Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA CONTABILITATII INSTITUTIILOR DE CREDIT ROMANESTI

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA CONTABILITATII INSTITUTIILOR DE CREDIT ROMANESTIPrincipiile contabile aplicabile sistemului bancar romanesc

Conform reglementarilor din Romania pentru a da o imagine fidela a pozitiei financiare, performantelor si fluxurilor de trezorerie ale unei institutii de credit, trebuie respectate cu sinceritate urmatoarele principii:

1. Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca institutia de credit isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau reducerii semnificative a acesteia. Daca administratorii institutiei de credit au luat cunostinta de unele elemente de incertitudine legate de anumite evenimente care pot care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a raportarii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform careia institutia de credit nu isi mai poate continua activitatea.

Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniului si a rezultatelor financiare asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiilor de credit.

Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza acestui principiu. In mod special, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

a)      se vor lua in considerare numai a profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;

b)      se va tine seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitilui financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data completarii bilantului;

c)      se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

4. Principiul independentei exercitiilor. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiul financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea corespunzatoare fiecarui element individual de activ sau de pasiv. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare anuale ale institutiei de credit trebuie sa fie efectuata in acord cu toate celelalte principii prezentate.

6. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere a unui exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului financiar precedent.

7. Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile nu pot fi compensate prin cheltuieli, cu exceptia compensarilor admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

9. Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuiem prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare vor fi insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Situatiile financiare anuale ale institutiilor de credit

Situatiile financiare anuale reprezinta acele documente contabile de sinteza prin care se prezinta pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare a institutiei de credit pentru respectivului exercitiu financiar.

Conform prevederilor Legii contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare institutie de credit are obligatia sa intocmesca situatiile financiare anuale, care trebuie sa cuprinda:

Ø     Bilantul,

Ø     Contul de profit si pierdere,

Ø     Situatia modificarilor capitalului propriu,

Ø     Situatia fluxurilor de trezorerie,

Ø     Politici contabile si note explicative.

2.2.1. Bilantul contabil

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv ale institutiei de credit la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege. In conformitate cu cerintele Ministerului Finantelor Publice si cele ale Bancii Nationale a Romaniei, formatul cerut pentru bilant este urmatorul:

ACTIV

 1. Casa si disponibilitati la banci centrale

Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale

a)      Efecte publice si valori asimilate

b)      Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale

Creante asupra institutiilor de credit

a)      la vedere

b)      alte creante

 1. Creante asupra clientelei
 2. Obligatiuni si alte titluri cu venit fix

a)      emise de organisme publice

b)      emise de alti emitenti, din care:

- obligatiuni proprii

 1. Actiuni si alte titluri cu venit variabil
 2. Participatii, din care:

participatii la institutii de credit

 1. Parti in cadrul societatilor comerciale legate, din care:

parti in cadrul institutiilor de credit

 1. Imobilizari necorporale, din care:

cheltuieli de constituire

fond comercial, in masura in care a fost achizitionat cu titlu oneros

 1. Imobilizari corporale, din care:

terenuri si cladiri utilizate in scopul desfasurarii activitatilor proprii

 1. Capital subscris nevarsat
 2. Actiuni si parti proprii
 3. Alte active
 4. Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate

PASIV

 1. Datorii privind institutiile de credit

a)      la vedere

b)      la termen

 1. Datorii privind clientela

a)      depozite, din care:

la vedere

la termen

b)      alte datorii, din care:

la vedere

la termen

 1. Datorii constituite prin titluri

a)      titluri de piata interbancara, obligatiuni, titluri de creanta negociabile in circulatie

b)      alte titluri

 1. Alte pasive

Venituri inregistrate in avans si datorii angajate

 1. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care:

a)      provizioane pentru pensii si obligatii similare

b)      alte provizioane

Datorii subordonate

Capital social subscris

Prime legate de capital

Rezerve

Rezerve din reevaluare

Rezultat reportat

Rezultatul exercitiului financiar

ACTIV

(1) Casa si disponibilitati la banci centrale Acest element cuprinde:

numerarul aflat in casieria bancii, bancnote si monede romanesti si straine care au curs legal;

cecuri de calatorie cumparate si neremise spre incasare emitentilor;

soldurile conturilor de disponibilitati la bancile centrale si institutiile de emisiune din Romania si/sau din tarile unde institutia de credit este implantata. Aceste solduri trebuie sa fie disponibile cu promptitudine in orice moment.

(2) Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale

a)      Efecte publice si valori asimilate, cuprind: certificatele de trezorerie si titlurile de creanta asupra organismelor publice, emise in Romania, precum si instrumentele de aceeasi natura emise in strainatate, in situatiile in care sunt acceptate pentru refinantare la banca centrala a tarii sau tarilor in care este implantata institutia de credit; titlurile de creanta care nu indeplinesc conditiile de mai sus trebuie prezentate la subelementul 5 (a) de activ "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix emise de organisme publice".

b)      Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale, cuprind: titluri acceptate pentru refinantare de banca centrala a tarii sau tarilor in care este implantata institutia de credit (de exemplu: titlurile detinute in portofoliu, care au fost achizitionate de la institutii de credit sau de la clientela, in cazul in care sunt acceptate, conform legislatiei nationale, pentru refinantare de banca centrala a tarii sau tarilor in care este implantata institutia de credit)

(3) Creante asupra institutiilor de credit cuprind ansamblul creantelor, inclusiv creantele subordonate generate de operatiunile bancare cu institutiile de credit nationale si straine ale institutiei de credit care intocmeste situatiile financiar-contabile anuale, indiferent de destinatiile lor actuale, cu exceptia creantelor materializate printr-un titlu care trebuie prezentat la elementul 5 din activ "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix".

(4) Creante asupra clientelei cuprind ansamblul creantelor, inclusiv creantele subordonate si creantele aferente operatiunilor de factoring, pentru institutiile de credit care efectueaza acest gen de operatiuni cu caracter accesoriu, detinute asupra clientilor nationali si straini, altii decat institutiile de credit, indiferent de destinatiile lor actuale. Singura exceptie o reprezinta creantele materializate printr-un titlu care trebuie prezentate la elementul 5 din activ "Obligatiuni si alte titluri cu venit fix".

(5) Obligatiuni si alte titluri cu venit fix cuprind obligatiunile si alte titluri cu venit fix, inclusiv titlurile subordonate, emise de institutiile de credit, de alte societati sau de organisme publice. Sunt asimilate acestora titlurile cu dobanda care variaza in functie de anumiti factori specifici, ca de exemplu rata dobanzii pe piata interbancara sau pe piata europeana.

PASIV

(1) Datorii privind institutiile de credit Acest element cuprinde ansamblul datoriilor, cu titlu de operatiuni bancare, fata de alte institutii de credit nationale sau straine, ale institutiei de credit care intocmeste situatiile financiare anuale, indiferent de destinatiile lor actuale, cu exceptia datoriilor subordonate care trebuie prezentate la elementul 7 din pasiv "Datorii subordonate" si a datoriilor constituite prin titluri care trebuie prezentate la elementul 3 "Datorii constituite prin titluri" sau la elementul 7 din pasiv "Datorii subordonate".

(2) Datorii privind clientela cuprind ansamblul datoriilor fata de clientela, alta decat institutiile de credit, cu exceptia datoriilor subordonate, care trebuie prezentate la elementul 7 din pasiv "Datorii subordonate" si a datoriilor materializate prin titluri care trebuie prezentate la elementul 3 "Datorii constituite prin titluri" sau la elementul 7 din pasiv "Datorii subordonate". In acest element nu se includ certificatele de depozit care sunt titluri negociabile.

(3) Datorii constituite prin titluri Acest element cuprinde datoriile constituite din titluri cesionabile, emise de institutia de credit in Romania si in strainatate, cu exceptia titlurilor subordonate care sunt inscrise la elementul 7 din pasiv "Datorii subordonate". De asemenea, se inscriu certificatele de depozit, titlurile de piata interbancara si titlurile de creante negociabile emise in Romania si in strainatate, precum si obligatiunile si alte titluri cu venit fix.

(7) Datorii subordonate In cadrul acestui element se inregistreaza fondurile provenind din emisiunea de titluri sau din imprumuturi subordonate, a caror rambursare, in caz de lichidare a bancii, nu este posibila, decat dupa plata celorlalti creantieri.

(8) Capital social subscris Acest element cuprinde toate sumele, indiferent de destinatia lor actuala, care, in functie de natura juridica a institutiei respective, sunt privite, in conformitate cu legislatia nationala, ca fiind parti subscrise de catre actionari sau alti investitori.

(10) Rezerve Acest element cuprinde rezervele legale, rezerva generala pentru riscul de credit, rezervele statutare sau contractuale, rezervele pentru actiuni si parti proprii si alte rezerve.

2.2.2. Contul de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere al unei institutii de credit cuprinde: veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului financiar (profit sau pierdere). Rezultatul pe actiune se prezinta atat pentru exercitiul curent, cat si pentru cel precedent, indiferent daca este pozitiv sau negativ, in conformitate cu IAS 33.

Formatul cerut de reglementarile in vigoare pentru contul de profit si pierdere este urmatorul:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Dobanzi de primit si venituri asimilate, din care:

aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix

Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate

Venituri privind titlurile

a)      Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil

b)      Venituri din participatii

c)      Venituri din parti in cadrul societatilor comerciale legate

Venituri din comisioane

Cheltuieli cu comisioane

Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare

Alte venituri din exploatare

Cheltuieli administrative generale

a)      Cheltuieli cu personalul, din care:

Salarii

Cheltuieli cu asigurarile sociale

b)      Alte cheltuieli administrative

Corectii asupra valorii imobilizarilor corporale si necorporale

Alte cheltuieli de exploatare

Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente

Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente

Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate

Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate

Impozitul pe rezultatul activitatii curente

Rezultatul activitatii curente dupa impozitare

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul activitatii extraordinare

Impozitul pe rezultatul activitatii extraordinare

Rezultatul activitatii extraordinare dupa impozitare

Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus

Rezultatul exercitiului financiar

Rezultatul pe actiune

de baza

diluat

(1) Dobanzi de primit si venituri asimilate Acest element cuprinde veniturile generate de activitatea bancara, incluzand:

a)      venituri realizate provenind din elementele inscrise la poz. 1 - 5 si 13 din Activul bilantului;

b)      veniturile rezultate din operatiunile de schimb la termen incheiate cu scop de acoperire, esalonate pe durata efectiva a operatiunii si care au caracter de dobanda;

c)      taxe si comisioane de primit, cu caracter de dobanda si calculate in functie de durata sau la valoarea creantei sau a angajamentului dat.

(2) Dobanzi de platit si cheltuieli asimilate Acest element cuprinde cheltuielile generate de activitatea bancara, incluzand:

a)      cheltuieli provenind din elementele inscrise la poz. 1 - 4 si 7 din Pasivul bilantului;

b)      cheltuielile rezultate din operatiunile de schimb la termen incheiate cu scop de acoperire, esalonate pe durata efectiva a operatiunii si care au caracter de dobanda;

c)      taxe si comisioane de platit, cu caracter de dobanda si calculate in functie de durata sau la valoarea datoriei sau a angajamentului primit.

(3) Venituri privind titlurile Acest element cuprinde dividendele sau alte venituri aferente actiunilor si altor titluri cu venit variabil (tilturi de participare, titluri ale activitatii de portofoliu si parti in cadrul societatilor comerciale legate). De asemenea trebuie incluse si veniturile din actiuni in societati de investitii.

(4) Venituri din comisioane si (5) Cheltuieli cu comisioane

Veniturile din comisioane includ veniturile aferente serviciilor acordate tertelor parti, iar cheltuielile cu comisioanele includ cheltuielile aferente serviciilor primite de la terte parti, in special:

comisioane pentru garantii, administrarea creditelor in contul altor creditori si pentru tranzactiile cu titluri in contul unor terte parti;

comisioane pentru plata operatiunilor comerciale si alte cehltuieli sau venituri aferente acestora, cheltuieli de administrare a conturilor si comisioane pentru pastrarea in custodie si administrarea titlurilor;

comisioane percepute pentru operatiunile de schimb si pentru vanzarea si cumpararea de monede sau metale pretioase in contul unor terte parti;

comisioane percepute in calitate de intermediar pentru operatiuni de credit sau de plasament a contractelor de economii sau a celor de asigurari.

(6)Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare

Acest element cuprinde:

a)      rezultatul net din tranzactii cu titluri care nu au caracter de imobilizari financiare si corectiile si reluarile din corectii asupra valorilor acestor titluri;

b)      rezultatul net din operatiunile de schimb;

c)      rezultatul net din alte operatiuni de vanzare cumparare care implica instrumente financiare, inclusiv metale pretioase.

Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente si (12) Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente cuprind:

cheltuieli pentru corectii asupra valorii creantelor prezentate la elementele 3 si 4 din Activul bilantului si venituri din recuperari de creante trecute anterior pe pierderi;

cheltuieli pentru corectii asupra elementelor in afara bilantului si reluari din corectii asupra valorii provizioanelor constituite anterior.

(13) Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate si (14) Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor in cadrul societatilor comerciale legate cuprind:

cheltuieli pentru corectii asupra valorilor elementelor de Activ de la 5 - 8;

reluari din corectii efectuate anteriorasupra elementelor respective, in masura in care cheltuielile si veniturile se refera la titluri inregistrate ca imobilizari financiare.

2.2.3. Situatia fluxurilor de trezorerie

Situatia fluxurilor de trezorerie se intocmeste potrivit prevederilor IAS 7, folosind metoda directa si metoda indirecta.

2.2.4. Situatia modificarilor capitalului propriu

Situatia modificarilor capitalului propriu este prezentata ca o componenta a situatiilor financiare anuale, care sa evidentieze:

a) profitul net sau pierderea neta a perioadei;

b) fiecare element de venit si cheltuiala, castig sau pierdere care, asa cum este cerut de un Standard, este recunoscut direct in capitalul propriu, si totalul acestor elemente; si

c) efectul cumulativ al modificarilor politicilor contabile si corectia erorilor fundamentale.

2.2.5. Notele explicative

Pentru creantele si datoriile catre anumite societati sunt necesare in notele explicative, urmatoarele informatii:

Ø     Valorile urmatoarelor elemente trebuie sa fie prezentate pentru fiecare din elementele de Activ de la 2 la 5:

a)      creantele (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societatilor legate;

b)      creantele (reprezentate sau nu prin titluri) asupra societatilor in care institutia de credit are un interes de participare.

Ø     Valorile urmatoarelor elemente trebuie sa fie prezentate pentru fiecare din elementele de Pasiv 1, 2, 3 si 7:

b)      datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) fata de societatile legate;

c)      datoriile (reprezentate sau nu prin titluri) fata de societatile in care institutia de credit are un interes de participare.

Informatii care vin in completarea bilantului:

Nota 1 Principii, politici si metode contabile

Nota 2 Informatii privind unele posturi din bilant

Nota 3 Situatia creantelor si datoriilor

Nota 4 Informatii privind portofoliul de titluri

Nota 5 Active imobilizate

Nota 6 Actiuni proprii si obligatiuni emise

Nota 7 Repartizarea profitului

Nota 8 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Nota 9 Informatii privind unele posturi din contul de profit si pierdere

Nota 10 Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Nota 11 Tranzactii cu parti aflate in relatii speciale cu institutia de credit

Nota 12 Informatii privind pietele geografice

Nota 13 Datorii contingente si angajamente

Nota 14 Alte informatii

Ø     Active subordonate

Activele subordonate trebuie prezentate cu detalierea celor semnificative in notele explicative. In acest scop, activele (reprezentate sau nu prin titluri) sunt subordonate daca, in cazul lichidarii sau al falimentului, vor fi rambursate numai dupa satisfacerea celorlalti creditori.

Ø     Active gajate

Activele gajate sau date in garantie, cu exceptia numerarului, sunt mentinute in toate cazurile in bilantul institutiei de credit, iar activele primite in gaj sau garantie, cu exceptia numerarului, nu figureaza in bilantul institutiei de credit, chiar daca se refera la angajamente proprii sau in contul tertilor.

Ø     Credite consortiale de finantare

In cazul acestor credite, fiecare institutie de credit care face parte din consortiu sau sindicat prezinta doar acea parte din credit pe care aceasta a finantat-o.

Ø     Fonduri administrate

Fonduri pe care o institutie de credit le administreaza in nume propriu, dar in contul unei terte parti trebuie prezentate in bilant daca institutia de credit achizitioneaza titlul legal pentru activele respective. Valoarea totala a unor asemenea active si datorii trebuie sa fie prezentata separat, sau in notele explicative, detaliate conform diferitelor elemente de Activ si Pasiv.

Activele achizitionate in numele si in contul unei terte parti nu trebuie sa fie prezentate in bilant.

2.3. Planul de conturi pentru institutiile de credit

Planul de conturi in vigoare pentru institutiile de credit cuprinde urmatoarele conturi:

Clasa 1 - Operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare grupeaza conturi care reflecta tranzactiile efectuate de banci in lei si valute prin trezoreria proprie, in nume propriu si in relatii cu alte banci partenere, inclusiv cu banca centrala;

Clasa 2 - Operatiuni cu clientela regrupeaza conturi care tin evidenta relatiilor bancii cu clientii, persoane fizice si persoane juridice, atat sub aspectul gamei de tranzactii solicitate de clienti, cat si sub aspectul naturii clientelei;

Clasa 3 - Operatiuni cu titluri si operatiuni diverse cuprinde conturi in care sunt inregistrate operatiunile cu titluri de valoare, efectuate in nume propriu, dar si in numele clientilor. O componenta importanta a acestei clase de conturi o reprezinta structura contabila specifica relatiilor intre sediile aceleiasi banci, denumite in practica bancara, decontari interbancare;

Clasa 4 - Valori imobilizate este alcatuita din conturi care evidentiaza aspecte legate de imobilizarile bancilor, dar si conturi care sunt specifice activitatilor de leasing si creditare subordonata;

Clasa 5 - Capitaluri proprii, asimilate si provizioane este clasa conturilor de surse proprii ale bancilor unde sunt reflectate rezultatul exercitiului si rezultatul reportat;

Clasa 6 - Cheltuieli reuneste conturi care evidentiaza cheltuielile dupa natura;

Clasa 7 - Venituri reuneste conturi care evidentiaza veniturile dupa provenienta;

Clasa 9 - Operatiuni in afara bilantului cuprinde conturi care inregistreaza angajamente bancare ce nu afecteaza patrimoniul bancar.

Clasele de conturi sunt simbolizate cu o cifra si nu au functie contabila. Ele contin grupe de conturi, care de asemenea nu au functii contabile si care sunt simbolizate cu doua cifre. Grupele sunt formate din conturi sintetice de gradul I, simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul al doilea, simbolizate cu patru cifre si conturi sintetice de gradul al treilea, simbolizate cu cinci cifre.

Conturile de provizioane isi gasesc locul in fiecare dintre primele patru clase. In toate cazurile ele sunt cuprinse in grupe care au pe pozitia a doua in simbol, cifra 9. provizioanele create pentru evenimentele consemnate in conturile acestor clase sunt deprecierile potentiale ale valorilor rezultate din tranzactii ce fac obiectul activitatii principale a unei banci, adica: relatii interbancare, relatii cu clientii, tranzactii cu titluri si alte operatii specifice.

O alta caracteristica a primelor patru clase este aceea ca in toate se regaseste o grupa de conturi care are pe pozitia a doua in simbol, cifra 8. Aceste grupe reunesc conturi de creante restante si indoielnice pentru relatiile intre banci, operatiunile cu clientii, cele cu titluri si respectiv credite subordonate si leasing. Toate acestea trag dupa ele dobanzi penalizatoare, comisioane suplimentare etc.

Conturile de cheltuieli si venituri au simboluri construite in asa fel incat sa putem identifica din simpla citire evenimentul care le-a generat. De exemplu: pentru inregistrarea unui depozit interbancare la banca deponenta (titulara) se foloseste contul 131 "Depozite la banci", iar dobanda aferenta acestui depozit, care este venit al bancii, se contabilizeaza in contul 7013 "Dobanzi de la conturile de depozit la banci". Daca mentinem genul de operatiune, constituire de depozit de catre o persoana fizica, atunci conturile afectate vor fi: 253 "Conturi de depozite" si 6025 "Dobanzi la conturile de depozite".

2.4. Utilizarea codurilor IBAN in Romania

Incepand cu 1 septembrie 2004 toate instructiunile de plata primite de la clienti se executa de catre banci doar in masura in care contin codurile IBAN ale conturilor.

Codul IBAN (International Bank Account Number) inseamna un sir de caractere care identifica, in mod unic la nivel international, contul unui client la o institutie, cont utilizat pentru efectuarea platilor in cadrul sistemelor de plati. Procesul de generare al codurilor IBAN este unic si se desfasoara conform unei proceduri explicitate prin regulament BNR.

Structura codului IBAN pentru Romania cuprinde un sir de 24 de caractere alfanumerice care citite de la dreapta la stanga, au urmatoarea semnificatie:

Numar

caractere

Tipul

caracterelor

Semnificatie

Alfabetice

Codul de tara al Romaniei (respectiv "RO")

Numerice

Caractere de verificare a codului IBAN (determinate dupa o metoda standard prezentata in regulament)

Alfabetice

Caractere care identifica in mod unic institutia, respectiv primele patru caractere ale codului BIC (Bank Identifier Code) atribuit institutiei

Alfanumerice

Caractere care identifica in mod unic unitatea teritoriala a institutiei si contul clientului de la respective unitate teritoriala

Caracterele eligibile pot fi majuscule din alfabetul latin si cifre arabe, de la 0 la 9, fara caractere de separare sau spatii. Ultimele 16 caractere, care identifica unitatea teritoriala si contul clientului se stabilesc de catre banca respectiva si se comunica Directiei de Supraveghere din BNR.

Structura codului IBAN in Romania se suprapune modelului:

ROxxYYYYZZZZZZZZZZZZZZZZPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1043
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved