Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DIRECTIA JURIDICA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Modificarea societatilor comerciale
Analiza cauzelor cu autori necunoscuti
INCETAREA CONTRACTULUI DE SOCIETATE CIVILA
LICEN³A IULIE 2010- DREPT CONSTITU³IONAL
DREPT CIVIL. DREPTURI REALE – TEST GRILA
Drept civil – test grila
Drept fiscal si contencios fiscal 2010 – test grila
Dreptul de uz si dreptul de abitatie
Raspunderea internationala
Inceperea urmaririi penale


DIRECTIA JURIDICA

Este subordonata Primarului Sectorului 2 si este coordonata de Secretarul Sectorului 2.

Structura organizatorica a Directiei Juridice este urmatoarea:
Serviciul Legislatie, Contencios Administrativ;

Serviciul Autoritate Tutelara;

Atributiile definitorii ale Directiei Juridice sunt:

v      reprezinta Primaria Sector 2 si autoritatile administratiei publice locale (Primarul Sectorului 2, Consiliul Local al Sectorului 2) in fata instantelor judecatoresti, a parchetelor si a altor organisme cu activitate jurisdictionala, cu sustinerea intereselor acesteia si tine evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte;

v      avizeaza pentru legalitate contractele incheiate de Primaria Sectorului 2;

v      protejeaza – prin intermediul Serviciului Autoritate Tutelara – interesele persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu (bolnavi psihic pusi sub interdictie judecatoreasca) sau cu capacitate de exercitiu restransa (copii minori intre 14-18 ani), precum si a persoanele care, desi au capacitate de exercitiu deplina, datorita unor cauze si imprejurari prevazute de lege, nu-si pot apara interesele personale in mod satisfacator (instituie curatele cand este cazul);

v      tine evidenta si comunica compartimentelor interesate actele normative nou aparute privind administratia publica locala si probleme de interes general.

Art.50. Serviciul Legislatie, Contencios, Administrativ

Prin intermediul Serviciul Legislatie, Contencios Administrativ se realizeaza activitatea de reprezentare a Primariei Sectorului 2 si a autoritatilor administratiei publice locale (Primarul Sectorului 2, Consiliul Local al Sectorului 2) in fata instantelor judecatoresti si a celorlalte organe jurisdictionale, sustinand interesele acesteia; acorda asistenta de specialitate serviciilor si birourilor din aparatul propriu al consiliului local .

Realizarea acestor activitati este posibila prin indeplinirea urmatoarelor

Atributii:

a)      reprezinta in fata instantelor judecatoresti competente interesele administratiei publice locale (Judecatorii, Tribunale, Curti de apel, Curtea Suprema de Justitie);

b)      promoveaza cereri de chemare in judecata, potrivit legii, (desfiintari de constructii, actiuni in pretentii, anulare acte administrative, constatarea nulitatii absolute a unor acte etc. ), cereri de interventie, cereri de achiesare, cereri de renuntare la judecata, cereri de suspendare etc. pe care le supune Primarului spre avizare; promoveaza orice alte actiuni in justitie cu aprobarea conducatorilor institutiei.

c)      pentru o buna aparare a institutiei pe care o reprezinta formuleaza : intampinari, interogatorii si raspunsuri la interogatorii in colaborare cu serviciile competente, note scrise, concluzii, ridica exceptii;

d)      exercita caile ordinare si extraordinare de atac impotriva hotararilor nefavorabile;

e)      isi exprima punctul de vedere in scris (referate) privind neexercitarea cailor de atac;

f)        comunica executorilor judecatoresti, titlurile executorii obtinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silita;

g)      tine evidenta proceselor si litigiilor in care unitatea este parte si urmareste obtinerea titlurilor executorii pentru creantele unitatii;

h)      participa la formularea obiectiunilor precontractuale, daca se pun in discutie probleme de drept;

i)        verifica si avizeaza proiectele de contracte intocmite de serviciile de specialitate;

j)        avizeaza la cererea conducerii orice alte acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a institutiei;

k)     asigura asistenta juridica compartimentelor institutiei, la audientele desfasurate in cadrul Primariei Sectorului 2, precum si persoanelor fizice si juridice care se prezinta la audientele Directiei Juridice, in limitele competentelor legale;

l)        solutioneaza cererile, petitiile si plangerile din partea tertelor persoane, inclusiv de la compartimentele interne, repartizate Serviciului Legislatie, Contencios Administrativ, exprimandu-si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

m)    colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari ale Consiliului Local, regulamentelor, dispozitiilor, instructiunilor precum si a oricaror acte administrative elaborate de Consiliul Local Sector 2 sau de catre Primar;

n)      participa, prin consilierii juridici desemnati in diversele comisii sau colective de lucru, la desfasurarea in deplina legalitate a activitatii acestora;

o)      intocmeste actele necesare in vederea deschiderii procedurii succesorale conform art.68 din Legea notarilor publici si activitatii notariale nr.36/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, art.72 si 75 din Regulamentul adoptat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.710C/05.07.1995 si art.25 alin.5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare;

p)      urmareste aparitia actelor normative si informeaza compartimentele din cadrul institutiei a caror activitate este vizata de aceste acte, sarcinile ce revin administratiei publice locale in domeniul de competenta;

q)      are obligatia de a actualiza procedurile descrise prin „Sistemul de Management al Calitatii” in concordanta cu modificarile ce intervin in activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi.

Responsabilitati (pentru personalul din structura sa) :

raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei ;

raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite.

raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate (competente):

reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;

depune toate diligentele, cu profesionalism si loialitate in activitatea de reprezentare in fata organelor judecatoresti si a altor organisme cu activitate jurisdictionale;

urmareste permanent perfectionarea pregatirii profesionale;

propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;

semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

Art.51. Serviciul Autoritate Tutelara

Serviciul Autoritate Tutelara, prin exercitarea atributiilor sale, realizeaza protectia intereselor persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu (copii minori si bolnavi psihic pusi sub interdictie judecatoreasca) sau cu capacitate de exercitiu restransa (copii minori intre 14-18 ani), precum si a persoanelor care, desi au capacitate de exercitiu deplina, datorita unor cauze si imprejurari prevazute de lege, nu-si pot apara interesele personale in mod satisfacator.

Atributiile serviciului sunt urmatoarele:a)      efectuarea de anchete sociale la cererea instantelor judecatoresti, in cauze care au ca obiect: divortul intre soti cu copii minori, stabilirea domiciliului copilului minor la unul dintre parinti, reincredintarea copilului unuia dintre parinti, alte cauze pentru care legea prevede ascultarea autoritatii tutelare;

b)      intocmirea de anchete sociale la cererea politiei ori instantei de judecata privind minorii care au comis fapte penale;

c)      asistarea persoanei varstnice cu domiciliul in sectorul 2, la cererea acesteia sau din oficiu, in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor sale, in scopul intretinerii si ingrijirii sale, de catre un reprezentant al autoritatii tutelare;

d)      efectuarea anchetei sociale complete a cazului, in termen de 10 zile de la sesizare si propune, dupa caz, masuri de executare legala a dispozitiilor inscrise in actul juridic incheiat;

e)      asigurarea documentatiei necesare promovarii in justitie a actiunilor de punere sub interdictie a persoanelor cu alienatie sau debilitate mintala;

f)        examinarea si solutionarea cererilor si sesizarilor persoanelor fizice si juridice, in limitele competentelor legale;

g)      redacteaza proiecte de dispozitii ale primarului privind:

instituirea tutelei bolnavului psihic pus sub interdictie judecatoreasca

instituirea curatelei generale sau speciale asupra persoanelor capabile;

instituirea curatelei speciale ori incuviintarea actelor juridice ale minorilor;

instituirea curatelei asupra celui aflat in proces de punere sub interdictie judecatoreasca, precum si a celui pentru care s-a cerut declararea disparitiei sau declarat disparut;

aprobarea de dari de seama anuale si generale ale tutorilor bolnavilor interzisi si descarcarea de gestiune a acestora;

h)      verificarea periodica a dosarelor de tutela ale bolnavilor pusi sub interdictie judecatoreasca, mentinerea permanenta a legaturilor cu familiile celor ocrotiti si urmarirea situatiei acestora.;

i)        are obligatia de a actualiza procedurile descrise prin „Sistemul de Management al Calitatii” in concordanta cu modificarile ce intervin in activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi;

Responsabilitati (pentru personalul din structura sa) :

raspunde de incheierea, cu obiectivitate si fara partinire, a actelor scrise privind rezultatele inspectiilor; da dovada de exigenta, fermitate, corectitudine, comportare civilizata;

raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei ;

raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite.

raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate (competente):

reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;

urmareste permanent perfectionarea pregatirii profesionale;

propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;

semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

XII. DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Este subordonata Primarului Sectorului 2 si este coordonata de Secretarul Sectorului 2.

Structura organizatorica a Directiei Administratie Publica Locala este urmatoarea:

Serviciul Administratie Publica Locala;

Biroul Monitorizare Acte Administrative;

Biroul Evidenta Electorala.

Biroul Arhiva

Atributiile definitorii ale Directiei Administratie Publica Locala sunt:

v      tine evidenta si comunica compartimentelor interesate actele normative nou aparute privind admnistratia publica locala si probleme de interes general;

v      gestioneaza listele electorale permanente;

v      gestionarea actelor administrative emise de autoritatile executive si deliberative;

v      organizeaza si gestioneaza depozitul de arhiva al institutiei.

v      Asigura organizarea activitatii de sistematizare, unificare si coordonare a actelor normative administrative, precum si continutul si forma juridica adecvate pentru fiecare act normativ.

Art.52. Serviciul Administratie Publica Locala

Activitatea care se desfasoara in cadrul serviciului este specifica administratiei publice locale, registratura si secretariat, prestare de servicii publice .

Atributiile serviciului sunt urmatoarele:a)      asigura convocarea in scris in termenele si conditiile prevazute de lege a consilierilor locali ai sectorului 2 la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului local, comunicand ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii;

b)      face demersuri pentru aducerea la cunostinta locuitorilor sectorului 2, prin presa locala sau prin alte mijloace de publicitate, a ordinii de zi a sedintelor;

c)      primeste proiectele de hotarari semnate de initiator insotite de referatele de specialitate din cadrul primariei si le inainteaza la Cabinet secretar in vederea avizarii;

d)      solicita avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local aferente proiectelor de hotarari;

e)      distribuie membrilor consiliului si executivului primariei cu cel putin 5 zile inaintea sedintei ordinare si cu cel putin 3 zile inaintea sedintei extraordinare, materialele ce vor fi dezbatute conform ordinei de zi;

f)        participa la sedintele Consiliului local si intocmeste procesele-verbale ale acestora;

g)      asigura inaintarea in termen de 3 zile a hotararilor adoptate de Consiliul local si a dispozitiilor Primarului sectorului 2 la Prefectura Municipiului Bucuresti in vederea exercitarii controlului de legalitate;

h)      asigura transmiterea interpelarilor formulate de catre membrii Consiliului local la serviciile de specialitate ale primariei;

i)        redacteaza si dactilografiaza procesul-verbal al sedintei de consiliu;

j)        sigileaza procesul-verbal impreuna cu toata documentatia de pe ordinea de zi a sedintei intr-un dosar special;

k)     asigura printr-o persoana desemnata in acest sens secretariatul la Sala de consiliu;

l)        inregistreaza, multiplica si difuzeaza hotararile Consiliului local factorilor interesati, iar in cazul hotararilor de interes general asigura aducerea la cunostinta publica;

m)    asigura respectarea prevederilor referitoare la transparenta decizionala in administratia publica, conform Legii nr. 52/2003 ;

n)      asigura inaintarea la Serviciul Contabilitate a foilor de prezenta a membrilor Consiliului la sedintele de Consiliu si la sedintele Comisiilor de specialitate;

o)      are obligatia de a actualiza procedurile descrise prin „Sistemul de Management al Calitatii” in concordanta cu modificarile ce intervin in activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi.

Responsabilitati (pentru personalul din structura sa) :

raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei ;

raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite.

raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate (competente):

reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;

urmareste permanent perfectionarea pregatirii profesionale;

propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;

semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.

Art. 53. Biroul Monitorizare Acte Administrative

Atributiile biroului sunt urmatoarele:

a)      asigura respectarea prevederilor referitoare la transparenta decizionala in administratia publica, conform Legii nr. 52/2003 ;

b)      inregistreaza, difuzeaza si arhiveaza in original dispozitiile Primarului sectorului2;

c)      inregistreaza, multiplica si difuzeaza Hotararile C.G.M.B. si intocmeste informari cu privire la executarea celor cu incidenta asupra activitatii administratiei publice locale a sectorului 2;

d)      inregistreaza, multiplica si difuzeaza Dispozitiile Primarului General;

e)      intocmeste periodic informari privind executarea hotararilor adoptate de Consiliul local sector 2;

f)        intocmeste situatii centralizatoare referitoare la actele administrative, urmarind modul de indeplinire a tuturor dispozitiilor si hotararilor emise de autoritatile administratiei publice a sectorului 2.

g)      are obligatia de a actualiza procedurile descrise prin „Sistemul de Management al Calitatii” in concordanta cu modificarile ce intervin in activitatea biroului, ca urmare a actelor normative noi.

Responsabilitati (pentru personalul din structura sa) :

raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei ;

raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite.

raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate (competente):

 1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
 2. urmareste permanent perfectionarea pregatirii profesionale;
 3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;
 4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.


Art.54.    Biroul Evidenta Electorala

Biroul Biroul Evidenta Electorala desfasoara activitati specifice administratiei publice locale, de evidenta electorala.

Atributiile biroului sunt urmatoarele:

a)      pastreaza in conditii de securitate listele electorale permanente si opereaza toate modificarile transmise de Directia de Evidenta a Persoanelor;

b)      primeste intampinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite si a oricaror erori din liste, pe care le transmite de indata autoritatilor care au intocmit listele;

c)      la solicitarea formatiunilor de evidenta a populatiei transmite informatiile necesare in vederea determinarii precise a adresei de domiciliu a cetatenilor care locuiesc pe strazi renumerotate sau pe strazi a caror delimitare a fost modificata;

d)      efectueaza copii de pe listele electorale permanente cuprinzand alegatorii din fiecare sectie de votare si le inainteaza, in doua exemplare birourilor electorale ale sectiilor de votare;

e)      propune delimitarea sectiilor de votare, pentru emiterea Dispozitiei de Primar, pe care le inainteaza Prefectului in termenul prevazut de lege;

f)        preia de la formatiunea de evidenta a populatiei cartile de alegator neridicate pe care le preda pe baza de proces-verbal birourilor electorale ale sectiilor de votare;

g)      preda pe baza de proces-verbal impreuna cu presedintele oficiului electoral, buletinele de vot, stampilele de control si cele cu mentiunea “votat” precum si celelalte materiale necesare birourilor electorale ale sectiilor de votare;

h)      asigura conditiile necesare consultarii de catre alegatori a copiilor de pe listele electorale permanente atat la sediul primariei cat si la sediul sectiilor de votare..

i)        are obligatia de a actualiza procedurile descrise prin „Sistemul de Management al Calitatii” in concordanta cu modificarile ce intervin in activitatea biroului, ca urmare a actelor normative noi;

Responsabilitati (pentru personalul din structura sa) :

 1. raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
 2. raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei ;
 3. raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 4. raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite.
 5. raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate (competente):

 1. reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;
 2. urmareste permanent perfectionarea pregatirii profesionale;
 3. propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;
 4. semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.”

Art. 55. Biroul Arhiva

Biroul Arhiva asigura activitatea de arhiva a Primariei Sectorului 2.

Atributiile biroului sunt urmatoarele:

a)        asigura pastrarea si conservarea documentelor de arhiva;

b)       organizeaza depozitul de arhiva;

c)        intocmeste si supune spre aprobare, „Nomenclatorul arhivistic”.

d)       asigura pregatirea de specialitate a personalului pe linia activitatii arhivistice.

e)       selectioneaza si intocmeste procesul - verbal de selectionare pentru documentele propuse spre eliminare carora le-a expirat termenul de pastrare in arhiva si asigura predarea acestora la Arhivele statului;

f)        preda la R.E.M.A.T. documentele eliminate din fondul arhivistic al institutiei;

g)      preia de la serviciile de specialitate ale primariei arhiva din anul precedent pe baza de proces - verbal de predare - primire;

h)      asigura periodic legarea arhivei permanente din cadrul primariei si ordonarea acestora in depozitele de arhiva;

i)        tine evidenta tuturor intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice din depozit, intr-un registru special.

j)        elibereaza, cu acordul conducerii primariei, copii de pe orice act din arhiva institutiei, in afara celor cu caracter secret stabilit potrivite legii.

k)       inventariaza si gestioneaza, cu ajutorul aplicatiei informatice, documentele din arhiva .     

Responsabilitati (pentru personalul din structura sa) :

raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si secretul datelor si al informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;

raspunde de indeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu; se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei ;

raspunde de realizarea la timp si intocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de catre conducerea institutiei, si de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

raspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor, masurilor si sanctiunilor stipulate in documentele intocmite.

raspunde de exercitarea altor atributii stabilite prin fisa postului.

Autoritate (competente):

reprezinta si angajeaza institutia numai in limita atributiilor de serviciu si a mandatului care i s-a incredintat de catre conducerea acesteia;

urmareste permanent perfectionarea pregatirii profesionale;

propune documente tipizate si proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a institutiei, in general;

semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor sau in afara acestora, chiar daca acestea nu vizeaza direct domeniul in care are responsabilitati si atributii.”


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 850
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site