Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor

diverse+ Font mai mare | - Font mai micOrganizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a PenitenciarelorProbleme:

1. Prevederile legale in baza carora isi desfasoara activitatea Administratia Nationala a Penitenciarelor;

2. Atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

3. Structura organizatorica a Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

4. Unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

1.Prevederile legale in baza carora isi desfasoara activitatea Administratia Nationala a Penitenciarelor

Administratia Nationala a Penitenciarelor este o institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, care functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei si face parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului avand ca scop coordonarea si controlul activitatilor unitatilor care se organizeaza si functioneaza in subordinea sa.

Activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se desfasoara in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

 • Constitutia Romaniei;
 • Declaratia Universala a Drepturilor Omului;
 • Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;
 • Pactul international cu privire la drepturile civile si politice;
 • Recomandarile Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor;
 • Legea nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei;

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si a actelor normative date in aplicarea acestei legi.

-Legea nr.83 privind modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Finantarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, potrivit legii.

Administratia Nationala a Penitenciarelor aplica in domeniile ce o privesc strategia Guvernului Romaniei in executarea pedepselor si masurilor privative de libertate pronuntate de instantele judecatoresti.

Administratia Nationala a Penitenciarelor contribuie la apararea ordinii publice si a sigurantei nationale prin asigurarea pazei, escortarii, supravegherii, aplicarea regimului de detentie si organizarea de activitati de asistenta sociala si educatie destinate reinsertiei sociale a persoanelor private de libertate.

Activitatea profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare se desfasoara in interesul comunitatii si al persoanelor care executa pedepse privative de libertate, in limitele competentelor stabilite prin lege.

In indeplinirea atributiilor ce ii revin, Administratia Nationala a Penitenciarelor coopereaza, pe baza de protocoale, cu institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu alte institutii ale statului, precum si cu asociatii si organizatii neguvernamentale.

Rolul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau din perspectiva alinierii la standardele europene este unul major, avandu-se in vedere ca gradul de "europenizare" al sistemului penitenciar reprezinta un criteriu de evaluare al reformelor legislative si al politicilor sociale din Romania.

Activitatea sistemului penitenciar ca parte integranta a procesului de infaptuire a justitiei are drept scop asigurarea conditiilor necesare pentru executarea pedepselor cu inchisoarea si se realizeaza, pe de o parte, prin privarea de libertate a persoanelor care au savarsit fapte penale, iar pe de alta parte, prin aplicarea tratamentului penitenciar adecvat regimului de detinere stabilit pentru diferite categorii de persoane private de libertate.

Prin activitatile desfasurate, Administratia Nationala a Penitenciarelor asigura executarea pedepselor privative de libertate pronuntate de instantele de judecata, a masurii arestarii preventive si a masurii educative de internare a delincventilor minori in centre de reeducare. Totodata, structura administratiei penitenciare este centralizata, cu o delegare destul de redusa a competentelor catre penitenciare.

Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt reglementate de Legea nr. 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu modificarile ulterioare, precum si de prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2003/C din 22 iulie 2008.

Administratia Nationala a Penitenciarelor are sediul in Bucuresti, strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, pagina web: www.anp-just.ro.

2.Atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor

In realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Administratia Nationala a Penitenciarelor exercita, in principal, urmatoarele atributii:

organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a masurii arestarii preventive si a masurii educative de internare a minorilor in centre de reeducare, pronuntate de instantele judecatoresti;

coordoneaza, indruma si controleaza asigurarea pazei, escortarii si supravegherii condamnatilor, arestatilor preventiv si minorilor din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, astfel incat sa se asigure prevenirea evenimentelor negative;

elaboreaza strategia de aplicare a regimului penitenciar, urmareste transpunerea ei in practica, tine evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate si urmareste folosirea lor la activitati productive, potrivit legii;

controleaza si ia masuri pentru executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, transferul acestora la organele de urmarire penala sau la alte locuri de detinere;

organizeaza, controleaza, indruma si sprijina activitatile privind asigurarea dreptului la asistenta medicala a persoanelor private de libertate si a personalului din sistemul administratiei penitenciare;

evalueaza nevoile de asistenta sociala, educatie si terapeutice ale persoanelor private de libertate si stabileste strategia si modalitatile de realizare a activitatilor de reintegrare sociala a acestora;

organizeaza si indruma activitatea de pregatire scolara si de calificare a persoanelor private de libertate si coordoneaza planificarea etapelor si a programelor educationale;

planifica, organizeaza si coordoneaza activitatile destinate executarii pedepselor, inzestrarii, dotarii si asigurarii cu bunuri si mijloace materiale in functie de obiectivele sistemului penitenciar, prioritatile si resursele materiale si financiare avute la dispozitie si urmareste derularea contractelor de achizitii, conform legii;

elaboreaza programe anuale si de perspectiva pentru investitii si reparatii capitale ale spatiilor de detinere, precum si realizarea locuintelor de serviciu si interventie pentru personal;

coordoneaza nemijlocit aplicarea si respectarea legilor, instructiunilor si ordinelor ministrului justitiei si deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, referitoare la problematica resurselor umane, aplica legislatia specifica numirii si eliberarii din functie a personalului, a recompensarii si sanctionarii acestuia;

elaboreaza, organizeaza si coordoneaza programele de formare, pregatire si perfectionare profesionala a personalului din sistemul penitenciar, prin centrele de pregatire proprii, precum si activitatea de perfectionare continua a pregatirii de specialitate desfasurate in unitati;

organizeaza, indruma si coordoneaza activitatile de mentinere a capacitatii de interventie si actiune a unitatilor, de intocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unitatilor de la starea organizatorica de pace la starea organizatorica de razboi;

elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate, pe care il propune spre avizare ministrului justitiei, asigura executarea bugetului in conditiile legii, indruma si controleaza respectarea dispozitiilor legale pe linie financiar-contabila;

asigura administrarea patrimoniului potrivit dispozitiilor legale, organizeaza si asigura alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotare;

indruma, controleaza si ia masuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la evidenta, intocmirea, multiplicarea, manipularea, pastrarea si transportul documentelor clasificate;

elaboreaza studii, efectueaza analize si intocmeste proiecte de acte normative privind organizarea si activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate si le prezinta ministrului justitiei pentru a decide;

organizeaza activitatea de relatii publice, indruma si coordoneaza activitatile de primire, evidenta si solutionare a petitiilor;

asigura sistemul informatic integrat, prelucrarea datelor, realizarea, implementarea si exploatarea aplicatiilor informatice pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate;

reprezinta in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie interesele Administratiei Nationale a Penitenciarelor si coordoneaza aceasta activitate la nivelul unitatilor subordonate.

In realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Administratia Nationala a Penitenciarelor indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

3.Structura organizatorica

Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se exercita de catre directorul general.

Functia de director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se ocupa prin concurs, la care pot participa numai ofiterii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare si magistratii. Magistratii declarati admisi la concurs sunt detasati pe functia pentru care au candidat, pe perioada mandatului.

Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se numeste pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru inca 4 ani.

Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de director general in sistemul administratiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justitiei. In cazul judecatorilor si procurorilor numiti directori generali, detasarea in cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se dispune de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justitiei.

Directorul general conduce intreaga activitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si o reprezinta in raporturile cu Ministerul Justitiei si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de lege si de ministrul justitiei.

Pentru aplicarea in mod unitar in unitatile subordonate a prevederilor privind obiectivele Administratiei Nationale a Penitenciarelor, directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde in fata ministrului justitiei de intreaga activitate desfasurata de administratia penitenciara.

Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.

Directorul general, in calitate de ordonator secundar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorului de drept, precum si altor persoane imputernicite special in acest scop.

In activitatea de conducere a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncti, numiti prin ordin al ministrului justitiei care angajeaza si reprezinta administratia penitenciara pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general.

Prin decizie scrisa, directorul general stabileste conditiile in care, in perioada absentei sale, directorul general adjunct care il inlocuieste de drept exercita atributiile ce ii revin in aceasta calitate.

Functia de director general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se ocupa prin concurs, la care pot participa numai functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare.

Directorii generali adjuncti coordoneaza activitatile stabilite prin decizie a directorului general.

Consiliul de conducere al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

In cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza Consiliul de conducere, ca organ consultativ in stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii, avand ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncti, directorii si sefii de servicii independente.

Componenta nominala a Consiliului de conducere se aproba prin decizie a directorului general.

Presedintele Consiliului de conducere este directorul general.

Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea oricarui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate.

In lipsa directorului general, atributiile presedintelui Consiliului de conducere se exercita de unul dintre directorii generali adjuncti, desemnat prin decizie a directorului general.

In Consiliul de conducere se stabilesc masuri de imbunatatire a activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate.

Compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor

In structura organizatorica a aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza directii, servicii independente, servicii, sectii, birouri, compartimente sau colective temporare, infiintate prin ordin al ministrului justitiei.

Compartimentele din structura organizatorica a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si modul de subordonare a activitatii acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

Directia siguranta detinerii si regim penitenciar

Directia siguranta detinerii si regim penitenciar este structura specializata a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care:

 • organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a masurii arestarii preventive si a masurii educative de internare a minorilor in centre de reeducare, pronuntate de instantele judecatoresti;
 • coordoneaza, indruma si controleaza asigurarea pazei, escortarii si supravegherii condamnatilor, arestatilor preventiv si minorilor din unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, astfel incat sa se asigure prevenirea evenimentelor negative;
 • elaboreaza strategia de aplicare a regimului penitenciar, urmareste transpunerea ei in practica, tine evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate si urmareste folosirea lor la activitati productive, potrivit legii;
 • controleaza si ia masuri pentru executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, transferul acestora la organele de urmarire penala sau la alte locuri de detinere.

Directia siguranta detinerii si regim penitenciar are urmatoarea structura:

Serviciul regim penitenciar;

Serviciul siguranta detinerii;

Serviciul evidenta si transfer;

Biroul organizarea muncii.

Directia reintegrare sociala

Directia reintegrare sociala este structura specializata care defineste, coordoneaza, implementeaza si evalueaza directiile de actiune, in vederea aplicarii politicilor penale in domeniul asistentei educative si psihosociale a persoanelor private de libertate, aflate in sistemul penitenciar si care indeplineste, in principal, urmatoarele atributii generale:

 • stabileste, evalueaza si propune imbunatatirea cadrului normativ de reglementare a activitatilor de asistenta psihosociala si educatie desfasurate in unitatile penitenciare;
 • elaboreaza, implementeaza, evalueaza si imbunatateste metodologiile de lucru, programele si activitatile de asistenta psihosociala si educative destinate persoanelor private de libertate aflate in penitenciare, in penitenciare pentru minori si tineri, in penitenciare pentru femei, in penitenciare-spital si in centre de reeducare;
 • organizeaza, monitorizeaza, evalueaza si indruma activitatile realizate de catre personalul specializat din unitatile de detentie;
 • evalueaza necesarul de personal implicat in activitatile de asistenta psihosociala si educatie si intreprinde demersurile necesare pentru adecvarea acestora la standardele nationale in domeniul educatiei si asistentei psihosociale a persoanelor private de libertate in materie de stat de organizare, particularizat in functie de locul de detinere - tip de asezamant, efectiv de persoane aflate in custodie etc.;
 • identifica necesitatile de pregatire profesionala ale personalului de asistenta psihosociala si educatie in vederea initierii si derularii unor cursuri de formare profesionala;

Structura Directiei reintegrare sociala este urmatoarea:

Serviciul asistenta psihosociala;

Serviciul educatie;

Compartiment persoane vulnerabile.

. Directia economico-administrativa

Directia economico-administrativa asigura suportul tehnico-economic al activitatii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin valorificarea potentialului uman, material si financiar existent in administrare si punerea in aplicare a actelor normative, a ordinelor ministrului justitiei si a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si care indeplineste in principal urmatoarele atributii:

 • asigura resursele umane, financiare si materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii economico-administrative a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate;
 • planifica, evalueaza si conduce activitatile economico-administrative ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale unitatilor subordonate;
 • stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile structurilor implicate in procesul bugetar;
 • elaboreaza sau aproba, dupa caz, norme tehnice, modele sau mostre referitoare la bunurile si materialele necesare sistemului penitenciar;
 • coordoneaza activitatile de intretinere si dezvoltare a patrimoniului imobiliar si infrastructura sistemului penitenciar.

Structura Directiei economico-administrative este urmatoarea:

Serviciul logistica;

Serviciul financiar-contabilitate;

Serviciul planificare si executie bugetara, salarizare;

Biroul cazarmare, constructii, investitii.

. Directia management resurse umane

Directia management resurse umane este structura care asigura aplicarea unitara a legilor, ordonantelor, ordonantelor de urgenta, hotararilor Guvernului, ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei si a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, referitoare la strategia, politicile de personal si dezvoltarea organizationala a sistemului administratiei penitenciare indeplinind, in general urmatoarele atributii:

elaboreaza si fundamenteaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea si valorizarea, prin programe pe termen scurt, mediu si lung, a capitalului resurselor umane la nivel central si al unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor si propune conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor planuri concrete de actiune pentru aplicarea acestora;

asigura intocmirea, organizarea si pastrarea documentelor de evidenta a functionarilor publici cu statut special, precum si a personalului contractual din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate si opereaza in aceste documente si in baza de date toate schimbarile socioprofesionale survenite in situatia acestor persoane;

organizeaza, coordoneaza si verifica, in conditiile legii, activitatea de pregatire profesionala a personalului din sistemul administratiei penitenciare;

coordoneaza actiunea de recrutare si selectionare a candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru sistemul administratiei penitenciare si intocmeste documentele necesare prezentarii acestora la concursurile de admitere;

coordoneaza sau organizeaza examenele si concursurile ce se desfasoara in vederea ocuparii posturilor vacante din aparatul central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acestuia, cu exceptia celor prevazute cu studii superioare pentru sectorul medical;

coordoneaza si asigura incadrarea statelor de organizare ale unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu personalul necesar, conform criteriilor stabilite prin actele normative in vigoare, cerintelor posturilor si dinamicii de personal, aprobate de Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Directia management resurse umane are urmatoarea structura:

a) Serviciul evidenta personal;

b) Serviciul resurse umane;

c) Serviciul formare profesionala.

Directia medicala

Directia medicala asigura aplicarea unitara in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor a normelor si reglementarilor privind promovarea si pastrarea starii de sanatate a persoanelor aflate in custodie, pe perioada cat acestea executa o pedeapsa privativa de libertate, in conditii similare celor oferite in reteaua sanitara publica si in concordanta cu legislatia proprie sistemului penitenciar, indeplinind ,in principal, urmatoarele atributii:

 • organizeaza, indruma, evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza modul de acordare a asistentei medicale in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit prevederilor legale;
 • stabileste necesarul de aparatura si tehnica medicala, substante imunologice, deparazitare, dezinfectante si imprimate sanitare, pentru unitatile aflate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, si transmite directiilor de specialitate propunerea de achizitionare a acestora;
 • reprezinta Administratia Nationala a Penitenciarelor in Comisia superioara de medicina legala si in Comisia de noua expertiza pentru amanarea, intreruperea executarii pedepsei, suspendarea urmaririi penale sau a judecatii pe motive de boala;
 • asigura asistenta medicala curativa la locul de munca pentru personalul angajat;
 • coordoneaza activitatile de promovare a sanatatii si educatia pentru sanatate in randul persoanelor private de libertate, prin intermediul programelor de educatie pentru sanatate si promovare a sanatatii;
 • coordoneaza activitatea de prevenire, supraveghere si control al bolilor transmisibile si netransmisibile - asigurarea imunizarilor, controlul epidemiilor, supravegherea bolilor si a factorilor de risc comportamentali, prevenirea accidentelor.

Directia medicala are urmatoarea structura:

a) Serviciul asistenta medicala;

b) Serviciul sanatate publica si programe.

Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT

Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT este compartimentul de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor care coordoneaza activitatea informatica in scopul constituirii unui sistem informatic si de comunicatii unit urmarind  sa existe un flux permanent de informatii, atat la nivelul fiecarei locatii, cat si intre acestea si, in acelasi timp, intre unitatile penitenciare si sediul central.

Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

 • coordoneaza, indruma si verifica din punct de vedere tehnic, metodologic si profesional activitatea informatica din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate si ia masuri pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor stabilite prin proiectele de informatizare initiate de Administratia Nationala a Penitenciarelor sau de institutiile ierarhic superioare;
 • gestioneaza versiunile aplicatiilor software instalate in sistemul administratiei penitenciare, atat aplicatii de baza, cat si specifice;
 • realizeaza aplicatii in baza analizelor de sistem efectuate;
 • asigura instruirea utilizatorilor in vederea utilizarii aplicatiilor dedicate;
 • ofera asistenta tehnica unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea asigurarii functionarii aplicatiilor dedicate.

Directia tehnologia informatiei si comunicatii IT are urmatoarea structura:

a) Serviciul gestiune software, analiza si programare;

b) Serviciul administrare si securitate tehnica de calcul si comunicatii IT.

Directia inspectie penitenciara

Directia inspectie penitenciara, subordonata nemijlocit directorului general, este structura specializata in executarea inspectiilor si controalelor, verificarea petitiilor si cercetarea administrativa a faptelor savarsite de personalul din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate actionand pentru informarea operativa a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la aplicarea legislatiei executional-penale si evolutia problematicii specifice sistemului administratiei penitenciare.

Directia inspectie penitenciara indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

 • verifica prin inspectii generale si controale tematice sau inopinate modul in care directiile, serviciile, birourile si compartimentele din Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si unitatile subordonate acesteia actioneaza pentru aplicarea prevederilor legilor, ordonantelor, ordonantelor de urgenta, hotararilor Guvernului, regulamentelor, ordinelor, instructiunilor si dispozitiilor interne in indeplinirea atributiilor specifice;
 • pune la dispozitie directiilor si serviciilor de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatilor subordonate date, informatii si concluzii desprinse din inspectiile si controalele efectuate;
 • prezinta directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor raportul cuprinzand concluziile si propunerile de masuri disciplinare si administrative care se impun ca urmare a inspectiilor generale si controalelor efectuate;
 • examineaza si verifica petitiile adresate directorului general, in legatura cu abaterile disciplinare ori alte fapte savarsite de personalul cu functii de conducere, numit de ministrul justitiei si/sau directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, efectuand si cercetarea administrativa in cazul prejudiciilor produse Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
 • initiaza studii si sinteze cu privire la prevenirea si combaterea coruptiei, a abuzului si neglijentei in serviciu, verifica respectarea procedurilor legale, a standardelor profesionale si moralitatii persoanelor angajate in sistemul penitenciar.

Directia inspectie penitenciara are urmatoarea structura:

a) Serviciul control;

b) Serviciul sesizari si sinteza.

Directia prevenirii criminalitatii si terorismului

Directia pentru prevenirea criminalitatii si terorismului este structura de specialitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor prin care se asigura organizarea si coordonarea, prin metode si mijloace specifice, a activitatilor de prevenire a criminalitatii organizate, coruptiei si terorismului, in locurile si mediile unde se desfasoara activitati specifice cu persoanele private de libertate sau cu personalul din sistemul penitenciar.

Directia are urmatoarele atributii:

 • identificarea si prevenirea faptelor, situatiilor si imprejurarilor de nerespectare de catre personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si al unitatilor subordonate a drepturilor detinutilor ori de supunere a acestora la tortura, tratamente inumane sau degradante, a prevederilor legale ce pot favoriza ori genera evenimente grave, a actelor de coruptie sau a altor fapte ce constituie incalcari ale legii;
 • colaborarea cu institutiile abilitate in realizarea actiunilor de protejare a persoanelor incluse in Programul de protectie a martorilor, care se afla in stare de arest preventiv sau executa o pedeapsa privativa de libertate;
 • identificarea si prevenirea actiunilor specifice criminalitatii, criminalitatii organizate, terorismului si coruptiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinte periculoase pentru siguranta detentiei, precum si a oricaror situatii sau imprejurari din care pot rezulta asemenea pericole, precum si colaborarea cu institutiile abilitate in vederea combaterii acestora;
 • identificarea persoanelor aflate in detentie (arestati preventiv sau condamnati), care au avut sau continua sa aiba legaturi cu organizatii ori grupari teroriste sau de criminalitate organizata si semnalarea catre institutiile abilitate atunci cand exista indicii ca este iminenta incalcarea legii.
 • identificarea persoanelor aflate in detentie, care intentioneaza organizarea unor actiuni violente indreptate impotriva personalului administratiei penitenciare, judecatorilor, procurorilor, politistilor sau altor persoane ale caror functii implica exercitiul autoritatii publice ori care se afla in diverse imprejurari in mediul penitenciar;
 • informarea prompta si completa a conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a ministrului justitiei,  atunci cand sunt descoperite indicii referitoare la savarsirea de abateri disciplinare de catre personalul Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori la savarsirea de infractiuni de catre acestia sau de catre persoanele aflate in detentie, in vederea luarii masurilor care se impun;
 • colaborarea cu organele de urmarire penala si cu instantele de judecata, la cererea acestora, in scopul prevenirii criminalitatii, criminalitatii organizate, coruptiei si terorismului.

Directia pentru prevenirea criminalitatii si terorismului are urmatoarea structura:

a) Serviciul prevenirea criminalitatii si terorismului;

b) Biroul de analiza, studii si programe preventive.

. Directia contencios si elaborare acte normative

Directia contencios si elaborare acte normative asigura indeplinirea atributiilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor privind elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul sau de activitate, organizarea documentarii juridice si reprezentarea intereselor Administratiei Nationale a Penitenciarelor in fata instantelor judecatoresti precum si a altor organe de jurisdictie coordonand aceasta activitate si la nivelul unitatilor subordonate.

Directia contencios si elaborare acte normative indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

 • intocmeste proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul de activitate al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, colaborand in acest scop cu compartimentele de resort din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
 • urmareste sistematizarea legislatiei, evidentiaza paralelisme in reglementari, necorelarile dintre unele acte normative, contradictiile dintre actele normative, facand propunerile corespunzatoare;
 • intocmeste puncte de vedere cu privire la problemele de drept ce se ivesc in activitatea de aplicare a actelor normative;
 • reprezinta Administratia Nationala a Penitenciarelor, pe baza delegatiei date de directorul general, si apara drepturile si interesele acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu alte organe, cu persoane fizice ori juridice si/sau formuleaza propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;
 • elaboreaza si prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind necesitatea exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti nefavorabile Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Directia contencios si elaborare acte normative are urmatoarea structura:

a)     Serviciul contencios si contracte;

b)  Serviciul metodologie si elaborare acte normative.

. Serviciul cooperare si programe

Serviciul cooperare si programe este structura specializata care asigura accesarea si implementarea fondurilor externe si cooperarea cu administratiile penitenciare din strainatate sau cu alte institutii si organisme internationale, indeplinind, in principal urmatoarele atributii:

deruleaza si monitorizeaza activitatile prevazute in programele de parteneriat cu alte administratii penitenciare din strainatate, conform protocoalelor sau acordurilor incheiate;

asigura reprezentarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la reuniunile interne si internationale in domeniul penitenciar;

initiaza, mentine si dezvolta relatii de colaborare cu administratii penitenciare din strainatate;

negociaza, implementeaza si monitorizeaza in calitate de beneficiar final, programele finantate de Uniunea Europeana din fondurile PHARE ca instrument de preaderare si din alte fonduri post-aderare de care Romania va beneficia in calitate de stat membru al Uniunii Europene, programele dezvoltate pe linie bilaterala cu guvernele altor state care acorda asistenta tehnica sau financiara pentru sistemul penitenciar, programele de asistenta cu alta finantare, in cadrul cooperarii cu organizatii neguvernamentale in vederea dezvoltarii sistemului penitenciar.

Structura Serviciului cooperare si programe este urmatoarea:

a) Biroul accesare si implementare programe;

b) Compartimentul cooperare cu institutii externe.

Serviciul informatii clasificate

Serviciul informatii clasificate este structura de specialitate care elaboreaza, implementeaza si monitorizeaza aplicarea ansamblului de masuri de natura juridica, procedurala, fizica si de protectie a personalului, destinate securitatii documentelor si materialelor clasificate la nivelul aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si la nivelul unitatilor subordonate, potrivit legii, indeplinind in principal urmatoarele atributii:

elaboreaza normele interne privind protectia informatiilor clasificate in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

coordoneaza activitati specifice domeniului protectiei informatiilor clasificate;

organizeaza activitati specifice de evidenta a certificatelor de securitate/autorizatiilor de acces pentru personalul avizat a avea acces la informatii clasificate;

actualizeaza Programul de prevenire a scurgerii informatiilor clasificate si supune modificarile spre avizare la autoritatea desemnata de securitate competenta;

informeaza conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si structura de securitate despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate, propunand masurile necesare diminuarii riscurilor si inlaturarea acestora.

Serviciul cabinet si registratura generala

Serviciul cabinet si registratura generala este structura organizatorica, care asigura transmiterea informatiei si transparenta decizionala la nivelul sistemului administratiei penitenciare si organizeaza activitatea de primire, inregistrare, repartizare, evidenta si expediere a corespondentei adresate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Serviciul cabinet si registratura generala indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

organizeaza si participa la audientele acordate de catre directorul general/directorul adjunct sau persoana desemnata de catre acestia, notand in registrul de audienta problemele semnalate de petenti, si tine evidenta termenelor de solutionare a audientelor;

organizeaza consiliul de conducere si urmareste realizarea masurilor si a termenelor stabilite;

primeste, inregistreaza corespondenta adresata Administratiei Nationale a Penitenciarelor si o prezinta, in functie de obiectul acesteia, directorului general sau directorilor generali adjuncti, pentru a dispune prin rezolutie repartizarea spre competenta solutionare, conform atributiilor compartimentelor;

elaboreaza si propune, in colaborare cu directiile si serviciile din Administratia Nationala a Penitenciarelor, intocmirea ori modificarea nomenclatorului arhivistic;

realizeaza, actualizeaza si administreaza site-ul Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu sprijinul specialistilor si reprezentantilor directiilor ori serviciilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Structura serviciului cabinet si registratura generala este urmatoarea:

a)     Compartimentul cereri si registratura;

b)     Compartimentul arhiva;

c)     Compartimentul cabinet.

Serviciul psihologia personalului

Serviciul psihologia personalului este structura autorizata sa desfasoare activitati de examinare psihologica pentru sistemul administratiei penitenciare, in scop de selectie, evaluare si asistenta.

Serviciul psihologia personalului indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

organizeaza activitatea de examinare psihologica in sistemul administratiei penitenciare;

elaboreaza etaloane profesionale diferentiate pe categorii de personal si functii;

stabileste bateriile de teste adaptate specificului sistemului administratiei penitenciare;

examineaza psihologic persoanele inscrise la concursurile de ocupare a unor functii vacante, personalul din sistemul administratiei penitenciare implicat in evenimente profesionale grave si categoriile de personal cu risc crescut de aparitie a manifestarilor disfunctionale datorita lucrului in conditii de solicitare psihofizica crescuta;

asigura, cu acordul persoanelor in cauza, asistenta psihologica in situatii determinate de aparitia unor dificultati de natura personala sau profesionala.

Biroul relatii publice si mass-media

Biroul relatii publice si mass-media este structura organizatorica, care gestioneaza imaginea publica a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in plan intern si extern si asigura relationarea acesteia cu societatea, mass-media, comunitatea locala si institutiile statului de drept.

Biroul relatii publice si mass-media indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

elaboreaza strategia in domeniile comunicarii/imaginii relatiilor publice in functie de particularitatile si obiectivele institutiei si stabileste modalitatile de implementare a acesteia;

asigura transmiterea informatiilor de interes public conform prevederilor legale in vigoare;

elaboreaza comunicate de presa si ofera reprezentantilor mass-mediei informatiile solicitate;

organizeaza periodic conferinte de presa, informari si evenimente cu potential mediatic, pe diverse teme, intre conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si reprezentantii mass-mediei;

monitorizeaza presa si realizeaza un sumar al aparitiilor jurnalistice cu referire la sistemul penitenciar, pe care il prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Compartimentul protectia muncii

Compartimentul protectia muncii este structura organizatorica care asigura la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor implementarea standardelor nationale din domeniul securitatii si sanatatii in munca si coordoneaza aceasta activitate la nivelul unitatilor de penitenciare.

Compartimentul protectia muncii are urmatoarele atributii:

organizeaza, coordoneaza, verifica si evalueaza actiunile desfasurate in unitatile sistemului penitenciar pentru aplicarea normelor legale de securitate si sanatate a muncii;

cerceteaza accidentele colective, accidentele mortale, accidentele care au produs invaliditate, accidentele tehnice si avariile care ar fi putut pune in pericol sanatatea sau viata salariatilor si a celorlalte persoane participante la procesul de munca, produse in unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, stabileste masuri obligatorii, in vederea prevenirii producerii lor, si instiinteaza autoritatile competente.

Compartimentul organizare-mobilizare

Compartimentul organizare mobilizare este structura organizatorica  care indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

prezinta conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor propuneri cu privire la unele redistribuiri sau transformari de posturi si opereaza in statele de organizare toate modificarile ce intervin, ca suplimentari sau radieri de posturi;

in cazul infiintarii unor noi structuri teritoriale, elaboreaza proiectele de stat, precum si notele de fundamentare in acest sens, in colaborare cu structurile vizate;

intocmeste si tine evidenta la zi a lucrarilor de mobilizare la locul de munca a personalului civil cu obligatii militare din aparatul central;

intocmeste statele de organizare ale unitatilor de penitenciare, atat in timp de pace, cat si in timp de razboi;

elaboreaza si prezinta spre aprobare documentele planului de mobilizare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si urmareste actualizarea acestora ori de cate ori este necesar.

Compartimentul managementul situatiilor de urgenta

Compartimentul managementul situatiilor de urgenta are urmatoarele atributii:

urmareste respectarea normelor privind situatiile de urgenta in proiectele pentru noile obiective de investitii, modernizari si extinderi;

organizeaza, controleaza si indruma activitatea de prevenire a situatiilor de urgenta la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si in unitatile subordonate;

organizeaza sistemul informational si de raportare pe linia prevenirii situatiilor de urgenta, intocmind pe baza datelor existente statistica evenimentelor, cu concluzii si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati;

colaboreaza cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si cu inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta pe linia apararii impotriva incendiilor si a protectiei civile.

Compartimentul consilieri

Compartimentul consilieri este structura organizatorica care are ca principala atributie intocmirea de rapoarte de analiza, pe domenii de activitate, la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate si inaintarea acestora directorilor generali cu propuneri de imbunatatire a activitatilor specifice sistemului administratiei penitenciare.

4.Unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Pentru indeplinirea atributiilor, in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor sa infiintat, sunt organizate si functioneaza penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru minori si tineri, penitenciare pentru femei, centre de reeducare, Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna, Centrul de Formare si Specializare a Ofiterilor din Administratia Penitenciara, Baza de Aprovizionare, Gospodarire si Reparatii si Subunitatea de Paza si Escortare Detinuti Transferati.

Prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, penitenciarele sunt clasificate in functie de regimurile de executare a pedepselor, numarul si categoria persoanelor private de libertate, precum si numarul si gradul instantelor judecatoresti deservite.

Unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se infiinteaza si se desfiinteaza prin hotarare a Guvernului si au personalitate juridica, directorii acestora fiind ordonatori tertiari de credite.

In structura organizatorica a unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor functioneaza sectoare de activitate, servicii, sectii de detinere interioare si exterioare, sectii medicale, birouri, compartimente si centre de pregatire si recuperare.

Atributiile si responsabilitatile unitatilor se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si prin ordine, instructiuni sau decizii emise potrivit competentelor de ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti sau de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. In principal, atributiile penitenciarelor, se refera la:

transpunerea in practica a prevederilor legale referitoare la profilarea locurilor de detinere si realizarea separatiunii persoanelor private de libertate in functie de criteriile stabilite in actele normative in vigoare;

paza si apararea locurilor de detinere si a punctelor de lucru, escortarea si supravegherea persoanelor private de libertate;

aplicarea diferentiata a regimurilor de detinere;

mentinerea ordinii si disciplinei in randul persoanelor private de libertate;

acordarea drepturilor prevazute de lege persoanelor private de libertate;

prezentarea persoanelor private de libertate/arestate preventiv la instantele de judecata si organele de urmarire penala;

evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate;

desfasurarea activitatilor de educatie si asistenta psihosociala;

acordarea asistentei medicale persoanelor private de libertate;

folosirea la activitati productive a persoanelor private de libertate;

desfasurarea activitatilor specifice in domeniul resurselor umane, economico-administrativ, secretariat, informatica, informatii clasificate, managementul situatiilor de urgenta, s.a.

Unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in indeplinirea obiectivelor si atributiilor ce le revin, sunt conduse de un director ajutat de directori adjuncti. Numarul directorilor adjuncti se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea directorului general, in functie de capacitatea de cazare a unitatilor, de volumul si de complexitatea misiunilor, de efectivele si de gradul de pericol social al persoanelor private de libertate, de tipul regimurilor de executare a pedepselor, al activitatilor de asistenta sociala, de instruire scolara si formare profesionala.

Directorii unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea directorului general. Directorii adjuncti si personalul cu functii de conducere sunt numiti de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea directorilor generali adjuncti care coordoneaza domeniul de activitate, iar personalul de executie - functionari publici cu statut special si personal incadrat cu contract de munca -, de catre directorii unitatilor.

Personalul necesar pentru functionarea fiecarui penitenciar se stabileste pe baza propunerilor motivate ale directorilor motivate ale directorilor penitenciarelor, aprobate prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Structura Aparatului Central din sistemul administratiei penitenciare a fost aprobata prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.3028/C/27.11.2008.

            Conform Deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 464 din 06.07.2009 au fost stabilite competentele si atributiile conducerii A.N.P., dupa cum urmeaza:

Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, coordoneaza activitatea urmatoarelor structuri:

 1. Directia Prevenirea Criminalitatii si Terorismului;
 2. Directia Inspectie Penitenciara;
 3. Serviciul Cabinet si Registratura Generala;
 4. Serviciul Cooperare si Programe;
 5. Serviciu Informatii Clasificate;
 6. Biroul Relatii Publice si Mass-Media;
 7. Compartimentul Organizare-Mobilizare;
 8. Compartimentul Consilieri.

       I.   Directorul general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor coordoneaza activitatea urmatoarelor structuri:

 1. Directia Siguranta Detinerii si Regim Penitenciar;;
 2. Directia Management Resurse Umane;
 3. Serviciul Psihologia Personalului.

      II.    Directorul general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor coordoneaza activitatea urmatoarelor structuri:

 1. Directia Economico-Administrativa;
 2. Directia Reintegrare Sociala;
 3. Compartimentul Protectia Muncii;
 4. Compartimentul Managementul Situatiilor de Urgenta.

      III.    Directorul general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, coordoneaza activitatea urmatoarelor structuri:

 1. Directia Contencios si Elaborare Acte Normative;
 2. Directia Medicala;
 3. Directia Tehnologia Informatiei si Comunicatii.

          Directorul general si directorii generali adjuncti coordoneaza activitatea directiilor si serviciilor/birourilor, precum si serviciile, compartimentele si birourile care se subordoneaza acestora.

In subordinea Administratiei Nationale a Pemnitenciarelor sunt :

32 de penitenciare;

2 penitenciare de minori si tineri;

1 penitenciar de femei;

6 penitenciare spital;

3 centre de reeducare pentru minori;

4 unitati de pregatire si formare;

Baza de aprovizionare Jilava;

Subunitatea de paza si escortare.

Regionalizarea sistemului penitenciar

Prin decizia directorului general al Administratiei Nationale a penitenciarelor nr. 500/04.09.2008, a fost constituit Grupul de management strategic din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Unul din principiile care a stat la baza organizarii Grupului de management strategic a fost acela referitor la impartirea pe criterii geografice a unitatilor de penitenciare. Plecand de la aceasta stare de fapt (impartirea pe criterii geografice a unitatilor de penitenciare) activitatea de profilare a avut la baza urmatoarele considerente:

Respectarea dispozitiilor legale cu privire la executarea pedepselor privative de libertate.

statuarea principiului progresivitatii si regresivitatii executarii pedepselor privative de libertate

respectarea separatiunii dupa regimul de executare( aceasta prevedere legala poate fi interpretata in sensul ca penitenciarele trebuie sa se distinga, diferentieze unele de altele prin categoriile de persoane condamnate pe care le detin sau ca intr-un penitenciar nu pot fi detinute persoane condamnate din toate regimurile de executare.

Potrivit art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 1849/2004 modificata si completata prin H.G. 362/2007, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, penitenciarele se clasifica in functie de regimurile de executare a pedepselor, numarul si categoria persoanelor private de libertate, precum si numarul si gradul instantelor deservite. Anterior modificarii actului susmentionat, penitenciarele erau de maxima siguranta, inchise, semideschise si deschise, in functie de regimul de detinere.

o      Alinierea sistemului penitenciar romanesc la normele europene in materie

in tarile europene legislatia executional penala prevede existenta asezamintelor de detinere profilate in functie de nivelul de securitate si regimul de executare. ( in Europa, regimurile de executare a pedepselor sunt asemanatoare cu cele din Romania, existand intre 2 si 4 regimuri de executare, penitenciarele fiind clasificate in functie de categoria de detinuti custodiata.)

o      Folosirea judicioasa a capacitatii legale de detinere si reducerea fenomenului de aglomerare in cadrul sectiilor de detinere ale penitenciarelor.

o      Asigurarea drepturilor legale femeilor, tinerilor si minorilor care executa o pedeapsa privativa de libertate.

o      Aplicarea masurilor de paza, supraveghere, escortare sau insotire raportat la regimul de executare. (Legea 275/2006 si Regulamentul de aplicare al acesteia stipuleaza masuri specifice de paza si supraveghere pentru fiecare regim de executare raportat la libertatea de miscare in interiorul penitenciarului).

o      Existenta a numeroase cauze fictive pe rolul instantelor de judecata.

o      Necesitatea specializarii personalului, atat in sectorul operativ cat si cel din reintegrare sociala.

o      Diminuarea efectelor constituirii grupurilor de presiune. (In ultima perioada de timp s-a constatat o crestere a numarului de detinuti care comit acte de violenta, in vederea deposedarii de bunuri, de transfer a unor sume de bani prin intermediul familiilor, traficarii de bunuri interzize si droguri, ca urmare a crearii unor grupuri de presiune in unitatile penitenciare.

Profilarea penitenciarelor a inceput in luna noiembrie 2008 prin desfiintarea sectilor de maxima siguranta de la 12 penitenciare. In luna decembrie 2008 s-a dispus profilarea Penitenciarelor Braila, Galati, Bucuresti Jilava, Bucuresti Rahova, Margineni si Ploiesti. Anterior acestor activitati, s-a stabilit ca Penitenciarul Targsor sa detina femeile care au cauze pe rolul organelor judiciare din Municipiul Bucuresti, judetele Ilfov, Prahova, Dimbovita.

Dat fiind efectele pozitive a aplicarii acestor masuri, respectiv reducerea afacerilor judiciare fictive initiate de persoanele private de libertate si asigurarea celor 6 mc fiecarui detinut in unitati in care fenomenul aglomerarii era prezent de ani buni s-a hotarat de comun acord cu conducerile unitatilor ce urmau sa fie implicate, profilarea penitenciarelor pe zone geografice , tinandu-se seama si de gruparea femeilor, tinerilor si minorilor prin infiintarea sectiilor anume destinate femeilor la trei penitenciare(Gherla , Arad, si Craiova) si functionarea a doua penitenciare pentru minori si tineri(Targu Mures si Bacau).

In vederea realizarii scopului profilarii si pentru a asigura prezentarea la organele judiciare au fost create grupuri de unitati prin transferarea si preluarea persoanelor private de libertate care nu se incadreaza in profilul stabilit pentru fiecare penitenciar.

a)     Penitenciarele Gherla, Baia Mare, Bistrita;

b)     Penitenciarele Oradea si Satu Mare;

c)     Penitenciarele Bucuresti Jilava, Bucuresti Rahova, Giurgiu;

d)     Penitenciarele Aiud si Deva;

e)     Penitenciarele Aiud si Targu Mures;

f)      Penitenciarele Targu Mures si Bistrita;

g)     Penitenciarele Arad si Timisoara;

h)     Penitenciarele Bacau, Iasi, Botosani si Vaslui;

i)      Penitenciarele Poarta Alba si Slobozia;

j)      Penitenciarele Margineni si Ploiesti;

k)     Penitenciarele Braila, Galati si Penitenciarul de Minori si tineri Tichilesti;

l)      Penitenciarele Galati si Focsani;

m)   Penitenciarele Craiova, Targu Jiu, Drobeta Turnu severin, Penitenciarul de Minori si Tineri craiova.

Prezentarea persoanelor private de libertate la organele judiciare din raza de competenta a penitenciarului se realizeaza in baza planurilor de masuri proprii, iar pentru cele din raza grupurilor de unitati in baza planurilor comune de masuri.

Precizam ca actiunea de profilare nu este finalizata, existand unitati care urmeaza a fi incluse , respectiv Penitenciarele Codlea, Colibasi, Miercurea Ciuc si Tulcea.

La data 02.06.2009 a fost emisa decizia nr. 431 directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor care prevede 8 regiuni geografice (Nord Est, Sud Est, sud Mintenia, Sud Vest Oltenia, Nord Vest, Centru, Bucuresti Ilfov) in acelasi cu cel al grupurilor de unitati profilate pana in prezent.

Printre efectele pozitive, identificate in acest moment, ca urmare a reprofilarii se desprind urmatoarele:

imbunatatirea conditiilor de detentie pe aceeasi infrastructura;

imposibilitatea ca detinutii, pe calea initierii de cauze fictive, sa fie transferati intr-un penitenciar care il vizeaza in conditiile in care in acest loc de detinere nu sunt custodiate persoane private de libertate clasificate in acel regim de executare, creandu-se premisele ca Administratia Nationala a Penitenciarelor sa controleze miscarile persoanelor private de libertate de la un penitenciar la altul;

cresterea spatiilor destinate activitatilor de interventie psihosociala in penitenciarele profilate;

scaderea cauzelor fictive initiate de persoanele private de libertate;

eliminarea fenomenului aglomerarii in cadrul anumitor regimuri de executare prin folosirea judicioasa a spatiilor de detinere;

posibilitatea aplicarii unor programe de activitati pentru detinuti care sa le ocupe o mare parte de timp. Existenta unei singure categorii penale intr-un penitenciar poate creste gradul de participare la programele derulate;

crearea premiselor pentru reducerea functiilor de conducere si echilibrarea statelor de organizare;

repartizarea detinutilor in penitenciare aflate cat mai aproape de domiciliul avut la arestare;

crearea posibilitatii ca detinutii sa petreaca, in fiecare zi, in afara celulei, un timp mai indelungat, in functie de regimurile de executare (la penitenciarele cu regim semideschis si deschis pe intreaga durata a zilei);

asigurarea posibilitatii de a monitoriza preocuparile lumii interlope, prin separarea acestora in cadrul aceluiasi regim de executare;

reducerea influientelor grupurilor de presiune si cresterea nivelului de siguranta si incredere al populatiei penitenciare, posibilitatea gestionarii situatiilor de criza si a cresterii capacitatii de interventie in functie de riscul pe care il reprezinta categoriile de detinuti;

posibilitatea implementarii sistemelor electronice de paza si supraveghere la penitenciarele cu regim deschis si semideschis. La penitenciarele cu regim de maxima siguranta pe langa aceste sisteme pentru asigurarea nivelului ridicat de securitate se realizeaza atat elemente statice(ziduri, garduri cu suprainaltari, etc.) cat si dinamice (numar mare de posturi de paza cu agenti).

Executarea in conditii regulamentare a activitatilor ce presupun scoaterea detinutilor din camere pe o perioada mai mare de timp (reparatii curente, reparatii capitale, investitii, cercetarea unor incidente, controlul spatiilor de detinere, separarea epidimiologica s.a.);

Pregatirea conditiilor prealabile in vederea descentralizarii actului de conducere prin constituirea grupurilor de unitati penitenciare care fac parte din regiuni distincte.

Pentru a releva o alta pozitie fata de procesul de profilare, am extras unele concluzii din raporul APADOR CH intocmit cu prilejul vizitei efectuate in luna martie 2009 la Penitenciarul Bucuresti Rahova:

"Reducerea numarului de regimuri de executare a pedepselor in mai multe penitenciare cu schimbarea profilului(Rahova - arestati preventiv si regim inchis, Giurgiu - regim de maxima siguranta si inchis, Jilava - regim semideschis si deschis) este binevenita pentru ca :

Poate elimina diferentele dintre modurile in care aceleasi categorii de detinuti sunt tratate in diferite penitenciare;

Poate asigura o mai buna distributie a personalului de penitenciar care nu se va mai imparti intre trei sau patru regimuri cu reguli diferite ci doar la doua, cu dorita consecinta a scaderii tensiunilor dintre angajati si detinuti."

Bibliografie:

- Constitutia Romaniei;

-Declaratia Universala a Drepturilor Omului;

- Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;

- Pactul international cu privire la drepturile civile si politice;

- Recomandarile Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor;

- Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal si a actelor normative date in aplicarea acestei legi.

-Legea nr.83 privind modificarea si completarea Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

- Legea nr. 293/ 2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 51/ 1991 privind siguranta nationala a Romaniei;

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1849/ 2004 privind organizarea , functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 2854/C /2004 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;

- Ordinul nr. 2790/C/ 2004 privind aprobarea competentelor de gestionare a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitatilor subordonate;

- Ordinul nr. 2793/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluarii pentru definitivarea in functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare;

- Ordinul 2855/C/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea pregatirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;

- Ordinul nr.2792/C/2004pentru aprobarea criteriilor privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati in sistemul penitenciar;

- Ordinul nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare;

- Ordinul nr. 2791/C/2004 privind stabilirea conditiilor pentru dobandirea calitatii de functionar public in sistemul administratiei penitenciare de catre salariatii civili preluati prin reorganizarea Directiei Generale a PenitenciarelorPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 10242
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved