Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Societatea in comandita simpla si Societatea pe actiuni

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micSocietatea in comandita simpla si Societatea pe actiuni

Din dispozitiile art. 1491, 1492 Cod.civil. rezulta ca societatea este un contract in temeiul caruia doua sau mai multe persoane (asociati) se inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru a desfasura impreuna o anumita activitate, in vederea realizarii si impartirii beneficiilor care vor rezulta.Definitia societatii comerciale:

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitatea juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate.

Formele societatii comerciale:

Potrivit Legii nr. 31/1990, societatea comerciala imbraca una din urmatoarele forme juridice:

a)      societatea in nume colectiv este aceea societate ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea  nelimitata si solidara a tuturor asociatilor;

b)      societatea in comandita simpla este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta aportului lor;

c)      societatea pe actiuni este societatea al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii raspund numai in limita aportului lor;

d)      societatea in comandita pe actiuni este societatea al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati; asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta aportului lor;

e)      societatea cu raspundere limitata este societatea ale carui obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii raspund numai in limita aportului lor.

Societatea in comandita simpla (SCS)

SCS face parte din categoria societatilor de persoane ( se bazeaza pe cunoasterea si increderea reciproca a persoanelor associate). Reuneste doua categorii de asociati:

 1. Comanditatii- care dispun de pregatire profesionala si participa la conducere;
 2. Comanditarii- care dispun de bani si de alte mijloace materiale.

comanditatii - au aceeasi pozitie in societate ca asociatii in nume colectiv, ei raspund nelimitat si solidar pentru intregul pasiv.

comanditarii - furnizeaza capital care formeaza capitalul social, marginandu-si riscurile la aportul lor la capitalul social.

Situatia comanditarului poate fi confundata cu a unei persoane care imprumuta comanditatului bani.

SCS se constituie prin contract de societate (art 5) care poate fi incheiat sub forma unui inscris unic numit act constitutiv (desemneaza atat incrisul unic cat si contractul de societate). Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata. Acesta trebuie sa contina:

a) numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice; numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale; la societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari, asociatii comanditati, precum si reprezentantul fiscal, daca este cazul;
b) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
h) durata societatii;
i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.e se va varsa integral capitalul social subscris.

Comanditarii:

Aportul comanditarului la constituirea societatii:
Acesta e obligat sa verse aportul subscris la constituirea societatii, neindeplinirea obligatiei facand sa curga dobanzile de la data stabilita ca termen al varsarii.
Poate fi constituita din numerar, bunuri si creante, varsarea aportului la constituirea societatii e singura obligatie a comanditarului.

Participarea comanditarilor la administrarea societatii.
In afara de dreptul de a participa la impartirea beneficiilor, comanditarul poate incheia operatii in contul societatii dar numai in conditiile unei procuri speciale date de catre asociatii comanditati.

Participarea la conducere.
Comanditarul participa la numirea si revocarea administratorilor, el poate acorda autorizarea comanditatilor pentru operatiile ce depasesc limitele puterii acestora.Comanditatii

Le sunt aplicabile dispozitiile legale prevazute pentru asociatii SNC-urilor.

Moartea unicului comanditat atrage dizolvarea societatii daca nu exista clauza de continuare cu mostenitorii. Aceasta clauza nu e aplicabila daca toti mostenitorii sunt minori, intrucat minorii nu se pot obliga solidar si nemarginit pentru nici un fel de datorie.

ADMNISTRAREA SCS

Art.75
Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul constitutiv.

Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati. (Art 88)
Art.89
(1) Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, data de reprezentantii societatii si inscrisa in registrul comertului. In caz contrar, comanditarul devine raspunzator fata de terti nelimitat si solidar, pentru toate obligatiunile societatii contractate de la data operatiunii incheiate de el.
(2) Comanditarul poate indeplini servicii in administratia interna a societatii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, in cazurile prevazute de lege, sau poate acorda, in limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operatiunile ce depasesc puterile lor.
(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situatiile financiare anuale si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.
Asociatii comanditati care fara consimtamatul scris al comanditarilor,intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul propriu sau a altor personae este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat sis a plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.

Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca comanditatii pot lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor particulare.

Societatea pe actiuni (S.A)

Societatea pe actiuni este societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor.Se caracterizeaza prin faptul ca toti asociatii au calitatea de actionari (ex: banci, societatile de asigurare.). Exista societati care pot avea doar aceasta forma de organizare

Avantajul pe care-l reprezinta aceste societati e acela ca actiunile sunt facil de transmis, in cazul actiunilor la purtator neintocmindu-se nici un act.

Dezavantajul societatilor pe actiuni, in general au un numar mare de asociati care nu sunt toti comercianti.

Fondatorii - persoanele care iau initiativa actelor ce vor produce efectul constituirii si dobindirii personalitatii juridice . Ei sunt primii actionari ai societatii si se afla in situatia unor intreprinzatori raspunzatori de initiativa si actele lor

Hotararile SA se iau cu votul majoritatii capitalului social.

Moduri de constituire

1)Constituirea simultana - consta in redactarea si semnarea contractului si a statutului in forma autentica; subscrierea integrala si varsarea in proportie de cel putin 30% a capitalului social de catre fondatori; numirea prin contract si statut a administratorilor si cenzorilor; autorizarea functionarii societatii de catre instanta; publicarea in Monitorul Oficial al actelor de constituire; inmatricularea la registrul comertului, inregistrarea la administratia financiara.

2)Constituirea prin subscriptie publica are 2 faze :

1)subscrierea publica a actiunilor pe prospectele de emisiune semnate in forma autentica de catre fondatori si autorizate de catre judecatorul delegat la registrul comertului.

2)varsarea in cota de 30 % a actiunilor subscrise, iar dupa inchiderea subscrierii si varsarea capitalului social in proportia aratata se desfasoara adunarea constitutiva (la 15 zile dupa incheierea subscrierii), care numeste administratorii si cenzorii si urmeaza aceeasi procedura de autentificare, autorizare, publicare si inmatriculare ca in prima varianta (constituirea simultana).

Numarul minim de membri fondatori este de cinci, iar capitalul social trebuie sa fie de minim 25000 de euro.

Adunarea constitutiva : redactarea si solicitarea publicarii instiintarii trebuie efectuata in termen de 15 zile de la data inchiderii subscriptiei. Instiintarea se publica in Monitorul Oficial. Data adunarii nu poate fi stabilita mai tirziu de doua luni de la data inchiderii subscriptiei. Aparitia instiintarii trebuie sa preceada cu cel putin 15 zile data fixata pentru adunarea generala.

Desfasurarea adunarii constitutive:

Alegerea presedintelui si a secretarilor prin vot deschis cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.

Constatarea prezentei actionarilor. Dreptul de reprezentare este dat prin procura speciala autentificata de notar.

Constatarea legalei constituiri a adunarii (jumatate + 1 din numarul actionarilor.)

Sistemul de votare : fiecare actionar are drepul la un singur vot, indiferent de numarul actiunilor subscrise. Toate hotaririle se iau cu numarul majoritatii simple a celor prezenti.

Problemele asupra carora adunarea constitutiva este obligata sa hotarasca :

sa verifice existenta varsamintelor;sa determine valoarea aportului in natura. (cei care au adus aportul in natura sunt obligati sa se abtina).

sa aprobe cota de participare la beneficii a fondatorilor;

sa aprobe operatiile incheiate in beneficiul societatii de catre fondatori;

sa discute si sa aprobe contractul si statutul de societate;

sa numeasca administratorii si cenzorii - hotarirea pentru desemnarea membrilor consiliului de administratie si al cenzorilor se adopta in mod obligatoriu prin vot secret, celelalte prin vot deschis.

Actiunile

Prin actiuni se intelege :o fractiune a capitalului social - egale valoric;

-titlul de credit constatator al drepturilor si obligatiilor de actionar.

Valoarea actiunilor

Valoarea nominala este stabilita prin contractul de societate si statut, exprimind suma pe care acceptantul trebuie sa o verse pentru o actiune subscrisa. Aceasta valoare nu poate fi mai mica de 1000 lei.

Valoarea de bursa exprima pentru actiunile cotate la bursa, valoarea de schimb pe care o actiune o poseda la un moment dat. Pentru actiunile necotate la bursa se calculeaza valoarea de bilant si care poate fi mai mare sau mai mica decat valoarea nominala.

Functionarea societatii:

Adunarea generala :

 • ordinara
 • extraordinara

Convocarea adunarilor se face de administratori prin publicarea instiintarii in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele raspindite in localitatea in care se afla sediul societatii. Va cuprinde locul si data tinerii si ordinea de zi.

Dreptul de vot : fiecare actiune da dreptul la 1 vot in adunarile generale. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Actionarii absenti pot vota prin reprezentant in temeiul unei procuri autentice si speciale.

Hotaririle A.G. vor fi depuse in copie la registrul comertului in care vot fi mentionate in extras. De asemenea vor fi publicate in Monitorul Oficial.

Pot fi atacate hotaririle A.G. care sunt contrare contractului de societate, statutului si legii, de catre actionarii care au votat impotriva acestora, sau de catre cei care au lipsit la adunare.

Hotaririle pot fi atacate in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial.

Adunarea generala extraordinara poate adopta urmatoarele hotariri :

 • prelungirea duratei societatii;
 • marirea capitalului;
 • schimbarea obiectului societatii;
 • mutarea sediului;
 • fuziunea cu alte societati;
 • reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
 • schimbarea formei societatii;
 • orice alta modificare a contractului sau statutului.

Adunarile generale extraordinare sunt convocate de administratori sau de actionarii care reprezinta a zecea parte din capitalul social.

Daca administratorii constata pierderea a unei jumatati din capitalul social sunt obligate sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari :

 • reconstituirea capitalului social printr-o noua emisiune;
 • reducerea capitalului social la valoarea ramasa;
 • dizolvarea societatii.

Administrarea societatii

Administratorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • persoana fizica cu capacitate deplina de exercitiu;
 • actionari sau neactionari;
 • cel putin jumatate din numarul administratorilor trebuie sa fie cetateni romani;
 • sa nu fi fost condamnati pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciuni, delapidare, marturie mincinoasa, dare si luare de mita.

Administratorii nu pot avea concomitent aceasta calitate in mai mult de 3 consilii de administratie.Administratorii trebuie sa depuna o garantie care nu poate fi mai mica decit valoarea a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare. Garantia se depune inainte de intrarea in functie sub sanctiunea considerarii administratorului ca demisionat.

Cind adunarea generala alege mai multi administratori ei constituie un consiliu de administratie condus de presedinte.

2. Consiliul de administratie

Presedintele poate fi desemnat de adunarea generala sau de catre membrii consiliului.

Membrii consiliului si presedintele sunt revocati numai de adunarea generala.

Consiliul de administratie isi asuma toate puterile privind administrarea si reprezentarea societatii. Hotaririle se iau in prezenta a cel putin jumatate plus 1 din membrii, si se adopta cu jumatate simpla.

3. Cenzorii : cel putin 3 cenzori si un numar egal de supleanti.

Alegerea si revocarea cenzorilor este de competenta adunarii generale

Calitatile cerute pentru cenzori :

 • calitatea de actionar cu exceptia celor contabili si a celor redomandati de Ministerul Finantelor in societatile in care statul detine cel putin 20% din capitalul social;
 • cetatenia romana pentru 1/2din numarul cenzorilor;
 • sa nu fie rude sau afini pina la al patrulea grad inclusiv, sau soti cu administratorii;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • sa nu fie cenzor in mai mult de 3 societati comerciale;
 • sa nu fie cenzor, administrator, sau asociat in societati cu raspundere nelimitata fara autorizarea consiliului de administratie, in alte societati avind acelasi obiect;
 • sa nu exercite acelasi comert sau altul concurent pe cont propriu sau al altei persoane sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune.

Cenzorii sunt obligati sa depuna o garantie ce nu va putea fi mai mica decit valoarea a 4 actiuni sau o treime din dublul remuneratiei lunare.

Obligatiile cenzorilor :

 • supravegherea gestiunii;
 • inspectia casei pentru a verifica existenta titlurilor sau valorilor inregistrate;
 • verificarea garantiilor depuse;
 • verificarea sesizarilor actionarilor;
 • informarea administratorilor la adunarile acestora;
 • convocarea adunarii generale daca nu a fost convocata de administratori;
 • participarea la adunarea generala;
 • informarea adunarii generale printr-un raport cu privire la supravegherea gestiunii;
 • pastrarea secretului cu privire la operatiunile societatii.

Beneficii si dividende :

Beneficiul net se calculeaza dupa scaderea tuturor cheltuielilor; a cotei destinata constituirii fondului de rezerva, sau a sumelor destinate reintregirii lui; a salariilor precum si a sumelor rezultate ca excedent din vinzarea actiunilor la un curs superior valorii nominale.

Dividendul este parte a beneficiului net care se plateste anual pentru fiecare actiune. El se stabileste prin horarirea adunarii generale.

Dividentele platite necuvenit sunt supuse restituirii.

Dizolvarea societatii

1. cauze generale :

 • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acestuia;
 • hotarirea adunarii generale;
 • falimentul.

2. Cauze specifice SA :

 • capitalul societatii s-a redus sub minimul prevazut de lege si actionarii nu decid completarea lui;
 • numarul actionarilor s-a redus sub cinci, daca au trecut mai mult de 6 luni de la reducerea lui si nu a fost completat.

Bibliografie:

 • LEGEA 31/1990
 • www.dreptonline.ro
 • DREPT COMERCIAL CIVIL Stanciu D Carpenaru
  ( editia 5)
 • www.studentie.ro

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1454
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site