Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


SISTEMUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micSISTEMUL NATIONAL DE MANAGEMENT

AL SITUATIILOR DE URGENTAI. GENERALITATI

Avand in vedere existenta, in domeniul managementului prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta, a unui sistem institutional partial inchegat, cu functionare temporara si care se activeaza abia la momentul producerii situatiilor de urgenta si pentru a asigura instituirea in cel mai scurt timp a unui cadru legal modern si a unor mecanisme manageriale perfectionate, menite sa asigure, in mod unitar si profesionist, apararea vietii si sanatatii populatiei, a mediului inconjurator, a valorilor materiale si culturale importante pe timpul producerii unor situatii de urgenta, care sa permita restabilirea rapida a starii de normalitate, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta (nr. 21/ 15.04.2004) prin care a fost infiintat Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru asigurarea resurselor si coordonarea actiunilor in situatii de urgenta.

Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit in continuare Sistem National, se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate. Sistemul National este organizat de autoritatile administratiei publice si se compune dintr-o retea de organisme, organe si structuri abilitate in managementul situatiilor de urgenta, constituite pe niveluri sau domenii de competenta, care dispune de infrastructura si de resursele necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute in ordonanta de urgenta mentionata.

Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt:

previziunea si prevenirea;

prioritatea protectiei si salvarii vietii oamenilor;

respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de catre autoritatile administratiei publice;

cooperarea la nivel national, regional si international cu organisme si organizatii similare;

transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, astfel incat acestea sa nu conduca la agravarea efectelor produse;

continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta, de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de amploarea si de intensitatea acestora;

operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National.

Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgenta se intreprind, in conditiile legii, dupa caz, actiuni si masuri pentru:

avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;

declararea starii de alerta in cazul iminentei amenintarii sau producerii situatiei de urgenta;

punerea in aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si, dupa caz, hotararea evacuarii din zona afectata sau partial afectata;

interventia operativa cu forte si mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative;

acordarea de ajutoare de urgenta;

instituirea regimului starii de urgenta, in conditiile prevazute de art. 93 din Constitutia Romaniei, republicata;

solicitarea sau acordarea de asistenta internationala;

acordarea de despagubiri persoanelor juridice si fizice;

alte masuri prevazute de lege.

Autoritatile si organismele din componenta Sistemului National coopereaza, in exercitarea atributiilor specifice, atat intre ele, cat si cu alte institutii si organisme din afara acestuia, din tara sau din strainatate, guvernamentale sau neguvernamentale.

II. ORGANIZAREA SISTEMULUI NATIONAL

Sistemul National are in compunere (schema nr.1 din capitolul scheme):

comitete pentru situatii de urgenta;

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

servicii publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta;

centre operative pentru situatii de urgenta;

comandantul actiunii.

Comitetele pentru situatii de urgenta sunt:

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta;

comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii

de urgenta;

Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta;

comitetele judetene pentru situatii de urgenta;

comitetele locale pentru situatii de urgenta.

Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului si se intrunesc semestrial si ori de cate ori situatia impune.

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Comitet National, se constituie si functioneaza sub conducerea nemijlocita a Ministrului Administratiei si Internelor si sub coordonarea primului-ministru.

Comitetul National este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experti si specialisti desemnati de ministerele cu atributii complexe in gestionarea situatiilor de urgenta.

Organizarea si functionarea Comitetului National a fost stabilita prin Hotararea de Guvern nr. 1489/09.09.2004.

Comitetul national se compune din:presedinte: ministrul administratiei si internelor;

vicepresedinte: un secretar de stat din Ministerul Administratiei si Internelor;

membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al conducatorului fiecarei institutii publice centrale prevazute in anexa nr.1 a HGR nr. 1489

consultanti: cate 1 - 2 experti si /sau specialisti din fiecare minister si institutie publica centrala prevazute in aceeasi anexa.

Secretariatul tehnic permanent al Comitetului National functioneaza ca un compartiment specializat in cadrul Centrului Operational National din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, asa cum este prevazut in HGR. nr. 1940/09.09.2004.

Comitetul National asigura indeplinirea atributiilor specifice pe linia realizarii in Romania a obiectivelor strategiei internationale de reducere a dezastrelor.

La ministere si la alte institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta se constituie si functioneaza sub conducerea ministrilor, respectiv a conducatorilor institutiilor publice centrale, comitete ministeriale pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete ministeriale.

Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducatorului institutiei publice centrale, dupa caz, si are in componenta persoane cu putere de decizie, experti si specialisti din aparatul propriu al ministerului si din unele institutii si unitati aflate in subordinea acestuia, cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta.

In componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi cooptati si reprezentanti ai altor ministere si institutii cu atributii in domeniu.

La nivelul municipiului Bucuresti se constituie, sub conducerea prefectului, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta. Din acest comitet fac parte primarul general, primarii de sectoare, sefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala, manageri ai unor institutii, regii autonome si societati comerciale care indeplinesc functii de sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si manageri ai agentilor economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta.

Organizarea, atributiile si functionarea comitetului se stabilesc prin ordin al prefectului municipiului Bucuresti.

La nivelul judetelor se constituie, sub conducerea prefectilor, comitete judetene pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete judetene.

Din comitetul judetean fac parte presedintele consiliului judetean, sefi de servicii deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala si alti manageri ai unor institutii si societati comerciale de interes judetean care indeplinesc functii de sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si manageri ai agentilor economici care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta.

Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor judetene se stabilesc prin ordine ale prefectilor.

La nivelul municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al comunelor se constituie, sub conducerea primarului si cu avizul prefectului, comitete locale pentru situatii de urgenta, denumite in continuare comitete locale.

Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si manageri sau conducatori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta.

Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispozitie a primarului, cu avizul prefectului.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, asigura coordonarea unitara si permanenta a activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

In cadrul Inspectoratului General se organizeaza inspectia de prevenire, centrul operational national si alte structuri adecvate pentru managementul situatiilor de urgenta, incadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, in comunicatii, informatica si relatii publice.

Centrul operational indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala la nivel national a situatiilor de urgenta.

Inspectoratul General prin centrul operational national, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului National, preluand in acest sens, la data desfiintarii Comisiei Guvernamentale de Aparare Impotriva Dezastrelor, secretariatul tehnic permanent al acesteia.

Inspectoratul General asigura coordonarea si controlul de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, profesioniste si voluntare asigura si potrivit competentelor legale, cooperarea si reprezentarea la nivel national in domeniile protectiei civile, apararii impotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.

Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenta, denumite in continuare servicii de urgenta profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care functioneaza ca inspectorate judetene si al municipiului Bucuresti, asigura in zonele de competenta coordonarea, indrumarea si controlul activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta.

In cadrul serviciilor de urgenta profesioniste se organizeaza inspectii de prevenire, centre operationale si alte structuri adecvate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, incadrate cu personal specializat pe tipuri de riscuri, in comunicatii, informatica si relatii publice.

Centrele operationale indeplinesc permanent functiile prevazute pentru centrul operational national, la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.

Serviciile de urgenta profesioniste, prin centrele operationale, asigura secretariatele tehnice permanente ale comitetelor judetene si al Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.

Serviciile publice de urgenta asigura, potrivit competentelor legale in unitatile administrativ-teritoriale in care functioneaza, cooperarea in domeniile protectiei civile, apararii impotriva incendiilor si gestionarii situatiilor de urgenta.

La nivelul ministerelor, al altor institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, al municipiilor - cu exceptia municipiului Bucuresti, al oraselor si comunelor se constituie centre operative pentru situatii de urgenta, denumite in continuare centre operative.

La ministerele si institutiile publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute in anexa nr. 1, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 21, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanenta.

Centrele operative indeplinesc permanent functiile prevazute pentru centrele operationale, in domeniile de competenta, ale ministerelor si institutiilor publice centrale respective.

Centrele operative se constituie din personalul aparatului propriu al autoritatii respective, prin ordin al ministrului, conducatorului institutiei publice centrale sau prin dispozitie a primarului.

Centrele operative asigura secretariatele tehnice ale comitetelor constituite la nivelul autoritatilor publice centrale sau locale.

In situatii de urgenta, coordonarea unitara la locul producerii evenimentului exceptional a actiunii tuturor fortelor stabilite pentru interventie se realizeaza de catre o persoana imputernicita, dupa caz, de catre Comitetul National, ministerial, judetean sau al municipiului Bucuresti, in functie de natura si gravitatea evenimentului si de marimea categoriilor de forte concentrate, denumita comandantul actiunii. Comandantul actiunii poate fi ajutat in indeplinirea sarcinilor de catre grupa operativa si punctul operativ avansat, constituite potrivit reglementarilor in vigoare.

Structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin hotarare a Guvernului.

Sistemul de comunicatii, de prelucrare automata si de stocare a datelor necesare functionarii Sistemului National se asigura prin mijloace proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor, ale celor din dotarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ale altor componente ale sistemului national de aparare.

III. ATRIBUTIILE COMPONENTELOR SISTEMULUI NATIONAL

Comitetul National are urmatoarele atributii principale:

examineaza si propune spre adoptare Guvernului Planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;

analizeaza si supune spre aprobare Guvernului Regulamentul - cadru de organizare, functionare si dotare a comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta, precum si fluxul informational - decizional;

declara, cu acordul primului - ministru, starea de alerta la nivel national sau la nivelul mai multor judete, coordoneaza gestionarea situatiilor de urgenta si declara incetarea starii de alerta;hotaraste, cu acordul primului - ministru, punerea in aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale, judetene sau al municipiului Bucuresti;

propune Guvernului, prin ministrul administratiei si internelor, instituirea de catre Presedintele Romaniei a 'starii de urgenta' in zonele afectate, in baza solicitarilor primite de la comitetele judetene sau al municipiului Bucuresti, si urmareste indeplinirea masurilor stabilite in acest sens;

propune Guvernului solicitarea/acordarea de asistenta umanitara internationala in cazul situatiilor de urgenta cu impact deosebit de grav, pe baza analizelor intocmite de Inspectoratul General;

coordoneaza, pe teritoriul national, activitatea fortelor internationale solicitate pentru rezolvarea situatiilor de urgenta, indeosebi in domeniul inlaturarii efectelor distructive ale dezastrelor, in conformitate cu prevederile legii romane;

propune Guvernului includerea in bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situatiilor de urgenta, inclusiv pentru operationalizarea Sistemului National si a structurilor de interventie in afara frontierelor de stat, in cadrul structurilor specializate ale organismelor internationale cu atributii in domeniu;

stabileste repartizarea principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului;

initiaza elaborarea de acte normative pentru gestionarea situatiilor de urgenta si le avizeaza pe cele elaborate de comitetele ministeriale, judetene si al municipiului Bucuresti;

analizeaza si supune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse si bunuri materiale necesare sprijinirii autoritatilor administratiei publice locale si populatiei afectate de dezastre sau alte situatii de urgenta;

stabileste modul de cooperare a structurilor Sistemului National cu alte autoritati si organisme ale statului roman sau internationale abilitate in managementul starilor exceptionale;

coordoneaza informarea opiniei publice privind managementul situatiilor de urgenta;

indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii.

Comitetele ministeriale, judetene, al Municipiului Bucuresti si locale au urmatoarele atributii principale:

informeaza Comitetul National, prin Inspectoratul General (comitetele locale prin Centrul Operational Judetean respectiv al Municipiului Bucuresti) privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;

elaboreaza regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc din domeniile de competenta ale ministerelor si celorlalte institutii publice centrale cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta si le prezinta spre avizare Inspectoratului General si Comitetului National (numai la nivelul ministerelor);

evalueaza situatiile de urgenta produse in domeniile de competenta, respectiv pe suprafata unitatii administrativ-teritoriale si stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenta din domeniile de competenta ale ministerelor, si propun, dupa caz, declararea starii de alerta sau instituirea starii de urgenta;

analizeaza si avizeaza planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta;

informeaza Comitetul National, colegiile ministerelor, respectiv Consiliile Judeteane (al Municipiului Bucuresti) si locale asupra activitatii desfasurate;

indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege, de Comitetul National sau de organele abilitate.

Inspectoratul General are urmatoarele atributii principale:

analizeaza, evalueaza si monitorizeaza tipurile de risc, efectueaza prognoze asupra evolutiei acestora in scopul identificarii starilor potential generatoare de situatii de urgenta, propunand totodata masuri pentru avertizarea populatiei si prevenirea agravarii situatiei;

asigura coordonarea aplicarii unitare, pe intreg teritoriul tarii, a masurilor si actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;

asigura informarea operativa a ministrului administratiei si internelor si a institutiilor interesate asupra starilor potential generatoare de situatii de urgenta sau producerii situatiilor de urgenta in teritoriu, printr-un sistem informational propriu;

coordoneaza derularea programelor nationale de pregatire in domeniul apararii impotriva dezastrelor;

coordoneaza activitatile de prevenire si de interventie desfasurate de serviciile publice comunitare profesioniste, precum si constituirea grupelor operative pentru coordonarea si sprijinul raspunsului in situatii de urgenta in zonele grav afectate;

transmite si urmareste indeplinirea deciziilor Comitetului National;

asigura informarea populatiei prin mass-media despre iminenta amenintarii ori producerea situatiilor de urgenta, precum si asupra masurilor intreprinse pentru limitarea sau inlaturarea efectelor acestora;

asigura coordonarea tehnica si de specialitate a centrelor operationale si a centrelor operative si asigura mentinerea permanenta a fluxului informational cu acestea;

coopereaza cu organismele de profil pe plan international, pe baza conventiilor la care statul roman este parte, si urmareste respectarea acestor conventii in domeniul situatiilor de urgenta;

avizeaza si propune Comitetului National, spre aprobare, planurile de interventie, de cooperare sau de asistenta tehnica cu alte structuri ori organizatii internationale, in vederea imbunatatirii managementului situatiilor de urgenta;

constituie si gestioneaza baza de date cu privire la situatiile de urgenta si pune la dispozitia institutiilor interesate datele si informatiile solicitate pentru solutionarea situatiilor de urgenta;

avizeaza regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, si le prezinta spre aprobare;

acorda asistenta tehnica de specialitate autoritatilor publice centrale si locale privind gestionarea situatiilor de urgenta;propune ministrului administratiei si internelor participarea cu forte si mijloace la inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta in afara teritoriului tarii, potrivit tratatelor, acordurilor si intelegerilor internationale la care Romania este parte;

coordoneaza planificarea resurselor necesare gestionarii situatiilor de urgenta la nivel national si elaboreaza proiectul planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru astfel de situatii;

elaboreaza rapoarte si alte documente pentru informarea Comitetului National, primului-ministru, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Presedintelui Romaniei si comisiilor de specialitate ale Parlamentului;

coopereaza cu celelalte organe ale statului abilitate in managementul starii de urgenta, starii de asediu sau al altor stari exceptionale;

functioneaza ca punct national de contact in relatiile cu organismele si organizatiile internationale guvernamentale si neguvernamentale cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta;

elaboreaza Regulamentul-cadru privind organizarea, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgenta;

informeaza Colegiul Ministerului Administratiei si Internelor asupra activitatii desfasurate;

indeplineste orice alte atributii stabilite de Comitetul National sau de primul-ministru privind managementul situatiilor de urgenta si prin regulamentul propriu de organizare si functionare.

Serviciile de urgenta profesioniste au urmatoarele atributii principale:

organizeaza si desfasoara activitati specifice de prevenire a situatiilor de urgenta;

participa la identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si intocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenta, pe care le supun aprobarii prefectilor;

exercita coordonarea, indrumarea si controlul tehnic de specialitate al activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;

acorda asistenta tehnica de specialitate privind gestionarea situatiilor de urgenta;

monitorizeaza prin centrele operationale evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ prefectii si Inspectoratul General;

planifica, organizeaza si desfasoara pregatirea pentru raspuns, in cazul situatiilor de urgenta, a subunitatilor de interventie din subordine;

fac propuneri comitetelor pentru situatii de urgenta si Inspectoratului General privind gestionarea si managementul situatiilor de urgenta;

urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si de cooperare specifice tipurilor de riscuri;

asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmaresc mentinerea legaturilor de comunicatii intre centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;

centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si le inainteaza organismelor si organelor abilitate;

gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta din zonele de competenta;

indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute de lege sau stabilite de organismele si organele abilitate.

Centrele operative cu activitate permanenta au urmatoarele atributii principale:

centralizeaza si transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului General date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;

monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza Inspectoratul General si celelalte centre operationale si operative interesate;

urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;

asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;

centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si fac propuneri pentru asigurarea lor;

gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta;

indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta, prevazute de lege si in regulamentul - cadru mentionat la art. 17.

Centrele operative care se constituie numai la declararea starii de alerta, pe timpul functionarii lor, indeplinesc atributii similare celor mentionate anterior.

Documentele si baza de date referitoare la situatiile de urgenta, detinute de aceste centre operative, se gestioneaza permanent de catre persoane anume desemnate din cadrul aparatului propriu al autoritatilor respective.

Institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale au obligatia, potrivit competentelor lor, sa transmita Inspectoratului General sau, dupa caz, direct ministrului administratiei si internelor ori primului-ministru datele si informatiile referitoare la situatiile potential generatoare de situatii de urgenta, precum si despre evolutia si consecintele acestora.

Inspectoratul General asigura transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de Comitetul National catre autoritatile administratiei publice centrale si locale, in vederea gestionarii, in mod unitar, a situatiilor de urgenta.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1786
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved