Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

FONDURILE STRUCTURALE

management+ Font mai mare | - Font mai micFONDURILE STRUCTURALE

Fondurile structurale sunt fonduri post-aderare alimentate prin bugetul Uniunii Europene, al caror scop este sa acorde sprijin statelor membre. Sunt sustinute investitiile in educatie, cercetare, agricultura, infrastructura, dezvoltarea IMM-urilor si masuri pentru dezvoltarea zonelor rurale. O atentie deosebita primesc regiunile mai putin dezvoltate in scopul de a se consolida coeziunea economica si sociala in Uniunea Europeana.Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013 sunt:

1. Obiectivul Convergenta: -promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intrazieri in dezvoltare.

2. Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca: sprijina regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta.

3. Obiectivul Cooperare teritoriala europeana: sprijina regiuni, judete si zone transnationale.

Fondurile structurale pot fi obtinute in Romania prin intermediul urmatoarelor Programe Operationale:

II.1.PNDR - Programul National de Dezvoltare Rurala

Acest program are ca si obiective:

 • Generale

-cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier,

-imbunatatirea mediului si a spatiului rural,

-imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale,

-diversificarea economiei rurale,

-demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

 • Specifice

-facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din aceste zone;
- mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere;
- gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator din punct de vedere social si economic.

Axe prioritare:

1. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Masura 111 - Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte
Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole
Masura 122 - Imbunatatirea valorii economice a padurii
Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
Masura 125 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii
Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Masura 142 - Infiintarea grupurilor de producatori
Masura 143 - Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori

2. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural

Masura 211 - Sprijin pentru zona montana defavorizata
Masura 212 - Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana
Masura 214 - Plati de agro-mediu
Masura 221 - Prima impadurire a terenurilor agricole

3. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice
Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale


Axa LEADER

Masura 4.1 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

Masura 4.21 - Implementarea proiectelor de cooperare
Masura 4.31 - Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
Sub-masura 431-1. Constructie parteneriate public-private
Sub-masura  431-2. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
Masura 511 - Asistenta tehnica
Masura 61 - Plati complementare directe

II.2.POS CCE - Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Aceste program are ca si obiective:

 • Generale

-Obiectivul general al acestui program il constituie cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.

 • Specifice :

-Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv;
- Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor;
- Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperarii intre institutii de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului intreprinderilor la CDI;
- Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public (administratie) si cel privat (intreprinderi, cetateni);
- Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie.

Axe propritare:

1. Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

A - Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri

Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile.

a1. Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii.
a2. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 920 001 si 5 560 000 lei acordat pentru investitii in IMM.

Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare.

B - Accesul IMM-urilor la finantare

Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare
Operatiunea b): Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc

C- Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

Operatiunea a): Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si international
Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
Operatiunea c): Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere.


2. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

A- CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie

Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi
Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate
B- Investitii pentru infrastructura de CDI

Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID,GEANT)
Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative.

C- Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile)

Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD
Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor
.

3. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

A- Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe
Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)
Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)
Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

B- Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice
Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning
Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.

C- Dezvoltarea e-economiei

Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri.

4. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

A- Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic)

Operatiunea 1: Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice


Operatiunea 2: Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie
Operatiunea 3: Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate /retehnologizate

B- Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie 'verde'

Operatiunea1: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie .

C- Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie

Operatiunea1: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

5. Asistenta Tehnica

A- Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE

Operatiunea 1: Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor
Operatiunea 2: Procesul de management si implementare a POS CCE
Operatiunea3: Procesul de monitorizare
Operatiunea 4: Procesul de control

B- Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI

Operatiunea 1: Comunicare

Operatiunea 2: Evaluare

Operatiunea 3: Dezvoltare TI

II.3. POS DRU - Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Acest program are ca si obiective:

 • Generale

- dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

 • Specifice

- Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv educatia superioara si cercetarea;
- Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii;
- Facilitarea insertiei tinerilor pe piata muncii;
- Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive;
- Promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale;
- Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
- Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.

Axe prioritare:

1. Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

A- Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate

'Educatie mai buna pentru toti'
'Scoala pentru toti'

B- Calitate in invatamantul superior

'Universitate pentru viitor'
'Universitate pentru piata muncii'

C- Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare

'Profesionisti in educatie si formare'
'Cariera in educatie si formare'

D- Calitate in formare profesionala continua

'Calificari europene'
'Parteneri in formare continua'


E- Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii

'Programe doctorale mai bune'
'Burse doctorale'
'Programe postdoctorale'

2. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

A- Tranzitia de la scoala la viata activa

'Invata o meserie'
'Invata pentru cariera ta!'

B- Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii

'A doua sansa in educatie'
'Nu abandona scoala!'

C- Acces si participare la formare profesionala continua

'Calificarea - o sansa pentru viitor!'   
'Continua sa te califici!'

3. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

A- Promovarea culturii antreprenoriale

'Fii intreprinzator'
'Antreprenoriatul, o alternativa de cariera'

B- Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

'Competente pentru competitivitate'
'Adaptabilitate si flexibilitate'

C- Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila

'Actionam impreuna'
'Parteneriat pentru ocupare'

4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

A- Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare

'Calitate in serviciile de ocupare'
'Servicii de ocupare eficiente'

B- Formarea personalului propriu SPO

'Profesionisti in piata muncii'
'Specialisti in ocupare'

5. Promovarea masurilor active de ocupare

A- Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

'Integrare pe piata muncii'
'Fii activ pe piata muncii!'

B- Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

'Mediul rural - oportunitati de ocupare'
'Mediul rural - mai mult decat agricultura'

6. Promovarea incluziunii sociale

A- Dezvoltarea economiei sociale

'Pentru o viata mai buna'    
'Economie sociala si solidaritate'


B- Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii

'Impreuna pe piata muncii'


C-Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii

'Sanse egale si respect'

D- Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii

'Parteneriat transnational'
'Schimb de bune practici'

7. Asistenta tehnica

A- Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU

B - Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU

II.4..POS M - Programul Operational Sectorial Mediu

Acest progam are ca si obiective:

 • Generale

-Obiectivul global il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

 • Specifice

- Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa/apa uzata.
- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric in minimum
30 de judete pana in 2015.
- Reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015.
- Protectia si imbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
- Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015.

Axe prioritare

1. Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

A- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor
B- Reabilitarea zonelor poluate istoric

3. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare
A- Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)

4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii
A- Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

5. Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc

A- Protectia impotriva inundatiilor
B- Reducerea eroziunii costiere

6. 'Asistenta Tehnica'

A- Sprijin pentru managementul si evaluarea POS
B- Sprijin pentru informare si publicitate

II.5..POS DCA PROGRAMUL OPERATIONA SECTORIAL DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE

Acest program are ca si obiective:

 • Generale :

Obiectivul general al PODCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Specifice:

- Obtinerea unor imbunatatiri structurale si de proces ale managementului ciclului de politici publice;
- Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

Axe prioritare:

1. Imbunatatirea de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice

A- Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

Operatiunea'Strategii de dezvoltare locala'

B.-Cresterea responsabilizarii administratiei publice


C - Imbunatatirea eficacitatii organizationale

Operatiunea 'Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne Operatiunea 'Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea deproiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.'
Operatiunea
: 'Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica

2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

A- Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor

Operatiunea 'Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate dincele trei sectoare prioritare'

B- Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor

Operatiunea 'Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice'

Operatiunea 'Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS

3.Asistenta tehnica

A- Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea PODCA si pentru   pregatirea urmatorului exercitiu de programare
B- Sprijin pentru activitatile de comunicare si de promovare ale PODCA

II.6..POS AT - Programul Operational de Asistenta Tehnica:

Acest program are ca si obiective:

Generale:

-Obiectivul global al programului este de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

Specifice :

- Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatorea perioada de programare a instrumentelor structurale.
- Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a informatiilor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al ACIS pentru comunicare, in conformitate cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

Axe prioritare:

1: Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale si coordonarea programelor

A. - Sprijin pentru managementul si implementarea Instrumentelor Structurale
B - Evaluare
C. - Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor
D. - Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit

2. Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei

A. - Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei sale digitale
B. - Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei de coordonatori
C. - Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri si a manualelor de utilizator,precum si activitati de informare privind SMIS
D. - Achizitia de echipamente si servicii TI&C

3. Diseminarea informatiei si promovarea Instrumentelor Structurale

A.- Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei
 B. - Functionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale

II.7.POR - Programul Operational Regional:

Prezinta urmatoarele obiective:

Generale

-Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri, pentru a face din regiunile Romaniei, in special cele ramase in urma, locuri mai atractive pentru a le locui, vizita, investi si munci.

Specifice

Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor;
- Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni si in special a acesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor lor cu arealele inconjuratoare;
- Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor;
- Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;
- Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

Domeniul major de interventie A - Planuri integrate de dezvoltare urbana

Centru Urbane
a. Poli de dezvoltare urbana
b. Poli de crestere


Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport

Domeniul major de interventie A - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura


Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale

Domeniul major de interventie A - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Domeniul major de interventie B- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale
.

Domeniul major de interventie C.-Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

Domeniul major de interventie D. - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua

Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local

Domeniul major de interventie A - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de importanta regionala si locala
Domeniul major de interventie B- Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea pentru noi activitati
Domeniul major de interventie C- Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului

Domeniul major de interventie A - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Domeniul major de interventie B- Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice
Domeniul major de interventie C- Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

a - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora
b - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
c- Promovarea brandului turistic national

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica

Domeniul major de interventie A - Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional

Domeniul major de interventie B - Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Pentru a putea intelege cum demareaza si se deruleaza un program de finantare nerambursabila va prezentam etapele de 'viata' ale acestuia:

In prima etapa, finantatorul stabileste - inclusiv prin colaborare cu autoritati ale statului care va beneficia de respectivele finantari (in cazul unor programe masive de finantare, de exemplu cele ale Uniunii Europene sau cele ale Bancii Mondiale) - domeniul sau domeniile vizate si obiectivele pe care intentioneaza sa le realizeze, activitatile si beneficiarii potentiali pe care este dispus sa-i finanteze din resursele sale.

In aceasta etapa este elaborata metodologia care va permite selectia prin licitatie publica de proiecte si finantarea efectiva a activitatilor care asigura indeplinirea in conditii cat mai bune a obiectivelor finantatorului.

Etapa a doua este reprezentata de licitatia de proiecte. Finantatorul lanseaza in mod public programul de finantare respectiv, oferind tuturor celor interesati un pachet informativ care contine un ghid al programului (explicand mai detaliat ce intentioneaza sa realizeze programul si ce conditii trebuie sa indeplineasca cei care vor sa incerce sa obtina resurse financiare din aceasta sursa, in particular data limita pana la care pot fi depuse proiecte in vederea participarii la licitatie, limitele minime si maxime ale sumelor care pot fi solicitate printr-un singur proiect, intervalul de timp pentru care se asigura finantarea pentru proiectele castigatoare (de exemplu, durata activitatii trebuie sa nu depaseasca 6, 12, sau 18 luni sau/si activitatile pot fi finantate numai pana la o anumita data calendaristica) si o cerere de finantare (de regula sub forma unui formular standardizat); in cazul anumitor programe de finantare, pachetul informativ include si alte documente (modelul de plan de afaceri acceptat de finantator, niveluri maxime acceptate pentru cheltuielile de natura diurnelor etc.). Solicitantii depun proiectele de activitati pentru care solicita finantari nerambursabile realizate in conformitate cu conditiile prezentate in ghidul programului.

Etapa a treia.Dupa expirarea perioadei de timp in care pot fi depuse proiectele, acestea sunt evaluate de catre comisia de evaluare constituita in etapa intai, fiecarui proiect fiindu-i acordat un anumit punctaj, functie de lista de criterii utilizata de comisie (criterii prezentate solicitantilor, de regula, in cadrul pachetului informativ). Proiectele sunt apoi ierarhizate descrescator in functie de punctajul obtinut, fiind declarate castigatoare proiectele care au obtinut punctajele cele mai mari si care solicita, in total, o suma mai mica sau egala cu bugetul total oferit de finantator pentru programul de finantare respectiv.

Cea de-a patra etapa este reprezentata de perioada de implementare a proiectelor pentru care a fost obtinuta finantarea nerambursabila.

Etapa finala este cea de evaluare.

Pentru a participa la o licitatie trebuie sa aveti in vedere cativa pasi:

-Alegeti programele de finantare cele mai potrivite pentru specificul activitatilor dorite de dumneavoastra.

-Procurati-va pachetului informativ al programului de finantare.
-Descrierea detaliata a programului trebuie studiata cu atentie, astfel incat sa puteti stabili cu certitudine ca programul va poate fi de folos si ca indepliniti toate conditiile de eligibilitate pentru a putea participa la licitatie.

-Completati documentatia solicitata de finantator si colectati documentele necesare ca anexe obligatorii in cadrul proiectului.
-O atentie speciala trebuie acordata informatiilor anexe suplimentare - nesolicitate expres de finantator - care pot fi utilizate ca argumente in favoarea proiectului dumneavoastra (studii, date statistice, scheme, strategii guvernamentale in domeniile vizate de proiect etc.). Este recomandat sa incheiati aceasta etapa cu cel putin cateva zile inainte de data limita de depunere a proiectelor, pentru a dispune de timpul necesar pentru verificarea finala.

-Depuneti proiectul la adresa anuntata de finantator, inainte de data limita.
In general, aceasta data limita se refera la ziua si ora la care proiectul este primit si inregistrat in evidentele finantatorului ca participant la licitatie si nu la data expedierii lui de la sediul solicitantului catre finantator (data postei). Aceasta situatie trebuie avuta in vedere de la inceput in planificarea realizarii proiectului, tinand cont de faptul ca serviciile de curierat (Posta Romana sau firmele private) au nevoie de cel putin 24 de ore pentru transportul coletelor intre localitati aflate in judete diferite.

-Analizati rezultatul licitatiei, comunicat de finantator fiecarui solicitant in parte.
Pentru proiectele castigatoare, urmeaza implementarea propriu-zisa a proiectului, prin semnarea contractului de finantare intre finantator si solicitantul care a depus proiectul castigator.
Pentru proiectele necastigatoare, este momentul analizei punctajului obtinut de proiect, etapa esentiala in cazul in care intentionati sa depuneti un alt proiect. Intre anumite limite, aceste concluzii sunt utile si atunci cand sunteti interesat ulterior de un alt program de finantare, chiar oferit de alt finantator.

Aici mai pot fi adaugate cateva sfaturi utile:

-Acordati tot timpul necesar pentru realizarea proiectului de finantare. De regula, in faza de inceput a proiectului este posibila aparitia unor situatii de subapreciere a efortului necesar, inclusiv ca urmare a capacitatii reduse de identificare clara si completa a tuturor informatiilor si documentelor necesare si utile pentru proiect. In plus, licitatiile de proiecte sunt lansate, uneori, cu putin timp inainte de termenul limita de depunere a proiectelor, iar centralizarea informatiilor necesare poate solicita un volum de munca suficient de mare pentru a justifica acordarea unui interval important de timp pentru realizarea proiectului.

-Porniti de la o idee de activitate identificata in prealabil ca fiind necesara pentru dumneavoastra (achizitia unui echipament mai performant, dezvoltarea unor activitati existente, initierea de noi activitati etc.) si care poate fi adaptata pentru cerintele specifice ale finantatorului, in loc de a imagina o activitate pornind de la cerintele ghidului de finantare. Astfel, veti economisi din timpul si efortul uman necesar pentru documentarea activitatii vizate care, fiind bine cunoscuta de dumneavoastra, poate fi prezentata si argumentata complet si convingator.

-Stabiliti o persoana care sa aiba in responsabilitate realizarea proiectului de finantare si un grup de colaboratori - in particular o persoana pentru legatura cu partenerul/partenerii din cadrul proiectului (de regula, este nevoie de mai multe persoane pentru a aduna in timp util toate informatiile necesare).

-Acumulati din timp toate informatiile semnificative care pot argumenta avantajele proiectului realizat de dumneavoastra.

-Clarificati in detaliu care sunt informatiile solicitate in cadrul cererii de finantare, inclusiv prin realizarea unor contacte si discutii cu persoanele special desemnate in acest scop de catre finantator.

Dupa ce proiectul depus de organizatia solcitanta este aprobat spre finantare, vor avea loc urmatoarele actiuni:

-Se semneaza contractul de finantare, in urma unei intalniri de informare detaliata a beneficiarilor (castigatorii licitatiei de proiecte) organizate de finantator.

-Se acorda prima transa din suma totala acordata ca finantare nerambursabila (dupa eventualele modificari ale bugetului) si se incepe activitatea proiectului.

-Beneficiarul realizeaza rapoarte periodice, care sunt remise spre analiza si aprobare finantatorului.

in urma aprobarii rapoartelor periodice, sunt acordate celelalte transe din suma totala.

-Finantatorul poate efectua verificari la locul de desfasurare a proiectului; informatiile obtinute astfel vor fi utilizate in evaluarea proiectului.

-Dupa finalul proiectului, se realizeaza evaluarea finala a acestuia; la aceasta activitate participa atat beneficiarul cat si finantatorul.

Realizarea unui proiect propus spre finantare nerambursabila

1. Alegerea programului de finantat, presupune cateva etape:

Se stabileste o lista de idei generale de proiect legate de activitatea organizatiei pentru care se solicita finantare.

Se poate incepe prin a discuta ideile cu oamenii politici, functionarii si alte personalitati-cheie din zona organizatiei. Asemenea persoane vor fi in mod particular dispuse sa sustina un eventual proiect daca obiectivele lui au o legatura cu interesele acestor persoane si daca proiectul pare bine conceput si susceptibil de reusita. Chiar daca exista destule resurse financiare pentru a conduce proiectul spre realizare, un sprijin local este binevenit; uneori se poate dovedi chiar vital. Este nevoie de bunavointa si influenta altor persoane daca lucrurile merg rau sau daca se doreste lansarea unui alt proiect in aceeasi zona.

Se consulta sursele de informatii privitoare la programele de finantari nerambursabile aflate in desfasurare sau in pregatire pentru lansare.

Se analizeaza obiectivele si prioritatile diferitelor programe de finantare, criteriile de eligibilitate, criteriile de evaluare a proiectelor;.

Se analizeaza tipurile de proiecte finantate anterior in cadrul programelor de finantare (atentie: de multe ori, finantatorul modifica unele caracteristici ale licitatiei curente de proiecte fata de licitatiile anterioare organizate in cadrul aceluiasi program de finantare).

Se analizeaza conditiile financiare: suma minima si maxima care poate fi solicitata, nivelul si structura contributiei cofinantarii care trebuie asigurata de solicitant.

Se identifica termenul limita de depunere a proiectelor de finantare.

Pentru o eficienta maxima a procesului de cautare de finantari, se recomanda dezvoltarea unui dialog cu finantatorii inainte de a incepe realizarea propriu-zisa a proiectului de finantare.

Se utilizeaza adresele la care pot fi solicitate informatii suplimentare (de obicei, prin intermediul email-ului sau fax-ului) pentru a clarifica nelamuririle care apar pe parcursul procesului de realizare a proiectului de finantare.

Se poate avea in vedere mai multi finantatori pentru acelasi proiect, modificand partial proiectul pentru a raspunde solicitarilor specifice ale fiecaruia dintre ei.
In plus, unii finantatori doresc sa finanteze proiecte in colaborare cu alti finantatori.

 • Trebuie avut in permanent in vedere data limita de depunere a proiectelor.

Realizarea unui proiect de calitate presupune o coordonare destul de complexa; in plus, de foarte multe ori apar diverse situatii neprevazute care pot prelungi foarte mult finalizarea proiectului.
Calitatea proiectului depinde esential de calitatea persoanelor si resurselor utilizate, iar identificarea si atragerea in proiect a persoanelor cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor vizate poate necesita un timp destul de mare.

 • In alegerea programului de finantare trebuie tinut cont de planificarea interna a dezvoltarii organizatiei, adica activitatile pentru care se solicita finantare, tinand cont de faptul ca procesul de evaluare a proiectelor de finantare dureaza, de regula, cel putin 1 luna (pentru unele programe de finantare acest interval de timp putand fi chiar de mai multe luni).

In plus, in cazul castigarii licitatiei de proiecte, formalitatile legate de semnarea contractelor specifice necesare pentru inceperea efectiva a finantarii pot dura o perioada de cel putin inca 1 luna.

2. Cum se construieste un proiect?

In cazul unora dintre finantatori, inainte de realizarea propriu-zisa a proiectului de finantare, este necesara trimiterea unei scrisori de intentie, constand intr-o prezentare generala a proiectului care trebuie sa indice cu claritate relevanta problemei vizate si a solutiei propuse, perioada de desfasurare si costul estimativ.

Aceasta scrisoare are rolul de evita situatiile in care solicitantii consuma resurse importante pentru realizarea unor proiecte de finantare care insa au de la inceput sanse reduse de a fi aprobate (lipsa de interes a finantatorului pentru problema vizata prin proiect, credibilitate sau experienta insuficienta a solicitantului etc.). Un raspuns pozitiv inseamna, practic, ca proiectul are sanse importante de succes, daca proiectul este realizat in conditii bune.

Pentru construirea proiectului se porneste de la informatiile cuprinse in pachetul informativ. Activitatea trebuie concentrata in doua directii:

a).Completarea formularelor obligatorii (cerere de finantare, buget, matrice logica, plan de afaceri etc.).

b).Colectarea informatiilor anexa necesare (statut juridic al solicitantului si alte documente cu caracter juridic, CV-uri ale echipei proiectului, informatii care pot fi utilizate in argumentarea proiectului).

Ordinea in care sunt organizate informatiile intr-o cerere de finantare este ordinea optima pentru evaluarea sa. Completarea cererii, insa, trebuie realizata in alta ordine, foarte utila in acest sens fiind matricea logica a proiectului (daca aceasta exista).O ordine de elaborare a elementelor proiectului de finantare ar putea fi urmatoarea:

-Definirea problemei care trebuie rezolvata.
In acest scop trebuie identificate problemele majore existente, dintre care trebuie selectata o singura problema care va fi vizata de proiectul dumneavoastra.

-Stabilirea scopului proiectului: de regula, reprezinta rezolvarea problemei sau stadiul la care dorim sa ajunga ea in urma derularii proiectului. Scopul trebuie sa fie unic si sa aiba o formulare concisa.

-Stabilirea obiectivelor proiectului: reprezinta etape care trebuie atinse pentru atingerea scopului. Astfel, daca exista numai un singur mod de indeplinire a unui obiectiv pe care l-ati stabilit, este probabil sa fi stabilit de fapt o activitate.

-Stabilirea activitatilor. In aceasta etapa trebuie sa determinati ce anume trebuie facut pentru atingerea fiecarui obiectiv (stabilirea actiunilor), sarcinile care trebuie indeplinite in cadrul fiecarei actiuni (informatii esentiale in evaluarea necesarului de resurse si planificarea in timp), personalul necesar. Resursele utilizate in aceste activitati se vor regasi in buget. Aveti in vedere necesitatea argumentarii avantajelor si prezentarii riscurilor acestor activitati, demonstrand ca ati studiat si alte solutii posibile (eventual aplicate in alte situatii similare) atunci cand ati ales solutiile propuse in proiectul dumneavoastra.

-Stabilirea planului de evaluare. Evaluarea este necesara pentru a putea stabili in fiecare moment in ce conditii de calitate organizatia face ceea ce si-a propus. Evaluarea se concentreaza asupra a 4 aspecte majore: resurse investite in proiect, activitati desfasurate, rezultate obtinute, beneficii realizate. Pentru a putea fi realizata, ea necesita, de regula, informatii sistematice, ceea ce face necesara organizarea unei monitorizari a proiectului.
-Costurile monitorizarii si evaluarii trebuie incluse in bugetul proiectului.

-Realizarea bugetului. Categoriile principale de cheltuieli se refera la resurse umane, echipamente si bunuri, transport, cheltuieli administrative, alte costuri si servicii, costuri aferente cladirilor si terenurilor (uneori), rezerve pentru situatii neprevazute (uneori), fiecare categorie de cheltuieli trebuind sa fie detaliata in buget. Cheltuielile trebuie, de regula, grupate si functie de sursa din care vor fi acoperite: contributia solicitantului sau partenerilor, respectiv cofinantarea nerambursabila.

Observatie: realizarea bugetului dureaza destul de mult timp, planificati-va corespunzator activitatea de realizare a proiectului. Uneori finantatorul nu ofera intreaga suma solicitata prin bugetul proiectului dumneavoastra, pentru ca nu a inteles argumentele privind necesitatea anumitor cheltuieli sau pentru ca a considerat suma nejustificat de mare. Daca acest lucru va afecta calitatea rezultatelor proiectului, comunicati acest lucru finantatorului.

-Justificarea proiectului: argumentati importanta si urgenta problemei vizate in proiect, avantajele pe care solutia de rezolvare propuse de proiect le care fata de alte alternative, capacitatea solicitantului si partenerilor de a desfasura proiectul.

-Durabilitatea proiectului (modul in care vor fi finantate activitatile din proiect dupa incheierea finantarii nerambursabile). Finantatorii sunt interesati, cel mai adesea, ca proiectele pe care le finanteaza sa traiasca cat mai mult timp, vor sa faca investitii pe termen lung. Continuarea proiectului poate fi finantata din alt grant al aceluiasi finantator sau acordat de alt finantator, venituri aduse de activitatile proiectului, alte surse de finantare. Daca intentionati sa solicitati pentru continuarea proiectului o alta transa de finantare, informati de la inceput finantatorul si argumentati foarte bine aceasta solicitare.

-Stabilirea titlului proiectului: trebuie sa atraga atentia, sa evidentieze rezultatele si avantajele proiectului, sa fie clar si concis, dar evitand acronimele si termenii tehnici sau de jargon.

-Realizarea rezumatului proiectului: trebuie sa cuprinda prezentarea problemei vizate, prezentarea solicitantului si a credibilitatii sale, prezentarea succinta a obiectivelor, a activitatilor si a metodologiei de evaluare, costul total al proiectului, a contributiei solicitantului si a cofinantarii solicitate, durabilitatea proiectului. Rezumatul este ultima componenta redactata.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1580
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved