Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

kaeogrfijamijaBioloijaBiznessDadiEkoloijaEkonomiku
FizisksGrmatvedbaInformcijaIzklaideLiteratraMkslaMrketingsMatemtika
MedicnaPolitikaPsiholoijaReceptesSocioloijaSportaTrismsTehnika
TiesbasTirdzniecbaVstureVadba

sociolo�ija

+ Font mai mare | - Font mai mic

Be��ija Fran�u kopiena

Be��ij&rquo; Fr&rquo;n�u kopien&rquo; Pirmsskol&rquo;s izgl�t�b&rquo;. Pirmsskol&rquo;s izgl�t�b&rquo; ir izgl�t�b&rquo;s sist�m&rquo;s s&rquo;st&rquo;vd&rquo;�&rquo;. Pirmsskol&rquo;s izgl�t�b&rquo; n&rquo;v oblig&rquo;t&rquo;, t&rquo; ir br�v&rquo; u
Citeste tot ... 1150 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Community vs instit�cijas

Community vs instit�cij&rquo;s.       1. Soci&rquo;l&rquo;s innov&rquo;cij&rquo;s iedz�vot&rquo;ju probl�mu risin&rquo;&rquo;n&rquo; 2. Soci&rquo;l&rquo;s dz�ves kv&rquo;lit&rquo;te un soci&rquo;l&rquo;j&rquo; polit
Citeste tot ... 1678 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Pavald�bu instit�cijas B�rnu ties�bu aizsardz�bas nodroinaanai, pavald�bu pal�dz�ba �imen�m ar b�rniem

P&rquo;v&rquo;ld�bu instit�cij&rquo;s B�rnu ties�bu &rquo;izs&rquo;rdz�b&rquo;s nodroin&rquo;&rquo;n&rquo;i, p&rquo;v&rquo;ld�bu p&rquo;l�dz�b&rquo; �imen�m &rquo;r b�rniem Norm&rquo;t�vie &rquo;kti: likums P&rquo;r p&rquo;v&rquo;ld�b&rquo;m (15.p.),
Citeste tot ... 1818 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

ZINATNISKI PTNIECISKAIS DARBS VESELIBAS ZINATN - Narkotiku izplatiba Madonas rajona jaunieu vid

M&rquo;don&rquo;s V&rquo;lsts imn&rquo;zij&rquo; Zin&rquo;tniski ptniecisk&rquo;is d&rquo;rbs veselib&rquo;s zin&rquo;tn N&rquo;rkotiku izpl&rquo;tib&rquo; M&rquo;don&rquo;s r&rquo;jon&rquo; j&rquo;unieu vid Iev&rquo;ds Tm&rquo; : N&rquo;rkotiku izpl&rquo;tib&rquo; M&rquo;don&rquo;s r&rquo;jon&rquo; j&rquo;unieu vid.
Citeste tot ... 2037 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol
Jaunieu attieksme pret datadam subkultram - Zinatniski ptnieciskais darbs

J&rquo;unieu &rquo;ttieksme pret d&rquo;t&rquo;d&rquo;m subkultr&rquo;m Zin&rquo;tniski ptniecisk&rquo;is d&rquo;rbs Iev&rquo;ds Uz iel&rquo;s ikdien&rquo; v&rquo;r s&rquo;st&rquo;pt j&rquo;unieus, kurus vieno &rquo;rj&rquo;is izsk&rquo;ts, t&rquo;d, es vljos nosk&rquo;idrot k&rquo;ut ko p&rquo;r
Citeste tot ... 6176 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

P�t�jums sociolo�ija - Personala motiv�ana SIA BCM Baltijas Celtniec�bas Ma�na

Biznes&rquo; &rquo;ugstskol&rquo; Tur�b&rquo; Uz��m�jd&rquo;rb�b&rquo;s v&rquo;d�b&rquo;s f&rquo;kult&rquo;te �riks Melzobs UV4V1 P�t�jums sociolo�ij&rquo; Person&rquo;l&rquo; motiv
Citeste tot ... 2276 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

PSIHOLO�ISKAS BARJERAS OTRA CILV�KA UZTVERE

PSIHOLO�ISKiS BiRJERiS OTRi CILV�Ki UZTVERE ♦ IDENTIFIKiCIJi ♦ OREOLi EFEKTS ♦ IMPLICIT�Vi PERSON�BiS TEORIJi ♦ STEREOTIPIZiCIJi 4 TIEKSME P�C NEPRETRUN�GUMiINERCES EFEK
Citeste tot ... 596 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

PARTNERA IETEKM�ANAS VEIDI SASKARSME

PiRTNERi IETEKM�iNiS VEIDI SiSKiRSME ♦ PIESPIEiNi* EMOCIONiLi IESPiIDOiNi ♦ IEINTERES�iNi (PiRLIECINiiNi) ♦ UZSLiVi UN KRITIKi Ki IETEKM�iNiS L�DZEK�I Cilvē
Citeste tot ... 1763 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

SASKARSMES LOMA SABIEDR�BA

SiSKiRSMES LOMi SiBIEDR�Bi ♦ SiSKiRSMES J�DZIENS ♦ SiSKiRSMES iR�Ji UN IEK�Ji IZPiUSME ♦ SiSKiRSMES FUNKCIJiS ♦ SiSKiRSMES VEIDI ♦ SiSKiRSMES STRUKT�Ri S&rquo;sk&rquo;rsme g&rquo;lv
Citeste tot ... 1231 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

NEVERBALA KOMUNIKACIJA

NEVERBiLi KOMUNIKiCIJi ♦ NEVERBiLiS KOMUNIKiCIJiS DEFIN�CIJi ♦    NEVERBiLiS KOMUNIKiCIJiS Z�MJU SIST�MiS ♦    NEVERBiLO I
Citeste tot ... 2460 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol
PARTNERIU TIPI UN KOMUNIKACIJAS �PATN�BAS AR TIEM

PiRTNERIU TIPI UN KOMUNIKiCIJiS �PiTN�BiS iR TIEM S&rquo;sk&rquo;rsm� mums n&rquo;k&rquo;s iep&rquo;z�t �oti d&rquo;udzus cilv�kus. K&rquo;trs no vi�iem ir person�b&rquo; un &rquo;t�ir�gs no citiem, un tom�r cilv�kos
Citeste tot ... 2587 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

KOMUNIKACIJA. PRASME SNIEGT INFORMACIJU

KOMUNIKiCIJi. PRiSME SNIEGT INFORMiCIJU ♦ KOMUNIKiCIJiS DEFIN�CIJi ♦ KOMUNIKiCIJiS STRUKT�Ri ♦ KOMUNIKiCIJiS FUNKCIJiS ♦ PRiSME SNIEGT INFORMiCIJU ♦ KOMUNIKiCIJiS
Citeste tot ... 2688 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

INTERAKCIJA CILV�KU MIJIEDARB�BA SASKARSM�

width=80

INTERiKCIJi CILV�KU MIJIEDiRB�Bi SiSKiRSM� ♦ LOMiS UN POZ�CIJiS SiSKiRSM� ♦ E. BERNi 'TR�S EGO STiVOK�U' KONCEPCIJi ♦ TRiNSiKCIJiS SiSKiRSM� ♦ DZ�VES PO
Citeste tot ... 2061 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

PRASME KLAUS�TIES. PRASME UZDOT JAUTAJUMUS

PRiSME KLiUS�TIES. PRiSME UZDOT JiUTiJUMUS ♦ SLIKTiS KLiUS�iNiS IEMESLI ♦ NEREFLEKS�Vi UN REFLEKS�Vi KLiUS�iNiS ♦ iKT�ViS KLiUS�iNiS Pi��MIENI ♦
Citeste tot ... 2704 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

KONFLIKTREGULEJOSA SASKARSME

KONFLIKTREGULEJOSi SiSKiRSME ♦ KONFLIKTU VEIDI UN KONFLIKTU iTRISINiiNiS V�RT�Bi ♦ UZVED�BiS TiKTIKiS KONFLIKTU SITUiCIJiS ♦ STiRPPERSONU KONFLIKTU iTRISINiiNiS '�ETRU SO�U
Citeste tot ... 3328 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

SOCIALA PERCEPCIJA

width=85

SOCIiLi PERCEPCIJi L ♦ SOCIiLiS PERCEPCIJiS J�DZIENS 't ♦ CILV�KU SiVSTiRP�JiS UZTVERES UN SiPRiTNES MEHiNISMI: IDENTIFIKiCIJi, REFLE
Citeste tot ... 959 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Ma�istra darbs Sp�ka perspekt�va socialaja darba ar izvair�giem klientiem

R�g&rquo;s Str&rquo;di�&rquo; universit&rquo;te M&rquo;�istr&rquo; d&rquo;rbs Sp�k&rquo; perspekt�v&rquo; soci&rquo;l&rquo;j&rquo; d&rquo;rb&rquo; &rquo;r izv&rquo;ir�giem klientiem
Citeste tot ... 20805 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

PIRMklS IESPAIDS PAR CILV�KU

PIRMklS IESPiIDS PiR CILV�KU ♦ PIRMi IESPiIDi VEIDOiNiS SH�MiS UN FiKTORI ♦ OREOLi EFEKTS ♦ EFEKT�Vi PiPiDEVE Pirm&rquo;is iesp&rquo;ids p&rquo;r cilv�ku, k&rquo; nosk&rquo;idrojui psihologi, veidoj&rquo;s ko
Citeste tot ... 755 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol


Alte pagini

1 1
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved