiei de admitere. Alte persoane pot avea acces in salile de concurs numai daca insotesc presedintele comisiei de admitere.

Inaintea inceperii probelor de concurs tip test grila, presedintele comisiei de admitere stabileste salile de concurs, schema de dispunere a meselor in aceste sali, numarul de candidati din sali, numarul supraveghetorilor si numarul colectivelor de evaluare din sali si aproba lista personalului ce urmeaza sa indeplineasca atributiile de responsabili de sala, supraveghetori si evaluatori.

In ziua probelor de concurs tip test grila, un membru al comisiei desemnat de presedintele comisiei de admitere va stabili, prin tragere la sorti, responsabilii de sala, colectivele de supraveghetori si colectivele de evaluare pentru fiecare sala. De asemenea, cu aceasta ocazie se va face si instructajul responsabililor de sala, supraveghetorilor si evaluatorilor.

Accesul candidatilor in salile de concurs este permis cu cel mult 60 minute inainte de inceperea probelor de concurs tip test grila, pe baza buletinului de identitate si a legitimatiei de concurs. Aceste documente se pastreaza pe banci (pe mesele de concurs) pe toata durata desfasurarii probei.

Candidatii care nu au asupra lor cele doua acte mentionate mai sus nu sunt primiti in sala de concurs. Candidatii vor ocupa locurile unde vor gasi al doilea rand de legitimatii de concurs puse pe banci de catre secretarii pe domenii de licenta/specializari fara o anumita ordine.

Nu se permit: schimbarea locului intre candidati; retragerea fotografiilor de pe legitimatiile de concurs; modificarea datelor inscrise pe legitimatiile de concurs.

Candidatii isi ocupa locurile la mesele de concurs (in banci) numai dupa ce au lasat la catedra orice material scris sau genti, mape, serviete in care ar putea fi carti, caiete, calculatoare, telefoane mobile etc.

Responsabilul de sala consemneaza prezenta (absenta) candidatilor pe tabelul nominal, inmaneaza fiecarui candidat cate un formular de concurs si ciorne.

Candidatii vor completa formularele de concurs cu datele de identificare, potrivit formularului de concurs si instructiunilor din mapa responsabilului de sala, sub indrumarea directa a acestuia. Pe formularele de concurs candidatii vor inscrie si numele si prenumele responsabilului de sala (dupa ce acesta a fost inscris citet pe tabla).

Responsabilul de sala si suprave­ghetorii verifica datele inscrise de candidati pe formularul de concurs prin confruntare cu cele din buletinul de identitate si din legitimatia de concurs.

Pe formularul de concurs nu se admit stersaturi sau corecturi. Formularele completate gresit se anuleaza, sub semnatura responsabilului de sala, candidatul fiind obligat a completa un nou formular de concurs.

Inainte de inceperea probelor de concurs tip test grila, responsabilul de sala primeste plicul cu chestionarele de concurs de la comisia de admitere si semneaza in „Procesul verbal” , verifica integritatea sigiliului aplicat pe acesta, iar in cazul in care va constata nereguli va raporta imediat presedintelui comisiei, care dispune masuri adecvate.

La ora mentionata pe plicul cu chestionarele de concurs (aceeasi pentru toate salile in care se sustine proba respectiva), responsabilul de sala arata candidatilor ca acesta este sigilat, semnat si stampilat, dupa care deschide plicul in fata celorlalti supraveghetori si a candidatilor.

Responsabilul de sala si supraveghetorii vor distribui candidatilor chestionarele de concurs in conformitate cu precizarile presedintelui comisiei de admitere referitoare la distribuirea acestora si in acord cu schema de dispunere a meselor din sala respectiva de concurs, precizari ce se afla, de asemenea, in plic.

Dupa incheierea distribuirii chestionarelor de concurs tuturor candidatilor, acestia vor inscrie pe formularele de concurs ce varianta de chestionar de concurs au primit (variantele A si B – pentru proba de „Limba engleza”, variantele A, B, C si Dpentru proba de „Matematica – Fizica”). Pe timpul rezolvarii subiectelor din grile, supraveghetorii vor verifica inscrierea corecta de catre candidati a variantelor de chestionar de concurs.

Presedintele comisiei de admitere sau un membru desemnat de acesta, insotit de un cadru didactic de specialitate, verifica in toate salile de concurs daca sunt neintelegeri privind problemele/itemii din cadrul chestionarelor de concurs distribuite fiecarui candidat.

Durata probei de ,,Limba Engleza” este de 90 de minute de la terminarea distribuirii chestionarelor de concurs tuturor candidatilor; responsabilul de sala va nota pe tabla ora inceperii si terminarii probei.

Durata probei de ,,Matematica - Fizica” este de 3 ore de la terminarea distribuirii chestionarelor de concurs tuturor candidatilor si inscrierii variantei de chestionar de concurs pe formularele de concurs; responsabilul de sala va nota pe tabla ora inceperii si terminarii testului grila.

Candidatul care in momentul deschiderii plicurilor sigilate cu chestionarele de concurs nu va fi prezent in sala va fi declarat, dupa caz, „NEPREZENTAT” sau „RETRAS”.

Candidatii vor rezolva problemele/itemii de pe chestionarele de concurs numai pe ciorne (coli de hartie stampilate). Acestea nu se vor lua in seama la evaluarea rezultatelor. Pe chestionarele de concurs vor fi inscrise doar variantele de raspunsuri corecte la fiecare proba.

Se interzice folosirea de catre responsabilii de sala, supraveghetori si candidati a mijloacelor tehnice de calcul de orice fel, a telefoanelor mobile (GSM sau similare) sau a altor mijloace de telecomunicatii.

Candidatii pot parasi sala de concurs numai dupa cel putin 60 minute de la distribuirea chestionarelor de concurs, conditionat de predarea tuturor documentelor de concurs si inscrierea datelor si semnaturilor respective in tabelele de acces in sala de concurs. Pentru cazuri exceptionale, un candidat poate parasi temporar sala de concurs, cand nu se simte bine din punct de vedere medical, numai insotit in permanenta de catre un supraveghetor.La cerere, responsabilul de sala va distribui candidatilor si alte ciorne, aratandu-le in prealabil intregii sali pentru a se vedea ca sunt absolut curate (nescrise).

In cazul in care, pe timpul desfasurarii probelor de concurs, unii candidati, din diferite motive (numeroase corecturi si / sau greseli), doresc sa-si transcrie rezultatele pe un alt formular de concurs, fara a depasi timpul afectat probei, acestia primesc formulare noi, care vor fi completate cu toate datele stabilite de formular, iar cele folosite initial vor fi anulate pe loc, mentionandu-se pe ele ,,ANULAT”, sub semnatura responsabilului de sala; acestea se predau separat comisiei.

Orice incercare de frauda, dovedita in timpul desfasurarii concursului, atrage dupa sine eliminarea candidatilor in cauza din concurs. Eliminarea va fi hotarata de presedintele comisiei pe baza procesului verbal intocmit de responsabilul de sala, la care se anexeaza probele fraudei.

Candidatii care impiedica buna desfasurare a concursului, comit abateri de la ordine si disciplina, incalca regulile de concurs stabilite sunt ,,ELIMINATI”. Eliminarea se hotaraste, dupa analiza atenta a faptelor, de catre presedintele comisiei de admitere.

Completarea pe formularele de concurs se face numai cu stilou (pix) cu cerneala (pasta) de culoare albastra sau neagra.

La proba de „Limba engleza” tip test grila, un raspuns la un subiect este validat daca:

pentru partea I si partea a II-a, din cele trei raspunsuri din chestionarul de concurs a, b, c, este completat numai un raspuns cu „X”, iar celelalte doua raman necompletate, respectiv,

pentru partea a III-a, din cele zece raspunsuri din chestionarul de concurs a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, este completat numai un raspuns cu „X”, iar celelalte noua raman necompletate, asa cum se arata in „exemplul de completare corecta a raspunsului” din formularul de concurs

Subiectele la care sunt completate doua sau mai multe raspunsuri cu „X” sau cele care nu sunt marcate cu nici un „X” nu sunt luate in considerare.

La predarea formularului de concurs, responsabilul de sala verifica, in prezenta candidatului, „numarul de raspunsuri validate” si „numarul de raspunsuri necompletate sau anulate”, pe care le inscrie in formularul de concurs, verificand ca suma acestora sa fie 30. Dupa inscriere, responsabilul de sala si candidatul semneaza in rubricile din formularul de concurs.

La proba de „Matematica – Fizica” tip test grila, un raspuns la un subiect este validat daca, din cele cinci raspunsuri din chestionarul de concurs a, b, c, d, e este completat numai un raspuns cu „X”, iar celelalte patru raman necompletate, asa cum se arata in „exemplul de completare corecta a raspunsului” din formularul de concurs.

Subiectele la care sunt completate doua sau mai multe raspunsuri cu „X” sau cele care nu sunt marcate cu nici un „X” nu sunt luate in considerare.

La predarea formularului de concurs, responsabilul de sala verifica, in prezenta candidatului, „numarul de raspunsuri validate” si „numarul de raspunsuri necompletate sau anulate”, pe care le inscrie in formularul de concurs, verificand ca suma acestora sa fie 18. Dupa inscriere, responsabilul de sala si candidatul semneaza in rubricile din formularul de concurs.

Responsabilul de sala consemneaza in tabelul nominal de acces in sala de concurs varianta de chestionar de concurs predata de candidat si inscrisa pe formularul de concurs, iar candidatul semneaza in acest tabel ca a predat toate documentele de concurs (formularul de concurs, chestionarul de concurs si ciornele), dupa care poate parasi sala. La expirarea timpului inscris pe tabla, toti candidatii vor preda formularele de concurs responsabilului de sala, dupa care vor lua loc in banci. Predarea celorlalte documente de concurs se va face in ordinea in care au fost stranse formularele de concurs, prin chemarea la catedra a candidatilor de catre responsabilul de sala.

Pe timpul predarii documentelor de concurs, supraveghetorii vor asigura ordinea si linistea in sala de concurs.

Ultimii doi candidati nu parasesc sala si asista la operatiunile efectuate de personalul de supraveghere si de evaluare.

Dupa predarea documentelor de concurs de catre toti candidatii din sala respectiva, formularele de concurs sunt puse in ordinea candidatilor din tabelele nominale de acces in sala respectiva, de catre supraveghetori, in prezenta celor doi candidati. Pentru repaus, cei doi candidati pot fi schimbati cu altii, cu conditia ca, pana cand se reintra in sala pentru evaluare, sa fie prezenti in permanenta doi candidati.

Ciornele, formularele de concurs anulate, formularele de concurs necompletate si chestionarele de concurs se strang in dosare separate.

Pe timpul desfasurarii probelor, presedintele comisiei de admitere semneaza si aplica stampila rectorului Academiei Tehnice Militare pe formularele de concurs; cele care nu au putut fi stampilate pe timpul desfasurarii probelor vor fi stampilate de presedintele comisiei de admitere dupa predarea documentelor, in prezenta responsabilului de sala si a candidatilor.

Pe timpul concursului de admitere, stampila rectorului Academiei Tehnice Militare se va pastra de catre presedintele comisiei de admitere.

6. VERIFICAREA PROBELOR DE CONCURS TIP TESTE GRILA

6.1 VERIFICAREA FORMULARELOR DE CONCURS

Fiecare formular de concurs, completat de candidati, se verifica de catre un colectiv de evaluare, format din doua cadre didactice. Colectivele de evaluare se stabilesc prin tragere la sorti, in dimineata zilei de concurs, din randul supraveghetorilor. In fiecare sala se numesc unul sau mai multe colective de evaluare, in functie de numarul de candidati.

Dupa 15 minute de la terminarea probelor de concurs, candidatii reintra in sala de concurs. La primirea plicului cu grilele de evaluare de la comisia de admitere, responsabilul de sala semneaza „Procesul verbal” de primire a acestuia si verifica integritatea sigiliului aplicat pe plic, iar in cazul in care va constata nereguli va raporta imediat presedintelui comisiei, care dispune masuri adecvate .

La ora mentionata pe plicul cu grilele de evaluare (aceeasi pentru toate salile in care se sustine proba respectiva), responsabilul de sala arata candidatilor ca acesta este sigilat, semnat si stampilat, dupa care deschide plicul in fata supraveghetorilor si a candidatilor.

Responsabilul de sala organizeaza modul de evaluare a probelor de concurs, astfel ca fiecare colectiv de evaluare sa-si desfasoare activitatea in conditii normale, asigurand ordinea si linistea in sala de concurs.

Fiecare colectiv de evaluare invita la catedra cate un candidat, in ordinea tabelelor nominale, precum si urmatorii doi candidati in calitate de martori.

In cazul in care candidatul/candidatii care urmeaza sa asiste la evaluarea lucrarii scrise lipseste/lipsesc din sala, va/vor fi invitat/invitati, in calitate de martor/martori, urmatorul/urmatorii candidat/candidati, in ordinea din tabelul nominal.

Colectivul de evaluare identifica datele inscrise de candidat in formularul de concurs cu cele din buletinul de identitate si legitimatia de concurs. Dupa identificare, reverifica, de asemenea, in prezenta candidatului si a celor doi candidati in calitate de martori, „numarul de raspunsuri validate” si „numarul de raspunsuri necompletate sau anulate”.

Un membru din colectivul de evaluare suprapune grila de evaluare corespunzatoare peste formularul de concurs, verificand daca acesta corespunde cu varianta chestionarului de concurs inscris pe formular si numara raspunsurile corecte, in prezenta celuilalt membru, a candidatului si a celor doi candidati in calitate de martori.

La numararea raspunsurilor corecte, membrii colectivului de evaluare vor identifica „numarul de raspunsuri necompletate sau anulate”, in special, raspunsurile anulate datorita completarii cu doua sau mai multe semne „X”.

Punctajul obtinut se consemneaza in cifre si litere, in rubricile din formularul de concurs, de catre un membru din colectivul de evaluare. Acesta inscrie numele si prenumele verificatorilor, candidatului si celor doi candidati in calitate de martori, dupa care toti semneaza in rubricile destinate in formular.

Un membru din colectivul de evaluare consemneaza in tabelul nominal de acces in sala punctajul obtinut, iar candidatul semneaza in tabel pentru confirmarea corectitudinii inscrierii punctajului obtinut, dupa care poate parasi sala de concurs.

Procedura va continua in acelasi mod pana la corectarea ultimului formular de concurs, avand in vedere ca si aceasta operatie sa fie efectuata de fiecare colectiv de evaluare in prezenta candidatului si a doi candidati in calitate de martori.

Este cu desavarsire interzis personalului de supraveghere si de evaluare:

sa dea informatii candidatilor asupra rezolvarii problemelor/itemilor;

sa poarte orice discutii cu candidatii, atat pe timpul rezolvarii, cat si pe timpul evaluarii rezultatelor;

sa rezolve in sala problemele/itemii din chestionarul de concurs sau sa aiba preocupari de alta natura decat de a supraveghea buna desfasurare a probei tip grila si a evalua formularele de concurs;

sa fumeze sau sa paraseasca sala de concurs.

Dupa incheierea evaluarii tuturor formularelor de concurs, responsabilul de sala intocmeste un proces verbal , in prezenta ultimilor doi candidati, in calitate de martori.

Procesul verbal si toate documentele de concurs se introduc intr-o mapa de panza si se sigileaza in prezenta celor doi candidati (martori). Responsabilul de sala, insotit de colectivul (colectivele) de evaluare si cei doi martori din randul candidatilor, transporta mapa cu documentele de concurs la comisia de admitere pe academie.

In prezenta presedintelui comisiei de admitere si a membrilor acesteia, responsabilul de sala preda procesul verbal si toate documentele secretarului comisiei de admitere, pe baza de semnatura.

VERIFICAREA SI INSCRIEREA MEDIILOR PE FORMULARELE DE CONCURS

Verificarea modului de evaluare a punctajelor obtinute de candidati se face imediat dupa predarea de catre toti responsabilii de sala a documentelor de concurs, de catre membrii comisiei de admitere, in prezenta presedintelui comisiei de admitere. Verificarea se face prin suprapunerea grilelor de evaluare peste fiecare formular de concurs, asa cum au procedat si colectivele de evaluare.

In cazul cand se constata erori in stabilirea punctajelor de catre colectivele de evaluare, acestea se corecteaza de catre presedintele comisie de admitere cu cerneala sau pasta de culoare rosie, dupa care se semneaza de catre presedintele comisiei de admitere si se aplica stampila rectorului Academiei Tehnice Militare.

Dupa terminarea operatiunilor de verificare a corectitudinii stabilirii punctajelor de catre colectivele de evaluare, secretariatul comisiei de admitere introduce rezultatele in baza de date, dupa care listeaza tabelele nominale cu notele (rezultatele) obtinute de candidati , elaborate pentru fiecare sala de concurs si fiecare colectiv de evaluare. Aceste tabele se verifica de catre secretarul comisiei de admitere si de membrii comisiei de admitere. Tabelele nominale cu rezultatele obtinute de candidati se semneaza de presedinte si secretarul comisiei de admitere .

Mediile din aceste tabele se inscriu pe formularele de concurs in plenul comisiei de admitere, in cifre si litere, cu cerneala sau pasta rosie, de catre membrii comisiei de admitere. Dupa verificarea corectitudinii inscrierii mediilor, presedintele si secretarul comisiei de admitere semneaza in dreptul mediilor, cu cerneala sau pasta rosie.

Pe timpul desfasurarii actiunii de verificare si inscriere a mediilor si pana la anuntarea rezultatelor concursului de admitere, formularele de concurs tip teste grila vor fi pastrate la sediul comisiei, in dulapuri metalice, prevazute cu sistem de siguranta, pe care se aplica sigiliile presedintelui comisiei de admitere si al unui membru din comisia de admitere. Deschiderea dulapurilor metalice se va face numai in prezenta a doi membri din comisia de admitere, desemnati de presedintele acesteia.

7. STABILIREA SI AFISAREA REZULTATELOR CONCURSULUI DE ADMITERE

Dupa inscrierea mediilor pe formularele de concurs, secretariatul comisiei de admitere calculeaza mediile de clasificare si listeaza tabelele nominale cu candidatii declarati „ADMIS” si „NEADMIS” in ordinea descrescatoare a mediilor de clasificare si tabelele nominale cu candidatii declarati „NEPREZENTAT”, „RESPINS”, „RETRAS” SI „ELIMINAT” in ordine alfabetica . Tabele nominale cu candidatii admisi si neadmisi contin si ordinea domeniilor universitare de licenta – specializarilor pentru care au optat in scris candidatii in „Fisa de inscriere a optiunilor/specializarilor”.

Clasificarea candidatilor declarati ,,ADMIS”, apartinand Ministerului Apararii, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe, pe domenii de licenta – specializari, se face in ordinea strict descrescatoare a mediilor de clasificare si in ordinea optiunilor, in limita locurilor aprobate.

Pentru Serviciul de Protectie si Paza clasificarea candidatilor ,,ADMIS” se face in ordinea strict descrescatoare a mediilor de clasificare, in limita locurilor aprobate.

Concomitent cu clasificarea candidatilor pe locurile finantate de la buget, se afiseaza si listele cu rezultatele obtinute de candidatii inscrisi numai pe locurile cu taxa de studii, astfel: lista candidatilor care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) la proba de „Matematica – Fizica”, in ordinea strict descrescatoare a mediilor de clasificare; lista candidatilor declarati „RESPINS”, cei care au obtinut mai putin de 5,00 (cinci) la proba de „Matematica – Fizica”, in ordinea alfabetica.

De asemenea, se va afisa un clasament al candidatilor pe locurile cu taxa de studii, in ordinea descrescatoare a mediilor de clasificare ale tuturor candidatilor declarati „NEADMIS” pe locurile finantate de la buget, indiferent de beneficiar, inclusiv ale candidatilor care au candidat numai pe locurile cu taxa de studii si au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) la proba de „Matematica – Fizica”. Acest Tabel nominal contine si ordinea domeniilor universitare de licenta – specializarilor pentru care au optat in scris candidatii in „Fisa de inscriere a optiunilor/specializarilor”.

Rezultatele concursului de admitere, verificate de comisie si aprobate de presedintele comisiei de admitere, se aduc la cunostinta publica, in ziua de 02 august 2007 – pentru sesiunea I si in ziua de 11 septembrie 2007 – pentru sesiunea a II-a, prin afisare la panoul ADMITEREA. Aceste liste se mentin afisate timp de cel putin 45 de zile, dupa fiecare sesiune de examene.

In listele cu candidatii declarati ,,ADMIS” si ,,NEADMIS”, pe locurile finantate de la buget, pentru fiecare beneficiar, se trage linie rosie sub numele candidatului care se situeaza la numarul curent egal cu numarul de locuri scoase la concurs. In dreptul candidatilor situati deasupra liniei rosii se scrie mentiunea ,,ADMIS” (pe locurile finantate de la buget), iar a celor situati sub aceasta linie mentiunea ,,NEADMIS” (pe locurile finantate de la buget). Pentru candidatii declarati ,,ADMIS” se marcheaza si specializarile, potrivit optiunilor si in limita locurilor pentru fiecare domeniu de licenta – specializare si beneficiar (pe locurile finantate de la buget).

In listele candidatilor declarati ,,ADMIS” si ,,NEADMIS”, pe locurile finantate cu taxa de studii se trage linie rosie sub numele candidatului care se situeaza la numarul curent egal cu numarul de locuri scoase la concurs cu taxa de studii. In dreptul candidatilor situati deasupra liniei rosii se scrie mentiunea ,,ADMIS” (pe locurile cu taxa de studii), iar a celor situati sub aceasta linie mentiunea ,,NEADMIS” (pe locurile cu taxa de studii). Pentru candidatii declarati ,,ADMIS” se marcheaza si specializarile, potrivit optiunilor si in limita locurilor pentru fiecare domeniu de licenta – specializare(pe locurile cu taxa de studii).

Intrucat exista posibilitatea ca o parte din candidatii declarati ,,ADMIS”, pe locurile finantate de la buget, sa nu depuna cerere de inscriere in anul intai, candidatii declarati ,,NEADMIS”, pe locurile de la buget, aflati imediat sub linie, vor fi declarati „ADMIS”. Acestia vor depune la secretariatul comisiei de admitere, pana pe data de 06 august 2007, cereri de inscriere in anul intai,

In cazul in care raman locuri finantate de la buget neocupate la unii beneficiari, acestea se pot ocupa prin redistribuirea candidatilor declarati initial „NEADMIS” de la ceilalti beneficiari, cu acordul scris al beneficiarului unde nu s-au ocupat locurile finantate de la buget. Nu pot fi redistribuiti candidatii care s-au inscris numai pe locurile cu taxa de studii. Lista candidatilor ce pot fi redistribuiti se va afisa la panoul ADMITEREA, in ordinea mediilor de clasificare, indiferent de beneficiar. Acesti candidati vor face cereri scrise, care se vor depune la secretariatul comisiei de admitere, in care candidatii vor specifica ordinea domeniilor de licenta – specializarilor la care au ramas locuri neocupate si pentru care opteaza.

Pe baza cererilor scrise ale candidatilor, secretariatul comisiei de admitere solicita beneficiarilor acordul scris privind redistribuirea nominala a candidatilor declarati „NEADMIS” in sesiunea I, pe locurile finantate de la buget. Acesti candidati vor fi contactati la telefon sau vor fi instiintati prin telegrame prin grija secretariatului comisiei de admitere.

Dupa depunerea cererilor de inscriere in anul intai si scoaterea din listele candidatior declarati „ADMIS” a celor care s-au retras, precum si dupa efectuarea redistribuirilor, listele finale ale candidatilor decalarati „ADMIS” si „NEADMIS” pe locurile finantate de la buget si pe locurile cu taxa de studii se afiseaza din nou la panoul ADMITEREA.

Intrucat exista posibilitatea ca o parte din candidatii declarati ,,ADMIS”, pe locurile cu taxa de studii, sa nu depuna cerere de inscriere in anul intai, candidatii declarati ,,NEADMIS”, pe locurile cu taxa de studii, aflati imediat sub linie, pot depune la secretariatul comisiei de admitere, pana pe data de 06 august 2007, pentru sesiunea I si pana pe data de 14 septembrie, pentru sesiunea a II-a, cereri de inscriere in anul intai. Acestia vor fi declarati „ADMIS”, potrivit optiunilor inscrise in „Fisa de inscriere a optiunilor/specializarilor”.

Dupa terminarea operatiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere (dupa depunerea cererilor de inscriere si efectuarea redistribuirilor), pe listele candidatilor declarati „ADMIS” nu sunt permise modificari sau adaugiri.

Candidatii declarati „ADMIS” sunt inmatriculati in anul intai de studiu, anul universitar 2007/2008, prin ordin al comandantului Academiei Tehnice Militare.

Fiecare candidat declarat „ADMIS” pe locurile finantate de la buget, inmatriculat in anul intai de studiu, va semna un angajament/contract cu structura beneficiara care l-a selectionat.

Formularele de concurs si „Fisa de inscriere a optiunilor/specializarilor” se pastreaza la Sectia invatamant si cercetare stiintifica timp de un an de la incheierea concursului de admitere, cu exceptia celor declarati „ADMIS”, ale caror formulare de concurs se pastreaza, pana la terminarea studiilor, la compartimentul personal din Sectia stat major, evidenta resurse umane si secretariat din Academia Tehnica Militara.

In listele cu rezultatele concursului de admitere vor fi mentionate in dreptul candidatilor una din urmatoarele expresii:

- „NEPREZENTAT” – pentru candidatul inscris la concursul de admitere care nu s-a prezentat la proba de „Limba engleza” (selectionat de beneficiari pe locurile finantate de la buget), respectiv pentru candidatul inscris la concursul de admitere care nu s-a prezentat la proba de „Matematica - Fizica” (inscris numai pe locurile cu taxa de studii);

- „RETRAS” – pentru candidatul care a promovat proba de „Limba engleza” si nu s-a prezentat la proba de „Matematica – Fizica” sau pentru candidatul declarat „ADMIS” pe locurile finantate de la buget sau cu taxa de studii si nu a depus cerere de inscriere in anul intai;

- „ELIMINAT” – pentru candidatul care a incercat sa rezolve subiectele prin frauda sau a comis abateri pe timpul concursului de admitere, dovedite prin probe;

- „RESPINS” – pentru candidatul care a obtinut o nota sub 6,00 (sase) la proba de „Limba engleza”, respectiv o nota sub 5,00 (cinci) la proba de „Matematica – Fizica”;

- „ADMIS” – pentru candidatul care s-a situat deasupra liniei in clasamentele locurilor finantate de la buget pentru fiecare beneficiar, respectiv in clasamentul locurilor cu taxa de studii;

- „NEADMIS” – pentru candidatul care s-a situat sub linie in clasamentele locurilor finantate de la buget pentru fiecare beneficiar, respectiv in clasamentul locurilor cu taxa de studii.

8. REZOLVAREA CONTESTATIILOR

La probele de concurs tip test grila nu se admit contestatii.

Contestatiile referitoare la modul de organizare si desfasurare a concursului de admitere se depun numai la secretariatul Comisiei de admitere in termen de 24 ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor si se rezolva in termen de 48 ore de la data incheierii depunerii contestatiilor, de catre Comisia de solutionare a contestatiilor.

Comisia de solutionare a contestatiilor din Academia Tehnica Militara este singura in masura sa decida asupra temeinicii contestatiilor.

Deciziile Comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

Eventualele abateri de la deontologia profesionala constatate pe timpul desfasurarii concursului de admitere, materializate intr-un proces verbal, fac obiectul analizei in Comisia de etica universitara a Academiei Tehnice Militare.

9. PROBLEME DIVERSE

Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care candideaza pentru locurile finantate de la buget si care au obtinut, in anii de studii 2005/2006 sau 2006/2007, distinctii (premiile I, II, III, mentiune, premii speciale) la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale, recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la disciplinele Matematica, Fizica, Informatica, Telecomunicatii, Electronica, Mecanica si din domeniul Tehnic, pot fi admisi in Academia Tehnica Militara dupa promovarea probei de „Limba engleza” fara sustinerea testului grila de „Matematica – Fizica”, in cadrul numarului de locuri disponibile.

Acesti candidati, numiti olimpici, se vor adresa cu cereri scrise presedintelui comisiei de admitere din Academia Tehnica Militara, pana pe data de 14 iulie 2007, in vederea luarii unei decizii privind acceptarea exceptarii sustinerii testului grila de „Matematica – Fizica”. Cererea va specifica domeniul de licenta - specializarea la care doreste inmatricularea fara concurs si va avea anexate diploma (ele), in original, obtinuta (e), precum si avizul beneficiarului care l-a selectionat.

Olimpicii selectionati pentru locurile finantate de la buget, se prezinta la Academia Tehnica Militara pe 30 iulie 2007, intre orele 08.00-15.00, pentru a sustine proba de „Limba engleza”. In cazul in care vor obtine minim nota 6,00 (sase) la aceasta proba, olimpicii vor completa cererea de inscriere in anul intai, anul universitar 2007/2008, la care vor anexa diploma de bacalaureat in original. Diplomele care atesta calitatea de olimpici vor fi returnate titularilor, dupa ce secretariatul comisiei de admitere va face copii, care se vor autentifica prin semnatura presedintelui comisiei de admitere si aplicarea stampilei comandantului Academiei Tehnice Militare.

Candidatii au obligatia de a verifica toate situatiile/listele de concurs afisate, daca sunt inscrise corect datele personale (numele, prenumele, initiala tatalui), optiunile, media la examenul de bacalaureat, media anilor de studii din liceu, semnaland secretarilor pe domenii de studiu – specializare eventualele greseli. De asemenea, candidatii sunt obligati sa verifice in ce sala au fost repartizati pentru sustinerea probelor de ,,Limba Engleza” si de „Matematica - Fizica” si sa controleze daca au fost trecuti pe tabelul nominal afisat la intrarea in sala.

Dupa afisarea rezultatelor finale, candidatii cazati de academie (in incinta academiei sau in alte spatii din Garnizoana Bucuresti) vor preda materialele pe care le-au avut in primire si se vor prezenta la comandantul de detasament pentru rezolvarea eventualelor litigii si obtinerea vizei de lichidare. Toti candidatii la admitere se vor prezenta la secretarii pe domenii de licenta – specializari pentru inscrierea in anul I de studii, anul universitar 2007/2008 (atat pe locurile finantate de la buget, cat si pe locurile cu taxa de studii), pentru predarea legitimatiilor de concurs si/sau pentru primirea documentelor personale (diploma de bacalaureat in original si chitanta de plata a taxei de inscriere la concurs).

Candidatii sunt obligati sa respecte intocmai activitatile prevazute in graficul concursului de admitere, programul orar, regulile stabilite si dispozitiilor primite. Orice abatere disciplinara grava atrage dupa sine exmatricularea din concurs.

Candidatii declarati „ADMIS” la Academia Tehnica Militara sunt obligati sa respecte termenele de depunere a cererilor de inscriere in anul intai de studii, anul universitar 2007/2008. In caz contrar sunt declarati retrasi.

Studentii din Academia Tehnica Militara, inscrisi pe locurile finantate de la buget nu pot urma simultan cursurile unei alte institutii de invatamant. Prin completarea cererii de inscriere in anul intai de studii, anul universitar 2007/2008, candidatii „ADMIS”, inclusiv olimpicii, renunta la calitatea de student in alte institutii de invatamant superior.

Candidatii care au fost declarati „NEADMIS” (atat pe locurile finantate de la buget, cat si pe locurile cu taxa de studii) sau „RESPINS” pot primi, la cerere, anumite documente din dosarul personal, pentru inscrierea la alte institutii de invatamant (actele de studii in original sau in copie legalizata, copia legalizata dupa certificatul de nastere, fisa medicala etc.). Dosarele candidatilor, inscrisi pe locurile finantate de la buget si care au fost declarati „NEADMIS” sau „RESPINS”, se trimit structurilor beneficiare care i-au selectionat.

Candidatii care au fost declarati „NEADMIS” sau „RESPINS” pot participa la admiterea in alta institutie militara de invatamant superior sau in scolile militare de maistri militari si subofiteri, pe baza aceluiasi dosar.

Dosarele acestora se trimit la institutia militara de invatamant superior sau la scolile militare de maistri militari si subofiteri de catre Academia Tehnica Militara, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, in baza solicitarilor scrise ale candidatilor.

Pe timpul concursului de admitere, candidatii absolventi ai liceelor civile isi asigura, de regula, cazarea si hranirea pe cont propriu; ei sunt obligati sa comunice secretarilor pe domenii de licenta - specializari si comandantului de detasament adresele unde se cazeaza. Candidatii care nu isi pot asigura cazarea si hranirea pe timpul concursului de admitere vor fi cazati si vor servi masa, prin grija Academiei Tehnice Militare, contra cost, potrivit reglementarilor militare in vigoare, in limita locurilor disponibile.

Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afisare, la panoul ADMITEREA. Candidatii care doresc sa obtina informatii privind rezultatele concursului de admitere se pot adresa si telefonic la secretariatul comisiei de admitere sau la ofiterul de serviciu pe academie. Candidatilor declarati „ADMIS” pe locurile finantate de la buget, prezenti la sediul Academiei Tehnice Militare in ziua afisarii rezultatelor, li se vor lua masuri pentru asigurarea echipamentului militar.

Candidatii declarati „ADMIS” pe locurile cu taxa de studii sunt obligati sa respecte termenele de depunere a cererilor de inscriere in anul intai de studii, anul universitar 2007/2008.

10. DISPOZITII FINALE

Procesul verbal privind desfasurarea concursului de admitere si rezultatele acestuia vor fi trimise, pana pe 14 august 2007, pentru sesiunea I, respectiv pana pe 17 septembrie 2007 pentru sesiunea a II-a, la Directia Management Resurse Umane si la Departamentul pentru Armamente – pentru informare. De asemenea, situatiile cu rezultatele finale dupa incheierea concursului de admitere vor fi transmise in scris la beneficiari (S.Tc.S., S.R.I., S.I.E., M.I.R.A., S.P.P.), precum si la Centrele Zonale de Selectie si Orientare si la Colegiile Liceale Militare.

Prezentele informatii si precizari contin datele oficiale cu privire la organizarea si desfasurarea concursului de admitere in Academia Tehnica Militara; alte informatii aparute in diverse publicatii nu angajeaza cu nimic Ministerul Aparari si Academia Tehnica Militara.

In cazul in care Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Directia Management Resurse Umane din Ministerul Apararii emit si alte precizari privind concursul de admitere din anul 2007, acestea se comunica in timp util candidatilor prin afisare pe Site-ul Academiei Tehnice Militare www.mta.ro, precum si la panoul „ADMITEREA” de la sediul Academiei Tehnice Militare.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1179
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site