Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


DOCUMENTATIILE DE URBANISM

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTATIILE DE URBANISM

Majoritatea regulilor de urbanism se afla exprimate in documente de urbanism, acte de planificare urbana care confera regulii o formulare spatiala, adica o diferentiere in functie de zona careia urmeaza sa-i fixeze afectatiile. Sub raport formal, aceasta dimensiune de modulare spatiala a regulii se traduce prin aceea ca, in documentele de urbanism, alaturi de reglementarile prezentate sub forma obisnuita a reglementarilor administrative, se afla documentele grafice, care delimiteaza spatiile carora li se vrea sa li se diferentieze regimul. Pe fond, preciziunile pe care le dau documentele grafice sunt necesare adesea pentru regulile stabilite prin documentele de urbanism. Absenta unei reprezentari grafice poate paraliza aplicarea acestor reguli, dupa cum si imprecizia acestora poate avea acelasi efect. In schimb, documentele grafice nu pot crea ele insele reguli, neputand decat sa delimiteze din punct de vedere geografic impactul normelor determinate prin reglementarile continute de documentele de urbanism.In sfarsit, dimpotriva, iregularitatile si lacunele grosiere ale documentelor grafice ale unui plan pot afecta ilegalitatea sa.

In intelesul reglementarilor din tara noastra, documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism sunt planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism si regulamentele de urbanism.

Regulamentele de urbanism detaliaza si expliciteaza planurile de urbanism aprobate si cuprind conditiile ce trebuie respectate pentru aplicarea acestora.

Elaborarea documentelor de urbanism

Documentatiile de amenajare a     teritoriului si de urbanism se fundamenteaza pe studii si cercetari. Ele exprima scopurile, mijloacele si etapizarea actiunilor de amenajare a teritoriului si urbanism si ofera solutii pentru o dezvoltare echilibrata si pentru prevenirea si eliminarea disfunctionalitatilor.

In raport cu amploarea si continutul lor, elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism incumba diferentiat autoritatilor administratiei publice centrale sau locale. O atare "diagrama" a repartitiei componentelor de elaborare se prezinta astfel:

a) pentru planul de amenajare a teritoriului national - administratia publica centrala - si se adopta prin lege. Prevederile Planului sunt obligatorii, se aplica in amenajarea teritoriului judetelor, municipiilor, oraselor sau comunelor, dupa caz. In cazul cailor de comunicatie, delimitarea terenurilor, a cubarelor si a amplasamentelor necesare se stabileste prin documentatii de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului;

b) pentru planurile zonale de amenajare a teritoriului - administratia publica centrala sau comisiile locale interesate;

c) pentru planurile de amenajare a teritoriilor interorasenesti sau intercomunale - consiliile locale interesate in cooperare;

d) pentru planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism ale localitatilor si pentru regulamentele de urbanism - consiliile orasenesti si comunale.

Punerea de acord a documentatiilor se urmareste de catre autoritatile administratiei publice locale astfel: prevederile planurilor aprobate pentru un teritoriu se preiau si se detaliaza in documentatiile ce se elaboreaza pentru parti componente ale teritoriului respectiv; in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism si se introduc prevederile principale ale documentatiilor aprobate pentru parti componente ale acelui teritoriu.

Avizarea documentatiilor de urbanism

Avizele necesare aprobarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se emit, potrivit legii, de organele administratiei publice centrale, sau de autoritatile administratiei publice locale. Dupa intocmirea lor de entitatile autorizate acestea sunt depuse la autoritatile competente in vederea avizarii, care trebuie sa se pronunte intr-un termen dat. Avizul necomunicat in termenul stabilit (cel mult 30 zile) se considera favorabil.

Recomandarile insotite si conditiile de avize se introduc in documentatiile elaborate, inainte de a fi supuse aprobarii.

In caz de divergenta, daca problemele in discutie:

-sunt de natura tehnica, autoritatile administratiei publice locale indrituite sa aprobe acea documentatie se adreseaza organelor administratiei publice in al carui domeniu tehnic de specialitate se incadreaza problemele care fac obiectul divergentelor, pentru arbitraj;

-sunt de natura juridica, autoritatile locale in drept sesizeaza si inainteaza cazul instantei de contencios administrativ care va decide.

3. Consultarea populatiei

Principiul consultarii populatiei asupra unor masuri si documente publice este astazi larg aplicabil si in masura de urbanism, datorita importantei problemelor acestui domeniu.

Astfel, consultarea populatiei este obligatorie inaintea aprobarii tuturor categoriilor de planuri de amenajare a teritoriului, de urbanism, cu exceptia Planului de amenajare a teritoriului national. Acest act se realizeaza in principal, pe calea actiunilor de informare a populatiei, anchetei publice si intocmirii, pe aceasta baza, a unui referat in care se sintetizeaza rezultatele acestor operatiuni.

4. Aprobarea documentatiilor de urbanism

Aprobarea documentatiilor de urbanism, conform competentelor legale, se face potrivit unor proceduri speciale. Planurile de amenajare a teritoriului aprobate cuprind orientari generale pentru intocmirea altor documentatii de amenajare a teritoriului sau de urbanism, cat si pentru gestionarea teritoriului si localitatilor la care se refera. Planurile si regulamentele de urbanism aprobate sunt obligatorii.

5. Modificarea documentatiilor de urbanism

Documentatiile de urbanism sunt reexaminate periodic si modificate pentru a fi adaptate noilor conditii economice, sociale si tehnice. Astfel, planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism se modifica, fara a schimba conceptia lor generala, pentru a cuprinde prevederile principale ale documentatiilor aprobate pentru parti componente ale acelui teritoriu. Documentatiile de urbanism astfel modificate se considera documentatii noi si se supun aprobarii potrivit legii.

In prezent, ca documentatii propriu-zise de urbanism exista: planul urbanistic general, planul urbanistic zonal si planul urbanistic de detaliu. La randul lor, reglementarile de urbanism sunt: regulamentul general de urbanism si Regulamentul local de urbanism (Regulamentul aferent Planului urbanistic general si Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal).

6. Planul urbanistic general

Planul urbanistic general are caracter director si de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie sa intocmeasca Planul urbanistic general, sa il actualizeze la 5-10 ani si sa il aprobe, acesta constituind baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare.

Este documentatia care stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pentru o localitate existenta sau viitoare pe o perioada determinata, pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente, acesta orienteaza aplicarea unor politici in scopul amenajarii teritoriului localitatii. Acestei documentatii i se asociaza regulamentul de urbanism al localitatii respective. Planurile generale se elaboreaza de regula impreuna cu planul de amenajare a teritoriului administrativ al localitatii si se coreleaza cu prevederile acestuia.

Planul urbanistic general constituie documentatiile pe baza carora se elibereaza certificatele de urbanism si autorizarile de construire in teritoriul localitatii respective.

Continutul Planului urbanistic general

Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:

a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;

d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice;

e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate;

g) formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;

h) precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;

i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specific privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:

a) evolutia in perspectiva a localitatii;

b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean;

d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specific privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.

7. Planul urbanistic zonal

Este documentatia care se refera la o zona dintr-o localitate actuala sau viitoare, prin care se analizeaza situatia existenta si se precizeaza toate elementele urbanistice necesare eliberarii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire.

Prevederile din planul urbanistic general sa, in lipsa acestuia, cele din planul de amenajare a teritoriului municipal, orasenesc sau comunal, privitoare la zona in cauza, se cuprind in P.U.Z.

Elaborarea P.U.Z. poate fi determinata de intentia realizarii unui obiectiv sau unui ansamblu de obiective care determina o influenta deosebita din punct de vedere urbanistic intr-o zona mai extinsa, care nu se suprapune neaparat cu zonele si subzonele stabilite prin Planul urbanistic general.

Continutul P.U.Z.

Continutul P.U.Z. aprofundeaza prevederile Planului urbanistic general pentru zona studiata, cu elemente suplimentare, necesare realizarii constructiilor si amenajarilor solicitate:

Obiectul principal al P.U.Z. este reprezentat de

- stabilirea modului de organizare arhitectural - urbanistica a zonei si a categoriilor de interventii necesare, in corelare cu tema Planului urbanistic zonal;

- stabilirea aliniamentelor constructiilor si a indicilor privind utilizarea terenurilor, POT, CUT si stabilirea altor reprezentari considerate utile;

- completarea stradala si stabilirea profilelor caracteristice ale elementelor acestuia;

- rezervarea terenurilor necesare amenajarii intersectiilor de strazi si noduri de circulatie si a suprafetelor aferente parcajelor si garajelor corespunzatoare functiunii zonei;

- precizarea solutiilor de echipare tehnico-edilitara prevazute pentru zona studiata si a modurilor de racordare la retelele magistrale ale localitatilor;

- detalierea categoriilor de interventii permise in cadrul zonelor protejate si a spatiilor limitrofe acestora;

- detalierea formei de proprietate asupra terenurilor si conditiilor de asigurare a terenurilor necesare pentru obiectivele de utilitate publica.

8. Planul urbanistic de detaliu

Este documentatia prin care se stabilesc conditiile e amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau mai multor constructii cu destinatie precizata, cu respectarea prevederilor celorlalte documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului si a conditiilor particulare generate de teren, de vecinatatea acestuia si cerintele functionale.

In functie de complexitatea obiectivelor de interventie, de caracteristicile vecinatatilor, de gradul de detaliere a Planului urbanistic general sau zonal, sau situatia lipsei acestuia, administratia publica locala poate initia sau solicita prin certificatul de urbanism elaborarea Planului urbanistic de detaliu. Planul urbanistic de detaliu poate fi elaborat si la initiativa unui investitor in vederea obtinerii certificatului de urbanism.

Continutul P.U.D.

Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementarile rezultate din conceptia generala de urbanism si arhitectura cu privire la amplasarea si incadrarea in sit a constructiilor si amenajarilor exterioare aferente.

In cadrul P.U.D. se includ date referitoare la dimensionarea, functionalitatea si aspectul arhitectural al constructiilor prevazute, precum si la determinarea marimii limitelor zonei studiate, ce stau la baza intocmirii documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Continutul documentatiei este structurat in mod similar cu cel al Planului Urbanistic General.

9. Regulamentele de urbanism

Se elaboreaza in functie de campul de aplicare a acestora. Astfel, Regulamentul general de urbanism este elaborat de administratia centrala de specialitate, pe baza principiilor generale ale activitatii de urbanism si amenajare a teritoriului, stabilite prin lege si se aproba de catre Guvern.

Este cazul si Regulamentului general de urbanism in vigoare, aprobat prin HG nr. 525/1996 si care "reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum si a regulamentelor locale de urbanism". El stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si amplasare a constructiilor si a amenajarilor aferente a acestora. Controlul de stat in aplicarea Regulamentului general de urbanism se efectueaza de catre Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (MLPAT).

Regulamentul general de urbanism

Se elaboreaza de urgenta odata cu Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal, P.U.G si P.U.Z. si, impreuna cu regulamentele aferente, devin, odata cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administratiei publice locale.

Planurile de urbanism generale si regulamentele locale de urbanism ale localitatilor se elaboreaza si se aproba de catre consiliile locale si cuprind normele obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor. Prin Ordinul MLPAT nr. 80/18.11.1996 s-a aprobat Ghidul cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism de catre consiliile locale.

Regulamentul aferent Planului urbanistic general explica si detaliaza, sub forma unor prescriptii si recomandari Planul urbanistic general in vederea urmaririi si aplicarii acestuia.

Documentul cuprinde reglementari privind:

- destinatia terenurilor in functie de zonele, subzonele sau unitatile de referinta, prevazute in planul urbanistic general, cu stabilirea folosintelor admise cu conditii mari sau interzise;

- amplasarea constructiilor fata de principalele artere de circulatie;

- asigurarea terenurilor pentru rezolvarea principalelor intersectii, in conditiile fluentei si sigurantei traficului;

- accesele de constructii, modul de organizare in interiorul terenurilor destinate pentru constructia locurilor de parcare in garaje aferente acestor accese si privind conditiile minimale de echipare edilitara;

- materialele de constructii si finisaj exterior, inclusiv pentru acoperisuri;

- spatiile publice privind mobilierul urban, standuri comerciale, reclame, imprejurimi;

- conditii de protectie a retelelor tehnico-edilitare si servitutile impuse de catre acestea vecinatatilor;

- exploatarea si intretinerea spatiului public;

- protectia mediului, pentru constructiile existente si pentru cele supuse autorizarii;

- modul de utilizare a terenurilor prin evidentierea coeficientului de utilizare a terenului (POT);

- alte situatii specifice localitatii.

De obicei regulamentul aferent P.U.G. este structurat astfel: prescriptii si recomandari generale, la nivelul localitatii, prescriptii si recomandari specifice zonelor, subzonelor sau unitatilor teritoriale de referinta.

Regulamentul aferent Planului urbanistic zonal

Explica si detaliaza sub forma unor prescriptii si recomandari, Planul urbanistic zonal, in vederea urmaririi aplicarii acestuia. El cuprinde reguli specifice de urbanism instituite in zona studiata, care pot completa sau detalia regulamentul aferent Planului urbanistic general, cu privire la:

- regimul de aliniere a constructiilor;

- regimul de inaltime a constructiilor;

- stabilitatea acceselor la constructii;

- modul de organizare arhitectural-urbanistica a unor artere importante;

- conditiile de amplasare, dimensionare, renovare sau restaurare a constructiilor in cadrul zonelor protejate;

- indicii constructivi privind utilizarea terenurilor;

- stabilirea utilizarii unor categorii de materiale de constructie si finisaj;

- modul de organizare a spatiilor publice;

- exploatarea utilitatilor tehnico-edilitare, servicii urbane necesare;

- tipuri de plantatii, specii sau alte caracteristici ale materialului saditor;

- alte situatii specifice teritoriului studiat.

Zone de interes national

Prin reglementari speciale anumite ansambluri urbanistice pot fi declarate zone de interes national. In aceste situatii se intocmesc documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului; lucrarile necesare realizarii ansamblului urbanistic constituie cauza de utilitate publica. Un exemplu in constituie, in acest sens, zona de interes national constituita din ansamblul din perimetrul central al Municipiului Bucuresti, incluzand Noul Centru Civic si Central Istoric, declarata prin Ordonanta Guvernului nr. 129/1998.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1641
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved