Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


EXECUTORUL JUDECATORESC

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
250 DE INTREBARI LA INTRODUCERE IN DREPT COMPARAT
CETATENIA EUROPEANA
Lipsa plangerii prealabile
Concurs de admitere la Institutul National al Magistraturii
Regulamentul 1080 / 2006 (FEDER)
SUCCESIUNIILE (mostenirea)
CAILE DE ATAC IMPOTRIVA HOTARARILOR JUDECATORESTI
RASPUNDEREA JURIDICA A MAGISTRATILOR
Principiul umanismului
Notiunea de administratie publica


EXECUTORUL JUDECATORESC

Consideratii generale
Executarea silita a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectueaza de catre executorii judecatoresti, daca legea nu prevede altfel. Executorii judecatoresti indeplinesc si alte atributii date prin lege in competenta lor.

Executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public. Actul indeplinit de executorul judecatoresc, in limitele competentelor legale, purtand stampila si semnatura acestuia, precum si numarul de inregistrare si data, este act de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

La cererea executorului judecatoresc cei care datoreaza sume de bani debitorului urmarit ori detin alte bunuri ale acestuia, supuse urmaririi potrivit legii, au obligatia sa dea informatiile necesare pentru efectuarea executarii silite.

Executorul judecatoresc este obligat sa pastreze secretul informatiilor primite, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Coordonarea si controlul activitatii executorilor judecatoresti se exercita de catre Ministerul Justitiei.

Activitatea executorilor judecatoresti se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Executorii judecatoresti nu pot refuza indeplinirea unui act dat in competenta lor decat in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

Competenta executorilor judecatoresti

Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii (art. 7 din Legea nr. 188/2000):

a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

c) comunicarea actelor de procedura;

d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia judecatoriei pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel.

Executorii judecatoresti pot fi recuzati in cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 si 9 din Codul de procedura civila.

Executorul judecatoresc pentru care este ceruta recuzarea poate declara ca se abtine.

Partea interesata poate cere instantei de executare recuzarea executorului judecatoresc imediat ce a aflat despre una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai pana la incheierea executarii silite. Incheierea instantei prin care s-a incuviintat ori s-a respins abtinerea, precum si cea prin care s-a incuviintat recuzarea nu sunt supuse nici unei cai de atac. Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. Incheierea prin care s-a hotarat recuzarea va arata in ce masura actele indeplinite de executorul judecatoresc recuzat vor fi pastrate.

Conflictele de competenta intre birourile executorilor judecatoresti situate in aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate. Cand conflictul intervine intre birouri de executori judecatoresti situate in circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie se afla biroul executorului judecatoresc cel dintai sesizat. Conflictele de competenta se solutioneaza de urgenta si cu precadere. Instanta se pronunta in toate cazurile, motivat, prin incheiere irevocabila.

Organizarea activitatii executorilor judecatoresti

Organizarea si functionarea birourilor executorilor judecatoresti

Activitatea executorilor judecatoresti se desfasoara in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau mai multi executori judecatoresti asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.

Prin asocierea in cadrul unei societati civile profesionale executorul judecatoresc nu isi pierde dreptul la biroul individual.

Executorul judecatoresc sau executorii judecatoresti asociati, titulari ai unui birou, pot angaja executori judecatoresti stagiari, alt personal de specialitate, precum si personal auxiliar corespunzator, necesar pentru desfasurarea activitatii biroului.

Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, intocmeste evidenta birourilor de executori judecatoresti si lucrarile privind numirea si incetarea functiei de executor judecatoresc.

Numarul executorilor judecatoresti se stabileste si se actualizeaza anual de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, in functie de cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numarul locuitorilor, in asa fel incat la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un executor judecatoresc. Numarul executorilor judecatoresti din circumscriptia unei instante nu va fi mai mic de 3. De asemenea, la stabilirea numarului executorilor judecatoresti se va avea in vedere si numarul executorilor judecatoresti stagiari care au promovat examenul de definitivat.

In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de executori judecatoresti, a caror competenta teritoriala se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.

Executor judecatoresc poate fi persoana care indeplineste urmatoarele conditii (art. 15 din Legea nr. 188/2000):

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b) are capacitatea deplina de exercitiu;

c) este licentiata in drept;

d) nu are antecedente penale si se bucura de o buna reputatie;e) cunoaste limba romana;

f) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

g) a indeplinit timp de 2 ani functia de executor judecatoresc stagiar si a promovat examenul de definitivat sau, dupa caz, a exercitat timp de 3 ani o functie de specialitate juridica si a promovat concursul sau examenul de admitere in profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani functia de judecator, procuror sau avocat, cu conditia sa fi promovat examenul de definitivat in profesia din care provin.

Executorul judecatoresc este numit de ministrul justitiei, in baza cererii celui interesat si dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15.

Tabloul executorilor judecatoresti se intocmeste si se actualizeaza anual de Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti. Tabloul executorilor judecatoresti se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite instantelor judecatoresti.

In termen de 90 de zile de la numirea sa in functie executorul judecatoresc este obligat sa isi inregistreze biroul la curtea de apel in a carei circumscriptie isi are sediul biroul sau. Pentru inregistrarea biroului executorul judecatoresc va prezenta stampila si specimenul de semnatura. Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen.

Dupa numirea in functie executorul judecatoresc va depune juramantul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau a reprezentantilor acestora.

Poate fi executor judecatoresc stagiar cel care

a) indeplineste conditiile generale, mentionate anterior;

b) a promovat concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc, organizat de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei;

c) se afla in perioada de stagiu, pana la promovarea examenului de capacitate;

d) este angajat intr-un birou de executor judecatoresc.

Concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc se organizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, sub coordonarea si controlul Ministerului Justitiei. Data si locul de desfasurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Concursul sau examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc si examenul de definitivat se vor desfasura in fata unei comisii din care fac parte, in mod obligatoriu, reprezentanti ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, ai Ministerului Justitiei si cadre didactice din invatamantul superior de specialitate.

Executorul judecatoresc este obligat sa incheie contract individual de munca cu executorul judecatoresc stagiar si sa asigure formarea profesionala a acestuia.

Executorul judecatoresc poate delega executorul judecatoresc stagiar sa indeplineasca o parte din atributiile prevazute prevazute de lege.

Calitatea de executor judecatoresc inceteaza

a) la cerere;

b) prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii;

c) prin desfiintarea biroului executorului judecatoresc, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou, in termen de 6 luni;

d) prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi;

e) in cazul condamnarii definitive pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni care aduce atingere prestigiului profesiei;

f) in cazul constatarii vaditei sale incapacitati profesionale, exprimata si prin anularea sau desfiintarea irevocabila de catre instanta de judecata a unui numar de executari silite reprezentand 10% din dosarele de executare instrumentate sau a unor acte de executare intocmite in cel mult 20% din dosarele de executare instrumentate intr-un an calendaristic;

g) in cazul in care executorul judecatoresc nu mai indeplineste conditiile generale prevazute la art. 15 lit. a), b), d), e) si f).

h) prin deces.

Incetarea calitatii de executor judecatoresc se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sau din oficiu.

Exercitiul functiei de executor judecatoresc se suspenda:

a) in situatiile prevazute la art. 46 lit. d (suspendarea ca sanctiune disciplinara) si la art. 47 alin. 1 (arestare preventiva sau condamnare penala);

b) in cazurile de incompatibilitate prevazute de lege (art. 40), precum si in cazul interdictiilor prevazute de lege;

c) in caz de neplata a contributiilor banesti profesionale, timp de 3 luni de la scadenta acestora, pana la achitarea lor integrala;

d) in caz de incapacitate temporara de munca;

e) la cererea executorului judecatoresc, pentru motive intemeiate.

Suspendarea se dispune de ministrul justitiei, din oficiu sau la cererea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Suspendarea inceteaza daca au disparut imprejurarile care au determinat-o, dispozitiile privind luarea masurii fiind aplicabile in mod corespunzator.

Camera executorilor judecatoresti

In circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o Camera a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica. Din Camera executorilor judecatoresti fac parte toti executorii judecatoresti din circumscriptia curtii de apel respective.

Camera executorilor judecatoresti este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-7 membri. Colegiul director este ales, potrivit statutului, de adunarea generala a executorilor judecatoresti, pentru o perioada de 3 ani, dintre membrii acelei Camere a executorilor judecatoresti.Presedintele colegiului director reprezinta Camera executorilor judecatoresti in raporturile acesteia cu tertii. El primeste pentru activitatea depusa o indemnizatie al carei cuantum este stabilit de adunarea generala.

Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti

Executorii judecatoresti din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti executorii judecatoresti numiti potrivit art. 16.

Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt: congresul, consiliul si presedintele.

Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din delegati ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, presedintii Camerelor executorilor judecatoresti si ceilalti membri ai Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se intruneste anual la convocarea consiliului acesteia.

Hotararile Congresului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti sunt obligatorii pentru toti membrii acesteia.

Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti este constituit din reprezentanti ai fiecarei Camere a executorilor judecatoresti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, dintre care sunt alesi de catre Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti presedintele si 2 vicepresedinti.

Presedintele reprezinta Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti in raporturile cu tertii, pe plan intern si international.

In cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru asigurarea de raspundere civila a executorilor judecatoresti, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Congresul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.

Drepturile si indatoririle executorului judecatoresc

Drepturile executorilor judecatoresti

Executorii judecatoresti isi exercita personal atributiile si se bucura de stabilitate in functie, neputand fi transferati in alta localitate, fara acordul lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Activitatea executorului judecatoresc, care indeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c), este considerata vechime in functie juridica de specialitate.

In exercitarea profesiei executorii judecatoresti sunt ocrotiti de lege.

Lovirea sau alte acte de violenta savarsite impotriva executorului judecatoresc in timpul exercitarii profesiei si in legatura cu aceasta se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, cu respectarea urmatoarelor conditii:

b) pentru sumele cuprinse intre 50.001 si 80.000 lei, onorariul este de 3%;

c) pentru sumele cuprinse intre 80.001 si 100.000 lei, onorariul este de 2%;

d) pentru sumele ce depasesc 100.000 lei, onorariul este de 1%.

Ministrul Justitiei va stabili onorarii minimale si maximale pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, precum si posibilitatea achitarii acestora in mai multe transe.

Executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea in executare a hotararilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului.

Executorul judecatoresc are dreptul la concediu de odihna, in conditiile stabilite prin statut.

Executorii judecatoresti beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, pe baza contributiilor la sistemele de asigurari sociale, in conditiile legii.

Exercitarea functiei de executor judecatoresc este incompatibila cu

a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, exceptand activitatea didactica universitara, activitatea artistica, literara si publicistica;

b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

c) desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

d) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, asociat comandidat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile.

Indatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti

Executorii judecatoresti si personalul birourilor de executori judecatoresti au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.

Executorii judecatoresti au obligatia sa participe, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, de camerele executorilor judecatoresti de pe langa curtile de apel, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.

Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale.

Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de asigurari constituita in acest scop.

Este interzis executorilor judecatoresti sa dobandeasca direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru altii, bunurile ce au facut obiectul activitatii de executare silita.Raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc intervine pentru urmatoarele abateri:

a) nerespectarea secretului profesional;

b) incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de lege;

c) savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri;

d) neindeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala a executorilor judecatoresti stagiari, angajati pe baza de contract;

e) intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor;

f) absenta nejustificata de la birou.

Actiunea disciplinara se exercita de ministrul justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti si se judeca de Consiliul de disciplina al acesteia, format din 3 membri alesi de adunarea generala a Camerei executorilor judecatoresti, pe o perioada de 3 ani.

Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie cercetarea prealabila, care se efectueaza de inspectori generali din cadrul directiei de specialitate din Ministerul Justitiei sau de Colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti.

Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.

Consiliul de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti citeaza partile si pronunta o hotarare motivata care se comunica acestora.

Impotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei executorilor judecatoresti partile pot face contestatie, in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care judeca in complet de 5 membri. Hotararea Comisiei superioare de disciplina este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional.

Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) amenda de la 500 lei la 3.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul executorului judecatoresc respectiv. Neachitarea amenzii in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a stabilit sanctiunea disciplinara atrage suspendarea de drept din functie a executorului judecatoresc pana la achitarea sumei. Hotararea definitiva constituie titlu executoriu;

d) suspendarea din functie pe o durata de la o luna la 6 luni;

e) excluderea din profesie.

In cazul in care impotriva executorului judecatoresc s-a luat masura arestarii preventive sau in cazul in care s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de condamnare la o pedeapsa privativa de libertate, in prima instanta, ministrul justitiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, va lua masura suspendarii din functie a acestuia pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii.

Ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a executorului judecatoresc condamnat, incepand cu data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de condamnare.

In caz de suspendare sau excludere din profesie stampila, legitimatia, registrele si lucrarile executorului judecatoresc suspendat sau exclus vor fi depuse, in termen de 5 zile, sub luare de semnatura, la Camera executorilor judecatoresti in a carei raza teritoriala este situat biroul acestuia. Camera executorilor judecatoresti are obligatia de a asigura continuarea lucrarilor neexecutate.

Executorul judecatoresc isi indeplineste atributiile cu respectarea dispozitiilor legii, a statutului profesiei si a regulamentului, precum si ale Codului de procedura civila si ale altor legi aplicabile in materie.

Refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita se motiveaza, daca partile staruie in cererea de indeplinire a actului, in termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.

In cazul refuzului nejustificat de intocmire a unui act partea interesata poate introduce plangere in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul executorului judecatoresc.

Judecarea plangerii se face cu citarea partilor. In cazul admiterii plangerii instanta indica in hotarare modul in care trebuie intocmit actul. Hotararea judecatoriei este supusa recursului.Executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze hotararii judecatoresti ramase irevocabile.

Actele executorilor judecatoresti sunt supuse, in conditiile legii, controlului instantelor judecatoresti competente.

Activitatea executorilor judecatoresti este supusa controlului profesional, in conditiile legii.

Cei interesati sau vatamati prin actele de executare pot formula contestatie la executare, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

Controlul profesional se exercita de Ministerul Justitiei, prin inspectori generali de specialitate, si de Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti, prin consiliul sau de conducere, si va avea in vedere:

a) organizarea si functionarea Camerelor executorilor judecatoresti si a birourilor executorilor judecatoresti;

b) calitatea actelor si lucrarilor efectuate de executorii judecatoresti;

c) comportarea executorilor judecatoresti in raporturile de serviciu, cu autoritatile publice si cu persoanele fizice si juridice.

Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti poate delega Colegiului director al Camerei executorilor judecatoresti exercitarea controlului.

Biroul executorului judecatoresc va avea arhiva si registratura proprii.

Arhiva activitatii executorilor judecatoresti este proprietatea statului, se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii.

Birourile de executori judecatoresti trebuie sa tina evidenta financiar-contabila, potrivit legii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2354
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site