Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Gestiunea si contabilitatea operatiunilor efectuate de casele de schimb valutar

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micGestiunea si contabilitatea operatiunilor efectuate de casele de schimb valutar

Casele de schimb valutar sunt persoane juridice constituite conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoanele fizice.Activitatea caselor de schimb valutar este reglementata in prezent prin Regulamentul nr.1/2004 emis de Banca Nationala a Romaniei[1].

Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate numai de urmatoarele categorii de entitati-intermediari, cu indeplinirea conditiilor legale aplicabile:

-a) institutiile de credit

-b) casele de schimb valutar

-c) entitatile care detin in administrare unitati hoteliere si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar.

Valutele convertibile sunt, conform Regulamentului nr.1/2004, valutele mentionate in lista cursurilor de schimb ale pietei valutare comunicata de Banca Nationala a Romaniei.

Casele de schimb valutar opereaza deci pe piata valutara care, conform regulamentului mentionat anterior, cuprinde operatiunile desfasurate pe piata valutara interbancara si operatiunile de schimb valutar efectuate cu numerar si substitute de numerar pentru persoanele fizice. Rezidentii si nerezidentii au dreptul sa cumpere si sa vanda in mod liber sume in valuta convertibila contra moneda nationala (leu) pe piata valutara din Romania prin intermediarii pietei valutare.

Pentru a avea acces pe piata valutara, casa de schimb valutar este obligata ca dupa infiintare sa obtina autorizarea Bancii Nationale a Romaniei. Procesul de autorizare se refera la:

-emiterea autorizatiei de functionare

-atribuirea codului statistic

Documentele necesare obtinerii autorizatiei sunt:

certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului continand cel putin informatii privind obiectul de activitate, capitalul social, identitatea actionarilor/asociatilor societatii comerciale;

copia legalizata a certificatului de inregistrare emis de catre oficiul registrului comertului;

dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresa identificabila;

dovada existentei capitalului social varsat si a disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau in valuta convertibila, in contul casei de schimb valutar;

certificatele de cazier judiciar ale personalului de conducere si ale celui angajat in activitatea de schimb valutar, care nu trebuie sa contina mentiuni referitoare la condamnari penale pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;

Casele de schimb valutar nu pot efectua operatiuni decat dupa obtinerea autorizatiei de functionare si a codului statistic. De asemenea, exista un termen limita, de 30 de zile de la obtinerea autorizarii, in care casele au obligatia sa isi inceapa activitatea.

Casele de schimb valutar pot efectua operatiuni de schimb valutar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar. Activitatea de schimb valutar poate fi inceputa printr-un numar nelimitat de puncte de schimb valutar daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

au primit autorizatie de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei;

li s-a atribuit codul statistic de catre Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare punct de schimb valutar;

au inscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.

In cazul in care o casa de schimb valutar infiinteaza mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresa, codul statistic va trebui obtinut pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, cu specificarea amplasarii in spatiul respectiv (fata de anumite repere fixe) a punctelor de schimb valutar in cauza.

De asemenea, in vederea obtinerii codului statistic pentru aparatele automate de schimb valutar, casele de schimb valutar vor anexa la documentatia specificata mai sus si documentatia tehnica a aparatului automat de schimb valutar.

In cazul retragerii de catre Banca Nationala a Romaniei a autorizatiei de functionare unei case de schimb valutar, actionarii/asociatii si/sau administratorii acesteia isi pierd dreptul de a infiinta sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioada de 5 ani.

Casele de schimb valutar trebuie sa asigure pentru fiecare punct de schimb valutar dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar si anume:

ghiseu care sa asigure izolarea casierului, precum si pastrarea si manipularea in deplina siguranta a valorilor;

tehnica de calcul (aparat de marcat electronic fiscal, calculator) si programe care sa asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), a buletinelor de schimb (daca este cazul), precum si evidenta operatiunilor;

aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;

orice alte dotari prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv cele care asigura indeplinirea conditiilor legale privind pastrarea in deplina securitate a valorilor (casa de bani, sistem de alarma, etc).

Nu pot fi infiintate puncte de schimb valutar amplasate in garaje, chioscuri, alte constructii similare, in locuri izolate, la etajele sau in subsolurile cladirilor cu destinatie de locuinta.

Casele de schimb valutar pot efectua urmatoarele operatiuni de schimb valutar:

cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, cu respectarea regulamentului;

vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar si substitute de numerar (cecuri de calatorie) contra monedei nationale persoanelor fizice rezidente, in conformitate cu prevederile regulamentului;

vanzare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice nerezidente, in limita sumei evidentiate ca fiind schimbata anterior in baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, dupa caz, precum si in limita sumelor in moneda nationala pentru care exista prevederi legale care permit convertirea lor in valuta prin intermediul punctelor de schimb valutar. Aceste operatiuni se pot efectua numai prin punctele de schimb valutar existente in punctele de control si trecere a frontierei.

cumparare de valuta convertibila sub forma de numerar contra monedei nationale de la persoanele fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

Operatiunile de schimb valutar nu pot fi efectuate decat de personalul angajat al casei de schimb valutar.

Atat la infiintare, cat si pe parcursul functionarii, disponibilitatile banesti in moneda nationala si / sau in valuta convertibila ale caselor de schimb valutar trebuie sa fie in echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ziua anterioara datei la care se face evaluarea.

Disponibilitatile banesti pot proveni din: sumele depuse ca aport in numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorarile ulterioare de capital social, precum si din imprumuturi primite exclusiv de la asociatii/actionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociatii/actionarii casei de schimb valutar le pun la dispozitia casei de schimb valutar sub forma de imprumuturi trebuie sa provina din disponibilitati proprii si nu din alte imprumuturi.

Disponibilitatile banesti pot fi pastrate in conturi curente deschise la institutii de credit din Romania si in casieriile caselor/punctelor de schimb valutar. Operatiunile de schimb valutar se vor efectua numai cu aceste disponibilitati banesti.

Disponibilitatile in valuta detinute in conturi curente deschise la institutii de credit pot fi vandute si pe piata valutara interbancara (se va intocmi in acest sens un ordin de vanzare de valuta pentru licitatia din ziua solicitarii).

Casele de schimb valutar isi stabilesc in mod liber, in functie de cererea si oferta de pe piata, cursurile de schimb valutar, atat cele de cumparare cat si cele de vanzare. Este interzisa practicarea unor cursuri de schimb diferite pentru monedele si bancnotele aceleiasi valute. In schimb, pot fi stabilite cursuri de schimb diferite pentru schimbul valutar pe baza de substitute de numerar fata de cele practicate pentru numerar.

Cursurile de schimb valutar pot fi modificate in cursul aceleiasi zile lucratoare cu conditia afisarii listei cursurilor in vigoare si inregistrarii corespunzatoare in toate documentele ce stau la baza operatiunilor de schimb valutar. Listele cursurilor de schimb de vanzare/cumparare pentru valuta convertibila si substitute de numerar, semnate de persoanele imputernicite de conducerea casei de schimb valutar, purtand stampila acestora, vor fi afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmand ca la sfarsitul zilei de lucru sa fie anexate la registrul tranzactiilor.

Pentru operatiunile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar se pot incasa comisioane numai in moneda nationala. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct in listele de cursuri de schimb valutar. In situatia in care casa de schimb valutar nu practica comisioane, in listele cursurilor de schimb se va regasi sintagma "comision zero".

Casele de schimb valutar intocmesc bonuri fiscale (pentru schimb valutar) in conformitate cu prevederile legale aplicabile[2]. Bonurile fiscale trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului, adresa emitentului, codul statistic al punctului de schimb valutar, data emiterii, numarul bonului fiscal (pentru schimb valutar), numele si prenumele clientului, tara clientului, documentul de identitate al clientului (tip, serie, numar), rezident/nerezident, suma incasata de la client (valuta convertibila/moneda nationala), cursul de schimb valutar, comisionul, suma platita clientului (valuta convertibila/ moneda nationala), semnatura casierului, stampila punctului de schimb valutar.

Pe perioada cand tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice fiscale, calculatoarele) nu functioneaza din cauze obiective, casele de schimb valutar vor emite buletine de schimb valutar prin orice alte mijloace de editare. La remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate in memoria aparatelor de marcat electronice fiscale cu efectuarea mentiunii "preluat in baza de date" pe buletinele de schimb valutar respective.

Pentru fiecare tranzactie efectuata prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se vor emite bonuri fiscale (pentru schimb valutar) care trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea emitentului, adresa emitentului, codul statistic al punctului de schimb valutar, data emiterii, numarul bonului fiscal (pentru schimb valutar), suma incasata de la client (valuta convertibila), cursul de schimb valutar, comisionul, suma platita clientului (moneda nationala).

Casele de schimb valutar vor tine un registru zilnic al tranzactiilor in care vor fi evidentiate cumpararile si vanzarile de valuta convertibila, pe numerar si substitute de numerar, pe feluri de valute convertibile, sumele in moneda nationala platite, respectiv incasate, precum si comisioanele practicate.

Casele de schimb valutar au obligatia raportarii, atat letric cat si in format electronic a tranzactiilor la Banca Nationala a Romaniei - Directia statistica, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea. Modelul de raportare este cel specificat in Norma nr. 2/2004 privind raportarea statistica la Banca Nationala a Romaniei a unor operatiuni valutare.

O alta particularitate legata de documentele contabile ce trebuie intocmite o constituie registrul de casa. Casa de schimb valutar are obligatia sa completeze registrul de casa separat pentru moneda nationala si separat pentru fiecare valuta convertibila (cod 14-4-7Aa). In acest sens, este indicata listarea bonului fiscal de schimb valutar in doua exemplare. Acestea au rol de documente justificative anexate celor doua registre de casa in care trebuie inregistrata operatiunea de schimb valutar efectuata prin casierie. Cele mai importante valute convertibile cu care se opereaza sunt euro, dolarul SUA si lira sterlina.

Lunar se va intocmi balanta de verificare in moneda nationala (leu). Pentru aceasta, disponibilitatile din ultima zi a lunii, in valute convertibile, vor fi transformate in lei pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a lunii respective. Celelalte raportari lunare precum si situatiile financiare anuale sunt aceleasi ca si in cazul oricarei societati comerciale.

Pe parcursul desfasurarii activitatii sale, casa de schimb valutar poate inregistra urmatoarele categorii de venituri:

venituri din prestari de servicii (schimbul valutar este considerat o prestare de servicii);

venituri din comisioane percepute pentru operatiunile de schimb valutar;

venituri din dobanzi bancare incasate la disponibilitatile banesti in conturi curente deschise la institutii de credit;

venituri din diferente de curs valutar;

alte venituri;

si urmatoarele categorii de cheltuieli:

cheltuieli legate de personalul angajat;

cheltuieli cu utilitatile si cu alte servicii executate de terti;

cheltuieli cu chirii (daca spatiile sunt inchiriate);

cheltuieli cu comisioane bancare;

cheltuieli din diferente de curs valutar;

cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor;

cheltuieli cu impozitul pe profit;

alte cheltuieli.

Chiar daca nu percepe comision la operatiunile de schimb, casa de schimb valutar realizeaza profit din diferentele dintre cursurile de vanzare si cele de cumparare a valutei convertibile si tot din aceste diferente isi acopera cheltuielile proprii.

METODA A O modalitate de contabilizare a operatiunilor de schimb valutar presupune utilizarea contului 411 "Clienti" in cazul vanzarii de valuta si a contului 401 "Furnizori" in cazul cumpararii de valuta. La vanzarea valutei convertibile catre populatie, se va credita contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" cu suma reprezentand echivalentul in moneda nationala al valutei vandute, determinata in functie de cursul de vanzare valabil la data si ora efectuarii operatiunii. Se va opera apoi scoaterea din evidenta a valutei vandute prin debitarea unui cont de cheltuieli, de exemplu contul 628 "Alte cheltuieli cu servicii executate de terti", cu suma reprezentand echivalentul in moneda nationala al valutei vandute determinata in functie de cursul de cumparare valabil la data si ora operatiunii de vanzare a valutei. De cele mai multe ori acest curs de cumparare difera de cursul la care a fost cumparata efectiv valuta respectiva, insa acest lucru nu afecteaza decat rezultatul pe operatiune nu si rezultatul lunii respective. Acest lucru se datoreaza faptului ca la sfarsitul fiecarei luni disponibilitatile in valuta convertibila se transforma in moneda nationala la cursul stabilit de Banca Nationala iar diferentele favorabile sau nefavorabile vor fi inregistrate la venituri, respectiv cheltuieli din diferente de curs valutar.

Contul 5314 "Casa in valuta" trebuie dezvoltat pe analitice pentru fiecare valuta convertibila. Optional, se pot dezvolta pe analitice in mod similar si conturile 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" si 628 "Alte cheltuieli cu servicii executate de terti" daca se doreste stabilirea contributiei fiecarei valute tranzactionate in profitul lunar realizat. Dezvoltarea pe analitice a conturilor utilizate se poate face si pe puncte de schimb valutar in cazul caselor de schimb care au deschise mai multe asemenea puncte de schimb.

Referitor la taxa pe valoarea adaugata, schimbul valutar se incadreaza in categoria operatiunilor scutite fara drept de deducere, conform articolului 141, alin. (2), lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. In situatia in care casa de schimb valutar percepe comision la operatiunile de schimb valutar venitul din aceste comisioane reprezinta venit impozabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata. Taxa calculata prin aplicarea cotei standard de 19% asupra comisionului perceput va fi evidentiata in mod distinct pe bonul fiscal (pentru schimb valutar). In functie de proportia acestor venituri din comisioane in totalul veniturilor casei de schimb valutar se va calcula pro-rata pe baza careia se va determina taxa pe valoarea adaugata de dedus.

EXEMPLU

Cazul 1. O societate comerciala care desfasoara activitati specifice unei case de schimb valutar inregistreaza in cursul unei zile, prin unul din punctele de schimb valutar, urmatoarele operatiuni:

1.La inceperea programului de lucru cursurile de schimb erau urmatoarele:

Valuta

Cumparare

Vanzare

EuroDolar SUA

Lira sterlina

Casa de schimb valutar nu percepe comision.

La inceputul zilei in casieria punctului de schimb valutar existau disponibilitati banesti in lei si in valute convertibile astfel:

Lei 945.000.000

Euro 10.240

Dolari SUA 4.630

Lire sterline 1.450

Pentru exemplificarea inregistrarilor contabile am ales doar tranzactiile in euro, inregistrarile pentru celelalte valute fiind similare.

La cursurile de schimb mentionate mai sus au fost efectuate urmatoarele schimburi (in euro):

Cumparari 3.650 euro

Vanzari 4.810 euro

a)Se inregistreaza cumpararea valutei de la persoane fizice:

3.650 EUR x 40.300 lei/EUR = 147.095.000 lei

5314"Casa in valuta"-analitic euro

401"Furnizori"

si, concomitent:

401"Furnizori"

5311"Casa in lei"

b)Se inregistreaza vanzarea valutei catre persoane fizice:

4.810 EUR x 40.600 lei/EUR = 195.286.000 lei   

4111"Clienti"

"Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

si concomitent:

5311"Casa    in lei"

4111"Clienti"

c)Se inregistreaza costul valutei vandute:

4.810 EUR x 40.300 lei/EUR = 193.843.000 lei

628"Alte cheltuieli cu servicii executate de terti"

5314"Casa in valuta" -analitic euro-

2.La ora 12 cursurile de schimb se modifica astfel:

Valuta

Cumparare

Vanzare

Euro

Dolar SUA

Lira sterlina

La aceste cursuri, care au ramas valabile pana la terminarea programului de lucru, s-au inregistrat urmatoarele tranzactii in euro:

Cumparari 8 720 euro

Vanzari 10 200 euro

Inregistrarile contabile vor fi aceleasi ca mai sus dar cu alte sume:

a)Cumpararea valutei:

8.720 EUR x 40.000 lei/EUR = 348.800.000 lei

5314"Casa    in valuta" -analitic euro-

401"Furnizori"

si concomitent:

401 "Furnizori"

5311 "Casa in lei"

b)Vanzarea valutei:

10.200 EUR x 41.000 lei/EUR = 418.200.000 lei

4111"Clienti"

704"Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

si, concomitent:

5311 "Casa in lei"

4111 "Clienti"

c)Se inregistreaza costul valutei vandute:

10.200 EUR x 40.000 lei/EUR = 408.000.000 lei

628 "Alte cheltuieli cu servicii executate de terti"

5314 "Casa in valuta" -analitic euro-

3.Casa de schimb valutar solicita institutiei de credit la care are deschis cont curent in valuta (euro) sa vanda suma de 2.500 euro si sa transfere echivalentul in lei obtinut in urma vanzarii in contul curent in lei pe care casa de schimb valutar il are deschis la aceeasi institutie de credit.

Vanzarea se face la cursul de schimb de 40.620 lei/euro. Comisionul perceput de institutia de credit este de 0,5% si este retinut din contul curent in lei:

(2.500 euro x 40.620 lei/euro) x 0,5% = 507.750 lei

Inregistrarile contabile sunt urmatoarele:

a)Se inregistreaza vanzarea sumei de 2.500 euro:

581"Viramente interne"5124"Conturi la banci in valuta"

si, concomitent, se inregistreaza incasarea sumei echivalente in lei:

5121"Conturi la banci in lei"

581"Viramente interne"

b)Se inregistreaza comisionul perceput de institutia de credit pentru aceasta operatiune, conform extrasului de cont:

627"Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate"

5121"Conturi la banci in lei"

4.In ultima zi a lunii se efectueaza inregistrarile pentru ajustarea soldurilor de disponibilitati in valute convertibile, la cursurile comunicate de Banca Nationala a Romaniei, conform prevederilor legale.

In cazul in care valoarea obtinuta prin aplicarea cursului oficial comunicat asupra sumei in valuta este mai mare decat soldul contului de disponibilitati in valuta din balanta de verificare intocmita inaintea ajustarii, se va inregistra venit din diferente de curs valutar. In cazul in care valoarea obtinuta prin aplicarea cursului oficial comunicat asupra sumei in valuta este mai mica decat soldul contului de disponibilitati in valuta din balanta de verificare intocmita inaintea ajustarii se va inregistra o cheltuiala din diferente de curs valutar.

Presupunem ca disponibilitatile in valute convertibile evidentiate (in lei) in contabilitate difera de echivalentul lor in lei determinat prin aplicarea cursurilor oficiale BNR astfel:

-in casierie: -la euro mai mari cu 1.200.000 lei

-la dolari SUA mai mari cu 800.000 lei

-la lire sterline mai mari cu 1.000.000 lei

Total 3.000.000 lei

-in banca:    -la euro mai mici cu 500.000 lei

-la dolari SUA mai mici cu 1.500.000 lei

-la lire sterline mai mici cu 1.100.000 lei

Total 3.100.000 lei

Astfel, inregistrarile contabile vor fi:

a)Pentru disponibilitatile banesti din casierie:

665"Cheltuieli din diferente de curs valutar"

5314"Casa in valuta"

b)Pentru disponibilitatile din conturile deschise la institutiile de credit:

5124"Conturi la banci in valuta"

765"Venituri din diferente de curs valutar"

(desigur, inregistrarile vor fi facute pentru fiecare valuta in parte, in conturile analitice corespunzatoare).

Castigul, realizat la nivelul zilei, din tranzactiile (vanzarile) in valuta convertibila euro este:

4.810 euro x (40.600 - 40.300) + 10.200 euro x (41.000 - 40.000) = 11.643.000 lei

Se considera operatiunile de mai sus ca fiind valabile pentru intreaga luna iar cheltuielile efectuate, pentru desfasurarea activitatii, pe parcursul acestei perioade sunt:

-cheltuieli cu salariile 5.000.000 lei (pentru simplificare, nu am luat in considerare cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala)

-cheltuieli cu energia si apa 1.000.000 lei

-cheltuieli cu materiale consumabile 500 000 lei

La sfarsitul perioadei se inchid conturile de venituri si cheltuieli in vederea stabilirii rezultatului:

%

704"Venituri din lucr. executate si serv. prestate"

765"Venituri din diferente de curs valutar"

121"Profit si pierdere"

si:

121"Profit si pierdere"

602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

605 "Cheltuieli privind energia si apa"

627 "Chelt.cu serviciile bancare si asimilate"

628 "Alte chelt.cu serviciile executate de terti"

641 "Cheltuieli cu salariile personalului"

665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar"

Se calculeaza, se inregistreaza si se vireaza apoi impozitul pe profit:

(616.586.000-611.850.750) x 25% = 1.183.812 lei

691"Chelt.cu impozitul pe profit"

441"Impozitul pe profit"

441"Impozitul pe profit"

5121 "Conturi la banci in lei"

Profitul net realizat in perioada considerata este in suma de 3.551.438 lei.

Cazul 2. Casa de schimb valutar percepe comision la operatiunile de schimb, atat la cumparare cat si la vanzare, in procent de 1%. Asa cum am mentionat, comisionul se incaseaza numai in moneda nationala si constituie venit impozabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata.

Inregistrarile contabile in acest caz vor fi:

a)Cumpararea valutei (12.000 euro x 40.000 lei/euro = 480.000.000 lei, comision 480.000.000 x 1% = 4.800.000 lei, TVA 4.800.000 x 19% = 912.000 lei):

5314"Casa in valuta" -analitic euro-

401 "Furnizori"

si:

401"Furnizori"

%

5311 "Casa in lei"

708 "Venituri din activitati diverse"

4427"TVA colectata"

4.800.000

b)Vanzarea valutei (12.000 euro x 41.000 lei/euro = 492.000.000 lei, comision 492.000.000 x 1% = 4.920.000 lei, TVA 4.920.000 x 19% = 934.800 lei)

4111"Clienti"

%

704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

708"Venituri din activitati diverse"

4427"TVA colectata"si

5311"Casa in lei"

4111 "Clienti"

c)Scaderea din evidenta a valutei vandute:

628"Alte cheltuieli cu servicii executate de terti"

5314 "Casa in valuta"

In situatia in care se percepe comision numai la operatiunile de cumparare sau numai la operatiunile de vanzare a valutei inregistrarile contabile se modifica in mod corespunzator (vezi cazurile 1(a) sau 1(d), respectiv 1(b) sau 1(e) ).

METODA B O alta modalitate de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de schimb valutar o reprezinta aceea in care schimbul valutar este vazut ca un transfer de numerar lei-valuta, valuta-lei sau valuta-valuta intre conturile 5311 "Casa in lei" si analiticele contului 5314 "Casa in valuta" folosindu-se, ca si cont intermediar, contul 581 "Viramente interne". In aceasta situatie nu mai intervin conturile 411 "Clienti" si 401 "Furnizori" iar contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se crediteaza pe parcursul perioadei doar cu castigul din operatiunile de schimb, respectiv din diferentele dintre cursurile de vanzare si cele de cumparare. De mentionat faptul ca in locul contului 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se poate folosi si contul 708 "Venituri din activitati diverse" dar, ca parere personala, consideram ca activitatea de schimb valutar constituie un serviciu prestat catre populatie si, prin urmare, utilizarea contului 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" este mai potrivita.

In literatura de specialitate[3] este prezentat urmatorul model de inregistrare contabila a operatiunilor de schimb valutar:

Inregistrarea cumpararii valutei (100 euro x 40.000 lei/euro = 4.000.000 lei, comision 4.000.000 x 1% = 40.000 lei, TVA 40.000 x 19% = 7.600 lei):

5314"Casa in valuta" -analitic euro-

%

5311 "Casa in lei"

708"Venituri din activitati diverse"

4427"TVA colectata"

40.000

Inregistrarea vanzarii valutei ( 100 euro x 41.000 lei/euro = 4.100.000 lei, comision 4.100.000 x 1% = 41.000 lei, TVA 41.000 x 19% = 7.790 lei):

5311"Casa in lei"

%

5314 "Casa in valuta" -analitic euro-

704"Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

708"Venituri din activitati diverse"

4427"TVA colectata"

Trebuie observata insa lipsa contului 581 "Viramente interne" din inregistrarile contabile de mai sus. Conform Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin Ordinul nr.94/2001 precum si Reglementarilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul nr.306/2002, inregistrarea contabila a viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie se face prin intermediul acestui cont 581 "Viramente interne". Prin urmare, articolele contabile de mai sus se modifica astfel:

Inregistrarea cumpararii valutei (100 euro x 40.000 lei/euro = 4.000.000 lei, comision 4.000.000 x 1% = 40.000 lei, TVA 40.000 x 19% = 7.600 lei):

581"Viramente interne"

5311 "Casa in lei"

si, concomitent:

5314"Casa in valuta" -analitic euro-

%

581 "Viramente interne"

708"Venituri din activitati diverse"

4427"TVA colectata"

Inregistrarea vanzarii valutei ( 100 euro x 41.000 lei/euro = 4.100.000 lei, comision 4.100.000 x 1% = 41.000 lei, TVA 41.000 x 19% = 7.790 lei):

581"Viramente interne"

5314 "Casa in valuta" -analitic euro

si, concomitent:

5311"Casa in lei"

%

581"Viramente interne"

704"Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

708"Venituri din activitati diverse"

4427"TVA colectata"

4.000.000

Operatiunile de vanzare a valutei prin intermediul institutiei de credit precum si cele determinate de reevaluarea la sfarsit de luna a disponibilitatilor in valuta la cursul oficial se inregistreaza la fel ca in cazul 1(g)-(l).

Analizand situatia contului 5311 "Casa in lei" se constata faptul ca plusul de numerar in lei din casierie (4.148.790 lei - 3.952.400 lei = 196.390 lei) reprezinta tocmai castigul realizat in urma operatiunii de vanzare a valutei, castig dat de diferenta dintre cursul de vanzare si cel de cumparare, plus suma comisioanelor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Acest lucru se datoreaza faptului ca veniturile casei de schimb valutar sunt venituri incasate in momentul evidentierii lor in contabilitate, aspect specific contabilitatii de trezorerie.

Un alt aspect interesant priveste operatiunea lunara de transformare in lei a disponibilitatilor in valuta, din casierie si din conturile bancare, la cursul oficial comunicat de Banca Nationala a Romaniei si inregistrarea posibilelor diferentelor de curs. Astfel, pot apare venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar (vezi cazul 1, punctul 4.). Totusi, tinand cont de obiectul de activitate al casei de schimb valutar, aceste elemente ale contului de profit si pierdere pot fi tratate ca elemente legate de activitatea de exploatare si nu de activitatea financiara. Prin urmare, aceste castiguri sau pierderi din diferente de curs valutar pot fi inglobate in contul de venituri realizate din operatiunile de schimb valutar, prin creditarea, respectiv debitarea acestuia. Astfel, la sfarsitul lunii se va face inregistrarea:

5314"Casa in valuta"

sau

5124 "Conturi la banci in valuta"

704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

cu diferenta favorabila

sau

704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

5314"Casain valuta"

sau

5124 "Conturi la banci in valuta"

cu diferenta nefavorabila

Dupa caz, se poate opta pentru stornarea in rosu in acest ultim caz, pentru a nu afecta rulajele conturilor.***Regulamentul nr.1 din 30.01.2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, emis de Banca Nationala a Romaniei, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.117/10.02.2004

***Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.131/31.03.1999), aprobata si modificata prin Legea nr.64/2002 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.97/04.02.2002)

Staicu C. si Mihai M., Evaluarea si contabilitatea operatiunilor privind incasarile si platile in devize, Revista de contabilitate si expertiza contabila nr.2-3 /1996, C.E.C.C.A.R., 1996

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3502
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved