Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

FUNDAMENTAREA UNUI BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI A UNEI INSTITUTII DE INVATAMANT

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
FUNDAMENTAREA UNUI BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI A UNEI INSTITUTII DE INVATAMANT
1. Surse de finantare - lg.2192

Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se asigura din fonduri alocate prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.

De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv pentru invatamantul special:

a) componenta locala aferenta proiectelor aflate in derulare, cofinantate de Guvernul Romaniei si de organisme financiare internationale, precum si rambursarile de credite externe aferente proiectelor respective;

b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum si bursele pentru elevii straini si etnicii romani din afara granitelor tarii;

c) organizarea evaluarilor, simularilor si a examenelor nationale;

d) perfectionarea pregatirii profesionale a personalului didactic de predare si didactic auxiliar, precum si organizarea examenelor nationale de ocupare a posturilor didactice;

e) manualele scolare pentru invatamantul obligatoriu si pentru elevii cu dificultati materiale din invatamantul liceal si de arte si meserii;

f) finantarea, pe baza de hotarari ale Guvernului, a unor programe anuale sau multianuale de investitii, modernizare si dezvoltare a bazei materiale a institutiilor publice de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv consolidari si reabilitari de scoli si dotari;

g) finantarea unor programe nationale de protectie sociala, stabilite prin reglementari specifice;

h) finantarea organizarii pentru elevi de concursuri pe obiecte de invatamant si pe meserii, tehnico-aplicative, stiintifice, de creatie, concursuri si festivaluri cultural-artistice, campionate si concursuri sportive scolare, cu participare nationala si internationala, precum si de olimpiade internationale pe obiecte de invatamant.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale unitatilor de invatamant special se asigura din bugetul consiliului judetean, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, si din bugetul de stat.

Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, asigura fonduri pentru organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare/judetene/ale municipiului Bucuresti.

Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, aloca, prin hotarari proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora, in vederea finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Cuantumul sumelor alocate fiecarui buget local de catre consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti din cotele defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora se stabileste pe baza urmatorilor indicatori:

- pentru invatamantul liceal - costul standard pe elev si numarul de elevi din alte localitati, scolarizati de unitatile liceale finantate de respectivul consiliu local;

- pentru localitatile defavorizate social si economic - cuantumul de venit al bugetului local pe elev scolarizat si costul standard pe elev, stabilit de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar pe trepte de invatamant si medii - rural si urban.

Unitatile de invatamant pot obtine venituri proprii din:

a) activitati aducatoare de venit - cursuri si activitati facultative solicitate de elevi, cursuri de educatie permanenta, inclusiv formare profesionala continua, participarea la programe cu finantare externa, participarea la realizarea unor programe comunitare de studii, cercetare, activitati de servicii si productie, ?nchirieri de spatii temporar disponibile, taxe percepute conform legii (de scolarizare, pentru eliberarea unor documente scolare), alte venituri ale unitatii de ?nvatam?nt, activitati cultural-artistice, venituri din activitatea internatelor si cantinelor scolare si altele asemenea;

b) donatii, sponsorizari si contributii ale comitetelor de parinti sau oferite de persoane fizice si juridice.

Veniturile proprii nu diminueaza finantarea de baza si finantarea complementara.

(8) Unitatile de ?nvatam?nt preuniversitar de stat pot organiza activitati finantate integral din venituri proprii, aprobate prin hotar?re a consiliului de administratie.

(9) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza ?n anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie sau, cu aprobarea consiliului de administratie, se utilizeaza pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatilor de ?nvatam?nt.

(10) Fondurile provenite din donatii si sponsorizari sunt utilizate potrivit destinatiei indicate de donator/sponsor sau potrivit hotar?rii consiliului de administratie ?n cazul ?n care donatorul/sponsorul nu a indicat destinatia.

CAP. IV

Sistemul de finantare

ART. 18

Sistemul de finantare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar de stat cuprinde principiile si institutiile implicate ?n proiectarea bugetelor, repartizarea si utilizarea resurselor financiare, precum si indicatorii de fundamentare si alocare a fondurilor necesare bunei functionari a unitatilor de ?nvatam?nt.

Finantarea de baza si finantarea complementara

ART. 19

Fondurile unitatii de ?nvatam?nt, indiferent de sursele de provenienta (buget de stat, buget local sau surse proprii), se aloca pe urmatoarele destinatii:

a) finantarea de baza, proportionala cu numarul de prescolari/elevi, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

1. cheltuieli de personal;

cheltuieli materiale si servicii;

3. cheltuieli cu perfectionarea profesionala, cu exceptia celor care se suporta de la bugetul de stat;

b) finantarea complementara, aferenta urmatoarelor categorii de cheltuieli:

1. consolidari, investitii si reparatii capitale;subventii pentru internatele si cantinele scolare;

3. cheltuieli pentru organizarea evaluarilor, simularilor si examenelor nationale ale elevilor, cu exceptia cheltuielilor care se suporta de la bugetul de stat;

4. cheltuieli cu bursele elevilor;

5. cheltuieli pentru transportul elevilor;

6. cheltuieli pentru naveta, cele 6 calatorii cu reducere pe calea ferata prevazute de lege, pentru cadrele didactice de predare si didactice auxiliare;

7. cheltuieli pentru efectuarea examinarii medicale obligatorii a salariatilor din ?nvatam?ntul preuniversitar de stat, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit;

8. cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative, cultural-artistice, sportive, turistice.

ART. 20

Alocarea fondurilor bugetare catre unitatile de ?nvatam?nt pentru finantarea de baza se realizeaza dupa o formula care are ?n vedere numarul de elevi/prescolari din scoala/gradinita si costurile standard pe prescolar/elev, corectate cu ajutorul unor coeficienti de diferentiere ?n functie de:

- mediu - rural, urban;

- nivel si filiera de ?nvatam?nt;

- conditiile socioeconomice ale zonei ?n care functioneaza unitatile de ?nvatam?nt - indicatori demografici, ponderea elevilor cu cerinte educative speciale, ponderea unor minoritati ?n r?ndul elevilor, nivelul performantelor scolare etc.;

- conditiile specifice ale bazei materiale - dispersia si marimea spatiilor de ?nvatam?nt, spatii de ?nvatam?nt, monumente istorice, etc.

ART. 21

Fondurile aferente finantarii de baza, aprobate de ordonatorul principal de credite sau provenite din rectificarile bugetare din timpul anului, se utilizeaza de directorul unitatii de ?nvatam?nt, ca ordonator tertiar de credite.

ART. 22

(1) Economiiile realizate ?n timpul anului la unele articole de cheltuieli aferente finantarii de baza pot fi folosite, cu avizul consiliului de administratie si al consiliului local, la alte articole de cheltuieli aferente finantarii de baza.

(2) Aceste economii nu afecteaza nivelul alocatiilor bugetare la care unitatile de ?nvatam?nt au dreptul pentru finantarea de baza si cea complementara.

ART. 23

(1) Finantarea complementara se efectueaza ?n functie de necesitatile de cheltuieli ale unitatii de ?nvatam?nt preuniversitar de stat la propunerea unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar de stat, iar fondurile se aloca de catre finantatori - bugetul de stat, bugetul local, agentii economici - la cerere, pe baza unor documente justificative privind necesarul acestor cheltuieli.

(2) Unitatile de ?nvatam?nt preuniversitar de stat fundamenteaza sumele necesare ?n vederea finantarii complementare, potrivit normelor metodologice pentru elaborarea proiectelor de buget, transmise de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Pentru bursele elevilor, propunerile unitatilor de ?nvatam?nt se ?nainteaza la inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti. Dupa analiza acestor propuneri ?n cadrul comisiei judetene pentru finantarea ?nvatam?ntului preuniversitar, respectiv a municipiului Bucuresti, acestea se ?nainteaza la Consiliul National pentru Finantarea Invatam?ntului Preuniversitar. Pe baza datelor transmise de comisia judeteana pentru finantarea ?nvatam?ntului preuniversitar, Consiliul National pentru Finantarea Invatam?ntului Preuniversitar ?nainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii propunerile privind nivelul alocatiilor bugetare ce vor fi incluse ?n legea anuala a bugetului de stat pentru finantarea burselor elevilor, conform modelului prevazut ?n anexa nr. 1.

ART. 24

Cuantumul minim al unei burse pe elev este cel stabilit prin hotar?re a Guvernului si se asigura din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin legea anuala a bugetului de stat.

ART. 25

Metodologia de editare, difuzare, recuperare, recartare si de finantare a manualelor scolare se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

ART. 26

Nivelul fondurilor pentru finantarea complementara se stabileste, ?n mod transparent si echitabil, ?n functie de amploarea si urgenta satisfacerii unor nevoi de reabilitare si dezvoltare a bazei materiale a unitatii de ?nvatam?nt, de amploarea acestor nevoi si de posibilitatile de finantare ale ordonatorului principal de credite sau ale altor finantatori. Nivelul fondurilor pentru acordarea de burse si alte forme de sprijin social se stabileste ?n functie de amploarea acestor nevoi.

Indicatori de alocare

ART. 27

Formula de finantare cuprinde ansamblul etapelor, procedurilor si indicatorilor utilizati de institutiile cu atributii ?n domeniul finantarii ?nvatam?ntului ?n procesul de alocare a fondurilor pentru ?nvatam?nt de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte surse.

ART. 28

Alocarea fondurilor se face pe baza unui sistem de indicatori, dupa cum urmeaza:

a) La nivel central

La repartizarea pe judete a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ce se aloca prin legea anuala a bugetului de stat pentru cheltuieli de natura celor care intra ?n finantarea de baza se au ?n vedere:

1. numarul de elevi pe fiecare nivel de ?nvatam?nt, filiera si profil din mediul urban sau rural;

costul standard pentru un elev dintr-o unitate de ?nvatam?nt gimnazial din mediul urban;

3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de ?nvatam?nt, filiera si profil din mediul urban sau rural.

b) La nivel judetean

Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, repartizeaza consiliilor locale fondurile aferente ?nvatam?ntului, aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, precum si fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora.

Fondurile primite din unele venituri de la bugetul de stat prin legea anuala a bugetului de stat se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale de catre consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotar?ri, pe baza urmatorilor indicatori:1. numarul de elevi pe fiecare nivel de ?nvatam?nt, filiera si profil din mediul urban sau rural, scolarizati ?n unitatile de ?nvatam?nt finantate de fiecare consiliu local;

costul standard pentru un elev dintr-o unitate de ?nvatam?nt gimnazial din mediul urban;

3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de ?nvatam?nt, filiera si profil din mediul urban sau rural;

4. ponderea unitatilor de ?nvatam?nt cu un numar mai mic de elevi sau prescolari dec?t cel stabilit prin lege;

5. ponderea elevilor/prescolarilor apartin?nd altor nationalitati si care influenteaza numarul de elevi pe clasa.

Fondurile din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia consiliului judetean se repartizeaza consiliilor locale din zonele defavorizate si/sau care finanteaza unitati de ?nvatam?nt liceal ?n care sunt scolarizati elevi din alte localitati, pe baza indicatorilor prevazuti la art. 17 alin. (5).

c) La nivel local

Consiliul local stabileste cuantumul fondurilor alocate fiecarei unitati de ?nvatam?nt, pe baza urmatorilor indicatori:

1. numarul de elevi pe fiecare nivel de ?nvatam?nt, filiera si profil, scolarizati ?n respectivele unitati de ?nvatam?nt;

costul standard pentru un elev dintr-o unitate de ?nvatam?nt gimnazial din mediul urban;

3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de ?nvatam?nt, filiera si profil din mediul urban sau rural;

4. numarul de elevi posibil a fi realizat pe clasa, determinat de cauze exclusiv demografice;

5. ponderea elevilor apartin?nd altor nationalitati, scolarizati ?n unitatea de ?nvatam?nt;

6. volumul veniturilor proprii ale consiliilor locale si cuantumul din aceste venituri ce poate fi alocat ?nvatam?ntului.

Coeficientii de corectie sunt calculati si ?nscrisi ?n metodologia de calcul si folosire a nivelurilor de costuri standard pe elev/prescolar, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

ART. 29

Fata de indicatorii prevazuti la art. 28 lit. c), consiliile locale pot decide prin hotar?ri proprii alocarea de fonduri suplimentare pentru unitatile de ?nvatam?nt care scolarizeaza elevi cu cerinte educative speciale si/sau pentru unitatile de ?nvatam?nt cu performante scolare superioare.

ART. 30

La stabilirea cuantumului fondurilor repartizate pe fiecare unitate de ?nvatam?nt, consiliul local va avea ?n vedere si nivelul valorilor ?nscrise ?n proiectele de buget ale unitatilor de ?nvatam?nt.

ART. 31

La fondurile aferente finantarii de baza al caror cuantum a fost stabilit pe baza indicatorilor enumerati la art. 28 lit. c) consiliile locale adauga fondurile aprobate pentru finantarea complementara.

ART. 32

Programele nationale sau judetene de dezvoltare a bazei materiale a ?nvatam?ntului, de ajutor social si de editare a manualelor scolare acordate gratuit elevilor se finanteaza pe baza unor metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Fiecare institutie de ?nvatam?nt preuniversitar de stat are obligatia sa ?si ?ntocmeasca bugetul propriu.

Bugetul se ?ntocmeste de catre fiecare institutie de ?nvatam?nt preuniversitar de stat cu personalitate juridica. In bugetul institutiilor de ?nvatam?nt preuniversitar de stat cu personalitate juridica din mediul rural se includ si creditele bugetare pentru scolile fara personalitate juridica din aceeasi unitate administrativ-teritoriala (scolile care au organizate numai clasele I-IV).

In cazul institutiilor de ?nvatam?nt preuniversitar de stat arondate la alte institutii de ?nvatam?nt sau la unitati administrativ-teritoriale bugetele se ?ntocmesc de catre conducerile acestora ?mpreuna cu conducerea institutiei la care sunt arondate, distinct, pentru fiecare institutie de ?nvatam?nt preuniversitar de stat.

Bugetul institutiei de ?nvatam?nt preuniversitar de stat se fundamenteaza pe baza:

a) finantarii proportionale cu numarul de elevi sau prescolari, pentru cheltuieli de personal, manuale scolare si burse;

b) finantarii complementare, pentru cheltuieli materiale si servicii, alocatii pentru institutii publice, precum si pentru cheltuieli de capital.

In anexe la bugetul institutiei de ?nvatam?nt preuniversitar de stat se prezinta bugetul privind veniturile si cheltuielile activitatilor extrabugetare si bugetul de venituri si cheltuieli al internatelor, caminelor si cantinelor pentru elevi si prescolari.

Bugetul se ?ntocmeste ?n faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv a bugetului de stat, se definitiveaza dupa intrarea ?n vigoare a legii bugetului de stat si se aproba o data cu aprobarea bugetelor locale. Pe parcursul executiei bugetare, ?n situatia ?n care au loc rectificari bugetare, se urmeaza aceleasi etape.

Conducerea institutiei de ?nvatam?nt preuniversitar de stat are obligatia sa ?si fundamenteze cheltuielile pe baza de indicatori fizici si valorici care sa reflecte ?n mod real necesarul de finantare, aplic?ndu-se masuri pentru utilizarea cu maxima eficienta a bazei materiale existente si a fondurilor, ?n interesul procesului de ?nvatam?nt si al elevilor.

La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli se va avea ?n vedere ca anul financiar bugetar cuprinde sf?rsitul unui an scolar si ?nceputul anului scolar urmator.

In vederea cuprinderii ?n bugetul institutiilor de ?nvatam?nt preuniversitar de stat a finantarii proportionale cu numarul de elevi sau prescolari, asigurata din bugetele locale, se procedeaza astfel:

a) Consiliul National pentru Finantarea Invatam?ntului Preuniversitar de Stat propune spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetarii criteriile si standardele pentru stabilirea finantarii proportionale a institutiilor de ?nvatam?nt preuniversitar de stat.

Ministerul Educatiei si Cercetarii aproba criteriile si standardele dupa consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.

b) Pe baza criteriilor si standardelor aprobate Consiliul National pentru Finantarea Invatam?ntului Preuniversitar de Stat propune Ministerului Educatiei si Cercetarii costurile medii anuale orientative pe elev/prescolar, pe niveluri si profiluri de instruire, ?n functie de care se stabileste finantarea proportionala.Ministerul Educatiei si Cercetarii aproba costurile medii anuale orientative dupa consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.

c) Dupa aprobare costurile medii anuale orientative se comunica de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ?n vederea stabilirii necesarului de fonduri pentru finantarea proportionala.

d) In acest scop, la nivelul fiecarui inspectorat scolar se constituie Comisia pentru stabilirea cheltuielilor medii anuale pe institutii de ?nvatam?nt preuniversitar de stat, av?nd urmatoarea componenta:

- inspectorul scolar general;

- directorul tehnic administrativ al inspectoratului scolar/sef serviciu salarizare;

- contabilul-sef al inspectoratului scolar;

- un director al unei institutii de ?nvatam?nt preuniversitar de stat;

- un contabil-sef al unei institutii, de ?nvatam?nt preuniversitar de stat;

- directorul economic al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

- un reprezentant al sindicatelor judetene, desemnat de federatiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.

e) Comisia prevazuta la lit. d) are urmatoarele atributii:

- analizeaza datele prezentate de fiecare institutie de ?nvatam?nt preuniversitar de stat ?n ceea ce priveste numarul de elevi, respectiv de prescolari ?nscrisi ?n anul de ?nvatam?nt, volumul cheltuielilor necesare cu personalul, manualele scolare si bursele elevilor;

- pe baza datelor primite de la institutiile de ?nvatam?nt preuniversitar de stat si a costurilor medii anuale orientative comunicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste ?n mod obiectiv si fundamentat costul anual orientativ pe un elev/prescolar, pe fiecare institutie de ?nvatam?nt preuniversitar de stat, urmarindu-se asigurarea bunei functionari a fiecarei institutii.

Fundamentarea finantarii proportionale

ART. 11

(1) Sumele necesare pentru finantarea proportionala se calculeaza de fiecare institutie de ?nvatam?nt preuniversitar de stat pe baza numarului de elevi/prescolari, pe profiluri de ?nvatam?nt, si a costului anual orientativ pe un elev/prescolar, comunicat de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) In faza de elaborare a proiectului de buget se iau ?n calcul numarul de elevi/prescolari estimat de fiecare institutie, ?n functie de numarul de clase, si costul anual orientativ pe un elev/prescolar.

(3) Metodologia de editare, difuzare, recuperare, recartare si de finantare a manualelor scolare se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

(4) Cheltuielile cu bursele elevilor se stabilesc potrivit dispozitiilor legale.

(5) Finantarea proportionala cu numarul de elevi/prescolari se fundamenteaza pe baza modelelor prezentate ?n anexele nr. 1, 1a) si 1b).

Fundamentarea finantarii complementare

ART. 12

(1) Finantarea complementara se efectueaza ?n functie de necesitatile de cheltuieli ale institutiei de ?nvatam?nt preuniversitar de stat. La propunerea institutiilor de ?nvatam?nt preuniversitar de stat, ?n bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti se prevad cheltuielile materiale si servicii (cu exceptia manualelor), alocatiile pentru institutiile publice si cheltuielile de capital, care se asigura de catre acestea.

(2) Institutiile de ?nvatam?nt preuniversitar de stat fundamenteaza sumele necesare ?n vederea finantarii complementare, potrivit normelor metodologice pentru elaborarea proiectelor de buget, transmise de Ministerul Finantelor Publice.

La nivelul unitatii scolare bugetarea se realizeaza in conditiile existentei unor standarde si a unor costuri normative – pentru cheltuielile de baza – precum si a unor fonduri (numite “granturi”) care se distribuie scolilor pe criterii de echitatre (scoli sau zone defavorizate) sau de performante deosebite (bonificatii).

Principalele surse ale bugetului unitatii scolare sunt:

v    alocatii de la bugetul statului si de la bugetul local fiind cele mai importante surse de finantare;

v    venituri extrabugetare;

v    programe nationale si internationale - de reabilitare a scolilor, de relansare a invatamantului rural; de reforma a invatamantului preuniversitar;

v    alte resurse – donatii, sponsorizari .

In privinta fondurilor de la bugetul de stat si bugetul local, s-a manifestat tendinta de a trece finantarea educatiei de la bugetul de stat la bugetul local – tot mai multe capitole de cheltuiala fiind finantate de la acest buget.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2946
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site