Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


TOPOGRAFIA PRODUSELOR SEMICONDUCTOARE

Drept+ Font mai mare | - Font mai micTOPOGRAFIA PRODUSELOR SEMICONDUCTOARE

1. NOTIUNEA DE TOPOGRAFIE DE PRODUS SEMICONDUCTOR

Noile dimensiuni ale tehnologiei contemporane au determinat dezvoltarea si rafinarea fara precedent a dreptului de proprietate industriala in sfere de activitate economica ce erau necunoscute cu numai cateva decenii in urma. Un astfel de domeniu este cel al microelectronicii, care a cunoscut un ritm de dezvoltare exploziv in multe state. In scopul apararii intereselor economice nationale, precum si a drepturilor creatorilor de circuite integrate, a aparut necesitatea crearii unui cadru legislativ national si international.Pe plan international, un rol important il au:

Tratatul privind proprietatea intelectuala in materie de circuite integrate, semnat la Washington D.C. la 26 mai 1989;

Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert - Anexa 1C. Acordul privind drepturile de proprietate intelectuala legate de comert, incheiat la 15 aprilie 1994[1].

Pe baza acestor tratate si acorduri internationale, in majoritatea tarilor lumii au fost adoptate legi speciale privind topografia produselor semiconductoare. In Romania, legea care reglementeaza acest domeniu al proprietatii industriale este Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare .

Potrivit legii, prin produs semiconductor se intelege un produs, sub forma sa finala sau sub o forma intermediara, alcatuit dintr-un ansamblu de componente active si pasive, inclusiv interconexiunile, care fac parte in totalitate sau partial din corpul sau suprafata unei piese materiale, produs care este destinat sa indeplineasca o functie electronica[3].

Prin topografie a unui produs semiconductor, se intelege dispunerea tridimensionala - oricare ar fi expresia sa - a unor elemente ale unui produs semiconductor, din care cel putin unul este un element activ, si a tuturor interconexiunilor sau a unei parti din interconexiunile circuitului integrat sau o astfel de dispunere tridimensionala pregatita pentru fabricarea circuitului integrat

Obiectul protectiei legii il constituie topografiile originale. Drepturile asupra unei topografii protejate nu se aplica proiectelor, procedeelor si mijloacelor tehnologice, utilizate pentru realizarea topografiei sau a unui produs semiconductor, nici informatiilor stocate in circuitul integrat.

2. CONDITIILE DE FOND SI FORMA PENTRU ACORDAREA PROTECTIEI

Ca si in cazul altor drepturi de proprietate industriala, pentru acordarea protectiei legale creatorilor de circuite integrate, trebuie indeplinite cateva conditii pentru produsul ce urmeaza a fi inregistrat, precum si de cel care solicita protejarea creatiei sale.

Din economia textului Legii nr. 16/1995 rezulta ca obiectul protectiei trebuie sa indeplineasca doua conditii de fond:

identitatea produsului sa fie topografie de produs semiconductor;

originalitatea.

Prima conditie nu este expres prevazuta de lege, dar ea rezulta din interpretarea logica a acesteia, avand in vedere ca este vorba de o norma speciala care se aplica exclusiv unei categorii specifice de creatii intelectuale, si anume schemelor de circuite integrate.

A doua conditie este expres prevazuta in art. 3 alin. 1 din lege. Sunt originale topografiile care constituie rezultatul efortului intelectual al creatorilor lor si care, la data cand au fost create, nu erau uzuale pentru creatorii de topografii si pentru fabricantii de circuite integrate. O topografie constituita dintr-o combinatie de elemente si interconexiuni uzuale poate fi protejata numai daca combinatia, luata in ansamblul ei, este originala.

In ceea ce priveste respectarea conditiilor de forma pentru inregistrarea topografiilor, se considera ca depozitul cererii de inregistrare a unei topografii este reglementar constituit, daca se depun urmatoarele:

a) o cerere scrisa prin care se solicita inregistrarea topografiei si care trebuie sa evidentieze cel putin:

- numele, prenumele si domiciliul creatorului (creatorilor) topografiei;
- numele si prenumele sau denumirea si adresa solicitantului, daca acesta este altul decat creatorul topografiei;

- indicatii privind dreptul solicitantului de a inregistra topografia;

- denumirea si destinatia circuitului integrat realizabil pe baza topografiei;

- data crearii sau a primei codari a topografiei;

- data primei exploatari comerciale a topografiei, cand este cazul;

- numele si prenumele sau denumirea si adresa mandatarului, cand este cazul;

- semnatura solicitantului sau, dupa caz, a mandatarului;
b) o documentatie tehnica, constituita din materiale grafice si texte, care sa contina informatii suficiente pentru a permite identificarea topografiei si pentru a evidentia functiunea electronica a circuitului integrat care incorporeaza topografia;

c) doua exemplare ale circuitului integrat, daca acesta a fost realizat si exploatat comercial;

d) imputernicirea de reprezentare a mandatarului (cand este cazul);
e) dovada de plata a taxelor prevazute de lege.

Toate documentele mentionate mai sus se depun dactilografiate in limba romana.

3. PROCEDURA DE INREGISTRARE A TOPOGRAFIILOR PRODUSELOR SEMICONDUCTOARE

Inregistrarea topografiilor de produs semiconductor se face in baza cererii depuse la OSIM si care trebuie sa respecte toate conditiile de fond si forma impuse de lege.

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci examineaza cererile de inregistrare a topografiilor din punct de vedere al indeplinirii cerintelor legale pentru constituirea depozitului reglementar si, daca constata indeplinirea acestora, efectueaza inregistrarea topografiei in Registrul national al topografiilor, publica inregistrarea topografiei si elibereaza persoanei indreptatite un certificat de inregistrare a topografiei, in termen de 3 luni de la data oficiala a depozitului reglementar. Data oficiala a depozitului reglementar este data inregistrarii cererii de protectie.

In cazul in care, la examinarea cererii, se constata lipsuri sau deficiente ale actelor, acestea se comunica in scris solicitantului, acordandu-i-se un termen pentru a efectua completarile si rectificarile necesare. Data oficiala a depozitului reglementar va fi, in acest caz, data la care s-au primit toate completarile si rectificarile necesare. Daca in termenul acordat nu s-au efectuat completarile si rectificarile cerute, cererea este respinsa si se comunica in scris solicitantului motivele respingerii.

Hotararea de respingere a cererii de inregistrare a topografiei poate fi contestata pe cale administrativa, la directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

Inregistrarea topografiilor se publica in Buletinul oficial al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in termen de 2 luni de la data eliberarii certificatului de inregistrare.

Dupa publicarea inregistrarii, documentatia din depozitul reglementar al topografiilor poate fi consultata la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci de catre persoanele interesate. Nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar, care contin informatii declarate de solicitantul protectiei ca fiind secrete comerciale.

4. DREPTURILE PRIVIND TOPOGRAFIA PRODUSELOR SEMICONDUCTOARE

4.1. Titularul depturilor asupra topografiei produselor semiconductoare

Pot beneficia de protectia unei topografii, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice si juridice romane, precum si persoanele fizice straine cu domiciliul in Romania si persoanele juridice straine care au filiale sau sucursale in Romania. Persoanele fizice si persoanele juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul, in strainatate beneficiaza de prevederile prezentei legi in conditiile prevazute de conventiile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora, pe baza de reciprocitate. Persoana indreptatita sa obtina protectia legala a unei topografii poate fi reprezentata, in relatiile cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, prin mandatar.

Dreptul la protectia topografiei unui produs semiconductor apartine creatorului topografiei sau succesorului in drepturi al acestuia. In cazul in care sunt mai multi creatori, coautori, drepturile apartin acestora in comun.

Daca topografia a fost creata de un salariat in cadrul sarcinilor de serviciu, dreptul la protectia topografiei apartine unitatii al carei salariat este creatorul topografiei, daca nu se prevede altfel prin contract.

Daca topografia a fost creata la comanda unei persoane fizice sau persoane juridice, dreptul la protectia topografiei apartine persoanei care a comandat-o, cu exceptia cazului cand prin contract se prevede altfel.

4.2. Drepturile titularului topografiei produselor semiconductoare

O topografie inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este protejata pe teritoriul Romaniei pe o perioada care incepe de la data oficiala de inregistrare a topografiei sau de la data primei exploatari comerciale a topografiei, daca aceasta este anterioara datei oficiale de inregistrare, si se incheie in ultima zi a celui de al zecelea an civil care urmeaza anului in care incepe perioada de protectie.

Daca o topografie a fost exploatata comercial, in tara sau in strainatate, topografia poate beneficia de protectie, in conditiile legii, numai daca cererea de inregistrare a fost depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in termen de 2 ani de la data primei exploatari comerciale.

In situatia in care o topografie nu a fost exploatata comercial timp de 15 ani de la data la care a fost creata sau codata pentru prima oara, la implinirea acestui termen dreptul la protectie inceteaza, dupa cum urmeaza:
a) daca topografia nu a fost inregistrata, ea nu mai poate face obiectul unei cereri de inregistrare;

b) daca topografia a fost inregistrata, drepturile conferite prin inregistrare se sting.

Titularul are dreptul sa marcheze circuitele integrate fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula 'T' (dreptul de marcare).

Titularul unei topografii inregistrate are, pe toata durata protectiei, dreptul de a exploata topografia, precum si dreptul de a permite sau interzice altor persoane sa exploateze topografia (dreptul de exploatare).

Prin exploatarea topografiei, in sensul legii, se intelege:
a) reproducerea, fie prin incorporarea intr-un produs semiconductor, fie in alt mod, a topografiei sau a unei parti a acesteia, cu exceptia partilor care nu sunt originale;

b) importul, vanzarea sau distribuirea, in orice mod, in scopuri comerciale, a topografiei sau a circuitului integrat in care aceasta este incorporata.

Legea stabileste si anumite limite ale exercitarii dreptului de exploatare a unei topografii de catre titular, limite care sunt expres si limitativ prevazute in art. 25-29 din Legea nr. 16/1995 .

Creatorii de topografii care nu sunt titulari au dreptul la o remuneratie care se stabileste prin contract incheiat intre acestia si titularul topografiei protejate (dreptul la remuneratie).

In fine, titularul unei topografii inregistrate mai are un drept patrimonial, specific institutiei la care ne referim, si anume dreptul asupra secretului comercial. Mai precis, nu pot fi consultate documentele din depozitul reglementar care contin informatii declarate de solicitantul protectiei ca fiind secrete comerciale . O astfel de reglementare este pe deplin justificata, avand in vedere ca topografia unui produs semiconductor si realizarea circuitului original necesita cheltuieli in cadrul unor programe de cercetare-dezvoltare in care iau nastere, in general, noi tehnologii de fabricatie, iar rezultatul specific va fi intotdeauna folosit pentru aplicatii de natura industriala.

In ceea ce priveste sfera drepturilor personale nepatrimoniale, aceasta este extrem de restransa. De fapt, singurul drept personal nepatrimonial recunoscut de lege este cel de paternitate a topografiei, drept specific creatorilor de topografii si nu titularilor topografiei inregistrate. Creatorii de topografii au dreptul sa li se mentioneze numele si calitatea de creator al topografiei in certificatul de inregistrare a topografiei si in publicatiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci cu privire la topografiile inregistrate.

4.3. Transmiterea drepturilor titularului

Transmiterea drepturilor patrimoniale asupra topografiilor inregistrate urmeaza tiparul modalitatilor consacrate pana in prezent in cadrul celorlalte institutii ale proprietatii industriale. Nici in acest caz drepturile personale nepatrimoniale nu sunt cesibile.

Dreptul la protectie si drepturile ce decurg din inregistrarea unei topografii pot fi transmise, in tot sau in parte, prin cesiune, prin licenta si prin succesiune legala sau testamentara. Licenta poate fi exclusiva sau neexclusiva. Transmiterea drepturilor produce efecte fata de terti incepand cu data la care este inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Tribunalul Municipiului Bucuresti poate acorda o licenta obligatorie de exploatare unor persoane care, cu toate eforturile depuse, nu au reusit sa obtina autorizatia titularului de a exploata o topografie protejata, daca:
a) acordarea licentei este necesara in situatii de urgenta care privesc apararea si siguranta nationala, prevenirea sau lichidarea efectelor unor calamitati naturale, incalcarea legii concurentei sau nerespectarea standardelor nationale privind poluarea atmosferei;

b) au trecut cel putin 4 ani de la inceperea perioadei de protectie si topografia nu a fost exploatata comercial pe teritoriul Romaniei.

Licentele obligatorii sunt neexclusive si nu pot fi transmise decat impreuna cu patrimoniul afectat aplicarii lor.

Licentele obligatorii acordate se comunica Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, care le inscrie in Registrul national al topografiilor. Posesorul licentei obligatorii datoreaza titularului o remuneratie echitabila. Orice licenta obligatorie poate fi revocata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti, la cererea titularului, daca se constata ca au incetat sa existe conditiile care au impus acordarea ei.

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci publica in Buletinul sau oficial toate cesiunile si licentele inregistrate cu privire la topografiile protejate, precum si modificarile survenite in legatura cu acestea, in termen de 3 luni de la inregistrarea lor.

4.4. Stingerea drepturilor titularului topografiei circuitului integrat

Incetarea drepturilor asupra topografiei se produce in trei moduri:

1. Expirarea perioadei de protectie. Drepturile conferite titularului prin inregistrarea topografiei se sting la data expirarii perioadei de protectie, data la care topografia intra in domeniul public, putand fi exploatata de orice persoana fara nici o restrictie. Drepturile titularului se sting inainte de expirarea duratei de protectie, daca topografia nu este exploatata comercial timp de 15 ani ( art. 11 lit. b din Legea nr. 16/1995).

2. Renuntarea la drept. Titularul poate renunta la protectia unei topografii inregistrate oricand in cursul duratei de protectie; renuntarea are ca efect stingerea drepturilor titularului, topografia intrand in domeniul public incepand de la data inregistrarii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a cererii sau a declaratiei de renuntare.

3 Radierea. Inregistrarea unei topografii in Registrul national al topografiilor poate fi radiata, integral sau partial, la cererea unei persoane interesate, in cazul in care se constata ca nu au fost indeplinite conditiile legale pentru acordarea protectiei. Cererea de radiere se poate face in tot cursul perioadei de protectie a topografiei si se solutioneaza de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti. Radierea are ca efect anularea drepturilor asupra topografiei sau, dupa caz, asupra partii de topografie care a facut obiectul radierii, retroactiv incepand din prima zi a protectiei conferite prin inregistrare.

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inscrie in Registrul national al topografiilor si publica in Buletinul sau oficial toate modificarile privind protectia topografiilor.

4.5. Apararea drepturilor titularului topografiei produselor semiconductoare

Legea prevede sanctiuni civile si penale pentru nerespectarea drepturilor titularului unei topografii inregistrate. In domeniul dreptului civil, titularul are la dispozitie calea actiunii in raspundere delictuala sau contractuala, avand dreptul, potrivit legii, la despagubiri si confiscarea produselor contrafacute.

Dispozitiile de ordin penal sunt cuprinse in art. 40 din Legea nr. 16/1995, care incrimineaza exploatarea, fara autorizatia titularului, a unei topografii inregistrate (infractiunea de contrafacere sau, dupa caz, de vanzare de produse contrafacute). Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate.

Daca drepturile asupra unei topografii inregistrate au incetat pentru o perioada de timp, ca urmare a renuntarii la protectie, a decaderii din drepturi sau a radierii inregistrarii, despagubirile si celelalte drepturi patrimoniale dobandite de titular, corespunzator perioadei mentionate, se restituie de catre acesta persoanelor de la care au fost dobandite.Romania a ratificat acest Acord prin Legea nr. 133/1994, publicata in M.Of. nr. 360 din 27 decembrie 1994;

Publicata in M.Of. nr. 45 din 9 martie 1995;

Art. 2 alin. 1 din Legea nr 16/1995;

O cerere de inregistrare poate avea ca obiect o singura topografie, iar o topografie poate fi inregistrata numai o singura data, potrivit dipozitiilor art. 12 din Legea nr. 16/1995;

In cazul persoanelor fizice si al persoanelor juridice straine, cu domiciliul, respectiv sediul, in strainatate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, mandatarul trebuind sa aiba domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei (art. 7 din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate);

Art. 25. -"Nu constituie o incalcare a drepturilor titularului unei topografii protejate reproducerea de catre un tert a topografiei, in sensul prevederilor art. 22 lit. a), daca:

a) a fost facuta in cadru particular, fara scopuri comerciale;

b) a fost facut in scop de evaluare, analiza, cercetare sau invatamant."

Art. 26. - "Orice persoana care, pornind de la evaluarea sau analiza unei topografii protejate, creeaza o noua topografie care indeplineste conditia de originalitate prevazuta la art. 3, are dreptul sa exploateze noua topografie, fara ca acest fapt sa constituie o incalcare a drepturilor titularului primei topografii."
Art. 27. - "Nu constituie o incalcare a drepturilor titularului unei topografii protejate exploatarea topografiei, in sensul prevederilor art. 22 lit. b), de catre persoana care a achizitionat cu buna-credinta circuitul integrat, fara sa aiba posibilitatea sa stie ca circuitul integrat respectiv incorporeaza o topografie protejata, reprodusa ilegal. Incepand de la data la care persoana in cauza a luat cunostinta ca topografia este protejata, ea nu mai are dreptul de a achizitiona, fara autorizatia titularului, circuite integrate similare, dar poate continua exploatarea comerciala a circuitelor integrate, achizitionate sau contractate anterior acestei date, cu conditia platii catre titular a unei despagubiri echitabile."

Art. 28. - "Daca topografia protejata sau circuitul integrat care o incorporeaza au fost vandute de catre titularul topografiei sau cu autorizatia acestuia, orice exploatare a acestora de catre un tert nu constituie o incalcare a drepturilor titularului."

Art. 29. - "Persoana care, anterior datei de intrare in vigoare a prezentei legi, a fabricat sau a omologat in vederea fabricarii un circuit integrat a carui topografie a fost ulterior inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci de catre o alta persoana are dreptul sa produca si sa vanda acel circuit, fara ca acest fapt sa constituie o incalcare a drepturilor titularului, dar nici nu poate fi asimilat drepturilor conferite prin inregistrarea topografiei.";   

Art. 18 din Legea nr. 16/1995;

Art. 43 din Legea nr. 16/1995;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1701
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved