Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPTUL AFACERILOR - Teste grila

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDREPTUL AFACERILOR - Teste grilaDe la data deschiderii procedurii insolvenĐei, toate acĐiunile judiciare sau

extrajudiciare pentru realizarea creanĐelor asupra debitorului sau bunurilor sale:

a) pot fi suspendate;

b) se suspenda de drept;

c) nu se suspenda.

ConsimĐamantul parĐilor trebuie sa fie:

a) liber si neafectat de vicii;

b) tacit si neafectat de violenĐa;

c) expres si afectat de vicii.

Cererea de inregistrare se soluĐioneaza de judecatorul delegat

a) in 5 zile;

b) in 7 zile;

c) in 3 zile.

In cazul constituirii societaĐii pe acĐiuni prin subscripĐie publica, cei interesaĐi trebuie

sa verse capitalul subscris astfel:

a) 30 % la subscriere si restul in cel mult 6 luni;

b) 50 % la subscriere si restul in cel mult 12 luni;

c) 50 % la subscrierea si restul in cel mult 6 luni.

Contractul de vanzare ľ cumparare comerciala este un contract:

a) comutativ si consensual

b) unilateral si cu titlu oneros;

c) translativ de proprietate.

Procedura insolvenĐei se aplica:

a) societaĐilor comerciale;

b) mestesugarilor particulari;

c) cabinetelor medicale;

d) societaĐilor agricole.

Potrivit prevederilor legale operaĐiunile comerciale ilicite se sancĐioneaza:

a) disciplinar;

b) administrativ;

c) contravenĐional

Sunt auxiliari dependenĐi ai comercianĐilor:

a) mijlocitorii;

b) supusii comercianĐilor

c) agenĐii de comerĐ.

Contractul de societate este un contract:

a) plurilateral

b) translativ;

c) mixt.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea cu raspundere nelimitata;

b) societatea cu raspundere solidara;

c) societatea cu raspundere limitata.

CondiĐii de validitate a societaĐilor comerciale:

a) condiĐii de fond si de forma

b) condiĐii de fond si organizatorice;

c) condiĐii de fond si tehnico-organizatorice.

Obiectul contractului trebuie sa fie:

a) determinat, licit, imposibil, moral;

b) determinat, ilicit, posibil, moral;

c) determinat, licit, posibil si moral

Cererea de inregistrare se soluĐioneaza de judecatorul delegat in:

a) 24 ore de la inregistrare;

b) in 5 zile de la inregistrare

c) in 3 zile de la data inregistrarii.

La societatea cu raspundere limitata capitalul social este divizat in:

a) acĐiuni;

b) parĐi sociale;

c) parĐi de interes.

Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile, in raporturile

comerciale retractul litigios:

a) este permis cu acordul parĐilor;

b) este interzis;

c) este posibil cu acordul judecatorului.

Potrivit OG 26/2000 asociaĐiile si fundaĐiile, care nu au calitatea de comerciant:

a) pot infiinĐa societaĐi comerciale;

b) nu pot infiinĐa societaĐi comerciale;

c) pot participa la constituirea unor societaĐi comerciale

Pentru activitaĐi comerciale ilicite, comercianĐii pot fi sancĐionaĐi:

a) disciplinar;

b) penal;

c) administrativ.

Sunt auxiliari independenĐi ai comercianĐilor:

a) comisii pentru negoĐ;

b) comisii calatori pentru negoĐ;

c) mijlocitorii.

Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile, in obligaĐiile

comerciale judecatorul:

a) poate acorda un termen de graĐie de 3 luni;

b) nu poate acorda termen de graĐie;

c) poate acorda un termen de graĐie de 6 luni.

Pentru evidenĐierea operaĐiunilor comerciale si a intregii activitaĐi, comercianĐii

trebuie sa aiba registre:

a) registrul adunarilor generale;

b) registrul jurnal;

c) registrul inventar

Sunt auxiliari dependenĐi ai comercianĐilor:

a) mijlocitorii si comisii calatori pentru negoĐ;

b) comisii pentru negoĐ si supusii comercianĐilor

c) agenĐii de comerĐ si supusii comercianĐilor.

Contractul de societate este un contract:

a) translativ si cu titlu oneros;

b) comutativ si plurilateral;

c) consensual si cu titlu oneros

Fondul de comerĐ cuprinde, bunuri corporale:

a) emblema;

b) drepturile de autor;

c) materiile prime.

Contractul de societate este un contract:

a) translativ;

b) comutativ;

c) gratuit.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea in nume propriu;

b) societatea culturala;

c) societatea pe acĐiuni.

Pentru validitatea contractului de societate sunt necesare urmatoarele condiĐii:

a) condiĐii de munca;

b) condiĐii sociale;

c) condiĐii de fond.

Capacitatea de a contracta este:

a) condiĐie de fond;

b) condiĐie de varsta;

c) condiĐie de forma.

Contractul de societate cuprinde:

a) 7 clauze;

b) 8 clauze;

c) 6 clauze.

Capitalul social al societaĐii pe acĐiuni trebuie sa fie minim:

a) 5 milioane de fiecare asociat;

b) 25 de milioane ;

c) 50 de milioane.

Biletul la ordin este un titlu de valoare emis de:

a) creditor catre un debitor;

b) debitor in favoarea creditorului;

c) debitor in favoarea bancii.

Procedura insolvabilitaĐii se aplica de:

a) Garda Financiara;

b) AdministarĐia financiara;

c) Judecatorul-sindic.

Creditorul este persoana fizica sau juridica ce deĐine un drept de creanĐa asupra

averii debitorului si care a solicitat in mod expres sa ii fie inregistrata creanĐa:

a) in tabelul definitiv de creanĐe;

b) in tabelul provizoriu de creanĐe;

c) in tabelul definitiv consolidat de creanĐe;

d) in tabelul provizoriu consolidat de creanĐe.

Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept:

a) odata cu desemnarea unui administrator judiciar;

b) odata cu desemnarea unui lichidator;

c) la dat la care se dispune inceperea falimentului.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea in comandita simpla pe acĐiuni;

b) societatea in comandita pe acĐiuni;

c) societatea cu raspundere limitata pe acĐiuni.

CondiĐiile de validitate al contractului de societate:

a) condiĐii organizatorice;

b) inregistrarea la registrul comerĐuilui;

c) condiĐii de fond.

Creditorul indreptaĐit sa solicite deschiderea procedurii insolvenĐei este creditorul acarei creanĐa este:

a) certa, solida si exigibila de mai mult de 30 de zile;

b) certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile;

c) certa, lichida si exigibila de mai mult de 15 de zile;

. Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului aflat in

insolvenĐa sa fie suportata de membrii organului de conducere daca acestia:

a) au Đinut o contabilitate fictiva;

b) au efectuat concedieri colective;

c) au facut acte de comerĐ in interes personal sub acoperirea persoanei juridice.

Contractul de mandat este un contract:

a) translativ;

b) cu titlu gratuit;

c) cu titlu oneros.

Procedura insolvenĐei se aplica de:

a) administraĐia financiara;

b) garda financiara;

c) lichidator.

AtribuĐiunile lichidatorului in cazul producerii insolvenĐei:

a) incheierea de noi contracte comerciale;

b) conducerea activitaĐii creditorului;

c) urmarire incasari creanĐelor din averea debitorului.

Bunurile din patrimonial debitorului instrainate de administratorul / lichidatorul

societaĐii:

a) nu pot fi instrainate de cumparator timp de 3 ani de la achiziĐionare;

b) sunt dobandite de cumparator libere de orice sarcini;

c) nu pot fi ipotecate de cumparator pana la inchiderea procesului.

Potrivit codului comercial intreprinderile sunt:

a) cumpararea si vanzarea comerciala;

b) intreprinderile de asigurari;

c) transport de persoane sau lucruri pe apa sau uscat.

Dobandeste calitatea de comerciant persoana care:

a) savarseste fapte de comerĐ din imputernicirea altuia;

b) savarseste fapte de comerĐ ca profesiune;

c) este inscrisa in asociaĐia profesionala a comercianĐilor.

RestricĐiile pentru exercitarea activitaĐii comerciale sunt:

a) minoritatea persoanei;

b) incompatibilitaĐile;

c) interdicĐiile.

Sunt bunuri mobile in cadrul fondului de comerĐ:

a) autoturismele si masinile;

b) materiile prime;

c) utilajele de transport.

Contractul de societate este un contract:

a) plurilateral si translativ;

b) comutativ si consensual;

c) cu titlu oneros si formal.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea in comandita simpla;

b) societatea in comandita dezvoltata;

c) societatea in comandita pe acĐiuni.

Faptele de comerĐ potrivit doctrinei pot fi:

a) interne;

b) externe;

c) mixte.

Categorii de comercianĐi, potrivit legii Romane:

a) societaĐile comerciale;

b) uniunile artistilor plastici;

c) asociaĐiile agricole cand vand direct produsele proprii.

Pentru a putea fi comerciant o persoana trebuie sa aiba:

a) capacitatea de folosinĐa;

b) numai capacitate de exerciĐiu deplina;

c) capacitatea de a contracta.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea cu raspundere colectiva;

b) societatea in comandita colectiva;

c) societatea in comandita pe acĐiuni.

CondiĐiile pentru validitatea contractului de societate:

a) de inscriere la registrul comerĐului:

b) de fond;

c) de interes public.

ConsimĐamantul parĐilor este condiĐie:

a) de fond;

b) de forma;

c) de varsta.

Contractul de societate cuprinde:

a) 9 clauze;

b) 8 clauze;

c) 7 clauze.

In cazul societaĐii pe acĐiuni trebuie sa fie minimum:

a) 9 asociaĐi;

b) 5 asociaĐi;

c) 7 asociaĐi.

Cambia este un titlu de valoare, emis de:

a) creditor asupra unui debitor;

b) debitor in favoarea creditorului;

c) creditor pe seama unei banci.

Procedura insolvabilitaĐii se aplica de:

a) instanĐele de judecata;

b) procuratura;

c) Ministerul JustiĐiei.

AtribuĐiile lichidatorului in cazul procedurii insolvenĐei:

a) controleaza activitatea administratorului;

b) conduce activitatea creditorului;

c) valorifica bunurile societaĐii.

Judecatorul-sindic va comunica debitorului cererea de deschidere a procedurii

insolvenĐei:

a) in termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorului indreptaĐit sa solicite

deschiderea procedurii;

b) in termen de 10 zile de la inregistrarea cererii creditorului indreptaĐit sa solicite deschiderea

procedurii;

c) in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii creditorului indreptaĐit sa solicite deschiderea

procedurii.

Contractul de societate este un contract:

a) consensual si gratuit;

b) translativ si oneros;

c) plurilateral si consensual.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea pe acĐiuni;

b) societatea pe parĐi sociale;

c) societatea pe parĐi de interes.

CondiĐii de validitate a contractului de societate:

a) condiĐii de forma si organizatorice;

b) condiĐii de forma si tehnico-organizatorice;

c) condiĐii de forma si de fond.

Capacitatea de a contracta este determinata:

a) si de profilul moral al parĐilor;

b) si de varsta parĐilor;

c) si de varsta si de starea sanataĐii mintale.

Cererea de inregistrare a societaĐii se soluĐioneaza de judecatorul delegat:

a) in 24 de ore;

b) in 3 zile;

c) in termen de 5 zile.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea in nume colectiv pe acĐiuni;

b) societatea in nume propriu pe acĐiuni;

c) societatea in nume colectiv.

CondiĐiile de validitate ale societaĐilor comerciale:

a) condiĐii organizatorice (administrator, cenzori);

b) condiĐii soaciale (angajaĐi competenĐi);

c) de forma.

Obiectul contractului de societate trebuie sa fie:

a) determinat si moral;

b) nedeterminat dar posibil;

c) posibil si moral.

Cererea de inregistrare a societaĐii se soluĐioneaza de judecator intr-un termen de:

a) 24 ore de la inregistrarea cererii;

b) in 5 zile de la inregistrarea cererii;

c) in 3 zile de la inregistrarea cererii.

La societatea in nume colectiv capitalul social este divizat in:

a) parĐi sociale;

b) parĐi de interes;

c) acĐiuni.

Potrivit doctrinei faptele de comerĐ pot fi:

a) independente;

b) colective;

c) subiective.

Sunt categorii de comercianĐi:

a) administratorii societaĐilor comerciale;b) meseriasii care executa comenzile clienĐilor cu materialele acestora;

c) agricultorii daca vand produsele proprii in piaĐa.

Varsta minima pentru a putea fi comerciant este:

a)16 ani ( cu acordul parinĐilor, tutorelui);

b) 18 ani;

c) minimum 18 ani.

Fondul de comerĐ, cuprinde bunuri incorporale:

a) produsele finite;

b) firma;

c) vadul comercial

Contractul de societate este un contract:

a) unilateral;

b) plurilateral;

c) mixt.

Excluderea asociatului din societate se face:

a) de adunarea generala;

b) de adunarea asociaĐilor;

c) de instanĐa de judecata.

Datoriile comerciale lichide si plaĐile in bani produc dobanda:

a) dupa 30 de zile de la scadenĐa;

b) dupa 15 zile de scadenĐa;

c) din ziua cand devin exigibile.

Procedura insolvenĐei se aplica:

a) persoanelor fizice;

b) societaĐilor cooperatiste;

c) agricultorilor individuali;

d) grupurilor de interes economic.

Creditorul este persoana fizica sau juridica ce deĐine un drept de creanĐa asupra

averii debitorului si care a solicitat in mod expres sa ii fie inregistrata creanĐa:

a) in contabilitatea debitorului;

b) in tabelul definitiv de creanĐe;

c) in tabelul definitiv consolidate de creanĐe;

AcĐiunea de atragere a raspunderii organelor de conducere pentru pasivul societaĐii

se prescrie in termen de:

a) 5 ani de la data deschiderii procedurii insolvenĐei;

b) 3 ani de la data la care a fost cunoscuta persoana care a cauzat apariĐia insolvenĐei, dar nu

mai devreme de 2 ani de la data hotararii de deschidere a procedurii;

c) nu se prescrie.

Potrivit doctrinei in materie comerciala faptele de comerĐ pot fi:

a) obiective;

b) colective;

c) mixte.

OperaĐiunile de interpunere in schimb sau circulaĐie:

a) operaĐiunile de mijlocire in afaceri;

b) operaĐiunile cu privire la navigaĐie;

c) operaĐiunile de banca si schimb.

Incetarea calitaĐii de comerciant a persoanei fizice se face:

a) prin hotarare judecatoreasca definitiva:

b) prin desfacerea contractului de munca;

c) prin incetarea exercitarii faptelor de comerĐ.

Fondul de comerĐ cuprinde:

a) bunuri corporale;

b) bunuri mixte;

c) bunuri industriale.

Contractul de societate este un contract:

a) cu titlu oneros;

b) cu titlu gratuit;

c) mixt.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea cu raspundere nelimitata si solidara;

b) societatea cu raspundere nelimitata pe acĐiuni;

c) societatea pe acĐiuni.

CondiĐiile pentru validitatea contractului de societate:

a) sociale si de forma;

b) de fond si organizatorice;

c) de forma.

Obiectul contractului este o condiĐie:

a) necesara;

b) de fond;

c) de forma.

Potrivit regulilor derogatorii de la regimul actelor juridice civile:

a) in obligaĐiile comerciale judecatorul poate acorda un termen de graĐie de cel mult 3 luni;

b) in obligaĐiile comerciale judecatorul nu poate acorda termen de graĐie;

c) in obligaĐiile comerciale judecatorul poate acorda un termen de graĐie de cel mult 6 luni.

OrganizaĐiile cooperatiste dobandesc calitatea de comerciant:

a) prin hotararea consiliului local;

b) prin inregistrarea la registrul comerĐului;

c) prin hotararea adunarii generale.

Pentru neplata datoriilor comerciale lichide si a plaĐilor in bani, debitorul este

obligat:

a) sa plateasca dobanzi si penalitaĐi;

b) sa plateasca dobanzi sau penalitaĐi;

c) sa nu plateasca nici dobanzi si nici penalitaĐi daca se inĐelege cu creditorul.

Procedura insolvenĐei se aplica:

a) organizaĐiilor cooperatiste;

b) instituĐiilor de invaĐamant;

c) instituĐiilor culturale.

Sunt reguli speciale, derogatorii de la regimul actelor civile, care acĐioneaza in

domeniul afacerilor:

a) marfurile vandute nu se mai primesc inapoi;

b) datoriile comerciale in bani produc dobanda de drept din ziua cand devin exigibile;

c) codebitorii sunt prezumaĐi ca s-au obligat solidar .

Regiile autonome dobandesc calitatea de comerciant:

a) prin inregistrarea la registrul comerĐului;

b) prin decizia organului autoritaĐii administrative;

c) prin hotararea adunarii generale de constituire.

Constituie obligaĐii profesionale ale comercianĐilor:

a) respectarea drepturilor consumatorilor;

b) publicarea prin registrul comerĐului;

c) sancĐionarea operaĐiunilor comerciale ilicite.

Constituie bunuri incorporale in fondul de comerĐ:

a) vadul comercial si materiile prime;

b) firma si utilajele;

c) regimul creanĐelor si datoriilor.

Contractul de societate este un contract:

a) translativ;

b) comutativ;

c) gratuit.

Faptele de comerĐ subiectiv sunt operaĐiuni comerciale:

a) cumpararea pentru vanzare, prelucrare, inchiriere;

b) cumpararea de acĐiuni ale societaĐilor comerciale;

c) cumpararea de produse pentru consum propriu.

. Persoanele juridice dobandesc statutul de comerciant:

a) din momentul inregistrarii la registrul comerĐului;

b) din momentul in care exista oficial;

c) din momentul cand savarsesc fapte de comerĐ.

Limitele desfasurarii activitaĐilor comerciale:

a) respectarea drepturilor consumatorului;

b) exercitarea comerĐului in limitele concurenĐei loiale;

c) intocmirea registrelor comerciale.

Constituie bunuri corporale in fondul de comerĐ:

a) cladirea, emblema, firma;

b) masinile si utilajele;

c) vadul comercial si instalaĐiile.

Principalele atribuĐiuni ale judecatorului sindic:

a) pronunĐarea hotararii de condamnare a administratorului;

b) pronunĐarea hotararii de inchidere a procedurii;

c) desemnarea lichidatorului;

d) pronunĐarea hotararii de lichidare.

Administratorul judiciar poate introduce acĐiune pentru anularea actelor

frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorului:

a) in cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenĐei;

b) in cei 5 ani anteriori deschiderii procedurii insolvenĐei;

c) de catre ultimii 2 administratori ai debitorului.

CondiĐiile de validitate ale contractului de societate:

a) aprobarea judecatorului delegat;

b) de fond si financiare;

c) de fond.

ConsimĐamantul parĐilor este o condiĐie:

a) facultativa;

b) necesara;

c) de fond.

. Clauze privind caracteristicile societaĐii comerciale sunt:

a) durata societaĐii;

b) conducerea societaĐii;

c) controlul gestiunii societaĐii.

Este obligatorie desemnarea cenzorilor la societatea cu raspundere limitata daca:

a) are mai mult de 10 asociaĐi;b) are mai mult de 15 asociaĐi;

c) are mai mult de 20 asociaĐi.

. In cazul vanzarilor in afara spaĐiilor comerciale, consumatorul are dreptul sa

denunĐe unilateral contractul de vanzare in termen de 7 zile lucratoaresa restituie bunul

catre vanzator, care are obligaĐia sa-I restituie preĐul platit in:

a) 10 zile de la comunicarea denunĐarii unilaterale;

b) 15 zile de la comunicarea denunĐarii unilaterale;

c) 30 zile de la comunicarea denunĐarii unilaterale.

Procedura insolenĐei se aplica de:

a) procuratura;

b) direcĐia generala a finanĐelor publice;

c) judecatorul ľ sindic.

Acte juridice si operaĐiuni conexe (acesorii):

a) intreprinderi de spectacole;

b) operaĐiuni de banca si schimb;

c) contul curent si cecul.

Pentru a avea calitatea de comerciant o persoana trebuie:

a) sa savarseasca fapte de comerĐ;

b) sa fie angajat al unei societaĐi comerciale;

c) sa fie in varsta de 16 ani.

IncapacitaĐile ca excepĐii de la regula privind capacitatea de a fi comerciant sunt:

a) persoana pusa sub interdicĐie;

b) persoana decazuta din drepturi printr-o condamnare penala pentru fapte care il fac nedemn;

c) autorizaĐiile.

Fondul de comerĐ cuprinde:

a) bunuri comerciale;

b) bunuri incorporate;

c) bunuri mixte.

Contractul de societate este un contract:

a) formal;

b) consensual;

c) unilateral.

Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societatea in nume colectiv cu raspundere limitata;

b) societate pe acĐiuni;

c) societate in comandita simpla.

Contractul de comision este un contract:

a) unilateral;

b) cu titlu gratuit;

c) consensual.

Procedura insolvenĐei se aplica de :

a) instanĐa de judecata;

b) procuratura;

c) garda financiara.

Debitorul aflat in stare de insolvenĐa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere

pentru a fi supus procedurii insolvenĐei in termen de:

a) 15 zile de la apariĐia starii de insolvenĐa;

b) 30 zile de la apariĐia starii de insolvenĐa;

c) 90 zile de la apariĐia starii de insolvenĐa.

Executarea silita impotriva organului de conducere care a cauzat starea de

insolvenĐa a societaĐii se efectueaza de catre:

a) administratorul judiciar sau lichidatorul societaĐii;

b) judecatorul-sindic;

c) executorul judecatoresc.

Contractul de societate este un contract:

a) comutativ si plurilateral;

b) comutativ si translativ;

c) consensual si formal.

. Sunt forme juridice ale societaĐilor comerciale:

a) societate cu raspundere limitata pe acĐiuni;

b) societate cu raspundere limitata simpla;

c) societatea in comandita pe acĐiuni.

CondiĐiile de validitate ale contractului de societate:

a) condiĐii materiale;

b) condiĐii sociale;

c) condiĐii de forma.

Capacitatea de a contracta este determinata de:

a) de varsta;

b) numai de varsta;

c) de statutul societaĐii.

Cererea de inregistrare a societaĐii de depune la:

a) prefectura judeĐului;

b) consiliul judeĐean;

c) biroul unic.

AsociaĐii fondatori pot beneficia de un procent de cel mult 6 % din beneficial net pe

o perioada de:

a) 3 ani de la infiinĐarea societaĐii;

b) 5 ani de la infiinĐarea societaĐii;

c) 7 ani de la infiinĐarea societaĐii.

CondiĐiile pentru validitatea contracului de societate:

a) de fond si financiare;

b) de forma si comerciale;

c) de forma si de fond.

Cauza contractului este o condiĐie:

a) de fond;

b) de forma;

c) de interes public.

La clauzele privind identificarea societaĐii comerciale viitoare se scriu:

a) obiectul societaĐii;

b) capitalul social;

c) emblema societaĐii.

. Societatea in comandita pe acĐiuni trebuie sa aiba:

a) cel puĐin 5 asociaĐi de 3 categorii;

b) cel puĐin 10 asociaĐi de 2 categorii;

c) cel puĐin 5 asociaĐi de 2 categorii.

Vanzatorul este obligat sa-i garanteze cumparatorului bunul contra evicĐiunii, ceea

ce inseamna:

a) viciile ascunse ale bunului;

b) pierderea dreptului de proprietate totala sau parĐiala;

c) funcĐionarea bunului in termenul mediu.

Procedura insolvabilitaĐii se aplica de:

a) administraĐia financiara;

b) administratorul judiciar;

c) garda financiara.

. Societatea cu raspundere limitata poate avea:

a) un numar nelimitat de asociaĐi;

b) cel mult 50 asociaĐi;

c) legea nu stabileste un numar limita.

Termenul de semnale a viciilor bunului cumparat catre vanzator este de:

a) 7 zile;

b) 5 zile;

c) 2 zile.

. Procedura insolvabilitaĐii se aplica de:

a) Ministerul FinanĐelor Publice;

b) Lichidator;

c) Procuratura.

Debitorul aflat in stare de insolvenĐa are obligaĐia sa adreseze tribunalului o cerere

pentru a fi supus procedurii insolvenĐei, in termen de:

a) 90 zile de la apariĐia starii de insolvenĐa;

b) 60 zile de le apariĐia starii de insolvenĐa;

c) 30 zile de le apariĐia starii de insolvenĐa.

InsolvenĐa este prezumata ca vadita atunci cand:

a) se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenĐa datoriile exigibile angajate, cu

fondurile banesti disponibile la data scadenĐei;

b) debitorul, dupa 30 zile de la scadenĐa, nu a platit datoria sa faĐa de unul sau mai mulĐi

creditori;

c) se dovedeste ca debitorul nu poate acoperi datoriile exigibile angajate.

Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata potrivit procedurii

insolventei de:

a) administrator sub controlul judecatorului sindic;

b) lichidator sub controlul comisiei de cenzori;

c) lichidator sub controlul judecatorului sindic;

d) administrator sub controlul comisiei de cenzori.

Planul de reorganizare judiciara a societaĐii va fi confirmat de catre:

a) tribunalul comercial;

b) judecatorul sindic;

c) adunarea creditorilor.

Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata in cadrul procedurii

insolvenĐei de:

a) lichidator sub controlul comisiei de cenzori;

b) lichidator sub controlul finanĐelor publice;

c) lichidator sub controlul judecatorului ľ sindic

. De la data deschiderii procedurii insolvenĐei, toate acĐiunile judiciare sau

extrajudiciare pentru realizarea creanĐelor asupra debitorului sau bunurilor sale:

a) pot fi suspendate;

b) se suspenda de drept;

c) nu se suspenda.

. La clauzele privind caracterisiticile societaĐii se trec:

a) denumirea societaĐii;

b) forma juridica a societaĐii;

c) durata societaĐii.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4757
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site