Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Compartimentul de protectie a muncii

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai mic


Compartimentul de protectie a muncii

ART. 137

(1) La nivelul curtilor de apel se organizeaza compartimentul de protectie a muncii si comitetul de securitate si sanatate an munca.

(2) Compartimentul de protectie a muncii cuprinde:

a) serviciul de securitate a muncii;

b) serviciul de medicina a muncii.

ART. 138

Comitetul de securitate si sanatate an munca are urmatoarele atributii:

a) aproba programul anual de securitate si sanatate an munca;

b) urmareste aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui;

c) urmareste modul an care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea an munca;

d) analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirii profesionale, precum si pentru ambunatatirea conditiilor de munca;

e) informeaza institutiile abilitate despre starea protectiei muncii an institutie;

f) realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotarari cu implicatii an domeniul protectiei muncii.

ANEXA 2 PARTEA 1

CODULMUNCII

TITLUL V
 
Sanatatea si securitatea in munca

   CAPITOLUL I   Reguli generale

   Art. 171. - (1) Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor.

   (2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.

   (3) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu il exonereaza de raspundere in acest domeniu.

   (4) Obligatiile salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.

   (5) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un caz, obligatii financiare pentru salariati.

   Art. 172. - (1) Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale contractelor colective de munca aplicabile, precum si cu normele si normativele de protectie a muncii.

   (2) Normele si normativele de protectie a muncii pot stabili:

   a) masuri generale de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;

   b) masuri de protectie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activitati;

   c) masuri de protectie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;

   d) dispozitii referitoare la organizarea si functionarea unor organisme speciale de asigurare a securitatii si sanatatii in munca.

   Art. 173. - (1) In cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia.

   (2) La adoptarea si punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire:

   a) evitarea riscurilor;

   b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

   c) combaterea riscurilor la sursa;

   d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca si alegerea echipamentelor si metodelor de munca si de productie, in vederea atenuarii, cu precadere, a muncii monotone si a muncii repetitive, precum si a reducerii efectelor acestora asupra sanatatii;

   e) luarea in considerare a evolutiei tehnicii;

   f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

   g) planificarea prevenirii;

   h) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala;

   i) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare.

   Art. 174. - (1) Angajatorul raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.

   (2) In cuprinsul regulamentelor interne sunt prevazute in mod obligatoriu reguli privind securitatea si sanatatea in munca.

   (3) In elaborarea masurilor de securitate si sanatate in munca angajatorul se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor, precum si cu comitetul de securitate si sanatate in munca.

   Art. 175. - Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.

   Art. 176. - (1) Angajatorul are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor sai in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

   (2) Instruirea se realizeaza periodic, prin modalitati specifice stabilite de comun acord de catre angajator, impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca si cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

   (3) Instruirea prevazuta la alin. (2) se realizeaza obligatoriu in cazul noilor angajati, al celor care isi schimba locul de munca sau felul muncii si al celor care isi reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni. In toate aceste cazuri instruirea se efectueaza inainte de inceperea efectiva a activitatii.

   (4) Instruirea este obligatorie si in situatia in care intervin modificari ale legislatiei in domeniu.

   Art. 177. - (1) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor.

   (2) Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor.

   (3) Angajatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de acordare a primului ajutor in caz de accidente de munca, pentru crearea conditiilor de preintampinare a incendiilor, precum si pentru evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol iminent.

   Art. 178. - (1) Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca institutia abilitata prin lege poate dispune limitarea sau interzicerea fabricarii, comercializarii, importului ori utilizarii cu orice titlu a substantelor si preparatelor periculoase pentru salariati.

   (2) Inspectorul de munca poate, cu avizul medicului de medicina a muncii, sa impuna angajatorului sa solicite organismelor competente, contra cost, analize si expertize asupra unor produse, substante sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a cunoaste compozitia acestora si efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.

   CAPITOLUL II   Comitetul de securitate si sanatate in munca

   Art. 179. - (1) La nivelul fiecarui angajator se constituie un comitet de securitate si sanatate in munca, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.   (2) Comitetul de securitate si sanatate in munca se constituie in cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat si cooperatist, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

   Art. 180. - (1) Comitetul de securitate si sanatate in munca se organizeaza la angajatorii persoane juridice la care sunt incadrati cel putin 50 de salariati.

   (2) In cazul in care conditiile de munca sunt grele, vatamatoare sau periculoase, inspectorul de munca poate cere infiintarea acestor comitete si pentru angajatorii la care sunt incadrati mai putin de 50 de salariati.

   (3) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca. Numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil.

   (4) Comitetul de securitate si sanatate in munca coordoneaza masurile de securitate si sanatate in munca si in cazul activitatilor care se desfasoara temporar, cu o durata mai mare de 3 luni.

   (5) In situatia in care nu se impune constituirea comitetului de securitate si sanatate in munca, atributiile specifice ale acestuia vor fi indeplinite de responsabilul cu protectia muncii numit de angajator.

   Art. 181. - Componenta, atributiile specifice si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

   CAPITOLUL III   Protectia salariatilor prin servicii medicale

   Art. 182. - Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.

   Art. 183. - (1) Serviciul medical de medicina a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronala.

   (2) Durata muncii prestate de medicul de medicina a muncii se calculeaza in functie de numarul de salariati ai angajatorului, potrivit legii.

   Art. 184. - (1) Medicul de medicina a muncii este un salariat, atestat in profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de munca incheiat cu un angajator sau cu o asociatie patronala.

   (2) Medicul de medicina a muncii este independent in exercitarea profesiei sale.

   Art. 185. - (1) Sarcinile principale ale medicului de medicina a muncii constau in:

   a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

   b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca;

   c) asigurarea controlului medical al salariatilor atat la angajarea in munca, cat si pe durata executarii contractului individual de munca.

   (2) In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora.

   (3) Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.

   Art. 186. - (1) Medicul de medicina a muncii stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca pentru fiecare angajator.

   (2) Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate in munca.

   Art. 187. - Prin lege speciala vor fi reglementate atributiile specifice, modul de organizare a activitatii, organismele de control, precum si statutul profesional specific al medicilor de medicina a muncii.

 TITLUL X
Inspectia Muncii

   Art. 254. - Aplicarea reglementarilor generale si speciale in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca este supusa controlului Inspectiei Muncii, ca organism specializat al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

   Art. 255. - Inspectia Muncii are in subordine inspectorate teritoriale de munca, organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.

   Art. 256. - Infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii sunt reglementate prin lege speciala.

ANEXA 2 PARTEA A 2-A

ORDIN nr. 187 din 15 aprilie 1998

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca

EMITENT:    Min. Muncii si Prot. Sociale

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 29 aprilie 1998

Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,

avand in vedere:

- art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicata, cu modificarile ulterioare;

- art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;

- art. 31 din Normele generale de protectie a muncii;

- Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 2 din 20 ianuarie 1998 - Protectia muncii,

emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca.

ART. 2

In baza acestui regulament, persoanele juridice vor lua masuri de organizare si functionare a comitetelor de sanatate si securitate in munca.

ART. 3

Inspectia de Stat pentru Protectia Muncii si inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii vor urmari modul in care sunt aduse la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 4

Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ministru de stat,

ministrul muncii

si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca

Prevederi generale

ART. 1

Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca, infiintate la persoanele juridice.

ART. 2

Comitetul de securitate si sanatate in munca are scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.

ART. 3

RegulamentulCAP. 1

Organizarea si functionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca

ART. 4

(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca trebuie organizat la persoanele juridice cu un numar de cel putin 50 de salariati.

(2) In cazul in care conditiile de munca sunt deosebite, inspectorul de protectie a muncii poate cere infiintarea acestor comitete si pentru persoanele juridice cu un numar de salariati mai mic de 50.

(3) In cazul in care activitatea se desfasoara in unitati dispersate teritorial, se pot infiinta mai multe comitete de securitate si sanatate in munca; numarul acestora se stabileste prin contractul colectiv de munca.

(4) Comitetul de securitate si sanatate in munca al persoanei juridice coordoneaza si activitatea de securitate si sanatate in munca la activitatile care se desfasoara temporar (cu o durata mai mare de 3 luni).

ART. 5

(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca este constituit din:

a) conducatorul persoanei juridice sau reprezentantul sau;

b) conducatorul compartimentului de protectie a muncii sau persoana desemnata cu atributii in domeniu;

c) reprezentantul serviciului medical;

d) reprezentantii salariatilor.

(2) Numarul de reprezentanti ai salariatilor in cadrul fiecarui comitet de securitate si sanatate in munca se va stabili in raport cu numarul total al salariatilor pentru care s-a infiintat, dupa cum urmeaza:

- mai putin de 50 salariati: 1 reprezentant;

- 50 - 199 salariati: 3 reprezentanti;

- 200 - 499 salariati: 4 reprezentanti;

- 500 - 1.499 salariati: 6 reprezentanti;

- peste 1.500 salariati: 9 reprezentanti.

(3) Reprezentantii salariatilor vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.

(4) In cazul in care unul sau mai multi reprezentanti ai salariatilor se retrag din comitetul de securitate si sanatate in munca, acestia vor fi inlocuiti imediat prin alti reprezentanti alesi.

(5) Conducatorul persoanei juridice este presedintele comitetului de securitate si sanatate in munca.

(6) Membrii comitetului de securitate si sanatate in munca se nominalizeaza prin decizie scrisa a presedintelui acestuia, iar componenta comitetului va fi adusa la cunostinta salariatilor.

(7) Conducatorul compartimentului de protectie a muncii sau persoana cu atributii in domeniu este secretarul comitetului de securitate si sanatate in munca.

ART. 6

(1) Comitetul de securitate si sanatate in munca se convoaca, la cererea presedintelui, cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este nevoie.

(2) La fiecare intrunire se intocmeste un proces-verbal semnat de participanti.

(3) Intrunirea Comitetului de securitate si sanatate in munca se convoaca cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita, cand se face cunoscuta si ordinea de zi a intrunirii.

(4) Comitetul de securitate si sanatate in munca este legal intrunit, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai si ia hotarari cu votul a doua treimi din numarul celor prezenti.

(5) In cazul in care exista divergente intre membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca, obiectiile se motiveaza, in scris, in termen de doua zile de la data intrunirii. Presedintele are drept de decizie la concilierea divergentelor.

CAP. 2

Atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca

ART. 7

Comitetului de securitate si sanatate in munca are urmatoarele atributii:

- aproba programul anual de securitate si sanatate in munca;

- urmareste aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca;

- urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind securitatea si sanatatea in munca;

- analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, existenti la locurile de munca;

- analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca;

- efectueaza cercetari proprii asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

- efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca;

- informeaza inspectoratele de protectie a muncii despre starea protectiei muncii in propria unitate;

- realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotarari care vizeaza schimbari ale procesului de productie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicatii in domeniul protectiei muncii;

- dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si programul de protectie a muncii pentru anul urmator; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protectie a muncii;

- verifica aplicarea normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, tinand seama de factorii de risc identificati;

- verifica reintegrarea sau mentinerea in munca a salariatilor care au suferit accidente de munca ce au avut ca efect diminuarea capacitatii de munca.

Dispozitii finale

ART. 8

Prezenta la intrunirile Comitetului de securitate si sanatate in munca este obligatorie. Derogarea de la aceasta prevedere o acorda numai presedintele comitetului.

ART. 9

Prezentul regulament de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.

ANEXA 3

INDICATORI AI STARII DE SANATATE IN SUPRASOLICITAREA NEUROPSIHICA

1. INDICATORI FIZIOLOGICI

modificari EKG (tulburari de ritm si conducere, denivelari ale segmentului ST-T

variabilitatea frecventei cardiace si a tensiunii arteriale (semnificatie statistica la de 35 % din subiecti)

2. INDICATORI ENDOCRINI

modificarea concentratiilor urinare sau/si serice ale catecolaminelor sau /si acidului vanilmandelic

modificarea concentratiei hormonilor corticosteroizi (serica sau salivara)

modificarea concentratiei prolactinei

aceste modificari sunt relevante la semnificatie statistica

3. INDICATORI BIOCHIMICI

cresterea trigliceridelor serice, glicemiei, a colesterolului total, a fibrinogenului, scaderea colesterolului HDL, a timpului de coagulare4. INDICATORI PSIHOFIZIOLOGICI

  1. analizatorul vizual

acuitatea vizuala, acomodarea si convergenta.

Campul visual, simtul cromatic, viteza de perceptie vizuala

Miscari oculopalpebrale (clipiri/minut)

  1. analizatorul auditiv

deplasarea temporara a pragurilor auditive cu 5-10 decibeli pe frecventele inalte la de 35 % din subiecti la sfarsitul activitatii versus inceput

5. INDICATORI PSIHOLOGICI

a) timpul de reactie la stimuli vizuali, auditivi si/sau combinati

b) frecventa critica de fuziune a imaginilor luminoase pe retina

c) coordonarea psihomotorie

d) reflexul electrodermal

e) volumul, distributia si concentrarea atentiei

f) memorie de scurta durata si medie

g) randamentul proceselor nervoase superioare (analiza, sinteza, rationament, gandire, reprezentare spatiala)

6. INDICATORI PSIHOCOMPORTAMENTALI

a) frecventa acuzelor raportate (psihoafective, neurovegetative, senzitiv-senzoriale, tulburari de somn si insertie sociala)

b) neurotocism, anxietate, oboseala, hiper-hipoactivare, sdr.

Stresdependente de “burn out, mobbing, tense”

c) modificarea dinamicii si structurii personalitatii la 35 % din subiecti

AFECTIUNI MULTIFACTORIALE IN CARE STRESUL E FACTOR ETIOPATOGENIC

NEUROZA

CARDIOPATIA ISCHEMICA

HIPERTENSIUNE ARTERIALA

ULTER DIGESTIV

DIABET ZAHARAT

ASTM BRONSIC

TIREOTOXICOZA

MANIFESTARI ALERGICE

ARTRITA

MIGRENA

TULBURARI FUNCTIONALE GENITALE (AMENOREE DE STRES0

PSIHOEXODERMATITE

NEURODERMITE

FACTORI DE RISC PROFESIONAL IN MAGISTRATURA

EFFORT SI SUPRASOLICITARE NEUROPSIHICA, STRES

SUPRASOLICITARE VIZUALA

ZGOMOT (LOCURI DE MUNCA CU SUPRASOLICITARE

NEUROPSIHICA DEOSEBITA)

PULBERI (ARHIVA-DOSARE)

EXAMINARI PROPUSE PENTRU EXAMENUL MEDICAL LA ANGAJARE SI PERIODIC

EXAMEN CLINIC GENERAL = MASURARE SI FRECVENTA CARDIACA IN DINAMICA (LA INCEPUTUL SI SFIRSITUL ACTIVITATII9

ELECTROCARDIOGRAMA

EXAMEN PSIHOLOGIC (INDICATORI PSIHOFIZIOLOGIC, PSIHOLOGICI SAU/SI PSIHOCOMPORTAMENTALI)

INDICATORI BIOCHIMICI (EVENTUAL SI ENDOCRINI) AI SUPRASOLICITARII NEUROPSIHICE

EX.OFTALMOLOGIC (INVESTIGAREA TUTUROR FUNCTIILOR VIZUALE)

AUDIOMETRIE

PROBE FUNCTIONALE VENTILATORII

PENTRU O MAI BUNA RELEVANTA, SE VOR INTERPRETA STATISTIC REZULTATELE EXAMINARILOR, IN DINAMICA SI IN FUNCTIE DE PROCENTUL SUBIECTILOR CU REZULTATE MODIFICATE.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1193
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site