Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


SCOALA DIN COMUNA HUDESTI, JUDETUL BOTOSANI - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai mic- CAPITOLUL I -

- DISPOZITII GENERALE -
Art.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioara contine norme privind desfasurarea activitatilor instructiv – educative cu caracter scolar si extrascolar, a activitatilor de natura administrativa, financiar – contabile si de secretariat din cadru Scolii cu clasele I-VIII Razboieni, comuna Ion Neculce, judetul Iasi, fiind elaborat in conformitate cu Legea Invatamantului nr. 84/1995, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.128/1997 Statutul personalului didactic si Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat si Particular, aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005.

Art.2. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si parinti.

Art.3. Regulile de disciplina si obligatiile reciproce ale intregului personal, precum si ale elevilor si parintilor care decurg din prezentul Regulament sunt stabilite in vederea desfasurarii in conditii optime si la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv – educativ, precum si a activitatilor conexe care se desfasoara in cadrul scolii.

Art.4. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica si/sau completa ulterior ori de cate ori este cazul, la initiativa a 2/3 din numarul membrilor Consiliului de Administratie si cu consultarea reprezentantului sindicatului din cadrul scolii. Modificarile si/sau completarile ulterioare vor fi aduse la cunostinta intregului personal si a elevilor in termen de 3 zile de la efectuare.

Art. 5. Prevederile prezentului Regulament se aplica si personalului angajat temporar, in cumul sau cu norma incompleta, persoanelor detasate in unitate, precum si personalului angajat pentru prestarea de servicii scolii.

Art. 6. Conducerea scolii va coordona negocierea actualului Regulament cu Consiliul de Administratie, Consiliul Elevilor, Comitetul de Parinti si Consiliul Profesoral si prelucrarea sa de catre toti profesorii diriginti la clase, tuturor elevilor si parintilor acestora sub semnatura. Un exemplar din Regulament va exista la biblioteca scolii putand fi consultat de orice angajat, de elevi si de parinti.

Art. 7. Regulamentul de Ordine Interioara este adoptat in conformitate cu legislatia in vigoare si nu i se substituie acesteia; necunoasterea prevederilor prezentului Regulament nu absolva personalul liceului, elevii si parintii acestora de consecintele incalcarii lui.

Art. 8. Conducerea scolii si profesorii diriginti au obligatia prelucrarii prezentului Regulament tuturor elevilor si parintilor acestora. Prelucrarea prezentului Regulament catre personalul didactic auxiliar si nedidactic se va efectua de catre conducerea scolii.

- CAPITOLUL II - - PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC -

Art. 1. Intregul personal al scolii are obligatia sa manifeste un comportament de inalta tinuta morala si profesionala atat in cadrul scolii cat si in afara ei, astfel incat sa contribuie la mentinerea si dezvoltarea capitatului de imagine de care se bucura aceasta.

Art. 2. Toate cadrele didactice si didactice auxiliare au datoria de a-si desfasura activitatea profesionala in raport cu misiunea institutiei din care fac parte in scopul realizarii obiectivelor generale si a celor specifice prevazute in Planul Managerial de activitati elaborat de conducerea liceului si aprobat de Consiliul Profesoral. Membrii personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic au obligatia de a-si acorda respect reciproc si de a colabora in vederea indeplinirii sarcinilor profesionale ce le revin.

Art. 3.  Toti salariatii scolii au datoria de a se preocupa de conservarea si imbunatatirea bazei materiale a scolii si de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Responsabilii comisiilor metodice vor desemna persoanele din cadrul catedrelor care vor fi responsabile de pastrarea patrimoniului aferent. Salile de clasa vor fi in responsabilitatea directa a invatatorilor si profesorilor diriginti, care au obligatia de a recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse.

Art. 4. Este interzis consumul de bauturi alcoolice, sau prezenta sub influenta alcoolului in incinta scolii. Fumatul este permis doar in locurile special amenajate, cu respectarea normelor P.S.I. si a legislatiei in vigoare.

Art. 5. Organizarea unor reuniuni cu caracter privat ocazionate de diverse sarbatori se va desfasura fara exceptie dupa terminarea ultimei ore de curs din ziua respectiva si va trebui sa aiba aprobarea Consiliului de Administratie al scolii.

Art.6. Se interzice introducerea in cadrul scolii si difuzarea de tiparituri, foi volante, prospecte etc. precum si comercializarea de produse sau organizarea de simpozioane pentru promovarea acestora sau orice alte activitati care nu au legatura cu specificul si interesele scolii.

Art.7. Organizarea oricarui tip de manifestare colectiva cu caracter extrascolar care se va desfasura prin implicarea de cadre didactice/nedidactice si elevi ai scolii, va fi supusa aprobarii Consiliului de Administratie. Organizatorii au datoria de a aduce la cunostinta conducerii scolii intentia organizarii unor astfel de manifestari cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de desfasurarea  evenimentului si de a obtine avizul pentru organizarea acesteia. In caz contrar, toate responsabilitatile revin persoanelor care au organizat actiunea respectiva.

Art. 8. In cazul in care un membru al personalului scolii nu poate fi prezent la program din motive medicale, este de datoria sa sa anunte conducerea scolii la inceputul zilei respective. Neanuntarea in prealabil a absentei se considera absenta nemotivata.

Art. 9. Cadrelor didactice care nu-si desfasoara una sau mai multe ore din lipsa intregului colectiv de elevi si nu au consemnat absentele in catalog la toti elevii absenti, li se va retine din salariu ora / orele astfel neefectuate. Aceste cadre didactice au obligatia de a ramane in scoala pe toata durata programului lor.

Art. 10. Personalul didactic nu are voie sa desfasoare activitati de instruire in cadrul scolii, cu elevi din afara scolii sau din interior, altele decat cele asimilate sarcinilor de serviciu. De asemenea, este interzisa utilizarea in interes personal a materialelor didactice si a echipamentelor aflate in dotarea scolii. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare in procesul instructiv – educativ si pentru propria perfectionare cum ar fi: calculatoare, copiatoare, aparatura audio – video etc. cu conditia existentei consumabilelor necesare.

Art. 11. Profesorii diriginti au obligatia de a tine evidenta invoirilor medicale si de la parinti intr-un dosar special care va sta in scoala si va putea fi consultat de catre directori, profesorii clasei si / sau parinti.

Art. 12. Activitatile extracurriculare pe care profesorul diriginte le organizeaza cu colectivul de elevi trebuie sa se desfasoare in afara orelor de curs, cu exceptia unor evenimente speciale care trebuie comunicate si aprobate de conducerea scolii.

Art.13.  In cazul in care desfasurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care predau la clasele respective au obligatia de a recupera orele pierdute (exceptie facand situatiile in care conducerea scolii decide altfel).

Art. 14. Cadrele didactice au obligatia de a stabili si promova in relatia cu elevii si parintii acestora principiile corectitudinii si respectului reciproc, de a manifesta transparenta si deschidere pentru comunicarea bilaterala. Este interzis oricarui cadru didactic sa adreseze cuvinte jignitoare si / sau umilitoare elevilor, sa recurga la agresiuni fizice sau gesturi care sa exceada relatia profesor – elev.

Art. 15.  Nu este permisa intarzierea profesorilor la ora de curs si nici utilizarea telefonului mobil pe parcursul acesteia.

Art.16.  Intreg personalul unitatii scolare are obligatia de a-si desfasura activitatea astfel incat sa fie aplicate si promovate normele specifice de asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar.

Art. 17.  La inceputul fiecarui an scolar se instituie la nivelul unitatii Comisia de Conciliere, numita in baza hotararii Consiliului profesoral al unitatii, prin decizia directorului, care are in principal urmatoarele atributii:

 • Analizeaza si propune solutii de rezolvare a situatiilor conflictuale, sesizari sau reclamatii ce decurg din activitatea specifica scolii precum si cele legate de atitudinea si comportamentul factorilor implicati (profesori, elevi, parinti, personal didactic-auxiliar si nedidactic).
 • Promoveaza spiritul de intelegere, comunicarea si colaborarea la nivelul scolii si a intregului personal angajat.
 • Monitorizeaza modalitatile de comunicare si relationare ale elevilor, profesorilor, parintilor si ale intregului personal in scopul armonizarii acestora si a respectarii prevederilor regulamentului scolar si a regulamentului de ordine interioara.

Comisia isi va elabora un regulament propriu de functionare care va fi aprobat in Consiliul Profesoral.
Componenta comisiei este urmatoarea: doua cadre didactice, doi elevi, doi parinti, un reprezentant al personalului didactic auxiliar/nedidactic si un reprezentant al sindicatului. Cadrele didactice  vor fi nominalizate de Consiliul profesoral, elevii de catre Consiliul elevilor, parintii de catre Consiliul Reprezentativ al Parintilor, reprezentantul personalului didactic auxiliar/nedidactic de catre Consiliul de Administratie.

- CAPITOLUL III -

- ELEVII -

Art. 1. FRECVENTA ELEVILOR

  •  Frecventa elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea in scoala se face cu 10 minute inaintea primei ore, numai pe baza de ecuson sau carnet de elev, vizate de conducerea scolii.
  •  Parintele / tutorele legal al elevului poate solicita invoirea acestuia 5 zile pe parcursul unui an scolar. Cererile scrise se prezinta personal de catre parinte profesorului diriginte, se inregistreaza la secretariat si se vizeaza de catre conducerea scolii.
  •  Nu este permisa invoirea elevilor de la ore cu exceptia cazurilor de participare la diverse activitati cu specific scolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc.). In aceste situatii invoirea se realizeaza de catre conducerea scolii la solicitarea profesorilor care indruma elevii respectivi.

Art. 2. COMPORTAMENTUL ELEVILOR

a) Indiferent de momentul si locul unde se afla, elevii trebuie sa aiba un comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta ca sunt elevi si respecta numele scolii in care invata.
b) Este interzis oricarui elev sa aduca in clasa sau in scoala persoane straine, sa fie asteptati de alte persoane (cu exceptia membrilor familiei) in scoala sau in curtea scolii.
c) Elevii nu au voie sa aduca in scoala si sa foloseasca nici un fel de spray-uri lacrimogene/paralizante si orice alte materiale pirotehnice sau de alta natura care ar putea pune in pericol integritatea fizica a celor din jur.
d) Relatiile dintre elevi in general, dintre fete si baieti in special, trebuie sa se bazeze pe respect reciproc, sa se foloseasca un limbaj civilizat si adecvat varstei, sa nu se recurga la gesturi intime indecente.
e) Se interzice cu desavarsire fumatul, consumul de bauturi alcoolice si droguri.
f) Se interzice introducerea in scoala a materialelor vizuale/auditive care atenteaza la bunele moravuri.
g) Se interzice introducerea si utilizarea in cladirea scolii a skateboard-urilor, patinelor cu rotile, cartilor de joc, tablelor.
h) Se interzice utilizarea telefonului mobil in scoala, precum si mentinerea acestuia in stare de activare.
i) Se interzice parasirea institutiei in timpul orelor de curs sau in pauze. In cazuri exceptionale, elevul este obligat sa solicite permisiunea profesorului care preda la ora respectiva, care il poate invoi pe propria raspundere, dar va consemna absenta in catalog. Profesorul diriginte va motiva absenta numai dupa ce va lua legatura cu familia elevului. In situatia in care elevul nu are acordul profesorului, va raspunde personal de decizia sa si de posibilele consecinte.
j) Se interzice elevilor sa posede sau sa foloseasca orice fel de arme si sa se implice in acte de violenta sau intimidare.
k) Elevilor le este interzis sa-si insuseasca bunuri, obiecte sau bani care nu le apartin.
l) Se interzice elevilor sa organizeze in scoala activitati politice si/sau de propaganda politica, activitati de prozelitism religios sau ocult.
m) Elevii care vor lansa amenintari telefonice ce conduc la perturbarea activitatilor didactice vor fi sanctionati prin exmatriculare fara drept de reinscriere.

Art. 3. TINUTA ELEVILOR

a) Uniforma scolara nu este obligatorie, dar este obligatoriu ca elevii sa aiba o tinuta decenta, curata si ingrijita. Este interzisa purtarea unor articole vestimentare indecente si a accesoriilor care nu se preteaza mediului scolar.
Este interzisa: purtarea cerceilor de catre baieti, bratarilor, inelelor, pierce-urilor de catre elevi. De asemenea baietii nu au voie sa poarte barba sau favoriti.
Fetelor le este interzisa purtarea pierce-urilor, a fustelor scurte ( fustele vor avea cel mult 10 cm deasupra genunchiului ) sau a bluzelor decoltate sau prea scurte, precum si utilizarea excesiva a produselor de machiaj.
Profesorul care in timpul orelor constata la unul sau mai multi elevi o tinuta neconforma cu prevederile actualului Regulament, are dreptul de  a-l exclude de la ora, cu obligatia din partea profesorului de a consemna in catalog absenta la ora. Elevul va primi absente nemotivate pentru tot restul zilei, iar profesorul care l-a exclus de la cursuri ii va intocmi un referat in baza caruia dirigintele va instiinta familia elevului de sactiunea primita de acesta. Daca abaterea se repeta elevul va fi sanctionat prin prestarea unei activitati in folosul comunitatii scolare, in afara orelor de curs.
b) Este interzis elevilor sa foloseasca insemne si sa poarte imbracaminte neadecvata varstei si calitatii de elev.

Art. 4. PASTRAREA BUNURILOR SCOLII

a) Mobilierul din salile de clasa si terenul de sport, materialul didactic aflat in dotarea scolii trebuie folosite cu simt de raspundere, sa fie conservate, reparate si imbogatite.
b) Elevii care produc stricaciuni sau deterioreaza bunurile din dotarea scolii au obligatia sa repare sau sa inlocuiasca (dupa caz) obiectele deteriorate sau sa achite contravaloarea pagubelor produse. In cazul in care vinovatul nu a fost identificat raspunderea revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul/materialul respectiv. In cazul repetarii producerii de daune, elevul / elevii vor fi sanctionati prin prestarea unei activitati in folosul scolii ( munca in folosul comunitatii ), activitate care se va desfasura in afara orelor de curs.
c) Elevii au obligatia de a mentine curatenia in salile de clasa, laboratoare, holuri, grupuri sanitare precum si pe terenul de sport si in curtea scolii.
d) Elevii care intarzie returnarea cartilor imprumutate de la biblioteca scolii peste termenul legal de 10 zile lucratoare, au obligatia de a achizitiona si de a dona bibliotecii o carte ce ii va fi solicitata de catre bibliotecar.

Art. 5. SANCTIUNI

a) In caz de nerespectare a reglementarilor prezentului Regulament de Ordine Interioara se vor aplica sanctiuni disciplinare prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar.
b) Elevii care au fost sanctionati cu eliminare de la cursuri au obligatia de a ramane in incinta scolii pe unul din scaunele aflate in fata locului elevului de serviciu pe scoala. In toata perioada de aplicare a sanctiunii absentele vor fi consemnate in catalog ca nemotivate.
c) Pentru abateri disciplinare sanctiunile se vor aplica astfel:

 • pentru utilizarea telefonului mobil in incinta scolii sau in curtea acesteia, elevul va fi sanctionat cu mustrare verbala, iar la repetarea abaterii se vor aplica gradual celelalte sanctiuni prevazute de Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar;
 • pentru fumat se aplica sanctiunea de prestare a unor activitati in folosul scolii in afara orelor de curs;
 • pentru consumul de alcool se aplica sanctiunea de eliminare de la cursuri pe o perioada de 5 zile cu consemnarea absentelor in catalog (in aceasta perioada elevul va presta activitati in folosul unitatii scolare).

- CAPITOLUL IV -
- OBLIGATIILE ELEVILOR DE SERVICIU PE SCOALA -

Art. 1. Programarea elevilor de serviciu pe scoala este facuta numai de catre dirigintele clasei a VII-a, iar modificarea acestei programari se face numai in cazuri de forta majora de catre profesorul de serviciu pe scoala. Profesorul diriginte al clasei are obligatia de a intocmi un tabel nominal cu elevii clasei si zilele in care acestia executa serviciul pe scoala, tabel pe care sa-l ataseze la prima pagina a catalogului. De asemenea dirigintele trebuie sa supravegheze respectarea stricta a programarii facute si modul in care elevii isi duc la indeplinire sarcinile desemnate.Art. 2. Elevul de serviciu este obligat sa se prezinte la postul sau cu 10 minute inaintea inceperii cursurilor.

Art. 3. Pentru efectuarea serviciului pe scoala se va programa 1 elev. Elevul are obligatia de a suna de intrare / iesire de la ore conform programului de desfasurare a cursurilor si dupa ceasul scolii.

Art. 4. Este interzis elevilor de serviciu pe scoala sa isi paraseasca postul fara acordul profesorului de serviciu sau al directiunii. In cazul parasirii postului elevilor li se vor consemna absente nemotivate in catalog pentru orele respective si vor fi mustrati in fata clasei.

Art. 5. Elevii de serviciu au obligatia de a semnala profesorului de serviciu pe scoala toate neregulile sesizate atat in timpul orelor de curs cat si in pauze. De asemenea ei nu vor permite accesul elevilor in cancelarie.

- CAPITOLUL V -
- OBLIGATIILE CADRULUI(ELOR) DIDACTIC(E) DE SERVICIU PE SCOALA -

Art.1. Cadrul didactic de serviciu pe scoala vine cu 15 minute inaintea inceperii cursurilor de pe tura sa si pleaca ultimul din scoala dupa evacuarea tuturor elevilor. In tura de dupa amiaza vor fi doi profesori de serviciu care vor avea atributii astfel: unul raspunde de interiorul corpului A, iar cel de al doilea de curtea scolii si corpul B.

Art. 2.  Cadrul didactic de serviciu verifica existenta cataloagelor si raspunde de securitatea lor pe toata durata turei sale. La sfarsitul zilei, profesorul de serviciu de pe tura de dupa-amiaza preda gestiunea cataloagelor catre secretar sau director. In cazul in care nici unul dintre acestia nu este in scoala, el va verifica existenta si integritatea tuturor cataloagelor si le va incuia in fisetul destinat acestora. Orice cadru didactic care foloseste un catalog in afara orelor sale de curs are obligatia de a aduce la cunostinta profesorului de serviciu acest fapt, precum si perioada de timp cat va retine catalogul respectiv.

Art. 3.  Profesorul de serviciu verifica prezenta si intrarea la timp la ore a profesorilor si aduce la cunostinta directiunii eventualele absente. In lipsa directorului, profesorul de serviciu ia masuri pentru acoperirea orelor respective.

Art. 4. Controleaza prezenta la post si distribuie sarcini elevilor de serviciu.

Art. 5.  Raspunde de ordinea si disciplina in scoala in timpul pauzelor si semnaleaza conducerii scolii prezenta persoanelor straine, precum si eventualele evenimente deosebite care se petrec pe perioada desfasurarii serviciului sau.

Art. 6. Verifica prin sondaj in pauze daca salile de clasa sunt bine intretinute, iar elevul de serviciu isi indeplineste constiincios atributiile.

Art. 7. Supravegheaza elevii in vederea respectarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Regulamentului de Ordine Interioara.

- CAPITOLUL VI -

- REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR -

Art. 1. Consiliul Elevilor este alcatuit din reprezentantii fiecarei clase din scoala (cate un elev din fiecare clasa), un membru al personalului didactic pe care il vor alege elevii si Responsabilul cu activitati educative scolare si extrascolare care va avea rolul de coordonator al intrunirilor. Dintre membrii sai, Consiliul va alege un Presedinte (elev), un Vicepresedinte (elev), si un Secretar (elev) pe toata durata unui an scolar.

Art. 2. Fiecare clasa isi va alege reprezentantul in Consiliul Elevilor in prima ora de dirigentie de la inceputul fiecarui an scolar. Votul va fi secret, iar elevii isi vor asuma responsabilitatea alegerii lor. Profesorii nu au drept de vot si le este interzis amestecul sau influentarea deciziei elevilor.

Art. 3. Intrunirile Consiliului Elevilor se vor desfasura lunar sau ori de cate ori este cazul, fiind prezidat de presedinte si de reprezentantul cadrelor didactice.

Art. 4. Toti membrii Consiliului au obligatia de a participa la toate intrunirile, iar cand din motive obiective nu pot participa, acestia au obligatia de a nominaliza un inlocuitor si de a anunta secretarul Consiliului.

Art. 5. Presedintele Consiliului Elevilor, precum si cadrul didactic desemnat sa coordoneze activitatea acestuia au obligatia de a aduce la cunostinta Consiliului de Administratie al scolii toate problemele discutate in cadrul sedintelor Consiliului.

Art. 6. Toate propunerile avansate de catre Consiliul Elevilor vor fi notate de catre secretar care va intocmi un proces verbal si va avea obligatia sa expuna intr-un loc public rezumatul acestuia.

Art. 7. Fiecare membru al Consiliului Elevilor, inclusiv presedintele si secretarul are dreptul de a vota prin DA sau NU sau sa se abtina de la vot. Votul poate fi secret sau deschis prin ridicarea mainii, in functie de hotararea Consiliului.

Art. 8. Membrii Consiliului trebuie sa respecte toate regulile si conventiile adoptate de catre Consiliu si sa asigure aplicarea in randul elevilor a hotararilor luate.

Art. 9. Membrii Consiliului au datoria de a prezenta  problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confrunta colectivele de elevi din care fac parte si vor raporta clasei toate discutiile purtate referitor la chestiunile in cauza.

Art. 10. Secretarul Consiliului va intocmi si depune la biblioteca scolii un dosar al intrunirilor, care va fi accesibil tuturor elevilor din  scoala.

Art. 11. Secretarul Consiliului are responsabilitatea intocmirii ordinei de zi a intrunirilor si de a aduce la cunostinta membrilor cu cel putin 48 de ore inainte de desfasurarea intrunirii. Presedintele are datoria de a asigura respectarea ordinii de zi anuntate si parcurgerea ei integrala.

Art. 12. Presedintele Consiliului are datoria de a asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine, precum si respectarea ordinii si a libertatii de exprimare.

Art. 13. Tematica discutiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derularii procesului instructiv – educativ curricular si extracurricular, imbunatatirea conditiilor de studiu ale elevilor si organizarea unor activitati cu caracter extrascolar de larg interes pentru elevi, activitati care sunt de competenta scolii ca desfasurare.

- CAPITOLUL VII -

- SECURITATEA IN INTERIORUL SCOLII -

Art. 1. Accesul persoanelor si a autovehiculelor in incinta unitatii scolare se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si iesirea din perimetrul scolii. Este permis numai accesul autovehiculelor care apartin unitatii de invatamant, salvarii, pompierilor, politiei, salubrizarii sau jandarmeriei, precum si a celor care asigura interventia operativa pentru remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie etc.) sau a celor care aprovizioneaza unitatea cu materialele contractate.

Art. 2. Accesul cadrelor didactice, al personalului tehnico-administrativ si al elevilor apartinand scolii este permis in baza ecusonului cu fotografie, sau, dupa caz, a carnetului de elev vizat de conducerea scolii, documente care vor fi prezentate obligatoriu elevului de serviciu in momentul intrarii.

Art. 3. Accesul parintilor este permis in baza verificarii identitatii acestora si a ecusonului care se elibereaza de catre elevul de serviciu, unde se va afla si registrul in care se vor nota: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate al tuturor parintilor elevilor din unitatea scolara.

Art. 4. Accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de invatamant, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat/vizitator al acestora; ecusoanele se pastreaza si se elibereaza de la punctul de control dupa efectuarea procedurilor de identificare, inregistrare si control de catre elevul de serviciu. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toata perioada sederii in scoala si se restituie la plecare.

Art. 5. Elevul de serviciu are obligatia de a tine o evidenta riguroasa a persoanelor straine unitatii de invatamant, care intra in perimetrul scolii si de a consemna in registrul corespunzator datele de identificare si scopul vizitei.

Art. 6. Este interzis accesul in institutie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea publica. De asemenea se interzice intrarea persoanelor insotite de caini, precum si a persoanelor care detin arme, obiecte contondente, substante toxice, exploziv-pirotehnice, iritant-lacrimogene sau usor inflamabile. Este intezisa introducerea publicatiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a bauturilor si a tigarilor. Se interzice comercializarea acestor produse in perimetrul scolii.

Art. 7. Elevul de serviciul si cadrele didactice au obligatia sa supravegheze comportamentul vizitatorilor si sa verifice salile in care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin continutul lor pot produce evenimente deosebite.

Art. 8. In situatia organizarii sedintelor cu parintii sau a altor intruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc. prevazute a se desfasura in incinta scolii, conducerea unitatii de invatamant alaturi de organizator va asigura intocmirea si transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate sa participe la aceste manifestari, iar in baza lor va fi permis accesul, dupa efectuarea verificarii identitatii persoanelor nominalizate.

Art. 9. Programul scolii, precum si programul de audiente la nivelul diferitelor departamente se stabileste semestrial de catre conducerea unitatii de invatamant si se afiseaza la punctul de control.

Art. 10. Elevii pot parasi unitatea de invatamant conform normelor mentionate anterior.

Art. 11. Dupa terminarea orelor de curs si in timpul noptii, cladirea scolii va fi incuiata de catre personalul de serviciu, dupa ce in prealabil s-a verificat daca au fost respectate masurile impotriva incendiilor si sigurantei imobilului.

Art. 12. Personalul de intretinere este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin conform fisei postului, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, bunurilor si valorilor incredintate, precum si pentru asigurarea ordinii in perimetrul scolii.

- CAPITOLUL VIII -
- COMISIILE CONSTITUITE LA NIVELUL SCOLII -

A. COMISII METODICE

I. COMISIA PENTRU FORMARE CONTINUA SI PERFECTIONAREA CADRELOR DIDACTICE:

PRESEDINTE: prof. AVRAM OVIDIU

MEMBRI:

 • EDUC. RUSU CAMELIA – SEFUL COMISIEI METODICE A EDUCATORILOR
 • INV. CIOBANU LENUTA - SEFUL COMISIEI METODICE A INVATATORILOR
 • PROF. IACOB ANGELICA – SEFUL COMISIEI METODICE ARIILOR CURRICULARE “LIMBA SI COMUNICARE” SI “OM SI SOCIETATE”
 • PROF. TUDOSE CONSTANTA – SEFUL COMISIEI METODICE A ARIILOR CURRICULARE “MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII”, “TEHNOLOGII”, “ARTE” SI “EDUCATIE FIZICA SI SPORT”

II. COMISIA METODICA A EDUCATORILOR:

PRESEDINTE: EDUC. RUSU CAMELIA

MEMBRI:

STECLARIU LILIANA

CIOBANU PETRONELA-DANIELA

CIMPEANU NICOLAE

III. COMISIA METODICA A INVATATORILOR:

PRESEDINTE: inv. Ciobanu Lenuta

MEMBRI:

inv. Vladeanu Gheorgheinv. Chicet Ana

inv. Balaiasa Viorica

inv. Bucataru Ionela

inv. Rusu Adrian

inst. Gugiuman Marcela

inv. Iurciuc Ilie

IV. COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR:

PRESEDINTE: PROF. HAI PARASCHIVA, diriginte clasa a VII-a

MEMBRI:

 • CLASA A V-A A: PROF. TUDOSE CONSTANTA
 • CLASA A V-A B: PROF. AVRAM OVIDIU
 • CLASA A VI-A: PROF. GOSMAN NECULAI
 • CLASA A VIII-A: PROF. TEODORESCU MARINEL

V. COMISIA PENTRU INTOCMIREA SCHEMELOR ORARE SI CONSTITUIREA CLASELOR DE ELEVI:

PRESEDINTE: PROF. GOSMAN NECULAI (RESPONSABIL CU INTOCMIREA ORARULUI)

MEMBRI:

Director

inv. Vladeanu Gheorghe

prof. Hai Paraschiva

inv. Rusu Adrian

VI. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA SERVICIULUI PE SCOALA PENTRU PROFESORI SI ELEVI SI MONITORIZAREA STARII DE DISCIPLINA:

PRESEDINTE: PROF. TEODORESCU MARINEL

MEMBRI:

CIOBANU PETRONELA DANIELA

INV. BALAIASA VIORICA

PROF. GOSMAN NECULAI

INST. GUGIUMAN MARCELA

VII. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR SCOLARE, A RITMICITATII NOTARII SI A FRECVENTEI ELEVILOR SI PRESCOLARILOR

PRESEDINTE: PROF. GOSMAN NECULAI

MEMBRI:

 • EDUC. RUSU CAMELIA
 • INV. CIOBANU LENUTA
 • INV. RUSU ADRIAN
 • PROF. IACOB ANGELICA
 • PROF. TUDOSE CONSTANTA

VIII. COMISIA PENTRU PREGATIREA EXAMENELOR SI A CONCURSURILOR SCOLARE


PRESEDINTE: PROF. TEODORESCU MARINEL

MEMBRI:

 • EDUC. RUSU CAMELIA – SEFUL COMISIEI METODICE A EDUCATORILOR
 • INV. CIOBANU LENUTA - SEFUL COMISIEI METODICE A INVATATORILOR
 • INV. BUCATARU IONELA
 • PROF. IACOB ANGELICA – SEFUL COMISIEI METODICE ARIILOR CURRICULARE “LIMBA SI COMUNICARE” SI “OM SI SOCIETATE”
 • PROF. TUDOSE CONSTANTA – SEFUL COMISIEI METODICE A ARIILOR CURRICULARE “MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII”, “TEHNOLOGII”, “ARTE” SI “EDUCATIE FIZICA SI SPORT”

IX. CONSILIER / COORDONATOR PENTRU PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE:

PROF. HAI PARASCHIVA

X. RESPONSABIL AL CONSILIULUI ELEVILOR:

XI. COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

PRESEDINTE: DIRECTOR

MEMBRI:

EDUC. RUSU CAMELIA

INV. RUSU ADRIAN

INV. IURCIUC ILIE

INV. VLADEANU GHEORGHE

INV. BALAIASA VIORICA

PROF. GOSMAN NECULAI

PROF. TUDOSE CONSTANTA

XII. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV

PRESEDINTE: PROF. RUSU MARCEL

MEMBRI:

 • cadre didactice: EDUC. CIMPEANU NECULAI, INV. VLADEANU GHEORGHE, INST. GUGIUMAN MARCELA, PROF. GIMBUTA Catalin, PROF. TUDOSE CONSTANTA, INV. RUSU ADRIAN
 • parinti: CIOLTAN ELENA
 • reprezentant Consiliul Local: PRIMAR VASILE RUSU

XIII. COMISIA DE CONCILIERE  

MEMBRI:

 • profesori: VLADEANU GHEORGHE (reprezentantul organizatiei sindicale), HAI PARASCHIVA, GUGIUMAN MARCELA, RUSU CAMELIA (reprezentanti cadre didactice),
 • POPA ELENA (reprezentant personal didactic auxiliar si nedidactic)
 • reprezentanti ai parintilor: CIOLTAN ELENA, BAETU ELENA

XIV. CONSILIUL PENTRU CURRICULUM PE SCOALA

PRESEDINTE: DIRECTORUL

RESPONSABIL: PROF. TUDOSE CONSTANTA

MEMBRI:

o       INV. BALAIASA VIORICA

o       INV. CHICET ANA

o       INV. RUSU ADRIAN

o       PROF. TEODORESCU MARINEL

o       PROF. HAI PARASCHIVAB. COMISII PE PROBLEME

XV. COMISIA P.S.I.

PRESEDINTE: EDUC. CIMPEANU NICOLAE


MEMBRI:

Secretar coordonator administrativ: PROF. GIMBUTA CATALIN

INV. IURCIUC ILIE

Administrator financiar de patrimoniu: DOLNICEANU FLORETA

Secretar sef: POPA ELENA

Bibliotecar: HAI PARASCHIVA

Muncitori: HARABAGIU ELENA, GINJU FLORIN 

XVI. COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR SI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI

PRESEDINTE: PROF. HAI PARASCHIVA

MEMBRI:

SECRETAR SEF: POPA ELENA

INV. CHICET ANA,

INV. BALAIASA VIORICA,

INV. BUCATARU IONELA,

INV. RUSU ADRIAN,

PROF. TUDOSE CONSTANTA,

PROF. TEODORESCU MARINEL

XVII. COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA:

PRESEDINTE: INV. RUSU ADRIAN

MEMBRI:

Secretar coordonator administrativ: PROF. RUSU MARCEL

Cadre didactice:

o        inv. Vladeanu Gheorghe,

o        educ. Cimpeanu Nicolae,

o        prof. Teodorescu Marinel,

o        educ. Steclariu Liliana

o        bibliotecar: prof. Hai Paraschiva    

XVIII. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI

PRESEDINTE: PROF. GOSMAN NECULAI

MEMBRI: PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC   

XIX. COMISIA PENTRU EDUCATIE RUTIERA

PRESEDINTE: INV. VLADEANU GHEORGHE

MEMBRI: INST. IURCIUC ILIE

PROF. HAI PARASCHIVA

XX. COMISIA DE RECEPTIE

PRESEDINTE: DIRECTOR MEMBRI:

o        ADMINISTRATOR FINANCIAR DE PATRIMONIU: DOLNICEANU FLORETA

o        SECRETAR SEF: POPA ELENA

o        CADRU DIDACTIC COORDONATOR LOCATIE: INV. RUSU ADRIAN

o        CASIER: VLADEANU GHEORGHE

o       BIBLIOTECAR: PROF. HAI PARASCHIVA

XXI. COMISIA DE INVENTARIERE / CASARE

PRESEDINTE: GUGIUMAN MARCELA – INV.

MEMBRI:

BUCATARU IONELA –INV.,

RUSU CAMELIA–EDUC.,

CIOBANU LENUTA – INV.,

TUDOSE CONSTANTA – PROF.

XXII. COMISIA PENTRU PROTECTIE CIVILA SI APARARE IN CAZ DE DEZASTRE

PRESEDINTE: PROF. TEODORESCU MARINEL

MEMBRI:

INV. CIOBANU LENUTA

INV. VLADEANU GHEORGHE

EDUC. CIMPEANU CONSTANTIN

PROF. GOSMAN NECULAI

PROF. GIMBUTA CATALIN

PROF. RUSU MARCEL

XXIII. COMISIA PENTRU DISTRIBUIREA PRODUSELOR LACTATE SI DE PANIFICATIE:

RAZBOIENI

PRESEDINTE: INV. CHICET ANA

MEMBRI: EDUC. RUSU CAMELIA

EDUC. CIOBANU DANIELA

EDUC. CIMPEANU NICOLAE

INV. CIOBANU LENUTA

INV. VLADEANU GHEORGHE

INV. BALAIASA VIORICA

PRIGORENI

PRESEDINTE: INST. RUSU ADRIAN

MEMBRI: EDUC. STECLARIU LILIANA

INV. BUCATARU IONELA

INV. RUSU ADRIAN

INV. IURCIUC ILIE

XXIV. GESTIONARI:

DIRECTOR: INST. CIPRIAN ZAHARIA

CADRU DIDACTIC COORDONATOR: INV. RUSU ADRIAN

SECRETAR SEF: POPA ELENA

ADMINISTRATOR FINANCIAR DE PATRIMONIU: CONT. DOLNICEANU FLORETA

BIBLIOTECAR: PROF. HAI PARASCHIVA


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1070
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site