Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

ORGANIZAREA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

Sport+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

CAP. 1Educatia fizica si sportul scolar si universitar

ART. 4

Ministerul Educatiei Nationale organizeaza activitatea de educatie fizica si practicarea

sportului in invatamantul preuniversitar si universitar.

ART. 5

Educatia fizica scolara este disciplina obligatorie, prevazuta in planurile de invatamant cu

un numar de ore diferentiat, conform curriculumului stabilit de comun acord intre

Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Educatiei Nationale.

ART. 6

(1) Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant se organizeaza in cadrul

asociatiilor sportive scolare si universitare.

(2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in

conditiile prezentei legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar,

respectiv de Federatia Sportului Universitar.

(3) Federatia Sportului Scolar si Federatia Sportului Universitar, infiintate in conditiile

legii, au urmatoarele atributii:

a) promovarea valentelor educative ale sportului;

b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la

practicarea sportului;

c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de

invatamant, organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;

d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale

reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant;

e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale

organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.

(4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Federatiei Sportului

Universitar se stabilesc prin hotarari ale Guvernului, initiate de Agentia Nationala pentru

Sport si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

(5) Finantarea Federatiei Sportului Scolar, respectiv a Federatiei Sportului Universitar,

se face prin alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri

extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile

internationale oficiale, desfasurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar

si sportului universitar, Federatia Sportului Scolar, si respectiv Federatia Sportului

Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.

(6) Participarea la sistemul competitional pentru elevii si studentii din unitatile si

institutiile de invatamant se face exclusiv pe baza legitimatiei scolare/de student si a

avizului medical la zi.

(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, in conditiile legii, clase, scoli si

licee cu program sportiv, precum si cluburi sportive scolare.

(8) Toate unitatile de invatamant, de stat sau particulare, existente sau nou-infiintate, au

obligatia sa dispuna sau sa aiba acces la bazele si instalatiile sportive, pentru a permite

desfasurarea lectiilor de educatie fizica si practicarea sportului cu elevii si studentii.

(9) Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata,

comunitatilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligatia respectarii

desfasurarii normale a programelor si activitatilor de invatamant si ale cluburilor sportive

scolare si universitare.

(10) Sportul de performanta pentru elevi si studenti se organizeaza, de regula, in cadrul

cluburilor sportive scolare si universitare. Elevii si studentii pot practica sportul de

performanta si in alte cluburi sportive.

CAP. 2

Educatia fizica militara si profesionala

ART. 7

Educatia fizica militara este disciplina obligatorie, prevazuta in planul de instructie si

invatamant. Ea se desfasoara sistematic si continuu, pe intreaga perioada a saptamanii, a

procesului de instructie si invatamant, in limita a cel putin 3 ore saptamanal, fiind condusa

de cadre militare sau civile de specialitate.

ART. 8

Educatia fizica profesionala se organizeaza in domeniile de activitate care implica diferite

forme de practicare a exercitiilor fizice, in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune

conditii fizice. Educatia fizica profesionala este reglementata prin acte normative elaborate

pentru domeniile interesate.

ART. 9

Exercitiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structureaza diferentiat pe

domenii, in functie de alte obiective urmarite, in afara celor specifice educatiei fizice si

sportului. Ele pot fi de intretinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.

CAP. 3

Sportul pentru toti

ART. 10

(1) Sportul pentru toti reprezinta un complex de activitati bazate pe practicarea libera a

exercitiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori

independent.

(2) Sportul pentru toti este sprijinit de stat, de organizatii neguvernamentale si de

structuri ale administratiei locale, in vederea mentinerii sanatatii, a recrearii si socializarii

cetatenilor.

(3) Pentru coordonarea aplicarii Programului national 'Sportul pentru toti' se constituie

Comitetul activitatilor fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreare, organism

consultativ in cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, a carui organizare, functionare si

componenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

ART. 11

(1) Finantarea programului national 'Sportul pentru toti' se asigura din fonduri

prevazute distinct in bugetul de stat si din fonduri de la bugetele locale.

(2) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de

Federatia Sportiva Nationala 'Sportul pentru toti' se asigura din fonduri prevazute distinct

in bugetul de stat.

(3) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul

Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la

bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizari,

donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevazute cu

destinatia pentru activitatea sportiva si de tineret.

CAP. 4

Sportul de performanta

ART. 12

(1) Sportul de performanta constituie un factor esential pentru dezvoltarea sportiva pe

plan national, indeplinind o importanta functie reprezentativa pentru Romania in

competitiile sportive oficiale cu caracter international.

(2) Organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si autoritatile

administratiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de

performanta, acordarea sprijinului stiintific si medical necesar, precum si pentru incadrarea

lor in sistemul de educatie si deplina integrare sociala si profesionala.

(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administratiei publice centrale de

specialitate asigura sportivilor de performanta conditii pentru continuarea pregatirii, precum

si pentru participarea la concursurile sportive interne si internationale.

ART. 13

(1) Prin sportul de performanta se urmareste valorificarea aptitudinilor individului intr-un

sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, avand ca scop ameliorarea rezultatelor

sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei.

(2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic si organizat sportul

si participa in competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru

autodepasire sau record.

(3) Pentru a participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un sportiv de

performanta trebuie sa fie legitimat la un club sportiv.

(4) Evidenta legitimarii si transferarea sportivilor sunt in competenta federatiilor sportive

nationale, a ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe

ramuri de sport, potrivit statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

(5) Sistemul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat si organizat

de federatiile sportive nationale, potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

ART. 14

(1) Sportivii de performanta pot fi amatori sau profesionisti, conform prevederilor

cuprinse in statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, in

conditiile legii.

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relatii

contractuale de munca cu cluburile sportive la care sunt legitimati.

(3) Sportivii profesionisti sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, incheie, in

conditiile legii, cu cluburile la care sunt legitimati un contract individual de munca pe

durata determinata si care obtin licenta de sportiv profesionist.

(4) Ramurile de sport, precum si conditiile de practicare a sportului profesionist se

stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la

propunerea federatiilor sportive nationale.

ART. 15

(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini pregatirea sportiva,

integrarea in sistemul de invatamant, integrarea sociala si profesionala a sportivilor de

performanta, dupa caz, pe intreaga perioada a carierei sportive.

(2) In sensul prevederilor alin. (1), unitatile sau institutiile de invatamant asigura, dupa

caz, pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise si

conditii de inscriere in invatamantul universitar, potrivit legii.

ART. 16

Criteriile de clasificare a sportivilor de performanta se stabilesc prin regulamente

elaborate de federatiile sportive nationale.

2. STRUCTURILE ADMINISTRATIEI PENTRU SPORT

CAP. 1

Ministerul Tineretului si Sportului

ART. 17

(1) Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de

specialitate care coordoneaza activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, cu

exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege.

(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent:

a) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile si institutiile de invatamant, care se

organizeaza cu respectarea prevederilor art. 4 - 6 si a celorlalte prevederi legale in vigoare;

b) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile militare si de invatamant militar, care

se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 7 si a celorlalte prevederi legale in vigoare.

ART. 18

(1) Ministerul Tineretului si Sportului se organizeaza si functioneaza potrivit legii si are

urmatoarele atributii principale in domeniul sportului:

a) elaboreaza si sustine strategia generala a organizarii si dezvoltarii activitatii sportive si

reprezinta interesele statului in raport cu federatiile de specialitate;

b) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative in domeniul

educatiei fizice si sportului;

c) elaboreaza normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate in administrarea

sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocatii de la

bugetul de stat;

d) conlucreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale

si locale, cu institutiile de cercetare si cu unitatile de invatamant si sanitare de specialitate

pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;

e) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman in finantarea si derularea programelor

privind pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice, precum si pentru

promovarea valentelor educative ale olimpismului;

f) administreaza patrimoniul din domeniul public si domeniul privat al statului,

incredintat Agentiei Nationale pentru Sport;

g) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat

al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut

domeniului public si au intrat in circuitul privat dupa 1989;

g^1) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au

apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale

si care, ulterior, au fost dobandite ca active patrimoniale destinate activitatii sportive sau

vandute catre societatile comerciale;

h) propune structura anuala a alocatiilor de la bugetul de stat;

i) repartizeaza bugetul activitatii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:

- activitatea proprie si cea a institutiilor din subordinea sa;

- federatiile sportive nationale, in baza contractelor de finantare a programelor sportive

ale acestora;

- premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale

oficiale;

j) autorizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive

internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea altor

organizatii cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate;

k) supravegheaza si controleaza respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor

legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de constituire a acestora;

l) organizeaza sau sprijina, potrivit legii, formarea, pregatirea profesionala si

perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrand in acest scop cu institutiile

si cu organismele de specialitate din tara si din strainatate;

m) elaboreaza si aduce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice

locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in

vederea dezvoltarii sportului de performanta de interes national si international; avizeaza

normativele tehnice in materie de baze si instalatii sportive;

n) recunoaste sau revoca, in sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin

inscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

o) avizeaza constituirea structurilor sportive, inclusiv inscrierea ca persoane juridice a

cluburilor sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni,

respectiv retrage avizul de functionare a acestora;

p) elaboreaza criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decat

cele stabilite prin lege;

q) sprijina organizarea si promovarea cercetarii stiintifice si asistentei medicale in

domeniul sportiv;

r) autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si

regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene

organizate in strainatate, precum si la campionatele regionale;

s) promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor

interzise si a metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea

fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor;

s) adopta masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestarile sportive;

t) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale;

negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale si alte documente de colaborare in

domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale in

vigoare;

t) colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale cu atributii in

domeniul sportului, pentru sustinerea sportului pentru toti si de performanta, asigurarea unei

eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitarii autoritatii disciplinare,

formarii si perfectionarii specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantarii

activitatii sportive, prevenirea violentei in sport si combaterea dopajului.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului poate indeplini si alte atributii prevazute in actele

normative in vigoare.

CAP. 2

Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

ART. 19

(1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt

servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate

juridica.

(2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt

finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

(3) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,

colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si promovarea

activitatilor sportive.

(4) Organizarea, functionarea si atributiile directiilor pentru tineret si sport judetene,

respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul

Tineretului si Sportului.

ART. 20

(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele

atributii principale in domeniul sportului:

a) tin evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin inscrierea

acestora in Registrul sportiv;

b) finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale

municipiului Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate

in raza administrativ-teritoriala respectiva, in limita sumei prevazute in bugetul de venituri

si cheltuieli cu aceasta destinatie;

c) colaboreaza cu consiliile locale, in scopul utilizarii eficiente a sumelor acordate de la

bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu;

d) elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice

locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in

vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu,

finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza

administrativ-teritoriala;

e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de

invatamant superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar,

precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor

sportivi;

f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive

organizate in raza lor teritoriala, precum si a dopajului in sport;

g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;

h) indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate,

structurile sportive din judet;

i) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat

al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut

domeniului public si au intrat in circuitul privat.

(2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,

indeplinesc si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului si

Sportului si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

CAP. 3

Comitetul Olimpic Roman

ART. 20^1

(1) Comitetul Olimpic Roman este o asociatie de interes national care se organizeaza si

functioneaza in baza statutului propriu, elaborat in conformitate cu prevederile Chartei

Olimpice si ale prezentei legi.

(2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica,

autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.

(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

(4) Comitetul Olimpic Roman detine competenta exclusiva pentru reprezentarea tarii la

Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International

Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Roman este unicul

detinator pe teritoriul Romaniei al drepturilor de folosire a insemnelor si a tuturor

simbolurilor olimpice specificate in statutul propriu, in Charta Olimpica si in alte

documente normative ale miscarii olimpice.

(5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Romaniei nu pot folosi insemnele

Comitetului International Olimpic, insemnele si emblema Comitetului Olimpic Roman si

alte drepturi de proprietate intelectuala olimpice decat cu acordul Comitetului Olimpic

Roman.

(6) Comitetul Olimpic Roman organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei

Olimpice Romane, unitate aflata in subordinea sa, fara personalitate juridica, cu atributii

in dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

ART. 20^2

(1) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Comitetul Olimpic Roman colaboreaza

cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, asociatii si organizatii de drept public

sau privat.

(2) Comitetul Olimpic Roman sustine financiar, pe baza de contracte de finantare,

activitatea centrelor nationale de pregatire a juniorilor. Federatiile sportive nationale

conduc, organizeaza si coordoneaza activitatea acestor centre. Agentia Nationala pentru

Sport, Ministerul Educatiei si Cercetarii, autoritatile administratiei publice centrale si

locale colaboreaza si sprijina activitatea centrelor olimpice nationale de pregatire a

juniorilor.

(3) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi:

a) sume de la bugetul de stat;

b) venituri proprii;

c) alte surse.

(4) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmeaza a fi

finantate din acestea se aproba prin legile bugetare anuale.

(5) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar

guvernamental pentru indeplinirea programelor olimpice.

(6) Comitetul Olimpic Roman poate detine in proprietate, concesiune sau folosinta

imobile, baze si instalatii sportive de interes national.

(7) Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului

Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru.

3. STRUCTURILE SPORTIVE

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 21

(1) In sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:

a) asociatiile sportive;

b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de

invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;

c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport;

d) ligile profesioniste;

e) federatiile sportive nationale;

f) Automobil Clubul Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting

sportiv;

g) alte organizatii sportive nationale.

(2) Dreptul la libera asociere, in scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al

persoanei fizice sau juridice.

(3) Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza, in conditiile stabilite prin prezenta

lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecarei structuri inscrise

un numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva.

ART. 22

(1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii

de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii

unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor

discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile

si competitiile sportive.

(2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive,

persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administratiei publice

centrale sau locale.

ART. 23

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica, se inscriu

in Registrul sportiv. Procedurile de inregistrare si de atribuire a Certificatului de identitate

sportiva si a numarului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei

legi.

ART. 24

(1) Recunoasterea unei structuri sportive, in sensul prezentei legi, se dovedeste prin

Certificatul de identitate sportiva, eliberat in conditiile prezentei legi.

(2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia dupa cum urmeaza:

a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport,

constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competitiile oficiale locale;

b) la federatia sportiva nationala corespunzatoare, constituita potrivit prevederilor art. 35

- 41, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau internationale.

CAP. 2

Asociatiile sportive

ART. 25

(1) Asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica. Asociatiile

sportive fara personalitate juridica se pot constitui ca societati civile particulare, potrivit

legislatiei in vigoare. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da

dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la

asociatia judeteana, pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la

competitiile sportive oficiale locale.

(2) Asociatii sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice sau private, ca

unitati fara personalitate juridica.

(3) In cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui o singura asociatie sportiva

ca unitate fara personalitate juridica.

CAP. 3

Cluburi sportive

ART. 26

(1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in

conditiile legii.

(2) Cluburile sportive pot fi:

a) persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale

sportive pe actiuni;

b) persoane juridice de drept public.

ART. 27

Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit,

constituite, in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.

ART. 28

(1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare si de gestionare

a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile

legii.

(2) Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare, potrivit legii.

(3) Pentru instrainarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate in scopuri

exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinatiei acestora este necesar acordul

Ministerului Tineretului si Sportului.

(4) *** Abrogat

(5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face in conditiile legii.

(6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor

respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa

caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.

ART. 29

(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii

publice in subordinea organelor administratiei de stat, si au drept obiect de activitate

performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizeaza si

functioneaza dupa regulamente proprii, elaborate conform legii.

ART. 30

Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau in folosinta gratuita

imobilele care deservesc activitatea sportiva, baze si instalatii sportive. Bazele si instalatiile

sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi

vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

ART. 31

(1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociatii fara

scop patrimonial sau societati comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din

partea federatiei sportive nationale, emisa in conformitate cu statutele si regulamentele

federatiilor internationale pe ramura de sport.

(2) Cluburile sportive profesioniste se organizeaza numai pentru o singura disciplina

sportiva.

(3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociatii fara scop patrimonial, li se

aplica regimul juridic al acestui tip de asociatii, iar cluburilor sportive profesioniste,

organizate ca societati sportive comerciale pe actiuni, li se aplica regimul juridic al

societatilor comerciale, cu particularitatile din prezenta lege.

(4) *** Abrogat

ART. 32

(1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste se constituie in conditiile

legii.

(2) *** Abrogat

(3) *** Abrogat

(4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a

prezentei legi.

(5) Pot fi actionari ai societatilor comerciale pe actiuni persoane fizice si juridice romane,

precum si persoane fizice si juridice straine. Participarea persoanelor fizice si juridice

straine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depasi 49% din totalul

actiunilor.

(6) Nici o persoana fizica sau juridica dintre cele mentionate la alin. (5) nu poate detine

actiuni din capitalul social, in mod simultan, la doua sau mai multe societati comerciale

sportive pe actiuni de la aceeasi ramura de sport.

(7) Statutul societatilor comerciale sportive pe actiuni nu va putea cuprinde nici o alta

limitare pentru libera transmitere a actiunilor.

ART. 33

Instrainarea bazelor sportive sau a instalatiilor destinate practicarii sportului, aflate in

proprietatea societatii comerciale sportive pe actiuni, se face in conditiile legii, fara

schimbarea destinatiei sportive.

CAP. 4

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport

ART. 34

(1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt persoane

juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport

respectiva la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea statutelor si

regulamentelor federatiilor sportive nationale.

(2) Asociatiile judetene 'Sportul pentru toti' si 'Sportul pentru persoanele cu handicap'

se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din

fiecare judet.

(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie

fara scop lucrativ.

(4) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite

din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean,

afiliate si recunoscute de acestea.

(5) Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului

Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive

nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea.

(6) La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o

ramura de sport, o singura asociatie judeteana.

(7) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc

si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care

functioneaza in raza lor teritoriala.

CAP. 5

Federatiile sportive nationale

ART. 35

(1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite

prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe

ramuri de sport.

(2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept

privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.

(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

ART. 36

(1) Federatiile sportive nationale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului

Tineretului si Sportului.

(2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, in conditiile legii, o singura federatie

sportiva nationala.

(3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportiva nationala 'Sportul pentru toti' si

Federatia sportiva nationala 'Sportul pentru persoanele cu handicap', ca persoane juridice

de drept privat, de utilitate publica, avand ca membri persoane fizice si juridice cu activitate

specifica in domeniu.

(4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federatiilor sportive nationale este

supusa procedurilor prevazute de lege, dupa ce s-a obtinut avizul expres al Ministerului

Tineretului si Sportului.

(5) Federatiile sportive nationale se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu

elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutele federatiilor

internationale corespondente.

(6) Infiintarea federatiilor sportive nationale sau modificarea statutelor si a actelor

constitutive ale acestora, fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (4), este nula de drept.

ART. 37

(1) Federatiile sportive nationale au urmatoarele atributii principale:

a) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport si controleaza aplicarea

acesteia de catre membrii afiliati;

b) organizeaza, conduc, controleaza si supravegheaza activitatile si competitiile sportive

oficiale la nivel national, in baza statutelor si regulamentelor adoptate;

c) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind

formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui

regulament propriu de functionare;

d) elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de

performanta romani din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale;

e) exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de prezenta lege si potrivit statutelor

si regulamentelor proprii;

f) organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe

teritoriul Romaniei, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului;

g) colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei Nationale

si/sau cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor

din domeniul sportului;

h) promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al

metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a

sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in

concordanta cu reglementarile federatiilor internationale, ale Comitetului International

Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping. Orice alte masuri ce contravin

reglementarilor mai sus mentionate sunt nule de drept;

i) intreprind masuri pentru prevenirea si combaterea violentei, precum si pentru

promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea sportiva.

(2) Federatiile sportive nationale asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive

si in organismele internationale la care sunt afiliate.

ART. 38

(1) Federatiile sportive nationale se inscriu in Registrul sportiv, pentru obtinerea

Certificatului de identitate sportiva.

(2) Federatiile sportive nationale se pot afilia la federatiile sportive internationale, la alte

foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului si Sportului.

ART. 39

(1) Federatiile sportive nationale au organisme proprii de administrare si gestionare a

bugetului si patrimoniului, constituite conform legii, precum si propriilor statute si

regulamente.

(2) Federatiile sportive nationale se supun verificarilor financiare, potrivit legii si

statutelor proprii.

(3) Federatiile sportive nationale dispun de bunurile aflate in proprietatea lor, pot incheia

contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie

incheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

(4) Federatiile sportive nationale pot greva sau instraina bunurile mobile sau imobile,

finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinatia

acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

ART. 40

In cazul dizolvarii unei federatii sportive nationale lichidarea patrimoniului se face

potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

ART. 41

Federatia sportiva nationala 'Sportul pentru toti' si Federatia sportiva nationala 'Sportul

pentru persoanele cu handicap' beneficiaza de drepturile si de obligatiile federatiilor

sportive nationale si isi desfasoara activitatea pe baza de programe nationale, finantate

prioritar de Guvern.

CAP. 6

Ligile profesioniste

ART. 42

(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor

sportive profesioniste pe ramuri de sport.

(2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat,

autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.

(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

(4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federatiilor sportive nationale,

isi desfasoara activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii.

(5) Statutele ligilor profesioniste se aproba de adunarile generale si se avizeaza in mod

obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Agentia Nationala pentru Sport.

(6) Infiintarea ligilor profesioniste ca structuri sportive si dobandirea personalitatii

juridice se fac in conditiile legii, in baza acordului federatiei sportive nationale

corespunzatoare si a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului si Sportului.

(7) Pentru o ramura de sport se poate constitui o singura liga nationala profesionista. Prin

exceptie, se pot infiinta ligi profesioniste, pe niveluri competitionale, in cadrul aceleiasi

ramuri de sport.

(8) Infiintarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale

acestora, fara respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nula de drept.

(9) Ligile profesioniste au urmatoarele atributii:

a) organizeaza competitia oficiala profesionista in ramura de sport respectiva si la nivelul

stabilit de federatia sportiva nationala;

b) controleaza si exercita puterea disciplinara asupra membrilor, in limitele stabilite de

prezenta lege si de federatia sportiva nationala corespunzatoare;

c) negociaza si incheie contractele colective de munca, conform legii;

d) alte atributii acordate de federatiile sportive nationale corespunzatoare, in sensul lit. a).

CAP. 7 *** Abrogat

ART. 43 *** Abrogat

CAP. 8

Dispozitii comune

ART. 44 *** Abrogat

ART. 45

(1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic Roman detin exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor lor

in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele

respectivei structuri;

b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si asupra denumirii

competitiei pe care o organizeaza;

c) drepturilor de reclama, publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile

pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.

(2) *** Abrogat

ART. 45^1

Drepturile prevazute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu exceptia drepturilor

federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o alta structura sportiva.

4. AUTORITATEA DISCIPLINARA

ART. 46

(1) Autoritatea disciplinara in sport se exercita deplin si legitim potrivit:

a) competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al

structurilor sportive de catre organul administratiei publice centrale de specialitate pentru

sport;

b) statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale

municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic

Roman.

(2) Puterea disciplinara da titularilor legitimi, enumerati la alin. (1) lit. b), facultatea de a

investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile in culpa.

ART. 47

Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:

a) un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator domeniilor respective, gradat, in functie

de gravitatea faptelor;

b) diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei

sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii in aplicarea sanctiunilor si

interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savarsite anterior momentului comiterii faptei in

cauza;

c) cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului

si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii;

d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii;

e) garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.

ART. 48

(1) Revocarea recunoasterii functionarii oricarei structuri sportive este de competenta

Agentiei Nationale pentru Sport si se va produce in urmatoarele cazuri:

a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar

bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) structura sportiva, fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a

constituit si pe care l-a declarat;

c) deciziile adunarii generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor statutare, actelor

constitutive si ale legii;

d) revocarea de drept a recunoasterii functionarii, ca urmare a dizolvarii si lichidarii unei

structuri sportive.

(2) Revocarea recunoasterii functionarii unei structuri sportive se face prin ordin al

ministrului tineretului si sportului, pe baza constatarilor rezultate din supravegherea si

controlul organelor enuntate la art. 46 si are ca efect, dupa caz, suspendarea temporara a

Certificatului de identitate sportiva sau radierea din Registrul sportiv a structurii sportive

respective.

(3) Impotriva ordinului de revocare a recunoasterii functionarii unei structuri sportive, cu

exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. d), cel care se considera nedreptatit se poate

adresa instantei de judecata in termen de 30 de zile.

(4) De la data declansarii actiunii de atac mentionate la alin. (3) si pana la pronuntarea

hotararii definitive a instantei de judecata ordinul de suspendare temporara a Certificatului

de identitate sportiva sau de revocare a structurii sportive in cauza se suspenda.

(5) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) Ministerul Tineretului si Sportului sesizeaza

instanta competenta, in vederea pierderii personalitatii juridice a structurii sportive.

5. SUPRAVEGHERE SI CONTROL

ART. 49

(1) Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul tuturor

structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi si regulamentului de aplicare a

acesteia.

(2) Prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de:

a) directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru

asociatiile si cluburile sportive din zona teritoriala;

b) federatiile sportive nationale, pentru cluburile sportive, asociatiile judetene si ale

municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si cluburile sportive

profesioniste din ramura de sport respectiva.

ART. 50

In intelesul prezentei legi, supravegherea si controlul nu pot substitui controlul propriu

instituit de federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti,

pe ramuri de sport, precum si de asociatiile si cluburile sportive, ligile profesioniste si

cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor si regulamentelor proprii.

6. CONTROLUL SI ASISTENTA MEDICALA IN DOMENIUL EDUCATIEI FIZICE SI SPORTULUI

ART. 54

Controlul si asistenta medicala in activitati de educatie fizica si sport sunt obligatorii.

ART. 55

(1) Practicarea exercitiilor fizice in forme organizate se realizeaza numai cu aviz medical.

(2) Pentru a participa la antrenamente si competitii sportivii legitimati trebuie sa

efectueze controlul medical periodic si ori de cate ori este nevoie la unitatile de medicina

sportiva.

(3) Participarea sportivilor legitimati la antrenamente si/sau inscrierea lor la competitiile

sportive sunt conditionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de

unitatile de medicina sportiva.

ART. 56

(1) Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza

normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor in vederea

participarii la lectiile de educatie fizica.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza

normele tehnice privind:

a) controlul medical al sportivilor;

b) asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in

cantonamentele loturilor nationale si olimpice;

c) asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si

competitiilor.

ART. 57

(1) Controlul si asistenta medicala de specialitate pentru persoanele care participa la

activitatile sportive mentionate la art. 55 alin. (1) si (2) se acorda conform normelor tehnice

elaborate de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii.

(2) Ministerul Sanatatii realizeaza controlul si asistenta medicala a sportivilor prin:

a) Institutul National de Medicina Sportiva, ca unitate medicala de asistenta si cercetare

medico-sportiva, pentru loturile nationale si olimpice;

b) policlinicile judetene de medicina sportiva, pentru toti sportivii din raza lor teritoriala;

c) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul policlinicilor teritoriale, pentru

sportivii din raza lor teritoriala;

d) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul complexurilor sportive nationale

si al cluburilor sportive, la antrenamente si competitii.

7. FORMAREA SI PERFECTIONAREA SPECIALISTILOR DIN DOMENIUL EDUCATIEI

ART. 58

Predarea educatiei fizice sau instruirea sportiva, in forme organizate, se asigura numai de

persoane atestate in domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, in conditiile legii.

ART. 59

(1) Formarea licentiatilor in educatie fizica si sport, a profesorilor de educatie fizica, a

antrenorilor, a managerilor si a kinetoterapeutilor se realizeaza in cadrul institutiilor de

invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii.

(2) Antrenorii se pot forma si in cadrul scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau

autorizate in conditiile legii.

(3) Instructorii sportivi se formeaza in cadrul liceelor cu program sportiv, in conditiile

legii. Instructorii sportivi se pot forma si prin cursuri organizate de directiile pentru tineret

si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de alte persoane juridice interesate,

in conditiile legii.

(4) Standardele de evaluare in domeniul educatiei fizice si sportului, in vederea

acreditarii sau autorizarii unitatilor, institutiilor de invatamant, a cursurilor de pregatire si

perfectionare profesionala a adultilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, in

colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului si, dupa caz, cu Ministerul Muncii si

Protectiei Sociale.

ART. 60

(1) Formarea continua a specialistilor cu studii superioare se face in conditiile legii.

Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de pregatire,

organizate de federatiile sportive nationale impreuna cu institutiile de invatamant superior

acreditate sau autorizate in conditiile legii.

(2) Sistemul de clasificare si promovare a antrenorilor se stabileste prin statutul

antrenorului, aprobat prin hotarare a Guvernului.

ART. 61

(1) Absolventii institutiilor de invatamant superior, ai scolilor postliceale de antrenori,

acreditate sau autorizate, pot obtine carnetul de antrenor pe baza licentei, diplomei sau a

certificatului de absolvire, dupa caz, care atesta specializarea in ramura de sport respectiva.

(2) Carnetul de antrenor se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Sport si

confera titularului drepturile si obligatiile prevazute in statutul antrenorilor, statutele si

regulamentele federatiilor.

(3) Carnetul de antrenor atesta ocupatia de antrenor, care se va exercita in conditiile legii.

ART. 62

In activitatea de educatie fizica si sport, pe langa profesorii cu diploma de licenta sau de

absolvire, antrenorii, instructorii si managerii din domeniu, pot functiona ca specialisti si

alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica,

organizare si conducere tehnica, precum si pentru alte ocupatii complementare specificate

in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

8. PROTECTIA SOCIALA A SPORTIVILOR DE PERFORMANTA

ART. 63

Sportivii de performanta beneficiaza de drepturile de asigurare sociala, de asistenta

sociala, de asigurare sociala de sanatate, precum si de drepturile ce li se cuvin de la

fondurile private de pensii, in conditiile legii.

ART. 64

(1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, argint sau de bronz in

probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la

campionatele mondiale si europene de seniori - probe olimpice are dreptul, la cerere si cu

confirmarea Ministerului Tineretului si Sportului, la o renta viagera.

(1^1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale

si/sau campionatele europene de seniori, la o proba sportiva ce a fost inclusa cel putin o

data in programul Jocurilor Olimpice are dreptul, la cerere, la o renta viagera.

(2) Renta viagera prevazuta la alin. (1) reprezinta echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe

economie.

(3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizeaza salariul mediu brut pe economie

comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica pentru luna anterioara celei in care se face

plata drepturilor.

(4) Renta viagera se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care

sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a prezentei

legi.

(5) In functie de nivelul performantei sportive, din renta viagera, calculata potrivit

prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acorda din 1,5 salarii medii brute pe economie,

dupa cum urmeaza:

a) - 100% pentru prima medalie de aur obtinuta la jocurile olimpice;

- 80% pentru prima medalie de argint obtinuta la jocurile olimpice sau pentru prima

medalie de aur obtinuta la campionatele mondiale;

- 70% pentru prima medalie de bronz obtinuta la jocurile olimpice sau pentru prima

medalie de aur obtinuta la campionatele europene;

b) 50% din valoarea indemnizatiei corespunzatoare cuvenite potrivit lit. a) pentru

urmatoarele medalii de aur obtinute la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau

campionatele europene.

(6) Pentru sportivii care cumuleaza titlul de campion olimpic si cel de campion mondial

sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viagera acordata pentru

cea mai buna performanta se cumuleaza cu cea pentru performanta inferioara, potrivit

nivelurilor prevazute la alin. (5) lit. b).

(7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevazute in prezentul articol se aloca de

la bugetul de stat si se platesc de Ministerul Tineretului si Sportului.

(8) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al

ministrului tineretului si sportului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(9) Renta viagera prevazuta in prezentul articol se plateste lunar in lei si nu este

impozabila.

(10) In perioada revenirii in activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspenda.

ART. 65

(1) Sportivii legitimati care participa in competitii incluse in calendarul intern sau

international sportiv sunt obligati, dupa caz, sa posede asigurarea in caz de accidente, in

ramura de sport in care sunt legitimati.

(2) Cluburile sportive pot incheia, pentru sportivii lor legitimati, contracte de asigurare

pentru risc de accident sau de deces, intervenit in cadrul competitiilor sportive sau al

pregatirii in vederea participarii la competitii.

(3) Pe durata convocarii sportivilor in loturile nationale ale Romaniei, obligatia platii

primelor de asigurare revine federatiilor sportive nationale, cu exceptia situatiilor in care

regulamentele internationale au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului

Olimpic Roman pentru loturile care participa la Jocurile Olimpice sau la alte competitii

organizate sub egida Comitetului International Olimpic.

(4) Prima de asigurare care urmeaza a fi stipulata in contractul de asigurare se

stabileste in limita bugetului anual propriu al structurilor sportive si al Comitetului

Olimpic Roman.

ART. 66

Sportivii profesionisti, asociati in sindicate pe ramuri de sport, beneficiaza si de celelalte

drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.

9. PREVENIREA VIOLENTEI IN SPORT SI LUPTA IMPOTRIVA DOPAJULUI

ART. 84

(1) Activitatea sportiva in Romania se organizeaza pornindu-se de la principiul asigurarii

unui climat civilizat, de fair-play si sportivitate in toate locurile in care se desfasoara astfel

de actiuni.

(2) Modalitatile concrete de actiune in acest domeniu, pe plan national si local, se

stabilesc avandu-se in vedere prevederile Conventiei europene privind violenta si iesirile

necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de

fotbal.

ART. 85

(1) Se infiinteaza Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport, ca

organism de reglementare, control si supraveghere, format din reprezentanti ai

administratiei publice centrale, reprezentanti ai federatiilor sportive nationale, reprezentanti

ai ligilor profesioniste si reprezentanti ai directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv

a municipiului Bucuresti.

(2) Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport are, in principal,

urmatoarele atributii:

a) stabileste normele obligatorii privind organizarea spectacolelor si manifestarilor

sportive si de prevenire a violentei cu ocazia desfasurarii acestora;

b) supravegheaza si controleaza modul in care normele obligatorii sunt respectate si

aplicate de organizatorii de spectacole sportive si de administratorii de baze sportive in

cadrul carora se desfasoara aceste spectacole;

c) stabileste si aplica sanctiuni, altele decat cele cuprinse in statutele si in regulamentele

structurilor sportive;

d) ia masuri pentru prevenirea violentei fizice exercitate in timpul pregatirii sportivilor.

(3) Organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Actiune Impotriva Violentei in

Sport se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea

Ministerului Tineretului si Sportului.

ART. 86

(1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii si tehnicienii isi vor desfasura activitatea

pornind de la excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care sporesc in mod artificial

performantele sportive si prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva.

(2) Pentru punerea in aplicare a politicii si actiunilor cuprinse in Programul national

antidoping se infiinteaza Agentia Nationala Antidoping, institutie publica cu personalitate

juridica, in subordinea Cancelariei Primului-Ministru, finantata din venituri proprii si din

subventii acordate de la bugetul de stat.

(3) Agentia Nationala Antidoping elaboreaza si pune in aplicare Programul national

antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei, Agentiei

Mondiale Antidoping si Codului mondial antidoping. Programul national antidoping se

aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

(4) Organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale Antidoping se stabilesc

prin hotarare a Guvernului.

(5) Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea controlului doping si sanctiunile

care se aplica pe linie de sport persoanelor dovedite ca sunt implicate in cazuri de dopaj

sunt in conformitate cu reglementarile federatiilor sportive internationale, ale Comitetului

International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2502
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved