Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


NOTARUL PUBLIC

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micNOTARUL PUBLIC

Consideratii generale

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea. Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prezentei legi.
Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome. Actul indeplinit de notarul public, purtind sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege.

Activitatea notariala se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Deontologia notariala se manifesta prin recunoasterea si respectarea, in intreaga activitate, a urmatoarelor principii:

a)-principiul echidistantei si impartialitatii fata de solicitantii actului notarial;
b)-principiul adevarului, echitatii si bunei credinte a notarului;
c)-principiul legalitatii actului si procedurilor notariale;
d)-principiul confidentialitatii activitatii desfasurata de notarul public;

e)-principiul libertatii contractuale, circumscris doar ordinii pozitive de drept si bunelor moravuri.

Competenta notarilor publici

Notarul public indeplineste urmatoarele acte notariale:

a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitatea partilor;

b) autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat;

c) procedura succesorala notariala;

d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;

e) legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;

f) darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti;

g) primirea in depozit a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti;

h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor;

i) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;

j) efectuarea si legalizarea traducerilor;

k) eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit;

l) orice alte operatiuni prevazute de lege.

Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala, altele decat cele referitoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial.

In indeplinirea atributiilor ce-i revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute de lege.

Conflictele de competenta intre birourile notarilor publici situate in aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate. Hotarirea judecatoriei este definitiva. Cind conflictul intervine intre birouri notariale situate in circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie se afla biroul de notar public cel din urma sesizat.

Organizarea activitatii notarilor publici

Activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator.

Prin asociere, notarul public nu-si pierde dreptul de birou notarial individual.

Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale. Evidenta birourilor de notari publici si lucrarile privind numirea si incetarea functiei notarilor publici se intocmesc de personalul de specialitate notariala din Ministerul Justitiei.

In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor in care acestia isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Numarul de notari publici se actualizeaza anual de catre ministrul justitiei, potrivit propunerilor Camerelor Notarilor Publici si, cu prioritate, in raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public.

In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii.

Dobandirea calitatii de notar

Notar public poate fi cel care indeplineste urmatoarele conditii (art. 16 din Legea nr. 36/1995):

a) are numai cetatenia romana si domiciliul in Romania si are capacitatea de exercitiu al drepturilor civile;

b) este licentiat in drept - stiinte juridice - sau doctor in drept;

c) nu are antecedente penale;

d) se bucura de o buna reputatie;

e) cunoaste limba romana;

f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;g) a indeplinit timp de 2 ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat sau o alta functie de specialitate juridica si dovedeste cunostintele necesare functiei de notar public, prin promovarea unui concurs.

Notarul public este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in baza cererii celui interesat si dupa ce face dovada indeplinirii cerintelor aratate.

Inainte de a-si incepe activitatea, in termen de 60 de zile de la numire, notarul public este obligat sa-si inregistreze biroul la Curtea de apel in circumscriptia careia isi are sediul biroul de notar public. Pentru inregistrarea biroului, notarul public va prezenta sigiliul si specimenul de semnatura.

Dupa aceasta, notarul public va depune juramintul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau a reprezentantilor acestora.

Poate fi notar stagiar cel care:

a) indeplineste conditiile prevazute la art. 16 lit. a) - f);

b) este angajat intr-un birou de notar public;

c) se afla in perioada de stagiu pina la promovarea examenului de notar public.

Notarul public poate delega pe notarul stagiar sa indeplineasca urmatoarele atributii:

a) efectuarea lucrarilor de secretariat;

b) legalizarea copiilor de pe inscrisuri;

c) legalizarea semnaturii traducatorului;

d) darea de data certa a inscrisurilor prezentate de parti;

e) redactarea unor proiecte de inscrisuri cu continut juridic.

Conditiile de incheiere a contractului de munca si formarea profesionala a notarului stagiar sunt in sarcina Camerei Notarilor Publici si se stabilesc prin statutul Uniunii Nationale a notarilor Publici.

Examenul de notar public se sustine in fata unei comisii formate din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, reprezentantul Ministerului Justitiei, un membru al corpului didactic din invatamintul superior de specialitate si doi notari publici cu pregatire si prestigiul profesional, desemnati in conditiile prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Calitatea de notar public inceteaza:

a) la cerere;

b) prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii;

c) prin desfiintarea biroului notarului public, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou de notar public, in termen de 6 luni;

d) prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi;

e) in cazul vaditei sale incapacitati profesionale, constatata in urma unor inspectii repetate;

f) in cazul condamnarii definitive pentru savirsirea cu intentie a unei infractiuni grave sau care aduce atingere prestigiului profesiei;

g) in cazul in care notarul public nu mai indeplineste conditiile prevazute de art. 16 lit. a), d) si f).

Incetarea calitatii de notar public se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei.

Exercitiul functiei de notar public se suspenda:

a) in caz de incompatibilitate;

b) in situatiile prevazute la art. 41 lit. c (ca sanctiune disciplinara) si art. 42 (in cazul arestarii preventive) din lege;

c) in caz de neachitare a obligatiilor banesti profesionale, dupa 6 luni de la scadenta acestora, pina la achitarea debitului;

d) in caz de incapacitate temporara de munca.

Suspendarea se dispune de ministrul justitiei, la solicitatea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Incetarea suspendarii se poate dispune cu respectarea conditiei prevazute in alineatul precedent.

Camera Notarilor Publici

In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cite o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica. Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia Curtii de apel.

Camera Notarilor Publici este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3 - 5 membri. Colegiul director este ales de adunarea generala a membrilor Camerei, pentru o perioada de 3 ani, dintre notarii publici.

Presedintele Colegiului director va primi o indemnizatie al carei cuantum se va stabili de adunarea generala.

Colegiul director va avea un secretar salarizat si personal auxiliar, in numarul si in structura stabilite de adunarea generala a notarilor publici din judetele ce compun circumscriptia Camerei.

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici are urmatoarele atributii:a) rezolva plingerile partilor impotriva notarilor publici si a notarilor stagiari, luind masurile corespunzatoare si aducindu-le la cunostinta Uniunii Nationale a Notarilor Publici;

b) deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata, un notar public, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei, care sa asigure functionarea unui alt birou de notar public, cu incunostintarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Cheltuielile cu delegarea se suporta din veniturile biroului notarului public la care este delegat;

c) informeaza Uniunea Nationala a Notarilor Publici in legatura cu activitatea birourilor notarilor publici, asupra necesarului de notari publici si notari stagiari si face recomandari cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie propuse de uniune numirea lor in functia de notar public de catre ministrul justitiei;

d) reprezinta Camera in relatiile cu tertii la nivelul circumscriptiei Curtii de apel;

e) intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea in informarea curenta a notarilor publici;

f) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai;

g) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia;

h) indeplineste alte atributii prevazute de lege si de regulament.

Uniunea Nationala a Notarilor Publici

Notarii publici din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.

Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din cite un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, in conditiile stabilite prin statutul uniunii.

Consiliul uniunii are urmatoarele atributii:

a) propune ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea calitatii de notar public;

b) propune ministrului justitiei numarul necesar al birourilor de notari publici si conditiile de desfasurare a examenelor de notari publici;

c) stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici;

d) aproba cotele de contributie ale birourilor notarilor publici la Camera, precum si cele ale Camerelor la Uniunea Nationala a Notarilor Publici, potrivit statutului acesteia;

e) reprezinta Uniunea Nationala a Notarilor Publici in raporturile cu tertii, pe plan intern si international;

f) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de regulament.

In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru garantarea responsabilitatii civile a notarilor publici, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statut propriu, aprobat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici.

Drepturile si indatoririle notarilor publici

Drepturile notarilor publici

Notarii publici isi exercita personal profesiunea si se bucura de stabilitate in functie, neputind fi mutati in alta localitate fara acordul lor.

Notarii publici au dreptul la onorarii pentru fiecare serviciu prestat.

Notarul public are dreptul la concediu de odihna, in conditiile stabilite prin statut.

Notarii publici beneficiaza de drepturile de asigurari sociale pe baza contributiei la sistemul asigurarilor sociale de stat, in conditiile legii.

Exercitarea profesiei de notar public este incompatibila cu

a) desfasurarea unei activitati salarizate, cu exceptia:

- activitatii didactice universitare;

- activitatii literare si publicistice;

- calitati de deputat sau senator, ori a celei de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului;

b) desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;

c) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, de asociat comanditat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile.

Indatoririle si raspunderile notarilor publici

Notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie.Notarul public nu poate absenta mai mult de 5 zile consecutiv, fara a asigura functionalitatea biroului sau, in conditiile legii. In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. 1, Camera Notarilor Publici poate delega, dupa caz, un alt notar public pentru indeplinirea atributiilor notarului public absent, in conditiile prevazute de statutul uniunii.

Raspunderea civila a notarului public poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, atunci cind acesta a cauzat un prejudiciu.

Asigurarea de raspundere profesionala a notarului public se realizeaza prin casa de asigurari, constituita in acest scop.

Raspunderea disciplinara a notarului public intervine pentru urmatoarele abateri:

a) intirziere sau neglijenta in efectuarea lucrarilor;

b) lipsa nejustificata de la birou;

c) nerespectarea secretului profesional;

d) comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale.

Actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director si se judeca de Consiliul de disciplina.

Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie o cercetare prealabila, care se efectueaza de catre Colegiul director. Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea.

Consiliul de disciplina citeaza partile si pronunta o hotarire motivata, care se comunica acestora.

Impotriva hotaririi partile pot face contestatie la Consiliul uniunii, in termen de 10 zile de la comunicare.

Hotarirea Consiliului uniunii poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, civila sau de contencios administrativ, dupa caz.

Hotarirea definitiva se comunica si Ministerului Justitiei.

Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulament.

Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in:

a) observatie scrisa;

b) amenda de la 50.000 lei la 200.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei Notarilor Publici. Neachitarea in termen de 30 de zile de la data raminerii definitive a hotaririi atrage suspendarea de drept a notarului public pina la achitarea sumei. Hotarirea definitiva constituie titlu executoriu;

c) suspendarea din functie pe o durata de maximum 6 luni;

d) excluderea din profesie.

In cazul in care impotriva notarului public s-a luat masura arestarii preventive, ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, va lua masura suspendarii din functie pina la solutionarea cauzei penale, potrivit legii.

Daca hotarirea de condamnare a ramas definitiva si ea se refera la infractiunile prevazute de lege, cu acea data ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a notarului public condamnat.

Sigiliul, registrele si lucrarile notarului public suspendat sau exclus vor fi depuse la Camera Notarilor Publici, sub luare de dovada.

Controlul activitatii notariale, arhiva si evidenta activitatii

Actele notariale sunt supuse controlului judecatoresc.

Activitatea notarilor publici este supusa controlului profesional administrativ, in conditiile prezentei legi.

Actele notariale pot fi atacate de parti sau de orice persoana interesata prin actiune in anulare la instanta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila. Totodata, partea nemultumita poate introduce plingere impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial, in termen de 10 zile de la data cind a luat cunostinta, la judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul biroul notarial care a refuzat indeplinirea actului. Plingerea se depune la biroul notarului public care a refuzat cererea, iar acesta o va inainta de indata instantei, impreuna cu dosarul cauzei.

Judecarea plingerii se face cu citarea tuturor partilor interesate in cauza. In cazul admiterii plingerii, instanta indica in hotarire modul in care trebuie intocmit actul. Notarul public este obligat sa se conformeze hotaririi judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila.

Controlul profesional administrativ se exercita de catre Uniunea Nationala a Notarilor Publici prin consiliul sau de conducere. Ministrul justitiei poate ordona controlul activitatii notarilor publici prin inspectori generali de specialitate.

Arhiva activitatii notariale este proprietatea statului si se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii.

Biroul de notar public va avea arhiva si registratura proprii. Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar, necesare bunei desfasurari a activitatii notariale. Notarul public va tine si o evidenta financiar-contabila.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 988
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site