Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL FEDERATIEI ROMANE DE NATATIE SI PENTATLON MODERN

Sport+ Font mai mare | - Font mai micREGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL FEDERATIEI ROMANE DE NATATIE SI PENTATLON MODERN

ATRIBUTII SI SARCINI ALE COLEGIILOR, COMISIILOR CENTRALE, COMISIILOR TERITORIALE DE NATATIE.ART.1 COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR.

a)      Stabileste si formuleaza periodic, conceptia de pregatire privind activitatea de performanta, tinand cont de evolutia si programul ramurilor sportive respective pe plan mondial;

b)      In functie de aceasta conceptie, stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de antrenament, in raport cu particularitatile de varsta;

c)      Organizeaza anual studii si cercetari orientate spre problemele majore in scopul imbunatatirii permanente a activitatii ridicarii capacitatii de munca a sportivilor, ridicarii performantelor la nivelul cerintelor mondiale.

Studiaza literatura de specialitate, pentru a fi la curent cu noutatile pe plan mondial si actioneaza pentru valorificare teoriei si practicii avansate.

Tine legatura cu Centrul de cercetari in problemele sportive, Institutul de medicina sportiva si catedra A.N.E.F. pentru elaborarea unor studii si valorificarea cercetarilor si datelor stiintifice.

d)      Difuzeaza in intreaga tara, concluziile lucrarilor de specialitate, conceptia de pregatire si orientarea metodica; transmite indicatii metodice cu privire la pregatirea sportivilor in diferite perioade ale anului competitional;

e)      Discuta si avizeaza componenta loturilor reprezentative si a planurilor de pregatire ale acestora - prezentate de antrenorii loturilor si le supun aprobarii Biroului federal;

f)        Analizeaza si, la cerere, supune Biroului federal informari si concluzii privind modul de desfasurare a campionatelor republicane, precum si comportarea sportivilor in intalniri internationale;

g)      Organizeaza sesiuni si comunicari stiintifice, consfatuiri metodice, cursuri de pregatire si perfectionare a antrenorilor;

h)      Indruma si coordoneaza procesul de instruire din sectii, loturi reprezentative de seniori, juniori si copii;

i)        Exercita control asupra muncii antrenorilor, avizeaza contractele acestora. Tine evidenta activitatii tuturor antrenorilor;

Face propuneri pentru promovare, recompensare sau retrogradare a antrenorilor, in functie de activitatea depusa.

j)        Avizeaza aparitia lucrarilor de specialitate;

k)      Colaboreaza cu celelalte comisii si colegii centrale la elaborarea calendarului sportiv, regulamentelor competitiilor republicane de senior, juniori si copii a normelor de clasificare sportiva, planurilor de dezvoltare;

l)        Indruma si supravegheaza aplicarea orientarii metodice de catre antrenorii sectiilor, pe niveluri, intocmind instructiuni necesare pentru antrenori, sportivi si echipe, in concordanta cu orientarea si continutul activitatii stabilite de Colegiul central al antrenorilor.

ART. 2 COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

a)      Elaboreaza regulamentul de arbitraj al ramurii in concordanta cu regulamentul international;

b)      Urmareste aplicarea in practica a regulamentului, elaboreaza directive si instructiuni privind interpretarea regulilor de desfasurare a ramurii respective;

c)      Rezolva contestatiile privind interpretarea regulilor;

d)      Indruma activitatea colegiilor locale de arbitri;

e)      Aproba organizarea cursurilor locale de arbitri; elaboreaza tematici pentru aceste cursuri; numeste delegatul sau la examenele pentru obtinerea calificarii de arbitru;

f)        Supune spre aprobare, in baza propunerilor comisiilor judetene, promovarea arbitrilor la categorii superioare (republican, international) sau retrogradarea (radierea) unor arbitri;

g)      Organizeaza cursuri si consfatuiri metodice cu arbitrii de categorie republicana;

h)      Organizeaza evidenta arbitrilor din toata tara;

i)        Intocmeste o data pa an propunerile de arbitri romani care sa fie inscrisi pe lista arbitrilor internationali, pe care o supune aprobarii Biroului federal;

j)        Intocmeste o data pe an lotul arbitrilor republicani, pe baza propunerilor comisiilor judetene;

k)      Vegheaza asupra comportarii sportive, sociale si morale a arbitrilor si controleaza activitatea lor pe teren, fie direct, fie prin delegati speciali;

l)        Cu aprobarea Biroului federal, ia masuri care nu sunt prevazute in prezentul Regulament, care sa asigure bunul mers al activitatii arbitrilor.

ART. 3 COMISIA CENTRALA DE COMPETITII: legitimari, transferari si clasificari sportive

a)      Elaboreaza calendarul anual competitional republican pe care il supune aprobarii Biroului federal; indruma comisiile teritoriale in alcatuirea calendarului sportiv;

b)      Elaboreaza regulamentul si programul competitiilor republicane, urmareste aplicarea si respectarea lor;

c)      Asigura pregatirea si organizarea in conditii optime, a competitiilor nationale;

d)      Omologheaza rezultatele competitiilor din campionatele nationale, intocmeste clasamentele finale;

e)      Judeca in prima instanta orice contestatie referitoare la competitiile programate de ea;

f)        Tine evidenta competitiilor nationale si internationale desfasurate in tara si strainatate;

g)      Omologheaza bazele sportive pentru competitiile nationale si propune spre elaborare Biroului federal omologarea instalatiilor, prototipurilor de materiale si echipament sportiv, tine evidenta lor;

h)      Solutioneaza cererile de transfer ale sportivilor in conformitate cu prevederile regulamentului in vigoare, tine evidenta lor;

i)        Acorda viza anuala pentru sportivii participanti la faza finala a concursurilor si campionatelor republicane;

j)        Tine evidenta participarii sportivilor la competitiile republicane interne si internationale si acorda clasificarea sportivilor de categoria I, conform normelor in vigoare;

k)      Propune Biroului federal acordarea clasificarilor sportive superioare;

l)        Propune Biroului federal afilierea sectiilor si tine evidenta lor.

ART. 4

Colegiile si comisiile centrale ale federatiei tin sedinte periodice la sediul Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern. La nevoie, ele pot fi convocate de presedintele sau secretarul general al federatiei.

ART. 5

Colegiile si comisiile centrale delibereaza statutar numai in prezenta majoritatii membrilor; in lipsa presedintelui sedinta este condusa de secretar sau de un membru desemnat de cei prezenti.

ART. 6

Hotararile se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de paritate, votul presedintelui de sedinta este hotarator.

Hotararile comisiilor centrale pot fi atacate cu apel la Biroul federal.

ART. 7

Secretarii colegiilor si comisiilor centrale sunt insarcinati cu intocmirea proceselor verbale ale sedintelor, care se pastreaza intr-un registru special, fiind semnate de presedinte si ceilalti membri.

Fiecare sedinta incepe cu citirea procesului verbal al sedintei precedente. Orice modificare a procesului verbal citit se va consemna in procesul verbal al sedintei in care s-au adus modificari. Procesul verbal va fi prezentat secretarului federatiei spre informare, in termen de 2 zile de la data tinerii sedintei.

ART. 8

Colegiile si comisiile centrale vor coresponda cu comisiile judetene sau sectiile afiliate numai prin intermediul secretarului federatiei, care va inregistra toata corespondenta primita sau expediata. Toata corespondenta trimisa de cluburi, asociatii sau comisii teritoriale va fi adresata Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.

ART. 9

Sedintele colegiilor si comisiilor centrale nu sunt publice.

ART. 10

Presedintii colegiilor si comisiilor centrale pot fi membri ai Biroului federal.

ART. 11

Comisiile judetene de natatie vor indeplini in limita competentei lor teritoriale si urmatoarele atributii:

a)              Exercita controlul si indrumarea de specialitate, urmarind modul cum sectiile din cluburi si asociatii si cadrele tehnice respecta normele si instructiunile stabilite de federatie;

b)              Propune D.J.T.S. bugetul necesar activitatii de natatie si pentatlon modern;

c)              Organizeaza evidenta sectiilor de natatie si pentatlon modern afiliate, sportivilor legitimati, bazelor sportive, activitatii competitionale, etc.

d)              Avizeaza avansarea antrenorilor si arbitrilor in categorii superioare de clasificare, conform normelor in vigoare;

e)              Organizeaza pe plan local cursuri si consfatuiri metodice pentru reimprospatarea cunostintelor cadrelor tehnice (antrenori, arbitri, instructori);

f)                Se preocupa de munca educativa, de respectarea cerintelor eticii sportive de catre sportivi, antrenori, arbitri, conducatori de sectii de natatie si pentatlon modern;

g)              Anual, prezinta dari de seama in fata D.J.T.S. si Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.

SECTIA DE INOT, SARITURI IN APA SI PENTATLON MODERN

ART. 12

Sectia de inot, sarituri in apa si pentatlon modern din cluburi constituie unitatea de baza a activitatii. Ea se organizeaza in cadrul structurii sportive.

ART. 13

Sectia este formata din membrii activi (sportivi), precum si din persoanele care recunosc regulamentul clubului sportiv respectiv si consimt in mod voluntar sa sprijine activitatea sectiei.

Sectia este condusa de un birou ales in adunarea generala compus din 3 - 5 persoane.

ART. 14

Sectia are urmatoarele sarcini:

a)      Angrenarea copiilor si tineretului in practicarea sistematica a natatiei (inot, sarituri in apa si pentatlon modern);

b)      Formarea de sportivi valorosi, care sa reprezinte cu cinste culorile clubului sportiv in intalnirile interne si internationale;

c)      Intocmirea anuala a calendarului sportiv si bugetului sectiei, pe care il va supune aprobarii consiliului clubului sportiv respectiv;

d)      Organizarea permanenta a activitatii de pregatire competitionala, luand masurile necesare pentru prezentarea in bune conditii la competitiile sportive prevazute in calendar, cu respectarea normelor prevazute in Statutul Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern;

e)      Pastrarea si imbunatatirea continua a bazei materiale a clubului sportiv;

f)        Analizarea periodica a activitatii, luand masurile care se impun;

g)      Tinerea legaturii permanente cu organele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.

ART. 15

Pentru sustinerea intereselor in fata diferitelor organe ale Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, sectia isi va desemna un reprezentant oficial. Nu va fi luata in considerare oficial, decat acea persoana care poseda o delegatie, scrisa si stampilata, din partea clubului.

Fiecare sectie este obligata a-si trimite reprezentantul la sedintele Comisiei Judetene sau la alte sedinte convocate special de organele federatiei, sau locale.

AFILIEREA SECTIEI DE NATATIE (INOT, SARITURI SI PENTATLON MODERN) - SCHIMBAREA DENUMIRII

ART. 16

Pentru a participa la competitiile oficiale, sectia de natatie trebuie sa fie afiliata la Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern. Afilierea este actul prin care sectia recunoaste autoritatea federatiei. Totodata, prin afiliere federatia oficiaza existenta sectiei respective, luarea si tinerea in evidenta si inscrierea acesteia printre unitatile care au drept de participare la competitiile oficiale.

In acest scop, clubul, avand si acordul scris al organului imediat superior va inainta federatiei, prin comisia judeteana de natatie urmatoarele acte:

cererea de afiliere tip, completata la toate rubricile, semnata de presedintele clubului si de presedintele sectiei ;

copie de pe chitanta cu care s-a platit taxa de afiliere;

avizul Comisiei Judetene de natatie si pentatlon modern sau Cererea de afiliere sau D.T.J.S.;

bugetul sectiei, sponsori, alte venituri.

Cererea de afiliere va cuprinde:

numele complet si prescurtat al clubului sportiv;

adresa si telefonul;

denumirea bazei sportive proprii sau inchiriata si adresa, telefonul;

culorile clubului sportiv si modul cum sunt dispuse;

data constituirii sectiei de natatie;

declaratie ca recunosc intru totul Statul si Regulamentul de functionare al Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern in aplicarea lor, atat sectia cat si membrii legitimati si nelegitimati.

ART. 17

Aprobarea afilierii sectiei de natatie va fi comunicata de federatie, clubului sportiv, prin comisia judeteana de natatie sau D.T.S.J., in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.

Numele complet si prescurtat va fi comunicat odata cu cererea de afiliere.

Federatia va tine o evidenta a sectiilor de inot, sarituri si pentatlon, pe judete, pastrand si actele de afiliere.

In baza comunicarilor federatiei, comisiile judetene vor tine si ele evidenta sectiilor afiliate pe teritoriul respectiv.

In cazul cand cererea de afiliere a fost respinsa, federatia va restitui actele comisiei judetene respective, odata cu motivarea respingerii.

ART. 18

In conditiile oficiale, sectia afiliata va purta, in mod obligatoriu, denumirea clubului sportiv inscrisa in cererea de afiliere.

SCHIMBARI DE NUME

ART. 19

Sectia de natatie nu-si poate schimba denumirea decat in cazul cand clubul sportiv din care face parte a obtinut avizul organului sau tutelar, al D.T.S.J. de care apartine, si aprobarea federatiei.

In acest caz, clubul va comunica in scris Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern propunerea de schimbare a denumirii, impreuna cu avizele respective.

Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern va comunica comisiei judetene de natatie confirmarea oficiala si data. In baza acestei comunicari, sectia va prezenta comisiei judetene de natatie sau federatiei, carnetele de legitimare pentru efectuarea schimbarii denumirii.

ART. 20

O sectie de natatie va putea avea grupe sau echipe de seniori, juniori si copii.

Aceste grupe sau echipe vor putea participa la competitiile oficiale numai sub denumirea sectiei sub care este afiliata, cu respectarea normelor prezentului regulament.

ART. 21

Sectia de natatie sau pentatlon modern afiliata va putea participa la competitii oficiale, numai dupa achitarea taxei de afiliere si a celei de participare, la federatie, impreuna cu chitanta de achitare a taxei.

DESFIINTAREA UNEI SECTII

ART. 25

Desfiintarea unei sectii de natatie poate avea loc numai in baza hotararii majoritatii membrilor sai, aprobata de consiliul clubului sportiv si al organului tutelar (MTS, MEC, MI, MAPN).

SPORTIVI

ART. 26

Pentru a lua parte la concursuri oficiale, un sportiv trebuie sa fi implinit varsta de 10 ani, la inot si sarituri, sa fie membru al unei sectii de natatie afiliate la Federatie, sa posede carnet de legitimare eliberat conform prevederilor legale si sa aiba drept de participare (aviz medical).

Un sportiv se poate legitima numai pe numele sau legal. Orice nerespectare a acestei prevederi va determina anularea carnetului de legitimare si sanctionarea celor vinovati.

Pana la varsta de 13 ani sportivii nu vor putea lua parte decat la competitii rezervate lor.

ART. 27

La competitiile oficiale de campionat (pentru toate categoriile), sportivii trebuie sa prezinte inaintea inceperii competitiei, pentru verificare, carnetele de legitimare vizate pe anul in curs si viza medicala la zi, fara de care nu se admite participarea in competitie.

ART. 28

Sportivii sunt obligati sa pastreze disciplina si ordinea cea mai desavarsita pe toata durata competitiei, in toate imprejurarile in care vin in contact cu oficialii organelor federatiei, ai clubului din care fac parte, cu arbitrii si cu publicul.

ART. 29

Pentru competitie sportivii sunt obligati:

sa se prezinte echipati in conformitate cu prevederile regulamentare, sa aiba un aspect ingrijit;

sa-si respecte partenerii de intrecere;

sa aiba o atitudine corecta fata de public si oficialii competitiei.

LEGITIMAREA SPORTIVILOR

ART. 30

Pentru a putea lua parte la competitiile oficiale, un sportiv trebuie sa apartina unei sectii de natatie sau pentatlon, afiliata la Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern si sa posede un carnet de legitimare tip, emis de federatie.

Legitimarea este operatia prin care un sportiv isi reglementeaza situatia legala la unitatea sportiva pe care o reprezinta in competitiile oficiale si amicale.

Orice sportiv, indiferent de cetatenie, care isi schimba temporar sau permanent resedinta in Romania, se poate inscrie intr-un club afiliat la F.R.N.P.M. Acest drept deriva din cerintele FINA mentionate in Regulamentul General, capitolul "Relatii internationale", paragraful 2.3.

ART. 31

Legitimarea sportivilor pentru sectiile de natatie si pentatlon modern afiliate, se efectueaza de Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern.

ART. 32

Pentru legitimarea sportivilor noi, clubul sportiv va prezenta la federatie urmatoarele acte:

cererea de legitimare tip, completata la toate rubricile avand data inscrisa clar, avizul medical cu mentiunea " Apt pentru practicarea sportului", viza si stampila unitatii sportive la care se legitimeaza, numarul si data chitantei cu care s-a platit taxa de legitimare.

Cererea va purta semnatura sportivului;

2 (doua) fotografii (format legitimatie).

Cererile de legitimare vor fi insotite de un tabel nominal in dublu exempla, in care se va mentiona numele si prenumele sportivilor pentru care se cere legitimarea si data nasterii.

copie xerox       dupa certificatul de nastere.

ART. 33

Dreptul sportivului de a participa la competitii oficiale decurge de la data legitimarii sau transferarii mentionate ca atare la rubrica respectiva din carnetul de legitimare.

33.1.- In cazul sportivilor care nu detin cetatenie romana, dar sunt legitimati la un club afiliat la F.R.N.P.M., participarea la Campionatele Nationale ale Romaniei este insotita de urmatoarele precizari:

- in probele individuale, sportivul care se califica in finale si ajunge pe podiumul competitiei, va primi o DIPLOMA conform locului ocupat. Nu i se va decerna titlul de Campion al Romaniei. Nu va fi premiat cu medalii. Acestea vor reveni in mod corespunzator urmatorilor sportivi romani clasati in ordine in urma sa. In cazul stabilirii unei performante de timp superioare recordului national, aceasta nu va fi omologata ca NOU record al Romaniei;

- in probele de stafeta va functiona principiul reprezentarii de ECHIPA, eliminandu-se orice restrictie referitoare la distribuirea titlurilor nationale, medaliilor sau recunoasterea noilor recorduri nationale. Acestea vor fi atribuite conform prevederilor regulamentare cunoscute.

33.2.- Pentru sportivii care nu detin cetatenia romana si nu domiciliaza pe teritoriul Romaniei, participarea la Campionatele Nationale este conditionata de o invitatie scrisa din partea FRNPM si este limitata doar la seriile competitiei. Acestia nu vor putea promova (califica) in semifinalele sau finalele campionatelor.

33.3.- Reglementarile de la paragrafele 33.1 si 33.2 sunt valabile numai in cazul Campionatelor Nationale ale Romaniei. Pentru celelalte competitii desfasurate in Romania participarea este libera, conform regulamentului competitiei respective si a prevederilor Regulamentelor FRNPM.

ART. 34

Un sportiv poate fi legitimat numai la o singura sectie afiliata la Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern.

ART. 35

In caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de legitimare, clubul sportiv va solicita federatiei eliberarea unui duplicat cu achitarea taxei stabilite.

Carnetele de legitimare - duplicat, se vor elibera numai de Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern.

Noul carnet va primi numarul vechiului carnet si va avea scris cuvantul "DUPLICAT", aplicandu-se si stampila federatiei.

ART. 36

Carnetele de legitimare ale sportivilor vor trebui vizate anual. Viza anuala se va efectua de Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern pentru toti sportivii in perioada 03.01 - 15.02 a anului respectiv.

ART. 37

Pentru efectuarea vizei anuale, cluburile sportive vor prezenta federatiei la datele stabilite de federatie si inainte de inceperea campionatelor respective, urmatoarele acte:

carnetele de legitimare ale sportivilor pentru care se solicita viza anuala;

tabel nominal cu sportivii pentru care se solicita viza anuala;

chitanta de plata a taxei de viza anuala.

ART. 38

Pentru a participa la competitiile oficiale, un sportiv trebuie sa efectueze controlul medical si sa aiba inscris in carnetul de legitimare la rubrica respectiva avizul medical.

Controlul medical al sportivilor legitimati se efectueaza la dispensarele pentru sportivi, serviciile pentru control al sportivilor din policlinici, sau la cabinetele medicale de la bazele sportive.

Controlul medical, ca si avizul medical, inscris in carnetul de legitimare, este obligatoriu o data la sase luni, cu exceptia situatiilor mentionate ca atare de organul medical emitent.

Sportivii din loturile reprezentative, nominalizati de federatie efectueaza controlul medical numai la Institutul National de Medicina Sportiva, de trei ori pe an sau de cate ori este nevoie.

Viza medicala pe carnetul de legitimare va cuprinde in mod obligatoriu data controlului medical, semnatura si parafa medicului examinator si stampila unitatii sanitare unde s-a efectuat controlul.

ART. 39

Sportivii componenti ai lotului olimpic si national de seniori si juniori sunt obligati sa participe la campionatele nationale (primavara, vara si iarna) pentru a-si realiza baremurile de participare la competitiile de obiectiv ale Federatiei si selectia lor in echipa reprezentativa.

ATRIBUTIILE ANTRENORULUI FEDERAL

ART. 40

Antrenorul Federal este cadrul tehnic specializat, cu calificare superioara, care coordoneaza domeniul tehnico-metodic, al ramurii de sport respective.

Antrenorul federal are urmatoarele atributii:

a)      Prezinta propuneri privind strategia si conceptia generala de selectie, pregatirea si participarea in competitii a sportivilor de performanta, potrivit cerintelor ramurii de sport respective; urmareste si controleaza modul cum se aplica strategia si conceptia de pregatire la sectii si loturi reprezentative, dupa aprobarea acestora de catre biroul federal;

b)      Organizeaza, coordoneaza si sprijina activitatea colegiului central al antrenorilor, asigura convocarea membrilor, intocmirea materialelor si a documentelor ce sunt prezentate in reuniunile colegiului;

c)      Indruma si controleaza procesul de selectie si pregatire la nivelul loturilor reprezentative, centrelor nationale olimpice de pregatire a juniorilor si taberelor de pregatire;

d)      Raspunde de organizarea si desfasurarea cursurilor de perfectionare a pregatirii profesionale a antrenorilor din ramura de sport respectiva, precum si a consfatuirilor metodice de specialitate; colaboreaza in acest scop cu compartimentul de specialitate din cadrul M.T.S.;

e)      Asigura controlul sistematic al activitatii sectiilor de performanta, analizeaza activitatea acestora in cadrul colegiului central al antrenorilor si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

f)        Analizeaza in cadrul colegiului central al antrenorilor, componenta loturilor reprezentative, continutul planurilor de pregatire al acestora si le supune aprobarii Biroului federal;

g)      Propune Biroului federal componenta colectivelor tehnice ale loturilor nationale si olimpice si analizeaza periodic in cadrul colegiului activitatea desfasurata de antrenorii loturilor;

h)      Participa la principalele competitii nationale, analizeaza desfasurarea si nivelul acestora si prezinta periodic in colegiu si in Biroul federal concluzii si propuneri vizand optimizarea activitatii competitionale interne;

i)        colaboreaza cu alte colegii si comisii centrale in scopul perfectionarii sistemului competitional national si a regulamentelor de organizare si desfasurare a campionatelor si concursurilor nationale;

j)        Participa la principalele competitii, reuniuni tehnice si consfatuiri, intocmeste lucrari cu caracter de sinteza privind desfasurarea JO, CM, CE, rezultatele inregistrate, orientarile si tendintele noi, aparute in practicarea ramurii de sport respective, pe plan mondial;

k)      Studiaza permanent literatura de specialitate, teoria si practica ramurii de sport pe plan national si international si elaboreaza periodic lucrari cu caracter tehnico-metodic urmarind tiparirea si difuzarea lor specialistilor din domeniu;

l)        Colaboreaza, in indeplinirea sarcinilor sale, cu compartimentele de specialitate din M.T.S., cu I.N.C.S., I.N.M.S., A.N.E.F.S., precum si cu alte institutii si organe de specialitate, pentru elaborarea unor studii si cercetari specifice ramurii de sport respective, pentru elaborarea planurilor de pregatire a loturilor respective si asigurarea unor servicii de asistenta interdisciplinara.

Atributiile Presedintelui, Vicepresedintelui si Secretarului General sunt prevazute in Statutul Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern.

CONDITII DE OCUPARE A POSTURILOR PERSONALULUI
SALARIAT AL FEDERATIEI

ART. 41

Ocuparea posturilor personalului salariat al federatiei se face in conformitate cu legislatia in vigoare.

SECRETAR

studii superioare de specialitate de lunga durata;

minimum 5 ani vechime in activitatea de conducere si organizare in domeniul sportului;

aptitudini manageriale;

cunoscator a cel putin o limba straina;

responsabilitate in conducerea, organizarea si coordonarea activitatii.

ANTRENOR FEDERAL

studii superioare de specialitate de lunga durata;

categoria I de antrenor sau gradul didactic I;

sa fi pregatit sportivi componenti ai loturilor nationale de juniori sau seniori;

cunoscator a cel putin o limba straina;

ECONOMIST

absolvent studii superioare de specialitate de lunga durata in domeniul economic;

vechime in munca cel putin 5 ani;

cunostinte in domeniul tehnicii de calcul;

cunoasterea legislatiei in vigoare;

cazier.

INSTRUCTOR SPORTIV

studii medii;

vechime in munca minimum 3 ani;

cazier.

CASIER

studii medii;

vechime in munca minimum 3 ani;

aptitudini pentru munca de teren;

cazier.

SECRETAR DACTILOGRAF

studii medii;

vechime in munca minimum 3 ani;

pregatire de specialitate (dactilografie sau tehnica de calcul).

RECOMPENSE SI MASURI DISCIPLINARE

ART. 42

Pentru rezultate deosebite obtinute in competitiile interne si internationale, ca si pentru recunoasterea contributiei la dezvoltarea ramurii de sport, federatia poate acorda urmatoarele recompense:

Titlu de Membru de onoare al federatiei;

Titlu de Presedinte de onoare al federatiei;

titluri sportive;

premii si prime.

Abaterile de la Statutul si Regulamentul federatiei vor fi analizate de col. si com.fed., care in functie de gravitatea acestora poate aplica urmatoarele sanctiuni:

a)      pentru sectii:

avertisment;

amenda;

suspendare temporara din activitatea competitionala;

ridicarea temporara a dreptului de organizare sau sustinere a competitiilor pe teren propriu;

anularea afilierii si radierea din evidenta federatiei.

b)      pentru sportivi si specialisti:

avertisment;

amenda;

suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si internationala;

suspendarea pe viata din activitatea sportiva.

Cei sanctionati sunt obligati sa furnizeze explicatiile necesare in vederea discutarii cazului si adoptarea deciziei de catre forul competent.

Cei sanctionati pot face apel la Biroul federal.

ART. 43 Penalitati si amenzi:

43.1 - Pentru competitii:

- transmiterea inscrierilor dupa termenul din regulament (dar fara a depasi 1 zi)

= 100 RON (plateste clubul, sau, dupa caz, cine se face vinovat)

- prezentarea incompleta a inscrierilor la concurs, fara toate datele

cerute in formularul TIP = 80 RON (plateste cine se face vinovat)

- inscrierea urmata de neprezentarea la concurs, fara a comunica pana la

data sedintei tehnice justificari obiective (conform regulamentului)

se sanctioneaza cu = 50 RON (plateste cine a facut inscrierea);

- validarile se vor face numai la sedinta tehnica (exceptia facind

situatiile justificate de forta majora). Intarzierea la validare va fi

amendata cu = 50 RON (plateste cine se face vinovat de aceasta

situatie);

- neprezentarea sportivului la proba sau abandonul inainte ori dupa

start, din alte motive decit cele atestate de medicul concursului,

atrage dupa sine amenda de = 50 RON (plateste clubul, sau, dupa

caz, cine se face vinovat)

- substituirea inotatorilor la probe sau in stafete, falsificarea anilor de

nastere in scopul prejudicierii rezultatelor = 1500 RON

(plateste cel ce se face vinovat);

- participarea la competitii internationale peste granitele tarii, fara

avizul si aprobarea scrisa a FRNPM:

- la prima abatere = avertisment + amenda 500 RON

- la a 2-a abatere = amenda 1000 RON

- la a 3-a abatere = amenda 2500 RON + suspendarea sportivului

pe durata a 7 luni;

( In toate cazurile amenda este platita de cel care se face vinovat);

- organizarea de concursuri internationale in Romania, sau primirea

unor inotatori straini pentru pregatire sau concurs fara aprobarea

scrisa a FRNPM:

- la prima abatere = 1000 RON

- la a 2-a abatere = 2000 RON + suspendarea

organizatorului din activitatea de natatie timp de un an;

(Plateste clubul - organizatorul competitiei).

43.2 - Pentru alte situatii:

- nerespectarea indicatiilor INMS de prezentare la controlul si

recontrolul medical, pentru sportivii programati de FRN&PM,

conduce la o amenda = 50 RON; (plateste cel ce se face vinovat);

- pentru sportivii componenti ai loturilor nationale, absenta avizului

dupa efectuarea circuitului medical la INMS, si nerespectarea

instructiunilor si recomandarilor INMS, au ca rezultat respingerea

inscrierii sportivilor in competitii;

Precizari:

- neachitarea taxelor, amenzilor si penalitatilor mentionate in

prezentul regulament atrage dupa sine neacceptarea inscrierii

sportivilor in competitii;

- retragerea unui sportiv din concurs la sedinta tehnica,

echivaleaza cu scoaterea definitiva a acestuia din intreaga

competitie;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2026
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved