Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR VENITURILOR SI A REZULTATELOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA CHELTUIELILOR VENITURILOR SI A REZULTATELOR

1. Contabilitatea cheltuielilorCheltuielile unitatii patrimoniale se definesc ca fiind sumele sau valorile platite ori neachitate inca, reprezentand:

consumurile, lucrarile executate si serviciile prestate de care beneficiaza unitatea economica

executarea unor obligatii legale ori contractuale de catre societatea patrimoniala

cheltuielile cu personalul unitatii

cheltuielile extraordinare

amortizarile si provizioanle constituite, valoare contabila a activelor cedate. Distruse sau disparute

La baza organizarii contabilitatii cheltuielilor sta conceptia dualista de reflectare a lor in cadrul contabilitatii financiare, cat si a contablilitatii de gestiune.

Contabillitatea financiara evidentiaza si evalueaza chetuielile, in fucntie de natura actiivitatilor de exploatare financiare si extraordinare, dar si in functie de natura resurselor utilizate .

Contablitatea de gestiune (conturile clasei a 9-a) cuprinde in obiectul sau de activitate inretistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv, pe activitati, secti, faze de fabricatie, precum sid decontarea productiei si calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrarilor executate, serviciilor prestate, inclusiv al productiei in curs de executie. Organizarea contabilitatii de gestiune este facultativa pentru fiecare unitate patrimonial in fuctie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale acestora

Dupa natura lor cheltuielile se grupeaza pe urmatoarele categorii, acestea fiind cheltuielile de exploatare(grupele de la 60 la 65apartinand planului de conturi), cheltuielile financiare(grupa 66), cheltuielile extraordinare(grupa 67), cheltuielile cu amortizarile provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare(grupa 68) si cheltuielile cu impozitul pe profit(contul 691 - cheltuieli cu impozitul pe profiit).

Cheltuieli de exploatare:

Cheltuieli privind consumul de materii prime: contul 601, materialele consumabile(602), costul de achizitie al obiectelor de inventar(603), costul de achizitie al materialelor nestocate(604), costul de achizitie al energiei si al apei consumate(605), cvostul de achizitie al animaleor si pasarilor(606), costul marfurilor vandute(607) si costul ambalajelor(608).

Cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti(conturile de la 611 la 628 apartinanad planului de conturi)

Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala(635)

Cheltuieli cu salariile personalului(641 - cheltuieli cu salariile personalului), precum si cele privind asigurarile si protectia sociala (645)

Alte cheltuieli de exploatare de natura pierderilor din creante(654) sau a diferentelor din lichidarea unor creante sau a unor datorii (658)

Cheltuielile financiare cuprind:

pierderi din creante legate de participatii (663)

pierderile din vanzarea titlurilor din plasament (664)

diferentele nefavorabile de curs valutar din operatiile curente si disponinbilitatile in devize (665)

dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor datorii privind exercitiul in curs(666)

sconturile acordate clientilor(667)

alte cheltuieli financiare (668).

Cheltuielile extraordinare reprezinta acea categorie de cheltuieli care nu sunt legate directde activitatea curenta, normala a unitatii patrimoniale si cuprind atat operatii de gestiune de natura amenzilor, despagubirilor, lipsurilor la inventar si altele(un singur cont 671 - cheltuieli privind calamitatile si alter evenimente extraordinare).

Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare. Ajustarile si provizioanele sunt grupate in functie de natura lor pe baza clasificarii anterioare, respectiv: pentru cele de exploatare (681), si financiare(686)

Cheltuielile pentru impozitul pe profit se identifica prin contul 691.

In fucntie de mimentul angajarii lor , cheltuielile pot fi grupate in cadrul contabilitatii financiare astfel:

a) chetuieli ce se inregistreaza in corespondenta cu conturile de terti, plata acestora fiind ulterioara angajarii lor

b) cheltuieli ce se inregistreaza in corespondenta cu conturile de trezorerie, moment ce coincide cu plata acestora

c) cheltuieli reprezentand amortizari si provizioane, neangajand o plata, ele fiind calculate pentru a estima deprecierile latenete sau definitive.

Contabilitatea cheltuielilor se realizeaza cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I si II ce fac parte din clasa a 6-a, clasa denumita conturi de cheltuieli. Aceste conturi nu se incadreaza in categoria conturilor bilantiere intrucat la sfarsitul lunii ele nu prezinta sold. Ele functioneaza conform regulilor de activ, dar nu prezinta sold. Se debiteaza in cursul lunii pe masura efectuarii cheltuielilor respective in fucntie de natura lor economica. Se crediteaza la sfarsditul lunii la inchiderea conturilor de cheltuieli prin rezultatul exercitiului debitanduse contul 121 - profit si pierdere.

2. Contabilitatea veniturilor

Veniturile reprezinta sumele sau valorile incasate sau de incasat, din livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de srvicii si din avantajele pe care unitatea patrimoniala consfinteste sa le primeasca, executad obligatii legale sau contractuale din partera tertilor sau din operatii de exploatare si de capital.

In scopul determinarii rezultatului exercitiului, in cazul veniturilor unitatii patrimoniale se mai cuprind si veniturile din productia stocata, productia mobilizata, diminuarea sau anularea provizioanelor, pretul de vanzare al activelor cedate.

Clasificarea dupa natura lor, veniturile se grupeaza pe urmatoarele categortii:

a) veniturile din exploatare (grupele de la 70 la 75), care cuprinde:

- venituri din vanzarea produselor (701), a semifabricatelor (702), a marfurilor (707), a lucrarilor de executat si a serviciilor prestate catre cumparator (704), a livrarilor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract care implica transferul de proprietate al bunurilor respective asupra clientilor.

- venituri din realizarea stocurilor(711). Aceste venituri se inscriu impreuna cu celelalte venituri in contul 121"profit si pierdere"cu semnul "+"(sold creditor) sau "-"(sold debitor)

- veniturile din productia de imobilizari corporale (722) si necorporale (721), reprezentand costul lucrarilor si cheltuielilotr efectiuate de untiatea patrimoniala pentru ea insasi care se inregistreaza ca evnituri imobiliate corporale si necorporale

- venituri din subventii de exploatare(741)

- alte venituri din exploatarea currenta cuprinzand veniturile din creantele recuperate (754) si alte venituir din exploatare (758)

b) veniturile financiare: venituri din imobilizari financiarec (761), venituri din investitii financiare pe termen scurt(pana la un an -cont 762), venituri din creante imobilizata (763), venituri din titluri de plasament (764), venituri din diferente de curs valutar (765), venituri din dobanzi (766), venituri din sconturi obtinute (767), si alte venituri financiare (768)

c) veniturile extraordinare - reprezinta acele venituri care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si cuprind atat operatii de exploatart (771), cat si de capital (772) cum sunt:

cum sunt: despagubiri si penalitati incasate(7711), venituri din cedarea activelor (7721), subventii pentru investitii virate la venituri (7727).

d) veniturile din diminuarea sau anularea provizioanelor, ajustari penrtu depreciere sau pierderi de valoare: acestea sunt grupate in functie de natura lor ce a fost prezentata anterior, respectiv pentru cele din exploatare(781), sau financiar (786)

In cadrul venituilor din exploatare un important indicator de apreciere a activitatii patrimoniale este cifra de afaceri.

Cifra de afaceri se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile de bunuri, executarea de lucrari si prestari de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor.

In functie de momentul angajarii veniturile pot fi grupate in contabilitatea financiara astfel:

a) Venituri angajate ce se inregistreaza in corespondenta cu un cont de creante (411 clinti, 441 debitori diversi), monentul incasarii lor fiind ulterior evidentierii acestora in contabilitate.

b) Veniturile constatate ce se inregistereaza in corespondenta cu un cont de creanta, mementul incasarilor suprapunanduse cu evidentiera lor in contablitate.

c) Venituri contabile calculate de natura celor din anularea provizioanelor, a ajustarilor pentru depreciere sau a pierderilor de valoare ce nu angajeaza o incasare si o necesitate de inregistrare contabila.

Contabilitatea veniturilor se realizeaza cu ajutorul conturilor sintegtice de gradu I si II, ce fac parte din clasa a7-a, conturi de venituri. Aceste conturi se inchid la sfarsitul fiecarei luni neprezentand astfel solduri si nefiind conturi bilantieire. Ele functioneaza conform regulillor conturilor de pasiv.

Se crediteaza cu veniturile inregistrate in cursul lunii, in functie de natura lor economica. Se debiteaza la sfarsitul lunii, atunci cand veniturile inregistrate in cursul lunii se repartizeaza asupra rezultaztelor exercitiului, creditandu-se conturi 121"Profit si pierderi".

3. Contabilitatea rezultatelor financiare ale exercitiului

Pe baza datelor inscrise in debitele conturilor de cheltuieli si in creditele conturilor de venituri, la sfarsitul se stabilesc rezultatelel financiare , rezultand dupa caz un profit sau o pierdere. Rezultatul exercitiului, dupa caz, profitul sau pierderea se determina ca o diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a conta data incasarii sau a platii.

Rezultatul exercitiului cuprinde rezultatul curent, rezultatul extraordinar si impozitul pe profit.

Calculul rezultatului direct se realizeaza ca difereanta dintre veniturile din operatiile curente (este suma dintre venituri din exploatare si veniturile financiare) si cheltuielile curente (suma dintre cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare).

Rezultatul extraordinar se calculeaza ca o diferenta dintre veniturile si cheltuielile extraordinare inregistrate de unitatile patrimoniale.Rezlultatul exercitiului, reflecta rezultatul final al contului 121"profit si pierdere" supus in cazul existentei unui profit repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale. Dupa diminiuarea rezultatului extraordinar al exercitiului cu impoiztul pe profit, profitul obtinut se poate repartiza pe destinatii astfel:

in timpul exercitiului sau la sfarsitul acestuia in mod provizoriu

la inceputul exercitiului urmator in mod definitiv cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor dupa caz

intr-o perioada ulterioara, fiind amanat la repartizare si lasat in asteptare, prin aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, dupa caz

Principalele destinatii de repartizare a profitului sunt:

constituirea de rezerve legale in cotele prevazute de legislatia in vigoare

acoperirea unor eventuale pierderi provenite din anii precedenti

majorarea capitalului social

prime privind participarea la profit a salariatilor

constiturea unor alte fonduri ce raman spre folosire ls dispozitia unitatii

pentru acordarea de dividende in cazul societazatilor comerciale

ca varsaminte la buget in cazul regiilor autonome

pentru alte destinatii

In cazul obtinerii onor pierderi aceasta va fi acoperita din urmatoarele surse, prin respectarea succesiunii:

profitul nerepartizat din anii anteriori

daca nu este o alta solutie, din profitul ce va fi realizat din urmatorii trei ani

capitalul social varsat

Contabilitatea rezultatelor financiare se tine cu ajutorul grupelor 12 rezultatul exercitiului, din cadrul carora fac parte: conturile Profit si pierdere", 129 "Repartizarea profitului"

Contul 121 este un cont bifuntional ce tine evidentga profitului sau pierderii reprezentand rezultatul exercitiului. Dupa continutul economic este un cont de surse proprii.

In creditul contului 121 "Profit si pierdere" se inregistreaza:

soldurile creditoare ale conturilor de venituri, la sfarsitul perioadei (conturile de la 701 la 787)

pierderile inregistrate in exercitiile precedente, care reduc capitalul social (101)

pierderile inregistrate in exercitiile precedente care nu au fost repartizate (107)

In debitul contului 121 "Profit si pierdere" se inregistreaza:

soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, la sfarsitul perioadei (conturile de la 600 la 691)

profitul net realizat in exercitiile precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta (107)

profitul net realizat in exercitiul precedent, destinat repartizarii (129)

Soldul creditor     reflecta profitul realizat atunci cand veniturile depasesc cheltuielile, iar soldul debitor exprima pierderea inregistrata, atunci cand cheltuielile depasesc veniturile.

Contul 129 "Repartizarea profitului" este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta repartizarii profitului pe destinatiile prezentate anterior. Dupa continutul economic este un cont de regularizare. Se debiteaza cu profitul net realizat pe diferite destinatii. Se crediteaza cu profitul net repartizat la inceputul exercitiului urmator. Soldul debitor al contului reflecta repartizarile din profit efectuate in cursul anului.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1655
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved