Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU (POS MEDIU)

Drept+ Font mai mare | - Font mai micPROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU (POS MEDIU)

POS Mediu reprezinta documentul de programare a Fondurilor Structurale si de Coeziune, care stabileste strategia conform careia aceste fonduri vor fi alocate in vederea dezvoltarii sectorului de mediu in Romania, in perioada 2007-2013. POS Mediu este strans corelat cu obiectivele nationale strategice prevazute in Planul National de Dezvoltare si Cadrul National Strategic de Referinta, care se bazeaza pe principiile, practicile si obiectivele urmarite la nivelul UE. POS Mediu reprezinta baza pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai echilibrata.POS Mediu a fost elaborat de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor (in prezent Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile) in calitate de Autoritate de Management pentru acest program si in coordonare cu Ministerul Finantelor Publice in calitatea sa de coordonator al procesului de pregatire a Romaniei pentru accesarea Fondurilor structurale si de Coeziune pentru perioada 2007-2013.

POS mediu este unul din cele mai importante programe operationale din punct de vedere al alocarii financiare pentru implementarea axelor prioritare, dispunand de o alocare financiara de 4,5 miliarde de Euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune, la care se adauga si cofinantarea nationala de aproximativ 1 milion de Euro.

Principalii beneficiari ai POS Mediu sunt autoritatile locale, pentru primele 4 sectoare de interventie, Autoritatea Nationala "Apele Romane"pentru dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale si ONG-urile.

Obiectivul global al POS Mediu

Obiectivul principal al POS Mediu consta in reducerea decalajului privind infrastructura de mediu care exista intre Uniunea Europeana si Romania atat in termeni de cantitate cat si de calitate. Rezultatul va fi eficientizarea si extinderea serviciilor in domeniul mediului, tinand cont de principiile dezvoltarii durabile si de principiul "poluatorul plateste".

Obiective specifice

. Imbunatatirea calitatii si extinderea serviciilor si utilitatilor publice pentru sectorul apa

. Imbunatatirea calitatii si extinderea serviciilor si utilitatilor publice pentru sectorul deseuri

. Imbunatatirea standardelor de viata si mediu prin incurajarea utilizarii durabile a resurselor naturale, a surselor alternative de energie si a combustibililor mai putin poluanti.

Prioritati POS Mediu

In urma analizei situatiei actuale in domeniul mediului si tinand seama de angajamentele asumate de Romania in cadrul procesului de negociere a rezultat ca domeniile prioritare de investitii vor fi in urmatoarele sectoare de mediu:

Calitatea apei (dezvoltarea infrastructurii - retele canalizare si de furnizare a apei potabile, statii de epurare si tratare a apelor - pentru satisfacerea cerintelor de apa la sursa ale populatiei urbane si rurale, imbunatatirea calitatii resurselor de apa, utilizarea durabila a resurselor de apa, prevenirea si protectia impotriva inundatiilor)

Managementul deseurilor (dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor municipale, a unui sistem de colectare selectiva si promovarea reciclarii deseurilor, dezvoltarea de facilitati conforme de tratare a deseurilor)

Calitatea aerului ( asigurarea calitatii aerului conform standardelor comunitare - reducerea emisiilor de poluanti in aer, retehnologizarea instalatiilor mari de ardere, achizitionarea de echipamente de monitorizare pentru emisiile provenite de la LCP-uri pentru dotarea autoritatilor de mediu)

Conservarea naturii (dezvoltarea retelei de arii protejate si includerea acestora in reteaua europeana Natura 2000, utilizarea durabila a habitatelor naturale, reconstructia ecologica a sistemelor deteriorate).

In vederea atingerii acestor obiective s-au indentificat 6 axe prioritare, si anume:

Axa prioritara 1 - "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"

Axa prioritara 2 - "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric"

Axa prioritara 3 - "Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare"

Axa prioritara 4 - "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii"

Axa prioritara 5 - "Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc"

Axa prioritara 6 - "Asistenta tehnica"

Punctul de plecare pentru POS il reprezinta analiza situatiei actuale a mediului din Romania. Aceasta este urmata de analiza SWOT, pe baza careia este construita strategia de dezvoltare. POS contine si o descriere a axelor prioritare, a domeniilor de interventie si identificarea proiectelor, precum si prevederi referitoare la implementare.

Prin analiza SWOT a POS Mediu s-a ajuns la concluzia ca situatia generala a mediului din Romania este caracterizata prin deficiente in infrastructura de mediu, in particular in domeniul epurarii apei uzate in mediul urban, alimentarii cu apa, gestionarii deseurilor solide, prevenirii inundatiilor si incalzirii urbane.

Asadar dezvoltarea infrastructurii de mediu si de apa este considerata un element cheie in implementarea strategiilor nationale si regionale.

POS Mediu contribuie substantial la realizarea prioritatii tematice din Cadrul Strategic National de Referinta si anume Dezvoltarea infrastructurii la standardele europene.

Strategia POS Mediu se bazeaza pe urmatoarele elemente:

Analiza situatiei actuale pentru sectorul de mediu (prezentata prin analiza SWOT)

Strategiile nationale de mediu si planurile de implementare pentru conformarea cu acquis-ul de mediu

Problemele majore si directiile strategice stabilite in Cadrul Strategic National de Referinta, urmarindu-se complementaritatea Fondurilor si delimitarea ariilor de interventie a acestora

Contributia partenerilor socio-economici care au fost consultati la elaborarea POS Mediu si a rezultatelor evaluarii ex-ante si ESM.

POS Mediu a fost elaborat in concordanta cu politicile comunitare in concordanta cu urmatoarele documente: liniile Directoare Strategice pentru Politica de Coeziune 2007-2013, Agenda Lisabona reinnoita, Al 6-lea Program de Actiune pentru Mediu, Strategia Europeana de Dezvoltare Durabila.

Evaluarea POS Mediu se face in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006 prin internediul a 3 tipuri principale de evaluari: evaluari ex-ante, evaluari permanente si evaluari ex-post.

Evaluarea ex-ante a POS Mediu a fost realizata de consultanti externi in cadrul proiectului PHARE si s-a concentrat asupra urmatoarelor aspecte: relevanta, eficacitatea, eficienta, consistenta si coerenta, utilitatea, durabilitatea, sistemele de management si monitorizare.Concluzia evaluatorilor a fost ca POS Mediu este in concordanta cu strategiile comunitare.

Evaluarile permanente efectuate pe parcursul perioadei de implementare vor fi de 3 feluri:intermediare, ad-hoc si evaluari cu o tema orizontala.

Evaluarile ex-post vor fi efectuate de Comisia Europeana, pentru fiecare obiectiv, in stransa cooperare cu Statele Membre si cu Autoritatea de Management.

Elaborarea POS Mediu a respectat principiul parteneriatului, asa cum este prevazut in Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, continuand pe cel inceput in elaborarea prioritatii PND 2007-2013 "Protectia si imbunatatirea calitatii mediului".

Elaborarea POS Mediu a avut in vedere respectarea prevederilor acquis-ului comunitar privind procedurile generale de gestionare a fondurilor comunitare in perioada 2007-2013, asa cum este prevazut in Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 care stabileste prevederile generale pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de

Coeziune, care abroga Regulamentul (CE) Nr. 1260/1999, precum si in Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1828/2006 care stabileste reguli pentru implementarea Regulamentului Comisiei Nr. 1083/2006 si a Regulamentului Nr.1080/2006. Domeniile de finantare ce vor fi sprijinite prin POS Mediu sunt conforme cu prevederile Regulamentului Nr.1080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si aleRegulamentului Consiliului Nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune. Reglementarile nationale si ale UE, precum si planurile si documentele programatice din domeniul protectiei mediului au fost, de asemenea, utilizate la pregatirea Programului Operational Sectorial de Mediu.

In general, Programul Operational Sectorial de Mediu este in conformitate cu strategiile europene. Atat Planul National de Dezvoltare, cat si Cadrul National Strategic de Referinta contin doar cateva referiri la sectorul de mediu din Romania, ceea ce ingreuneaza evaluarea concordantei cu acestea. Programul Operational propus, prioritatile sale si obiectivele operationale sunt compatibile cu temele interdisciplinare ale Uniunii Europene privind ocuparea fortei de munca, egalitatea de sanse, mediul si societatea informationala. Trebuie sa se acorde o mai mare atentie crearii de noi locuri de munca, prin includerea unor indicatori relevanti.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1335
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved