Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Conducerea societatilor bancare

finante+ Font mai mare | - Font mai micConducerea societatilor bancare

1 Cine poate fii conducator al bancii?

Potrivit legii, conducator al bancii sunt persoane care in mod cumulativ:Conduc si coordoneaza activitatea zilnica a bancii

Sunt investite cu competenta legala de a angaja raspunderea patrimoniala a bancii.

Sublinierea termenului legala nu este intamplatoare, deoarece legea exclude din categoria de conducatori ai bancii persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor bancii, cum ar fii directorii executivi, sefii de servicii, etc. Cu toate acestea, in fapt, acestora li se deleaga de catre conducatorii bancii competente de angajare patrimoniala a institutiei de credit, dar delegarea de competente in aceasta maniera naste o competenta corporativa, nu legala.

Desprinsa din categoria administratiei, clasa conducatorilor bancii se bucura de un tratament special in cadrul legii privind activitatea bancara. Ei se situeaza pe o pozitie intermediara in ierarhia bancii, fiind imediat sub consiliul de administratie si deasupra managerilor executivi. Din aceasta situare a lor rezulta, in privinta conducatorilor, o suma de trasaturi si cerinte:

v     Conducatorii bancii au competenta de a efectua ,,toate operatiunile pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii" ;

v     Competentele conducatorilor bancii se stabilesc prin regulamentul de functionare, aprobat de organele statutare;

v     Ei sunt aprobati de Banca Nationala a Romaniei inaintea inceperii exercitarii responsabilitatilor.

v     Acestia trebuie sa fie salariati ai bancii. Ca atare, le sunt aplicabile, in calitatea lor de salariati, in toate privintele, normele legale din legislatia muncii, implicit clauzele contractului colectiv de munca;

v     Legea dispune ca conducatorii pot fi si membri ai consiliului de administratie.

In legatura cu aceasta prevedere de lege este de retinut ca, fiind o norma cu caracter dispozitiv, ea nu implica o obligatie pentru conducatori de a fi concomitent si administratori, banca putand opta pentru orice varianta. In orice caz, administratorii nesalariati trebuie sa fie in majoritate, iar conducatorii care sunt concomitent si administratori au o dubla raspundere: de dreptul muncii pentru activitatea de salariati si de drept civil pentru activitatea desfasurata ca administratori.

v     Sub aspectul studiilor de specialitate, conducatorii bancii trebuie a) sa fie licentiati in domeniile economic sau juridic ori in alt domeniu care sa circumscrie activitatii financiar bancare,sau in caz contrar b) sa aiba studii postuniversare in unul din aceste domenii (juridic sau economic), dar in acest caz sa aiba experienta profesionala ,,relevanta" de cel putin 7 ani in domeniul financiar-bancar;

v     Conducatorii trebuie sa aiba o buna repuatie, calificare si competenta adecvate pentru realizarea obiectivelor propuse, desfasurarii activitatii conform legii si unei practici prudente si sanatoase;

v     La numirea conducatorilor, banca trebuie sa se asigure ca fiecare conducator are experienta pentru toate tipurile de activitati pe care le coordoneaza;

v     Conducatorilor bancii li se aplica in mod corespunzator dispozitiile legale aplicabile adminsitratorilor, referitoare la conflict de interese si la incompatibilitati;

v     Banca este angajata prin semnatura a cel putin doi conducatori, in limita competentelor statutare, sau cel putin doi salariati ai bancii, imputerniciti de conducrea acesteia.

Banca Nationala a Romaniei va putea stabili prin reglementari proprii si alte criterii specifice de evaluare a calitatii, activitatii si experientei persoanelor numite conducatori ai bancii.

Numirea conducatorilor bancii si stabilirea mandatului acestora se pot face:

  • Prin actul constitutiv, la momentul constituirii societatii bancare
  • Prin act aditional la actul constitutiv, ulterior constituirii bancii
  • Prin hotararea unui organ colectiv care, conform actului constitutiv, are competenta de a numi conducatorii.

Conducerea, administrarea si controlul societatii bancare sunt asigurate de:

Adunarea generala a actionarilor bancii

Consiliul de Adminsitratiei a bancii;

Comisia de cenzori;

Comitetul de directie al bancii;

Presedinte si vicepresedinti;

Comitetul de conducere (la sucursale, filiale, agentii)

Adunarea generala a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor, este instanta suprema de conducere a activitatii unei banci, ce se poate intruni in sedinte ordinare si extraordinare si reprezinta totalitatea proprietarilor de actiuni.

La sedintele Adunarii generale a actionarilor pot participa, personal sau prin delegat - pe baza de procura scrisa -, actionarii care fac dovada acestei calitati cu propriile actiuni sau cu certificatul de atestare a proprietatii asupra actiunilor.

Norma de participare la sedintele Adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de Consiliul de administratie al bancii in functie de valoarea actiunilor aflate in proprietatea unui actionar.

Adunarea generala ordinara se intruneste anual, in locul, ziua si ora stabilite, care trebuie sa fie fixate inaintea datei de depunere a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.

Adunarea generala ordinara este indreptatita sa ia hotarari cu privire la:

a)      aprobarea bilantului contabil anual al bancii si al contului de profit si pierderi, dupa ascultarea si analizarea raportului Consiliului de administratie al bancii si al Comisiei de cenzori;

b)     stabilirea cuantumului dividendelor;

c)      alegerea si numirea Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori si stabilirea indemnizatiei membrilor acestora;

d)     numirea presedintelui, vicepresedintilor bancii, precum si a presedintelui Comisiei de cenzori;

e)      autorizarea transferului actiunilor;

f)        aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate, pentru exercitiul urmator;

g)      descarcarea gestiunii anului incheiat

Adunarea generala extraordinara poate fi convocata de Consiliul de administratie al bancii ori de cate ori se considera necesar.

Convocarea extraordinara a Adunarii generale a actionarilor se poate face si de presedintele acesteia sau la cererea actionarilor proprietari care reprezinta cel putin 25% din capitalul social al bancii.

Adunarea generala extraordinara adopta hotarari privind:

a)      majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social;

b)     emiterea de obligatiuni si titluri de credit;

c)      participarea cu capital la societati comerciale, financiare si bancare, afilierea sau fuzionarea cu alte institutii bancare, cu respectarea legii;

d)      modificarea statutului bancii;

e)      alte aspecte majore privind activitatea bancii.

Convocarea sedintelor Adunarii generale a actionarilor se publica in Monitorul Oficial cu cel putin 15 zile inainte de tinerea acestora si se afiseaza totodata la sediul central si al unitatilor teritoriale ale bancii.

Comunicarea prezentei la Adunarea generala a actionarilor trebuie sa ajunga la sediul central al bancii cu cel putin 3 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia.

In perioada dintre data publicarii convocarii de participare si cea de inchidere a Adunarii generale a actionarilor nu este permis nici un transfer de proprietate a actiunilor.

Sedintele Adunarii generale sunt conduse de presedintele Consiliului de administratie sau de persoana care ii tine locul, ajutat de un secretar si 3 supraveghetori pentru numararea voturilor si efectuarea lucrarilor de secretariat, alesi prin majoritate simpla de voturi de catre participantii la lucrari.

Adunarile generale ale actionarilor se considera legal constituite, pentru a lua decizii, prin participarea unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin trei patrimi din capitalul bancii.

Hotararile Adunarii generale a actionarilor vor fi adoptate cu majoritate absoluta din capitalul social aferent actionarilor prezenti, in cazul adunarii ordinare, si cu cel putin jumatate din capitalul social al actionarilor prezenti in situatia adunarilor extraordinare.

In cazul neconstituirii la prima sedinta a reprezentarii actionarilor Adunarea generala se reconvoca pentru un nou termen.

Hotararile luate in a doua sedinta vor fi considerate valabile independent de numarul actionarilor prezenti si de valoarea capitalului reprezentat de acestia, cu majoritate simpla de voturi.

Adoptarea hotararilor se poate face prin apel nominal, ridicarea mainii sau prin vot secret,modalitatea urmand a fi stabilita la deschiderea sedintelor.

3. Consiliul de administratie

Conducerea si administrarea curenta a bancii se incredinteaza de catre Adunarea generala a actionarilor unui Consiliul de administratie, compus din 15 membri.

Membrii Consiliului de administratie se desemneaza pe o perioada de 4 ani. Dupa expirarea mandatului oricare dintre acestia pot fi realesi, dar nu mai mult de 3 mandate consecutiv.

Presedintele Consiliului de administratie este presedintele bancii. Din Consiliul de administratie fac parte si vicepresedintii bancii.

Membrii Consiliului de administratie vor trebui sa depuna la casieria bancii o garantie care sa reprezinte dublul remuneratiei lunare.Garantia se depune inainte de intrarea in functie, ramane in casa bancii si va putea fi restituita dupa ce Adunarea generala a actionarilor a aprobat ultimul bilant in exercitiul caruia acestia au functionat si li s-a dat descarcare de gestiune.

Semnaturile membrilor Consiliului de administratie vor fi puse la registrul comertului, o data cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.

Sedintele Consiliului de administratie al bancii au loc lunar si ori de cate ori este necesar si se considera valabile numai daca la acestea sunt prezenti cel putin 2/3 din membri.

Deciziile Consiliului de administratie al bancii vor fi luate cu majoritate de voturi.

Consiliul de administratie al bancii delibereaza asupra problemelor de baza ale activitatii, cum sunt:

a)      bilantul contabil si contul de profit si pierderi, precum si propunerile ce urmeaza sa fie prezentate Adunarii generale a actionarilor privind destinatia profitului;

b)      politica bancii privind creditele, resursele si dobanzile;

c)      propunerile ce urmeaza a fi prezentate Adunarii generale a actionarilor privind rezervele si eventuala utilizare a acestora;

d)      propunerile privind emiterea de actiuni, obligatiuni si titluri de credit si modul de distribuire a acestora;

e)      stabilirea veniturilor si cheltuielilor bancii, investitiilor proprii si reparatiilor capitale;

f)        regulamentul de ordine interioara al bancii, structura organizatorica, functiile, atributiile, competentele si normele de functionare;

g)      aprobarea infiintarii, desfiintarii sau mutarii sucursalelor, filialelor, agentiilor sau reprezentantelor;

h)      stabilirea numarului de personal al bancii si nivelul de salarizare a acestuia atat pentru administratia centrala, cat si pentru unitatile sale;

i)        numirea directorilor, adjunctilor acestora si contabililor sefi din centrala bancii si unitatile teritoriale;

j)        numirea Comitetului de credit si stabilirea competentelor acestuia;

k)      aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de administratie de a semna pentru banca in lipsa presedintelui;

l)        aprobarea comisioanelor, taxelor si spezelor bancare;

m)    normele, instructiunile si cadrul de desfasurare a operatiunilor bancii;

n)      alte aspecte ale activitatii curente.

Banca nu are dreptul sa acorde credite sau alte facilitati pentru nici unul din membrii Consiliului de administratie al bancii sau sa garanteze imprumuturi pe care acestia le-ar contracta cu alta institutie de credit.

Membrii Consiliului de administratie al bancii sunt raspunzatori de realitatea varsamintelor efectuate de actionari, dividendele platite, existenta si evidenta corecta a registrelor cerute de lege, indeplinirea hotararilor Adunarii generale a actionarilor si respectarea indatoririlor legale.

Membrii Consiliului de administratie al bancii nu pot ocupa, fara autorizarea expresa a acestuia, posturi de membri in consiliile de administratie sau de directori in alte societati bancare si nici sa participe la asemenea firme ca asociati cu raspundere nelimitata.

Presedintele angajeaza banca potrivit responsabilitatilor, sarcinilor si imputernicirilor stabilite de Consiliul de administratie al bancii.

Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc de Consiliul de administratie al bancii, la propunerea presedintelui bancii.

Comisia de cenzori

Comisia de cenzori va fi compusa din 5 cenzori si 2 supleanti, numiti de Adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.

Cenzorii se numesc pe o perioada de 3 ani, putand fi realesi.

Presedintele Comisiei de cenzori participa la sedintele Consiliului de administratie al bancii. In cazul un care are un punct de vedere diferit de hotararea luata de Consiliul de administratie al bancii, il va prezenta in scris acestuia.

Cenzorii sunt obligati, inaintea inceperii mandatului, sa depuna drept garantie o suma care sa reprezinte nivelul unei remuneratii lunare.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea bancii, sa verifice bilantul, contul de profit si pierderi si evaluarea corecta a patrimoniului, despre care vor face un raport amanuntit Consiliului de administratie si Adunarii generale a actionarilor.

Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a)      sa faca in fiecare luna si inopinat inspectia casei, sa verifice existenta obligatiunilor si titlurilor de credit proprietatea bancii ce sunt primite in gaj, cautiune sau depozit;

b)      sa verifice constituirea garantiilor membrilor Consiliului de administratie al bancii;

c)      sa supravegheze ca prevederile statutului, precum si hotararilor Adunarii generale a actionarilor si ale Consiliului de administratie, sa fie aplicate intocmai.

In cazul in care se constata abateri, Comisia de cenzori sau fiecare cenzor in parte va aduce la cunostinta presedintelui Consiliului de administratie al bancii cele constatate.

Daca acesta nu ia de indata masurile necesare de indreptare, cenzorii vor aduce abaterile la cunostinta primei adunari generale, iar daca neregulile sunt grave, Comisia de cenzori va convoca in cel mai scurt timp posibil Adunarea generala extraordinara, pentru a delibera asupra acestor nereguli.

Comisia de cenzori verifica respectarea de catre banca a principiului tratamentului egal al actionarilor privind toate drepturile si obligatiile ce le revin.

Cenzorii au drept de control asupra operatiunilor bancii, putand verifica la sediul central, la sucursale si filiale, reprezentante sau agentii orice acte, documente si registre.

Privita ca sistem productiv o institutie de credit este organizata pe sistem vertical. Toate operatiunile unei zile operative effectuate de unitatile operative (agentie, filiala sau sucursala) sunt transmise prin sistemul informational (integrat) centralei pentru inchiderea zilei operative si calculul zilnic a trezoreriei entitatii bancare.

5. Comitetul executiv (de directie)

Conducerea operativa a bancii este realizata de catre Comitetul de directie, numit de consiliul de administratie.Comitetul de directie aduce la indeplinire hotararile acestui, consiliul, fiindu-i incredintate, in acest sens, o parte de competente.

Comitetul de directie este format din : presedinte, vicepresedinte si membri. Presedintele Consiliului de administratie conduce si Comitetul de directie.

In general, comitetul de directie examineaza si ia hotarari in limita competentelor acordate si raspunde in fata Consiliului de administratie.

Comitetul executiv (de directie) are ca principale atributii:

Administrarea efectiva si eficienta, zi de zi, a riscurilor (la nivel decizional);

  • Identificarea precisa, zilnica, a riscurilor la care capitalul bancii este expus;
  • Definirea sumei totale pe care banca este pregatita sa o plaseze cu un anumit risc de pierdere;
  • Corelarea nivelurilor acceptabile ale expunerilor, tipurilor specifice de riscuri, partenerii de afaceri si tipurile de activitati;
  • Aprobarea limitelor de risc;
  • Sa asigure ca politicile si procedurile operationale sunt adecvate si actualizate;
  • Sa se asigure ca exista structurile interne de control ale administrarii riscului;
  • Sa raporteze, la anumite intervale de timp, catre Consiliul de administratie, aspectele legate de administrarea riscurilor.

6. Conducerea Curenta

Conducerea curenta a bancii este asigurata de catre presedinte, vicepresedinte si directorii directiilor/ departamentelor din centrala bancii.

Desigur, fiecare societate bancara isi stabileste propriile norme in ceea ce priveste modalitatea de realizare a conducerii curente. In principiu, insa, gama atributiilor este distribuita astfel :

Presedintele raspunde de desfasurarea, in conditii optime si cat mai profitabile, a intregii activitati a bancii.

Vicepresedintii indeplinesc atributiile stabilite de presedinte, coordoneaza si controleaza directiile din centrala si succursale, agentii sau punctelor de lucru care le-au fost repartizate, iau masuri si raspund de actvitatea acestora.

Directorii directiilor din centrala organizeaza si raspund de intreaga activitate a directiei pe care o conduc, in conformitate cu normele, regulamentele, ordinele, instructiunile si hotararile organelor de conducere ale bancii. Raspund de folosirea rationala a fortei de munca, de calitatea muncii, de disciplina si comportamentul salariatilor directiei.

Conducatorii bancii trebuie sa fie rezidenti in Romania, sa exercite exclusiv functia in care au fost numiti si cel putin unul dintre acestia sa fie cetatean roman. Ei trebuie sa fie licentiati, sa fi lucrat cel putin 5 ani in activitatea financiar-banacara si sa nu fie cauzat, prin activitatea lor, falimentul unei socitetati comerciale.

Persoanele desemnate in calitate de conducatori ai bancii trebuie sa fie aprobate de Banca Nationala a Romaniei inainte de inceperea exercitarii functiei.

7 Conducerea sucursalelor, filialelor agentiilor si punctelor de lucru

Angajarea patrimoniala a bancii se face, la nivelul sucursalelor, agentiilor si punctelor de lucru prin semnatura directorului si contabilului sef (director economic), cu avizul consilierului juridic.

Conducerea si administrarea activitatii curente a sucursalelor judetene, filialelor, agentiilor si punctelor de lucru ale unei societati bancare este asigurata, dupa caz de catre director, director adjunct si un contabil sef (director economic), numiti de catre Consiliul de administratie al bancii.

In ceea ce priveste activitatea de creditare, trebuie precizat ca, fiecare banca, pe baza strategiei ce o promoveaza, stabileste, periodic, niveluri privin plafoanele de creditare pentru succursale si filiale.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1452
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved