Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Norme de protectie a muncii pentru piscicultura si pescuit

Protectia muncii+ Font mai mare | - Font mai micNorme de protectie a muncii pentru piscicultura si pescuit

CuprinsPreambul

1.

Prevederi generale

2.

Prevederi comune activitatilor din piscicultura si pescuit

2.1.

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

2.2.

Instruirea lucratorilor

2.3.

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie (EIP)

2.4.

Repartizarea sarcinii de munca

2.5.

Organizarea locului de munca

2.6.

Utilizarea echipamentelor tehnice (ET)

2.7.

Transport, manipulare si depozitare

2.8.

Protectia impotriva electrocutarii

2.9.

Protectia impotriva incendiilor

3.

Prevederi specifice activitatilor din piscicultura

3.1.

Conditionarea si exploatarea bazinelor piscicole

3.2.

Tehnologia de reproducere naturala si artificiala a speciilor de cultura

3.3.

Producerea, transportarea, depozitarea si distribuirea furajelor

3.4.

Sortarea si transportarea pestelui

3.5.

Receptia, ambalarea si transportul pestelui pentru consum

3.6.

Recoltarea, depozitarea si manipularea ghetii

4.

Prevederi specifice activitatii de pescuit

4.1.

Confectionarea uneltelor pentru pescuit

4.2.

Impregnarea uneltelor pentru pescuit si a ambarcatiunilor

4.3.

Utilizarea ambarcatiunilor

4.4.

Pescuitul In ape dulci

4.5.

Pescuitul marin costier

4.6.

Pescuitul marin expeditionar

5.

Prevederi de proiectare pentru activitatile din piscicultura si pescuit

5.1.

Cladiri si alte constructii

5.2.

Echipamente tehnice

5.3.

Ambarcatiuni cu si fara propulsie

5.4.

Nave de pescuit

Anexa 1:

Norme specifice de securitate a muncii complementare prezentei norme

Anexa 2:

Standarde de referinta

Anexa 3:

Ghid de terminologie de securitate a muncii

Preambul

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, in conditii de securitate a muncii.

Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice si fizice de raspunderi pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.

Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, sistem compus din:

- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie si medicina a muncii general valabile pentru orice activitate;

- Normele specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite activitatii sau grupe de activitatii, detaliind prin acestea prevederile de protectie din normele generale de protectie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au aplicabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau proprietate a persoanei fizice sau juridice in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii, pentru activitati caracterizate prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata in cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:

Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;

Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;

Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca;

Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale in care, unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de protectie a muncii in cadrul normelor specifice de protectie a muncii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant -sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglemetare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea lucratorilor cu privire la securitatea muncii;

- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

In contextul general prezentat, 'Normele specifice de protectie a muncii pentru piscicultura si pescuit' au fost elaborate tinand seama de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structura acestei norme este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune logica corespunzatoare modului de actiune al executantului In procesul de lucru.

De asemenea, aplicarea 'Normei specifice de protectie a muncii pentru piscicultura si pescuit', trebuie sa se faca complementar cu prescriptiile standardelor de securitate a muncii, referitoare la domeniul de activitate abordat.

Normele mai cuprind un capitol de prevederi, care vor fi respectate la proiectarea cladirilor, echipamentelor tehnice, ambarcatiunilor cu si fara propulsie si navelor de pescuit, prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin standardele In domeniu.

In acelasi timp, pentru terminologia de specialitate utilizata la elaborare, normele mai cuprind o anexa in care sunt explicati o serie de termeni uzuali.

Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de prezentare, conform altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri, care precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel pentru utilizatori intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

In contextul actual de integrare a Romaniei in structurile Comunitatii Europene, una din conditiile majore o reprezinta armonizarea legislatiei nationale referitoare la securitatea si sanatatea in munca, cu legislatia europeana referitoare la aceste domenii.

In acest sens, la elaborarea 'Normelor specifice de protectie a muncii pentru piscicultura si pescuit' s-au preluat si adaptat prevederi cuprinse intr-o serie de directive ale Consiliului Economic European.

Astfel, prevederile cuprinse in 'Directiva 93/103/CEE referitoare la prescriptiile minimale de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit', au fost preluate in cap.5, subcap.5.4. Nave de pescuit, al normei specifice.

Prin preluarea si adaptarea prevederilor din aceste Directive Europene in structura 'Normei specifice de protectie a muncii pentru piscicultura si pescuit', se asigura cadrul juridic necesar alinierii la cerintele Consiliului Economic European referitoare la domeniul abordat.

1. Prevederi generale

Continut

Art.1

Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatile desfasurate in piscicultura si pescuit, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, specifice acestor activitati.

Scop

Art.2

Scopul prezentelor norme specifice este eliminarea sau reducerea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii fiecarui element component al acestuia: executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca.

Domeniu de aplicare

Art.3

Prezentele norme specifice se aplica tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati de piscicultura si pescuit cu personal angajat cu contract individual de munca sau in alte conditii prevazute de lege, indiferent de forma de proprietate a capitalului social si de modul de organizare al acestora.

Corelarea cu alte acte normative

Art.4

a) Prevederile cuprinse in prezentele norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.

b) Pentru activitatile auxiliare sau conexe activitatilor din piscicultura si pescuit se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate in Anexa 1.

Revizuirea normelor

Art.5

Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, la nivelul persoanelor juridice sau fizice sau la nivelul proceselor de munca.

2. Prevederi comune activitatilor desfasurate in piscicultura si pescuit

2.1. Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca

Art.6

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca se vor face conform prevederilor cuprinse in 'Normele generale de protectie a muncii'.

Art.7

La actiunile de combatere a vegetatiei dure cu produse de uz fitosanitar nu sunt admisi sa lucreze tinerii sub 18 ani, femeile gravide, lucratorii cu rani deschise sau cu afectiuni ale ficatului, plamanilor etc.

2.2. Instruirea lucratorilor

Art.8

Organizarea si desfasurarea activitatilor de instruire in domeniul protectiei muncii, a lucratorilor care participa la activitatile din piscicultura si pescuit, se vor face conform prevederilor din ' Normele generale de protectie a muncii'.

Art.9

La instruirea in domeniul protectiei muncii a lucratorilor din piscicultura si pescuit se va tine cont si de posibilitatea aparitiei unor conditii nefavorabile ale mediului de munca (frig, inghet, furtuna etc).

Art.10

Activitatile din piscicultura si pescuit vor fi executate numai de catre lucratori care au fost instruiti in domeniul protectiei muncii si care detin calificarea sau autorizarea necesara realizarii sarcinilor de munca.

Art.11

Comandantii de nava trebuie sa fie instruiti in mod detaliat asupra:

a) masurilor pentru prevenirea bolilor si a accidentelor de munca la bord;

b) masurilor ce trebuie luate in caz de accidentare;

c) masurilor pentru asigurarea stabilitatii navei in toate conditiile de incarcare si a operatiunilor de pescuit;

d) navigatiei si comunicatiilor prin radio, inclusiv procedurile.

Art.12

Lucratorii de la bordul navelor de pescuit trebuie instruiti cu privire la utilizarea instalatiilor de pescuit si a echipamentelor de tractiune, metode de semnalizare, functionarea echipamentului de radio portabil, utilizarea mijloacelor de salvare si supravietuire si a mijloacelor de lupta impotriva incendiilor.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie (EIP)

Art.13

Acordarea si utilizarea echipamentului individual de protectie se vor face conform prevederilor din 'Normele Generale de Protectie a Muncii' si din 'Normativul - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie', aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Ordinul nr.225/21 iulie 1995.

Art.14

Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei activitati inainte de a verifica dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si utilizarea corecta a acestuia.

Art.15

Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri) se va face pe baza analizei si cumularii factorilor de risc la care este expus lucratorul in timpul indeplinirii sarcinii de munca de catre comisia mixta, compusa din personal de specialitate apartinand agentului economic si un reprezentant al organizatiei sindicale si se aproba de Consiliu de administratie.

Art.16

Se interzice acordarea si utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele In vigoare.

Art.17

Echipamentul de protectie individuala utilizat de catre lucratorii de la bordul navelor de pescuit trebuie sa aiba o culoare contrastanta cu cea a mediului marin.

2.4. Repartizarea sarcinii de munca

Art.18

Proprietarul Inregistrat al unei nave sau persoana fizica sau juridica ce a inchiriat si administreaza nava, are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure intretinerea tehnica a navelor, instalatiilor si dispozitivelor de la bord, iar defectiunile constatate sa fie remediate cat mai repede posibil;

b) sa ia masuri pentru a asigura curatenia regulata a navelor si ansamblului instalatiilor si dispozitivelor pentru a mentine conditiile de igiena adecvata;

c) sa mentina mijloacele de salvare si supravietuire corespunzatoare de la bordul navei;

d) sa asigure echipamente de protectie individuala in conformitate cu prevederile subcap. 2.3. al prezentei norme;

e) sa puna la dispozitia comandantilor navelor mijloacelor necesare pentru a asigura securitatea si sanatatea personalului.

Art.19

Navele folosite in piscicultura si pescuit, vor fi conduse de personal navigant specializat, corespunzator tipului navei si conform legislatiei in vigoare.

Art.20

Indiferent de tipul si marimea navei, personalul aflat la bord trebuie sa respecte prevederile legale ale Regulamentelor de navigatie si 'NSSM pentru transporturi navale'. (Anexa 1 poz.3).

Art.21

In caz de pericol, personalul aflat la bord va lua masuri de indeplinire a atributiilor specificate in rolurile navei. Rolurile navei trebuie cunoscute si aplicate de catre tot personalul aflat la bord.

Art.22

Comandantul navei trebuie sa ia toate masurile tehnico - organizatorice pentru a mentine nava intr-o buna stare de navigabilitate si stabilitate.

Art.23

Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea lucrului, starea psiho-fiziologica a lucratorilor din subordine si de a nu permite desfasurarea oricarei activitati de catre cei aflati intr-o stare psiho-fiziologica necorespunzatoare.

Art.24

Se interzice accesul In unitatea piscicola si efectuarea sarcinilor de munca de catre lucratorii aflati sub influenta bauturilor alcoolice.

2.5. Organizarea locului de munca

Art.25

Activitatile din piscicultura si pescuit sunt permise numai daca la locurile de munca au fost luate toate masurile tehnice si organizatorice pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, conform prevederilor din 'Norma generala de protectie a muncii'.

Art.26

Toate echipamentele tehnice de ridicat, precum si componentele acestora, trebuie autorizate si verificate periodic de catre personal ISCIR.

2.6. Utilizarea echipamentelor tehnice (ET)

Art.27

La fiecare echipament tehnic trebuie afisate vizibil instructiuni de functionare si instructiuni proprii de securitate a muncii.

Art.28

a) Conducatorul locului de munca si lucratorii au obligatia de a verifica vizual inainte de inceperea activitatii, existenta si starea tehnica a protectorilor si a dispozitivelor de protectie.

b) Se interzice lucrul cu un echipament tehnic care nu are montati toti protectorii sau ale carui dispozitive de protectie functioneaza defectuos.

Art.29

Cand se constata o defectiune a echipamentului tehnic, lucratorii au obligatia de a opri imediat echipamentul tehnic si de a instiinta conducatorii locurilor de munca.

Art.30

Se interzice ca lucratorii sa intervina pentru remedierea defectiunilor constatate la echipamentele tehnice aflate in functiune, indiferent de natura acestora (mecanica, electrica etc.). Remedierea defectiunilor se va face de catre lucratori special desemnati in acest scop, si numai dupa oprirea lor din functiune.

2.7. Transport, manipulare si depozitare

Art.31

Pentru activitatile de transport, manipulare si depozitare desfasurate in cadrul agentilor economici cu profil piscicol se vor respecta prevederile cuprinse in 'NSSM pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda' (Anexa 1 poz.1) si 'NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor' (Anexa 1 poz.2), 'NSSM pentru transporturi navale' (Anexa 1 poz.3).

Art.32

Mijloacele de salvare si supravietuire trebuie sa fie omologate si avizate de catre Registrul Naval Roman.

Art.33

Mijloacele de salvare si supravietuire trebuie mentinute la locul prevazut, si sa fie usor accesibile si in buna stare de functionare.

Art.34

Lucratorii trebuie sa verifice inainte de plecarea navei cat si in timpul navigatiei starea de functionare a mijloacelor de salvare si supravietuire.

Art.35

La navele fara parapet, lucratorii de la bord sunt obligati sa poarte pe corp centura sau vesta de salvare.

Art.36

Se interzice utilizarea barcii de salvare din dotarea navei in alte scopuri decat cele pentru care a fost prevazuta.

Art.37

Zonele periculoase de la bordul navelor trebuie prevazute cu indicatoare de avertizare sau interdictie care sa indice natura pericolului si modul cum poate fi evitat.

Art.38

Balizele si flotoarele trebuie sa aiba o culoare contrastanta cu cea a mediului acvatic.

2.8. Protectia impotriva electrocutarii

Art.39

Echipamentele tehnice actionate electric, precum si echipamentele electrice, trebuie sa corespunda prevederilor din 'Normele generale de protectie a muncii' si din 'NSSM pentru utilizarea energiei electrice in medii normale' (Anexa 4 poz. 12).

Art.40

Inainte de punerea In functiune a echipamentelor tehnice actionate electric lucratorii sunt obligati sa verifice vizual, imposibilitatea atingerii pieselor care se afla normal sub tensiune si legatura la centura de impamantare.

Art.41

Deplasarea de la un loc de munca la altul a echipamentelor tehnice mobile actionate electric, trebuie efectuata numai dupa intreruperea alimentarii cu curent electric.

Art.42

Toate echipamentele tehnice electrice sau actionate electric trebuie sa fie verificate la receptie, dupa fiecare reparare sau modificare tehnica, pentru a se testa eficacitatea masurilor de protectie impotriva pericolului de electrocutare.Art.43

Este strict interzisa folosirea energiei electrice pentru pescuit.

2.9. Protectia impotriva incendiilor

Art.44

Agentii economici care desfasoara activitati de piscicultura sau pescuit au obligatia de a asigura echiparea si dotarea cu materiale de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu normele PSI.

Art.45

La fiecare loc de munca unde exista pericol de incendiu trebuie afisate instructiuni cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor.

Art.46

Este interzis ca la bordul navelor sa se utilizeze instalatii de incalzire sau de gatit neomologate sau cu improvizatii.

Art.47

Fumatul si focul deschis nu sunt permise decat in locurile special amenajate.

Art.48

Se interzice blocarea accesului la mijloacele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor.

3. Prevederi specifice activitatilor din piscicultura

3.1.Conditionarea si exploatarea bazinelor piscicole

Art.49

Lucratorii care detin functia de paznic si au in dotare armament sunt obligati sa respecte prevederile cuprinse in 'NSSM pentru silvicultura si economia vanatului' (Anexa 2, poz. 14) si in alte acte normative specifice.

Art.50

La depozitarea, manipularea si utilizarea produselor de uz fitosanitar trebuie respectate prevedereile din 'NSSM pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice in activitatile din agricultura' (Anexa 1, poz. 13).

Art.51

Zonele din bazinele piscicole cu adAncimi ale apei de peste 1,5 m trebuie obligatoriu marcate.

Art.52

Cand operatia de cosire mecanica se desfasoara in zone cu adancimi ale apei de peste 1,5m, lucratorii de la bordul seceratorii, sunt obligati sa poarte centuri de salvare.

Art.53

Accesul la bordul seceratorii nu este permis decat lucratorilor instruiti pentru activitatea de cosire mecanica.

Art.54

Pentru pastrarea la bord a combustibilului de alimentare a motorului seceratorii, se va folosi un singur recipient (canistra metalica) inchis ermetic.

Art.55

Zona de lucru de la bordul seceratorii va fi in permanenta libera de scule, piese si alte materiale care nu sunt folosite in procesul muncii.

Art.56

Pornirea motorului trebuie facuta numai prin actionarea pedalei de pornire, cu piciorul sau, dupa caz, cu mana.

Art.57

Este interzisa turnarea benzinei in cilindru pentru pornirea motorului sau alimentarea cu combustibil in timpul functionarii.

Art.58

In timpul functionarii se interzice orice interventie a lucratorilor la cutitele verticale si orizontale ale seceratorii.

Art.59

Este interzis accesul seceratorilor pe canalele cu apa curgatoare prin propulsie proprie sau prin remorcare.

Art.60

Este interzisa utilizarea seceratorii la remorcarea barcilor sau a altor corpuri plutitoare.

Art.61

Strangerea vegetatiei cosite se va executa numai din barci cu minimum 16 crivace, cu ajutorul furcilor. Barcile vor fi echipate cu flotoare si vor avea inventarul complet.

Art.62

In timpul deplasarii cu barca, de la si la locul de munca, lucratorii au obligatia de a asigura furcile impotriva deplasarilor necontrolate.

Art.63

Vegetatia dura ramasa dupa recoltare si plaurul se vor distruge prin ardere, pe baza unui plan intocmit de conducerea unitatii si avizat de Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor.

Art.64

La lucrarile de refacere a digurilor erodate de valuri si protejarea acestora prin fascine, trebuie indeplinite urmatoarele masuri:

a) uneltele de lucru (ciocane, lopeti, cazmale) trebuie sa fie in buna stare de utilizare;

b) echipamentele tehnice trebuie sa fie in buna stare de functionare si sa aiba montati toti protectorii si dispozitivele de protectie;

c)manipularea stufului si a fascinelor se va efectua conform 'NSSM pentru exploatarea stufului' (Anexa 1 poz. 6).

Art.65

La lucrarile de intretinere a canalelor drenoare efectuate mecanizat sau manual se vor respecta, dupa caz, prevederile cuprinse in 'NSSM pentru transporturi navale' (Anexa 1 poz.3) si 'NSSM pentru exploatarea, gospodarirea apelor, intretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si a folosintelor legate de ape si apararea impotriva inundatiilor' (Anexa 1 poz. 9).

Art.66

Distribuirea varului ca dezinfectant al bazinelor piscicole si refacerea structurii solului, se vor executa numai in perioada de inghet.

Art.67

Nu se admite efectuarea clorinarii, pe timp ploios, cu amestec de clorura de var si azotat de amoniu.

Art.68

a) Accesul in remorcile incarcate cu var este permis numai lucratorilor care efectueaza clorinarea.

b)Se interzice efectuarea clorinarii in timpul deplasarii autovehiculului.

Art.69

Inundarea bazinelor piscicole se va efectua numai prin lucrari hidrotehnice corespunzatoare, prevazute cu instalatii de filtrare a apei.

Art.70

Spatiile pentru introdus site sau gratare, situate in dreptul caii de circulatie, trebuie acoperite cu capace rezistente.

Art.71

Ridicarea sitelor sau a gratarelor cu latime mai mare de 0,5 m. trebuie efectuata de doi lucratori simultan sau folosind o instalatie de ridicat.

Art.72

Verificarea etanseitatii vanelor sau gratarelor in apa, in camine si la stavilare trebuie efectuata numai de catre scafandri.

Art.73

In vederea evacuarii apei din bazinele piscicole trebuie asigurate:

a) conditii pentru accesul lucratorilor in zona de lucru (cu barca, pasarela cu mana curenta etc.);

b) conditii pentru indeplinirea sarcinii de munca (posibilitati de circulatie, de sprijin, balustrada de protectie, etc.);

c) unelte de lucru in perfecta stare de utilizare (carlige pentru scos vanele, trepied la instalatiile mari, roata de manevra la vane).

Art.74

Lucratorii care participa la manevrarea vanelor si a stavilarelor trebuie sa cunoasca schema de amplasare a amenajarilor hidrotehnice.

Art.75

Operatiile legate de evacuarea apei gravitational si/sau mecanic din bazine, trebuie efectuate sub supravegherea unui lucrator instruit in mod special si numit prin decizia conducerii agentului economic care desfasoara activitati piscicole.

Art.76

Evacuarea apei se va urmari permanent in vederea evitarii obturarii instalatiilor de filtrare. Scoaterea sitelor trebuie efectuata numai dupa intreruperea debitului de apa.

3.2. Tehnologia de reproducere naturala si artificiala a speciilor de cultura

Art.77

La statia de reproducere artificiala, lucratorii sunt obligati sa respecte urmatoarele prescriptii:

a) interzicerea spalarii la sursa de alimentare a incubatoarelor sau bazinelor cu alevini;

b) interzicerea deversarii de substante poluante in sursa de alimentare;

c) mentinerea curateniei in statie prin spalari dupa fiecare mulgere;

d) respectarea igienei personale.

Art.78

Caile de circulatie de la viviere la bazine trebuie sa fie degajate de orice obstacole, iar pe taluze se vor lua masuri de evitare a alunecarilor.

Art.79

Lucratorilor le este interzisa introducerea degetelor sub opercule sau in gura pestelui.

Art.80

Controlul saltelelor cu icre embrionate se va efectua de catre doi lucratori, care vor folosi pentru sprijin ghiondere.

Art.81

La operatiunile de desangerare si scalpare lucratorii trebuie sa foloseasca numai cutite pescaresti bine ascutite. Cutitele se vor pastra numai in teaca sau in cutii cu capac.

Art.82

Manuirea cutitului se va face cu taisul lamei indreptat spre partea opusa lucratorului care opereaza.

Art.83

Dupa terminarea operatiunilor de recoltare a glandei hipofize lucratorii au obligatia de a curata locul de depozitare prin spalare cu apa .

Art.84

Se interzice lucrul cu foc deschis sau depozitarea conservantilor (acetona, alcool etilic pur) in apropierea surselor de caldura.

Art.85

In timpul inocularii extractului de hipofiza, lucratorilor le este interzisa tinerea in brate a reproducatorului injectat.

Art.86

In vederea asigurarii unei prize corespunzatoare si evitarea scurgerii apei de pe corpul reproducatorului, lucratorii vor infasura in tifon partea anteriora si pedunculul caudal ale reproducatorilor prezentati pentru mulgere.

Art.87

Verdele de malahit trebuie pastrat numai in locuri asigurate, sub cheie, tinandu-se evidenta consumului.

Art.88

Solutiile de substante chimice folosite in procesul de descleiere a icrelor trebuie pastrate in sticle etichetate si inchise cu dopuri corespunzatoare.

3.3. Producerea, transportarea, depozitarea si distribuirea furajelor

Art.89

Pentru activitatile de reproducere, transport, depozitare si distribuirea furajelor se vor aplica prevederile cuprinse in 'NSSM pentru prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor' (Anexa 1, poz. 7).

Art.90

Lucratorii au obligatia de a verifica inainte de inceperea lucrului la moara cu ciocane:

a) existenta si starea tehnica a protectorilor si dispozitivelor de protectie;

b) integritatea circuitelor de legare la priza de impamantare a carcaselor metalice ale electromotoarelor si tablourilor electrice;

c) abaterea de la diferenta de greutate admisibila intre ciocane (max 5 gr.);

d) existenta magnetului permanent;

e) asigurarea ungerii lagarelor si rulmentilor.

Art.91

Conductele, in care este transportat furajul prelucrat, trebuie sa fie etanse.

Art.92

Electromotoarele care actioneaza morile cu ciocane trebuie curatate dupa fiecare functionare, pentru a se evita aprinderea pulberii vegetale. Curatarea trebuie efectuata numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica.

Art.93

Fumatul si focul deschis in incaperile in care functioneaza morile cu ciocane sunt interzise. Se vor afisa la loc vizibil indicatoare de interdictie.

Art.94

Se interzice introducerea corpurilor solide in cosul de alimentare a batozei de batut porumb.

Art.95

Deplasarea batozelor de batut porumb de la un loc de munca la altul trebuie efectuata numai sub supravegherea conducatorului locului de munca si obligatoriu dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica.

Art.96

La transportul manual al furajelor, lucratorii sunt obligati sa respecte prevederile cuprinse in 'NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor' (Anexa 1 poz.2) referitoare la sarcina maxima admisa la transportat.

Art.97

La incarcarea ambarcatiunilor cu furaje in vederea transportului, nu se admite ca bordul liber la barca sa fie mai mic de 12 cm.

Art.98

Incarcarea si descarcarea furajelor in/din ambarcatiuni trebuie sa se efectueze incepand cu mijlocul lor, evitandu-se supraincarcarea bordurilor sau a provei, respectiv pupei.

Art.99

In cazul folosirii ghionderului ca mijloc de deplasare, lucratorii nu trebuie sa stea pe bordurile ambarcatiunii.

Art.100

Dupa terminarea actiunii de distribuire a furajelor, lucratorii sunt obligati sa efectueze curatirea ambarcatiunilor.

3.4. Sortarea si transportarea pestelui

Art.101

Echipamentele tehnice pentru ridicat pestele se vor autoriza, exploata si verifica numai in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR.

Art.102

Este interzisa stationarea sau circulatia lucratorilor in zonele periculoase generate de functionarea echipamentului tehnic pentru ridicat pestele si a benzilor transportoare.

Art.103

Zilnic, lucratorii vor proceda la indepartarea deseurilor, prin spalarea cu jet de apa a benzii pentru sortarea pestelui.

Art.104

Sortarea pestelui trebuie efectuata in locuri curate, cu posibilitati de mentinere a curateniei si cu adapost pentru lucratori.

Art.105

Pestele sortat pentru expeditie la consum se va depozita numai in buncare special costruite sau in lazi care se vor aseza in stive. In acest ultim caz se vor respecta prevederile cuprinse in 'NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor' (Anexa 1 poz. 2).

Art.106

Punerea in functiune a instalatiei hidraulice pentru transportat peste viu se va face numai dupa verificarea instalatiei si efectuarea probei cu apa. Toate imbinarile se vor face folosind numarul complet de suruburi la flanse si toate garniturile, pentru asigurarea etanseitatii.

Art.107

Zona de acces dintre masa de sortare si buncar trebuie mentinuta in stare de curatenie si prevazuta cu mijloace antiderapante.

Art.108

Lucratorii de la capatul de refulare al instalatiei hidraulice pentru transportat peste viu, nu trebuie sa stea pe directia de curgere a jetului de apa.

Art.109

Se interzice transportul pestelui cu hidrobioane daca acestea nu sunt bine fixate pe platforma autocamionului sau a remorcii si inchise etans.

Art.110

Tuburile de oxigen pentru oxigenarea hidrobioanelor se vor fixa In spatele cabinei autocamionului numai in pozitie verticala.

Art.111

La manipularea tuburilor de oxigen, cat si a instalatiei de distribuire, lucratorii sunt obligati sa respecte 'NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului' (Anexa 1 poz. 8).

3.5. Receptia, ambalarea si transportul pestelui pentru consum

Art.112

La transportul manual al pestelui cu targi, cosuri, lazi, lucratorii sunt obligati sa respecte prevederile din 'NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor' (Anexa 1 poz. 2) referitoare la sarcina maxima admisa de transportat.

Art.113

Cosurile si targile trebuie sa fie bine intretinute, bine incheiate cu manere solide si ergonomice; balotul sau cuiele trebuie sa fie bine fixate si indoite penru a se evita ranirile.

Art.114

Pe platforma de ambalare este interzisa depozitarea diferitelor materiale, aruncarea deseurilor sau a apelor uzate.

Art.115

In cazul incarcarii sau descarcarii pestelui cu ajutorul scripetilor, bigilor, vinciurilor, benzilor transportoare, acestea nu trebuie sa fie incarcate peste sarcina maxima.

Art.116

Pentru asigurarea stabilitatii, incarcatura trebuie sa fie repartizata uniform pe puntea sau platforma mijlocului de transport si asigurata impotriva deplasarilor necontrolate.

3.6. Recoltarea, depozitarea, si manipularea ghetii

Art.117

La recoltarea ghetii, lucratorii sunt obligati sa respecte masurile tehnice de securitate a muncii prevazute in 4.4.- Pescuitul sub gheata.

Art.118

Lucratorii trebuie sa verifice periodic starea acoperisului, captuseala peretilor, etanseitatea usilor de alimentare si evacuare de la ghetariile de adancime.

Art.119

In timpul descarcarii ghetii este interzisa stationarea sau circulatia altor lucratori in zona de descarcare.

Art.120

Manevrarea carucioarelor pentru transportat gheata in perimetrul ghetariei se va executa numai manual.

Art.121

Sarcina de transportat (gheata) trebuie sa fie asigurata impotriva deplasarilor necontrolate.

Art.122

In timpul functionarii masinii pentru spart gheata, lucratorilor le sunt interzise:

a) introducerea mainii sau a bratului in zdobitor;

b) accesul in zona cosului de alimentare.

4. Prevederi specifice activitatii de pescuit

4.1. Confectionarea uneltelor pentru pescuit

Art.123

Cutitele folosite la confectionarea manuala a plaselor pentru pescuit, trebuie sa fie in buna stare (bine ascutite, manere cu priza corespunzatoare etc.).

Art.124

a) Manipularea cutitului trebuie facuta cu taisul lamei indreptat spre partea opusa lucratorului.

b) Lucratorul nu va tine mana libera inaintea lamei cutitului.

Art.125

Este interzisa pastrarea cutitului in cizma sau la brau.

Art.126

Iglitele si acele folosite la confectionarea uneltelor pentru pescuit trebuie sa fie fara asperitati, bine lustruite.

4.2. Impregnarea uneltelor pentru pescuit si a ambarcatiunilor

Art.127

Este interzis a se efectua impregnarea uneltelor pentru pescuit sau a ambarcatiunilor la o distanta mai mica de 25 m. fata de cladiri sau de depozite de materiale; de asemenea se interzice efectuarea impregnarii pe un teren cu vegetatie uscata.

Art.128

Pentru desfacerea dopurilor de la butoaiele ce contin impregnanti, lucratorii sunt obligati sa foloseasca numai chei speciale, executate din materiale neferoase.

Art.129

Turnarea impregnantului din butoaie in cazi, cat si introducerea si scoaterea uneltelor se vor executa cu atentie, evitandu-se stropirea lucratorilor.

Art.130

Se interzice pastrarea impregnantilor in bidoane, butoaie sau bazine expuse la radiatia solara sau in apropierea surselor de caldura.

Art.131

Se interzice turnarea unor produse inflamabile (petrol, motorina, benzina etc.) in cazanul in care se prepara amestecul pentru impregnare, in timp ce focul de incalzire este aprins.

Art.132

a) In cazul In care amestecul pentru impregnare a luat foc, lucratorii vor executa stingerea utilizand mijloacele prevazute de normele PSI.

b) Se interzice stingerea amestecului cu apa.

Art.133

Dupa terminarea operatiunii de impregnare, lucratorii vor proceda la stingerea focului de incalzire.

4.3. Utilizarea ambarcatiunilor

Art.134

Este interzisa utilizarea la pescuit a ambarcatiunilor cu mai putin de 13 crivace.

Art.135

Pe lacul Razelm se vor utiliza numai ambarcatiuni cu peste 15 crivace iar pe senalul navigabil al Dunarii se vor utiliza numai ambarcatiuni cu peste 14 crivace.

Art.136

Pentru paza helesteelor si combaterea pasarilor ihtiofage se vor utiliza ambarcatiuni de minimum 14 crivace.

Art.137

La actiunea de distribuire a ingrasamintelor si de furajare se vor utiliza ambarcatiuni de minimum 18 crivace.

Art.138

Pentru prevenirea accidentelor prin Inec se interzic:

a) plecarea in larg a ambarcatiunilor fara centuri de salvare in numar egal cu cel al lucratorilor prezenti la bord;

b) introducerea si consumul bauturilor alcoolice la bordul ambarcatiunilor;

c) dormitul in ambarcatiuni in timp ce aceastea se afla la ancora sau la remorca;

d) stationarea ambarcatiunilor in coturile Dunarii sau pe canalele principale.

Art.139

Pentru prevenirea rasturnarii ambarcatiunii sau a caderii in apa, lucratorilor le este interzisa aplecarea peste bord.

Art.140

Se interzice folosirea velei ca mijloc de transport in conditii climatice defavorabile (vant tare, in rafale si valuri mari).

Art.141

Lucratorii sunt obligati sa execute amararea materialelor si a uneltelor aflate in ambarcatiune pe timp cu vant tare sau in rafale.

Art.142

Materialele, uneltele si pestele pescuit, se vor aseza la mijlocul ambarcatiunii, astfel incat bordul liber sa fie de minimum 12 cm.

Art.143

Conducatorul locului de munca are obligatia de a verifica starea tehnica a ambarcatiunilor inainte de plecarea acestora in cursa.

Art.144

Este interzisa utilizarea ambarcatiunilor care prezinta o stare tehnica necorespunzatoare (crivace rupte, calafatul iesit, sparturi etc.).

Art.145

La imbarcare nu se va calca cu piciorul intre crivace, ci direct pe acestea.

Art.146

La remorcajul ambarcatiunilor trebuie respectate urmatoarele masuri:

a) lucratorii vor purta obligatoriu pe corp centura sau vesta de salvare;

b) se interzice agatarea ambarcatiunilor in timpul mersului;

c) pe timp de noapte, ambarcatiunile trebuie iluminate.

Art.147

In timpul deplasarii ambarcatiunilor se interzice statul in picioare sau pe copastie.

Art.148

In timpul deplasarii ambarcatiunilor lucratorii vor sta numai pe banci, simetric fata de axul longitudinal al ambarcatiunii.

Art.149

Pentru a se evita pericolul de agatare a uneltelor de pescuit si de rasturnare a ambarcatiunii, lucratorii au obligatia de a verifica in prealabil, zona de pescuit.

Art.150

Lucratorii sunt obligati sa intretina puntea sau podeaua de acces in stare de curatenie, prin spalare zilnica cu apa.

Art.151

Se interzice folosirea materialelor inflamabile pentru spalarea puntii sau a pardoselei ambarcatiunilor.

Art.152

Este interzisa utilizarea centurilor de salvare in alte scopuri decat cele pentru care au fost prevazute.

Art.153

Este interzisa mutarea sau deteriorarea balizelor si a semnalelor avertizoare.

Art.154

Locurile de transbordare trebuie consolidate in vederea evitarii alunecarii lucratorilor care executa transbordarea ambarcatiunilor.

Art.155

Traversele pentru transbordare trebuie fixate astfel incat sa permita rostogolirea acestora pe loc, fara deplasare.

Art.156

Pentru transbordarea manuala, ambarcatiunile trebuie descarcate de materiale si accesorii.

Art.157

Pe timpul transbordarii este interzisa stationarea lucratorilor in ambarcatiuni sau in partea din spate a acestora.

4.4. Pescuitul in ape dulci. Pescuitul sub gheata

Art.158

Conducatorul locului de munca nu va permite efectuarea pescuitului sub gheata atunci cand grosimea ghetii este mai mica de 12 cm. si temperatura peste 00C. Se vor monta indicatoare de avertizare.

Art.159

Se interzice efectuarea pescuitului sub gheata in conditii meteorologice nefavorabile (ploaie, ninsoare, viscol etc.).

Art.160

Se interzice efectuarea pescuitului sub gheata pe timp de noapte.

Art.161

a) Este interzisa deplasarea lucratorilor in grup pe suprafata ghetii.

b) La deplasarea pe gheata lucratorii sunt obligati sa pastreze intre ei o distanta de 3-4 m.

Art.162

In timpul deplasarii pe gheata, lucratorii sunt obligati sa aiba asupra lor franghii si cutite pescaresti.

Art.163

Pentru evitarea caderii prin alunecare, la deplasarea pe gheata lucratorii sunt obligati sa poarte coltare metalice (buzlugi) fixati pe talpa incaltamintei.

Pescuitul in balti cu taliene, ave, setci, vintire, pripoane, prostovoale

Art.164

La controlul uneltelor pasive pentru pescuit (taliene de balta, vintire etc.), lucratorii sunt obligati sa foloseasca ghionderul.

Art.165

La taierea cararilor prin vegetatia dura pentru instalarea vintirelor, lucratorii vor manui cu atentie rizacul. Pe timpul cat nu este folosit, lucratorul trebuie sa fixeze rizacul in barca, cu partea activa ascunsa si protejata.

Art.166

La pescuitul cu unelte care prezinta pericol de agatare, lucratorii vor purta imbracaminte fara nasturi.

Art.167

Manuirea uneltelor de pescuit care prezinta pericol de intepare si ranire se va face cu atentie.

Art.168

La controlul pripoanelor, In timpul desprinderii carligului de gura pestelui prins, lucratorilor le este interzisa prinderea in gura a avanei (codala).

Art.169

La pescuitul cu prostovolul, lucratorilor le este interzisa legarea capatului saulei de mana. Capatul saulei se leaga de barca.

Art.170

La pescuitul cu prostovolul, lucratorilor le este interzisa prinderea in gura a plumbului de pe camana prostovolului; se va prinde insasi camana.

Art.171

Lucratorii trebuie sa efectueze lansarea si scoaterea setcilor numai din pozitia in picioare, pe fundul barcii.

Pescuitul cu navoade, navoade ingemanate si laptase

Art.172

Incarcarea navodului in ambarcatiune se va executa numai la mijlocul acesteia.

Art.173

Lucratorii trebuie sa efectueze lansarea navodului numai dupa ce s-au asigurat ca strapazanul este scos din bordul din care se face lansarea.

Art.174

In timpul tragerii codolelor, lucratorii nu trebuie sa stea in fata baranului.

Art.175

La utilizarea baranului se interzice orice improvizatie.

Art.176

Pentru scoaterea pestilor din matita, lucratorii trebuie sa utilizeze minciogul.

Art.177

a) In cazul agatarii laptasului, lucratorii trebuie sa efectueze desprinderea, prin legarea ambarcatiunilor prin intermediul unei punti din bile de lemn.

b) Este interzisa efectuarea desprinderii laptasului prin balansarea ambarcatiunii.

Pescuitul la garduri

Art.178

La instalarea si scoaterea gardurilor si plaselor de inchidere, lucratorii trebuie sa respecte instructiunile de lucru si prevederile cuprinse in 'NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor' (Anexa 1 poz. 2).

Art.179

La instalarea si intretinerea gardurilor, este obligatorie supravegherea scufundarilor de catre cel putin un lucrator, avand la dispozitie mijloace de salvare.

Art.180

Este interzisa efectuarea scufundarilor la adancimi mai mari de 2m. fara utilizarea costumului de scafandru.

Art.181

Pe timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa, gardurile pescaresti vor fi obligatoriu iluminate.

4.5. Pescuitul marin costier. Pescuitul cu taliene marine

Art.182

a) La transportul parilor de taliene cu ambarcatiuni, lucratorii trebuie sa asigure incarcatura impotriva deplasarilor necontrolate.

b) Incarcatura trebuie repartizata in mod uniform in ambele borduri ale ambarcatiunii.

Art.183

In instalatia talianului, lucratorii trebuie sa se fereasca de sarme si sa nu tina mainile pe copastia ambarcatiunii.

Art.184

In timpul controlului la taliene, lucratorilor le sunt interzise agatarea de sarme sau legarea ambarcatiunii de pari sau sArme.

Art.185

Se va evita patrunderea ambarcatiunilor in instalatia talianului pe timp nefavorabil (mare agitata, vant tare, ceata, etc.).

Pescuitul cu paragate si carmace

Art.186

Inainte de lansare, lucratorii au obligatia de a verifica modul de aranjare a paragatelor.

Art.187

La ridicarea sau controlul paragatelor lucratorii trebuie sa poarte doua degetare de piele sau cauciuc pe degetul mare si aratator.

Art.188

Pentru evitarea intepaturilor pestilor veninosi (dragon, pisica de mare etc) lucratorii vor apuca cu mana numai speciile de pesti cunoscute ca fiind neveninoase.

Art.189

In timpul controlului carmacelor, lucratorii nu trebuie sa ridice avana (hreptina) mai sus de copastia ambarcatiunii.

Art.190

In timp ce se executa desprinderea carligelor, lucratorii trebuie sa fixeze hreptina printr-o dubla infasurare in carligul montat pe etambou, la pupa ambarcatiunii.

Pescuitul cu plasa punga

Art.191

Inainte de a se lansa plasa punga, lucratorii au obligatia de a verifica modul de aranjare a acesteia.

Art.192

In timpul derularii accelerate a cablului lucratorii sunt obligati sa pastreze distantele de securitate corespunzatoare.

Art.193

Se interzice utilizarea tamburilor pe care se infasoara cablu in cazul in care acestia nu sunt dotati cu frane manuale cu saboti de lemn.

Art.194

Se interzice utilizarea cablurilor aflate in stare tehnica necorespunzatoare (sarme plesnite, inadiri etc).

Art.195

In caz de forfecare a cablurilor ce se vireaza, lucratorilor le este interzisa deblocarea tamburului cu mAna, Inainte de oprirea vinciului.

Art.196

In timpul virarii cablurilor, prin pastici, este interzisa trecerea sau stationarea lucratorilor prin/in unghiurile vii ale cablului.

Art.197

In timpul ridicarii inelelor plasei punga la biga, lucratorii nu vor lua pe tambur mai putin de trei volte pe cablu.

Art.198

Este interzisa circulatia sau stationarea lucratorilor in zona de sub inele, in timpul ridicarii acestora.

4.6. Pescuitul marin expeditionar. Pescuitul cu traulul

Art.199

Inainte de fiecare lansare si virare a traulului conducatorul locului de munca impreuna cu lucratorii trebuie sa controleze starea tehnica a uneltei de pescuit si a sistemului de armare.

Art.200

Se interzice utilizarea de cabluri de tractiune si chei de impreunare subdimensionate.

Art.201

Se interzice lucrul cu unelte (cavile, chei crocodil bases, dalti, ciocane, prese taiere cablu, carlige etc) aflate in stare tehnica necorespunzatoare (uzura avansata).

Art.202

In timpul utilizarii traulului, este interzisa depozitarea pe puntea de pescuit a materialelor, uneltelor etc. care nu sunt prevazute prin sarcina de munca.

Art.203

La deplasarea navei cu traulul armat pe puntea de lucru, in conditii climaterice defavorabile (mare montala), lucratorii vor proceda la amararea traulului.

Art.204

In timpul lansarii, virarii si descarcarii traulului, accesul pe puntea de lucru este permis numai lucratorilor desemnati pentru executarea acestor operatiuni.

Art.205

In timpul operatiei de masurare a vaierelor este interzisa stationarea lucratorilor in zona cablului sub tensiune.

Art.206

Este interzisa circulatia lucratorilor pe plase, cabluri bobineti si pe cablurile sub tensiune.

Art.207

Este interzisa efectuarea altor activitati in afara celor prevazute prin sarcina de munca, de catre lucratorul aflat la comanda vinciului traul.

Art.208

a) In timpul traularii efective, conducatorul locului de munca are obligatia de a urmari, de la pupa navei, modul de comportare a uneltei de pescuit in apa.

b) In cazul constatarii unor nereguli (rupere vaier, rasturnare panouri, unghiul de incidenta vaier cu suprafata apei, uzura cablului etc.) conducatorul locului de munca trebuie sa ia toate masurile pentru remedierea acestora.

Art.209

Prinderea si desfacerea fraielor intermediarelor trebuie efectuata numai din pozitie laterala. Se interzice trecerea peste cablurile tensionate.

Art.210

La virarea traulului este interzisa continuarea operatiei fara botarea panourilor venite de la post.

Art.211

In timpul virarii traulului pe puntea de lucru, pentru operatia de botare lucratorii vor astepta in locuri special amenajate.

Art.212

Desfacerea boturilor de pe unealta este permisa numai dupa terminarea virarii.

Art.213

Se interzice folosirea boturilor vegetale sau din relon. Se vor folosi numai boturi din cabluri metalice dimensionate corespunzator.

Art.214

In cazul ruperii boturilor, lucratorii sunt obligati sa se adaposteasca pana la terminarea derularii traulului in apa. Reinceperea operatiei de botare se va face numai dupa ce traulul sau sistemul de armare al acestuia ramane intr-o pozitie fixa pe puntea de lucru.

Art.215

Manevrarea curentilor (cabluri care garnisesc pasticile de la coloane) se va executa astfel incat sa se evite intrarea gaselor in pastici.

Art.216

Lucratorii care executa lucrari pe slip, trebuie asigurati cu centuri de siguranta si doua socare manevrate de catre doi lucratori aflati pe punte. Acestia din urma trebuie sa aiba jumatate de volta luata la tachet. Un alt lucrator va avea pegatit un colac de salvare cu bandula, iar operatia se va executa sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art.217

In timpul aducerii sacului pe punte, lucratorii trebuie sa se adaposteasca.

Art.218

Dupa aducerea sacului pe punte este obligatorie inchiderea slipului (lant sau porti).

Art.219

Lucratorii vor efectua taierea centurilor sacului numai de la distanta si din pozitie laterala fata de directia de scurgere a pestelui prins.

Art.220

Este interzisa stationarea sau circulatia lucratorilor in apropierea sacului suspendat pentru descarcare in buncarele de peste.

Art.221

Pe timpul descarcarii sacului in buncarele de peste, acestea trebuie sa aiba montate gratare de protectie.

Art.222

Este interzis a se lasa buncarele de peste deschise, fara a se monta gratare de protectie.

Art.223

Este interzisa iesirea lucratorilor in afara bordului, chiar asigurati, pentru interventia la panourile aflate la post.

Art.224

Lucratorii sunt obligati sa efectueze spalarea puntii de lucru dupa fiecare lansare a traulului.

5. Prevederi de proiectare pentru activitatile din piscicultura si pescuit

5.1 Cladiri si alte constructii

Art.225

Amplasarea si orientarea cladirilor fata de punctele cardinale si directia vanturilor dominante trebuie sa asigure conditiile cele mai favorabile pentru iluminat si ventilare naturala.

Art.226

Pontoanele-dormitor trebuie amplasate in functie de orientarea canalului navigabil si a posibilitatilor de ancorare si legare la mal.

Art.227

Amplasarea depozitelor se va face cu respectarea normelor in vigoare si vor fi prevazute cu drumuri de acces si rampe de incarcare - descarcare, cu echipamente tehnice corespunzatoare efectuarii operatiilor respective.

Art.228

Depozitarea substantelor inflamabile se va face numai in depozite special amenajate, la o distanta de minimum 150m fata de cladiri, depozite de materiale, pontoane dormitor.

Art.229

Depozitele de gheata trebuie sa aiba asigurate scurgerea apei iar caile de acces vor fi prevazute cu mijloace antiderapante (gratare de lemn sau stuf).

Art.230

Curtea unitatii piscicole trebuie sa fie drenata pentru a asigura accesul la cladiri, manipularea in siguranta a materialelor si echipamentelor tehnice. Cand drenarea se face prin puturi acestea trebuie imprejmuite si acoperite. In cazul in care nu exista canalizare, curtea trebiue sa aiba o inclinare corespunzatoare pentru a asigura drenarea gravitationala.

Art.231

Intreaga incinta a unitatii piscicole va fi imprejmuita corespunzator si prevazuta cu porti de acces pentru personal si mijloace auto.

Art.232

Constructiile hidrotehnice din interiorul unitatilor piscicole se vor executa in conformitate cu prevederile cuprinse in 'NSSM pentru constructii hidrotehnice, portuare si canale navigabile '. (Anexa 1 poz 10).

Art.233

Evacuarea apelor din bazinele piscicole se face prin amenajari hidrotehnice (calugari, deversoare) prevazute cu mijloace de prevenire a accidentelor de munca. In acest scop se va asigura:

a) pasarela, mana curenta, iar calugarii cu inaltimea de peste 2,5m vor fi prevazuti cu platforma de exploatare, imprejmuita cu balustrada;

b) pentru interventii in corpul calugarului se vor prevedea scara de acces si accesorii;

c) pasarela si mana curenta pe linia gratarelor de la deversoare.

Art.234

Pasarelele de trecere vor fi prevazute cu mana curenta la inaltimea de 1 m., iar latimea minima a acestora va fi de 30 cm.

Art.235

Pentru manevrarea vanelor se va prevedea un dispozitiv de ridicare.

5.2. Echipamente tehnice

Art.236

Echipametele tehnice trebuie fixate astfel incat sa se evite posibilitatea deplasarii necontrolate (alunecari, caderi, desprinderi etc).

Art.237

In scopul amortizarii vibratiilor, echipamentele tehnice se fixeaza pe postamente sau fundatii elastice.

Art.238

Conductele din incinta unitatii piscicole se vor monta in general in canale subterane sau in constructii aeriene, respectandu-se inaltimea de trecere peste caile de acces, cu posibilitati de control si intretinere.

Art.239

Conductele prin care se vehiculeaza aburi, apa sau gaze fierbinti vor fi prevazute cu lire pentru dilatare, izolate termic, si vor fi vopsite In culorile de avertizare standardizate.

Art.240

La conductele pentru gaze si vapori ce condenseaza se vor prevede robineti pentru purjare.

Art.241

Instalatia electrica de forta si lumina in constructiile in care exista pericolul de explozie va fi de tip antiexploziv.

Art.242

Canalele de montare a transportoarelor fixe vor fi acoperite cu capace sau cu dale pentru a permite circulatia normala si posibilitatea de interventie.

Art.243

In cazul montarii batozei de batut porumb pe esafodaje, platforme etc. acestea trebuie sa corespunda din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii.

Art.244

In cosul de alimentare a morii cu ciocane trebuie prevazuta o sita corespunzator dimensionata.

Art.245

Buncarul pentru alimentarea instalatiei hidraulice pentru transportat peste viu se va amlpasa cu 0,5 m deasupra cotei terenului.

5.3.Ambarcatiuni cu propulsie si fara propulsie

Art.246

Fiecare ambarcatiune care nu are copastia ridicata deasupra puntii cu cel putin 0,8 m, va fi prevazuta cu o balustrada confectionata din tevi metalice verticale fixate in copastie sau puntea vasului si unite intre ele cu 2-3 randuri orizontale de cablu de otel, tevi sau lant. Pe anumite portiuni, balustrada poate fi demontabila.

Art.247

In timpul mersului, balustradele vor fi asigurate, iar locurile de trecere vor fi Inchise.

Art.248

Ambarcatiunile mai mari de 17 crivace se vor dota cu proptea pentru sprijinirea picioarelor in timpul vaslirii.

Art.249

La pescuitul in ape dulci ambarcatiunile trebuie dotate cu accesoriile urmatoare: -rame, vasle, ghiondere, sidelci, mastoc, strapazane, ujbe, ispol, rizac, cutite, remorca, centuri de salvare, felinar cu petrol.

Art.250

La pescuitul marin costier ambarcatiunile trebuie dotate cu:-rame, ujbe, strapazane de rezerva, ancora, parame, ghionder, panza, felinar cu petrol,butoias cu apa potabila, centuri de salvare.

Art.251

La pescuitul marin in larg ambarcatiunile trebuie dotate cu aceleasi accesorii ca la pescuitul costier si in plus cu:-minimum 70 brate parama de ancora, bidon de petrol si stupa, pistol si cartuse de semnalizare, veletenta cu suprafata de 2/3 din ambarcatiune, doua ancore, busola de barca, toaca de fier.

Art.252

Pentru transportul pestelui viu, destinat popularii elesteelor se vor utliza viviere de32 crivace dotate cu:-remorci din parama vegetala sau metalica, cu o lungime de 6-8metri;-schela pentru circulatie, galeata, ghionder, centuri de salvare;-flotoare in prova si pupa, perfect etanse.Vivierele se vor folosi numai perechi, asigurate cu traverse la prova si pupa, iar bordul liber va fi de minimum 12 cm.

Art.253

Unghiul maxim al pantei pentru care este permisa transbordarea manuala a ambarcatiunilor sau vivierelor este de 400.

5.4. Nave de pescuit. Navigabilitate si stabilitate

Art.254

Nava trebuie sa fie mentinuta intr-o buna stare de navigabilitate si dotata cu echipamente corespunzatoare, care sa corespunda destinatiei si utilizarii sale.

Art.255

Informatiile asupra caracteristicilor de stabilitate ale navei trebuie sa fie disponibile la bord si sa fie accesibile personalului de cart.

Art.256

Toate navele trebuie sa aiba si sa-si pastrze o stabilitate suficienta si in stare intacta, in conditiile de serviciu prevazute.

Art.257

Instructiunile relative la stabilitatea navei trebuie respectate cu rigurozitate.

Instalatii mecanice si electrice

Art.258

Instalatia electrica trebuie sa fie conceputa si realizata de asa natura, incat sa nu constituie un pericol si sa asigure:

a) protectia echipajului si a navei contra riscurilor electrice;

b) buna functionare, fara a se recurge la o sursa de energie de securitate de toate echipamentele necesare pentru a mentine nava in conditii normale de exploatare si de locuire;

c) functionarea, in diverse situatii de urgenta, a aparatelor electrice esentiale pentru securitate.

Art.259

Instalatiile electrice de la bordul navei, expuse deteriorarii datorita manipularii marfurilor sau circulatiei lucratorilor, trebuie sa fie protejate.

Art.260

Se interzice utilizarea echipamentelor tehnice care prezinta improvizatii la instalatia electrica si/sau fara protectie contra electrocutarii.

Art.261

O sursa de energie electrica de siguranta trebuie sa fie prevazuta. Ea trebuie, in afara navelor deschise, sa fie situata in afara salii masinilor, si trebuie in toatele cazurile, sa fie conceputa de asa natura incat sa asigure, in caz de incendiu sau de o pana a instalatiei electrice principale, functionarea simultana pe o perioada de cel putin trei ore a:

a) sistemului de comunicatii intern, a detectoarelor de incendiu si a semnalelor necesare in caz de urgenta;

b) luminilor de navigatie si a iluminatului de siguranta;

c) sistemului de radiocomunicatie;

d) pompei electrice de incendiu de siguranta, daca nava este echipata cu acesta.

Art.262

Cand sursa de energie electrica de siguranta este o baterie de acumulatoare si cand sursa de energie electrica principala este in pana, aceasta baterie de acumulatoare trebuie sa fie conectata in mod automat la tabloul de distributie a energiei electrice de siguranta si trebuie sa asigure alimentarea neintrerupta pe o perioada de trei ore a:

a) sistemului de comunicatii intern, a detectoarelor de incendiu si a semnalelor necesare in caz de urgenta;

b) luminilor de navigatie si a iluminatului de siguranta;

c) sistemului de radiocomunicatie.

Art.263

Tabloul principal de distributie a electricitatii si tabloul de siguranta, trebuie in masura in care este posibil, sa fie instalate de asa natura incat sa nu poata fi expuse simultan la apa sau la foc.

Art.264

Tablourile trebuie sa fie prevazute cu indicatii clare; tablourile de siguranta si port sigurantele trebuie sa fie controlate periodic, pentru a se asigura ca sunt corect calibrate.

Art.265

Incaperile in care sunt situate acumulatoarele electrice trebuie sa fie ventilate corespunzator.

Art.266

Instalatiile electronice de navigatie trebuie sa fie testate in mod frecvent si bine intretinute.

Art.267

Cand exista la bord instalatii de racire si de aer comprimat, ele trebuie sa fie bine intretinute si verificate periodic.

Art.268

Cuptoarele si aparatele casnice care utilizeaza gaze grele, nu trebuie sa fie utilizate decat in incaperi bine ventilate iar orice acumulare periculoasa de gaze trebuie sa fie evitata.

Art.269

(1) Buteliile metalice care contin gaze inflamabile si alte gaze periculoase trebuie inscriptionate clar si precis si asezate in stative deschise.

(2) Supapele, regulatoarele de presiune si conductele de la aceste butelii trebuie sa fie protejate contra deteriorarilor.

Instalatii de radiocomuncatii

Art.270

Instalatia de radiocomunicatii trebuie sa permita intrarea in legatura in orice moment, cu cel putin o statie costiera sau de pe tarm, tinand seama de conditiile normale de propagare a undelor electromagnetice.

Cai si iesiri de siguranta

Art.271

Caile si iesirile care pot fi utilizate ca iesiri si cai de siguranta, trebuie sa fie totdeauna degajate si usor accesibile si sa aiba iesirile cel mai direct posibil pe puntea deschisa sau intr-o zona de securitate si, de aici, pe o suprafata de salvare.

Art.272

Iesirile care pot fi utilizate ca iesiri de siguranta si fiind inchise, trebuie sa poata fi deschise usor si imediat, in caz de urgenta.

Art.273

Etanseitatea la intemperii sau la apa a usilor de siguranta si a celorlalte iesiri de siguranta, trebuie sa fie adaptate la amplasamentul si la functia lor specifica. Usile de siguranta si celelalate iesiri de siguranta trebuie sa aiba capacitatea de a rezista la foc.

Detectarea si lupta contra incendiului

Art.274

Pentru activitatile specifice de prevenire si stingere a incendiilor la bordul navelor, trebuie respectate prevederile din Normele Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor.

Art.275

Dupa dimensinile si utilizarea navei, echipamentele existente, caracteristicile fizice si chimice a substantelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente, incaperile de locuit, locurile de munca inchise inclusiv compartimentele motoarelor, precum si cala de peste, daca este necesar, trebuie sa fie echipate cu dispozitive corespunzatoare pentru combaterea incendiului si in masura in care este nevoie, de detectoare de incendiu si de sistemul de alarma.

Art.276

Materialul de lupta contra incendiului trebuie totdeauna sa se gaseasca la locul special amenajat pentru aceasta si sa fie mentinut in stare buna si sa poata fi utilizat imediat.

Art.277

Sistemele de detectie si de alarma contra incendiului trebuie sa fie in mod regulat testate si mentinute in stare de functionare.

Art.278

Exercitiile de lupta contra incendiului trebuie sa fie efectuate In mod regulat.

Art.279

Dispozitivele manuale de lupta contra incendiului trebuie sa fie usor accesibile, usor de manipulat si sa fie marcate conform legislatiei specifice nationale. Aceste marcaje trebuie sa fie aplicate in locuri corespunzatoare si sa fie durabile.

Ventilatia locurilor de munca

Art.280

Daca se foloseste o instalatie de ventilatie mecanica, aceasta trebuie sa fie mentinuta in buna stare de functionare.

Temperatura incaperilor

Art.281

Temperatura la locurile de munca trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinand cont de metodele de lucru si conditiile fizice impuse lucratorilor si de conditiile meteorologice dominante sau probabile sa apara in zona unde opereaza nava.

Art.282

Temperatura incaperilor de locuit, sanitare, cantinelor si a celor de prim ajutor, daca aceste incaperi exista, trebuie sa raspunda destinatiei specifice acestor incaperi.

Art.283

Pentru incalzirea incaperilor de la bordul navelor aceasta va fi prevazuta cu o instalatie centrala de incalzire.Iluminatul natural si artificial al locurilor de munca.

Art.284

Locurile de munca trebuie sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie prevazute cu dispozitive care sa permita un iluminat artificial corespunzator operatiilor specifice pescuitului, fara a pune in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor si navigatia altor nave.

Art.285

Instalatiile de iluminat ale incaperilor de lucru, a scarilor, cailor de trecere trebuie sa fie astfel amplasate incat in timpul iluminatului prevazut, sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrator, iar pentru navigatia navei sa nu constituie un obstacol.

Art.286

La bordul navei trebuie iluminate: puntile, pardoseala sau schela de acces, caile de acces pe punte, scarile de bord, trecerile, precum si zonele periculoase: gurile de buncare si ale depozitelor de combustibil lichid si apa, tambuchiurile, gurile hambarelor deschise, locurile de manevra si incaperile destinate pesonalului.

Art.287

Iluminatul natural va fi asigurat prin ferestre si hublouri prevazute cu gratare din plasa din sarma sau site.

Art.288

Iluminatul artificial va fi asigurat prin lampi fixe (becuri) electrice, alimentate la o tensiune de 12-14 volti.

Art.289

Sursele de lumina vor fi astfel amplasate si folosite incat sa fie respectate prevederile din Regulamentul International de Prevenire a Abordajelor.

Art.290

Iluminatul de siguranta trebuie mentinut in stare de functionare si sa fie testat periodic.

Punti, pereti si tavane

Art.291

Platforma de lucru si caile de acces trebuie sa fie prevazute cu mijloace antiderapante sau dispozitive contra caderii si in masura in care este posibil, lipsite de obstacole.

Art.292

Locurile de munca, in care se gasesc posturi de munca, trebuie sa aiba izolare fonica si termica suficienta, tinandu-se seama de sarcinile si activitatea fizica a lucratorilor.

Art.293

Suprafetele puntilor, peretilor si a tavanelor trebuie sa poata fi curatate si razuite.

Usi

Art.294

Usile trebuie sa poata fi deschise din interior fara utilizarea unor scule speciale.

Art.295

La locurile de munca la care accesul se face frecvent,usile trebuie sa poata fi deschise din ambele parti.

Art.296

Usile, si in special cele culisante, trebuie sa functionze in mod sigur pentru lucratori.

Cai de circulatie - zone de pericol

Art.297

Caile de trecere, tamburii, partile exterioare ale cabinei comandantului de pe puntea superioara si in general, toate caile de circulatie, trebuie prevazute cu parapeti, maini curente, linii de viata sau cu alte mijloace care sa asigure securitatea lucratorilor in timpul activitatilor care se executa la bord.

Art.298

Daca exista riscul caderii unui lucrator in deschiderea puntii, sau de pe o punte pe alta, se vor face tot acolo unde este posibil, o protectie adecvata. Cand aceasta protectie este asigurata cu parapeti, inaltimea acestora va fi de cel putin un metru.

Art.299

Accesul deasupra puntii, in vederea utilizarii sau intretinerii instalatiilor trebuie sa fie de asa natura incat sa garanteze securitatea lucrarilor. Se vor amplasa parapeti sau dipozitive de protectie similare, cu o inaltime corespunzatoare pentru a impiedica caderea.

Art.300

(1) Scuturile si alte mijloace de protectie contra caderii peste bord, trebuie sa fie mentinute in stare buna.

(2) Deschizaturi de scurgere sau alte dispozitive similare trebuie sa fie prevazute in scuturi, pentru scurgerea rapida a apei.

Art.301

Partea superioara a rampei de lansare a plasei de pescuit trebuie prevazuta cu o usa sau un alt mijloc care sa opreasca accesul lucratorilor. Acestea trebuie sa fie usor de deschis sau inchis, de preferinta prin comanda la distanta, si numai atunci cand sarcina de munca o impune (lansarea si strangerea plasei de pescuit).

Amenajarea posturilor de lucru

Art.302

Zonele de lucru trebuie sa fie degajate si in masura in care este posibil, sa fie protejate de apele marii si sa ofere o protectie adecvata contra caderii lucratorilor la bord sau peste bord.

Art.303

Zonele in care se prelucreaza pestele vor fi dimensionate corespunzator.

Art.304

(1) Controlul motoarelor trebuie sa fie facut intr-o incapere izolata fonic si termic fata de compartimentul motoarelor si cu acces separat.

(2) Pasarela de comanda este considerata ca o incapere care satisface exigentele prevazute la primul alineat.

Art.305

Comenzile echipamentelor de tractiune trebuie sa fie instalate intr-o zona suficient de mare pentru a permite operatorilor sa lucreze comod.

Art.306

Echipamentele de tractiune trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de securitate corespunzatoare pentru cazuri de urgenta inclusiv dispozitive de oprire de urgenta.

Art.307

Lucratorul aflat la comanda echipamentelor tehnice de tractiune trebuie sa aiba o vedere clara a procesului de munca, fie direct, fie prin intermediul unor sisteme corespunzatoare.

Art.308

Intre postul de comanda si puntea de lucru trebuie utilizat un sistem de comunicatii fiabil.

Art.309

Totdeauna trebuie sa se avertizeze, cu maxima vigilenta, echipajul, de pericolul iminent al marii agitate in timpul operatiilor de pescuit, sau a altor lucrari efectuate pe punte.

Art.310

Contactul cu franghiile, otgoanele si a pieselor mobile ale echipamentelor trebuie sa fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protectie.

Art.311

Trebuie prevazute sisteme de control al maselor in deplasare si in special al plaselor de pescuit:

a) dispozitive de blocaj a panourilor divergente;

b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.

Incaperi de locuit

Art.312

Incaperile de locuit si cele de serviciu, daca exista, ca si mijloacele de acces la acestea trebuie sa asigure protectia lucratorilor contra intemperiilor, vibratiilor, zgomotului si a emanatiilor din alte incaperi.

Art.313

Atunci cand conceptia, dimensiunile si/sau specificul navei o permit, incaperile de locuit trebuie dispuse astfel incat sa minimalizeze efectele miscarilor si acceleratiilor.

Art.314

Incaperile de locuit trebuie sa fie corect aerisite pentru a garanta un aport permanent de aer proaspat si a impiedica condensul.

Art.315

Incaperile de locuit trebuie prevazute cu:

a) un iluminat general normal;

b) un iluminat general atenuat (de veghe);

c) un iluminat individual in fiecare cuseta.

Art.316

(1) Bucataria si sala de mese, acolo unde exista, trebuie sa fie adecvate, bine iluminate si aerisite si usor de curatat.

(2) Trebuie sa fie prevazute frigiderele si alte mijloace de conservare a alimentelor pe baza de temperatura.

Echipamente sanitare

Art.317

La bordul navelor trebuie amenajate spalatoare, dusuri si grupuri sanitare complet echipate, in functie de numarul de lucratori.

Art.318

Robinetele pentru apa potabila vor fi incriptionate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

Art.319

Pardoseala spalatoarelor trebuie acoperita cu gratare de lemn si prevazuta cu sifoane si conducte de evacuare.

Art.320

Fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un spatiu unde sa-si aseze imbracamintea.

Primul ajutor

Art.321

Toate navele trebuie dotate la bord cu materiale de prim ajutor, In conformitate cu prevederile NSSM pentru transporturi navale (Anexa 1 poz. 3).

Scari si pasarele de imbarcare

Art.322

O scara si o pasarela de imbarcare sau alte dispozitive similare, trebuie sa ofere acces corespunzator si sigur la bordul navei si sa fie disponibile.

Zgomot

Art.323

La bordul navelor trebuie luate toate masurile tehnice pentru ca nivelul sonor de la locurile de munca si in incaperile de locuit sa fie in conformitate cu prevederile din legislatia nationala in vigoare.

Mijloace de salvare si supravietuire

Art.324

Navele trebuie sa dispuna de mijloace adecvate de salvare si supravietuire si de mijloace adecvate care sa permita scoaterea lucratorilor din apa si mijloace de salvare radio, in special o radiobaliza de localizare a sinistrelor, echipata cu dispozitiv de declansare hidrostatica tinand cont de numarul de lucratori imbarcati si de zona in care opereaza nava.

Art.325

Mijloacele de salvare si supravietuire trebuie sa fie verificate la intervale regulate.

Art.326

Daca lungimea navei este mai mare de 45m sau echipajul se compune din cinci lucratori sau mai multi, trebuie sa existe o lista a echipajului si instructiuni de supravietuire si sa fie precizata fiecarui lucrator, in caz de urgenta.

Art.327

(1) O adunare a lucratorilor, in vederea efectuarii unui execitiu de salvare, trebuie sa aiba loc in fiecare luna in port si/sau pe mare.

(2) Aceste exercitii trebuie sa aiba scopul de a se asigura ca lucratorii stapanesc operatiile care s-au efectuat, pentru a manipula si a face sa functioneze ansamblul mijloacelor de salvare si supravietuire si ca ele au fost efectuate.

Reparatii, transformari si modificari capitale

Art.328

Navele supuse reparatiilor, transformarilor si modificarilor capitale, trebuie sa fie conform cu prevederile cap. 5.4. al prezentei norme.

ANEXA 1

Norme specifice de securitate a muncii complementare prezentei norme

1. NSSM pentru exploatarea si intretinerea transportoarelor cu banda.

2. NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor.

3. NSSM pentru transporturi navale.

4. NSSM pentru lucrul la inaltime.

5. NSSM pentru imbunatatiri funciare si irigatii.

6. NSSM pentru exploatarea stufului.

7. NSSM pentru prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor.

8. NSSM pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului.

9. NSSM pentru exploatarea, gospodarirea apelor, intretinerea lucrarilor si a cursurilor de apa, cadastrul apelor si a folosintelor legate de ape si apararea impotriva inundatiilor.

10. NSSM pentru constructii hidrotehnice, portuare si canale navigabile.

11. NSSM pentru constructii navale.

12. NSSM pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.

13. NSSM pentru cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice in activitati din agricultura.

14. NSSM pentru silvicultura si economia vAnatului.

15. Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor auxiliare: ISCIR (R1-87).

Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de protectie a muncii este in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice se vor respecta si aplica dupa caz, normele existente referitoare la aceste activitati.

ANEXA 2

Standarde de referinta

1) SR ISO 4304:1994

Instalatii de ridicat, altele decat macarale mobile si macarale plutitoare. Conditii generale privitoare la stabilitate

2) STAS 10278-87

Instalatii de ridicat. Limitatoare de sarcina si limitatoare ale momentului de sarcina. Conditii tehnice generale de calitate

3) SR ISO 1819:1994

Mijloace de transport continuu. Reguli de securitate. Reguli generale

4) SR ISO 5031:1995

Mijloace de transport continuu pentru produse in vrac. Tubulaturi flexibile si racorduri utilizate in transportul pneumatic. Reguli de securitate

5) SR ISO 5041:1995

Mijloace de transport continuu pentru sarcini unitare. Transportoare cu lant de antrenare sau purtator de tip biplanar pentru sarcini unitare cu baza plata. Reguli de securitate

6) STAS 9876-87

Transportoare. Prescriptii generale de securitate

7) STAS 9879-74

Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate

8) STAS 9881-89

Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate

9) STAS 6646/2-88

Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie

10) SR 12294:1993

Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie

11) STAS 297/1-88

Culori si indicatoare de avertizare. Conditii tehnice generale

12) STAS 297/2-92

Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari

13) STAS12604-87

Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale

14) STAS 11358-80

Masini si utilaje. Mijloace de preotactie fata de pericolele mecanice

15) STAS 11336/1-80

Acustica pshihofizologica. Evaluarea incadrarii in limita admisibila a nivelului de zgomot pentru evitarea pierderii auzului

16) STAS 8589-70

Culori conventionale pentru identificare conductelor care transporta fluide in instalatii terestre si navale

ANEXA 3

Ghid de terminnologie de securitate a muncii. - Notiuni de baza-

1. Accident de munca: accident prin care se produce vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

2. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina, singur sau in asociere cu un protector, riscul de accidentare.

3. Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

4. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

5. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare necesare in procesul muncii.

6. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului pot provoca accidente de munca sau boli profesionale.

7. Instructaj de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoare la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

8. Instructiuni specifice de protectie a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul protectiei muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau in colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale de securitate a muncii si normele specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau voluntara, atunci cand conducerea persoanei juridice sau persoanei fizice considera necesar, pentru imbunatatirea protectiei muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

9. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

10. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului cu ajutorul mijloacelor ed productie.

11. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia prin interpunere ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

12. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2287
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved