Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Nolikums par debitoru uzskaites kartību

grāmatvedība

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger

Nolikums par debitoru uzskaites kartību

Debitori ir uzņēmuma prasības pret citam fiziskam un juridiskam personam. Debitoru paradus veido nesaņemta atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem, izpildītiem darbiem, realizētam precēm.Lai tiktu nodrošinata iekšēja kontrole saistību un nodokļu paradu aprēķinašana un uzskaitē gramatvedība, ka arī lai tiktu ievērotas likumdošanas prasības katra mēneša beigas hronoloģiskajos reģistros aprēķina saimniecisko darīju­mu kopsummas, kur tiek atspoguļots apgrozījums mēnesī gan konta debeta, gan konta kredīta, bet galvenaja gramata, naudas plūsmas uzskaites žurnalos un analītiskas uzskaites reģistros – attiecīgi gramatvedības kontu vai analītiskas uzskaites kontu debeta un kredīta apgrozījumus un arī šo kontu atlikumus, ka arī savstarpēji saskaņo minētas summas.

Apgrozamo līdzekļu sastava iekļauj paradus, kas jasaņem gada laika no bilances datuma. Debitoru iedalījums ir šads:

·         pircēju un pasūtītaju paradi;

·         radniecīgo uzņēmumu paradi;

·         asociēto uzņēmumu paradi;

·         citi debitori;

·         īstermiņa aizdevumi līdzīpašniekiem un vadībai;

·         nakamo periodu izmaksas;

·         uzktatie ieņēmumi

            Pircēju un pasūtītaju paradi un to uzskaite

            Atbilstoši uzkrašanas principam, par pardošanas momentu tiek atzīts brīdis, kad produkcija vai preces valdījuma un lietošanas tiesības pariet pircējam neatkarīgi no ta, vai samaksa saņemta, vai nē. Ieņēmumu uzskaiti karto 6.grupas kontos, detalizējot to pa atsevišķiem darbības virzieniem, pa produkcijas veidiem.

            Pamatdokuments pardošanas/darbu izpildes noformēšanai ir stingras uzskaites preču pavadzīme – rēķins/rēķins. Pavadzīmju mērķis ir nodrošinat materialo vērtību saņemšanas un izsniegšanas darījumu dokumentaru noformēšanu, preču kustības kontroli un to pilnīgu uzskaiti. Pavadzīme tiek izrakstīta 3 eksemplaros: pirmais un trešais eksemplari atdodami pircējam, otrais eksemplars paliek uzņēmuma. Lai pavadzīme tiktu atzīta par attaisnojuma dokumentu, taja ir jaaizpilda visi prasītie rekvizīti: preču nosūtītaja nosaukums, adrese, reģistracijas numurs, preču saņēmēja nosaukums, adrese, reģistracijas numurs, samaksas veids, preču saņemšanas un nosūtīšanas vieta, darījuma diena, preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena, kopēja vērtība un PVN summa.

            Par pakalpojumu sniegšanu uzņēmumi izraksta nodokļu rēķinus ar tiem pašiem rekvizītiem, kas atrunati noformējot stingras uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus.

            Vispirms no iepriekšēja perioda uzskaites reģistra parnes datus par neapmaksatiem rēķiniem uz perioda sakumu. Pēc tam ieraksta visas darbu izpildes operacijas, noradot pakalpojumu saņēmēja nosaukumu, dokumenta numuru, preču vērtību un PVN summu. Šaja pat reģistra izdara atzīmes par rēķinu apmaksu vai preču atgriešanu. Parskata perioda beigas atkal nosaka neapmaksato rēķinu atlikumus. Reģistru iekarto vienam mēnesim.

            Pircēju paradu atlikumi bilancē japarada atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem uzskaites reģistros. Tiem jabūt saskaņotiem ar pircēju uzskaites datiem, šim nolūkam tiek izsūtīti salīdzinašanas akti (divos eksemplaros), kuros norada parada summu un par ko parads izveidots. Ja pircēja dati atšķiras no gramatvedības datiem, ir janoskaidro atšķirību cēlonis, bet ja neizdodas saskaņot paradu summu, tad uzņēmums atspoguļo to saskaņa ar saviem datiem. Ta rīkojas arī gadījumos, kad salīdzinašanas akts netiek saņemts atpakaļ.

            Uz taksacijas gada beigam, pirms gada parskata sastadīšanas, pircēju paradi jaizvērtē pēc to drošuma. Debitoru paradus, kuru samaksa nav droša, nosacīti var iedalīt divas grupas:

1.       bezcerīgie paradi, kuru saņemšana vairs nav reala;

2.       šaubīgie paradi, no kuriem vismaz daļu var cerēt saņemt.

Sastadot gada parskatu, bezcerīgie debitoru paradi ir janoraksta zaudējumos, ja agrak bija izveidots uzkrajums šiem debitoru paradiem, tad janoraksta no nedrošiem paradiem izveidotiem uzkrajumiem.

Šaubīgiem debitoru paradiem jaizveido uzkrajumi šo paradu segšanai samaksas nesaņemšanas gadījuma. Aprēķins javeic saskaņa ar valdes sēdes lēmuma % no kopējas pircēju un pasūtītaju paradu kopsummas.

Pircēju un pasūtītaju paradu  uzskaites operaciju gramatojumi:

P/k

Saimnieciska darījuma saturs

Dokuments

Gramatojums

D

K

1.

Izrakstīts rēķins par nosūtīto produkciju vai pakalpojuma sniegšanu

PPR, rēķins,

23.

6.

5721

2.

No pircēja saņemta samaksa

Konta izraksts

262..

23.

3.

Pircējs atdod atpakaļ nosūtīto produkciju

PPR

6

5721

23.

4.

Pircējs samaksa avansu

Konta izraksts

26.

52.

5721

5.

Produkcija nosūtīta pircējam (iepriekš bija saņemts avanss)

PPR, rēķins

52.

6

6.

Izveidots uzkrajums šaubīgiem debitoriem

Rīkojums

74410

43190

7.

Bezcerīgs debitors norakstīts zaudējumos

Rīkojums

8

23

8.

Veikts savstarpējo norēķinu ieskaits

Līgums

5310

2310

Citi debitori

Šaja bilances postenī atspoguļo visus tos debitoru paradus, kas nav saistīti ne ar pircējiem un pasūtītajiem, ne ar radniecīgiem un asociētiem uzņēmumiem, ne ar pašu uzņēmuma vadību. Tie ir:

·         aizdevumi citiem uzņēmumiem;

·         parmaksatie vai iepriekš samaksatie nodokļi;

·         darbiniekiem izsniegtie avansi un aizdevumi.

Ka redzams, šo debitoru sastavs ir daudzveidīgs, tapēc katram ir atvērts sintētiskas uzskaites konts, un, lai varētu kontrolēt katra atsevišķa darījuma norēķinu stavokli, janodrošina arī analītiska uzskaite.

Aizdevumu operaciju uzskaite – neatšķiras no aktīvu uzskaites shēmas: konta debeta gramato izsniegtas aizdevumu summas, kredīta – aizdevumu atmaksu.

Parmaksatie nodokļi veidojas  tajos gadījumos, kad budžeta ir iemaksatas lielakas summas, neka tas ir noteikts pēc galīga aprēķina.

Norēķini par prasībam pret personalu atspoguļo visas prasības pret uzņēmuma darbiniekiem, kuras izveidojušas uzņēmuma saimnieciskaja darbība. Lai apmaksatu dažadus pakalpojumus, lai iegadatos saimniecības preces mazumtirdzniecība, lai segtu komandējuma izdevumus, u.c. vajadzībam tiek izsniegti avansi. Avansus norēķina izsniedz tikai tam personam, kuras strada uzņēmuma, un kuri ir apstiprinati ar vadītaja rīkojumu. Par avansa summam avansieri iesniedz gramatvedība avansa norēķinu, pievienojot izdevumus apliecinošus dokumentus, kurus sanumurē avansa norēķina ierakstīta secība.

Viena no operacijam, kuru atspoguļo konta “Norēķini ar norēķinu personam” ir komandējumu izdevumi. Komandējuma izdevumu sastavu un aprēķinašanas kartību regulē MK noteikumi “Kartība, kada atlīdzinami ar komandējumiem un darba braucieniem saistītie izdevumi”.

Visi izdevumi, kas izteikti arvalstu valūta ir japarrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteikta valūtas kursa avansa norēķina sastadīšanas un iesniegšanas diena.Darbinieks iesniedz avansa norēķinu ar attaisnojuma dokumentiem trīs darba dienu laika pēc atgriešanas no darījuma brauciena. Pilnīga norēķinašanas ar darbinieku par izlietoto avansu notiek pēc tam, kad gramatvedība ir parbaudījusi avansa norēķinu un uzņēmuma vadītajs to apstiprinajusi.

Konts “Norēķini ar norēķinu personam” ir aktīva – pasīva konts. Sastadot bilanci, jaņem vēra, ka aktīvus un saistības nedrīkst savstarpēji ieskaitīt. Tas nozīmē, ka tie norēķini ar norēķinu personam, kuriem ir debeta atlikumi bilancē atspoguļo ka debitoru prasības (citi debitori), bet norēķini ar kredīta atlikumiem jaiekļauj saistības (postenis “Parējie kreditori”). Norēķiniem par avansa norēķinu personam uzņēmuma ir izstradats atsevišķs „Nolikums par norēķinu kartību ar avansa norēķinu personam”.

Norēķinu par prasībam pret personalu uzskaites operaciju gramatojumi:

P/k

Saimnieciska darījuma saturs

Dokuments

Gramatojums

D

K

1.

Izsniegts avanss norēķinu personai

kases izdevumu orderis vai maksajumu uzdevums

238..

261..

262..

2.

Avansa atskaites iesniegšana

Avansa atskaites

7…..

5…..

238..

3.

Atgriezta nauda kasē

Kases ieņēmumu orderis

261..

238..

4.

Saņemta nauda no kases par saviem izlietotiem līdzekļiem

Kases izdevumu orderis, avansa atskaite

238..

261..

Nakamo periodu izmaksas

Nakamo periodu izmaksu postenis atspoguļo faktiskus maksajumus un nekada gadījuma šeit nedrīkst gramatot nakotnē veicamos maksajumus. Pēc ekonomiska satura tas nav debitoru postenis, bet taja atspoguļo izdevumus, kas attiecas uz nakamiem parskata periodiem.

 Nakamo periodu izmaksas uzskaites operaciju gramatojumi:

P/k

Saimnieciska darījuma saturs

Dokuments

Gramatojums

D

K

1.

Samaksats rēķins par izmaksam, kas attiecas uz nakamo parskata periodu

Rēķins, maksajumu uzdevums

24.

238..

261..

262..

53…

2.

Norakstīts izdevumos attiecīgaja perioda

Rēķins

7…..

24.

Avansa maksajumi par precēm un pakalpojumiem

Šaja konta tiek gramatoti samaksatie avansi piegadatajiem un iegramatoti saskaņa ar pastavošo likumdošanas aktu prasībam.

P/k

Saimnieciska darījuma saturs

Dokuments

Gramatojums

D

K

1.

Apmaksats avansa rēķins

Konta izraksts,

EKA čeks

2190

5721

262../238..

261..

2.

Saņemta prece vai pakalpojums

Rēķins, PPR

7. 57211

5310

3.

Vienlaikus uzskaita samaksata avansa izlietojumu un pargramato iepriekš samaksato PVN

Rēķins
5310

2190

57211

Ja preces (pakalpojumi) un nodokļa rēķins ir saņemts par lielaku summu, neka bija samaksats avanss, tad PVN deklaracijas 62.rinda uzrada starpību starp nodokļa rēķina, kas saņemts par iegadatajam precēm (saņemtajam pakalpojumiem) noradīto PVN un iepriekš par avansa maksajumu saņemtaja nodokļa rēķina un PVN deklaracija uzradīto nodokli.

Uzkratie ieņēmumi

Bilancē debitoru sastava atspoguļo arī uzkratos ieņēmumus, uzskaitē tiem izveido atsevišķos kontus. Uzkratos ieņēmumus pamato ar gramatvedības izziņu.

P/k

Saimnieciska darījuma saturs

Dokuments

Gramatojums

D

K

1.

Uzkratos ieņēmumus gramato

Gram. izziņa

2370

6..

2.

Izrakstīts rēķins vai PPR

Rēķins, PPR

2310

2370

5721

Šaubīgie un bezcerīgie debitoru paradi

Ikvienam uzņēmumam var veidoties tadi debitoru paradi, kuru atgūšana apšaubama vai tam neiespējama. Šaubīgie un bezcerīgie paradi ir zaudēti uzņēmuma līdzekļi, tapēc tie tiek norakstīti no bilances aktīva izmaksu sastava. Finanšu gramatvedība izmaksas noraksta visus šaubīgus un bezcerīgus paradus, savukart nodokļu likumdošana ir noteikti kritēriji šo paradu iekļaušanai izmaksas.

Debitoru paradi bilancē tiek uzradīti neto vērtība, t.i., uzrada tikai tas debitoru paradu summas, kuras patiesi ir iespējams saņemt.

Uzņēmuma izmanto šaubīgo un bezcerīgo paradu norakstīšanai tadu metodi, ka uzkrajumu veidošana. Uzkrajumi ar kredīta risku tiek veidoti savlaicīgi, t.i., taja perioda, kura tiek reģistrēti saimnieciskas darbības ieņēmumi. Izmantojot šo metodi , tiek ievērots uzkrajuma princips gramatvedība, jo izdevumi tiek saskaņoti ar ieņēmumiem parskata perioda.

P/k

Saimnieciska darījuma saturs

Dokuments

Gramatojums

D

K

1.

Uzkrajumu veidošana

Gram. izziņa

7440

4330

2.

Debitoru paradu norakstīšana no uzkrajumiem

Gram. izziņa

4330

2310

3.

Atgūst  iepriekš izmaksas norakstīto bezcerīgo debitoru paradu

Konta izraksts

26

6

4.

Uzkrajumu nedrošiem debitoru paradiem palielinašana (starpības)

Gram. izziņa

7440

4330

5.

Uzkrajumu nedrošiem debitoru paradiem samazinašana (starpības)

Gram. izziņa

4330

7440

Konts 2315. Šaubīgie un bezcerīgie paradi. Pēc debitoru paradu inventarizacijas un izvērtēšanas, pargramato no pircēju parada uz šaubīgajiem un bezcerīgajiem tos paradus, ar kuriem nav savstarpējo norēķinu salīdzinašanas aktu un pastav šaubas par šo paradu atgūšanu. Šaubīgos paradus noraksta uz tiesas lēmumu vai citu dokumentu pamata gadījumos, kas ir pamatots apstiprinajums par paradu nesaņemšanu, samazinot 4.2 kontu grupas uzkrajumus šaubīgajiem paradiem. Gada beigas sastada ar debitoriem aktus par savstarpējo norēķinu salīdzinašanu, pargramato uz šaubīgajiem un bezcerīgajiem paradiem (pēc nepieciešamības), vienlaikus izveidojot uzkrajumus šaubīgo paradu apmēra.

Parmaksatie nodokļi

 Ja parskata gada beigas veidojas, ka priekšnodoklis ir lielaks par aprēķinato PVN veidojas parmaksatie nodokļi  Gramatojumi:

P/k

Saimnieciska darījuma saturs

Dokuments

Gramatojums

D

K

1.

Veidojas nodokļu parmaksa

Gramatvedības izziņa

2390

5721

2.

Nodokļu parmaksas atgūšana no Valsts kases, parnesot uz nodokļiem vai saņemot norēķinu konta banka gramatojas

VID lēmums

2620

572.

2390

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3050
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site