Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micCONTINUT CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BENEFICIARII PRIVATI

pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj-(DOCUMENT A.P.D.R.P.)

I.  Partile scrise

Date generale

Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia

Scurt istoric al solicitantului

Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivelel activitati)

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RON-

Bucati

1.CLADIRI TOTAL

1.1 detaliati.......

1.n detaliati......

2.UTILAJE TOTAL

2.1 detaliati.......

2.n detaliati......

3.ANIMALE

3.1 detaliati.......

3.n detaliati......

4.ALTELE - detaliati

TOTAL

TERENURI

Nr.crt

Amplasare Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) / Categoria de folosinta

Valoarea contabila

- RON-

Regim juridic

Descrierea proiectului

Denumirea investitiei

Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).

Amplasamentul proiectului (regiunea, judetul, localitatea)

Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv investitii in infrastructura de primire turistica; investitii in activitati recreationale; dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural; investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. (pentru modernizari se va descrie succint si situatia existenta)

In cazul investitiilor in agro-turism se va descrie succint activitatea din cadrul fermei pornind de la definitia agroturismului .

In cazul investitiilor care au in componenta si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii turistice se va descrie investitia de producere a energiei din surse regenerabile si se va prezenta devizul estimativ aferent acestor cheltuileli.

Pentru proiectele care prevad prin activitatea propusa pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, in vederea amenajarii structurilor de primire turistice se vor descrie obiectele respective.

Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

POTENTIALII     FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii prime/materiale auxiliare/produse/servicii

Adresa

Produs furnizat si cantitate aproximativa

Valoare aproximativa

-RON-

% din total achizitiiPOTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt

Client (Denumire si adresa)

Valoare

-RON -

% din vanzari

n

Date tehnice ale investitiei

Date generale

Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare

Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) - daca investitia o impune

Caracteristicile principale ale constructiilor

Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit

Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.

Structura constructiva

Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.

Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)

Instalatii aferente constructiilor

Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.

Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora

Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate

Avize si acorduri

Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:

- certificatul de urbanism cu respectarea prevederilor din PUG, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;

- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).

Nr.crt

Denumire/Tip

utilaj/echipament

Numar bucati

Valoare fara TVA

-RON-

TVA

-RON-

Total cu TVA

-RON-

Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Costul estimativ al investitiei

Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate, (pe categorii de ch eligibile si neeligibile).

Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. - Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor aferente cap. 4 se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligibile.

In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

In situatia in care valorile bunurilor/servciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele oare. Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul 3.8 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita.   

Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de ..........RON, ajutorul public nerambursabil este de .........RON.

Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.

Curs    Euro / leu ......din data de.....

Procent finantare publica = .....%

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Total

- RON-

Euro
-RON-

Euro

- RON-

Euro

Ajutor public nerambursabil

Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

- autofinantare

- imprumuturi

TOTAL PROIECT

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.

Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea procentului.

Date privind forta de munca :

Total personal existent ...........

din care personal de executie ...........

. 2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Locuri de munca nou-create ...........

Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) , relevante pentru proiect

II.      Partile desenate

- Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:5.000)

- Plan general (1:5.000-1:500)

- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)

- Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii

Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

III. Pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei se vor completa proiectiile financiare si indicatori financiari Anexele B (pentru persoane juridice ) sau Anexele C (pentru persoane fizice autorizate, asociatii familiale si persoane fizice).

Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

Prognoza veniturilor

Prognoza cheltuielilor

Proiectia contului de profit si pierdere

Bilant sintetic previzionat

Flux de numerar

Indicatori financiari

ATENTIE: Sheeturile "Prognoza veniturilor"- Anexa B1, "Prognoza cheltuielilor" - Anexa B2, "CPP"- Anexa B3 , "Bilant" - Anexa B4, "FN An 1-5" - Anexa B8, "Indicatori"- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioada de cinci ani de la darea in explotare a investitiei din proiect, respectiv de la finalizarea investitiei . Sheeturile "FN An 1I"- Anexa B5, "FN An 2I" - Anexa B6, "FN An 3I" - Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, asociatiile familiale si persoane fizice (Anexe C)

Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

2.3 Indicatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII PROIECTIILOR FINANCIARE

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR B

Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul

anterior depunerii proiectului!

1.1 Prognoza veniturilor

Se va completa Anexa B1 Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie  cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii :

gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica estimata in urma realizarii investitiei

corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi incheiate;

modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate

Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

1.2 Prognoza cheltuielilor

Se va completa Anexa B2 Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie  cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii :

- urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ;

- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ;

- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;

- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ;

Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

1.3 Proiectia contului de profit si pierdere

In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza)

Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 Venituri Financiare , 13  Cheltuieli privind dobanzile (atat pentru creditul ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul), cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate), 14  Alte cheltuieli financiare  , 18 Impozit pe profit/cifra de afaceri , restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile).

1.4 Bilant sintetic previzionat

Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de previzionare a posturilor din bilant.

Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant avand in vedere urmatoarele:

in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se completeaza);

valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate vandute in perioada respectiva;

valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile prevazute in contul de profit si pierdere);valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de fabricatie, etc.) si alte elemente considerate relevante.

casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade din linia S;

datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an - se previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii.

datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - se previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu si lung primite (daca este cazul), de soldul si graficul de plata a datoriilor reesalonate(daca este cazul); se vor evidentia de asemenea datoriile catre actionari/asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii financiare.

subventii pentru investitii - se inscriu soldul existent /previzionat (daca este cazul) si incasarile primite prin programul FEADR;

capitalurile proprii - se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute, rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent;

se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar;

1.5 Flux de numerar

Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului.

In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii :

- se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni;

- atentie la randul  Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei  acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune !

- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta ;

Atentie: Durata maxima de executie a investitiei cofinantata din FEADR este de 3 ani de la data incheierii contractului de finantare si prin exceptie, pentru investitiile in achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport stabilite prin fisa masurii durata maxima de executie este de 2 ani.

1.6 Indicatori financiari

Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei.

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele

Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.

Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) tinand cont de preturi/tarife pe unitatea de masura diferentiat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1  Prognoza Veniturilor  randul  Total venituri din exploatare  aferente perioadelor respective (Total An1,. , Total An 5).

Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente.

Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare si se calculeaza in functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2  Prognoza Cheltuielilor randul  Cheltuieli pentru exploatare - total aferente perioadelor respective (Total An1,. , Total An 5).

Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% din Ve.

Rezultatul din activitatea curenta (Re) se calculeaza: Re = Ve - Ce - trebuie sa fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati

Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - trebuie sa fie maxim 12 ani ;

Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani).

Se calculeaza astfel :

Unde:

Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.

Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% pentru anii evaluati;

Se calculeaza astfel :

  1. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati ;

RAFN  = Flux de numerar din exploatare / (dobanzi + plati leasing + rambursarea datoriilor);

Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P   Flux de numerar din activitatea de exploatare  care se imparte la randul C  Total iesiri de lichiditati prin finantare .

Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie sa fie maximum 60% pentru anii evaluati ;

Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

unde :

TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;

TAi= total active in anul i ;

  1. Rata de actualizare - este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

unde:

r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobanzii de refinantare BCE (4%) + marja de risc pe tara (4%) evaluata de catre Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce condiiile pietei monetare europene se schimba, se impune introducerea unei aproximari unitare)

  1. Valoarea actualizata neta(VAN) - trebuie sa fie pozitiva;

Este calculata astfel:

FNi = flux de lichiditati net din anul i;

FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i

VI = valoarea investitiei ;

Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8  Flux de numerar  trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,. , Total An 5).

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica - Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C

Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare.

Atentie la randul  Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei  acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

Atentie: Durata maxima de executie a investitiei cofinantata din FEADR este de 3 ani de la data incheierii contractului de finantare si prin exceptie, pentru investitiile in achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si a altor mijloace de transport stabilite prin fisa masurii durata maxima de executie este de 2 ani.

2.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.

Atentie la randul  Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei  acesta nu poate fi negativ in nici unul din anii de previziune!

2.3 Indicatori financiari

ATENTIE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Studiului de fezabilitate, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei.

Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ.

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele:

Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.

Durata de recuperare a investitiei (Dr) - trebuie sa fie maxim 12 ani ;

Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani).

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati

Valoarea actualizata neta(VAN) - trebuie sa fie pozitiva

Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4  Flux de numerar  trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.

In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica - Anexa C1 la Anexa C5 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).Agroturismul este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole ce presupune imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul acesteia si este caracterizata prin oferirea cazarii si asigurarea partiala a hranei din produse obtinute in propria gospodarie, precum si implicarea turistului in activitatile gospodaresti, constituind o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1330
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved