Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


NORME METODOLOGICE modul de tinere a registrelor comertului

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micNORME METODOLOGICE din 10 octombrie 2008 privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor

Prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor pe care le implica tinerea registrelor comertului.
La elaborarea prezentelor norme metodologice au fost avute in vedere, in principal, urmatoarele acte normative:

a)Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.137/85 din 25 iulie 1985 privind Gruparea Europeana de Interes Economic (GEIE), versiunea consolidata;

b)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE), versiunea consolidata;

c)Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene, versiunea consolidata;

d)Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare LRC;

e)Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare LSC;

f)Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

g)Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cartea I, titlul V, privind grupurile de interes economic, cu modificarile si completarile ulterioare;

h)Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

i)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

j)Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

k)Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

l)Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;

m)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. ;

n)Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare;

o)Codul de procedura civila.

TITLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Organizarea registrului comertului SECTIUNEA 1: Structura registrului comertului

Art. 1 - Oficiul National al Registrului Comertului este institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii si organizata in subordinea Ministerului Justitiei.

Oficiul National al Registrului Comertului (denumit in continuare ONRC) are in subordine oficiile registrului comertului, organizate in fiecare judet si care functioneaza pe langa tribunalul teritorial (denumite in continuare ORCT), Pana la infiintarea Tribunalului Ilfov, Oficiul Registrului Comertului din Judetul Ilfov va functiona pe langa Tribunalul Bucuresti.

Art. 2 - ONRC tine Registrul central al comertului.

Fiecare oficiu al registrului comertului tine Registrul teritorial al comertului.

Registrul central al comertului se tine in baza inregistrarilor operate in registrele teritoriale ale comertului de ORCT si comunicate pe cale electronica ONRC.

Procedura de inregistrare si comunicare prevazuta la alin. (3) este reglementata, conform legii, prin Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

Art. 3 - Registrul central al comertului si registrele teritoriale ale comertului sunt alcatuite din urmatoarele registre, tinute in sistem computerizat:

a)registrul pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale;

b)registrul pentru inregistrarea societatilor cooperative;

c)registrul pentru inregistrarea altor persoane juridice comercianti si necomercianti.

Pentru fiecare persoana fizica autorizata, intreprindere individuala si familiala, precum si pentru fiecare persoana juridica, inregistrate in registrul computerizat, oficiile teritoriale tin si dosarele acestora cu actele depuse. Inregistrarile efectuate in registru vor fi evidentiate si in dosarele respective.

Art. 4 - Sunt supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, potrivit legii, urmatoarele categorii de persoane fizice si juridice:

a)persoanele fizice autorizate;

b)intreprinderile individuale si familiale;

c)societatile comerciale;

d)societatile europene cu sediul in Romania;

e)regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale;

f)societatile cooperative;

g)cooperativele agricole;

h)organizatiile cooperatiste de credit si casele centrale ale acestora;

i)societatile cooperative europene cu sediul in Romania;

j)grupurile de interes economic;

k)grupurile europene de interes economic cu sediul in Romania;

l)alte persoane juridice prevazute in mod expres de lege.

SECTIUNEA 2: Datele, actele si faptele care se inregistreaza in registrul comertului

Art. 5 - In registrul comerciantilor persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale se inregistreaza persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent si intreprinderile individuale si familiale.

In registrul comerciantilor persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale se inscriu urmatoarele date, precum si modificarile acestora:

a)numarul, data si emitentul rezolutiei prin care s-a dispus admiterea cererii de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale;

b)firma comerciantului, respectiv a intreprinderii individuale si familiale si emblema, dupa caz;

c)pentru intreprinderea familiala, acordul de constituire si elementele acestuia;

d)datele de identificare a persoanei fizice autorizate, a titularului intreprinderii individuale, iar in cazul intreprinderii familiale, datele de identificare a reprezentantului acesteia si a membrilor ei (numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul, cetatenia) si data depunerii specimenului de semnatura, dupa caz;

e)obiectul de activitate declarat, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si obiectele de activitate autorizate a fi desfasurate la sediul profesional, la punctele de lucru sau in afara acestora, dupa caz;

f)sediul profesional si, dupa caz, punctele de lucru sau alte modalitati de desfasurare a activitatii;

g)patrimoniul de afectatiune, daca este declarat;

h)drepturile de proprietate intelectuala;

i)starea civila, capacitatea juridica si alte elemente privind statutul personal;

j)deschiderea procedurii simplificate de insolventa, precum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare;

k)condamnarea comerciantului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil cu exercitarea comertului;

l)suspendarea/reluarea activitatii;

m)alte mentiuni privind modificarea datelor inscrise in registrul comertului, conform legii.

Art. 6 - In registrul societatilor cooperative se inregistreaza:

a)societatile cooperative;

b)cooperativele agricole;

c)cooperativele de credit si casele centrale ale acestora;

d)societatile cooperative europene cu sediul in Romania;

e)sucursalele persoanelor juridice prevazute la lit. a)-d), inclusiv sucursalele societatilor cooperative si cooperativelor de credit de nationalitate straina.

In registrul societatilor cooperative se inscriu contractul de societate si statutul ori actul constitutiv, dupa caz, precum si urmatoarele date si modificarile acestora:

a)firma societatii cooperative;

b)emblema, dupa caz;

c)forma societatii cooperative;

d)gradul societatii cooperative, acolo unde este cazul;

e)numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nasterii, domiciliul, cetatenia membrilor cooperatori, persoane fizice, fondatori; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare ale membrilor cooperatori, persoane juridice, fondatori, precum si reprezentantul acestora si datele de identificare corespunzatoare;

f)sediul societatii cooperative;

g)obiectul de activitate al societatii cooperative, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

h)capitalul social subscris si varsat la data inregistrarii societatii cooperative in registrul comertului, cu mentionarea aportului fiecarui membru cooperator, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, data pana la care se va varsa integral capitalul social subscris;

i)numarul total si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui membru cooperator pentru aportul sau, la data inregistrarii societatii cooperative in registrul comertului;

j)durata societatii cooperative;

k)numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor persoane fizice; denumirea, sediul, nationalitatea si codul unic de inregistrare ale administratorilor persoane juridice, precum si reprezentantul acestora si datele de identificare corespunzatoare; data depunerii specimenului de semnatura;

l)numele si prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul cenzorilor/auditorilor;

m)sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea cooperativa, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere infiintarea lor;

n)obiectele de activitate autorizate a fi desfasurate la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, dupa caz;

o)drepturile de proprietate intelectuala;

p)starea persoanei juridice privind: functionarea, reorganizarea, suspendarea temporara a activitatii, dizolvarea, lichidarea, procedura de insolventa si masurile ulterioare dispuse in cadrul acesteia, precum si emitentul, numarul si data actului prin care s-a constatat/dispus;

r)reorganizarea persoanei juridice prin fuziune si divizare;

s)situatiile financiare;

t)deschiderea procedurii de insolventa si masurile ulterioare dispuse in cadrul acesteia;

u)inceperea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale fata de societatea cooperativa, trimiterea in judecata si condamnarea acesteia, precum si actele si masurile dispuse conform art. 4795-47914 din Codul de procedura penala; condamnarea administratorului sau cenzorului/auditorului pentru fapte penale care il fac incompatibil sau nedemn sa exercite aceasta activitate sau functie, dupa caz;

v)alte date prevazute de lege.

Pentru cooperativele agricole se inscriu si datele referitoare la numarul minim de parti sociale subscrise si varsate de fiecare membru cooperator si incadrarea in limita maxima de subscriere.

Pentru cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit se inscriu si datele referitoare la:

a)raza teritoriala de operare a cooperativei;

b)denumirea casei centrale la care este afiliata cooperativa;

c)caracterul variabil al capitalului social;

d)limitele intre care poate varia numarul membrilor cooperatori sau, dupa caz, al cooperativelor de credit afiliate.

Pentru societatile cooperative europene cu sediul in Romania se inscriu si datele referitoare la subscrierea/varsarea capitalului minim prevazut de Regulamentul CE nr. 1.435/2003 privind statutul societatii cooperative europene, datele care atesta indeplinirea conditiilor caracterului european, precum si datele privind transferul sediului din/in alt stat membru al Uniunii Europene.

Art. 7 - In registrul altor persoane juridice comercianti si necomercianti se inregistreaza:

a)societatile comerciale;

b)societatile nationale;

c)companiile nationale;

d)regiile autonome;

e)societatile europene cu sediul in Romania;

f)grupurile de interes economic;

g)grupurile europene de interes economic cu sediul in Romania;

h)sucursalele persoanelor juridice prevazute la lit. a)-g), inclusiv sucursalele societatilor comerciale si grupurilor de interes economic de nationalitate straina;

i)alte persoane juridice care au obligatia inregistrarii in registrul comertului potrivit legilor speciale de infiintare.

Pentru societatile comerciale, societatile nationale, companiile nationale, regiile autonome si societatile europene cu sediul in Romania se inscriu urmatoarele date, precum si modificarile acestora:

a)actul constitutiv si, in cazul regiilor autonome, al companiilor nationale si al societatilor nationale, actul normativ de infiintare, emis de autoritatea administratiei publice centrale sau locale competente;

b)firma;

c)emblema, dupa caz;

d)forma de organizare a persoanei juridice;

e)durata persoanei juridice;

f)datele de identificare a asociatilor/actionarilor fondatori si, daca este cazul, a celorlalti asociati;

g)sediul social, sediile secundare, inscrisurile care dovedesc detinerea legala a spatiilor respective si durata detinerii acestora;

h)dupa caz, capitalul social subscris si varsat la constituire, cu indicarea structurii aportului si a investitiei straine, numarul de parti sociale/actiuni si valoarea nominala a acestora, iar in cazul actiunilor, felul acestora, nominative sau la purtator;

i)modificarea capitalului;

j)obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

k)obiectele de activitate autorizate a fi desfasurate la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, dupa caz;

l)organele de conducere si de administrare, membrii acestora si datele lor de identificare, puterile conferite si modul de exercitare a acestora (impreuna si/sau separat), durata mandatului, sistemul de administrare pentru care s-a optat, atunci cand este cazul, precum si data depunerii specimenului de semnatura, iar daca acestia sunt persoane juridice, datele de identificare a reprezentantilor acestora;

m)organele de control, respectiv cenzori/auditori, membrii acestora si datele lor de identificare, iar daca cenzorul/auditorul este persoana juridica, datele de identificare al reprezentantului acesteia;

n)drepturile de proprietate intelectuala;

o)denumirea si sediul societatii de registru independent autorizat care tine registrul actionarilor, precum si modificarile intervenite in cazul societatilor comerciale pe actiuni, dupa caz;

p)starea persoanei juridice referitoare la: functionare, reorganizare, dizolvare, lichidare, procedura de insolventa si masurile ulterioare dispuse in cadrul acesteia sau suspendarea temporara a activitatii, precum si emitentul, numarul si data actului prin care s-a constatat/dispus;

q)reorganizarea persoanei juridice prin fuziune si divizare;

r)transformarea persoanei juridice;

s)situatiile financiare;

t)imputernicitul sau reprezentantul fiscal, daca este cazul;

u)condamnarea asociatului, administratorului, cenzorului sau auditorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate;

v)inceperea urmaririi penale si punerea in miscare a actiunii penale fata de persoana juridica, trimiterea in judecata si condamnarea acesteia, precum si actele si masurile dispuse conform art. 4795-47914 din Codul de procedura penala;

w)modificari privind starea civila, capacitatea juridica sau statutul personal al asociatului cu raspundere nelimitata;

x)alte mentiuni prevazute de lege.

Pentru societatile europene cu sediul in Romania se inscriu si datele referitoare la subscrierea/varsarea capitalului minim prevazut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societatii europene (SE), datele care atesta indeplinirea conditiilor caracterului european, precum si datele privind transferul sediului din/in alt stat membru al Uniunii Europene.

Pentru grupurile de interes economic se inscriu datele prevazute la alin. (2) lit. a)-c), e)-w), urmatoarele date suplimentare si modificarile acestora:

a)numarul membrilor;

b)caracterul comercial sau, dupa caz, necomercial al grupului;

c)raspunderea membrilor pentru obligatiile grupului;

d)dezmembramintele fara personalitate juridica ale grupului.

Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul in Romania se inscriu datele prevazute pentru grupul de interes economic, datele care atesta indeplinirea conditiilor caracterului european, precum si datele privind transferul sediului din/in alt stat.

Art. 8 - Pentru sucursalele persoanelor juridice, in registrul comertului se inscriu urmatoarele date, precum si modificarile acestora:

a)actul de infiintare;

b)datele de identificare a persoanei juridice care deschide sucursala;

c)sediul si inscrisurile care dovedesc detinerea legala a spatiilor respective si durata detinerii acestora;

d)obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si obiectele de activitate autorizate;

e)datele de identificare a persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala, limita mandatului acordat si data depunerii specimenului de semnatura.

Art. 9 - Pentru institutele nationale de cercetare-dezvoltare, inclusiv cele din domeniul agriculturii, care functioneaza ca institutii publice si desfasoara si activitati economice, se inscriu urmatoarele date, precum si modificarile aduse acestora:

a)actul normativ de infiintare;

b)firma si, dupa caz, emblema;

c)sediul social;

d)patrimoniul la infiintare;

e)obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, precum si obiectele de activitate autorizate;

f)organele de conducere si actul de numire al acestora, datele lor de identificare si data depunerii specimenului de semnatura;

g)subunitati cu sau fara personalitate juridica;

h)alte mentiuni prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Principalele functii ale registrului comertului, activitatile si operatiunile efectuate in realizarea acestora

Art. 10 - Principalele functii ale registrului comertului sunt:

functia de inregistrare a comerciantilor, precum si a persoanelor pentru care legi speciale dispun in acest sens;

functia de efectuare a publicitatii legale a persoanelor fizice si juridice inregistrate, precum si a actelor lor.

Principalele functii ale ORCT si ONRC sunt:

functia de tinere a registrului comertului;

functia de eliberare de inscrisuri si de informare;

functia de arhivare a inscrisurilor in baza carora se efectueaza inregistrarile in registrul comertului;

functia de asistenta pentru persoanele fizice si juridice supuse inregistrarii in registrul comertului;

functia de editare si publicare a Buletinului procedurilor de insolventa.

Art. 11 - Prin inregistrare in registrul comertului se intelege:

- inmatricularea comerciantilor, persoane fizice sau juridice, precum si a persoanelor pentru care legi speciale dispun in acest sens;

- inscrierea de mentiuni privind modificarea statutului/ actului constitutiv al persoanei si privind activitatea acesteia, precum si a celor prevazute de art. 21 din LRC;

- radierea inmatricularilor si mentiunilor efectuate;

- mentionarea actelor si faptelor care nu presupun modificarea statutului/actului constitutiv al persoanei si nici a inregistrarilor anterioare.

Functia de inregistrare a comerciantilor, precum si a persoanelor pentru care legi speciale dispun in acest sens se realizeaza in special prin urmatoarele:

a)activitati prealabile inregistrarii:

verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea firmelor si emblemelor, eliberarea dovezilor de rezervare a acestora;

obtinerea acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefectului privind folosirea firmei in cazurile prevazute de lege, precum si a altor avize conform legii;

verificarea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata cu asociat unic si verificarea indeplinirii conditiei ca societatea comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic sa nu fie asociat unic in alta societate comerciala cu raspundere limitata, precum si a unicitatii calitatii de persoana fizica autorizata/titular al intreprinderii individuale/membru al intreprinderii familiale;

verificarea unicitatii sediului;

obtinerea informatiilor din cazierul fiscal;

b)activitati specifice inregistrarii:

certificarea specimenului de semnatura al persoanelor care, potrivit legii, au obligatia sa depuna semnatura in registrul comertului, precum si a declaratiilor pe propria raspundere a asociatilor/actionarilor/membrilor cooperatori, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ori a reprezentantilor acestora, persoane juridice, ca indeplinesc conditiile prevazute de lege;

primirea, verificarea si inregistrarea cererilor de inregistrare, a declaratiilor-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii;

inregistrarea datelor din cererea de inregistrare si anexele aferente, precum si a datelor din inscrisurile doveditoare;

efectuarea de lucrari de grefa pentru judecatorul-delegat prin intocmirea si tinerea condicii de sedinta, registrului de recursuri si opozitii, mapei de incheieri a judecatorului-delegat si a altor evidente, citarea partilor si comunicarea actelor, conform dispozitiei judecatorului-delegat. Condica de sedinta, registrul de recursuri si opozitii si celelalte evidente se tin in sistem computerizat, pentru fiecare an calendaristic;

c)activitati ulterioare inregistrarii:

asigurarea obtinerii inregistrarii fiscale a contribuabililor si a codului unic de inregistrare de la Ministerul Economiei si Finantelor;

tinerea catalogului firmelor;

tinerea catalogului emblemelor;

tinerea evidentei acordurilor Secretariatului General al Guvernului/prefectului privind folosirea firmei;

transmiterea catre autoritatile publice competente a declaratiilor-tip pe propria raspundere in vederea autorizarii activitatilor declarate de solicitant.

Art. 12 - Functia de efectuare a publicitatii legale pentru comerciantii persoane fizice si persoanele juridice inregistrate, precum si a actelor acestora se realizeaza in special prin:

a)efectuarea inregistrarilor in registrul comertului;

b)afisarea actelor la termenele, in locurile si in modalitatile prevazute de lege;

c)transmiterea actelor prevazute de lege spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 13 - Functia de eliberare de inscrisuri si de informare se realizeaza, la solicitarea persoanei interesate, in special prin:

a)eliberarea de certificate constatatoare care atesta ca un anumit act sau fapt este inregistrat ori nu in registrul comertului;

b)eliberarea de certificate constatatoare care atesta inregistrarea declaratiei-tip pe propria raspundere cerute de lege privind autorizarea functionarii;

c)eliberarea de certificate constatatoare a drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidarii societatilor comerciale in nume colectiv, societatilor comerciale in comandita simpla si societatilor comerciale cu raspundere limitata;

d)eliberarea de certificate din care sa rezulte daca persoana inregistrata in registrul comertului a mai fost supusa procedurii prevazute de legea insolventei intr-o perioada de 5 ani anterior formularii cererii introductive;

e)eliberarea de extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la functionare, suspendarea temporara a activitatii, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment, radiere;

f)extrasul de registru prevazut de Hotararea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2;

g)eliberarea de copii certificate de pe cererile si inscrisurile depuse;

h)eliberarea de copii certificate de pe incheierile judecatorului-delegat;

i)eliberarea de copii certificate de pe inscrisurile care atesta inregistrarea in registrul comertului;

j)eliberarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului, inclusiv istoricul inregistrarilor efectuate;

k)eliberarea de duplicate ale certificatelor de inregistrare, precum si ale certificatelor constatatoare care atesta inregistrarea declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii;

l)eliberarea de copii certificate de pe actele publicate si informatii din Buletinul procedurilor de insolventa.

Art. 14 - Functia de asistenta pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si persoanele juridice supuse inregistrarii in registrul comertului se realizeaza prin prestarea de servicii prevazute de lege de catre personalul specializat din cadrul ORCT, pentru efectuarea operatiunilor prealabile inregistrarii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare ale acestora; serviciile se acorda contra cost, tarifele fiind stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 15 - Functia de arhivare a inscrisurilor in baza carora se efectueaza inregistrarile in registrul comertului se realizeaza prin pastrarea si conservarea fizica si pe suport electronic a tuturor inscrisurilor in baza carora sunt efectuate inregistrarile in registrul comertului, a inscrisurilor care atesta efectuarea inregistrarilor persoanelor inregistrate, a situatiilor financiare anuale, precum si a registrelor persoanelor juridice care se depun la registrul comertului.

Dosarul fiecarei persoane inregistrate in registrul comertului cuprinde toate inscrisurile depuse in legatura cu inregistrarea sau cu orice operatiune care, potrivit legii, se efectueaza in registrul comertului, precum si inscrisurile care atesta inregistrarea. Inscrisurile depuse la registrul comertului in vederea indeplinirii unor proceduri prealabile inmatricularii, cerute de lege, se pastreaza intr-o mapa separata. Dupa inmatriculare, acestea se trec in dosarul comerciantului.

Art. 16 - Cererile adresate ORCT, precum si declaratiile-tip se intocmesc pe formularele aprobate, dupa caz, prin ordin al ministrului justitiei sau prin dispozitie a directorului general al ONRC, puse la dispozitia solicitantilor in mod gratuit de respectivul ORCT si pe pagina de internet a ONRC.

TITLUL II: Inregistrarile in registrul comertului     CAPITOLUL I: Reguli generale privind inregistrarile

Art. 17 - Comerciantii persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice, precum si persoanele juridice prevazute expres de lege au obligatia ca inainte de inceperea activitatii sa ceara inmatricularea in registrul comertului, iar in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a activitatii respective sa ceara inscrierea in acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.

Art. 18 - Inregistrarea in registrul comertului a actelor si faptelor prevazute de lege se realizeaza, dupa caz, la cererea persoanelor fizice si/sau juridice supuse obligatiei de inregistrare, a oricaror altor persoane interesate si din oficiu.

Pentru persoanele juridice cererea se face de catre fondator, asociat, administrator/membru al directoratului sau de catre reprezentantii acestora, precum si de catre orice alta persoana interesata, in conditiile legii, prin completarea, semnarea si depunerea cererii la ORCT competent in a carui raza teritoriala este situat sediul social al persoanei. Persoanele de mai sus vor depune cererea personal sau prin imputernicit, cu imputernicire speciala si autentica, imputernicire avocatiala, delegatie a consilierului juridic, dupa caz, in original.

Pentru persoana fizica autorizata, intreprinderile individuale si familiale cererea este formulata de catre persoana fizica, titularul intreprinderii individuale, respectiv reprezentatul desemnat al intreprinderii familiale sau, dupa caz, de catre un alt membru al intreprinderii familiale, in conditiile legii, ori de un imputernicit cu procura speciala si autentica sau prin avocat. Procura speciala si autentica si imputernicirea avocatiala vor fi atasate la cererea de inregistrare, in original.

Art. 19

Cererea de inregistrare a persoanei juridice in registrul comertului, completata corespunzator, se depune la ORCT in a carui raza teritoriala isi stabilesc sediul social persoanele supuse obligatiei de inregistrare si trebuie sa fie insotita de toate datele si inscrisurile doveditoare ale indeplinirii conditiilor pentru inregistrare si de dovada achitarii taxelor si tarifelor stabilite, precum si de timbrul judiciar de valoare corespunzatoare cererii, precizate prin nota de calcul intocmita de referentul ORCT.

Cererea de inregistrare va fi insotita de declaratia-tip pe propria raspundere, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

a)persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectia mediului si asigurarea securitatii si sanatatii in munca pentru activitatile respective, precizate in declaratia-tip;

b)persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate pe perioada a cel mult 3 ani;

c)in activitatea persoanei juridice au intervenit modificari cu privire la cele declarate potrivit lit. a) sau b), dupa caz.

Depunerea cererilor se evidentiaza la fiecare ORCT intr-un registru anume constituit, in ordine cronologica, cu numar de inregistrare. Orice corespondenta ulterioara referitoare la aceeasi cerere, inclusiv cererile de interventie, cererile de repunere pe rol, cererile de renuntare la judecata, cererile de preschimbare a termenelor si comunicarile de inscrisuri, se inregistreaza sub acelasi numar, cu mentionarea datei respectivei corespondente.

Art. 20

Cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, precum si timbrele judiciare corespunzatoare, indosariate si numerotate, se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, in acest caz urmand a se depune dovada achitarii timbrului judiciar.

Inscrisurile a caror inregistrare, mentionare sau publicare se solicita la ORCT vor fi tehnoredactate de catre solicitant in limba romana, vor fi lizibile, fara stersaturi sau adaugari, sub sanctiunea respingerii acestora.

Prin decizie a directorului general al ONRC, emisa in conformitate cu prevederile conventiei incheiate cu Regia Autonoma 'Monitorul Oficial', pot fi stabilite conditii suplimentare privind forma de prezentare a inscrisurilor care urmeaza sa fie publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si caracterele utilizate la redactarea acestora, conform Hotararii Biroului permanent al Camerei Deputatilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial ai Romaniei, partile I-VII. Aceste cerinte suplimentare vor fi afisate la sediile ORCT si publicate pe pagina de internet a ONRC.

Inscrisurile depuse in sustinerea cererii de inregistrare, care fac parte din categoria actelor oficiale, se prezinta in original sau in copii certificate conform legii, dupa cum urmeaza:

a)in forma originala - pentru statele cu care Romania a incheiat conventii ce includ dispozitii referitoare la inlaturarea cerintei supralegalizarii si a oricarei altei formalitati similare;

b)in forma originala - pentru statele in privinta actelor carora reglementarile Uniunii Europene le prevad aceasta forma;

c)in forma continand apostila - pentru statele parti ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. , cu exceptia statelor mentionate la lit. a) si b);

d)dovada supralegalizarii - pentru statele care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile de mai sus.

Inscrisurile prevazute la alin. (4) trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata a textului si sa poarte incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului, in original.

Daca se solicita inregistrarea, mentionarea sau publicarea unei hotarari a adunarii generale a asociatilor/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotarari a consiliului de administratie, a unei hotarari a consiliului de supraveghere ori a unui act aditional la actul constitutiv, inscrisurile mentionate, intocmite in forma ceruta de lege, vor contine cel putin urmatoarele:

- datele de identificare a persoanei juridice;

- numarul si data adoptarii actului;

- conditiile formale de adoptare a actului;

- hotararile adoptate/continutul actului aditional;

- numele, prenumele, calitatea si semnatura persoanelor abilitate sa semneze inscrisul.

Art. 21

Dupa primirea cererii de inregistrare, ORCT elibereaza deponentului dovada primirii acesteia, in care sunt inserate urmatoarele date: denumirea ORCT emitent, numarul si data inregistrarii in registrul prevazut la art. 19 alin. (3), obiectul cererii de inregistrare si numarul total al filelor continute in dosarul de inregistrare depus, data la care cererea va fi prezentata spre solutionare judecatorului-delegat ori, dupa caz, directorului ORCT, precum si termenul legal de eliberare a inscrisurilor care atesta efectuarea operatiunilor in registrul comertului.

Art. 22

Cererile inregistrate se supun solutionarii judecatorului-delegat ori, dupa caz, directorului ORCT.

Daca judecatorul-delegat sau, dupa caz, directorul ORCT considera ca pentru solutionarea cererii sunt necesare inscrisuri suplimentare si/sau expertize ori constata ca anumite documente depuse in sustinerea cererii nu indeplinesc conditiile legale de fond sau de forma ori ca lipsesc anumite documente doveditoare sau nu au fost achitate taxele legale, poate acorda un nou termen de solutionare pentru completarea cererii in acest sens.

Termenul de solutionare si de eliberare a inscrisurilor care atesta inregistrarea se prelungeste corespunzator cu perioada acordata de judecatorul-delegat sau, dupa caz, de directorul ORCT, pentru ca solicitantul sa depuna actele sau sa indrepte neregularitatile constatate si mentionate de judecatorul-delegat in incheierea de sedinta sau, dupa caz, de directorul ORCT in rezolutia de sedinta, prin care s-a dispus amanarea solutionarii cererii si acordarea termenului.

Daca solicitantul nu remediaza neregularitatile constatate in dosar sau daca judecatorul-delegat apreciaza ca cererea solicitantului nu indeplineste conditiile prevazute de lege, acesta poate pronunta o incheiere de suspendare a solutionarii cererii sau, dupa caz, de respingere a cererii de inregistrare.

Dispozitiile anterioare se aplica in mod corespunzator si in situatiile in care competenta de solutionare revine directorului ORCT.

In situatiile prevazute la alin. (2) si (4), taxele privind operatiunile de registru, taxa de timbru judiciar achitate si timbrul judiciar nu se restituie.

Titularul dreptului de a formula cererea de inregistrare si/sau reprezentantul acestuia se poate prezenta la termenul de solutionare a cererii in vederea sustinerii acesteia sau poate solicita solutionarea cererii in lipsa.

Art. 23

Daca judecatorul-delegat amana solutionarea cererii, incheierea va fi redactata in sedinta, prin grija grefierului.

Motivele amanarii si noul termen vor fi comunicate:

a)solicitantului prezent - de indata, sub semnatura;

b)solicitantului absent - prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire a carei recipisa se depune la dosar, sau in orice modalitate prevazuta de Codul de procedura civila ori prin mijloace electronice, conform dispozitiei judecatorului-delegat.

In cazul in care au fost formulate cereri de interventie, ORCT ia masuri pentru indeplinirea procedurii de citare a intervenientilor, conform dispozitiei judecatorului-delegat, in conditiile Codului de procedura civila.

In vederea inregistrarii, atasarii la dosar si examinarii ei, cererea de interventie trebuie sa fie insotita de dovada platii taxelor legale si de timbrul judiciar de valoare corespunzatoare, in original.

Dispozitiile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator in situatiile in care competenta de solutionare revine directorului ORCT.

Art. 24

Inregistrarile in registrul comertului se fac in baza incheierii judecatorului-delegat, a rezolutiei directorului ORCT sau, dupa caz, a unei hotarari judecatoresti irevocabile, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.

Inregistrarile in registrul comertului se efectueaza, dupa caz:

a)in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului-delegat privind inmatricularile;

b)in termen de 24 de ore de la data emiterii incheierii judecatorului-delegat privind mentiunile, dispozitiile art. 22 alin. (3) aplicandu-se corespunzator;

c)in termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotararii judecatoresti definitive si/sau irevocabile referitoare la faptele si actele prevazute la art. 21 lit. e) si g) din LRC;

d)de indata, dar nu mai mult de 24 de ore de la data rezolutiei directorului ORCT.

Incheierile judecatorului-delegat referitoare la orice inregistrare in registrul comertului sunt executorii si sunt supuse numai recursului.

Rezolutiile directorului ORCT prin care au fost solutionate cererile de inregistrare sunt executorii si pot fi atacate cu plangere, in conditiile legii. Formularea plangerii nu suspenda executarea.

Incheierile judecatorului-delegat, rezolutiile directorului ORCT si hotararile judecatoresti definitive si/sau irevocabile, prin care se dispune o inregistrare in registrul comertului, se duc la indeplinire de catre personalul ORCT.

Art. 25

Dupa efectuarea in registrul comertului a inregistrarilor dispuse prin incheierea judecatorului-delegat, solicitantului sau imputernicitului acestuia i se elibereaza, dupa caz, urmatoarele:

a)certificatul de inregistrare, continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor, insotit de incheierea de inmatriculare a judecatorului-delegat, in cazul solicitarii inmatricularii;

b)certificatul de inscriere de mentiuni, insotit de incheierea judecatorului-delegat, in cazul solicitarii inscrierii mentiunilor privind modificarea actelor constitutive;

c)certificatul de inregistrare a sucursalei, insotit de incheierea judecatorului-delegat;

d)certificatul de mentionare de acte, insotit de incheierea judecatorului-delegat;

e)certificatul de indreptare eroare materiala, insotit, dupa caz, de incheierea judecatorului-delegat;

f)certificatul de radiere, insotit de incheierea judecatorului-delegat;

g)incheierea judecatorului-delegat, in cazurile in care s-a respins cererea de inregistrare formulata;

h)certificatele constatatoare care atesta inregistrarea declaratiilor pe propria raspundere cerute de lege privind autorizarea functionarii.

La solicitare, ORCT elibereaza copie certificata de pe cererea de inregistrare formulata de solicitant. In acest caz, ORCT percepe si tariful de multiplicare stabilit prin ordin al ministrului justitiei.

Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator, in cazul in care inregistrarile au fost dispuse prin rezolutia directorului ORCT.

Art. 26

Certificatul de inregistrare si, dupa caz, certificatul de inscriere de mentiuni se elibereaza in termen de 3 zile, respectiv de 5 zile, daca judecatorul-delegat nu dispune altfel. Termenele se calculeaza pe zile libere, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, incepand de la inregistrarea cererii.

In cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, certificatul de inregistrare si, dupa caz, certificatul de inscriere de mentiuni se elibereaza in termen de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

Inscrisurile care atesta efectuarea inregistrarilor in registrul comertului se elibereaza solicitantului sau imputernicitului sau, sub semnatura, dupa ce acesta prezinta la registratura ORCT dovada care i-a fost inmanata conform art. 21, precum si dovada de achitare a eventualelor diferente de taxe si tarife datorate. Daca solicitantul a optat pentru transmiterea prin posta sau in format electronic a inscrisurilor care atesta inregistrarea, expedierea acestora se va efectua dupa ce solicitantul face dovada achitarii taxelor datorate, precum si a achitarii cheltuielilor pentru respectiva modalitate de expediere.

Art. 27

Dupa efectuarea inregistrarilor in registrul comertului, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege, ORCT transmite, din oficiu, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, pe cheltuiala solicitantului, dupa caz, incheierea sau extrasul din incheierea judecatorului-delegat prin care se dispune autorizarea constituirii si inmatricularea, incheierea judecatorului-delegat prin care s-a dispus radierea inmatricularii din registrul comertului, incheierea judecatorului-delegat prin care s-a respins inregistrarea in registrul comertului ori actele pentru care legea prevede publicarea.

CAPITOLUL II: Inmatricularea

SECTIUNEA I: Operatiuni prealabile inmatricularii

SUBSECTIUNEA 1: Verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea firmei

Art. 28

Firma constituie un element obligatoriu de identificare si individualizare a comerciantilor.

Firma este, dupa caz, numele de stare civila, respectiv denumirea sub care comerciantul isi desfasoara activitatea si care il deosebeste de orice alt comerciant inregistrat in registrul comertului.

Firma trebuie sa fie scrisa cu caractere latine, in primul rand in limba romana, si sa nu produca confuzie cu alte firme sau denumiri inregistrate anterior in registrul comertului.

Firma se inscrie in registrul comertului, in certificatul de inregistrare si in celelalte documente eliberate de registrul comertului cu litere majuscule si cu diacritice.

Art. 29

In vederea rezervarii, firma este supusa operatiunii de verificare a indeplinirii cumulative a conditiilor generale si speciale de legalitate, de disponibilitate si de distinctivitate fata de firmele inregistrate in registrul comertului sau rezervate in vederea inregistrarii.

O firma este disponibila, adica susceptibila de a fi apropriata de un comerciant, atunci cand nu apartine altui comerciant prin inregistrarea ei anterioara in registrul comertului.

O firma este distinctiva atunci cand consta intr-o denumire care nu este necesara, generica sau uzuala si atunci cand nu este identica sau similara cu alte firme inregistrate anterior in registrul comertului. Distinctivitatea firmei se apreciaza atat din punctul de vedere al grafiei, cat si al topicii cuvintelor care formeaza denumirea.

Nu reprezinta elemente de distinctivitate:

a)articularea cuvintelor;

b)inversarea ordinii cuvintelor care au intrat in componenta unei firme inregistrate sau rezervate;

c)dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat in componenta unei firme inregistrate sau rezervate;

d)adaugarea sau eliminarea adverbelor, prepozitiilor, conjunctiilor, numerelor, semnelor de punctuatie si a altor particularitati similare, avand o semnificatie vaga, precum si a abrevierilor care nu sunt de natura sa schimbe intelesul denumirii;

e)utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;

f)folosirea unor prescurtari ale cuvintelor care intra in componenta unei firme inregistrate sau rezervate;

g)utilizarea simbolurilor echivalente literelor si cuvintelor, de exemplu, @, #, n, % etc.;

h)utilizarea/neutilizarea diacriticelor;

i)adaugarea, eliminarea sau inlocuirea unei parti din denumirea inregistrata sau rezervata, daca adaugarea, eliminarea sau inlocuirea nu schimba intelesul firmei sau utilizarea cuvintelor 'grup','holding', 'company', 'trust', 'corn', 'trans' ori altele asemenea;

j)adaugarea cuvantului 'Romania' indiferent de limba in care este redat.

Nu se poate deroga de la respectarea dispozitiilor alin. (1)-(4) prin acordul scris dat de comerciantul persoana fizica sau juridica inregistrat in registrul comertului pentru utilizarea unei denumiri identice cu o denumire deja utilizata.

Art. 30

Verificarea si rezervarea firmei se realizeaza la nivel national inainte de intocmirea actelor constitutive sau, in cazul schimbarii denumirii, a actelor modificatoare ale acestora.

Intre persoanele juridice participante la fuziune sau, dupa caz, la divizare, transmiterea firmei inregistrate este permisa fara sa existe obligativitatea verificarii disponibilitatii si/sau rezervarii ei, cand persoana juridica transmitatoare isi inceteaza existenta.

Firma se instraineaza numai impreuna cu fondul de comert.

Art. 31

Firma trebuie sa cuprinda toate elementele cerute de lege, conform specificitatii persoanei juridice respective.

Art. 32

Firma nu poate contine cuvintele 'stiintific', 'academie', 'academic', 'universitate', 'universitar', 'scoala', 'scolar' sau derivatele acestora.

Art. 33

Firma care contine cuvintele 'national', 'roman', 'institut' sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale ori locale poate fi utilizata numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului, respectiv al prefectului.

Art. 34

Firma unui comerciant persoana fizica autorizata, respectiv a unei intreprinderi individuale se compune din numele si, dupa caz, prenumele comerciantului scrise in intregime sau din nume si initialele prenumelui/prenumelor acestuia, urmate de sintagma 'persoana fizica autorizata' sau PFA, respectiv 'intreprindere individuala', scrisa in intregime.

In cazul in care exista identitate de nume si prenume cu o alta persoana fizica autorizata sau cu numele utilizat de o intreprindere individuala inregistrata in registrul comertului ori rezervata in vederea inregistrarii, firma va fi completata cu initialele prenumelui tatalui sau al mamei sau cu prenumele intreg al acestora, iar daca si dupa completare se pastreaza identitatea, se va adauga o alta mentiune care sa identifice mai precis persoana sau felul comertului sau.

Art. 35

Firma unei intreprinderi familiale trebuie sa cuprinda numele membrului de familie din a carui initiativa se infiinteaza asociatia familiala, la care se va adauga mentiunea 'intreprindere familiala', scrisa in intregime.

In caz de identitate de nume si prenume cu un alt comerciant persoana fizica sau cu firma unei alte intreprinderi familiale inregistrata in registrul comertului sau rezervata in vederea inregistrarii, se aplica corespunzator dispozitiile art. 34 alin. (2).

Art. 36

Firma unei societati in nume colectiv se compune din numele, firma sau denumirea a cel putin unuia dintre asociati, cu mentiunea 'societate in nume colectiv', scrisa in intregime.

Art. 37

Firma unei societati in comandita simpla se compune din numele, firma sau denumirea a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea 'societate in comandita', scrisa in intregime.

Art. 38

Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire cu semnificatie proprie si este urmata, dupa caz, de mentiunea 'societate pe actiuni', scrisa in intregime sau 'S.A.', ori 'societate in comandita pe actiuni', scrisa in intregime.

Art. 39

Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire cu semnificatie proprie, la care se poate adauga numele unuia sau ale mai multor asociati si este urmata de mentiunea 'societate cu raspundere limitata', scrisa in intregime sau 'S.R.L.'

Art. 40

Firma unei societati europene se compune dintr-o denumire proprie care va fi precedata sau urmata de abrevierea 'S.E.', conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.

Art. 41

Firma regiei autonome, societatii nationale sau companiei nationale este cea stabilita prin actul normativ de infiintare a acestora.

Art. 42

Firma institutului national de cercetare-dezvoltare este cea stabilita prin actul de infiintare a acestuia.

Art. 43

Firma societatii cooperative se compune dintr-o denumire proprie si este insotita de sintagma 'societate cooperativa'.

Art. 44

Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, insotita de sintagma 'cooperativa de credit' sau 'banca cooperatista', cu indicarea denumirii localitatii in care are sediul social.

Sintagma aleasa este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiasi retele cooperatiste.

Art. 45

Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie mentionata la art. 44, insotita de sintagma 'casa centrala' sau 'banca centrala cooperatista'.

Art. 46Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, insotita de sintagma 'cooperativa agricola'.

Art. 47

Firma unei societati cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedata sau urmata de mentiunea 'societate cooperativa europeana' sau de initialele 'S.C.E.', iar cand membrii societatii cooperative europene au raspundere limitata, si de sintagma 'cu raspundere limitata'.

Art. 48

Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedata sau urmata de sintagma 'grup de interes economic' sau de initialele 'G.I.E.'

Art. 49

Firma grupului european de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedata sau urmata de sintagma 'grup european de interes economic' sau de initialele 'G.E.I.E.'

Art. 50

Firma filialei unei persoane juridice urmeaza regulile prevazute pentru forma juridica in care s-a constituit respectiva persoana, la care se poate adauga cuvantul 'filiala', potrivit optiunii acestei persoane juridice inregistrate.

Art. 51

Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a infiintat-o, denumirea localitatii unde se afla sediul social al acesteia, urmata de cuvantul 'sucursala' si de denumirea localitatii in care are sediul sucursala.

In cazul infiintarii de catre aceeasi persoana juridica a mai multor sucursale in aceeasi localitate, se poate adauga mentiunilor de la alin. (1) un indicativ de natura sa le deosebeasca intre ele.

Art. 52

Firma sucursalei din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate se formeaza potrivit dispozitiilor art. 51 alin. (1).

In situatia in care, prin exceptie, denumirea sucursalei este diferita de cea a persoanei juridice din strainatate, denumirea sucursalei va fi urmata de indicarea firmei si persoanei juridice respective, precum si de cuvantul 'sucursala'.

Art. 53

Dobanditorul unui fond de comert poate sa continue activitatea sub firma anterioara numai cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai si cu obligatia de mentionare in cuprinsul firmei a calitatii de succesor.

Pastrarea firmei anterioare este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune. Daca in cuprinsul firmei se include si numele unei persoane fizice, este necesar acordul expres al acesteia sau, dupa caz, al succesorilor sai.

Art. 54

Pentru o perioada de 2 ani de la data radierii unei firme din registrul comertului, aceasta este indisponibila. Prin exceptie, firma respectiva este disponibila pentru persoana juridica ce si-a schimbat denumirea, revenind la denumirea anterioara pe care si-a rezervat-o in acest sens.

Documentul care atesta rezervarea firmei persoanei juridice care si-a schimbat denumirea si, in cel mult 2 ani de la radierea firmei, revine la denumirea anterioara va include mentiunea: 'Persoana juridica ce solicita rezervarea a avut drept de folosinta exclusiva asupra firmei in perioada ..'.

Art. 55

Verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea firmei se face la solicitarea persoanei interesate, in baza completarii cererii-tip, cu mentionarea a 3 denumiri diferite, in ordinea preferintei, la care se anexeaza dovada privind plata taxelor legale si, dupa caz, urmatoarele:

a)dovada acordului expres al titularului precedent sau al succesorilor acestuia, dupa caz, privind continuarea activitatii sub firma anterioara de catre dobanditorul fondului de comert, cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 53 alin. (2), in original;

b)dovada consimtamantului persoanei straine de societatea in nume colectiv sau de societatea in comandita simpla al carei nume figureaza in firma, in forma autentica, in original sau in copie legalizata;

c)procura speciala si autentica a persoanei mandatate sa depuna cererea in numele solicitantului, imputernicirea avocatiala ori delegatia consilierului juridic, in original.

Art. 56

Rezervarea firmei se inregistreaza in catalogul firmelor numai in situatia in care sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezentele norme metodologice.

Solicitantului i se elibereaza, sub semnatura, dovada privind verificarea disponibilitatii si rezervarea firmei, semnata de directorul ORCT sau de persoana imputernicita de acesta. Dovada eliberata este valabila pentru o perioada de 3 luni de la data rezervarii si poate fi prelungita succesiv, la cererea formulata de solicitant inainte de expirarea acesteia, cu achitarea taxelor si tarifelor corespunzatoare.

Art. 57

Dispozitiile prezentei subsectiuni se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actelor constitutive prin care se modifica si firma.

Rezervarea firmei, efectuata de ORCT prin personalul sau, are caracter administrativ si prealabil, asupra legalitatii formale a firmei urmand a se pronunta judecatorul-delegat si, dupa caz, directorul ORCT, cu ocazia solutionarii cererii de inregistrare in registrul comertului.

SUBSECTIUNEA 2: Verificarea disponibilitatii si/sau rezervarea emblemei

Art. 58

Emblema este un element complementar si facultativ pentru identificarea si individualizarea comerciantului, deosebind un comert de alt comert de acelasi fel.

Emblema poate fi:

- reprezentata prin cuvinte - cand consta intr-o denumire;

- reprezentata figurativ - cand consta intr-o reprezentare grafica;

- complexa - cand este alcatuita din combinarea cuvintelor cu elemente figurative.

Emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in registrul comertului.

Art. 59

Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama, pe afise, in publicatii, pe prospecte, pe facturi, pe note de comanda, pe corespondenta comerciala si in orice alt mod numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului.

Daca emblema cuprinde o denumire, va fi scrisa cu litere avand marimea cel putin dubla fata de cea a literelor cu care este scrisa firma.

Art. 60

Instrainarea emblemei se face si separat de fondul de comert.

Transmiterea emblemei inregistrate sau rezervate este permisa intre persoanele juridice participante la fuziune sau la divizare, fara sa existe obligativitatea verificarii disponibilitatii ori rezervarii acesteia.

Art. 61

In vederea rezervarii, emblema va fi supusa verificarii.

Verificarea este operatiunea prin care se determina daca elementele componente ale emblemei sunt distinctive fata de emblemele inregistrate sau rezervate in vederea inregistrarii in registrul comertului, pe teritoriul judetului unde se afla sau se va afla sediul social al firmei.

Conditiile de validitate stabilite la art. 29 se aplica in mod corespunzator emblemei.

Art. 62

Nu constituie elemente de distinctivitate:

a)utilizarea unor culori diferite, daca elementele grafice sunt identice sau asemanatoare;

b)folosirea unui chenar de forma diferita fata de a celui utilizat de alta emblema similara inregistrata in registrul comertului sau rezervata in vederea inregistrarii;

c)adaugarea sau eliminarea unor elemente, daca nu sunt de natura sa conduca la diferentierea certa a emblemelor supuse comparatiei;

d)folosirea unor prescurtari ale cuvintelor care intra in componenta unei embleme inregistrate sau rezervate, in cazul in care componenta grafica ramane neschimbata.

Nu se poate deroga de la respectarea dispozitiilor alin. (1) nici prin acordul scris dat de comerciantul persoana fizica sau persoana juridica avand emblema inregistrata in registrul comertului, pentru utilizarea unei embleme identice de catre un tert.

Nu pot fi inregistrate ca embleme, fara autorizarea organelor competente, denumiri si reprezentari figurative care cuprind reproduceri sau imitatii de steme, drapele, embleme de stat, sigilii oficiale, blazoane ori altele asemenea.

Art. 63

Evidenta emblemelor este tinuta de ORCT in catalogul acestora, conform distinctiilor prevazute la art. 58 alin. (2).

Art. 64

Verificarea distinctivitatii si disponibilitatii emblemei se efectueaza la solicitarea comerciantului, pe baza de cerere in care va face o scurta descriere a elementelor acesteia (continut, elemente grafice, forma, culoare etc.) si la care anexeaza macheta emblemei in 3 exemplare destinate aplicarii pe dovada eliberata deponentului si pe cererea de rezervare, respectiv arhivarii in catalogul emblemelor.

Pentru operatiunile de verificare a disponibilitatii emblemei, solicitantul este obligat la plata taxelor legale.

Art. 65

Comerciantului i se elibereaza, sub semnatura, dovada privind disponibilitatea si rezervarea emblemei, semnata de directorul ORCT sau de persoana imputernicita de acesta.

Dovada eliberata este valabila pentru o perioada de 3 luni de la data rezervarii si poate fi prelungita succesiv, la cererea solicitantului, formulata inainte de expirarea duratei, cu plata taxelor si tarifelor corespunzatoare.

ORCT refuza rezervarea unei embleme care, fara a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte embleme inregistrate sau rezervate in vederea inregistrarii.

Art. 66

La cererea de inregistrare a emblemei se ataseaza 3 exemplare ale acesteia, destinate aplicarii pe cele doua exemplare ale incheierii judecatorului-delegat (acela care se comunica solicitantului si acela care se depune in dosarul comerciantului), respectiv arhivarii in catalogul emblemelor.

Art. 67

Dispozitiile prezentei subsectiuni se aplica in mod corespunzator in cazul modificarii actelor constitutive prin care se modifica si emblema.

Dispozitiile art. 57 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA 2: Reguli generale privind inmatricularea

Art. 68

Comerciantii persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si familiale, comerciantii persoane juridice, inainte de inceperea comertului, precum si alte persoane juridice prevazute in mod expres de lege, inainte de inceperea activitatii, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului.

Persoanele prevazute la alin. (1), personal, prin reprezentant, prin corespondenta sau prin mijloace electronice, cer inmatricularea la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in raza caruia isi stabilesc sediul social, sediul profesional sau, dupa caz, locul desfasurarii activitatii.

Art. 69

La cererea de inregistrare a persoanelor juridice supuse obligatiei de inmatriculare in registrul comertului se ataseaza urmatoarele:

a)dovada rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei si, daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut la art. 39 din LRC, in original;

b)documentul care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundare, precum: extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vanzare-cumparare, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul, hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, proces-verbal de receptie a constructiei, act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite; contract de schimb, contract de inchiriere (inregistrat la administratia finantelor publice, pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice; neinregistrat la administratia finantelor publice, pentru cel incheiat intre persoane juridice), contract de subinchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol in termen de valabilitate sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciara si certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun in original, celelalte documente urmand a fi depuse in copie certificata de parte sau in copie legalizata. In cazul in care imobilul este detinut in coproprietate, se vor prezenta, dupa caz, si acordul coproprietarilor, acordul asociatiei de proprietari, acordul vecinilor direct afectati cu privire la schimbarea destinatiei de locuinta a spatiului respectiv, in original;

c)declaratiile pe propria raspundere date de catre fondatori si de catre administratori/membrii consiliului de administratie, respectiv membrii consiliului de supraveghere si, daca este cazul, de directori si membrii directoratului, cenzori sau auditori financiari ori de reprezentantii acestora, daca sunt persoane juridice, numiti prin actul constitutiv, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru aceste calitati, date in forma autentica, in forma certificata de avocat, de consilierul juridic in cazurile prevazute de lege sau de personalul desemnat al ORCT conform legii, in original;

d)informatiile din cazierul fiscal al asociatilor, actionarilor, administratorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, reprezentantilor persoane fizice ai asociatilor sau actionarilor persoane juridice, in original;

e)declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, in original, semnata de asociati sau de reprezentantii legali ai societatii;

f)dovada mandatului in forma autentica pentru indeplinirea formalitatilor de registru, in situatiile in care se prezinta alte persoane decat asociatul/administratorul, imputernicirea avocatiala, delegatia consilierului juridic, dupa caz, in original;

g)pentru fondatorul persoana juridica - actul de inmatriculare, in copie certificata de parte, hotararea organului statutar privind participarea la constituirea persoanei juridice si mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica, in original;

h)actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor persoane fizice, dupa caz, in copie certificata de parte;

i)declaratia in vederea inregistrarii fiscale, semnata de reprezentantii legali, in original, precum si anexa privind investitia straina, daca este cazul;

j)dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege, in copie certificata de parte;

k)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Pentru precizarea obiectului de activitate, a domeniului si activitatii principale se va folosi indicativul din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica, Obiectul de activitate se identifica prin grupe CAEN de 3 cifre pentru domeniu si prin clase CAEN de 4 cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si a activitatii principale se va face printr-o grupa de 3 cifre si printr-o clasa de 4 cifre apartinand grupei respective. Activitatea principala va fi redata prin clasa CAEN si denumirea acesteia conform nomenclatorului si, dupa caz, va fi sintetizata in maximum 200 de caractere, inclusiv spatiile, fara prescurtari, conform vointei solicitantului, in conformitate cu actul constitutiv.

Persoanele fizice si juridice care nu sunt inregistrate fiscal in Romania vor depune declaratia pe propria raspundere, in forma autentica, a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

Art. 70

Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii prin care judecatorul-delegat a dispus in acest sens si, de indata, dar nu mai mult de 24 de ore de la data rezolutiei directorului ORCT.

Dupa efectuarea inmatricularii in registrul comertului, solicitantului i se elibereaza, dupa caz, inscrisurile prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a), c) si h).

Art. 71

Certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, este documentul care atesta ca persoana supusa obligatiei de inregistrare a fost inregistrata in registrul comertului si a fost luata in evidenta organului fiscal.

Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 4 se face prin intermediul ORCT, care comunica pe cale electronica, Ministerului Economiei si Finantelor datele din cererea de inregistrare, admisa prin incheiere de catre judecatorul-delegat sau prin rezolutie de catre directorul ORCT, pentru atribuirea codului unic de inregistrare.

Modificarea datelor cuprinse in certificatul de inregistrare se comunica pe cale electronica Ministerului Economiei si Finantelor, pentru actualizarea registrului contribuabililor.

Codul unic de inregistrare este utilizat, potrivit legii, de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice, asociatiile familiale si persoanele juridice prevazute la art. 4, precum si de acestea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile si institutiile publice, pe toata durata functionarii lor.

Societatile comerciale, societatile nationale, companiile nationale, regiile autonome, grupurile de interes, societatile cooperatiste, cooperativele agricole, cooperativele de credit si casele centrale ale cooperativelor de credit dobandesc personalitate juridica la data inmatricularii in registrul comertului.

SECTIUNEA 3: Reguli specifice privind inmatricularea

SUBSECTIUNEA 1: Inmatricularea persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si familiale

Art. 72

Inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, a intreprinderilor individuale si familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului ORCT

Cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii va fi depusa la ORCT in a carui raza teritoriala persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau familiala isi declara sediul profesional si va avea atasate urmatoarele inscrisuri:

a)copia certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul a actului de identitate;

b)documentul care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional si a punctelor de lucru, daca este cazul, precum: extras de carte funciara, in original, in termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vanzare-cumparare, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul, hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, proces-verbal de receptie a constructiei, act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite; contract de schimb, contract de inchiriere (inregistrat la administratia finantelor publice, pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice), contract de subinchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol, in original, in termen de valabilitate, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciara, certificatul de rol fiscal/rol agricol si declaratia de luare in spatiu se depun in original, celelalte documente urmand a fi depuse in copie certificata de parte sau in copie legalizata. In cazul in care imobilul este detinut in coproprietate, se vor prezenta, dupa caz, si acordul coproprietarilor, acordul asociatiei de proprietari, acordul vecinilor direct afectati cu privire la schimbarea destinatiei de locuinta a spatiului respectiv, in original;

c)declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, in original;

d)copii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale;

e)copii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul;

f)informatiile din cazierul fiscal, in original;

g)specimenul de semnatura, certificat in conditiile legii de catre directorul ORCT sau de catre inlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public, in original;

h)dovada rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei, in original;

i)daca este cazul, cererea de reprezentare de catre birourile de asistenta si reprezentare din cadrul primariilor, in copie certificata de acestea;

j)alte acte prevazute de lege;

k)dovada achitarii taxelor legale, in original.

Pentru intreprinderea familiala se va depune si acordul de constituire care va cuprinde toate elementele prevazute de lege, in original, precum si procura speciala de reprezentare, in copie certificata de parte.

Daca odata cu cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii se declara si patrimoniu de afectatiune, vor fi depuse declaratia data anume in acest sens si documentele care sa ateste efectuarea varsamintelor sau calitatea de proprietar, dupa caz, in copii certificate de parte privind conformitatea cu originalul. In cazul intreprinderii familiale, patrimoniul de afectatiune este declarat prin acordul de constituire.

Sediul profesional, punctele de lucru si obiectul de activitate, cu indicarea celui principal si a celor secundare, se declara in cererea de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii. Dispozitiile art. 69 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Daca inscrisurile depuse in sustinerea cererii sunt incomplete ori nu corespund cerintelor formale pentru a se putea efectua inmatricularea sau nu sunt achitate taxele corespunzatoare, directorul ORCT va dispune prin rezolutie motivata acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru remedierea sau completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, daca este prezent, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In toate cazurile se vor indica documentele care urmeaza sa fie remediate sau depuse pana la termenul acordat. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit. Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare se prelungeste pana la remedierea sau completarea inscrisurilor depuse.

Daca solicitantul renunta in scris la termen, cererea se ataseaza la cerere in original. In acest caz, directorul ORCT va dispune prin rezolutie motivata respingerea cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii pentru persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala solicitanta, precum si a inregistrarii declaratiei-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii.

SUBSECTIUNEA 2: Inmatricularea societatilor comerciale

Art. 73

Cererea de inmatriculare a unei societati comerciale va avea atasate, pe langa actele prevazute la art. 69 alin. (1), urmatoarele:

a)actul constitutiv, incheiat in una dintre urmatoarele forme, la alegerea partilor: in forma unui inscris sub semnatura privata; in forma unui inscris sub semnatura privata atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a continutului si a datei actului; in forma unui inscris sub semnatura privata certificat de ORCT, la cererea partii; in forma autentica, in cazurile prevazute de lege. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie cand:

- printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

- se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

- societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica;

b)dovada depunerii aporturilor in numerar si/sau dovada titlurilor asupra bunurilor aportate in natura. Pentru aporturile in creante, in cazul societatilor in nume colectiv, societatilor in comandita simpla si al societatilor pe actiuni constituite prin subscriptie simultana, titlurile de creanta se prezinta in copii certificate de parte;

c)dovada evaluarii bunurilor aportate in natura sau, dupa caz, raportul de expertiza privind evaluarea acestora, in cazul societatilor pe actiuni si al societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, in original;

d)specimenul de semnatura al administratorilor, membrilor directoratului, precum si al altor persoane cu puteri de reprezentare a societatii, in original, in una dintre formele prevazute de lege (certificat de judecatorul-delegat, de directorul ORCT sau de inlocuitorul acestuia ori legalizat de notarul public);

e)dovada verificarii calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata sau dovada verificarii privind indeplinirea conditiei ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic sa nu fie asociat unic in alta societate cu raspundere limitata, dupa caz, in original, la constituirea societatilor comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic, eliberata de ORCT;

f)actele constatatoare ale operatiunilor incheiate de fondatori in contul societatii pe actiuni constituite prin subscriptie publica, aprobate de adunarea constitutiva, daca nu au fost prevazute in actul constitutiv, in copie certificata de parte;

g)dovada privind acceptarea expresa a mandatului de administrator/membru al directoratului ori a insarcinarii de cenzor/auditor de catre persoanele care au fost numite prin actul constitutiv, in original;

h)copia actului de inregistrare a fondatorilor persoane juridice, in copie certificata de parte, si hotararea organului statutar al acestora privind participarea la constituirea societatii respective, precum si mandatul persoanei care a semnat actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica, in original; in cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente, aceste acte vor fi depuse si in copii traduse. Traducerea textului va fi efectuata de o persoana autorizata si va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

i)certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale, emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate, in original si in copie tradusa. Traducerea textului va fi efectuata de o persoana autorizata si va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

j)dovezi privind indeplinirea conditiilor prevazute prin legi speciale, corespunzator domeniului de activitate, in original sau in copie certificata.

Cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica, la ORCT se depun si prospectul de emisiune semnat de subscriitori, prospect care in prealabil a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, procesul-verbal al adunarii constitutive si dovada imputernicirii persoanei abilitate cu infiintarea societatii.

In actul constitutiv al unei societati comerciale cu participare straina la capitalul social, sumele subscrise si/sau varsate de persoane nerezidente in valuta liber convertibila se exprima si in lei, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data actului constitutiv, si vor fi inserate in cuprinsul anexei la cererea de inregistrare, privind investitia straina.

Art. 74

La cererea de inmatriculare a unei societati comerciale constituite prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sau locale, a unei societati comerciale rezultate prin reorganizarea regiilor autonome ori a companiilor nationale, in conformitate cu legislatia in vigoare, se ataseaza, pe langa inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. c)-f), h), i) si k) si la art. 73 alin. (1) lit. d) si g), urmatoarele:

- statutul societatii;

- dovezile privind numirea reprezentantilor statului sau ai unitatilor administrativ-teritoriale in adunarea generala a asociatilor si a membrilor organului executiv.

SUBSECTIUNEA 3: Inmatricularea societatilor europene

Art. 75

La cererea de inmatriculare a unei societati europene care ia fiinta, stabilindu-si sediul in Romania, se ataseaza actele prevazute la art. 69 alin. (1), art. 73 alin. (1) lit. a)-d) si f)-j), precum si urmatoarele inscrisuri:

a)certificate eliberate de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pe teritoriul carora isi au sediile entitatile juridice implicate in constituire, in original si in copii traduse, din care sa rezulte ca acestea functioneaza, au sediul si administratia centrala pe teritoriul Uniunii Europene, traducerea textului va fi efectuata de o persoana autorizata si va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

b)dovezi privind indeplinirea conditiilor specifice prevazute de art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, in original sau in copie certificata de parte, respectiv acordul privind modalitatile de participare si implicare a lucratorilor la activitatea societatii sau dovada ca s-au purtat negocieri fara a se ajunge la un acord;

c)dovada subscrierii si varsarii capitalului social minim prevazut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001;

d)declaratiile pe propria raspundere ale reprezentantilor entitatilor juridice implicate in constituire, din care sa rezulte ca acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolventa (reorganizare judiciara, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar, in original;

e)dovada achitarii sumelor reprezentand cheltuielile pentru efectuarea publicitatii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in original.

Art. 76

La cererea de inmatriculare a unei societati europene care isi transfera sediul din alt stat membru al Uniunii Europene in Romania se ataseaza:

a)actul constitutiv, in forma actualizata;

b)proiectul de transfer al sediului, in original sau in copie certificata;

c)dovada efectuarii publicitatii proiectului de transfer, conform legii aplicabile in statul membru unde societatea este inmatriculata;

d)hotararea adunarii generale privind aprobarea transferului sediului, in original sau in copie certificata;

e)certificatul eliberat de autoritatea competenta a statului unde este inmatriculata societatea, care atesta indeplinirea tuturor formalitatilor pentru transferul sediului;

f)documentul care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundare, conform art. 69 alin. (1) lit. b);

g)declaratia pe propria raspundere a reprezentantului societatii europene, din care sa rezulte ca aceasta nu este supusa, in statul de inmatriculare anterioara, unei proceduri de lichidare, insolventa (reorganizare judiciara, faliment) sau unei alte proceduri cu efect similar, in original;

h)declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, in original, semnata de asociati sau de reprezentantii legali ai societatii;

i)declaratia in vederea inregistrarii fiscale, semnata de reprezentantii legali, in original;

j)inscrisurile necesare inregistrarii altor modificari ale actului constitutiv, daca astfel de modificari s-au efectuat odata cu transferul sediului;

k)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 77

La cererea de inmatriculare a unei societati europene care se constituie prin fuziune, urmand sa isi stabileasca sediul in Romania, pe langa inscrisurile prevazute la art. 75 se ataseaza:

a)proiectul de fuziune intocmit de fiecare societate care urmeaza sa fuzioneze, in copii certificate de parte;

b)inscrisurile care atesta faptul ca organele competente ale fiecarei societati care urmeaza sa fuzioneze au aprobat fuziunea, in original sau in copii certificate;

c)dovezile privind publicitatea fuziunii, efectuata conform legilor aplicabile statutelor societatilor care urmeaza sa fuzioneze;

d)certificatele emise de autoritatile competente, care sa ateste in mod concludent, pentru fiecare societate care fuzioneaza, incheierea actelor si formalitatilor premergatoare fuziunii, in original si traduse. Traducerea va fi efectuata de o persoana autorizata si va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public.

Art. 78

La cererea de inmatriculare a unei societati europene holding care isi stabileste sediul in Romania, alaturi de inscrisurile prevazute la art. 75, se ataseaza:

a)proiectul de constituire a societatii europene holding, in original;

b)inscrisurile care atesta faptul ca organele competente ale fiecarei societati care promoveaza actiunea au aprobat proiectul prevazut la lit. a), in copii certificate de parte;

c)dovezile privind aportarea de catre asociatii societatilor participante, in termenul legal, a procentului minim de actiuni sau parti sociale stabilit in proiect, in copii certificate de parte, si dovezile privind realizarea schimbului de actiuni sau parti sociale, dupa caz, cu actiuni ale societatii holding;

d)dovezile care atesta efectuarea publicitatii privind indeplinirea conditiilor de constituire a holdingului de catre fiecare societate participanta, conform legii sale nationale;

e)certificatele eliberate de autoritatile competente pe teritoriul carora isi au sediul societatile implicate in constituirea societatii europene holding, din care sa reiasa ca cel putin doua dintre societatile promotoare sunt reglementate de dreptul unor state membre ale Uniunii Europene diferite sau ca detin de cel putin 2 ani o filiala reglementata de dreptul altui stat membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru, in original si in traducere efectuata de o persoana autorizata, care va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public.

Art. 79

La cererea de inmatriculare a unei societati europene filiale care isi stabileste sediul in Romania, pe langa documentele prevazute la art. 75, se ataseaza si dovezi din care sa reiasa ca cel putin doua dintre entitatile juridice care subscriu actiunile societatii europene filiale sunt reglementate de dreptul unor state membre diferite sau ca detin de cel putin 2 ani o filiala reglementata de legislatia altui stat membru ori o sucursala situata pe teritoriul altui stat membru.

Art. 80

Pe baza comunicarii ORCT, ONRC va transmite Oficiului pentru Publicatii Oficiale al Comunitatilor Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunt privind inmatricularea unei societati europene in vederea publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anuntul va fi transmis in termen de o luna de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a inmatricularii societatii europene in registrul comertului si va cuprinde: denumirea, numarul, data si locul inmatricularii, sediul social si domeniul de activitate ale societatii europene, precum si data si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a efectuat publicarea.

SUBSECTIUNEA 4: Inmatricularea regiilor autonome, a societatilor nationale si a companiilor nationale

Art. 81

La cererea de inmatriculare a unei regii autonome se ataseaza urmatoarele:

a)regulamentul de organizare si functionare a regiei autonome, in copie certificata de parte;

b)extrasul din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in care s-a publicat actul normativ privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a regiei autonome de interes national, respectiv hotararea autoritatii administratiei publice locale pentru infiintarea regiei autonome de interes local, in copie certificata de parte;

c)actul de numire a persoanelor imputernicite sa reprezinte regia autonoma, daca acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare si functionare, din care sa rezulte limitele puterilor conferite acestora, in copie certificata de parte;

d)actele de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte regia autonoma, in copie certificata de parte;

e)specimenul de semnatura al persoanelor prevazute la lit. c);

f)declaratia in vederea inregistrarii fiscale, semnata de reprezentantii legali;

g)declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii;

h)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Dispozitiile art. 69 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 82

La cererea de inmatriculare a unei societati nationale sau a unei companii nationale se ataseaza urmatoarele:

a)extrasul din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in care s-a publicat actul normativ prin care s-au autorizat infiintarea si functionarea societatii sau companiei nationale;

b)actul de numire a persoanelor imputernicite sa reprezinte statul sau autoritatea publica locala ori judeteana in adunarea generala, daca acestea nu au fost numite prin statut sau actul constitutiv, in copie certificata de parte;

c)actul de numire a administratorilor/directorilor si a cenzorilor/auditorilor financiari, dupa caz, daca acestia nu au fost numiti prin statut sau actul constitutiv, in copie certificata de parte;

d)actele de identitate ale administratorilor/directorilor/ cenzorilor/auditorilor financiari, in copie certificata de parte;

e)declaratia in vederea inregistrarii fiscale, semnata de reprezentantii legali;

f)declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii;

g)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

SUBSECTIUNEA 5: Inmatricularea societatilor cooperative

Art. 83

La cererea de inmatriculare a unei societati cooperative se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1), precum si urmatoarele:

a)actul constitutiv al societatii cooperative, in original, semnat de toti membrii fondatori, incheiat in forma autentica, daca la capitalul social s-a subscris ca aport in natura un teren;

b)dovezile privind aporturile subscrise si/sau varsate de catre membrii cooperatori la capitalul social, in copie certificata de parte;

c)certificatul eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei de catre administratori, in original sau in copie certificata.

SUBSECTIUNEA 6: Inmatricularea cooperativelor de credit si a caselor centrale ale acestora

Art. 84

La cererea de inmatriculare a unei cooperative de credit se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. a)-f) si h)-k) si la art. 73 alin. (1) lit. a), b), d), g) si j).

Art. 85

La cererea de inmatriculare a unei case centrale a cooperativelor de credit se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) si la art. 73 alin. (1) lit. a), b), d), g), h) si j), dovada deciziei de asociere, in original, si/sau actele constitutive ale cooperativelor de credit implicate, in copii certificate.

SUBSECTIUNEA 7: Inmatricularea cooperativelor agricole

Art. 86

La cererea de inmatriculare a unei cooperative agricole se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1), precum si urmatoarele:

a)actul constitutiv al cooperativei agricole incheiat in forma autentica, in original;

b)statutul cooperativei agricole semnat de membrii fondatori, in original;

c)dovezile privind efectuarea varsamintelor corespunzatoare numarului minim de parti sociale subscrise, in copii certificate de parte. In cazul aporturilor in natura, se depun inscrisurile privind dovada proprietatii asupra bunurilor aportate, in copii certificate de parte.

SUBSECTIUNEA 8: Inmatricularea societatilor cooperative europene

Art. 87

La cererea de inmatriculare a unei societati cooperative europene care ia fiinta si isi stabileste sediul in Romania, pe langa dovezile prevazute la art. 83 se ataseaza urmatoarele:

a)dovezi privind indeplinirea conditiilor specifice prevazute de art. 11 alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, in original sau in copie certificata de parte, respectiv acordul privind modalitatile de participare si implicare a lucratorilor la activitatea societatii sau dovada ca s-au purtat negocieri fara a se ajunge la un acord;

b)dovezi din care sa rezulte ca persoanele implicate in constituire sunt resortisante din cel putin doua state membre sau ca sunt reglementate de legislatia a cel putin doua state membre, in original sau in copie certificata de parte, cu traducere efectuata de o persoana autorizata si care va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public, daca este cazul;

c)declaratiile pe propria raspundere ale reprezentantilor entitatilor juridice implicate in constituire, din care sa rezulte ca acestea nu sunt supuse unei proceduri de lichidare, insolventa (reorganizare judiciara, faliment) sau altor proceduri cu efect similar, in original;

d)dovada achitarii sumelor reprezentand cheltuielile pentru efectuarea publicitatii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in original.

La cererea de inmatriculare a unei societati cooperative europene care isi transfera sediul din alt stat membru in Romania se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 76.

Art. 88

La cererea de inmatriculare a unei societati cooperative europene care se constituie prin fuziune, alaturi de inscrisurile prevazute la art. 87, se ataseaza urmatoarele:

a)certificatele emise de autoritatile competente, care atesta, pentru fiecare societate cooperativa care fuzioneaza, incheierea actelor si formalitatilor premergatoare fuziunii, in original si in traducere efectuata de o persoana autorizata, care va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

b)proiectul de fuziune aprobat de fiecare societate cooperativa care urmeaza sa fuzioneze, in copie tradusa si legalizata;

c)dovada publicarii proiectului de fuziune in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in copie certificata de parte;

d)inscrisurile care atesta faptul ca organele competente ale fiecareia dintre societatile cooperative care urmeaza sa fuzioneze au aprobat fuziunea, in original sau in copii certificate;

e)dovada efectuarii varsamintelor in cuantum de cel putin 25% din aportul subscris in numerar, respectiv dovada varsarii integrale a aportului in natura, la data subscrierii, daca este cazul.

Art. 89

Pe baza comunicarii ORCT, ONRC va transmite Oficiului pentru Publicatii Oficiale al Comunitatilor Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunt privind inmatricularea unei societati cooperative europene in vederea publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anuntul va fi transmis in termen de o luna de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a inmatricularii societatii cooperative europene in registrul comertului si va cuprinde: denumirea, numarul, data si locul inmatricularii, sediul social si domeniul de activitate ale societatii cooperative europene, precum si data si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a efectuat publicarea.

SUBSECTIUNEA 9: Inmatricularea grupurilor de interes economic

Art. 90

La cererea de inmatriculare a unui grup de interes economic, pe langa inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) si la art. 73 alin. (1) lit. d) si h) se ataseaza urmatoarele:

a)actul constitutiv al grupului, incheiat in forma autentica, in original;

b)daca este cazul, dovezile privind efectuarea varsamintelor corespunzatoare capitalului subscris in conditiile actului constitutiv, in copie certificata de parte;

c)daca este cazul, actele care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor aportate in natura, in copii certificate de parte, iar in cazul in care sunt aportate imobile, extrasul de carte funciara, in original;

d)daca este cazul, actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul grupului si aprobate de membri, in copii certificate de parte;

e)certificatul emis de cenzori, care atesta depunerea garantiei de catre administratori, in original sau in copie certificata, iar daca este cazul si traducerea textului, care va fi efectuata de o persoana autorizata si va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public.

SUBSECTIUNEA 10: Inmatricularea grupurilor europene de interes economic

Art. 91

La cererea de inmatriculare a unui grup european de interes economic care urmeaza sa isi stabileasca sediul in Romania se ataseaza, pe langa inscrisurile prevazute la art. 90, si dovada ca cei putin unul dintre membrii grupului provine din alt stat membru al Uniunii Europene, dispozitiile art. 89 fiind aplicabile in mod corespunzator.

SUBSECTIUNEA 11: Inmatricularea altor persoane juridice prevazute in mod expres de lege si inregistrarea sucursalelor

SUBSECTIUNEA 111: Inmatricularea institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

Art. 92

La cererea de inmatriculare a unui institut national de cercetare-dezvoltare, organizat ca institutie publica si care desfasoara si activitati economice, se ataseaza urmatoarele:

a)regulamentul de organizare si functionare a institutului national de cercetare-dezvoltare, in copie certificata de parte;

b)Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in care s-a publicat actul normativ privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a institutului national de cercetare-dezvoltare, in copie certificata de parte;

c)actul de numire a persoanelor imputernicite sa reprezinte institutul national de cercetare-dezvoltare, daca acestea nu au fost numite prin regulamentul de organizare si functionare, din care sa rezulte limitele puterilor conferite acestora, in copie certificata de parte;

d)actele de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte institutul national de cercetare-dezvoltare, in copii certificate de parte;

e)specimenul de semnatura al persoanelor prevazute la lit. c);

f)lista activitatilor economice pe care le desfasoara, intocmita cu respectarea dispozitiilor art. 69 alin. (2);

g)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

SUBSECTIUNEA 112: Inmatricularea filialelor

Art. 93

La cererea de inmatriculare a filialei unei societati comerciale, a unei societati nationale sau a unei companii nationale se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1)si la art. 73, potrivit formei juridice de organizare.

Art. 94

La cererea de inmatriculare a filialei unei societati europene care are sediul in Romania se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) si la art. 73 alin. (1) lit. a)-d) si f)-j) si alin. (3).

La cererea de inmatriculare a filialei unei societati europene care are sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene se ataseaza inscrisurile prevazute la alin. (1) si la art. 75 lit. d).

Art. 95

La cererea de inmatriculare a filialei unei societati cooperative, a unei cooperative agricole, a unei cooperative de credit, a unei case centrale a cooperativelor de credit sau a unei societati cooperative europene, pe langa actele prevazute la art. 69 alin. (1) se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 83, 84, 85, respectiv 87.

Art. 96

La cererea de inmatriculare a filialei unei societati cooperative europene se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) si la art. 83.

La cererea de inmatriculare a filialei unei societati cooperative europene care are sediul intr-un stat membru al Uniunii Europene se ataseaza inscrisurile prevazute la alin. (1), precum si actul prevazut la art. 87 alin. (1) lit. c).

Art. 97

La cererea de inmatriculare a filialei unui grup de interes economic sau a unui grup european de interes economic se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 90 si 91.

SUBSECTIUNEA 113: Inregistrarea sucursalelor infiintate de o persoana juridica romana

Art. 98

La cererea de inregistrare a sucursalei infiintate de o societate comerciala cu sediul in Romania se ataseaza:

a)hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau, dupa caz, decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala, care trebuie sa cuprinda sediul secundar, obiectul de activitate, datele de identificare a persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si limita mandatului acordat, in original;

b)actul constitutiv al societatii care infiinteaza sucursala, actualizat, in copie certificata;

c)certificatul de inregistrare al societatii care infiinteaza sucursala, in copie certificata de parte;

d)dovada privind sediul sucursalei, conform art. 69 alin. (1) lit. b);

e)dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege, in copie certificata de parte;

f)declaratiile date pe propria raspundere de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati, atestate de avocat, in forma autentica sau cu data certa, in original;

g)informatiile din cazierul fiscal pentru persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, in original;

h)specimenul de semnatura al persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala, in una dintre formele prevazute de lege, in original;

i)declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, in original;

j)imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale ori delegatia consilierului juridic, in original;

k)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 99

La cererea de inregistrare a sucursalei infiintate de o societate nationala sau de o companie nationala se ataseaza:

a)actul organului competent de infiintare a sucursalei, in original;

b)inscrisurile prevazute la art. 98 lit. c), d) si f)-k);

c)copia extrasului din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in care s-a publicat actul normativ prin care s-a autorizat constituirea societatii sau a companiei nationale.

Art. 100

La cererea de inregistrare a sucursalei infiintate de o regie autonoma se ataseaza:

a)actul organului competent sa infiinteze sucursala, potrivit regulamentului de organizare si functionare a regiei autonome, cu indicarea sediului secundar, a obiectului de activitate, a atributelor de identificare ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si a limitei mandatului acordat, in original;

b)inscrisurile prevazute la art. 98 lit. c), d) si f)-k);

c)copia extrasului din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in care s-a publicat actul normativ privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a regiei autonome de interes national, respectiv hotararea autoritatii administratiei publice locale sau judetene pentru infiintarea regiilor autonome de interes local ori judetean.

Art. 101

La cererea de inregistrare a sucursalei infiintate de un grup de interes economic se ataseaza inscrisurile prevazute la art. 98 lit. a)-d) si f)-k).

Art. 102

La cererea de inregistrare a sucursalei infiintate de o societate cooperativa se ataseaza:

a)hotararea adunarii generale extraordinare a societatii cooperative, care trebuie sa cuprinda sediul secundar, obiectul de activitate, atributele de identificare a persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si limita mandatului acordat, in original;

b)inscrisurile prevazute la art. 98 lit. b)-k).

Art. 103

La cererea de inregistrare a sucursalei infiintate de o casa centrala a cooperativelor de credit se ataseaza:

a)hotararea adunarii generale a casei centrale a cooperativelor de credit, care trebuie sa cuprinda sediul secundar, obiectul de activitate, atributele de identificare a persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si limita mandatului acordat, in original;

b)inscrisurile prevazute la art. 98 lit. b)-d) si f)-k);

c)autorizatia emisa de Banca Nationala a Romaniei pentru infiintarea sucursalei, in copie legalizata.

Art. 104

La cererea de inregistrare a sucursalei infiintate de o cooperativa agricola se ataseaza urmatoarele inscrisuri:

a)hotararea adunarii generale extraordinare a cooperativei agricole, care trebuie sa cuprinda sediul secundar, obiectul de activitate, atributele de identificare ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si limita mandatului acordat, in original;

b)inscrisurile prevazute la art. 98 lit. b)-d) si f)-k).

Art. 105

Daca sucursala se infiinteaza in acelasi judet in care isi are sediul persoana juridica care a infiintat-o, aceasta va fi inregistrata in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare independenta.

Daca sucursala se infiinteaza in alt judet decat acela in care isi are sediul persoana juridica care a infiintat-o, mentionarea inregistrarii sucursalei la ORCT de la sediul principal se face din oficiu, pe baza copiilor certificate de pe incheierea de inregistrare a sucursalei, certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare care atesta inregistrarea declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, comunicate pe cale electronica de catre ORCT la care s-a inregistrat sucursala.

Modificarile privind sediul sau denumirea sucursalei, obiectul de activitate al acesteia si persoana imputernicita se inregistreaza la ORCT de la sediul persoanei juridice care a infiintat sucursala, din oficiu, pe baza notificarii si a inscrisurilor doveditoare, transmise pe cale electronica de catre ORCT la care s-a inmatriculat sucursala.

SUBSECTIUNEA 114: Inregistrarea sucursalelor infiintate de o persoana juridica straina

Art. 106

La cererea de inregistrare a sucursalei unei societati comerciale straine sau a unui grup de interes economic, conform art. 24 din LRC, se ataseaza urmatoarele inscrisuri:

a)actul constitutiv al societatii comerciale straine care a infiintat-o, in copii traduse si legalizate;

b)hotararea organului statutar competent al persoanei juridice straine privind infiintarea sucursalei, cu indicarea sediului sucursalei, a obiectului de activitate, a datelor de identificare a persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si a limitelor mandatului acordat;

c)actul de imputernicire a reprezentantului sucursalei, daca acesta nu a fost numit prin hotararea mentionata la lit. b), in copie tradusa si legalizata;

d)dovezile privind sediul sucursalei, conform art. 69 alin. (1) lit. b);

e)declaratiile pe propria raspundere date de catre persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati, in original si, dupa caz, in copii traduse si legalizate, precum si specimenul de semnatura ai acestora;

f)copia actului de inregistrare al persoanei juridice care infiinteaza sucursala, in fotocopie certificata olograf de catre solicitant pentru conformitate cu originalul si traducerea textului efectuata de o persoana autorizata, care va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

g)informatii privind cazierul fiscal, pentru persoanele imputernicite sa reprezinte sucursala, sau declaratii autentice, conform art. 69 alin. (3), si, dupa caz, traducerea textului efectuata de o persoana autorizata, care va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

h)actele de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala, in copii certificate de parti;

i)ultima situatie financiara a societatii comerciale care infiinteaza sucursala, aprobata, verificata sau publicata potrivit legislatiei statului in care aceasta isi are sediul principal, in copie, si traducerea textului efectuata de o persoana autorizata, care va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

j)imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, in original;k)declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, in original;

l)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 107

In cazul inregistrarii mai multor sucursale in judete diferite, inscrisurile prevazute la art. 106 se depun numai la unul dintre ORCT, care le va transmite pe cale electronica tuturor ORCT care inregistreaza sucursalele aceleiasi persoane juridice straine.

La toate celelalte ORCT, la cererea de inregistrare a sucursalelor se vor atasa numai inscrisurile prevazute la art. 106 lit. b)-e), g), h) si j)-l) si se va mentiona ORCT la care s-au depus celelalte inscrisuri prevazute de art. 106.

Art. 108

Daca la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice o persoana juridica nerezidenta are inregistrate deja sucursale in Romania, in cazul infiintarii de noi sucursale in alte judete dupa aceasta data se va mentiona in cererea de inregistrare ORCT la care au fost depuse actele prevazute la art. 106, ramanand aplicabile dispozitiile art. 107.

SUBSECTIUNEA 115: Inmatricularea sau inregistrarea altor persoane in registrul comertului

Art. 109

In cazul in care prin legi speciale se dispune inmatricularea sau inregistrarea in registrul comertului si a altor persoane decat cele reglementate in prezentul capitol, se va proceda conform dispozitiilor actelor normative care prevad infiintarea si functionarea acestora si regulilor corespunzatoare din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL III: Inscrierea de mentiuni

SECTIUNEA 1: Mentiuni privind modificarea datelor persoanelor fizice autorizate, ale intreprinderilor individuale si familiale

Art. 110

Inregistrarea in registrul comertului a modificarii datelor persoanelor fizice autorizate, ale intreprinderilor individuale si familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului ORCT prin care se dispune inregistrarea mentiunilor.

Cererea de inregistrare in registrul comertului va fi depusa la ORCT unde persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau familiala isi are declarat sediul profesional si va avea atasate urmatoarele inscrisuri, dupa caz:

a)pentru schimbarea sediului profesional si declararea punctelor de lucru se vor depune inscrisurile prevazute la art. 72 alin. (2) lit. b)-c) si k) si, dupa caz, cele mentionate la lit. d)-e);

b)schimbarea sediului profesional, modificarea obiectului de activitate si desfiintarea punctelor de lucru se declara in cererea de inregistrare;

c)pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a) si b);

d)pentru inregistrarea modificarilor datelor de identificare a persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale se depun copii certificate de parte ale actelor din care rezulta noile date de identificare si, dupa caz, inscrisurile prevazute la art. 72 alin. (2) lit. f)-j), insotitele dovada achitarii taxelor legale, in original.

In cazul intreprinderii familiale, pentru inregistrarea modificarii acordului de constituire se va depune la registrul comertului actul aditional, in original, in termenul legal. Toate modificarile, inclusiv schimbarea reprezentantului sau modificarea numarului membrilor intreprinderii, vor fi efectuate cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. (1) si (2) si ale art. 72.

Daca patrimoniul de afectatiune este declarat dupa inregistrarea in registrul comertului a persoanei fizice autorizate, a intreprinderii individuale sau familiale, dispozitiile art. 72 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

Pentru schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale a persoanei fizice autorizate, ori pentru schimbarea statutului juridic dobandit al intreprinzatorului persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale si autorizarea ca persoana fizica autorizata, la cererea de inregistrare vor fi atasate documentele prevazute la art. 72 alin. (2) lit. c) si k), precum si certificatul de inregistrare, certificatele constatatoare eliberate in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere si dovada rezervarii firmei, in original.

Dispozitiile art. 72 alin. (6) si (7) se aplica in mod corespunzator.

SECTIUNEA 2: Mentiuni privind principalele modificari ale datelor din actele constitutive ale persoanelor juridice

SUBSECTIUNEA 1: Reguli generale privind inregistrarea mentiunilor

Art. 111

Persoanele juridice inmatriculate in registrul comertului au obligatia, in cursul exercitarii si la incetarea comertului sau, dupa caz, a activitatii respective, sa ceara inscrierea in registrul comertului a mentiunilor privind actele si faptele a caror inregistrare este prevazuta de lege.

Cererile formulate in conformitate cu prevederile alin. (1) care privesc acte sau fapte a caror inregistrare s-a dispus de catre o instanta judecatoreasca printr-o hotarare irevocabila sau definitiva, dupa caz, se solutioneaza de catre directorul ORCT, care va face verificarile prevazute de prezentele norme metodologice pentru inregistrarile din oficiu.

Art. 112

Modificarile actelor constitutive ale persoanelor juridice inmatriculate in registrul comertului sunt supuse controlului de legalitate al judecatorului-delegat, cu exceptia celor dispuse prin hotarari judecatoresti irevocabile.

In cazurile expres prevazute de legi speciale, controlul de legalitate al modificarii actelor constitutive ale persoanelor juridice inmatriculate in registrul comertului se exercita, anterior sesizarii judecatorului-delegat, de catre autoritatile anume desemnate. In aceste cazuri, cererea adresata judecatorului-delegat va fi insotita si de dovezile care sa ateste acordul autoritatii competente respective sau, dupa caz, obtinerea avizelor corespunzatoare.

Dispozitiile art. 19 si 20 se aplica in mod corespunzator la depunerea cererilor de inscriere de mentiuni.

Modificarile aduse actului constitutiv se inregistreaza in registrul comertului computerizat, in termenul prevazut la art. 24 alin. (2) lit. b).

Dispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator.

Art. 113

In cazul modificarii firmei si/sau a emblemei, se efectueaza verificarea disponibilitatii si rezervarea acestora, cu respectarea dispozitiilor art. 28-67.

Art. 114

In situatia modificarii datelor de identificare ale fondatorilor comerciantilor persoane juridice, asociatilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor, persoanelor imputernicite sau reprezentantilor persoanei juridice, se depun copiile certificate de parte ale actelor din care rezulta noile date de identificare.

Art. 115

Modificarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, ale societatilor cooperative, ale cooperativelor agricole, ale cooperativelor de credit, ale caselor centrale si ale grupurilor de interes economic, respectiv ale societatilor europene cu sediul in Romania, ale societatilor cooperative europene cu sediul in Romania si ale grupurilor europene de interes economic cu sediul in Romania se face pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor/membrilor ori, dupa caz, a consiliului de administratie sau a directoratului ori a unui act aditional la actul constitutiv, respectiv prin hotararea membrilor grupului de interese economice sau a grupului european de interese economice cu sediul in Romania ori prin hotarare a instantei judecatoresti, dupa caz.

Art. 116

Actul modificator se incheie in forma in care s-a incheiat actul modificat. Actul modificator trebuie incheiat in forma autentica, atunci cand se realizeaza majorarea capitalului social prin aport in natura al unui teren sau prin subscriptie publica ori in cazul modificarii actului constitutiv al societatii in nume colectiv sau in comandita simpla.

Actul pentru schimbarea formei juridice a unei societati comerciale se incheie in forma prevazuta de lege pentru noua forma juridica de organizare a societatii in cauza si in forma autentica in cazul societatii in nume colectiv sau in comandita simpla.

Art. 117

Dupa fiecare modificare a actelor constitutive, pentru inregistrarea mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului, administratorul, consiliul de administratie, respectiv directoratul va depune, odata cu depunerea actului prevazut la art. 115, dupa caz, la registrul comertului actul constitutiv actualizat, in original, in una dintre urmatoarele forme:

a)in forma unui inscris sub semnatura privata;

b)in forma prevazuta la lit. a), atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a continutului si a datei actului;

c)in forma prevazuta la lit. a), certificat de ORCT, la cererea partii;

d)in forma autentica, in cazurile prevazute de lege.

In situatia in care adunarea generala a imputernicit administratorul, respectiv un membru al consiliului de administratie sau un membru al directoratului sa semneze actul constitutiv in forma actualizata, se depune si aceasta imputernicire, in original, daca aceasta nu a fost data prin unul dintre actele prevazute la art. 115, dupa caz.

ORCT nu raspunde pentru erorile sau diferentele dintre actul constitutiv actualizat si modificarile inregistrate anterior in registrul comertului pe baza actelor depuse de persoana juridica respectiva.

Dispozitiile art. 27 se aplica in mod corespunzator.

Actele modificatoare ale actelor constitutive ale societatilor in nume colectiv sau in comandita simpla se transmit spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numai la cererea partii.

SUBSECTIUNEA 2: Inregistrarea mentiunilor privind firma si emblema

Art. 118

Modificarea firmei si/sau a emblemei se face cu respectarea dispozitiilor prevazute la art. 28-67.

Cererea de inregistrare a mentiunii privind schimbarea firmei si/sau a emblemei va fi insotita de:

- dovada privind rezervarea firmei sau a emblemei, in original;

- hotararea adunarii generale prin care s-a decis modificarea, in original;

- certificatul de inregistrare in original, dupa caz;

- dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

SUBSECTIUNEA 3: Inregistrarea mentiunilor privind sediul social

Art. 119

Cererea de inregistrare a mentiunii privind schimbarea sediului social va fi insotita, pe langa inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. b) si e) si la art. 115, de certificatul de inregistrare, in original, si de dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 120

Schimbarea sediului social in alt judet impune inregistrarea persoanei juridice in registrul comertului de la noul sediu si radierea inmatricularii acesteia din registrul comertului de la vechiul sediu social.

Cererea de mentiuni va cuprinde solicitarea efectuarii ambelor operatiuni si se depune la ORTC unde este inmatriculata persoana juridica in cauza sau la ORCT unde persoana juridica isi va stabili sediul social, insotita de dovada achitarii taxelor legale si timbrul judiciar de valoare corespunzatoare, in original.

Daca cererea s-a depus la ORTC unde este inmatriculata persoana juridica in cauza, aceasta va fi insotita, dupa caz, si de solicitarea verificarii unicitatii/rezervarii firmei si emblemei in judetul in care urmeaza a se muta sediul. Cererea se transmite prin mijloace electronice la ORCT unde urmeaza sa se mute sediul respectivei persoane juridice, iar rezultatul verificarii se transmite prin aceleasi mijloace la ORCT unde s-a inregistrat cererea.

Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator, in cazul in care cererea se depune la ORCT unde persoana juridica isi va stabili sediul social.

Art. 121

Concomitent cu inregistrarea cererii de inscriere a mentiunii privind schimbarea sediului social in alt judet, ORCT de la vechiul sediu solicita ORCT de la noul sediu verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege pentru stabilirea noului sediu social, precizand data de solutionare a cererii de catre judecatorul-delegat.

Rezultatul verificarii efectuate conform dispozitiilor alin. (1) se comunica de catre ORCT de la noul sediu in interiorul termenului de solutionare a cererii de inscriere de mentiuni.

Art. 122

Dispozitiile incheierii prin care judecatorul-delegat autorizeaza schimbarea sediului unei persoane juridice in alt judet, inregistrarea persoanei juridice in registrul comertului de la noul sediu si radierea inmatricularii acesteia din registrul comertului in care este inregistrata se duc la indeplinire atat de catre ORCT de la vechiul sediu, cat si de ORCT de la noul sediu.

Certificatul de inregistrare in registrul comertului de la noul sediu se emite de catre ORCT care tine acest registru, in temeiul incheierii prevazute la alin. (1), comunicata prin mijloace electronice de catre ORCT unde a fost pronuntata.

Certificatul de radiere din registrul comertului de la vechiul sediu se emite si se elibereaza de catre ORCT care tine acest registru, in temeiul incheierii prevazute la alin. (1), dupa primirea comunicarii privind emiterea certificatului de inregistrare de catre ORCT de la noul sediu.

Certificatul de inregistrare a persoanei juridice in registrul comertului de la noul sediu se emite si se elibereaza reprezentantului sau de catre ORCT care tine acest registru, dupa primirea comunicarii privind emiterea certificatului prevazut la alin. (3).

Certificatul constatator care atesta inregistrarea declaratiilor-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii se emite si se elibereaza de catre ORCT de la noul sediu.

Reprezentantul persoanei juridice prevazute la alin. (1) poate solicita ca certificatul mentionat la alin. (2) sa ii fie inmanat la ORCT de la vechiul sediu sau ca certificatul mentionat la alin. (3) sa ii fie inmanat de ORCT de la noul sediu. Cererea va fi insotita de dovada privind plata taxelor postale aferente.

Dispozitiile alin. (1)-(6) se aplica in mod corespunzator, in cazul in care cererea se depune la ORCT unde persoana juridica isi va stabili sediul social.

Art. 123

In cazul schimbarii denumirii localitatii sau strazii ori al renumerotarii imobilelor, persoanele juridice inmatriculate vor solicita, pe cheltuiala lor si in baza inscrisurilor justificative, inregistrarea modificarilor intervenite si eliberarea unui nou certificat de inregistrare.

Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale.

Art. 124

In vederea transferului sediului unui grup european de interes economic din Romania in alt stat membru al Uniunii Europene, solicitantul va depune la registrul comertului, pentru publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, proiectul de transfer.

Hotararea de transfer al sediului se va inregistra in registrul comertului, la cererea reprezentantului grupului, dupa expirarea termenului de opozitie la proiectul de transfer sau dupa ce hotararea judecatoreasca de respingere a opozitiei a devenit irevocabila.

Inregistrarea mentiunii privind transferul sediului si radierea grupului din registrul comertului tinut de ORCT competent se efectueaza pe baza notificarii efectuarii inmatricularii in registrul competent din statul membru al Uniunii Europene in care a fost transferat sediul.

Art. 125. - (1) Societatile europene si societatile cooperative europene cu sediul in Romania au obligatia de a depune spre mentionare in registrul comertului a proiectului de transfer al sediului din Romania in alt stat membru al Uniunii Europene si de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, proiectul respectiv, intocmit de organul competent, care va contine si

- denumirea societatii, sediul social si numarul de inregistrare actual ale acesteia;

- indicarea sediului social preconizat al societatii;

- calendarul preconizat pentru transfer.

Radierea societatilor prevazute la alin. (1) se efectueaza in temeiul notificarii atestand inmatricularea, transmisa de registrul statului membru al Uniunii Europene unde a fost transferat sediul, si se publica, pe cheltuiala societatii respective, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in baza dispozitiei judecatorului-delegat.

SUBSECTIUNEA 4: Inregistrarea mentiunilor privind durata de existenta a persoanei juridice

Art. 126

Pentru inregistrarea in registrul comertului a reducerii sau prelungirii duratei de existenta a persoanei juridice se efectueaza formalitatile de publicitate a hotararii prevazute la art. 115, adoptata de organul competent, se achita taxele legale si se depune timbrul judiciar.

Publicitatea prelungirii duratei de existenta a persoanelor juridice prevazute la art. 4 lit. c), d) si f)-k) se face prin mentionarea in registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii prevazute la art. 115.

Publicitatea reducerii duratei de existenta a persoanelor juridice prevazute la art. 4 lit. c), d) si f)-k) se face prin mentionarea in registrul comertului a hotararii prevazute la art. 115.

Art. 127

Cererea de inregistrare a mentiunii de prelungire a duratei de existenta a unei persoane juridice prevazute la art. 4 lit. c), d) si f)-k) se depune la registrul comertului dupa 30 de zile de la publicare, avand atasate extrasul din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care a fost publicata hotararea prevazuta la art. 115 si, daca s-a formulat opozitie, dovada ca aceasta a fost respinsa prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

Art. 128

Cererea de inregistrare a mentiunii reducerii duratei de existenta a unei persoane juridice prevazute la art. 4 lit. c), d) si f)-k) se depune la registrul comertului, avand atasata hotararea prevazuta la art. 115.

SUBSECTIUNEA 5: Inregistrarea mentiunilor privind modificarea obiectului de activitate

Art. 129

Pentru inregistrarea mentiunilor privind modificarea obiectului de activitate, solicitantul va atasa la cererea de inregistrare inscrisul prevazut la art. 115, declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, mentionata la art. 69 alin. (1) lit. e), dupa caz, si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

In cazul in care este modificat obiectul principal de activitate, solicitantul va depune si certificatul de inregistrare, in original.

Dispozitiile art. 69 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 130

Comerciantii sunt obligati sa isi actualizeze obiectul de activitate ca urmare a schimbarii/si sau modificarii nomenclatorului 'Clasificarea activitatilor din economia nationala'.

Cererea adresata ORCT pentru ducerea la indeplinire a obligatiei prevazute la alin. (1) va fi insotita de inscrisul prevazut la art. 115.

Actualizarea se realizeaza cu respectarea procedurii prevazute la art. 129.

Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(3), actualizarea obiectului de activitate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 2 se efectueaza in conditiile Hotararii Guvernului nr. 322/2008.

SUBSECTIUNEA 6: Inregistrarea mentiunilor privind transmiterea partilor de interes/partilor sociale

Art. 131

La cererea pentru inregistrarea mentiunilor privind transmiterea conventionala a partilor de interes/partilor sociale la societatile in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata, se ataseaza:

a)hotararea adunarii generale de aprobare a transmiterii partilor de interes/partilor sociale, in original;

b)contractul prin care se transmit partile de interes/partile sociale, incheiat in forma prevazuta de lege, in original, daca clauzele cu privire la drepturile si obligatiile partilor nu au fost prevazute in inscrisul mentionat la lit. a) si acesta nu a fost semnat de cedenti si cesionari;

c)dovada achitarii impozitului pe castigul din transferul partilor sociale, daca este cazul;

d)copii certificate de parte de pe actele de identitate ale persoanelor fizice si, dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati;

e)declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru a detine calitatea de asociat si informatiile din cazierul fiscal, in cazul transmiterii partilor de interes/partilor sociale catre o persoana din afara persoanei juridice, in original;

f)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Pentru inregistrarea mentiunilor privind transmiterea partilor de interes/partilor sociale la societatile in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata ori la un grup de interes economic/grup european de interes economic cu sediul in Romania, ca efect al unei hotarari judecatoresti irevocabile prin care s-a incuviintat retragerea ori prin care s-a dispus excluderea unui asociat/unor asociati/unui membru/unor membri, solicitantul va atasa aceasta hotarare la cererea de inregistrare.

Pentru inregistrarea mentiunilor privind transmiterea conventionala a partilor de interes la un grup de interes economic sau la un grup european de interes economic cu sediul in Romania, solicitantul va atasa la cererea de inregistrare inscrisurile prevazute la alin. (1) lit. a), b), f) si, dupa caz, lit. d) si e).

In cazul transmiterii prin donatie a partilor de interes/partilor sociale, actul de transmitere va fi prezentat in forma ceruta de lege pentru contractul de donatie.

Art. 132

Pentru inregistrarea mentiunilor privind transmiterea partilor de interes/partilor sociale prin succesiune catre persoane fizice care dobandesc calitatea de asociat, se prezinta dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original, si, dupa caz:

a)certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta mostenirea partilor de interes/partilor sociale, daca in actul constitutiv s-a prevazut clauza de continuare cu mostenitorii, in copie legalizata;

b)certificatul de mostenitor sau hotararea irevocabila care atesta aceasta calitate si hotararea asociatilor/membrilor din care rezulta acordul de continuare cu mostenitorii, respectiv certificatul de calitate de mostenitor in caz de succesiune legala sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta calitatea de succesor si hotararea asociatilor/membrilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea persoanei juridice, daca in actul constitutiv nu s-a prevazut clauza de continuare cu mostenitorii, in copie legalizata.

Daca persoana fizica ce dobandeste calitatea de asociat este din afara persoanei juridice, se vor prezenta dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original, inscrisurile prevazute la alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, lit. b), precum si urmatoarele:

- declaratia pe propria raspundere a succesorului privind indeplinirea conditiilor legale pentru a detine calitatea de asociat, in original;

- informatiile din cazierul fiscal, in original;

- copii certificate de parte de pe actele de identitate ale cesionarului, in cazul transmiterii partilor de interes/partilor sociale.

Pentru inregistrarea mentiunilor privind transmiterea partilor de interes/partilor sociale prin succesiune catre persoane juridice, se vor prezenta inscrisurile care atesta calitatea de succesor si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 133

Daca singurul asociat ramas intr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata doreste continuarea societatii, acesta va solicita inregistrarea modificarii actelor constitutive in sensul transformarii in societate cu raspundere limitata cu asociat unic.

La cererea de inscriere a mentiunii se ataseaza actul constitutiv corespunzator noii forme juridice de organizare, inscrisurile prevazute la art. 131 sau 132, dupa caz.

Art. 134

In cazul in care, ca urmare a transmiterii partilor sociale numarul asociatilor unei societati cu raspundere limitata depaseste limita maxima prevazuta de lege, iar asociatii hotarasc modificarea formei juridice de organizare a societatii, va fi urmata procedura reglementata pentru aceasta modificare.

In cazul in care, ca urmare a transmiterii partilor sociale dispare o categorie de asociati la societatea in comandita simpla, iar asociatii ramasi decid continuarea societatii sub o alta forma juridica de organizare, va fi urmata procedura reglementata pentru aceasta modificare.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor, cu exceptia actiunilor apartinand comanditatilor din societatile in comandita pe actiuni, nu se inregistreaza in registrul comertului. Daca totusi se solicita inscrierea unor astfel de mentiuni, acestea se fac in baza extrasului din registrul actionarilor, certificat de administratorul societatii, care va certifica efectuarea transmiterii in acest registru. Inregistrarea se va solicita prin completarea formularului-tip 'Cerere de depunere si mentionare acte', la care se adauga si dovada privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

SUBSECTIUNEA 7: Inregistrarea mentiunilor privind modificarea capitalului social

Art. 135

La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social prin noi aporturi in numerar se ataseaza:

a)actul modificator, in original;

b)dovada efectuarii varsamintelor, in copie certificata;

c)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 136

La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatilor pe actiuni, atunci cand aceasta se realizeaza prin subscriptie simultana, se ataseaza:

a)actul modificator, in original;

b)dovada efectuarii varsamintelor corespunzatoare, in copie certificata;

c)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatilor pe actiuni, atunci cand aceasta se realizeaza prin subscriptie publica, se ataseaza:

a)hotararea adunarii generale privind intentia de majorare a capitalului sau, dupa caz, decizia consiliului de administratie/ directoratului emisa in temeiul imputernicirii date prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale, in original. In acest din urma caz se va depune si hotararea adunarii generale care contine imputernicirea, in original;

b)copia prospectului de emisiune intocmit in forma autentica, incuviintat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in cazul societatilor reglementate de legislatia pietei de capital, si dovada efectuarii publicitatii acestuia;

c)dovada efectuarii varsamintelor corespunzatoare, in copie certificata;

d)actul modificator, in original;

e)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

In situatia majorarii capitalului social prin oferta publica primara sau pe baza de prospect de subscriere simplificat, la cerere se ataseaza, pe langa inscrisurile prevazute la alin. (2), si dovada notificarii adresate de societate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu privire la rezultatele ofertei publice.

Art. 137

La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social prin aporturi in natura se ataseaza:

a)actul modificator, in original, cu precizarea numarului de actiuni/parti sociale alocate in schimbul aportului in natura;

b)dovada dreptului de proprietate al asociatului/actionarului/ membrului persoanei juridice asupra aporturilor in natura, in copie certificata. In situatia in care aportul este constituit dintr-un imobil, se ataseaza si extrasul de carte funciara, in original;

c)raportul de evaluare intocmit de expertul desemnat de judecatorul-delegat, in original, dupa caz;

d)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 138

La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor/ beneficiilor/primelor de emisiune se ataseaza actul modificator, in original, situatiile financiare si balanta insotitoare, dupa caz, precum si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 139

La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile asupra societatii in actiuni se ataseaza actul modificator, in original, actul doveditor al creantei, situatiile financiare si balanta insotitoare, dupa caz, precum si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 140

La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social prin conversia obligatiunilor in actiuni se ataseaza actul modificator, in original, dovezile privind emiterea, subscrierea si plata obligatiunilor, hotararea adunarii generale privind emiterea de obligatiuni convertibile in actiuni sau, dupa caz, hotararea adunarii generale privind conversia obligatiunilor in actiuni si hotararea corespunzatoare a adunarii generale a obligatarilor, precum si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 141

Hotararile privind majorarea capitalului social al societatilor cooperative si cooperativelor agricole se mentioneaza in registrul comertului si, atunci cand legea prevede, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la cererea reprezentantilor legali sau imputernicitilor acestora.

Art. 142

Cererea de inregistrare a mentiunii privind reducerea capitalului social va avea atasate urmatoarele inscrisuri:

a)hotararea de reducere a capitalului social, in original;

b)dovada efectuarii publicitatii hotararii prevazute la lit. a);

c)hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia, in copie legalizata, daca este cazul;

d)avizul prealabil cu privire la limita capitalului social prevazut de legi speciale, daca este cazul, in original;

e)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

SUBSECTIUNEA 8: Inregistrarea mentiunilor privind schimbarea formei juridice

Art. 143

La cererea de inregistrare a mentiunii privind schimbarea formei juridice se ataseaza urmatoarele inscrisuri:

a)hotararea adunarii generale, in original;

b)actul modificator, incheiat in forma prevazuta de lege, in original;

c)certificatul de inregistrare, in original;

d)actul constitutiv al societatii, in forma corespunzatoare, in original;

e)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original

In cazul in care concomitent cu transformarea formei juridice au loc si alte modificari ale actului constitutiv, vor fi depuse si inscrisurile prevazute de prezentele norme metodologice, corespunzator respectivelor modificari.

Art. 144

Cererea privind inregistrarea transformarii unei societati pe actiuni in societate europeana cu sediul in Romania va fi insotita de:

a)dovezile prevazute la art. 75 lit. b);

b)dovezi privind detinerea, de cel putin 2 ani, a unei filiale reglementate de dreptul altui stat membru al Uniunii Europene sau a unei sucursale situate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori dovada ca o societate sau entitate juridica cu nationalitatea altui stat membru ori un resortisant al altui stat membru al Uniunii Europene detine o cota de capital in societatea pe actiuni care se transforma;

c)dovezi privind subscrierea capitalului minim cerut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 si efectuarea varsamintelor corespunzatoare;

d)dovada publicarii proiectului de transformare;

e)hotararea adunarii generale de aprobare a proiectului de transformare si a actului constitutiv al societatii europene, luata dupa cel putin o luna de la publicarea proiectului;

f)actul constitutiv al societatii europene;

g)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

La cererea prevazuta la alin. (1) se ataseaza si documentele prevazute de art. 69 alin. (1) lit. a) si e).

Dispozitiile art. 80 se aplica in mod corespunzator.

Art. 145

Cererea privind inregistrarea transformarii unei societati europene cu sediul in Romania in societate pe actiuni va fi insotita de inscrisurile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. d)-g) si alin. (2), precum si de dovada existentei capitalului social minim prevazut de lege.

Dispozitiile art. 80 se aplica in mod corespunzator.

Art. 146

Cererea privind inregistrarea transformarii unei societati cooperative in societate cooperativa europeana cu sediul in Romania va fi insotita de:

a)inscrisurile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. a), e) si la art. 87 alin. (1) lit. a);

b)dovezi privind detinerea, de cel putin 2 ani, a unei sucursale pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a unei filiale de nationalitatea unui alt stat membru;

c)dovada publicarii proiectului de transformare;

d)dovezi privind varsarea capitalului minim cerut de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003;

e)hotararea adunarii generale a membrilor cooperatori privind aprobarea proiectului de transformare si a statutului societatii cooperative europene, in original;

f)actul constitutiv al societatii cooperative europene, in original;

g)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Dispozitiile art. 89 se aplica in mod corespunzator.

Art. 147

Cererea privind inregistrarea transformarii unei societati cooperative europene cu sediul in Romania in societate cooperativa va fi insotita de inscrisurile prevazute art. 69 alin. (1) lit. a) si e) si la art. 146 alin. (1) lit. d)-g).

Dispozitiile art. 89 se aplica in mod corespunzator.

SUBSECTIUNEA 9: Inregistrarea mentiunilor privind fuziunea si divizarea

Art. 148

Cererea privind inregistrarea fuziunii/divizarii va fi insotita de:

a)proiectul de fuziune/divizare, semnat de reprezentantii persoanelor juridice implicate, in original;

b)dovada depunerii proiectului de fuziune/divizare la toate ORCT unde sunt inregistrate persoanele juridice implicate;

c)dovada publicarii proiectului de fuziune/divizare vizat de judecatorul-delegat;

d)dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului de fuziune/divizare, daca este cazul;

e)declaratiile societatilor care isi inceteaza existenta privind modul de stingere a pasivului, in original;

f)hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre persoanele juridice implicate privind aprobarea fuziunii/divizarii, in original;

g)hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul, in copie legalizata;

h)actul constitutiv actualizat al persoanei absorbante/divizate partial/beneficiare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate sau actul constitutiv al persoanei/persoanelor juridice rezultate in urma fuziunii/divizarii totale, in original;

i)situatia financiara de fuziune/divizare, in copie certificata de parte;

j)certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care isi inceteaza existenta si anexele la acestea, in original;

k)declaratiile noilor membri ai organelor de conducere si, dupa caz, de control, conform art. 69 alin. (1) lit. c), din care rezulta ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati, in original;

l)declaratia-tip pe propria raspundere prevazuta de art. 69 alin. (1) lit. e), dupa caz, in original;

m)dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege, in copie certificata de parte;

n)dovada indeplinirii procedurilor privind operatiunile de concentrare economica prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, daca este cazul;

o)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

In situatia in care vointa partilor este ca fuziunea/divizarea sa isi produca efectele la o data ulterioara adoptarii hotararii, incheierea judecatorului delegat va fi mentionata in registrul comertului, iar fuziunea/divizarea va fi inregistrata la data stabilita de parti pentru producerea efectelor acesteia.

Art. 149

Odata cu inregistrarea fuziunii/divizarii, ORCT procedeaza, dupa caz, la:

a)inmatricularea in registrul comertului a persoanelor juridice nou-constituite;

b)inscrierea in registrul comertului a modificarilor intervenite in situatia persoanelor juridice care isi continua existenta;

c)radierea din registrul comertului a persoanelor juridice care isi inceteaza existenta.

Operatiunile prevazute la alin. (1) se efectueaza, la cerere, potrivit prevederilor corespunzatoare din prezentele norme metodologice.

Art. 150

Incheierea prin care judecatorul-delegat a dispus inregistrarea fuziunii/divizarii si, dupa caz, inmatricularea persoanei/persoanelor juridice rezultate in urma fuziunii/divizarii si radierea inmatricularii persoanei/persoanelor juridice care isi inceteaza existenta, precum si inregistrarea oricaror altor modificari, insotita de inscrisurile doveditoare, se comunica de indata, pe cale electronica, ORCT unde sunt inregistrate persoanele juridice care isi inceteaza existenta sau unde urmeaza sa fie inmatriculate persoanele juridice care iau fiinta.

Dupa primirea inscrisurilor prevazute la alin. (1), ORCT unde sunt inregistrate persoanele juridice care isi inceteaza existenta sau unde urmeaza sa fie inmatriculate persoanele juridice care iau fiinta efectueaza inregistrarile corespunzatoare, emit certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare care atesta inregistrarea declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii ori, dupa caz, certificatul de radiere.

In situatia in care petentul a solicitat ca certificatele prevazute la alin. (2) sa ii fie inmanate la ORCT unde a fost inregistrata fuziunea/divizarea, acestea vor fi transmise de emitent catre ORCT respectiv.

In situatia prevazuta la alin. (3), solicitantul va face dovada achitarii taxelor postale aferente.

Dupa finalizarea operatiunilor prevazute la alin. (1)-(3), ORCT unde a fost inregistrata fuziunea/divizare transmite certificatul de inregistrare al persoanelor juridice radiate, in original, precum si incheierea prin care s-a dispus radierea catre ORCT de la sediul acestora, in vederea arhivarii.

Dispozitiile art. 120-122 se aplica in mod corespunzator.

SUBSECTIUNEA 10: Inregistrarea mentiunilor privind dizolvarea si lichidarea

Art. 151

Persoanele juridice inmatriculate in registrul comertului se dizolva de drept, voluntar sau pe cale judiciara.

Art. 152

Inregistrarea dizolvarii de drept a persoanei juridice se efectueaza, la cerere sau din oficiu, in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile prin care se constata aceasta.

In cazul in care acte normative speciale reglementeaza distinct dizolvarea de drept, se va proceda conform dispozitiilor cuprinse in acestea.

Art. 153

Inregistrarea mentiunii privind dizolvarea voluntara a persoanei juridice, inainte de data stabilita prin actul constitutiv, va fi precedata de mentionarea in registrul comertului a hotararii de dizolvare si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Pentru inregistrarea mentiunii privind dizolvarea, cererea va fi insotita de urmatoarele inscrisuri:

a)hotararea adunarii generale a membrilor persoanei juridice privind dizolvarea;

b)dovada publicarii hotararii de dizolvare;

c)hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a respins opozitia, daca este cazul;

d)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 154

Inregistrarea mentiunii privind dizolvarea judiciara a persoanei juridice se efectueaza in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile sau, dupa caz, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive prin care s-a dispus aplicarea sanctiunii penale a dizolvarii.

In cazul in care hotararea judecatoreasca prin care s-a pronuntat dizolvarea nu este irevocabila sau, dupa caz, definitiva, potrivit distinctiilor prevazute la alin. (1), aceasta se mentioneaza in registrul comertului, la cerere.

Hotararea judecatoreasca prin care s-a pronuntat dizolvarea in temeiul art. 237 din LSC se mentioneaza in registrul comertului, se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare.

In cazul in care prin hotararea judecatoreasca prevazuta la alin. (1) nu s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a mentiunii dizolvarii, inregistrarea se va efectua in baza incheierii judecatorului delegat.

Art. 155

Inregistrarea mentiunii dizolvarii ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare de catre autoritatea administrativa competenta sau ca urmare a dispozitiei exprese a autoritatii administrative competente se efectueaza la cererea emitentului, a lichidatorului sau a oricarei persoane interesate. Cererea va fi insotita de copia certificata a actului de retragere a autorizatiei sau a dispozitiei de dizolvare, dupa caz.

Art. 156

Cand dizolvarea este urmata de lichidare sau cand s-a deschis procedura falimentului, inregistrarea mentiunii privind lichidarea persoanei juridice se efectueaza la cerere sau din oficiu, dupa caz.

Daca persoana juridica a fost dizolvata prin hotararea membrilor sai, la cererea de inregistrare a mentiunii lichidarii se ataseaza actul de numire a lichidatorului, specimenul de semnatura al acestuia si declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor legale pentru exercitarea mandatului de lichidator. Concomitent cu inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind numirea lichidatorului se efectueaza mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice.

In cazul societatii comerciale prevazute de lege si al grupurilor de interes economic ai caror asociati/membri au hotarat odata cu dizolvarea si modul de lichidare a persoanei juridice, fara numirea unui lichidator, la cererea de inregistrare a mentiunilor dizolvarii si lichidarii se ataseaza urmatoarele inscrisuri:

a)hotararea asociatilor/membrilor privind dizolvarea si modul de lichidare a societatii/grupului, respectiv modul in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati/membri, in original;

b)dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, in original;

c)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

SECTIUNEA 3: Mentiuni privind alte modificari ale actelor constitutive si ale activitatii comerciantilor sau altor persoane inregistrate

SUBSECTIUNEA 1: Infiintarea/desfiintarea sediilor secundare, altele decat sucursalele

Art. 157

Pentru inregistrarea in registrul comertului a infiintarii unui sediu secundar, solicitantul ataseaza la cererea de inregistrare hotararea adunarii generale sau, dupa caz, decizia organului de administrare si/sau de conducere care are aceasta competenta, document care atesta drepturile de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu secundar, in conditiile prevazute de art. 69 alin. (1) lit. b), declaratia-tip prevazuta la art. 69 alin. (1) lit. e) si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru infiintarea punctelor de lucru declarate de persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale sau reprezentantul intreprinderii familiale.

Art. 158

Pentru inregistrarea in registrul comertului a desfiintarii unui sediu secundar, solicitantul ataseaza la cererea de inregistrare hotararea adunarii generale sau decizia organului de administrare si/sau de conducere care are aceasta competenta, certificatul constatator emis in baza declaratiei-tip prevazute la art. 69 alin. (1) lit. e) si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru desfiintarea punctelor de lucru declarate de persoana fizica autorizata, titularul intreprinderii individuale sau reprezentantul intreprinderii familiale.

SUBSECTIUNEA 2: Intreruperea temporara a activitatii si reluarea activitatii

Art. 159

Intreruperea temporara a activitatii unei societati comerciale nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii mentiunii in registrul comertului si instiintarii organelor fiscale,

La cererea pentru inregistrarea mentiunii se ataseaza hotararea adunarii generale sau, dupa caz, decizia asociatului unic, certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii, declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maximum 3 ani si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator in cazul intreruperii temporare a activitatii persoanei fizice autorizate si intreprinderii individuale sau familiale.

Art. 160

Reluarea activitatii unei societati comerciale a carei activitate a fost intrerupta temporar se inregistreaza in registrul comertului.

La cererea pentru inregistrarea mentiunii se ataseaza hotararea adunarii generale sau, dupa caz, decizia asociatului unic de reluare a activitatii, certificatul constatator emis in baza declaratiei date conform art. 159 alin. (2), declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii si dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Prevederile alin. (1)-(2) se aplica in mod corespunzator in cazul reluarii activitatii persoanei fizice autorizate si intreprinderii individuale sau familiale.

SUBSECTIUNEA 3: Schimbarea membrilor organelor de administrare si/sau de conducere si de control ori a reprezentantilor persoanelor juridice care indeplinesc aceasta calitate si modificarea datelor lor personale

Art. 161

Cererea de inregistrare a schimbarii membrilor organelor de administrare si/sau de conducere si de control ori a reprezentantilor persoanelor juridice care indeplinesc aceasta calitate si/sau de modificare a duratei mandatului lor va fi insotita de:

a)hotararea/decizia organului competent al persoanei juridice, in original;

b)actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate, in copie certificata de parte;

c)specimenul de semnatura al noilor membri ai organelor de administrare si/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate, in original;

d)declaratia pe propria raspundere din care reiese ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea acestor calitati, in original;

e)informatiile din cazierul fiscal, in original;

f)dovada acceptarii exprese a mandatului, in cazul administratorilor sau, dupa caz, al membrilor directoratului, in original;

g)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

In situatia in care un membru al organelor de administrare si/sau de conducere ori de control este o persoana juridica, la cererea de inregistrare se ataseaza, pe langa inscrisurile prevazute la alin. (1) lit. a) si d)-g) si urmatoarele:

a)copie de pe certificatul de inregistrare a persoanei juridice, certificata de parte;

b)actul persoanei juridice de desemnare a reprezentantului sau, in original;

c)copie, certificata de parte, de pe actul de identitate al persoanei fizice reprezentant al persoanei juridice si specimenul sau de semnatura, in original.

La cererea de inregistrare a schimbarii membrilor organelor de administrare si/sau de conducere si de control ale grupurilor de interes economic si ale societatilor cooperative se va atasa si certificatul eliberat de cenzori privind depunerea garantiei, in original sau in copie certificata.

(4)La cererea de inregistrare de mentiuni privind schimbarea administratorilor, in cazul societatii in nume colectiv, in comandita simpla, cu raspundere limitata si al grupului de interes economic, se ataseaza, pe langa inscrisurile prevazute la alin. (1) sau (2), dupa caz, actul constitutiv actualizat.

Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator oricarei persoane juridice inmatriculate in registrul comertului, daca administratorul schimbat a fost desemnat prin actul constitutiv, cu exceptia societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni.

Art. 162

Cererea de inregistrare a modificarii datelor de identificare a membrilor organelor de administrare si/sau de conducere si de control ori a reprezentantilor persoanelor juridice care indeplinesc aceasta calitate va fi insotita de copia actului de identitate, certificata de parte, si, dupa caz, de actele in baza carora s-a efectuat modificarea sau de certificatul de inscriere de mentiuni, in cazul membrilor persoane juridice.

SUBSECTIUNEA 4: Inregistrarea fuziunilor transfrontaliere

Art. 163

Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - persoane juridice romane - sau societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona cu societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene sau in state apartinand Spatiului Economic European, care functioneaza in una dintre formele juridice prevazute de art. 1 din Directiva Consiliului 68/151/CEE din 9 martie 1968 sau care, fara a se incadra in aceste forme, au personalitate juridica, detin un patrimoniu propriu ce reprezinta singura sursa de garantare a obligatiilor sociale si sunt supuse unor formalitati de publicitate similare celor prevazute de Directiva 68/151/CEE si legea nationala permite participarea la fuziunea cu societati din alte state membre sau cu societati europene cu sediul social in alte state membre, dispozitiile cap. III din LSC fiind aplicabile doar acestor entitati juridice.

Sunt exceptate de la aplicarea dispozitiilor legale privind fuziunile transfrontaliere organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si fondurile inchise de investitii, reglementate de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 164

In situatia in care societatea absorbanta este o societate pe actiuni, in comandita pe actiuni, cu raspundere limitata - persoana juridica romana - sau societate europeana cu sediul social in Romania, inscrierea mentiunii de fuziune in registrul comertului se efectueaza dupa cum urmeaza:

a)in prima etapa, se depune 'Cererea de depunere si mentionare acte', insotita de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde este inmatriculata societatea absorbanta, in vederea vizarii proiectului de catre judecatorul-delegat si publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si dovada achitarii taxelor legale si timbrul judiciar, in original. In cazul in care intre societatile absorbite se afla una/mai multe societati comerciale - persoane juridice romane si/sau societati europene cu sediul social in Romania, proiectul comun de fuziune se va depune si la ORCT unde sunt inmatriculate aceste societati. Proiectul comun de fuziune va cuprinde cel putin elementele prevazute la art. 2515 alin. (1) din LSC si va fi insotit de proiectul actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, potrivit dispozitiilor art. 2515 alin. (2) din LSC.

Proiectul comun de fuziune se depune spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la ORCT unde este inmatriculata societatea absorbanta sau, dupa caz, la ORCT unde sunt inmatriculate societatile absorbite, la alegerea solicitantului.Proiectul comun de fuziune, vizat de judecatorul-delegat, se comunica spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor. In cazul in care proiectul comun de fuziune se publica in extras, acesta trebuie sa cuprinda cel putin mentiunile prevazute de art. 2516 alin. (3) din LSC. In situatia in care se solicita publicarea in extras a proiectului, se va depune si acesta, in original, spre a fi vizat de judecatorul-delegat.

Cererile de numire a expertului/expertilor in vederea examinarii proiectului comun de fuziune se depun la ORCT unde sunt inmatriculate societatile participante la fuziune. Cererea comuna a societatilor participante la fuziune de numire a expertului/expertilor se depune la ORCT unde este inmatriculata societatea absorbanta sau, dupa caz, la ORCT unde sunt inmatriculate societatile absorbite, la alegerea solicitantului. Cererea de numire a expertului/expertilor se depune fie odata cu cererea de depunere/mentionare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale.

In situatia in care societatile participante la fuziune decid renuntarea la examinarea proiectului de fuziune si la intocmirea raportului expertilor, se vor depune hotararile adunarilor generale de renuntare, fie odata cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;

b)in cea de-a doua etapa, cererea de inregistrare va avea atasate urmatoarele documente:

- dovada depunerii si publicarii proiectului comun de fuziune, pentru societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul. In cazul societatilor straine, dovada se face cu certificatul emis de autoritatea competenta din statul membru respectiv;

- dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului comun de fuziune sau, dupa caz, a hotararii asociatilor/ actionarilor de renuntare la examinare si intocmire a raportului de catre experti, pentru societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul. In cazul societatilor straine, dovada se face cu certificatul emis de autoritatea competenta din statul membru respectiv;

- hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre societatile participante la fuziune, in original si in copie tradusa, traducerea textului fiind efectuata de o persoana autorizata si avand incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public; actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante, in original, acesta putand fi reprezentat de hotararea societatii absorbante, care va cuprinde si clauzele modificate ale actului constitutiv;

- hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei sau, dupa caz, dovada platii datoriilor, dovada constituirii garantiilor sau acordul incheiat cu creditorii privind plata datoriilor, daca este cazul, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul si in copie tradusa, traducerea textului fiind efectuata de o persoana autorizata si avand incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

- actul constitutiv actualizat al societatii absorbante, in original;

- certificatul sau alte documente similare emise de autoritatile competente din celelalte state membre in care au sediul social ori, dupa caz, administratia centrala sau sediul principal celelalte societati participante la fuziune, care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, in original si in copie tradusa, traducerea textului fiind efectuata de o persoana autorizata si avand incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public. Termenul de depunere a acestora nu poate depasi 6 luni de la emitere;

- situatia financiara de fuziune, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- certificatul de inregistrare al societatii absorbante si, dupa caz, anexa/anexele la acesta, in situatia in care intervin modificari ale elementelor cuprinse in acesta, in original;

- certificatele de inregistrare ale societatilor care isi inceteaza existenta, persoane juridice romane sau societati europene cu sediul social in Romania, si, dupa caz, anexa/anexele la acestea, in original;

- acordul privind modalitatile de implicare a angajatilor in cadrul societatii sau decizia grupului special de negociere de a nu demara negocierile sau de a pune capat negocierilor incepute si de a admite aplicarea reglementarilor privind informarea si consultarea angajatilor sau a dispozitiilor de referinta ori dovada ca s-au purtat negocieri fara a se ajunge la un acord, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societatii europene, ale art. 3, 4 si 7 din Directiva 2001/68/CE a Consiliului de completare a statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor, dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatii europene si dispozitiilor art. 25110 din LSC, daca societatea absorbanta este o societate europeana cu sediul social in Romania, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- dovada achitarii taxelor si tarifelor legale si timbrul judiciar, in original.

Inregistrarea fuziunii, a altor modificari ale actului constitutiv al societatii absorbante, precum si a radierii din registrul comertului a societatilor, persoane juridice romane, care isi inceteaza existenta se solicita prin aceeasi cerere si va fi autorizata printr-o singura incheiere conform dispozitiilor art. 6 alin. (11) din LRC.

In situatia in care urmeaza ca fuziunea sa isi produca efectele la o alta data decat data inregistrarii in registrul comertului a actului modificator al actului constitutiv, hotararea adunarii generale de aprobare a fuziunii se va depune spre mentionare in registrul comertului si spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in 15 zile de la adoptarea hotararii. Etapa a II-a se va executa la data la care fuziunea produce efecte.

In baza incheierii prin care judecatorul-delegat a dispus inregistrarea fuziunii, radierea inmatricularii societatilor care isi inceteaza existenta, precum si orice alte modificari, ORCT unde sunt inmatriculate societatea absorbanta, respectiv societatile care isi inceteaza existenta vor efectua inregistrarile corespunzatoare, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 120-122.

ORCT unde este inmatriculata societatea absorbanta va notifica de indata, pe cheltuiala societatii, realizarea fuziunii autoritatilor similare din statele membre in care sunt inmatriculate societatile participante la fuziune, in vederea radierii acestora.

In situatia in care una dintre societatile participante la fuziune si care isi inceteaza existenta este o societate europeana cu sediul social in Romania, ORCT, prin ONRC, va comunica, pe cheltuiala solicitantului, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii radierii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt privind radierea societatii din registrul comertului din Romania ca urmare a fuziunii, anunt ce va cuprinde informatiile prevazute in art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societatii, numarul, data si locul radierii, data si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicarea, sediul social si obiectul principal de activitate ale societatii. In acest scop, ORCT de unde a fost radiata societatea europeana va transmite ONRC, in termen de 48 de ore de la efectuarea inregistrarii, informatiile care vor fi cuprinse in anuntul ce urmeaza a fi publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 165

In situatia in care societatea absorbanta este persoana juridica guvernata de legislatia altui stat membru, inscrierea mentiunii de fuziune in registrul comertului se efectueaza dupa cum urmeaza:

a)in prima etapa, societatile participante la fuziune, persoane juridice romane, vor depune 'Cererea de depunere si mentionare acte', insotita de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde sunt inmatriculate, in vederea vizarii proiectului de catre judecatorul-delegat si publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si dovada achitarii taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Cererea de numire a expertului/expertilor se depune fie odata cu cererea de depunere/mentionare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale.

In situatia in care societatile participante la fuziune decid renuntarea la examinarea proiectului de fuziune si la intocmirea raportului expertilor, se vor depune hotararile adunarilor generale de renuntare, fie odata cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia.

Daca societatea absorbanta detine 90% sau mai mult din capitalul social al societatii/societatilor absorbite, dar nu totalitatea acestuia, societatea participanta la fuziune, persoana juridica romana, nu are obligatia de a solicita efectuarea raportului expertilor, cu exceptia cazului in care legislatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta prevede aceasta obligatie;

b)in cea de-a doua etapa, cererea de inregistrare va avea atasate urmatoarele documente:

- dovada depunerii si publicarii proiectului comun de fuziune, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului comun de fuziune sau, dupa caz, a hotararii asociatilor/actionarilor de renuntare la examinare si intocmirea raportului de catre experti, daca este cazul, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- hotararile adunarilor generale ale societatii/societatilor participante la fuziune, in original;

- dovada eliberata de autoritatea competenta ca societatea persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania nu detine in proprietate terenuri pe teritoriul Romaniei, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul. Aceasta dovada va fi solicitata pana la data de 1 ianuarie 2012, respectiv 2014, in cazul terenurilor agricole.

In baza incheierii judecatorului-delegat prin care se constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege si care va fi comunicata societatii, ORCT va emite un certificat care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru societatea persoana juridica romana, care va fi comunicat solicitantului, pe cheltuiala acestuia.

Daca societatea absorbanta detine 90% sau mai mult din capitalul social al societatii/societatilor absorbite, dar nu totalitatea acestuia, pronuntarea incheierii judecatorului-delegat, emiterea in temeiul acesteia si comunicarea certificatului sau a altui document similar care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege de catre societatea persoana juridica romana nu sunt necesare decat daca legislatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta prevede aceasta obligatie.

ORCT unde sunt inmatriculate societatile absorbite persoane juridice romane radiaza din registrul comertului aceste societati, in temeiul notificarii comunicate de autoritatea similara din statul membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta.

In situatia in care una dintre societatile participante la fuziune si care isi inceteaza existenta este o societate europeana cu sediul social in Romania, ORCT, prin ONRC, va comunica, pe cheltuiala solicitantului, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii radierii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt privind radierea societatii din registrul comertului din Romania ca urmare a fuziunii, anunt ce va cuprinde informatiile prevazute in art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societatii, numarul, data si locul radierii, data si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicarea, sediul social si obiectul principal de activitate ale societatii. In acest scop, ORCT de unde a fost radiata societatea europeana va transmite ONRC, in termen de 48 de ore de la efectuarea inregistrarii, informatiile care vor fi cuprinse in anuntul ce urmeaza a fi publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 166

In situatia in care societatea nou-infiintata este o societate persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania, inscrierea mentiunii de fuziune in registrul comertului se efectueaza dupa cum urmeaza:

a)in prima etapa se depune 'Cererea de depunere si mentionare acte', insotita de proiectul comun de fuziune, la ORCT unde este inmatriculata societatea persoana juridica romana, in vederea vizarii proiectului de catre judecatorul-delegat si publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si dovada achitarii taxelor legale si timbrul judiciar, in original. Proiectul comun de fuziune va cuprinde cel putin elementele prevazute la art. 2515 alin. (1) din LSC si va fi insotit de proiectul actului constitutiv al societatii ce urmeaza a fi infiintata, potrivit dispozitiilor art. 2515 alin. (2) din LSC.

Proiectul comun de fuziune, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului-delegat sau cererii partilor. In cazul in care proiectul comun de fuziune se publica in extras, acesta trebuie sa cuprinda cel putin mentiunile prevazute la art. 2516 alin. (3) din LSC. In situatia in care se solicita publicarea in extras a proiectului, se va depune si acesta, in original, spre a fi vizat de judecatorul-delegat.

Cererea de numire a expertului/expertilor se depune fie odata cu cererea de depunere/mentionare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale.

In situatia in care societatile participante la fuziune decid renuntarea la examinarea proiectului de fuziune si la intocmirea raportului expertilor, se vor depune hotararile adunarilor generale de renuntare, fie odata cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;

b)in cea de-a doua etapa, cererea de inregistrare va avea atasate urmatoarele documente:

- dovada depunerii si publicarii proiectului comun de fuziune, pentru societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul. In cazul societatilor straine, dovada se face cu certificatul eliberat de autoritatea competenta din statul respectiv;

- dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului comun de fuziune sau, dupa caz, a hotararii asociatilor/ actionarilor de renuntare la examinare si intocmire a raportului de catre experti, pentru societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul. In cazul societatilor straine, dovada se face cu certificatul eliberat de autoritatea competenta din statul respectiv;

- hotararile adunarilor generale ale fiecareia dintre societatile participante la fuziune, in original si in copie tradusa, traducerea textului fiind efectuata de o persoana autorizata si avand incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

- hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei sau, dupa caz, dovada platii datoriilor, dovada constituirii garantiilor sau acordul incheiat cu creditorii privind plata datoriilor, daca este cazul, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul si in copie tradusa, traducerea textului fiind efectuata de o persoana autorizata si avand incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public;

- actul constitutiv al societatii rezultate in urma fuziunii, in original;

- certificatul sau alte documente similare emise de autoritatile competente din celelalte state membre in care au sediul social ori, dupa caz, administratia centrala sau sediul principal celelalte societati participante la fuziune, care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, in original si in copie tradusa, traducerea textului fiind efectuata de o persoana autorizata si avand incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public. Termenul de depunere a acestora nu poate depasi 6 luni de la emitere;

- situatia financiara de fuziune, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- certificatele de inregistrare ale societatilor care isi inceteaza existenta, persoane juridice romane sau societati europene cu sediul in Romania, si, dupa caz, anexa/anexele la acestea, in original;

- dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei/emblemei, in original, si, dupa caz, acordul pentru utilizarea denumirii prevazut in art. 39 din LRC, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- dovada sediului social al societatii rezultate din fuziune, conform art. 69 alin. (1) lit. b);

- declaratiile pe propria raspundere date de catre fondatori, administratori/membrii consiliului de administratie, respectiv membrii consiliului de supraveghere si, daca este cazul, de directori, membrii directoratului, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea acestor calitati, in original;

- specimenele de semnatura ale reprezentantilor legali ai societatii rezultate din fuziune, in original;

- informatiile din cazierul fiscal al asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali desemnati care se obtin de ORCT conform procedurii comune in original. Pentru persoanele fizice si reprezentantii persoanelor juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania se va depune declaratia pe propria raspundere, in forma autentica, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale, in original;

- declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, in original;

- dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului, cand emiterea unor astfel de autorizatii/avize este prevazuta de lege, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- acordul privind modalitatile de implicare a angajatilor in cadrul societatii sau decizia grupului special de negociere de a nu demara negocierile sau de a pune capat negocierilor incepute si de a admite aplicarea reglementarilor privind informarea si consultarea angajatilor sau a dispozitiilor de referinta ori dovada ca s-au purtat negocieri fara a se ajunge la un acord, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 privind statutul societatii europene, ale art. 3, 4 si 7 din Directiva 2001/68/CE a Consiliului de completare a statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor, dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 187/2007 si ale art. 25110 din LSC, daca societatea nou constituita este o societate europeana cu sediul social in Romania, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- dovada achitarii taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Inregistrarea fuziunii, inmatricularea societatii nou-infiintate, precum si radierea societatilor care isi inceteaza existenta, persoane juridice romane, se solicita prin aceeasi cerere si sunt autorizate printr-o singura incheiere conform dispozitiilor art. 6 alin. (11) din LRC.

In baza incheierii prin care judecatorul-delegat a dispus inregistrarea fuziunii, inmatricularea persoanei juridice si radierea inmatricularii societatii care isi inceteaza existenta, ORCT unde este inmatriculata societatea care isi inceteaza existenta, precum si ORCT de la sediul societatii nou-infiintate vor efectua inregistrarile corespunzatoare, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 120-122.

ORCT unde este inmatriculata societatea nou-infiintata va notifica, de indata, pe cheltuiala societatii, realizarea fuziunii autoritatilor similare din statele membre in care sunt inmatriculate societatile participante la fuziune, in vederea radierii acestora.

In situatia in care una dintre societatile participante la fuziune si care isi inceteaza existenta este o societate europeana cu sediul social in Romania, ORCT, prin ONRC, va comunica, pe cheltuiala solicitantului, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii radierii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt privind radierea societatii din registrul comertului din Romania ca urmare a fuziunii, anunt ce va cuprinde informatiile prevazute in art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societatii, numarul, data si locul radierii, data si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicarea, sediul social si obiectul principal de activitate ale societatii. In acest scop, ORCT de unde a fost radiata societatea europeana va transmite ONRC, in termen de 48 de ore de la efectuarea inregistrarii, informatiile care vor fi cuprinse in anuntul catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Daca societatea nou-infiintata este o societate europeana, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii inmatricularii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ONRC va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt privind inmatricularea societatii rezultate din fuziune, anunt ce va cuprinde informatiile prevazute la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societatii, numarul de inmatriculare in registrul comertului, data inmatricularii, numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei in care a fost publicata incheierea judecatorului-delegat de inmatriculare a societatii, sediul social si obiectul principal de activitate ale societatii. In acest scop, ORCT unde este inmatriculata societatea europeana va transmite, in termen de 48 ore de la efectuarea inregistrarii, informatiile care vor fi cuprinse in anuntul catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 167

In situatia in care societatea nou-infiintata este persoana juridica guvernata de legislatia altui stat membru, inscrierea mentiunii de fuziune in registrul comertului se efectueaza dupa cum urmeaza:

a)in prima etapa, societatile participante la fuziune, persoane juridice romane, vor depune proiectul comun de fuziune la ORCT unde sunt inmatriculate, in vederea vizarii proiectului de catre judecatorul-delegat si publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si dovada achitarii taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Cererea de numire a expertului/expertilor se depune fie odata cu cererea de depunere/mentionare a proiectului comun de fuziune, fie ulterior depunerii acesteia, cu respectarea termenelor legale.

In situatia in care societatile participante la fuziune decid renuntarea la examinarea proiectului de fuziune si la intocmirea raportului expertilor, se va depune hotararea adunarilor generale de renuntare, fie odata cu depunerea proiectului de fuziune, fie ulterior depunerii acestuia;

b)in cea de-a doua etapa, cererea de inregistrare va avea atasate urmatoarele documente:

- dovada depunerii si publicarii proiectului comun de fuziune, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- dovada numirii expertilor in vederea examinarii proiectului comun de fuziune sau, dupa caz, a hotararii asociatilor/ actionarilor de renuntare la examinare si intocmirea raportului de catre experti, daca este cazul, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;

- hotararile adunarilor generale ale societatilor participante la fuziune, persoane juridice romane, in original;

- dovada eliberata de autoritatea competenta ca societatea persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania nu detine in proprietate terenuri pe teritoriul Romaniei, in fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul. Aceasta dovada va fi solicitata pana la data de 1 ianuarie 2012, respectiv 2014, in cazul terenurilor agricole.

In baza incheierii judecatorului-delegat prin care se constata indeplinirea conditiilor prevazute de lege si care va fi comunicata societatii, ORCT va emite un certificat care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru societatea persoana juridica romana, care va fi comunicat solicitantului, pe cheltuiala acestuia.

ORCT unde sunt inmatriculate societatile participante la fuziune care isi inceteaza existenta, persoane juridice romane, radiaza aceste societati din registrul comertului, in temeiul notificarii comunicate de autoritatea similara din statul membru a carui nationalitate o detine societatea nou-infiintata.

In situatia in care una dintre societatile participante la fuziune si care isi inceteaza existenta este o societate europeana cu sediul social in Romania, ORCT, prin ONRC, va comunica, pe cheltuiala solicitantului, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii radierii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunt privind radierea societatii din registrul comertului din Romania ca urmare a fuziunii, anunt ce va cuprinde informatiile prevazute in art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001, respectiv denumirea societatii, numarul, data si locul radierii, data si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicarea, sediul social si obiectul principal de activitate ale societatii. In acest scop, ORCT de unde a fost radiata societatea europeana va transmite ONRC, in termen de 48 de ore de la efectuarea inregistrarii, informatiile care vor fi cuprinse in anuntul catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 168

In situatia in care societatea absorbanta sau nou-infiintata este societate europeana, se va verifica indeplinirea cerintelor prevazute de Regulamentul CE nr. 2.145/2001 al Consiliului privind statutul societatii europene, dispozitiile cap. II sectiunea a 2-a si sectiunea a 3-a subsectiunea 3 aplicandu-se in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV: Radierea inregistrarilor din registrul comertului

Art. 169

Radierea din registrul comertului poate consta in radierea inmatricularii sau in radierea unor mentiuni.

Art. 170

Radierea din registrul comertului a inmatricularii unei persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale se efectueaza la cererea persoanei interesate ori din oficiu, in baza rezolutiei directorului ORCT prin care se constata incetarea activitatii si se dispune radierea inmatricularii persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau familiale, ori, dupa caz, in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile.

Pentru persoanele fizice autorizate sau intreprinderile individuale, cererea de radiere va avea atasate urmatoarele inscrisuri:

a)in cazul radierii la cerere a persoanei fizice autorizate sau a intreprinzatorului titular al intreprinderii individuale, certificatul de inregistrare in original, certificatele constatatoare emise in baza declaratiei-tip pe propria raspundere si dovada achitarii taxelor legale;

b)in cazul radierii la cerere a intreprinderii familiale, documentele prevazute la lit. a), precum si actul aditional la acordul de constituire, din care sa rezulte ca mai mult de jumatate dintre membrii intreprinderii cer incetarea acesteia, ori documentele din care sa rezulte ca mai mult de jumatate dintre membrii intreprinderii se retrag din intreprindere, dupa caz;

c)in cazul decesului persoanei fizice autorizate sau al intreprinzatorului titular al intreprinderii individuale ori a mai mult de jumatate din membrii intreprinderii familiale, certificatul/certificatele de deces in copie certificata de parte, precum si documentele prevazute la lit. a).

Dispozitiile art. 72 alin. (6) si (7) se aplica in mod corespunzator.

Art. 171

Cererea de radiere a unei persoane juridice, formulata de lichidator sau de persoana interesata, in situatiile in care legea ii confera acest drept, va fi insotita, dupa caz, de urmatoarele inscrisuri:

a)certificatul de inregistrare, dupa caz, in original;

b)anexele la certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare care atesta inregistrarea declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, dupa caz, in original;

c)hotararea judecatoreasca irevocabila de inchidere a procedurii falimentului si de dispunere a radierii, daca este cazul;

d)hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul, in copie legalizata;

e)situatia financiara de lichidare si repartizare a activelor, aprobata de asociati/membri, in original, precum si dovada publicarii acesteia in conditiile legii;

f)alte inscrisuri prevazute prin legi speciale;

g)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Daca inscrisurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) au fost pierdute, solicitantul va depune dovada publicarii unui anunt intr-o publicatie locala, in original.

Art. 172

Radierea unei societati in nume colectiv, in comandita simpla, cu raspundere limitata sau a unui grup de interes economic, ca urmare a dizolvarii si lichidarii simultane prin acordul unanim al asociatilor cu privire la modul de lichidare si stingere a pasivului social, se poate efectua numai dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

La cererea de radiere se ataseaza urmatoarele inscrisuri:

a)hotararea adunarii generale a asociatilor/membrilor prin care s-a hotarat dizolvarea si modul de lichidare si, daca este cazul, stabilirea modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati/membri, in original;

b)dovada publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor/membrilor prevazute la lit. a);

c)hotararea judecatoreasca irevocabila de respingere a opozitiei, daca este cazul, in copie legalizata;

d)situatia financiara de lichidare aprobata de asociati/membri, in original, si dovada publicarii acesteia in conditiile legii, daca este cazul;

e)certificatul de inregistrare si anexele la acesta sau certificatele constatatoare care atesta inregistrarea declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, in original, ori dovada prevazuta la art. 171 alin. (2);

f)dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 173

Radierea din registrul comertului a inmatricularii unei persoane juridice dizolvate in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ori ale art. 237 din LSC si pentru care nu s-a numit sau nu s-a solicitat desemnarea unui lichidator in termenele legale, se efectueaza prin incheiere a judecatorului-delegat, pronuntata la cererea ONRC, cu citarea partilor, conform dreptului comun.

Art. 174

Radierea din registrul comertului a inmatricularii persoanelor juridice ca urmare a schimbarii sediului in alt judet, a transferarii sediului in alt stat membru al Uniunii Europene ori ca urmare a fuziunii/divizarii se efectueaza potrivit dispozitiilor speciale din cap. III sectiunea a 2-a subsectiunile 3 si 9.

Art. 175

Cererea de radiere a inmatricularii unei regii autonome va avea atasate certificatul de inregistrare, in original, si extrasul din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in care s-a publicat actul privind desfiintarea respectivei regii autonome.

Art. 176

Cererea de radiere a inmatricularii unui institut national de cercetare-dezvoltare constituit ca institutie publica si inmatriculat in registrul comertului va avea atasate certificatul de inregistrare, in original, si extrasul din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in care s-a publicat actul privind desfiintarea acestuia sau actul prin care s-a decis incetarea desfasurarii activitatii economice, in copie certificata de parte.

Art. 177

Sucursalele sau alte sedii secundare asimilate acestora, infiintate de o persoana juridica romana radiata, se radiaza din oficiu din registrul comertului in care sunt inregistrate, pe baza notificarii adresate de ORCT in raza caruia isi avea sediul persoana juridica radiata catre ORCT in raza carora se afla sucursalele sau sediile secundare respective.

Notificarea se transmite electronic si va avea atasate urmatoarele:

a)incheierea judecatorului-delegat, in copie certificata;

b)un extras de registru continand data radierii.

Inregistrarea mentiunii de radiere a sucursalelor sau a altor sedii secundare asimilate acestora se notifica pe cale electronica ORCT de la sediul persoanei juridice radiate, iar notificarea se arhiveaza in dosarul persoanei juridice.

Art. 178

Sucursalele persoanelor juridice cu sediul principal al comertului in strainatate care au fost radiate sau alte sedii secundare asimilate sucursalelor acestora se radiaza din oficiu din registrul comertului in baza notificarii organului competent de la sediul persoanei juridice, la care se ataseaza inscrisurile doveditoare ale radierii persoanei juridice.

Sucursalele persoanelor juridice cu sediul principal al comertului in strainatate care au fost radiate sau alte sedii secundare asimilate sucursalelor acestora pot fi radiate si la cererea oricarei persoane interesate. In acest caz, la cererea de radiere se ataseaza inscrisurile doveditoare ale radierii persoanei juridice, dovada achitarii taxelor legale si timbre judiciare de valoare corespunzatoare.

Art. 179

La cererea de radiere a inregistrarii sucursalelor sau altor sedii secundare asimilate acestora infiintate de persoanele juridice rezidente sau nerezidente, conform hotararilor organelor competente ale acestora, se ataseaza urmatoarele inscrisuri:

a)hotararea organului competent, in original; daca persoana juridica este nerezidenta, se va depune si traducerea efectuata de o persoana autorizata, care va avea incheierea de legalizare a semnaturii traducatorului de catre un notar public, in original;

b)certificatul de inregistrare a sucursalei sau sediului secundar asimilat acesteia si anexele la certificat, in original;

c)imputernicirea speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, in original;

d)dovada actului administrativ emis ca o conditie prealabila radierii, daca emiterea unui astfel de act administrativ este prevazuta de lege, in copie certificata de parte.

La cererea de radiere a inregistrarii sucursalelor sau altor sedii secundare asimilate sucursalelor infiintate de regiile autonome se ataseaza inscrisurile prevazute la alin. (1) lit. b)- d) si hotararea organului competent potrivit regulamentului de organizare si functionare, avizata/aprobata, dupa caz, de autoritatea stabilita prin actul organic.

Inregistrarea mentiunii de radiere a sucursalelor sau a altor sedii secundare asimilate sucursalelor se notifica pe cale electronica ORCT de la sediul persoanei juridice care le-a infiintat, impreuna cu incheierea judecatorului-delegat, in copie certificata, si cu un extras de registru continand data radierii, in vederea radierii din oficiu a mentiunii privind existenta sucursalei.

Art. 180

Incheierea de radiere pronuntata de judecatorul-delegat in cazurile prevazute la art. 171 - 179 se comunicasi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, ori in alt ioc, prin grija ORCT, conform dispozitiilor legale, pe cheltuiala titularului cererii de radiere.

Art. 181

Radierea unei inmatriculari sau mentiuni din registrul comertului dispusa de instantele judecatoresti, in conformitate cu dispozitiile art. 25 din LRC, se efectueaza din oficiu, in baza hotararii judecatoresti irevocabile comunicate de instanta judecatoreasca.

Orice persoana interesata poate solicita efectuarea mentiunii de radiere, in acest caz la cererea de inregistrare urmand a se atasa hotararea judecatoreasca irevocabila, in copie legalizata, dovada achitarii taxelor legale si timbrul judiciar de valoare corespunzatoare.

Hotararea judecatoreasca irevocabila se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, prin grija ORCT, pe cheltuiala partii care a introdus cererea.

Art. 182

Anuntul privind radierea unei societati europene/societati cooperative europene/GEIE se transmite Oficiului pentru Publicatii Oficiale al Comunitatilor Europene de catre ONRC, pe baza comunicarii ORCT si pe cheltuiala solicitantului, in vederea publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anuntul va fi transmis in termen de o luna de la publicarea radierii societatii europene/societatii cooperative europene/GEIE din registrul comertului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a sau Partea a VII-a, dupa caz, si va cuprinde: denumirea, numarul, data si locul radierii, sediul social si domeniul de activitate ale societatii europene/societatii cooperative europene, precum si data si numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a efectuat publicarea.

CAPITOLUL V: Depunerea si mentionarea de acte

Art. 183

In registrul comertului se inregistreaza orice acte sau fapte de comert prevazute de lege, precum si modificarile referitoare la acestea si ale mentiunilor inregistrate, in scopul asigurarii opozabilitatii acestora si efectuarii formalitatilor de publicitate, conform legii.

Modul de efectuare si de evidentiere a acestor inregistrari este distinct de acela in care se inregistreaza si se evidentiaza modificarile actului constitutiv.

Pentru inregistrarea actelor si faptelor prevazute la alin. (1), solicitantul completeaza formularul-tip 'Cerere de depunere si mentionare acte', la care ataseaza inscrisurile doveditoare ale actelor si faptelor de mentionat, precum si dovada achitarii taxelor legale si a timbrelor de valoare corespunzatoare, in original.

Art. 184

Persoanele juridice inmatriculate in registrul comertului sau, dupa caz, persoanele interesate au obligatia de a depune la ORCT, pentru mentionare in registrul comertului:

a)prospectul de emisiune de actiuni, pentru constituirea prin subscriptie publica a societatilor comerciale pe actiuni, inclusiv in vederea autorizarii publicarii acestuia de catre judecatorul-delegat, precum si orice modificare a acestuia;

b)prospectul de emisiune de actiuni pentru majorarea prin subscriptie publica a capitalului social al societatilor comerciale pe actiuni, inclusiv in vederea autorizarii publicarii acestuia de catre judecatorul-delegat, precum si orice modificare a acestuia;

c)hotararea/decizia organului de conducere, in cazul in care mentionarea in registrul comertului si publicarea sunt obligatorii, potrivit legii;

d)dovada privind prelungirea termenului de detinere cu titlu legal a spatiului in care sunt/este stabilite/stabilit sediul social si/sau sediul secundar;

e)situatiile finale de lichidare si repartizare si, dupa caz, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a membrilor directoratului, daca unul sau mai multi dintre acestia sunt numiti lichidatori;

f)actele privind operatiuni asupra fondului de comert;

g)registrele si actele persoanei juridice radiate, daca nu mai exista asociati/actionari/membri sau acestia refuza detinerea;

h)hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dobandirea de catre societate a unui bun de la un fondator sau actionar, atunci cand mentionarea este obligatorie, potrivit LSC;

i)recursul impotriva incheierii judecatorului-delegat si, dupa caz, plangerea impotriva rezolutiei directorul ORCT;

j)opozitia formulata impotriva hotararii adunarii generale a asociatilor/actionarilor, precum si opozitia formulata impotriva altor acte prevazute in mod expres de lege;

k)proiectul de fuziune sau de divizare;

l)specimenul de semnatura;

m)cererea de radiere formulata de persoana care se considera prejudiciata prin inregistrarea unor mentiuni in registrul comertului;

n)orice alte inscrisuri pentru care legea prevede obligatia mentionarii in registrul comertului.

Persoanele interesate sa depuna spre mentionare in registrul comertului inscrisuri in privinta carora legea nu prevede obligativitatea efectuarii publicitatii lor vor completa in acest sens cererea-tip si vor anexa inscrisurile respective, precum si dovada achitarii taxelor corespunzatoare.

In cazurile prevazute la alin. (1) lit. i), recursul impotriva incheierii judecatorului-delegat ori, dupa caz, plangerea impotriva rezolutiei directorul ORCT se inainteaza in termenul legal instantei competente, in original, la care se ataseaza in copie certificata de ORCT toate documentele care au stat la baza pronuntarii incheierii sau a rezolutiei, dupa caz.

Art. 185

Pentru depunerea si mentionarea in registrul comertului a situatiilor financiare anuale, in cazurile prevazute de lege, solicitantul completeaza formularul 'Cerere de depunere situatii financiare anuale', la care anexeaza, in format hartie:

a)situatia financiara anuala si anexele la aceasta sau declaratia pe propria raspundere, in copie certificata;

b)procesul-verbal al adunarii generale in care au fost aprobate situatiile financiare, in copie certificata;

c)raportul administratorilor/membrilor directoratului, in copie certificata;

d)raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorilor financiari, pentru persoanele juridice in privinta carora legea impune obligativitatea desemnarii acestor organe, in copie certificata;

e)dovada achitarii taxelor legale, in original.

Cererea insotita de inscrisurile prevazute la alin. (1) lit. a) se depune in termen de 15 zile de la data adunarii generale in care au fost aprobate situatiile financiare.

Inscrisurile prevazute la alin. (1) lit. a) se depun si in forma electronica.

Daca cererea este depusa de catre o societate comerciala a carei cifra de afaceri depaseste 10 milioane lei, aceasta va fi insotita si de dovada achitarii taxei pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a unui anunt prin care se confirma depunerea actelor prevazute la alin. (1).

CAPITOLUL VI: Inregistrarile din oficiu

Art. 186

Inregistrarile din oficiu se efectueaza fara plata vreunei taxe, in baza rezolutiei directorului ORCT sau a dispozitiei judecatorului-delegat ori a instantei judecatoresti, dupa caz.

In aceste cazuri, se completeaza formularul 'inregistrari din oficiu', la care se anexeaza actele supuse inregistrarii din oficiu, dupa prealabila lor verificare de catre personalul ORCT anume desemnat in acest scop.

Art. 187

Sunt supuse inregistrarii din oficiu:

a)hotararile judecatoresti irevocabile, comunicate de catre instanta, prin care s-a dispus:

- punerea sub interdictie a comerciantului si, respectiv, ridicarea interdictiei;

- instituirea/ridicarea curatelei comerciantului;

- declararea nulitatii persoanei juridice inregistrate in registrul comertului si numirea lichidatorului/lichidatorilor;

- dizolvarea persoanelor juridice;

- inregistrarea de mentiuni privind procedura insolventei;

b)hotararile judecatoresti definitive prin care s-a dispus condamnarea comerciantului, administratorului, membrilor consiliului de administratie, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor/auditorilor, lichidatorilor, directorilor carora li s-au dat puteri de reprezentare a persoanei juridice sau a reprezentantilor persoanei juridice, avand calitatile anterior enumerate, pentru:

- fapte penale care ii fac nedemni sau incompatibili sa exercite aceasta activitate;

- fapte care constituie activitati comerciale ilicite;

- declaratii inexacte, facute cu rea-credinta, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertului;

- fapte penale prevazute de legi speciale, in cazul in care prin acele legi s-a dispus inregistrarea hotararilor in registrul comertului;

c)incheierile prin care judecatorul-delegat dispune efectuarea de inregistrari in registrele comertului tinute de alt ORCT decat acela in cadrul caruia este delegat, precum si incheierile prin care judecatorul-delegat a constatat dizolvarea ori a dispus radierea unor persoane juridice, in conditiile legii;

d)actele si masurile dispuse conform art. 4795-47914 din Codul de procedura penala;

e)orice acte si fapte privind modificarea inregistrarilor efectuate in registrul comertului, pentru care dispozitii legale sau prezentele norme metodologice nu prevad inregistrare la cerere.

Art. 188

Inregistrarea din oficiu a hotararilor judecatoresti se efectueaza numai dupa stabilirea fara echivoc a identitatii dintre persoana inmatriculata sau ale carei date sunt mentionate in registrul comertului si aceea la care se refera hotararea judecatoreasca.

Daca exista echivoc asupra identitatii dintre persoanele prevazute la alin. (1), iar prin hotararea pronuntata in urma unei judecati la care a participat si ONRC s-a dispus efectuarea inregistrarii, ORCT, in numele ONRC, sesizeaza instanta care a pronuntat hotararea cu cerere de indreptare a erorii materiale in acest sens. Inregistrarea mentiunii se efectueaza dupa primirea hotararii prin care instanta civila sesizata a solutionat irevocabil cererea ori a hotararii prin care instanta penala a solutionat definitiv cererea, dupa caz.

Daca ONRC nu a fost parte in proces, ORCT comunica instantei motivul pentru care nu poate efectua inregistrarea.

In situatia in care prin hotararea judecatoreasca irevocabila sau definitiva, dupa caz, nu se dispune si inregistrarea mentiunilor, inregistrarile vor fi efectuate in baza incheierii judecatorului-delegat.

In situatia in care hotararea judecatoreasca comunicata nu este, dupa caz, irevocabila sau definitiva, aceasta se mentioneaza in registrul comertului, urmand ca inregistrarea mentiunilor dispuse sa se efectueze dupa ce devine irevocabila, respectiv ramane definitiva, in baza comunicarii instantei.

CAPITOLUL VII: Inregistrarea in registrul comertului a actelor si/sau mentiunilor implicate de procedura insolventei

Art. 189

In registrul comertului se mentioneaza:

a)raportul administratorului judiciar sau, dupa caz, al lichidatorului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului;

b)notificarea administratorului judiciar privind deschiderea procedurii insolventei;

c)copia planului de reorganizare propus;

d)notificarea lichidatorului privind intrarea in faliment in procedura generala a insolventei;

e)notificarea lichidatorului privind intrarea in faliment in procedura simplificata a insolventei;

f)hotararile judecatoresti pronuntate in procedura insolventei, care se comunica ORCT;

g)alte acte emise de instantele judecatoresti, de judecatorul-sindic, de administratorul judiciar si de lichidator, in conditiile legii.

Mentionarea raportului administratorului judiciar sau, dupa caz, al lichidatorului asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului se efectueaza in baza cererii formulate de debitor, administratorul judiciar, un creditor sau de un imputernicit al acestora, dupa caz, la care se ataseaza dovada achitarii taxelor legale, raportul fiind certificat de acestia pentru identitate cu exemplarul depus la grefa instantei, in baza incheierii judecatorului-delegat.

Mentionarea copiei planului de reorganizare propus se efectueaza in baza cererii formulate de debitor, administratorul judiciar, un creditor sau de un imputernicit al acestora, dupa caz, la care se ataseaza dovada achitarii taxelor legale, planul fiind certificat de catre persoana care l-a propus pentru identitate cu exemplarul depus la grefa instantei, in baza incheierii judecatorului-delegat.

Mentionarea in registrul comertului a notificarilor intocmite de administratorul/lichidatorul judiciar, in conditiile legii, prin care se comunica deschiderea procedurii de insolventa sau de faliment, dupa caz, se efectueaza din oficiu, in baza incheierii judecatorului-delegat, in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Mentionarea in registrul comertului a hotararilor judecatoresti pronuntate in procedura insolventei, comunicate de catre instantele judecatoresti, se efectueaza din oficiu, in termen de 15 zile de la primirea acestora.

Art. 190

In registrul comertului, in baza actelor mentionate, se inregistreaza urmatoarele mentiuni:

a)deschiderea procedurii de insolventa;

b)intrarea in faliment;

c)ridicarea dreptului debitorului de a-si conduce comertul, iar in cazul debitorului persoana juridica, ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea acestuia;

d)desemnarea administratorului judiciar si a lichidatorului judiciar, dupa caz;

e)desemnarea administratorului special;

f)inlocuirea administratorului/lichidatorului judiciar;

g)inchiderea procedurii insolventei;

h)radierea debitorului;

i)modificarea actelor constitutive ale debitorului persoana juridica la solicitarea administratorului judiciar, pe cheltuiala debitorului, pe baza hotararii judecatoresti irevocabile de confirmare a planului de reorganizare;

j)alte mentiuni care se efectueaza la debitori inregistrati in registrul comertului asupra carora este incidenta procedura insolventei.

Inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor efectuate in baza hotararilor irevocabile comunicate de catre instantele judecatoresti se efectueaza din oficiu, in termen de 15 zile de la primirea acestora.

Inregistrarea mentiunilor referitoare la modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice care sunt supuse procedurii insolventei se realizeaza conform procedurii specifice fiecarei modificari. Cererea va fi insotita de hotararea judecatoreasca irevocabila de confirmare a planului de reorganizare si de o copie certificata a acestui plan si de dovada achitarii taxelor legale§ a timbrului judiciar de valoare corespunzatoare.

Inregistrarea mentiunii privind desemnarea administratorului special se efectueaza conform dispozitiilor art. 161 si 162, care se aplica in mod corespunzator.

Administratorul judiciar desemnat se inregistreaza concomitent cu inregistrarea mentiunilor privind indicarea puterilor acestuia si, corespunzator, a administratorilor/ directorilor persoanei juridice.

Lichidatorul desemnat se inregistreaza concomitent cu inregistrarea mentiunilor privind incetarea mandatului administratorilor statutari, administratorului judiciar, lichidatorilor numiti conform altor proceduri si oricarui altui conducator, dupa caz, indiferent de actul prin care au fost desemnati, cu exceptia administratorului special, daca a fost numit.

Odata cu inchiderea procedurii insolventei se efectueaza si mentiunile privind incetarea mandatului administratorului judiciar sau al lichidatorului ori, dupa caz, reluarea dreptului de administrare al debitorului.

In cazul intreprinderii familiale mentiunile se efectueaza cu privire la reprezentant sau membrul fata de care se aplica procedura insolventei, dupa caz.

Art. 191

Deschiderea si inchiderea procedurii insolventei persoanei juridice se inregistreaza si in registrul comertului in care este inregistrata sucursala sau alt sediu secundar asimilat acesteia, din oficiu.

Sucursala sau alt sediu secundar asimilat acesteia se radiaza din oficiu sau la cerere, in baza hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a dispus radierea debitorului. Daca radierea se efectueaza la cerere, se va atasa si dovada achitarii taxelor legale si timbrul judiciar, in original.

Art. 192

Toate mentiunile efectuate la debitori inregistrati in registrul comertului asupra carora este incidenta procedura insolventei se efectueaza cu indicarea emitentului, a instantei judecatoresti care aplica procedura insolventei, a numarului si datei actului de procedura si a numarului dosarului de la instanta.

Art. 193

Orice alte mentiuni care se efectueaza la debitori inregistrati in registrul comertului asupra carora este incidenta procedura insolventei se inregistreaza in registrul comertului cu respectarea corespunzatoare a dispozitiilor prezentei sectiuni.

CAPITOLUL VIII: Procedura indreptarii erorilor materiale, a lamuririi intelesului dispozitivului incheierilor judecatorului-delegat, de completare a acestor incheieri si de refacere a dosarului sau a Inscrisurilor si hotararilor disparute ori distruse din dosarul comerciantilor

Art. 194

Erorile sau omisiunile cu privire la datele inregistrate in registrul comertului, precum si erorile materiale existente in incheierile judecatorului-delegat sau in rezolutiile directorului ORCT se indreapta din oficiu sau la cerere.

Art. 195

Indreptarea erorilor cuprinse in incheierile judecatorului-delegat sau in rezolutiile directorului ORCT se poate face la cerere sau din oficiu, fara plata de taxe.

Cererea de indreptare a erorilor materiale va avea atasate documentele doveditoare.

In cazul in care judecatorul-delegat sau directorul ORCT dispune, persoana interesata va fi incunostintata pentru a da lamuriri.

In cazul indreptarilor din oficiu, o copie a incheierii judecatorului-delegat, respectiv a rezolutiei directorului ORCT va fi comunicata persoanei inregistrate in registrul comertului.

Art. 196

Indreptarea erorilor din baza de date fata de incheierea judecatorului-delegat sau, dupa caz, rezolutia directorului ORCT se efectueaza din oficiu, fara plata de taxe.

Indreptarea erorilor se opereaza in baza unei note interne aprobate prin rezolutie de directorul ORCT.

Art. 197

In cazul constatarii de erori materiale in cuprinsul cererilor de inregistrare ori al actelor depuse la ORCT, dupa efectuarea inregistrarilor dispuse de judecatorul-delegat, se va proceda dupa cum urmeaza:

a)ORCT instiinteaza in scris comerciantul in vederea rectificarii actului respectiv, indicand actul care trebuie rectificat, datele care vor fi rectificate si data pana la care urmeaza a se efectua aceasta operatiune, la cerere;

b)persoana interesata va solicita indreptarea erorilor materiale, completand corespunzator formularul 'Cerere de indreptare a erorilor materiale', la care anexeaza actul rectificat si dovada platii taxelor legale, precum si timbrul judiciar de valoare corespunzatoare, in original.

Daca erorile au fost preluate si in certificatul de inregistrare si/sau in anexele la acesta, mentionatele inscrisuri se anexeaza, in original, la cererea de indreptare.

Art. 198

In cazul erorilor materiale constatate in cuprinsul certificatelor de inregistrare si/sau in anexele la acestea, in certificatele de inscriere de mentiuni, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a)in cazul certificatelor de inregistrare si/sau al anexelor la acestea si al certificatelor de inscriere de mentiuni se va instiinta in scris comerciantul, in scopul depunerii acestora in original la ORCT;

b)rectificarea din oficiu se face din dispozitia directorului ORCT, inscrisa pe formularul 'inregistrari din oficiu', completat intr-un singur exemplar de catre personalul ORCT;

c)certificatul de inregistrare si/sau anexele sau, dupa caz, certificatul de inscriere de mentiuni depuse in original se anuleaza si se pastreaza in dosarul comerciantului.

Art. 199

Lamurirea dispozitivului incheierii judecatorului-delegat poate fi efectuata la cerere.

Pentru solutionare, ORCT prezinta judecatorului-delegat cererea pe care acesta a solutionat-o prin respectiva incheiere si inscrisurile atasate acestei cereri.

Art. 200

Completarea dispozitivului incheierii judecatorului-delegat se poate solicita in termenul prevazut de lege pentru exercitarea recursului impotriva acesteia.

Dispozitiile art. 197 se aplica corespunzator.

Cererea prevazuta la alin. (1) nu se timbreaza si pentru solutionarea acesteia nu se percep taxe.

Art. 201

Dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile art. 281 - 2813 din Codul de procedura civila.

Pentru refacerea dosarului sau a inscrisurilor si hotararilor disparute ori distruse din dosarul comerciantilor se vor aplica, corespunzator, dispozitiile art. 583-585 din Codul de procedura civila.

TITLUL III: Eliberarea certificatelor constatatoare, a extraselor de registru, a informatiilor din registrul comertului computerizat, a copiilor certificate ale inscrisurilor existente in dosarele persoanelor inregistrate si a duplicatelor

Art. 202

Oficiile registrului comertului elibereaza la cerere si pe cheltuiala persoanelor interesate:

a)certificate constatatoare din care rezulta ca un anumit act este sau nu inregistrat in registrul comertului;

b)certificate constatatoare din care rezulta daca persoana inregistrata in registrul comertului a fost supusa procedurii prevazute de legea insolventei intr-o perioada de 5 ani anteriori formularii cererii introductive;

c)certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite asociatilor ca urmare a lichidarii societatii in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata;

d)extrase de registru care atesta starea persoanei, respectiv functionarea, suspendarea temporara a activitatii, reorganizarea, deschiderea procedurii insolventei, dizolvarea, lichidarea, falimentul;

e)extrasul de registru prevazut de Hotararea Guvernului nr. 322/2008;

f)copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate in acest scop, precum si de pe inscrisurile care atesta inregistrarea in registrul comertului sau in baza carora au fost efectuate inregistrari in registrul comertului;

g)informatii despre datele inregistrate in registrul comertului, inclusiv istoricul inregistrarilor efectuate;

h)duplicate ale certificatelor de inregistrare, precum si ale certificatelor constatatoare care atesta inregistrarea declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii;

i)copii certificate de pe actele publicate si informatii din Buletinul procedurilor de insolventa.

La cererea pentru eliberarea duplicatelor se ataseaza dovada publicarii intr-un ziar de larga circulatie a anuntului referitor la pierderea inscrisurilor al caror duplicat se solicita.

Cererile pentru eliberarea inscrisurilor prevazute la alin. (1) se depun personal, se transmit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu valoare declarata ori prin mijloace electronice la ORCT in a carui raza teritoriala isi are sediul social persoana inregistrata. Cererile pentru eliberarea inscrisurilor prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), g) si i) pot fi depuse si la ONRC.

Informatiile pot fi furnizate electronic si prin serviciile electronice ale ONRC, cum ar fi Recom On-line ori altele asemenea.

Art. 203

Eliberarea inscrisurilor prevazute la art. 202 alin. (1) se efectueaza de catre ORCT la care a fost depusa cererea respectiva, sub conditia prezentarii dovezii achitarii taxelor si, dupa caz, a tarifelor postale corespunzatoare, inscrisurile respective pot fi eliberate, conform optiunii solicitantului, personal, pot fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu valoare declarata ori prin posta electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

In vederea respectarii dispozitiilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in ceea ce priveste informatiile despre asociatii/actionarii, administratorii, directorii, membrii consiliului de supraveghere, membrii directoratului, cenzorii/auditorii, reprezentantii persoane fizice ai persoanelor juridice, avand calitatile anterior mentionate, inscrisurile eliberate solicitantilor, inclusiv copiile certificate, vor contine numai numele, data si locul nasterii, cetatenia si statul de domiciliu ale acestor persoane.

Inscrisurile prevazute la art. 202 alin. (1) lit. a), d), f) si g) se elibereaza institutiilor si autoritatilor publice prevazute in mod expres de lege, la cerere si fara plata de taxe si tarife,

Art. 204

La cererea persoanelor juridice romane participante la constituirea prin fuziune a unei societati europene, respectiv a unei societati cooperative europene sau in cazul transferului sediului unei societati europene, respectiv al unei societati cooperative europene din Romania in alt stat membru, ORCT, pe baza incheierii prin care judecatorul-delegat dispune in acest sens, elibereaza un certificat care atesta incheierea actelor si indeplinirea formalitatilor prealabile acestor operatiuni.

TITLUL IV: Servicii de asistenta

Art. 205

La cererea si pe cheltuiala solicitantilor, ONRC, prin ORCT, acorda asistenta de specialitate pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare si pentru autorizarea functionarii.

Art. 206

Serviciile de asistenta se acorda prin personal specializat din cadrul ORCT, anterior depunerii cererilor de inregistrare in registrul comertului, dupa completarea de catre solicitant a cererii de servicii si achitarea tarifelor aferente operatiunilor solicitate.

Art. 207

Cererea de acordare de servicii de asistenta se tehnoredacteaza in doua exemplare si cuprinde urmatoarele:

a)numele, prenumele, adresa, datele de identitate, precum si calitatea solicitantului;

b)descrierea explicita a serviciilor solicitate;

c)modul de transmitere a actelor necesare in vederea prestarii serviciilor;

d)termenul de prestare a serviciilor, cu precizarea ca acesta curge din momentul depunerii actelor solicitate de personalul ORCT si a dovezii privind plata tarifelor corespunzatoare;

e)mentiunea ca, in cazul renuntarii la servicii, solicitantului i se vor restitui doar tarifele aferente operatiunilor neefectuate pana la data renuntarii;

f)mentiunea ca orice modificare a cererii de acordare de servicii, dupa intocmirea actelor solicitate, se efectueaza numai dupa achitarea tarifelor aferente serviciilor solicitate;

g)mentiunea referitoare la clasarea cererii de servicii, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, daca solicitantul nu a facut dovada platii tarifelor legale ori nu a depus documentele necesare pentru solutionarea cererii;

h)semnatura solicitantului si a salariatului ORCT care preia solicitarea;

i)confirmarea beneficiarului, la eliberarea inscrisurilor redactate, din care rezulta ca Ie-a citit si a constatat ca acestea corespund cererii sale.

Dupa semnarea de catre parti a cererii de servicii de asistenta, aceasta se inregistreaza si un exemplar se inmaneaza solicitantului impreuna cu chitanta dovedind plata serviciilor solicitate.

Tariful pentru prestarea serviciului de indrumare prealabila se achita o singura data, indiferent de numarul operatiunilor/serviciilor solicitate prin aceeasi cerere de servicii.

Dispozitiile referitoare la tariful suplimentar pentru solutionarea cererii in regim de urgenta, precum si cele referitoare la modalitatea de calcul in cazul efectuarii mai multor operatiuni se aplica in mod corespunzator.

In situatiile in care reglementarile in vigoare prevad reduceri sau scutiri de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenta, nota de calcul intocmita pentru serviciile prestate se completeaza cu mentiunea: 'Scutit de la plata tarifelor stabilite prin prezenta nota de calcul, in conformitate cu prevederile '. Nota de calcul se depune de comerciant impreuna cu celelalte inscrisuri la registratura ORCT, in vederea aplicarii, daca va fi cazul, a dispozitiilor referitoare la restituirea taxelor si tarifelor de care a fost scutit.

Art. 208

Prevederile art. 206 si 207 se aplica corespunzator si cererilor primite si solutionate prin folosirea cailor de transmitere electronice, fiecare document avand atasata, incorporata sau logic asociata o semnatura electronica extinsa.

TITLUL V: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 209

Directorul general al ONRC emite instructiuni obligatorii in aplicarea prezentelor norme metodologice.

Instructiunile prevazute la alin. (1) se afiseaza la sediile ORCT si se publica pe pagina de internet a ONRC.

Art. 210

In scopul favorizarii unui mediu de afaceri transparent, sigur si predictibil, al asigurarii celeritatii solutionarii cererilor persoanelor supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului potrivit legii, ONRC poate publica ghiduri de informare cu privire la formalitatile necesare in vederea efectuarii inregistrarilor in registrul comertului si a celorlalte functii ale sale.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 704 din data de 16 octombrie 2008


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 986
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site