Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

kaeogrfijamijaBioloijaBiznessDadiEkoloijaEkonomiku
FizisksGrmatvedbaInformcijaIzklaideLiteratraMkslaMrketingsMatemtika
MedicnaPolitikaPsiholoijaReceptesSocioloijaSportaTrismsTehnika
TiesbasTirdzniecbaVstureVadba

ekonomiku

+ Font mai mare | - Font mai mic

Nodok�i un nodevas

R�g&rquo;s Tehnisk&rquo; universit&rquo;te Ventspils m&rquo;c�bu centrs Inenierekonomik&rquo;s f&rquo;kult&rquo;te KONTROLDiRBS priekmet&rquo; NODOK�I UN NODEViS Iev&rquo;ds.
Citeste tot ... 2246 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Izmaksu klasifikacija un raksturojums

Izm&rquo;ksu kl&rquo;sifik&rquo;cij&rquo; un r&rquo;ksturojums Iev&rquo;ds Izm&rquo;ksu kl&rquo;sifik&rquo;cij&rquo; ir b�tisk&rquo; uz��mum&rquo; bez t&rquo;s neb�tu iesp�j&rquo;ms veikt izm&rquo;ksu uzsk&rquo;iti, s&rquo;vuk&rquo;rt bez izm&rquo;ksu uzsk&rquo;ites neb�tu iesp�j&rquo;
Citeste tot ... 2096 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol
Alternat�vo resursu raksturojums

width=107

iltern&rquo;t�vo resursu r&rquo;ksturojums iltern&rquo;t�vie energoresursi ir resursi, kurus v&rquo;r &rquo;tj&rquo;unot v&rquo;i &rquo;r� to izm&rquo;nto&rquo;n&rquo; ne&rquo;pdr&rquo;ud &rquo;pk&rquo;rt�jo vidi, t&rquo;di ir, piem�r&rquo;m, s&rquo;ules, v�j&rquo;, oke&rquo;n&rquo; vi��u
Citeste tot ... 173 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Darba l�guma j�dziens. Darba l�guma b�t�skas, dabiskas un nejauas sastavda�as. Darba l�guma projekts.

BIZNESi iUGSTSKOLi TUR�Bi PRIViTO TIES�BU KiTEDRiI D&rquo;rb&rquo; ties�b&rquo;s D&rquo;rb&rquo; l�gum&rquo; j�dziens. D&rquo;rb&rquo; l�gum&rquo; b�t�sk&rquo;s, d&rquo;bisk&rquo;s un nej&rquo;u&rquo;s s&rquo;st&rquo;vd&rquo;�&rquo;s.
Citeste tot ... 1539 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Banku kr�ze Latvija

Ventspils iugstskol&rquo;s Ekonomik&rquo;s un p&rquo;rv&rquo;ld�b&rquo;s nod&rquo;�&rquo; Refer&rquo;ts uz��m�jd&rquo;rb�b&rquo;: B&rquo;nku kr�ze L&rquo;tvij&rquo; Viens no
Citeste tot ... 1588 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

DARBINIEKU UN DARBA DEV�JA SADARB�BA DARBA AIZSARDZ�BA

BIZNESi iUGSTSKOLi TUR�Bi UZ��M�JDiRB�BiS ViD�BiS STUDIJU PROGRMMi PRIViTO TIES�BU KiTEDRi PiTSTiV�GiIS STUDIJU DiRBS DiBiS UN DiRBi iIZSiRDZ
Citeste tot ... 2218 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Telpiskas attistibas perspektiva 2006 - 2026

KURZEMES PLiNOiNiS REIONi TELPISKiIS (TERITORIJiS) PLiNOJUMS II Dii Telpisk&rquo;s &rquo;ttistib&rquo;s perspektiv&rquo; 2006 - 2026 Projekt&rquo; p&rquo;stit&rquo;js: Kurzemes reion&rquo; &rquo;ttistib&rquo;s &rquo;entr&rquo; Projekt&rquo;
Citeste tot ... 10833 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Latvijas Ener��tika

L&rquo;tvij&rquo;s Ener��tik&rquo; Ener�ij&rquo;s r&rquo;�o�&rquo;n&rquo; L&rquo;tvenergo ener�iju r&rquo;�o trij&rquo;s D&rquo;ug&rquo;v&rquo;s hidroelektrost&rquo;cij&rquo;s (HES) un div&rquo;s R�g&rquo;s termoelektrost&rquo;cij&rquo;s (TES), k&rquo; &rquo;r� iiviekstes
Citeste tot ... 3722 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol
LATVIJAS EKONOMISKAIS - STAVOKLIS

LiTVIJiS EKONOMISKiIS - STiVOKLIS MiKROEKONOMISKi iTT�ST�Bi Kop devi�desmito g&rquo;du vidus v&rquo;lst� ir v�roj&rquo;m&rquo; iz&rquo;ugsme. L&rquo;ik&rquo; period&rquo; no 1996.g&rquo;d&rquo; l�dz 2000.g&rquo;d&rquo;m IKP
Citeste tot ... 1159 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

NODOK�U SIST�MA

NODOK�U SIST�Mi Nodoklis - &rquo;r likumu noteikts oblig&rquo;ts m&rquo;ks&rquo;jums v&rquo;lsts budet&rquo; v&rquo;i p&rquo;v&rquo;ld�bu budetos (p&rquo;m&rquo;tbudet&rquo; v&rquo;i speci&rquo;l&rquo;jos budetos), k&rquo;s n&rquo;v m&rquo;ks&rquo;jums p&rquo;r noteikt&rquo;s preces ieg&rquo;di
Citeste tot ... 3495 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Personala vad�ba tirdzniec�bas uz��mumos

R�ZEKNES iUGSTSKOLi EKONOMIKiS FiKULTiTE Mi�ISTRi DiRBS Person&rquo;l&rquo; v&rquo;d�b&rquo; tirdzniec�b&rquo;s uz��mumos
Citeste tot ... 15623 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

DIPLOMDARBS - Akciju sabiedr�bas REBIR saimnieciskas darb�bas anal�ze un tiesiskais nodroinajums

R�zeknes iugstskol&rquo; Ekonomik&rquo;s f&rquo;kult&rquo;te Uz��m�jd&rquo;rb�b&rquo;s Ekonomik&rquo;s k&rquo;tedr&rquo; DIPLOMDiRBS ikciju s&rquo;biedr�b&rquo;s REBIR s&rquo;imniecisk&rquo;s d&rquo;rb�b&rquo;s &rquo;n&rquo;l�ze un tiesisk&rquo;is nodroin&
Citeste tot ... 21708 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Studiju darbs Finans�s un kred�ta - Vekse�i

BIZNESi iUGSTSKOLi TUR�Bi Gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s KiTEDRi Studiju d&rquo;rbs Fin&rquo;ns�s un kred�t&rquo; Vekse�i. S&rquo;tur&rquo; r&rquo;d�t&rquo;js. 1 Iev&rquo;ds.
Citeste tot ... 1581 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

MAC�BU PRAKSE FINANSU ANAL�Z�

L&rquo;tvij&rquo;s Universit&rquo;tes Ekonomik&rquo;s un v&rquo;d�b&rquo;s f&rquo;kult&rquo;tes Gr&rquo;m&rquo;tved�b&rquo;s instit�ts MiC�BU PRiKSE FINiNSU iNiL�Z�
Citeste tot ... 6939 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

Cien�jama komisija un klatesoie!

Cien�j&rquo;m&rquo; komisij&rquo; un kl&rquo;tesoie! it�&rquo;ujiet j�s iep&rquo;z�stin&rquo;t &rquo;r s&rquo;vu diplomd&rquo;rbu. T&rquo; tem&rquo;ts ir intropon�mi un topon�mi J&rquo;�&rquo; Kr&rquo;sti�&rquo; d&rquo;rb&rquo; J�gendstils R&
Citeste tot ... 329 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Rev�zijas nosl�guma proced�ras un revidenta sl�dziens - atzinums

Rev�zij&rquo;s nosl�gum&rquo; proced�r&rquo;s un revident&rquo; sl�dziens - &rquo;tzinums. Iev&rquo;ds. Rev�zij&rquo;s nosl�gum&rquo; dokumentu &rquo;pkopo&rquo;n&rquo;i un inform&rquo;cij&rquo;s noform�&rquo;n&rquo;i ir liel&rquo; noz�me rev�zij&rquo;s proces&rquo;
Citeste tot ... 1680 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol


Alte pagini

1 1 2
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved