Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea patrimoniului

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea patrimoniului

1 Caracteristici generale;

Asa cum este cunoscut si cum s-a prezentat si anterior, obiectul contabilitatii institutiilor publice finantate din bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii, il constituie patrimoniul public si cel privat aflat in administrarea acestora, veniturile si cheltuielile bugetare, drepturile si obligatiile rezultate din activitatea desfasurata.In gestiunea permanenta a institutiilor administratiei publice, pentru desfasurarea activitatii de baza si asigurarea conditiilor minime de desfasurare a activitatii ei, se afla un patrimoniu propriu compus din acele bunuri si valori privite din punct de vedere al componentei si structurii lor, dar si al resurselor, denumit si patrimoniu social[1].

Patrimoniul propriu al fiecarei persoane juridice din structura administratiei publice, privit sub aspectul componentei si surselor de provenienta, conform reglementarilor contabile aplicabile intregului sistem public in prezent, reflectat in bilant, este urmatorul:

ACTIV BILANT PASIV

- Terenuri    200.000.000

-Amenajari terenuri    100.000.000

-Mijloace fixe    500.000.000

-Obiecte de inventar

in magazie    100.000.000

-Obiecte de inventar

in folosinta    200.000.000

TOTAL activ    1.100.000.000

-Fondul mijloacelor

mijloacelor fixe al

terenurilor    800.000.000

-Fondul obiectelor

de inventar

300.000.000

TOTAL pasiv 1.100.000.000

Se observa ca in pasiv sunt inregistrate pe categorii componentele material-valorice ale patrimoniului, iar in pasiv sursele (fondurile) de provenienta ale acestuia, pastrandu-se egalitatea bilantiera.

Modificarile in structura patrimoniala pot fi generate de diverse operatii economice de natura achizitionarii, construirii de mijloace fixe si cumpararii de obiecte de inventar (cresteri) sau de transferari, casari de mijloace fixe, consum, dare in folosinta de obiecte de inventar (micsorari).

Institutiile publice detin in proprietate sau administrare bunuri de lunga durata si cu o valoare mai mare decat limita stabilitaapentru obiecte de inventar denumite prin lege mijloace fixe.

Potrivit prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003[2] privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, mijloacele fixe au fost definite ca active fixe incluzand activele fixe corporale si necorporale.

Din categoria activelor fixe corporale fac parte obiectele sau complexul de obiecte care indeplinesc cumulativ doua conditii si anume:

au o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de guvern si

o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Activele fixe necorporale sunt activele fixe care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an, dar nu au substanta fizica(cheltuielile de dezvoltare, brevete , certificate de inregistrare, programe informatice, etc.).

Activele fixe corporale si necorporale aflate in patrimoniul institutiilor publice sunt destinate sa deserveasca activitatea acestora pe o perioada mai mare de un an, se supun amortizarii si deci se consuma treptat.

Astfel in vederea prezentarii prin situatiile financiare a unei imagini fidele asupra patrimoniului si respectiv pentru reflectarea unei valori reale a acestuia de catre institutiile publice, incepand cu 1 ianuarie 2004 activele corporale si necorporale se vor supune amortizari

De asemenea, in bilantul contabil intocmit la 31 decembrie 2003 toate institutiile publice din structura administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa reflecte rezultatele reevaluarii activelor fixe corporale aflate in patrimoniul lor la 30 septembrie 2003 ,precum si a celor neterminate pana la aceasta data( active corporale in curs ).

In baza reglementarilor stabilite prin acelasi act normativ, au fost nominalizate activele fixe corporale ce nu se reevalueaza , excluzand:

pe cele care au facut obiectul reevaluarii ( activele fixe corporale din patrimoniul unitatilor de aparare nationala, ordine publica ss siguranta nationala care au fost reevaluate la 31 12.1999, si cele din patrimoniul institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare reevaluate in baza prevederilor din O.G.14/1998);

activele fixe corporale care nu au fost demolate, dezmembrate sau demontate, intrucat au avut intocmite documentele dar nu s-au obtinut aprobarile legale pentru scoaterea din functiune;

rezervele de mobilizare reflectate in contabilitate ca active fixe corporale, precum si cele in conservare;

activele fixe corporale intrate in patrimoniu in cursul anului 2003 si cele care la data de 30 septembrie 2003 aveau durata normala de utilizare expirata.

Diferentele din reevaluarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiei publice la data de 30 septembrie 2003 se determina pe baza:

valorii de inregistrare in contabilitatea activului fix la data intrarii in patrimoniul institutiei publice;

coeficientului de actualizare valabil la 31 decembrie 2002 pentru intervalul cuprins intre data intrarii activului fix in patrimoniu si data de 31 decembrie 2002 prevazuta in anexa 1 la normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice aprobate prin Ordinul 1487/2003;

valoarea de inregistrare in contabilitate actualizata la 31 decembrie 2002 determinata prin inmultirea valorii de inregistrare cu coeficientul de actualizare;

ajustari ale valorii de inregistrare in contabilitate actualizate, stabilite de comisia de inventariere potrivit legi

Determinarea rezultatelor reevaluarii are in vedere si data intrarii in patrimoniu a activelor fixe corporale, aceasta se considera:

pentru activele fixe procurate cu titlu oneros sau construite, data inscrisa in documentele de achizitie sau de constructie;

pentru activele fixe dobandite cu titlu gratuit, data inscrisa in documentele inscrise de donator;

pentru activele fixe primite de la alte institutii publice prin transfer, redistribuire, ca urmare a unor comasari sau desfiintari de unitati, data inscrisa in documentele de provenienta. In situatia in care nu se cunoaste aceasta data, o comisie tehnica numita de ordonatorul de credite trebuie sa stabileasca durata normala de utilizare ramasa in functie de durata normala de utilizare din catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe prevazute in anexa la H.G. nr. 964/1998.

Diferentele din reevaluare se stabilesc ca diferenta intre valoarea de inregistare in contabilitate, actualizata la 31 decembrie 2002 si valoarea de inregistrare in contabilitate a activului fix la data intrarii in patrimoniul institutiei publice.

La inchiderea actiunii de reevaluare institutiile publice inregistreaza diferentele din reevaluare in conturile corespunzatoare introduse in actualul plan de conturi, incepand cu 1 ianuarie 2004, dupa aprobarea de catre ordonatorul de credite a situatiilor privind determinarea diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale care se supun amortizarii incepand cu 1 ianuarie 2004 (anexele 2a-2e).

Din punct de vedere al regimului de amortizare si al calcului acesteia este important de cunoscut: ce metoda de calcul se utilizeaza? ce active fixe sunt supuse amortizarii; in ce consta sistemul de calcul al amortizarii anuale si a valorii amortizarii lunare si care sunt regulile si termenele de recuperare a cheltuielilor cu procurarea activelor fixe de catre institutii publice?

S-a stabilit ca institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale si necorporale utiliztand metoda amortizarii liniare,potrivit careia in cheltuieli se includ uniform sume fixe stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a activului fix.

Sunt considerate active fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice supuse amortizarii, obiectul sau complexul de obiecte care se utilizeaza ca atare si care indeplineste cumulativ cele doua conditii de valoare si durata normala de utilizare precizate anterior.

Pentru obiectele folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca active fixe si la determinarea amortizarii se are in vedere valoarea intregului corp, lot, sau set.

Sunt asimilate si se inregistreaza ca active fixe corporale ce se supun amortizarii:

investitiile efectuate la activele fixe corporale luate cu chirie;

investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor;

investitiile efectuate la activele fixe corporale in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la majorarea valorii lor;

capacitati puse in functiune partial pentru care nu s-au intocmit forme de inregistrare cu active fixe corporale;

Nu sunt considerate active fixe corporale urmatoarele:

motoare, aparate si alte subansamble ale activelor fixe corporale, procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali ai actvului fix corporal;

animale care nu au indeplinit conditiile pentu a fi trecute la animale adulte, animale de ingrasat, coloniile de albine, pasarile, cu exceptia celor pentru reproducere;

sculele, instrumentele si dispozitivele speciale, idiferent de valoarea si de durata lor normala de utilizare;

constructiile si instalatiile provizorii;

padurile;

prototipurile, atat timp cat servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria 0, sau care sunt supuse incercarilor, in vederea omologarii la producator;

echipamentul d eprotectie si de lucru;

imbracamintea speciala precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si de durata lor de utilizare;

Nu se supun amortizarii urmatoarele active fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice:

bunurile care apartin domeniului public al astatului si al unitatilor administrativ-teritoriale potrivit legii, inclusiv investitiile efectuate la acestea (exemplu: terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea Parlamentul, Presedintia, Guvernul, ministerle si celelalt eorgane de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice subordonate, consiliile judetene si aparatul propriu, consiliile locale si primariile etc);

activele fixe corporale din patrimoniul serviciilor publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica a caror uzura fizica si morala se recupereaza oprin tarif sau pret, potrivit legii;

activele fixe corporale aflate in conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate in contabilitte ca active fixe corporale;

lacurile, baltine, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii;

terenurile, bunuri din patrimoniul cultural national, bunuri utilizate pe baza unui contract de inchiriere, bunuri de natura armamentului sitehnicii de lupta.

Potrivit normelor metodologice ale MF nr. 109/CG din 18-01-1995 in baza prevederilor articolului 5 din legea nr. 15/1994, lacurile, baltile si iazurile, terenurile-inclusiv strazile, drumurile si plantatiile de pe marginea acestora, podurile de interes public si parcurile, se inregistreaza in contabilitatea mijloacelor fixe (in przent active fixe corporale) in conturi analitice si cu conturi specifice.

Evidenta contabila analitica a patrimoniului public se organizeaza si se conduce distinct pe fiecare obiect de evidenta delimitat ca denumire si caracteristic

Terenurile achizitionate primite ca donatii sau preluate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale se inregistreaza in contabilitate la preturile de achizitie sau la pretul din raporturile de evaluare in conformitate cu prevederile legale.

Din punct de vedere al formei de proprietate mijloacele fixe pot apartine proprietatii publice sau private potrivit prevederilor Legii nr. 213/1990 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Activele fixe necorporale sunt:

cheltuielile de dezvoltare care au ca scop aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostiinte in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau care sunt imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau a utilizarii;

brevetele, certificatele de inregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentele si alte valori similare;

alte active fixe necorporale, inclusiv programe informatice create de institutii sau achizitionate de la terti;

inregistrari alte reprezentatiilor teatrale,programe de radio si televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suportur

Avand in vedere noile reglementari in materie cat si tinancont de principiile si conventiile contabile general acceptate valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale inclusiv a terenurilor reprezinta:

costul de achizitie pentru activele fixe corporale si necorporale inclusiv terenuri procurate cu titlu oneros;

valoarea justa pentru activele fixe corporale si necorporale inclusiv terenuri dobandite cu titlu gratuit, stabilita in baza unui raport intocmit de specialisti odata cu inscrierea bunurilor in activ si aprobata de ordonatorul de credite;

valoarea reevaluata tinand cont de prevederile normative prezentate;

costul de productie pentru activele fixe corporale si necorporale construite sau produse de institutiile publice.

Totodata, la institutii publice prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale se intelege[3]:

- suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea investitiilor, inclusiv cheltuielile de transport, cota de aprovizionare, costul ambalajelor nerecuperabile etc consemnate in procesul-verbal de receptie care in mod obligatoriu trebuie sa aiba anexata situatia definitiva de lucrari intocmita de constructori si verificata de reprezentantul institutiei publice desemnat pentru urmarirea lucrarilor pe toata perioada executie

Cheltuielile pentru investitii de la buget trebuei sa corespunda cu executia bugetara de la Titlul VII al clasificatiei bugetare "Cheltuieli de capital", pozitia "Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate", insumate pe intreaba perioada de executie a capitolului respectiv.

valoarea consemnata in documentele de transfer (in cazul primirii prin transfer);

valoarea stabilita prin documentele de evaluare in cazul plusurilor de inventar sau al mijloacelor fixe (active fixe corporale) independente rezultate din dezmembrarea sua scoaterea din functiune a unor mijloace fixe coplexe (active fixe corporale);

Valoarea de inregistrare a mijloacelor fixe (active fixe corporale) se modifica in urma efectuarii unor completari, imbunatatiri sau modernizari, a reevaluarii si scoaterii partiale din functiune, a mijloacelor fixe (active fixe corporale) in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si in cazul corectarii eventualelor erori de inregistrare.

Operatiunile prin care mijloace fixe (active fixe corporale) pot iesi din patrimoniul institutiilor publice sunt:

casarea, dupa expirarea duratei normale de functionare si uzura fizica sau morala care nu mai permite exploatarea acestora in conditii de siguranta;

demolarea cladirilor si constructiilor speciale ce nu mai pot fi utilizate in scopul pentru care au fost construite dupa avizul organelor competente;

lipsa la inventariere prin imputarea valorii actualizate a bunurilor persoanelor vinovate;

calamitati naturale sau provocate dovedite de documentele intocmite de organele competente;

vanzare sau transfer in conditiile legi

Referitor la sistemul de calculare a amortizarii, institutiile publice utilizand metoda amortizarii liniare calculeaza amortizarea anula prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor corporale si necorporale.

Cota de amortizare pentru activele fixe corporale se determina ca raport procentual intre 100 si durata normala de utilizare din catalog.

Cu aprobarea ordonatorului de credite, legiuitorul a dat posibilitatea ca duratele normale de utilizare aprobate prin hotarare a Guvernului sa se poata corecta in sensul reducerii sau majorarii cu 20%.

Valoarea amortizarii lunare se inregistreaza in contul de cheltuieli corespunzator sursei de finantare a activelor fixe (Titlul 70 "Cheltuieli de capital"), pentru activele fixe corporale achizitionate dupa dta de 1 ianuarie 2004 amortizare aclculandu-se incepand cu luna urmatoare punerii in functiune pana la recuperarea integrala a valorii de intrare conform duratelor normale de utilizare, iar pentru activele fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice la 30 septembrie 2003, incepand cu luna ianuarie 2004.

Sistemul de calcul al valorii amortizari lunare aferente duratei normale de utilizare ramase a activelor corporale si necorporale aflate in patrimoniul institutiilor publice la 30 septembrie 2002 este cel prevazut in anexa 2 a Normele metodologice precizate.

Aceasta se determina ca raport intre:

valoarea de amortizat si

durata normal de utilizare ramasa exprimata in luni

Durata normala de utilizare ramasa se determian ca diferenta intre durata normala de utilizare din catalog si durata normala de utilizare consumata la 31 decembrie 2003.

Pentru a dispune de date complete privind evident analitica a axctivelor fixe corporale, institutiile publice sutn obligate sa inscrie in documentul "Fisa mijlocului fix" (amintita in structura Nomenclatorulului formularelor tipizate din Partea I) valoarea ramasa de amortizat si amortizarea lunara aferenta activelor fixe corporale aflate in patrimoniu la 30 septembrie 2003.

Referitor la principalele reguli ce stau la baza calcului amortizarii putem preciza cateva mai importante.

Amortizarea activelor fixe corporale si necorporal se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare.

Amortizarea activelor corporale date in concesiune sau cu chirie se calculeaza de catreinstitutiilepublice care le au in patrimoniu.

Amortizarea investitiilor la activele fixe corporale inchiriate se recupereaza de catre institutiile publice care au efectuat investitiile pe perioada contarctului sau pe durata normala de utilizare ramasa.

Programele informatice create de institutiile publice achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare care nu poate dapasi o parioada de 5 ani cu aprobarea ordonatorului de credite.

Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza cu aprobarea oprdionatorului decredite intr-o perioada de cel mult 5 an

Programele de radio sau televiziune, inregistrarile de reprezentatii teatrale, lucrari muzicale etc, egfectuate pe pelicule, bnzi magnetice sau alte suporturi, nu se amortizeaza.

Pentru activele fixe corporale si necorporale scoase din functiune, in cazul nerecuperarii integrale pe calea amortizarii a valorii contabile, valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice, integral la momentul scoaterii din functiune.

In cazul activelor fixe corporale achizitionte cu durata normala de utilizare expirata, se stabileste o noau durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica cu aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normla de utilizare initiala.

In situatia in care nu exista date de identificare a duratei normale de utlizare consumate, deoarece pnetru activele fixe nu se cunoaste anul punerii in functiune, aceasta se stabileste de catre o cfomisie tehnica cu aprobarea ordonatorului de credite.

Pentru activele fixe corporale date cu chirie in concesiune sau in folosinta gratuita, amortizarea se calculeaza de catre institutiilepublice care le au in patrimoniu.

Activele fixe corporale achizitionate de institutii publice in cadrul unor contracte de leasing financiar se supun de catre acestea amortizarii, incepand cu 1 ianuarie 2004.

2. Operatiuni privind evidenta mijloacelor fixe;

La institutii publice, contabilitatea mijloacelor fixe si terenurilor se conduce cu ajutorul urmatoarelor conturi din planul actual de contur


Conturi sintetice Conturi Denumirea

grad I grad II analitice conturilor


Active fixe si terenuri

011 Terenuri

012 Amenajari de terenuri

013 Active fixe

013.01 Constructii

013.02 Echipamente tehnologice

(masini, utilaje si instalatii de

lucru)

013.03 Aparate si instalatii de

masurare, control si reglare

013.04 Mijloace de transport

013.05 Animale si plantatii

013.06 Mobilier, aparatura birotica,

echipament de protectie a

valorilor umane si materiale si

alte active corporale

Active fixe necorporale

Amortizari privind activele

fixe necorporate

Amortizara cheltuielilor de

dezvoltare

Amortizarea brevetelor,

certificatelor de inregistrare,

marcilor si altor titluri de

protectie a drepturilor de

proprietate intelectuala,

licentelor si altor valori similare

Amortizari privind activele

fixe corporale

Amortizarea constructiilor

Amortizarea echipamentelor tehnologice

Amortizarea paratelor si instalatiilor de masurare, control si reglare

Amortizarea mijloacelor de transport

Amortizarea animalelor si plantatiilor

Amortizarea mobilierului, aparaturii bilorice, echipamentelor de protectie, ale valorilor umane si materialelor si altor active corporale

Active fixe in curs

Active fixe necorporale in curs

Active fixe corporale

Conturile de mijloace fixe (active fixe) si terenuri sunt conturi de activ.

Conturile 04,05 si 06 au fost introduse in planul de conturi in baza Ordinului M.F.P. nr. 1487/2003.

Cu ajutorul lor se tine evidenta existentei si miscarii bunurilor de natura mijloacelor fixe si terenurilor achizitionate sau preluate in conditiile legii aflate in administrarea ministerelor si celorlalte organe centrale ale administratiei de stat si unitatilor administrativ teritoriale ale administratiei publice locale, precum si a institutiilor publice subordonate acestora.

Potrivit legii contabilitatii, terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu la valoarea stabilita in functie de clasele de fertilitate, suprafata, amplasarea acestora si alte criterii la costul de achizite sau valoarea de aport.

In contabilitatea analitica terenurile pot fi evidentiate pe grupe ca: terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii etc.

Contul 01 "Mijloace fixe (active fixe si terenuri)" se debiteaza prin creditul contului 310 "Fondul mijloacelor fixe si terenurilor" cu valorile de intrare si se crediteaza prin debitul aceluiasi cont cu valoarea de inregistrare scoase din functiune.

In cazul scoaterii din functiune prin casare sau distrugere, concomitent se inregistreaza materialele rezultate din dezmembrare prin debitarea contului 600 "Materiale" si creditarea contului 231 "Creditori".

Sumele imputate persoanelor vinovate pentru lipsuri de mijloace fixe se inscriu in debitul contul 220 "Debitori" si creditul contului 231 "Creditori" cu sumele ce urmeaza a se incasa si varsa la bugetul statului sau la bugetul local dupa subordonarea institutie

Conturile 04 si 05 introduse incepand cu 1 ianuarie 2004 sunt conturi de pasiv, conturi rectificative ale valorii de inregistrare in contabilitate a activelor necorporale si corporale in creditul carora se inregistreaza incepnd cu 1 ianuarie amortizarea activelor fixe necorporale si corporale, iar in debit cu valoarea amortizata a activelor fixe necorporale si corporale iesite din patrimoniu, iar soldul creditor al lor reprezinta amortizarea activelor fixe necorporale si corporale existente in patrimoniu.

Asa cum s-a prezentat, ele se dezvolta pe conturi sintetice de gradul 2 in cazul contului 05 pe categorii de active fixe corporale potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 964/1998.

Contul 06 "Active fixe in curs" este un cont de activ in debitul caruia se inregistreaza cheltuielile aferente investitiilor neterminate la finele anului care se continua si in anul urmator, iar in credit investitiile terminate, receptionate, puse in functiune si inregistrate ca active, iar soldul contului reprezinta cheltuielile pentru investitii ce se executa in continuare.

Contabilitatea analitica se conduce pe obiective de investitii grupate pe surse de finantare.

INREGISTRARI CONTABILE PRIVIND MIJLOACELE FIXE SI TERENURILE

Aplicatia I- O institutie publicaefectueaza lucrari de mopdernizare a cladirii in cre isi desfasoara activitatea pentru sporirea gradului de conform si ambient.

Lucrarile sutn finantate in curusl anului 2003 din credite bugetare aprobate la capitolul "Cheltuieli de capital" in valoarea de 1miliard le

Pentru realizarea acestei lucrarui se organizzeaza licitatie publica.

Potrivit prevederilor Orodnantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor pulice corelate cu pervederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juidic al acesteia, lucrarile deinvestitii nu se reevalueaza si nu se supun amortizari

Constructorul castigator al licitatiei executa lucrarea.

Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii:

Scrisoarea de garantie bancara pentru oferta depusa prezentata de participantii la licitatie;

D925

"Garantie bancara pentru oferta depusa"=5.000.000 lei

2.Depunerea garantiei in contul 110 "Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit"

= 231.07 =5.000.000 lei

"Disponibil pentru    "Alti creditori"

sume de mandat si

sume in depozit"

3.Restituirea garantiei pentru oferta depusa ofertantilor necastigatori potrivit legii

= 110 =4.000.000

"Alti creditori"    "Disponibil pentru

sume de mandat si

sume de depozit"

4.Crearea operatiei de virare la buget a garantiei pentru oferta depusa care nu se mai restituie in conditiile legii

= 232 =1.000.000

"Alti creditori"    "Decontari cu

bugetul statului"

5.Virarea la bugetul statului a garantiei pentru oferta depusa care nu s-a mai restituit in conditiile legii

= 110 = 1.000.000

"Decontari cu

bugetul statului"

6.Obligatia de plata catre furnizori reprezebntand contravaloarea facturilor furnizorului contructor

= 234.02 =1.000.000.000

"Cheltuieli de la     "Furnizori si

buget"    antreprenori pt

investitii"

7.Avansuri acordate furnizorilor pentru investitii in cota de 30%

"Debitori"     "Fianntarea de la

buget privind anul

curent"

8.Retinerea avansului acordat furnizorului in baza contarctelor incheiate din sumele datorate potrivit situatiei de lucrari

"Furnizori si    "Debitori"

antreprenori pt.

investitii"

9.Plata facturii prin trezoreria teritoriala la care institutia publica are deschis contul curent si finantarea deschisa pe baza ordinului de plata la care sutn anexate situatiile de lucrari definitive vizate pentru control financiar preventiv propriu si control prventiv delegat si aprobata de ordonatorul principal de credite

"Furnizori si    "Finantarea

antreprenori pt.    de la buget

investitii"    privind anul

curent"

10.Receptionarea mijlocului fix, punerea in fucntiune a investitiei terminate si inregistrarea acestuia in domeniul public al statului

"Constructii" "Fondul bunurilor

care alcatuiesc domeniul

public al statului"

11.Scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie prezentata de contractant

D926 "Garantie bancara pentru buna executie" = 50.000.000 (5%)

12.Constituirea grantiei pe baza extrasului de cont privind disponibilul din garantia de buan executie prezentat de contractant

D927 "Disponibil din garantia constituita pentru =50.000.000

buna executie"

13.La sfarsitul anului inchiderea contului de cheltuieli de capital aferente investitiilor terminate

= 410 =1.000.000.000

"Finantarea de la buget    "Cheltuielile institutiei

privind anul curent" de la buget"

In situatia in care investitia nu a fost finalizata in cursul anului 2003 si se continua si in semestrul I 2004, nefiind executate decat 70% din lucrar

La finele anului 2003 se va inregistra:

=410 =700.000.000

"Active corporale    "Cheltuielile institutiei

in curs"    de la buget"

In semestrul I 2004 se inregistreaza diferenta de lucrari ramase de executat si obligatia de plata catre furnizori

234.02 =300.000.000

"Cheltuielile institutiei    "Furnizori si

de la buget" antreprenori pt.

investitii"

Se achita facuta prin trezorerie

=700 =300.000.000

"Furnizori si antreprenori "Finantarea de la

pt. investitie"    buget privind anul

curent"

Concomitent se inregistreaza receptionarea mijlocului fix la intreaga valoare a lucrarilor de investitie executate definitiv

=306 =1.000.000.000

"Constructii"    "Fondul bunurilor

care alcatuiesc domeniul

public al statului"

La finele anului 2004 se inchid conturile de cheltuieli si active corporale in curs dupa receptionarea obiectivului terminat.

=% =1.000.000.000

"Finantarea de la 062 = 700.000.000

buget privind anii     "Active corporale

precedenti si alte surse" in curs"

410 = 300.000.000

"Cheltuielile

institutiei de la

buget"

Aplicatia II

O scoala de invatamant primar primeste prin transfer in luna iunie 2003 aparatura de calcul cu durata de utilizare expirata, dar intr-o stare buna de utlizare pentru cursul de initiere pe calculator in valoare de 30.000.000, intrucat urmare propunerii de casare efectuate cu ocazia inventarierii la sfarsitul anului 2000 scoate din functiune calculatoare in valoare de 10.000.000 din care recupereaza materiale in suma de 500.000.

1. In baza procesului-verbal de predare-primjire se inregistreaza activele corporale fixe primite la valoarea contabila.

= 307 = 30.000.000

Aparatura birotica    Fondul bunurilor

care alcatuiesc domeniul

privat al statului

Se inregistreaza casarea mijloacelor fixe

= 013.06 = 10.000.000

Fondul bunurilor    Aparatura birotica

care alcatuiesc domeniul

privat al statului

3.Se inregistreaza materialele recuperate din casare, conform procesului-verbal

=231 = 500.000

Materiale    Creditori

4.Se valorifica materialele rezultate, la unitatile specializate in colectare

=600 = 500.000

Alti debitori    Materiale

5.Se incaseaza in numerar contravaloarea fierului vechi rezultat din casare

=220.19 = 500.000

Casa Alti debitori

6.Se evidentiaza obligatia de virare a sumei

=232 = 500.000

Creditori    Decontari cu bugetul

statului

7.Se depun la trezorerie pentru bugetul de stat veniturile din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice

=13 = 500.000

Decontari cu    Casa

bugetul statului

Aplicatia a III-a

Urmare inventarierii generale a patrimoniului efectuata la o institutie publica la 31 decembrie 2003 conform prevederilor din Ordinul Minsiterului Fiantelor nr. 2388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea patrimoniului, au fost stabilite urmatoarele rezultate:

valoarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investiti in curs efectuate din credute externe si care a fost actualizata,evidentiata in contul 411 "Din credite externe" este de 2.000.000.000 le

valoarea obiectivelor in curs de executie stabilita conform fiselor contabile deschise pe fiecare obiectiv in cadrul contului 415 "Cheltuieli pentru investitii in conitnuare", actualizat, este de 1.500.000.000;

fondul bibliotecar al institutiei inregistrat in contabilitate la mijloace fixe este de 10.000.000 lei;

lipsurile de mijloace fixe trecute in sarcina persoanelor vinovate sunt de: 20.000.000 lei;

lipsurile de obiecte de inventar trecute in sarcina persoanelor vinovate: 10.000.000 lei;

lipsurile si degradarile de materiale imputabile: 5.000.000 lei;

La inchiderea exercitiului financiar al anului 2003 se inregistreaza urmatoarele operatiuni:

La finele anului 2003 se transfera asupra contului 06 "Active fixe in curs" soldul contului 415 "Cheltuieli pentru investitii" si al contului 411 "Cheltuieli din credite externe" (Partea reprezentand lucrari de investitii care nu au fost terminate si receptionate pana la finele anului).

= % 3.500.000.000

Active in curs     411 2.000.000.000

Cheltuieli din

credite externe

415 1.500.000.000

Cheltuieli pentru

investiti in continuare

2.Conform prevederilor articolului 3 (4) si (5) din Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1487/2003, fondul bibliotecar inregistrat in contabilitate ca mijloace fixe se trece la 31 decembrie 2003 in categoria obiectelor de inventar in folosinta

=013.06 =10.000.000

"Fondul bunurilor care "Alte active

alcatuiesc domeniul privat corporale"

al statului"

=311 =10.000.000

"Obiecte de inventar "Fondul obiectelor

in magazie" de inventar"

=602 =10.000.000

"Obiecte de inventar "Obiecte de

in folosinta"    inventar in magazie"

Inregistrarea lipsurilor de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii, trecute in sarcina persoanelor vinovate

=013 =10.000.000

"Fondul bunurilor "Active fixe

care alcatuiesc    corporale"

domeniul privat al

statului "

Concomitent:

=531 =10.000.000

"Debitori"    "Venituri de

realizat"

3.Inregistrarea lipsurilor obiectelor de inventar in folosinta, trecute in sarcina persoanelor vinovate

=603 =10.000.000

"Fondul obiectelor de    "Obiecte de

inventar" inventar in folosinta"

Concomitent:

=531 =10.000.000

"Debitori"    "Venituri de

realizat"

4.Inregistrarea lipsurilor si degradarilor de materiale imputabile

"Debitori" "Materiale"

5.Inregistrarea diferentelor dintre pretul de inregistare si sumele imputate pentru materiale

"Debitori" "Venituri de

realizat"

6.Inregistrarea veniturilor incasate din diferente de pret la materiale si din bunuri imputate

"Venituri de realizat"    "Decontari cu

bugetul statului"

7.Recuperarea in numerar a pagubelor de la debitori

=220 =27.000.000

"Casa"    "Debitori"

8.Virarea la buget a sumelor incasate in numerar

"Decontari cu bugetul    "Casa"

statului"

Aplicatia a IV-a

O institutie publica procura bunuri de natura mijloacelor fixe din credite contractate cu garantia statului in valoare de 15.000.000.000 lei in cursul anului 2003 si efectueaza plati din credite bugetare la scadenta potrivit bugetului aprobat (ramburseaza din creditul extern) in suma de 1.000.000.000 le

1.Se inregistreaza procurarea bunurilor de natura mijloacelor fixe achizitionate din credite externe contractate cu garantia statului, receptionate(obligatia de plata catre furnizori).

"Cheltuieli din "Furnizori"

credite externe"

2.Se inregistreaza plata furnizorilor externi din credite externe acordate la cursul valutar al zilei

=706 =15.000.000.000

"Furnizori si    "Finantare din

antreprenori pt. investitii" credite externe guvernamentale"

Concomitent, inregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe achizitionate pe baza documentelor legal intocmite

=307.06 =15.000.000.000

"Aparatura    "Fondul bunurilor

birotica"    care alcatuiesc domeniul

privat al statului"

3.Efectuarea la finele lunii a operatiunii de reevaluare a creditelor externe la cursul valutar din ultima zi a lunii si inregistrarea diferentelor de curs nefavorabile (urmare cresterii cursului valutar)

"Diferente "Finantare din credite

de curs valutar"    externe guvernamentale"

In situatia in care diferentele de curs sunt favorabile urmare scaderii cursului valutar, inregistrarea contabila a acestei operatiuni este urmatoarea:

"Finantarea din credite    "Diferente

externe guvernamentale" de curs valutar"

4.Inregistrarea platilor efectuate de institutia publica din creditele bugetare la scadenta potrivit bugetului aprobat (rambursarea creditului extern)

=700 =1.000.000.000

"Cheltuielile institutiei    "Finantare de

de la buget" la buget privind anul

curent"

Concomitent, pe masura achitarii ratelor scadente din creditele externe, din mijloace bugetare, se inregistreaza inchiderea contului de cheltuieli din credite externe

"Finantarea din credite    "Cheltuieli din

externe guvernamentale" credite externe"

Concomitent, pe masura achitarii ratelor scadente la creditele externe din mijloace bugetare, inchiderea contului de diferente de curs:

"Finantarea din    "Diferente de

credite externe curs valutar"

guvernamentale"

3. Contabilitatea obiectelor de inventar si materialelor. Inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuniprivind intrarile si iesirile de obiecte de inventar si materiale

Obiectele de inventar sutn acele bunuri car auo valoare mai mica decat limita prevazuta prin hotarare de guvern pentru a fi considerate mijloce fixe, indiferent de durata lor normala de utilizare sau au o durata de functionare mai micade un an, indiferent de valoarea acestora.

Ca si caracteristica similara cu cea a mijloacelor fixe este aceea ca obiectele de inventar indeplinesc in mod independent o functie distincta.

Din categoria mijloacelor fixe putem enumera: echipamentul de protectie si de lucru, aparate de masura si control, lenjerie si accesorii de pat, materiale sportive, imbracaminte speciala etc.

Principalele caracteristici ale obiectelor de inventar sunt urmatoarele:

sunt obiecte singulare sau in complex de obiecte destinate sa indeplineasca in mod indepenedent o functie distincta;

au o valoare de inregistrare maimica decat cea stabilita prin hotarare de guvern si o durata normala de functionare mai mare de un an, sau o valoare de inregistrare mai mare dact cea prevazuta prin hotarare de guvern si o durta normala de functionare mai mica de un an;

se aseamana cu materialele din punct de vedere al modului de procurare, finantare si intocmire a documentelor de intrare si iesire;

se deosebesc de materiale prin aceea ca nu se consuma complet in momentul folosirii lor si intr-un timp mai indelungat;

se deosebesc de piesele de schimb in sensul ca obiectele d einventar indeplinesc in mod indepenedent o functie distincta, iar piesele de schimb nu se consuma intr-un singur ciclu de productie, pot functiona un an sau mai mult de un an, pot avea valori mai mari decat cea prevazuta prin hotararae de Guvern, dar nu pot indeplini independent o functie distincta;

la institutii publice cu valoarea obiectelor de inventar se afecteaza integral cheltuielile la data procurarii;

contabilitatea obiectelor de inventar se conduce in sistemul public cu ajutorul urmataorelor conturi de activ:

"Obiecte de inventar in magazie"

"Obiecte de inventar in folosinta"

"Baracamente si amenajari provizorii"

"Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata aflate la terti"

"Bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii in proprietatea privata a statului"

"Bunuri in custodie sau in consignatie la terti"

311 ""Fondul obiectelor de inventar", cont corespondent de pasiv pentru conturi de activ 602 la 608

Referitor la obiectele de inventar in magazie, practica impune organizarea evidentei contabile analitice, respectiv contul 602.02 "Obiecte de inventar noi in magazie"[4] si 602.02 "Obiecte de inventar folosite, aflate temporar in magazie".

Aceasta situatie apare indeosebi in cazul echipamentului de protectie care dupa ce este utilizat partial poate fi restituit la magazie temporar sau definitiv.

In acelasi timp, in magazie pot fi si obiecte de inventar noi aprovizionate direct de la furnizor

De asemenea, pentru obiectele de inventar aflate in folosinta exisetnte temporar in magazie pana la eliberarea catre alte persoane, practica impune sa se conduca atat la contabilitate cat si la magazie fise distincte de evidenta.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind intrarile de obiecte de inventar.

Aplicatia nr. I

O institutie publica aprovizioneaza 50 de birouri confrom prevederilor bugetare aferente semestrului I 2003 la pretul de 4.000.000 lei bucata,inclusiv TVA, urmare selectarii ofertei celei mai avantajoase de la trei furnizor

Se inregistreaza contravaloarea facturii in suma de 200.000.000 lei si a obiectelor de inventar receptionate in baza notei de intrare receptie.

=234.01 =200.000.000 lei

"Cheltuielile "Furnizori pentru

institutiei"     activitatea curenta"

Concomitent:

=311 =200.000.000 lei

"Obiecte de     "Fondul obiectelor

inventar in     de inventar"

magazie"

Se inregistreaza plata facturii prin trezoreria teritoriala

=700 =200.000.000 lei

"Furnizori pentru "Finantarea de la

activitatea curenta" buget privind anul

curent"

Se inregistreaza darea in folosinta a obiectelor de inventar pe baza bonului de consum si a fisei nominale de inventar

=602 =20.000.000 lei

"Obiecte de     "Obiecte de

inventar     inventar

in folosinta"    in magazie"

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilro privind iesirea obiectelor de inventar

La o institutie publica in urma inventarierii general a patrimoniului s-a constatat o lipsa in gestiune de 10.000.000, reprezentand 10 birour

Valoarea contabila a unui birou este de 1.000.000 lei, iar pretul de cumparare la data constatarii lipsei este de 4.000.000 lei, respectiv 40.000.000 lei de imputat persoanelor vinovate.

Pe baza procesului verbal de inventariere aprobat de ordonatorul de credite si a angajamentului de plata prin care persoanele vinovate isi insusesc lipsa se fac inregistrarile

=603 =10.000.000

"Fondul     "Obiecte de

obiectelor de inventar in

inventar"    folosinta"

Daca lipsa se constata in anul urmator procurarii, valoarea imputata se inregistreaza astfel:

=531 =40.000.000

"Debitori    "Venituri

din pagube de     de realizat"

mijloace materiale"

Daca lipsa se constata in acelasi an cand s-a facut achizitionarea obiectelor de inventar, inregistrarea contabila corespunzatoare este urmatoarea:

=% 40.000.000

"Debitori din    410 10.000.000

pagube de     "Cheltuielile

mijloace     institutiei de la

materiale" buget"

531 30.000.000

"Venituri de realizat"

Se inregistreaza incasarea in numerar a sumelor imputate

=220.03 40.000.000

"Casa" "Debitori din

pagube de mijloace

materiale"

Se inregistreaza obligatia de virare catre bugetul statului

=232 30.000.000

"Venituri    "Decontari

de realizat"    cu bugetul statului"

Se vireaza la bugetul statului sumele incasate

232 30.000.000

"Venituri de "Decontari

realizat" cu bugetul statului"

Contabilitatea materialelor

La institutiile publice evidenta contabila a materialelor se tine cu ajutorul conturilor din clasa a VI-a "Materiale" desfasurate pe conturi de gradul II asa cum sunt prezentate in planul de conturi din anexa.

Particularitatile organizari si conducerii contabilitatii materialelor sunt:

materialele procurate de la furnizori se inregistreaza in contabilitate la preturile de achizitie prevazute in documentele justificative primite de la furnizori;

materialele refolosite, recuperate dupa scoaterea din functiune a mijloacelor fixe sau de clasare a acestora se inregistreza la preturile stabilite potrivit legii;

cheltuielile de transport aprovizionare de la depozitul furnizorului pana la institutie se include in pretul de aprovizionare al acestuia;

cheltuielile cu spezele si alte comisioane bancare se inregistreaza direct in conturile de cheltuieli;

contabilitatea analitica a anterialelor se tine pe feluri sau categorii de materiale, grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite (cantitativ-valorica, operativ-contabila sau global-valorica).

Principalele analitice cu ajutorul carora se evidentiaza materialele sunt:

600.02 - "Materiale de intretinere si gospodarie" cu ajutorul careia se tien evidenta materialelor aferente intretinerii si gospodaririi institutiei;

600.04- "Materiale cu caracter functional cu ajutorul caruia se tine evidenta materilelor care se utilizeaza in functie de specificul activitatii pentru indeplinirea functiei institutiei";

600.06- "Alte materiale" cu ajutorul caruia se tine evidenta materialelor procurate pentru lucrari de intretinere si reparatii curente executate in regie la cladiri, instalatii,mobilier, ambalaje, materiale rezultate din scoatarea din functiune a mijloacelor fixe,etc.

Conturile de materiale sutn conturi de activ care se debiteaza prin creditul conturilor:

13 "Casa" cu sumele platite in numerar pentru achizitionarea materialelor in limita si conditiile stabilite prin dispozitiile legale;

159 "Alte valori" cu pretul de inregistrare al carburantilor procurati pe baza de bunuri valorice (consumul de carburanti inregistrandu-se prin articolul contabil 410=600);

220 "Debitori" cu pretul d inregistrare al materialelor procurate din avansuri spre decontare;

231"Creditori" cu pretul de inregistrare al materialelor rezultate in urma scoaterii din functiune a mijloacelor fixe retinute de institutie care urmeaza a se varsa la bugetul de stat. cand se utilizeaza materialele sau sutn valorificate se evudentiaza si obligatia ca sumele respective sa fie varsate la bugetul statului (231=232).

La utilizarea materialelor se inregistreaza 410=600, iar la vanzarea lor 225=600.

234 "Furnizori" cu pretul de inregistrare a materialelor primite de la furnizori, inclusiv TVA, deoarece institutile publice nu sutn platitoare de TVA.

337 "Alte fonduri cu destinatie speciala" cu pretul de inregistrare al materialelor primite sub forma de donati

531 "Venituri de realizat" cu pretul d einregistrare al materialelor rezultate din declasarea sau scoaterea din folosinta a obiectelor de inventar.

702 "Finantare de la buget privind anii precedenti si alte resurse" cu pretul de inregistare al materialelor preluate cu ocazia comasarii unor institutii

Contul 600 "Materiale" se crediteaza prin debitul conturilor:

220 "Debitori" cu pretul de inregistrare a materialelor constatate lipsa sau degradate, trecute in sarcina persoanelor vinovate (diferenta de pret imputata se inregistreaza prin articolul contabil 220=531)

225 "Clienti" cu pretul de inregistrare al materialelor rezultate din scoaterea din functiuen a mijloacelor fixe a materialelor rezultate din declasarea bunurilor, precum si a celorlalte materiale vandute si facturate care se incaseaza ulterior

337 "Fonduri cu destinatie speciala" cu pretul de inregistrare a materialelor consumate, care provin din donati

410 "Cheltuielile institutiei de la buget" cu pretul de inregistrare al materialelor consumate efectiv

702 "Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse" cu pretul de inregistrare al materialelor degradate care nu mai pot fi refolosite si cu diferentele valorice rezultate in urma declasarii materialelor in conformitate cu reglementarile legale, cu pretul de inregistrare al materialelor distruse din cauza calamitatilor.C.M.Dragan, op. cit.,p. 97 si urm.

Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 publicata in Monitorul Oficial nr. 624/2003 aprobata prin legea nr. 493//2003 publicata in Monitorul oficial 827 din 22noiembrie 2003

Emilian Drehuta, Elena Voicu, Gheorghe Neamtu, Bugetul public si contabilitatea unitatilor bugetare, Ed. Agora, 2000, p. 72 si urm.

Emilian drehuta si altii, op. cit., p. 82Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1709
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved