Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


BAZELE CONTABILITATII - TESTE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUniversitatea Spiru Haret
Facultatea de Management Financiar Contabil ConstanŃa
Specializarea : ManagementBAZELE CONTABILITAłII
TESTE

ce se noteaza cu 3 puncte


1. Care este obiectul de cercetare al contabilitaŃii:
a. activele patrimoniale ale unitaŃii
2. Cheltuieli in avans reprezinta :
c. cheltuieli efectuate in anul curent dar care privesc perioadele viitoare
3. Cheltuielile presupun:
c. plata si consumul factorilor de producŃie
4. Principiul genaralizarii si sintetizarii informaŃiilor se realizeaza cu ajutorul :
a. bilanŃului contabil
5. Verificarea documentelor justificative, se face:
c. de forma si de fond
6. Prin patrimoniul unitaŃii inŃelegem :
c. totalitatea bunurilor economice si a drepturilor si obligaŃiilor create
7. Activele circulante prezinta urmatoarele caracteristici:
c. participa la procesul de producŃie cu intreaga lor valoare de utilitate si se consuma
8. Capitalul social reprezinta:
a. sursa proprie si permanenta ce se constituie la infiinŃarea societaŃii din aportul acŃionarilor
9. Veniturile inregistrate in avans reprezinta:
a. sume incasate in exerciŃiul curent dar care vor afecta rezultatele exerciŃiilor viitoare
10. Analiza si sinteza sunt procedee:
c. comune tuturor stiinŃelor
11. Verificarea de fond se refera la:
b. aspecte privind necesitatea, legalitatea, oportunitatea si economicitatea operaŃiilor economice
12. Bunurile economice reprezinta:
a. substanŃa materiala a patrimoniului - patrimoniul economic
13. Activele circulante se grupeaza in:
c. active circulante materiale, banesti si in decontare
14. Emisiunea de noi acŃiuni conduce la:
b. majorarea capitalului social
15. Veniturile presupun:
b. obŃinerea si facturarea producŃiei
16. ObservaŃia si raŃionamentul sunt procedee:
c. comune tuturor stiinŃelor
17. Registrul jurnal reprezinta :
b. registru de inregistrare cronologica
18. Drepturile si obligaŃiile reprezinta:
b. totalitatea relaŃiilor de proprietate in cadrul carora se produc si gestioneaza bunurile
economice
19. In structura imobilizarilor necorporale se cuprind:
a. cheltuieli de constituire si cheltuielile de dezvoltare
20. Rascumpararea si anularea propriilor acŃiuni conduc la:
c. reducerea capitalului social
21. Dupa destinaŃia lor cheltuielile se structureaza astfel:
b. cheltuieli de exploatare, financiare si extraordinare
22. DocumentaŃia si evaluarea sunt procedee:
a. comune tuturor stiinŃelor
23. Registrul, Cartea mare reprezinta:
a. registru de evidenŃa sistematica
24. Patrimoniul juridic cuprinde:
c. patrimoniul propriu si strain
25. Programele informatice se cuprind in categoria:
b. alte imobilizari necorporale
26. Primele legate de capital, rezulta din:
a. operaŃiuni de crestere a capitalului social prin emisiuni de noi acŃiuni
27. In funcŃie de activitate care le genereaza veniturile se structureaza:
c. venituri din exploatare, financiare si extraordinare
28. CalculaŃia si inventarierea sunt procedee:
c. comune tuturor stiinŃelor
29. In registrul jurnal se inregistreaza:
a. zilnic si in mod cronologic toate documentele justificative ce privesc miscarea
elementelor patrimoniale
30. Valoarea economica a bunurilor economice este data de:
c) valoarea contabila de inregistrare
31. Fondul comercial este:
c) o cheltuiala efectuata pentru menŃinerea sau dezvoltarea potenŃialului de activitate al unitaŃii cum ar fi: clientela, vadul comercial, reputaŃie etc.
32. Rezervele legale se pot constitui din:
a) profitul brut
33. Principiile metodei contabilitaŃii sunt:
b) principiul dublei reprezentari si al dublei inregistrari
34. BilanŃul contabil si balanŃa de verificare sunt procedee:
c) specifice metodei contabilitaŃii
35. Registrul cartea mare inregistreaza:
a) lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, toate inregistrarile din registrul jurnal
36. EcuaŃia de echilibru global al patrimoniului este data de relaŃia
b) bunuri economice = drepturi + obligaŃii
37. Un activ corporal trebuie recunoscut in bilanŃ daca:
b) genereaza beneficii economice viitoare, iar costul poate fi evoluat credibil
38. Rezervele legale se constituie:
a) din profitul brut , in proporŃie de 5% pana cand rezerva ajunge la 20% din capitalul social
39. Principiul dublei reprezentari consta in:
c) reflecta patrimoniul sub dublu aspect: al destinaŃiei economice si al surselor de venituri
40. Contul si sistemul de conturi este procedeu:
b) specific metodei contabilitaŃii
41. Registrul cartea mare serveste pentru:
a) intocmirea balanŃei de verificare
42. Cheltuielile cu reparaŃii efectuate la imobilizari corporale pentru asigurarea utilizarii la parametrii iniŃiali sunt recunoscute:
a. drept cheltuieli care maresc valoarea mobilizarii respective
43. Rezervele statutare se constituie:
b. din profitul net conform prevederilor din statutul societaŃii
44. EcuaŃia de egalitate existenta in principiul dublei reprezentari:
a) Activ = Pasiv
45. Principiul prudenŃei presupune:
c. sa se evite riscul de transfer asupra viitorului a incertitudinilor prezente
46. Jurnalul pentru vanzari serveste pentru:
b. stabilirea lunara a TVA colectat
47. Bunurile economice (mijloace economice) reprezinta:
a) activul patrimonial
48. In structura lor imobilizarile corporale cuprind:
c) terenuri, construcŃii , instalaŃii, utilaje, mobilier etc
49. Alte rezerve se constituie:
b) din profitul net, in mod facultativ prin hotararea AGA
50. Principiul dublei inregistrari consta in :
a) inregistrarea operaŃiilor economice de doua ori: odata la iesire dintr-o faza si a doua oara la intrarea in alta faza
51. Principiul permanenŃei metodelor presupune:
c) aplicarea aceleiasi reguli si procedee contabile pentru evaluarea si inregistrarea operaŃiilor
52. Jurnalul pentru cumparari serveste pentru:
b) stabilirea TVA deductibil
53. Drepturile si obligaŃiile reprezinta:
b) pasivul patrimonial
54. Imobilizarile corporale sunt prezumate in bilanŃ la:
a) cost de achiziŃie sau producŃie mau puŃin amortizarile cumulate
55. Rezultatul reportat reprezinta:
a) profit din anii precedenŃi nerepartizat de AGA sau pierdere din anii precedenŃi
neacoperita
56. EcuaŃiile ce se constituie in cadrul principiului dublei inregistrari:
a) Activ = Pasiv
57. Principiul independenŃei exerciŃiului financiar presupune:
a) delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor pe masura angajarii acestora
58. In structura sa bilanŃul contabil cuprinde:
c) activ si pasiv
59. Activul patrimonial (mijloacele economice) si grupeaza dupa:
c. modul de valorificare si gradul de lichiditate a bunurilor economice.
60. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face:
a. la valoarea justa;
61. Rezultatul exerciŃiului reprezinta:
b. o sursa proprie de finanŃare calculata ca diferenŃa intre venituri si cheltuieli;
62. Principiul inregistrarii cronologice si sistematice presupune ca:
a. operaŃiile sa fie inregistrate in succesiunea lor in timp si grupate (sistematizate) pe
structuri ale patrimoniului;
63. In funcŃie de importanŃa si frecvenŃa utilizarii lor documentele contabile pot fi :
c. tipizate si netipizate.
64. In activul bilanŃului se cuprind:
b. bunuri economice;
65. Pasivul patrimonial (sursele de finanŃare) se grupeaza, dupa:
c. modul de finanŃare si gradul de exigibilitate a surselor de finanŃare.
66. Activele circulante materiale cuprind:
a. stocuri si producŃie in curs de execuŃie;
67. Ajustarile reprezinta:
b. rezerve constituie pe seama cheltuielilor la sfarsitul exerciŃiului financiar, cand se
constata probabilitatea producerii unor deprecieri de valoare;
68. Inregistrarea cronologica se realizeaza in:
c. registrul jurnal.
69. Documentele cu regim special sunt documente pentru care:
a. exista reglementari legale privind tiparirea, circulaŃia, evidenŃa si pastrarea lor;
70. In pasivul bilanŃului se cuprinde:
b. drepturile si obligaŃiile (sursele de provenienŃa);
71. In structura activului patrimonial se cuprinde:
c. active imobilizate, active circulante si cheltuieli efectuate in avans.
72. Activele circulante banesti cuprind:
a. disponibilitaŃile banesti si investiŃiile financiare pe termen scurt;
73. Capitalul strain reprezinta:
b. fonduri straine atrase de la terŃi pe o perioada determinata;
74. Inregistrarea sistematica se concretizeaza prin:
c. registrul cartea mare.
75. Documentele justificata sunt:
a. acte scrise ce consemneaza operaŃiile in momentul efectuarii lor;
76. In activul bilanŃului, ordonarea posturilor se face:
b. in funcŃie de modul de valorificare si gradul de lichiditate a elementelor patrimoniale;
77. In structura pasivului patrimonial se cuprind:
b. capitaluri proprii, capitaluri straine, provizioane si venituri realizate in avans;
78. Activele circulante in decontare cuprind:
a. clienŃi, efecte de primit, avansuri acordate, etc;
79. Imprumuturile de emisiuni de obligaŃiuni sunt:
c. imprumuturi pe termen lung obŃinute de societate prin emisiuni de obligaŃiuni.
80. Principiul inregistrarii sintetice presupune:
b. operaŃiile sa fie inregistrate in contabilitate pe grupe sau categorii de bunuri, drepturi si obligaŃii;
81. Documentele justificative indeplinesc urmatoarele funcŃii:
c. funcŃia de stabilire a unor indicatori sintetici.
82. In pasivul bilanŃului ordonarea posturilor se face in funcŃie de:
c. gradul de exigibilitate si caile de formare a surselor de finanŃare.
83. Activele imobilizate prezinta urmatoarele caracteristici:
b. participa la mai multe circuite economice si isi recupereaza valoarea pe calea amortizarii
84. Efectele comerciale reprezinta:
c. sume de incasat sau platite la termenul prevazut in efect
85. In structura surselor straine intra:
a. creditele bancare si datoriile societaŃii
86. Principiul inregistrarii analitice presupune:
c. inregistrarea operaŃiilor in contabilitate pe feluri de bunuri, drepturi si obligaŃii
87. Documentele justificative indeplinesc urmatoarele funcŃii:
c. funcŃia de stabilire a unor indicatori sintetici
88. Activul bilanŃului este format din urmatoarele posturi:
a. active imobilizate si active circulante
89. Care din afirmaŃiile de mai jos nu corespunde explicaŃiei date?
c. bilanŃul cuprinde elemente de activ grupate dupa natura, destinaŃie si exigibilitate
90. Imobilizarile necorporale reprezinta:
c. cheltuieli efectuate in scopul obŃinerii dreptului de proprietate asupra unui bun
91. Care afirmatie dintre cele de mai jos nu corespunde expliocaŃiei date?
b. cheltuielile de constituire sunt effectuate pentru lucrari sau obiective de cercetare,
menite sa contribuie la crearea de noi tehnologii, produse si servicii;
92. Care dintre afirmatiile de mai jos nu este corecta?
c. concesiunea reprezinta cheltuieli efectuate pentru obtinerea dreptului de
proprietate asupra unui bun.
93. Care din trasaturile, enumerate mai jos, nu caracterizeaza mijloacele fixe?
c. au o durata mai mica de un an indiferent de valoare
94. Care dintre imobilizarile financiare de mai nu fac parte din categoria creantelor
imobilizate?
b. garanŃiile, depozitele si cauŃiunile;
95. In structura activelor circulante nu se includ:
c. cheltuielile in avans.
96. Care dintre elementele patrimoniale de mai jos nu fac parte din activele circulante banesti?
b. acŃiunile si obligatiunile proprii, rascumparate;
97. Elementele de trezorerie sunt:
c. active circulante banesti.
98. Capitalul social se majoreaza prin:
c. emisiunea de obligaŃiuni.
99. Actiunea reprezinta:
a. un titlu de valoare si un efect comercial;
100. Principalele cai de diminuare a capitalului social sunt:
c. acoperirea pierderilor precedente, retragerea acŃionarilor, rascumpararea si
anularea acŃiunilor proprii.
101. Varsarea capitalului social reprezinta:
c. punerea efectiva la dispoziŃia societatii a aporturilor subscrise de catre acŃionari sau asociaŃi
102. Ce efect au rascumpararea si anularea acŃiunilor proprii:
b. micsorarea capitalului social;
103. Capitalul subscris nevarsat reprezinta:
c. capitalul angajat de asociaŃi sau actionari dar care nu a fost pus efectiv la
dispoziŃia unitaŃii.
104. Micsorarea capitalului social nu se poate realiza prin:
a . emi s i u n e a d e n o i a c Ń i u n i ;
105. Rezervele legale se constituie din:
c. profitul brut.
106. Care dintre categoriile de datorii, prezentate mai jos, sunt datorii comerciale?
a. furnizori si efecte de platit;
107. Una dintre formele de mai jos nu poate fi atribuita contului:
c. forma lista a contului.
108. Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului:
c. contul realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului
109. Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont poarta denumirea de:
b. corespondenŃa conturilor;
110. Formulele contabile de stornare se utilizeaza intr-una din urmatoarele situaŃii:
a. pentru corectarea altor formule contabile efectuate anterior gresit;
111. Utilizarea formulelor contabile de stornare in negru duce la:
c. denaturarea rulajelor conturilor corespondente.
112. Care din clasele de conturi, prezentate mai jos, nu sunt conturi de bilanŃ?
a. clasele 8 - 9;
113. Una dintre funcŃiile de mai jos nu poate fi atribuita balanŃei de verificare:
a. funcŃia de centralizare a veniturilor si cheltuielilor;
114. Una dintre functiile de mai jos nu poate fi atribuita documentelor contabile:
c. functia juridica.
115. Care dintre registrele, menŃionate mai jos, sunt registre contabile obligatorii?
c. registrul jurnal, cartea mare si registrul inventar.
116. Cum se clasifica inventarierile in funcŃie de momentul in care se efectueaza?
a. inventarieri periodice si inventarieri anuale;
117. Cum se clasifica inventarierile in functie de gradul de cuprindere a elementelor patrimoniale:
b. inventaricri generale si inventarien parŃiale;
118. Cum se clasifica inventarierile in funcŃie de modalitatea de efectuare?
c. inventarieri totale si inventarieri prin sondaj:
BAZELE CONTABILITAłII
TESTE
ce se noteaza cu 5 puncte
1. Pasivul bilanŃului cuprinde:
b. capitaluri proprii si capitaluri straine
2. ConŃinutul economic al contului este dat de:
b. structura elementului patrimonial pe care il reflecta
3. Pentru conturile de pasiv regulile de funcŃionare a conturilor stabilesc:
c. se crediteaza cu cresterile de pasiv
4. Formula de stornare in rosu , presupune:
b. anularea formulei gresite prin repetarea ei si inscrierea sumei in rosu
5. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de repartizare a profitului anului curent
pentru rezerve:
a. repartizarea profitului si rezerve
6. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃii de trecere a subvenŃiei pentru
investiŃii la venituri, dupa amortizare:
c. 131=7584
7. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de plata a creditului pe termen lung si a
dobanzii aferente :
b. credite pe termen lung, dobanzi datorate si conturi la banci in lei
8. Care din formulele contabile de mai jos exprima achiziŃia unui teren de la terŃi:
a. 2111=404
9. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de vanzare a acŃiunilor deŃinute la entitaŃi
afiliate
c. debitori diversi si venituri din imobilizari financiare cedate
10. Care din formulele contabile de mai jos corespunde operaŃiei de descarcare a gestiunii
pentru marfurile vandute:
b. 607=371
11. BilanŃul contabil indeplineste urmatoarele funcŃii:
a. de informare, analiza si generalizare
12. Debitul contului reprezinta:
c. partea stanga a contului in care se inregistreaza existenŃele iniŃiale si cresterile de
activ
13. Pentru conturile de pasiv regulile de funcŃionare a conturilor stabilesc:
c. se crediteaza cu cresterile elementelor de pasiv
14. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃii de subscriere a aportului la capitalul social:
a. decontari cu acŃionari si capital subscris nevarsat
15. Care din formulele contabile de mai jos exprima repartizarea profitului din exerciŃiul
curent la rezerve:
c. 129 = 106
16. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de subscriere publica a obligaŃiunilor:
b. debitori diversi si imprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni
17. Care din formulele contabile de mai jos exprima plata din contul bancar a creditului pe
termen lung si dobanzi datorate:
b. %= 5121


18. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃii de realizare a unui drum de acces executat
cu forŃe proprii:
c. amenajari de terenuri si venituri din producŃia de imobilizari corporale
19. Care din formulele contabile de mai jos exprima vanzarea acŃiunilor deŃinute la unitaŃi
afiliate:
a. 461=7641
20. Care sunt elementele patrimoniale pentru operaŃia de primire a unui avans de la un client
pentru expedierea de produse:
b. conturi la banci si clienŃi creditori
21. Modificarile asupra bilanŃului pot fi:
a. modificari de volum si structura
22. Creditul contului reprezinta:
c. partea dreapta a contului in care se inregistreaza existenŃele iniŃiale si cresterile de pasiv
23. Pentru conturile de pasiv regulile de funcŃionare a conturilor, stabilesc:
b. soldul final este intotdeauna creditelor sau zero
24. Care din formulele contabile de mai jos exprima subscrierea aportului la capital:
a. 456 =1011
25. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de acoperire a pierderii din anii precedenŃi
din rezerve
c. rezerve si rezultatul reportat
26. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de subscriere a obligaŃiunilor in
vederea realizarii unui imprumut:
b. 461 =161 27. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃii de plata a unei taxe de inmatriculare, in numerar:
a. cheltuieli de constituire si casa in lei
28. Care din formulele contabile de mai jos exprima realizarea unui drum de acces cu forŃe
proprii:
c. 2112=722
29. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de scoatere din evidenŃa a acŃiunilor
deŃinute la entitaŃile afiliate vandute:
b. acŃiuni deŃinute la entitaŃile afiliate si cheltuieli privind mobilizarile financiare
cedate
30. Care din formulele contabile de mai jos exprima primirea unui avans de la un client pentru
expedierea de produse:
a. 5121=419
31. Ce fel de modificare a elementelor bilanŃiere semnifica relaŃia A+c=P+c
b. modificarea de volum si structura
32. Rulajul contului reprezinta:
b. sumele inregistrate in debitul si creditul unui cont in cursul unei perioade
33. Dubla inregistrare reprezinta :
a) reflectarea simultana si cu aceeasi suma a unei operaŃii in debitul unui cont si in
creditul altui cont
34. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃii de aportare a capitalului social pentru o
cladire:
c) construcŃii si capital subscris varsat
35. Care din urmatoarele formule contabile exprima acoperirea pierderii din anii precedenŃi
din rezerve.
c) 106 = 117
36. Care sunt elementele patrimoniale din cadrul operaŃiei de calculare a dobanzii pentru
imprumuturi din obligaŃii
a) cheltuieli cu dobanzi si dobanzi aferente imprumuturilor din obligaŃiuni
37. Care din formulele contabile de mai jos exprima plata unei taxe de inmatriculare , in
numerar
a) 201 = 5311
38. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃii de realizare a unei amenajari ( drum de
acces) printr-o unitate specializata
b) amenajari de terenuri si furnizori de imobilizari
39. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃii de scoatere din evidenŃa a
acŃiunilor deŃinute la entitate afiliate, vandute:
c) 6641 = 261
40. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de reŃinere a avansului acordat anterior din
creanŃa constituita la vanzarea produselor:
a) clienŃi si clienŃi creditori
41. Ce fel de modificare a elementelor bilanŃiere semnifica relaŃia A+c-m=P
c. modificare de structura
42. Rulajul contului poate fi:
b. debitor sau creditor
43. Dubla inregistrare de tipul A+c-m=P defineste:
a. o crestere a unui element de activ concomitent cu o micsorare a altui element tot de
activ
44. Care din formulele contabile de mai jos exprima aportarea capitalului:
a. 456=1012
45. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de repartizare a profitului la constituirea
fondului de participare a salariaŃilor la profit
c. repartizarea profitului si fondul de participare a salariaŃilor la profit
46. Care din formulele de mai jos exprima calculul dobanzii aferente imprumuturilor din
obligaŃiuni
a. 666=1681
47. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃii de inregistrare a unei facturi pentru reclama
la TVR infiinŃarea societaŃii:
b. cheltuieli de constituire si furnizori
48. Care din formulele de mai jos exprima realizarea unei amenajari (drum de acces printr-o
unitate specializata)
b. 2112 = 404
49. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de achiziŃie de materiale de natura
obiectivelor de inventar cu TVA aferent:
a. furnizori, materiale de natura obiectelor de inventar si TVA deductibil
50. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de reŃinere a avansului acordat
anterior din creanŃe constituita la vanzarea produselor:
c.419=4111
51. Ce fel de modificare a elementelor bilanŃiere semnifica relaŃia : A= P+c-m
b) modificare de structura
52. Totalul sumelor din cont cuprinde:
c) existenŃei iniŃiale plus rulajele contului
53. Dubla inregistrare de tipul A=P+c-m defineste:
a) o crestere a unui element de pasiv si concomitent o micsorare a altui element de
pasiv
54. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de retragere a aportului de la capital:
b) decontari cu acŃionari si capitalul scris varsat
55. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de repartizare a profitului curent
pentru constituire fondului de participare a salariaŃilor la profit:
a) 129=424
56. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de anulare a obligaŃiilor si stingere a
imprumutului
a) obligaŃiuni emise si rascumparate si imprumuturi din emisiuni de obligaŃiuni
57. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de inregistrare a unui serviciu
efectuat la infiinŃarea societaŃii(reclama TVR)
a) 201=401
58. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de calcul a amortizarii amenajarii:
b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor si amortizarea amenajarilor de teren
59. Care din formulele contabile de mai jos exprima aprovizionarea de materiale de natura
obiectelor de inventar cu TVA:
c) % = 401


60. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de incasare a efectului comercial la
scadenŃa:
a) conturi de banci si efecte de primit
61. La intrarea in patrimoniu, bunurile sunt evaluate la:
c) valoare de intrare sau valoarea contabila
62. Soldul contului reprezinta:
b) marimea la un moment dat a elementului patrimonial caruia i s-a asociat contul
63. Dubla inregistrare de tipul A + c = P + c, exprima:
c) o crestere a unui element de activ concomitent cu o crestere a unui element de pasiv
64. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de retragere aportului de la
capital
a) 1012 = 456;
65. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de constituire a sursei de formare a fondului
de participare la profit din profitul exercitiului financiar curent:
a) repartizarea profitului si participarea salariaŃilor la profit
66. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃii de anulare obligaŃiilor
rascumparate:
c) 505 = 161
67. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de recepŃie a unui proiect de dezvoltare
efectuat cu forŃe proprii :
c) cheltuieli de dezvoltare si venituri din producŃia mobilizari necorporale
68. Care din formulele contabile de mai jos corespund operaŃiei de inregistrare a amortizarii
amenajarilor de teren:
a) 6811 = 2811
69. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de dare in folosinŃa a obiectelor de
inventar:
a) cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar si materiale de natura
obiectelor de inventar
70. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de incasare a efectului comercial
la scadenŃa
b) 5121 = 413
71. La iesirea din patrimoniu bunurile sunt evaluate la:
a) valoarea de intrare denumita si valoare contabila
72. Din punct de vedere al conŃinutului, soldul contului poate fi:
a) de activ sau de pasiv
73. Dubla inregistrare de tipul A - m = P - m, defineste:
b) o micsorare a unui element de activ si a altui element de pasiv
74. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de plata a aportului retras (numerar)
a) decontari cu acŃionari si casa in lei
75. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de constituire a datoriei pentru
participarea salariaŃilor la profit
c) 117 = 424
76. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia privind inregistrarea primei de rambursare
b) prima de rambursare si imprumuturi din obligaŃiuni
77. Care din formulele contabile de mai jos exprima recepŃia proiectului de dezvoltare efectuat
cu forŃe proprii:
c) 203 = 721
78. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de scoatere din evidenŃa a amenajarilor
amortizate integral
a) amenajari de terenuri si amortizarea amenajarilor
79. Care din formulele contabile de mai jos exprima darea in folosinŃa a materialelor de natura
obiectelor de inventar
b) 603 = 303
80. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de consum de produse pentru protocol
b) cheltuieli de protocol si produse finite
81. Metoda FIFO ( prima intrare-prima iesire) este utilizata pentru:
a) evaluarea bunurilor la iesirea din patrimoniu sau darea in consum
82. Deschiderea conturilor se face:
c) la inceputul perioadei de gestiune prin preluarea soldurilor finale ale perioadei
precedente
83. Natura operaŃie ca etapa a analizei contabile se refera la :
b) cunoasterea si inŃelegerea conŃinutului operaŃiei consemnata in documentul
justificativ
84. Care din formulele contabile de mai jos arata plata aportului retras ( numerar):
a) 456 = 5311
85. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de repartizare a profitului curent pentru alte
rezerve:
c) repartizarea profitului si alte rezerve (fond de investiŃii)
86. Care din formulele de mai jos exprima inregistrarea primei de rambursare:
b) 169 = 161
87. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de recepŃie a unui proiect de dezvoltare,
efectuat de o unitate de specialitate:
c) cheltuieli de dezvoltare si furnizari de mobilizari
88. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃii de scoatere din evidenŃa a
amenajarilor amortizate integral:
a) 2811 = 2112
89. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia privind donaŃia de marfuri:
b) cheltuieli cu donaŃii si marfuri
90. Care din formulele contabile de mai jos exprima consumul de produse pentru protocol:
c) 623 = 345
91. Ce semnifica urmatoarea relaŃie de calcul:
valoarea stocului iniŃial + valoarea intrarilor
cantitate stoc iniŃial + cantitatea intrata
b) calcularea preŃului mediu ponderat la iesirea bunurilor din patrimoniu
92. Inchiderea contului se face:
a) la sfarsitul exerciŃiului financiar
93. Formula contabila reprezinta:
c) raportul de egalitate stabilit intre conturile corespondente
94. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de subscriere de noi acŃiuni cu prima:
b) decontari de acŃionari, capital subscris nevarsat si prima de emisiune
95. Care din formulele contabile de mai jos exprima repartizarea profitului curent la fondul de
investiŃii
a) 129 = 1068
96. Care sunt elementele din operaŃie privind amortizarea primei de rambursare:
c) cheltuieli cu amortizarea primei de rambursare si prima de rambursare
97. Care din formulele contabile de mai jos exprima recepŃia unui proiect de dezvoltare
realizat printr-o unitate de specialitate
c) 203 = 404
98. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de achiziŃie a unui utilaj de la furnizori cu
TVA :
b) furnizori de imobilizari, utilajul, TVA deductibil
99. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de donaŃii de marfuri
c) 6582 = 371
100. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de plata a avansului catre salariaŃi prin
casierie:
c) avansuri acordate salariaŃilor si casa in lei
101. Metoda costului standard presupune:
a. stabilirea unui preŃ unic de inregistrare a iesirilor pe baza preŃurilor medii ale grupei
de bunuri;
102. Regulile de funcŃionare a conturilor stabilesc pentru conturile de activ:
c. incep sa funcŃioneze prin a se debita si se debiteaza cu existenŃele iniŃiale de activ.
103. In funcŃie de numarul de conturi corespondente formulele contabile de clasifica:
b. formule contabile simple si compuse;
104. Care este formula contabila ce exprima emisiunea de noi acŃiuni cu prima:
b. 456 = %


105. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de reevaluare a unei construcŃii:
c. rezerve din reevaluare si construcŃii.
106. Care din inregistrarile de mai jos exprima amortizarea primei de rambursare:
b. 6868 = 169
107. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de inregistrare a amortizarii cheltuielilor de
constituire:
a. cheltuieli cu amortizare mobilizarilor si amortizarea cheltuielilor de constituire;
108. Care din formulele contabile de mai jos exprima achiziŃia unui utilaj de la furnizor cu
TVA:
c. % = 404


109. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia privind descarcarea gestiunii pentru
lipsurile de produse finite la inventariere, care sunt imputabile:
a. produse finite si venituri din vanzarea produselor;
110. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de plata a avansului catre
salariaŃi:
a. 425 = 5311
111. Evaluarea elementelor patrimoniale la inventarieri se facela:
c. valoarea actuala sau valoarea de inventar
112. Regulile de funcŃionare a conturilor stabilesc pentru conturile de activ:
a. conturile de activ se debiteaza cu cresterile de activ;
113. Formula contabila compusa cuprinde:
b. un cont in debit si mai multe in credit si invers;
114. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de utilizare a primei de emisiune pentru
cresterea capitalului social si a rezervelor:
c. prima de emisiuni, capitalul social varsat si rezerve.
115. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃii de reevaluare a unui construcŃii:
b. 212 = 1068
116. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de primire in contul bancar a unui credit
bancar pe termen lung:
b. conturi la banca si credite bancare pe termen lung;
117. Care din formulele contabile de mai jos exprima inregistrarea amortizarii cheltuielilor de
constituire:
c. 6811 = 2801
118. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de vanzare a utilajului cu TVA:
c. clienŃi, venituri din vanzarea activelor si TVA colectat.
119. Care din formulele de mai jos exprima inregistrarea lipsurilor de produse finite
(neimputabile):
a. 6588 = 345
120. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de reŃinere a avansului din salariu datorat la sfarsitul lunii:
c. personal salariu datorate si avansuri acordate personalului
121. Evaluarea elementelor patrimoniale la inchiderea exerciŃiului financiar de face:
c. valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatul inventarierii.
122. Regulile de funcŃionare a conturilor stabilesc pentru conturile de activ:
a. conturile de activ se crediteaza cu micsorarile elementelor de activ;
123. Formulele contabile de stornare urmaresc:
b. corectarea sau anularea formulelor contabile eronate;
124. Care din formulele de mi jos exprima utilizarea primei de emisiune pentru cresterea
capitalului si a rezervelor:
c. 1041 = %


125. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de primire in contul bancar a unor subvenŃii guvernamentale pentru investiŃii:
a. conturi la banci si subvenŃii pentru investiŃii;
126. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de primire in cont a unui credit
pe termen lung (in lei):
b. 5121 = 1621
127. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de scoatere din evidenŃa a cheltuielilor de
constituire, amortizate integral:
c. cheltuieli de constituire si amortizarea cheltuielilor de constituire.
128. Care din formulele contabile de mai jos exprima vanzarea unui utilaj cu TVA:
c. 4111 = %


129. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de incasare a unei creanŃe de la clienŃi prin banca:
b. clienŃi si conturi la banci;
130. Care din formulele contabile de mai jos exprima reŃinerea avansului din salariile datorate la
sfarsitul lunii:
c. 421 = 425
131. Evaluarea la inchiderea exerciŃiului financiar reprezinta:
b. aplicarea principiului prudenŃei;
132. Regulile de funcŃionare a conturilor stabilesc, pentru conturile de activ:
a. conturile de activ au sold final debitor sau zero;
133. Formulele de stornare pot fi:
c. formule de stornare in negru si in rosu.
134. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de constituire de rezerve din profitul anului
precedent:
b. rezultatul reportat si rezerve;
135. Care din formulele contabile de mai jos exprima primirea unei subvenŃii guvernamentale
pentru investiŃii in contul bancar:
a. 5121 = 131
136. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de inregistrare a dobanzii datorate pentru un
credit bancar pe termen lung:
c. cheltuieli cu dobanzile si dobanzi aferente creditelor pe termen lung.
137. Care din formulele contabile de mai jos exprima scoaterea cheltuielilor de constituire din
evidenŃa fiind amortizate integral:
b. 2801 = 201
138. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de achiziŃie de acŃiuni la entitaŃile affiliate cu plata prin banca:
a. acŃiuni deŃinute la entitaŃile afiliate si contul la banci in lei;
139. Care din formulele contabile de mai jos exprima incasarea unei creanŃe de la clienŃi prin
banca:
c. 5121 = 4111
140. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de acceptare a unui efect comercial in
favoarea furnizorului pentru aprovizionarea de materii prime:
b. furnizori si efecte de plata;
141. Reevaluarea elementelor patrimoniale reprezinta:
c. operaŃiunea de modificare si substituire a valorii contabile cu valoare actuala
(curente)
142. Reguli de funcŃionare a conturilor stabilesc pentru conturile de pasiv:
b. incep sa funcŃioneze prin ase credita si se crediteaza cu existenŃele iniŃiale de pasiv
143. Formula de stornare in negru presupune:
a. inversarea poziŃiei conturilor in cadrul formulei cu inscrierea sumei in negru
144. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de repartizare a profitului anului
precedent pentru constituirea de rezerve:
c. 117 =106
145. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de trecere a subvenŃiei pentru investiŃii la
venituri :
a. subvenŃii guvernamentale pentru investiŃii si venituri din subvenŃii pentru investiŃii
146. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de inregistrare a dobanzii
aferente creditelor bancare pe termen lung :
b. 666=1682
147. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃii de achiziŃie de la terŃi a unui termen
a. terenuri si furnizori de imobilizari
148. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de achiziŃii de acŃiuni de la
entitaŃi afiliate prin banca:
c. 261=5121
149. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de descarcare a gestiunii cu marfurile
vandute:
b. cheltuieli privind marfurile si marfuri
150. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de acceptare a efectului
comercial pentru achiziŃii de materii prime de la furnizori:
a. 401=403
151. Modificarea bilanŃiera de forma A+c-m=P este generata de :
b. subscrierea capitalului social in numerar sau natura
152. Modificarea bilanŃiera de forma A+c=P+c este generata de :
a. reevaluarea unei imobilizari corporale,
153. Modificarea bilanŃiera de forma A-m =P-m este generata de :
c. plata in numerar sau prin virament a dividendelor nete cuvenite acŃionarilor
154. Modificarea bilanŃiera de forma A+c =P+c este generata de :
a. achiziŃia unei licenŃe de fabricaŃie
155. Modificarea bilanŃiera de forma A+c =P+c este generata de :
b. aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor
156. Modificarea bilanŃiera de forma A+c-m =P este generata de :
c. inregistrarea consumului de materii prime
157. Modificarea bilanŃiera de forma A+c-m =P este generata de :
b. incasarea prin banca a unui client
158. Modificarea bilanŃiera de forma A =P+c-m este generata de :
c. inregistrarea impozitului pe salariii
159. Modificarea bilanŃiera de forma A+c =P+c este generata de :
c. vanzarea de produse finite
160. Modificarea bilanŃiera de forma A-m =P-m este generata de :
a. reŃinerea unei imputaŃii din drepturile salariale
161. Modificarea bilanŃiera de forma A =P+c-m este generata de:
b. plata furnizorului pe baza unui efect comercial
162. Modificarea bilanŃiera de forma A+c =P+c este generata de:
b. inregistrarea drepturilor salariale
163. Modificarea bilanŃiera de forma A=P+c-m este generata de:
a. inregistarea salariilor neridicate
164. Modificarea bilanŃiera de forma A+c =P+c este generata de :
c. repartizarea dividendelor
165. Modificarea bilanŃiera de forma A-m =P-m este generata de :
c. regularizarea unor sume incasate necuvenit
166. Modificarea bilanŃiera de forma A+c =P+c este generata de :
b. subscripŃia de obligaŃiuni
167. Modificarea bilanŃiera de forma A-m =P-m este generata de :
b. anularea obligaŃiunilor rascumparate
168. Modificarea bilanŃiera de forma A-m =P-m este generata de :
a. ramburdarea unui credit bancar pe termen lung
169. Modificarea bilanŃiera de forma A+c-m =P este generata de :
b. achiziŃionarea unor materiale
170. Modificarea bilanŃiera de forma A+c-m =P este generata de :
b. achiziŃionarea de timbre postale cu numerar
171. Acordarea unui imprumut pe termen lung genereaza modificari bilanŃiere de forma :
c. A+c-m =P
172. Emisiunea si subscrierea de obligaŃiuni genereaza modificari bilanŃiere de forma :
a. A+c = P+c
173. ReŃinerea din salariu a unei rate pentru cumpararea locuinŃei genereaza modificari
bilanŃiere de forma :
a. A = P +c-m
174. Constituirea primelor de participarea personalului la profit genereaza modificari bilanŃiere
de forma :
b. A-m = P-m
175. Remiterea catre furnizor a unui bilet la oirdin, pentru plata marfurilor aprovizinate,
genereaza modificari bilanŃiere de forma :
a. A = P +c-m
176. Constituirea rezervei legale genereaza modificari bilanŃiere de forma :
b. A+c = P+c
177. Acoperirea din rezerve a pierderii reportate din exerciŃiul precedent genereaza modificari
bilanŃiere de forma :
b. A-m = P-m
178. Achitarea prin casierie a primelor nete, aferente participarii personalului la profit,
genereaza modificari bilanŃiere de forma :
b. A-m = P-m
179. Amortizarea cheltuielilor de constituire genereaza modificari bilanŃiere de forma :
c. A+c = P+c
180. Scoaterea din evidenŃa a cheltuielilor de constituire amortizate integral genereaza
modificari bilanŃiere de forma :
b. A-m = P-m
181. Valoarea fondului comercial, adus ca aport la capital de catre un asociat genereaza
modificari bilanŃiere de forma :
a. A+c-m =P
182. AchiziŃionarea unui utilaj genereaza modificari bilanŃiere de forma :
c. A+c = P+c
183. Materialele cumparate si lasate in custodia furnizorului, spre pastrare, genereaza
modificari bilanŃiere de forma :
b. A+c-m =P
184. RecepŃia materialelor, lasate anterior in custodia furnizorului, genereaza modificari
bilanŃiere de forma :
b. A+c-m =P
185. ObŃinerea de semifabricate din producŃie proprie,genereaza modificari bilanŃiere de forma
c. A+c-m =P
186. Inregistrarea adaosului comercial, asupra valorii de achiziŃie a marfurilor in depozitul de
vanzare"cu amanuntul", genereaza modificari bilanŃiere de forma :
c. A+c = P+c
187. Vanzarea marfurilor genereaza modificari bilanŃiere de forma :
b. A+c-m =P
188. Descarcarea gestiunii cu marfurile vandute genereaza modificari bilanŃiere de forma :
a. A+c-m =P
189. Evaluarea la sfarsitul lunii, a stocului de produse in curs de execuŃie la costul de producŃie
aferent stadiului respectiv genereaza modificari bilanŃiere de forma :
b. A+c = P+c
190. Reluarea procesului tehnologic de fabricaŃie, in luna urmatoare, a produselor in curs de
execuŃie genereaza modificari bilanŃiere de forma :
a. A-m = P-m
191. Imputarea lipsurilor din gestiune, constatate lipsa la inventariere, genereaza modificari
bilanŃiere de forma :
b. A+c = P+c
192. Achitarea drepturilor de personal, neridicate la termen, genereaza modificari bilanŃiere de
forma :
c. A-m = P-m
193. Virarea contribuŃiei la asigurarile sociale genereaza modificari bilanŃiere de forma:
b. A-m = P-m
194. Inregistrarea impozitului pe dividende datorat bugetului de stat, reŃinut pe listele de plata,
genereaza modificari bilanŃiere de forma :
a. A = P +c-m
195. Incasarea unei sume necuvenite, urmare unei erori produse in extrasul de cont bancar,
genereaza modificari bilanŃiere de forma :
b. A+c = P+c
196. Rascumpararea unor obligaŃiuni genereaza modificari bilanŃiere de forma :
a. A+c-m =P
197. ObŃinerea unui credit bancar pe tremen lung genereaza modificari bilanŃiere de forma :
a. A+c = P+c
198. Primirea unui teren in concesiune genereaza modificari bilanŃiere de forma :
b. A+c = P+c
199. Restituirea unui teren concesionat genereaza modificari bilanŃiere de forma :
c. A-m = P-m
200. AchiziŃionarea unor titluri de participare, amanate la plata, genereaza modificari bilanŃiere
de forma :
a. A+c-m =P
201. Anularea acŃiunilor proprii rascumpatate genereaza modificari bilanŃiere de forma :
a. A-m = P-m
202. Inregistrarea consumului de timbre postale pentru corespondenŃa societaŃii genereaza
modificari bilanŃiere de forma :
b. A+c-m =P
BAZELE CONTABILITAłII
TESTE
ce se noteaza cu 8 puncte
1. Care din formulele contabile de mai jos exprima prelucrarea si transformarea materialelor consumabile in obiecte
de inventar si reprimirea acestora de la terŃi
a. 303=351
2. Ce semnifica formule contabilab. inregistrarea costului materialelor de natura obiectelor de inventar
3. Ce semnifica formula contabilaa. materiale prime se dau in secŃie pentru consum la preŃ standard cu diferenŃe nefavorabile
4. Ce semnifica formula contabila :b. vanzarea obligaŃiilor cu diferenŃe de preŃ favorabile
5. Ce semnifica formula contabilac. inregistrarea facturii de energie electrica cu TVA deductibil
6. Ce semnifica formula contabilaa. achiziŃia unui utilaj de la furnizori de imobilizari cu TVA deductibil
7. Ce semnifica formula contabilaa. materiale prime se dau in consum la preŃ standard cu diferenŃe nefavorabile
8. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:b. vanzarea de obligaŃiuni cu diferenŃe de preŃ nefavorabila
9. Ce semnifica formula contabila
c. reŃinerea din salariu la sfarsitul lunii a contribuŃiilor la asigurari sociale, sanatate si somaj
10. Care din formulele contabile de mai jos exprima inregistrarea cheltuielilor cu salariile la sfarsitul lunii:
a. 641=421
11. Ce semnifica formula contabilab. scoaterea din gestiune a unui utilaj amortizat parŃial
12. Ce semnificaŃie are urmatoarea formula de calcula. regularizarea TVA la sfarsitul lunii cand TVA colectata > TVA deductibila
13. Ce semnifica formula contabila :

b) acceptarea unui efect comercial pentru sume de incasat
14. Ce semnifica formula contabilaa) vanzarea de produse clienŃilor cu TVA colectat si factura
15. Ce semnifica formula contabila

c) amortizarea primei de rambursare
16. Ce semnifica formula contabilab) regularizarea TVA la sfarsitul lunii cand TVA deductibila > TVA colectata
17. Ce semnifica formula contabila:

b. inregistrarea ajutoarelor materiale pe seama asigurarilor sociale
18. Care din formulele contabile de mai jos exprima ajutoare materiale platite din cheltuielile societaŃii:
c. 6458 = 423
19. Ce semnifica formula contabila

a. inregistrarea primei de rambursare aferente obligaŃiunilor emise
20. Ce semnifica formula contabilac. livrari de produse finite fara factura (pe baza de aviz de expediŃie)
21. Ce semnifica formula contabila : % = 408


b) achiziŃii de marfuri cu aviz de expediŃie
22. Care din operaŃiile de mai jos exprima inregistrarea impozitului pe dividende:
a) 457 = 446
23. Ce semnifica formula contabila

c) trecerea subvenŃiei pentru investiŃii la venituri
24. Ce semnifica formula contabila: 461 = %


a) vanzarea unei mobilizari (utilaj) pe baza de factura
25. Ce semnifica formulele contabile:
b) lipsuri de marfuri constate la inventariere, ce se imputa vinovaŃilor
26. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de incasare de la debitori a unor sume necuvenite:
b) 5121 = 461;
27. Ce semnifica formula contabila : 161 = 505
b) rascumpararea obligaŃiilor emise
28. Ce semnifica formula contabila : 418 = %


b) vanzare de marfuri catre clienŃi incerŃi
29. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de plata a unor sume incasate si necuvenite
c) 462 = 5121
30. Ce semnifica formula contabila: % = 711 10.000


a) obŃinerea de produse finite la preŃ standard cu diferenŃa favorabila
31. Ce semnifica formula contabila : 2112 = 722
a) recepŃia amenajarilor de terenuri efectuate cu forŃe proprii
32. Ce semnifica formula contabila: % = 401


b) achiziŃii de marfuri cu factura
33. Ce semnifica formulele contabile: 581 = 5121

a) se ridica banii din contul bancar
34. Ce semnifica formula contabila: 5121 = 5191
c) se primeste in contul bancar un credit pe termen scurt
35. Ce semnifica formula contabila: % = 404


b) recepŃia amenajarilor de terenuri efectuate in antrepriza (de terŃi )
36. Ce semnifica formula contabila : 371 = %


c) inregistrarea adaosului comercial si TVA neexigibila, cand evidenŃa marfurilor se Ńine la preŃ cu
amanuntul
37. Care sunt elementele patrimoniale din operaŃia de inregistrare a dobanzii aferente unui credit pe termen scurt:
a) cheltuieli cu dobanzile si dobanzi aferente creditului pe termen scurt
38. Care din formulele contabile de mai jos exprima restituirea catre banca a creditului pe teremn scurt:
b) 5191 = 5121
39. Ce semnifica formula contabila: % = 401


c) achiziŃii de materiale de natura obiectelor de inventar la preŃ de achiziŃii
40. Ce semnifica formula contabila : 5311 = %


a) vanzarea marfurilor cu incasare in numerar
41. Care din formulele contabile de mai jos exprima inregistrarea dobanzii aferente unui credit pe termen scurt:
c. 666 = 5198
42. Ce semnifica formula contabila: % = 456


a. aport la capital a unei cladiri cu fond comercial;
43. Ce semnifica formula contabila % = 401 5950b. inregistrarea materialelor de natura obiectelor de inventar achiziŃionate la preŃ standard cu diferenŃele
nefavorabile;
44. Ce semnifica formula contabila % = 371b. descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute din magazinul cu amanuntul;
45. Care din formulele contabile de mai jos exprima operaŃia de scadere din gestiune a lipsurilor de produse finite
imputabile constatate la inventariere:
c. 345 = 711
46. Ce semnifica formula contabila: 1041 = %


a. utilizarea primei de emisiune pentru cresterea capitalului social si constituirea de rezerve;
47. Ce semnifica formula contabila: % = 401 5950a. achiziŃii de obiecte de inventar la preŃ standard cu diferenŃe favorabile;
48. Ce semnifica formula contabila 711 = % 9000


c. descarcarea gestiunii de produse finite la cost de producŃie cu diferenŃe favorabile.
49. Ce semnifica formula contabila: % = 401


a. achiziŃii de marfuri de la furnizori cu TVA pe baza de factura;
50. Ce semnifica formula contabila: % = 404


b. achiziŃia unei cladiri cu fond comercial;
51. Ce semnifica formula contabila: 602 = % 5000


c. materiale consumabile date in consum la preŃ standard cu diferenŃe nefavorabile.
52. Ce semnifica formula contabila: 711 = % 10000


b. descarcarea gestiunii de produse finite la preŃ de producŃie cu diferenŃe favorabile;
53. Ce semnifica formula contabila: 4111 = %


c. vanzari de marfuri unui client cu factura.
54. Ce semnifica formula contabila: % = 2131


b. scoaterea din gestiune a unui utilaj amortizat parŃial;
55. Ce semnifica formula contabila: 602 = % 5000


b. materiale consumabile date in consum la preŃ standard cu diferenŃa nefavorabila;
56. Ce semnifica formula contabila % = 401 11900a. inregistrarea materiilor prime achiziŃionate la preŃ standard cu diferenŃe favorabile;
57. Ce semnifica formula contabila

c. deschiderea unui acreditiv in lei la dispoziŃia furnizorului pentru livrari de marfuri
58. Care din formulele de mai jos exprima plata unui furnizor din acreditiv:
b. 401 = 5411
59. Ce semnifica formula

a. inregistrarea producŃiei in curs de execuŃie la sfarsitul lunii
60. Ce semnifica formula contabila
a. inregistrarea materiilor prime achiziŃionate la preŃ standard cu diferenŃa de preŃ nefavorabilaPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1775
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved