Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

kaeogrfijamijaBioloijaBiznessDadiEkoloijaEkonomiku
FizisksGrmatvedbaInformcijaIzklaideLiteratraMkslaMrketingsMatemtika
MedicnaPolitikaPsiholoijaReceptesSocioloijaSportaTrismsTehnika
TiesbasTirdzniecbaVstureVadba

gr�matved�ba

+ Font mai mare | - Font mai mic

Patstav�gais studiju darbs VAD�BAS GRAMATVED�BA - DAADAS KALKUL�TAS IZMAKSAS

BIZNESi iUGSTSKOLi TUR�Bi GRiMiTVED�BiS KiTEDRi P&rquo;tst&rquo;v�g&rquo;is studiju d&rquo;rbs ViD�BiS GRiMiTVED�Bi T�m&rquo;; DiiDiS KiLKUL�TiS IZMiKSiS
Citeste tot ... 1952 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Gramatved�bas uzskaites organizacija budeta iestad� - Socialas apr�pes centra Ve�i

inot&rquo;cij&rquo; D&rquo;rb&rquo; &rquo;utors: Kristi&rquo;n&rquo; ivot&rquo;. D&rquo;rb&rquo; t�m&rquo; : Gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s uzsk&rquo;ites org&rquo;niz&rquo;cij&rquo; budet&rquo; iest&rquo;d� Soci&rquo;l&rquo;s &rquo;pr�pes centr&rquo; Ve�i.
Citeste tot ... 11224 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Gramatved�bas pamatprincipi - Gramatved�bas pamata pie��mumi

1.    Bi�ete Gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s p&rquo;m&rquo;tprincipi un p&rquo;m&rquo;t&rquo; pie��mumi L2 1.     Gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s p&rquo;m&rquo;tprincipi 2.     Gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s p&rquo;m&rquo;t&rquo; pie&#
Citeste tot ... 14637 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Pamatl�dzek�u v�rt�bas noteikana un to uzskaite gramatved�ba

P&rquo;m&rquo;tl�dzek�u v�rt�b&rquo;s noteik&rquo;n&rquo; un to uzsk&rquo;ite gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo; Iev&rquo;ds Jebkur&rquo; uz��mum&rquo; sv&rquo;r�g&rquo; lom&rquo; ir p&rquo;m&rquo;tl�dzek�iem, to uzsk&rquo;itei. L&rquo;i uz�
Citeste tot ... 4333 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Nolikums par debitoru uzskaites kart�bu

Nolikums p&rquo;r debitoru uzsk&rquo;ites k&rquo;rt�bu Debitori ir uz��mum&rquo; pr&rquo;s�b&rquo;s pret cit&rquo;m fizisk&rquo;m un juridisk&rquo;m person&rquo;m. Debitoru p&rquo;r&rquo;dus veido nes&rquo;�emt&rquo; &rquo;tl�dz�b&rquo; p&rquo;r sniegt&rquo;ji
Citeste tot ... 2380 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol
Noteikumi par skaidras naudas dar�jumu dokumentaciju

Noteikumi p&rquo;r sk&rquo;idr&rquo;s n&rquo;ud&rquo;s d&rquo;r�jumu dokument&rquo;ciju K&rquo;ses oper&rquo;ciju uzsk&rquo;ite veic&rquo;m&rquo; k&rquo;tru dienu v&rquo;i t&rquo;j&rquo;s dien&rquo;s, k&rquo;d notiek s&rquo;imnieciskie d&rquo;r�jumi. K&rquo;ses oper&rquo;cij&rquo;s no
Citeste tot ... 417 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Nolikums par celtniec�bas l�gumu veidiem, ie��mumu un izdevumu atz�anu

Nolikums p&rquo;r celtniec�b&rquo;s l�gumu veidiem, ie��mumu un izdevumu &rquo;tz�&rquo;nu Celtniec�bu L&rquo;tvij&rquo; regl&rquo;ment� b�vniec�b&rquo;s likums, Civillikums, MK noteikumi un norm&rquo;t�vi, k&rquo; &rquo;
Citeste tot ... 483 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Nolikums Par uzkrajumiem neizmantotiem atva�inajumiem

Nolikums P&rquo;r uzkr&rquo;jumiem neizm&rquo;ntotiem &rquo;tv&rquo;�in&rquo;jumiem Uz��mums s&rquo;sk&rquo;�&rquo; &rquo;r visp&rquo;rpie�emt&rquo;jiem gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s principiem veido uzkr&rquo;jumus d&rquo;rbinieku neizm&rquo;ntot&rquo;jiem &rquo;tv&rquo;ļ
Citeste tot ... 105 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Gramatved�bas uzskaites kartoanas un organiz�anas metodika

Gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s uzsk&rquo;ites k&rquo;rto&rquo;n&rquo;s un org&rquo;niz�&rquo;n&rquo;s metodik&rquo;. Gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s uzsk&rquo;ites k&rquo;rto&rquo;n&rquo;s tiesisk&rquo;is p&rquo;m&rquo;ts ir L&rquo;tvij&rquo;s Republik&rquo;s likumdo&rquo;n&rquo;s un norm&rquo;t�vie &rquo;kti : -  &n
Citeste tot ... 1760 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Nolikums par uzkrajumu uzskaites kart�bu

Nolikums p&rquo;r uzkr&rquo;jumu uzsk&rquo;ites k&rquo;rt�bu Uzkr&rquo;jumi ir s&rquo;ist�b&rquo;s, kur&rquo;s ir p&rquo;redz�t&rquo;s noteikt&rquo; veid&rquo; z&rquo;ud�jumu, s&rquo;ist�bu v&rquo;i izm&rquo;ksu seg&rquo;n&rquo;i. Uzkr&rquo;jumi &rquo;ttiec&rquo;s uz p&rquo;rsk&rquo;t&rquo; g&rquo;du v&rquo;i iepriek
Citeste tot ... 424 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Noteikumi par avansa izsnieganu un nor��inaanas kart�bu

Noteikumi p&rquo;r &rquo;v&rquo;ns&rquo; izsnieg&rquo;nu un nor��in&rquo;&rquo;n&rquo;s k&rquo;rt�bu Nor��ini &rquo;r nor��inu person&rquo;m tiek veikti &rquo;tbilstoi &rquo;r iem noteikumiem, un iev�rojot LR MK noteikumu Noteikumi p&rquo;r
Citeste tot ... 424 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol
Nolikums par naudas l�dzek�u uzskaites kart�bu

Nolikums p&rquo;r n&rquo;ud&rquo;s l�dzek�u uzsk&rquo;ites k&rquo;rt�bu N&rquo;ud&rquo;s l�dzek�i ir vislikv�d&rquo;kie uz��mum&rquo; &rquo;kt�vi. N&rquo;ud&rquo;s l�dzek�i ir g&rquo;n sk&rquo;idr&rquo; n&rquo;ud&rquo; uz��mum&rquo; k&rquo;sē
Citeste tot ... 2039 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Nolikums par kreditoru uzskaites kart�bu

Nolikums p&rquo;r kreditoru uzsk&rquo;ites k&rquo;rt�bu Nor��ini p&rquo;r &rquo;iz��mumiem J&rquo; uz��mum&rquo; s&rquo;imniecisk&rquo;j&rquo; d&rquo;rb�b&rquo; rod&rquo;s nepiecie&rquo;m�b&rquo; p�c n&rquo;ud&rquo;s l�dzek�iem, tiek izm&rquo;ntoti &rquo;i
Citeste tot ... 4290 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Nolikums par pau kapitalu uzskaites kart�bu

Nolikums p&rquo;r p&rquo;u k&rquo;pit&rquo;lu uzsk&rquo;ites k&rquo;rt�bu P&rquo;u k&rquo;pit&rquo;lu veido uz��mum&rquo; p&rquo;m&rquo;tk&rquo;pit&rquo;ls, rezerves un nes&rquo;d&rquo;l�t&rquo; pe��&rquo;. P&rquo;m&rquo;tk&rquo;pit&rquo;ls P&rquo;m&rquo;tk&rquo;pit&rquo;lu veido �p&rquo;nieku i
Citeste tot ... 1084 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Nolikums par uzkrato saist�bu uzskaiti gramatved�ba

Nolikums p&rquo;r uzkr&rquo;to s&rquo;ist�bu uzsk&rquo;iti gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo; I.Visp&rquo;r�gie j&rquo;ut&rquo;jumi. 1       is nolikums izstr&rquo;d&rquo;ts s&rquo;sk&rquo;�&rquo; &rquo;r L&rquo;tvij&rquo;s gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s
Citeste tot ... 635 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Nolikums par atlikta uz��muma ienakuma nodok�a apr��inu un uzskaiti gramatved�ba

Nolikums p&rquo;r &rquo;tlikt&rquo; uz��mum&rquo; ien&rquo;kum&rquo; nodok�&rquo; &rquo;pr��inu un uzsk&rquo;iti gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo; 1.      Visp&rquo;r�gie j&rquo;ut&rquo;jumi un lietoj&rquo;mie termini. 1.1. &n
Citeste tot ... 784 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Noteikumi par inventarizacijas kart�bu uz��muma

Noteikumi p&rquo;r invent&rquo;riz&rquo;cij&rquo;s k&rquo;rt�bu uz��mum&rquo; 1.       P&rquo;r invent&rquo;riz&rquo;cij&rquo;m uz��mum&rquo; ir &rquo;tbild�gs t&rquo;s v&rquo;d�t&rquo;js, kur invent&rquo;riz&rquo;cij&rquo;
Citeste tot ... 1326 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Nolikums par pamatl�dzek�u uzskaites kart�bu

Nolikums p&rquo;r p&rquo;m&rquo;tl�dzek�u uzsk&rquo;ites k&rquo;rt�bu P&rquo;r p&rquo;m&rquo;tl�dzek�iem uzsk&rquo;t&rquo;mi visi ilglietoj&rquo;mi o
Citeste tot ... 3693 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Nolikums par krajumu uzskaites kart�bu

Nolikums p&rquo;r kr&rquo;jumu uzsk&rquo;ites k&rquo;rt�bu Kr&rquo;jumi s&rquo;st&rquo;v no:      visu veidu pirk
Citeste tot ... 1090 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol


Alte pagini

1 1
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved