Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


CONTINUTUL DREPTULUI DE AUTOR - DREPTURILE PERSONALE

Drept+ Font mai mare | - Font mai micCONTINUTUL DREPTULUI DE AUTOR

1. DREPTURILE PERSONALE NEPATRIMONIALEExpresia "drepturi morale" a fost adoptata in doctrina majoritatii tarilor europene. Dreptul moral de autor este expresia juridica a legaturii care uneste opera de creatorul ei. La noi s-a folosit (si nu a fost abandonata) expresia "drepturi personale nepatrimoniale" pentru a desemna drepturile morale in general, intre care se afla si drepturile morale de autor. Terminologia adoptata in reglementarea anterioara a subliniat caracterul extrapatrimonial al drepturilor morale si faptul ca apartin categoriei drepturilor personalitatii. Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare include in categoria drepturilor nepatrimoniale atat drepturi de autor cu caracter general, cat si drepturi speciale pentru anumite categorii de creatori, alaturi de drepturi morale conexe.

Astfel in art. 10 se prevede ca autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale generale:

a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica, intalnit in doctrina si sub denumirea de drept de divulgare, si uneori drept la prima publicare, este consacrat de art.10, lit. a din Legea nr.8/1996. Este un drept discretionar si absolut si este considerat unul din cele mai personale drepturi, strans legat de persoana creatorului;

b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei, numit in doctrina drept la paternitatea operei, este consacrat in art.10 lit. b din Legea nr.8/1996. Recunoasterea lui se intemeiaza pe necesitatea de a respecta legatura fireasca dintre autori si opera si permite identificarea operei cu spiritul care a creat-o, individualizand creatia si scotand-o din starea de incertitudine.

c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica sau dreptul autorului la nume (art.10 lit. c), dar exista numerosi autori care considera dreptul la nume ca parte componenta a dreptului la calitatea de autor .

d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia autorului sau dreptul la inviolabilitatea operei, mai este denumit in doctrina si dreptul la respectul operei sau dreptul la integritatea operei si este consacrat in art.10, lit. d din Legea nr.8/1996;

e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii.

Dreptul de retractare poate fi exercitat in orice moment care survine divulgarii (spre exemplu, in faza de pregatire a editiei, in momentul in care editia a fost pregatita si scoasa pe piata, etc.), motivele care stau la baza deciziei apartinand exclusiv autorului si neputand fi supuse cenzurii instantei .

In ceea ce priveste drepturile morale speciale, acestea se regasesc in partea speciala a Legii nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, si se refera la autorii operelor cinematografice si ai altor opere audiovizuale , la autorii programelor pentru calculator, ai operelor de arta plastica, de arhitectura sau fotografice.

In privinta operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, potrivit art. 69 din Legea nr 8/1996, drepturile morale asupra operei finite[4] sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. 66 din aceeasi lege, si anume: regizorul sau realizatorul , autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea reprezinta o parte importanta a operei, precum si alti creatori care au contribuit substantial la crearea operei, fiind astfel inclusi ca autori in contractul dintre producator si regizor (sau realizator). Interpretand per a contrario dispozitiile art. 67 alin. 4, rezulta ca autorul principal este singurul care se poate opune aducerii la cunostinta publica a operei.

In ceea ce priveste programele pentru calculator, legea precizeaza in art. 77 alin. 3 ca autorul acestora beneficiaza in mod corespunzator de drepturile morale prevazute de lege, cu exceptia dreptului de retractare.

Pentru operele de arta plastica, de arhitectura sau fotografice, pe toate exemplarele trebuie sa figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care sa permita identificarea acestuia. De asemenea, studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris, la loc vizibil, numele autorului.[7] Totodata, potrivit art. 87 alin. 2 din Legea nr. 8/1996, daca numele autorului figureaza pe fotografia originara, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri.

Drepturile morale conexe sunt prevazute in Titlul II din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, si se refera in principal la drepturile artistilor interpreti sau executanti si ale producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale .

Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi morale:
a) dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau executii;
b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utilizare a inregistrarii acestuia;
c) dreptul de a pretinde respectarea calitatii prestatiei sale si de a se opune oricarei deformari, falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori executiei sale sau a oricarei incalcari a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa.

In cazul reproducerii si distribuirii inregistrarilor sonore, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului.

In cazul reproducerii si distribuirii propriilor inregistrari audiovizuale, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producatorului, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului.

Legea impune regula netransmisibilitatii drepturilor morale nepatrimoniale ale autorului. In concluzie, drepturile morale nu pot face obiectul unei instrainari sau renuntari. In schimb, exercitiul drepturilor de a pretinde recunoasterea calitatii de autor a lui de cuius si cel de a pretinde respectarea integritatii operei sunt transmisibile prin succesiune pe durata nelimitata, fiind vorba in cazul autorului de drepturile prevazute in art. 10 lit. a), b) si d) din Legea nr. 8/1996, iar in cazul artistilor interpreti sau executanti, de toate drepturile prevazute in art. 96 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

2. DREPTURILE PATRIMONIALE

Dreptul autorului de a trage foloase patrimoniale de pe urma exploatarii operei sale este, in ordine cronologica, primul drept recunoscut in favoarea creatorilor. Acest drept are, de asemenea, o recunoastere universala, in timp ce dreptul moral, mai este privit cu reticenta sau este chiar ignorat de unele sisteme de drept.

Drepturile patrimoniale de autor sunt drepturi subiective a caror existenta este conditionata de manifestarea de catre autor a dreptului de a aduce opera la cunostinta publica si de a o exploata in beneficiul sau si al succesorilor sai.

Numai exercitarea de catre autor a dreptului de divulgare face posibila nasterea drepturilor patrimoniale.

Drepturile patrimoniale de autor prezinta urmatoarele caracteristici:

sunt legate de persoana autorului;

sunt exclusive;

sunt limitate in timp (temporare).

Drepturile patrimoniale se clasifica in functie de natura lor in drepturi generale, existente in patrimoniul oricarui autor, drepturi speciale, care umeaza reglementarile specifice prevazute de lege pentru anumite categorii de autori si drepturi patrimoniale conexe dreptului de autor.

Art. 12 din Legea nr. 8/1996 recunoaste autorilor un drept patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii. Acest drept patrimonial exclusiv este sursa drepturilor patrimoniale generale de autor.

Opera poate fi exploatata sau utilizata cu autorizarea autorului in urmatoarele modalitati :

a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloace si sub orice forma a operei;

b) distribuirea operei;

c) importul in vederea comercializarii pe piata interna copiilor realizate, cu consimtamantul autorului, dupa opera;

d) inchirierea operei;

e) imprumutul operei;

f) comunicarea publica, direct sau indirect, a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;

g) radiodifuzarea operei;

h) retransmiterea prin cablu a operei;

i) realizarea de opere derivate.

Intrucat o serie de termeni folositi in art. 13 din Legea nr 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare au un inteles diferit de cel din limbajul comun, legiuitorul a considerat necesar sa ii explice printr-o serei de definitii legale .

Astfel, prin reproducere se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere.

Distribuirea reprezinta vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora. Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia.

Prin import se intelege introducerea pe piata interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport.

Prin inchiriere se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere.

Prin imprumut se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si fara un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop.
Imprumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului si da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari. Remuneratia echitabila nu se datoreaza in cazul in care imprumutul este realizat in scop educativ ori cultural, prin biblioteci de drept public.

Imprumutul unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima distribuire a operei. Nu pot face obiectul inchirierii sau imprumutului: a) proiectele de structuri arhitecturale; b) originalele sau copiile operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; c) originalele sau copiile operelor, in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract; d) lucrarile de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii; e) operele create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite.
Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere prin mijloace cu fir sau fara fir, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a operelor, astfel incat orice membru al publicului sa poata avea acces, din orice loc sau in orice moment ales in mod individual. Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publica sau punerea la dispozitia publicului a operelor nu se considera epuizat prin nici un act de comunicare publica sau de punere la dispozitia publicului.

Prin radiodifuzare se intelege emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentarii digitale a acestora, inclusiv prin satelit, in scopul receptionarii de catre public; transmiterea unei opere sau a reprezentarii digitale a acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, in scopul receptionarii de catre public.

Prin retransmiterea prin cablu se intelege retransmiterea simultana, nealterata si integrala, prin mijloacele prevazute mai sus sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de catre public.

Prin realizarea de opere derivate se intelege traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a unei opere preexistente, daca aceasta constituie creatie intelectuala.

Un alt drept patrimonial general este dreptul de suita.

Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice beneficiaza de un drept de suita reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul de vanzare obtinut la orice revanzare a operei, ulterioara primei instrainari de catre autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. Dreptul de suita se aplica tuturor actelor de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica, in calitate de vanzatori, cumparatori sau intermediari, saloane, galerii de arta, precum si orice comerciant de opere de arta.

Copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale.

Suma datorata se calculeaza conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro:

de la 300 la 3.000 euro - 5%;

de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%;

de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%;

de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%;

de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%;

peste 500.000 euro - 0,25%.

Vanzatorul trebuie sa-i comunice autorului informatiile la care este obligat prin lege in termen de doua luni de la data vanzarii, si raspunde de retinerea din pretul de vanzare, fara adaugarea altor taxe, si de plata catre autor a sumei datorate conform legii.

Beneficiarii dreptului de suita sau reprezentantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revanzarii, informatii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor legii.

Dreptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari.

In ceea ce priveste drepturile patrimoniale conexe, facem ca si pana acum referire la autorii operelor cinematografice si ai altor opere audiovizuale, la cei ai programelor pentru calculator si la autorii operelor de arta plastica, de arhitectura si fotografice.

a) Operele cinematografice si alte opere audiovizuale

Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator, in lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau, prevazute la art. 13 al Legii nr. 8/1996, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii echitabile.

In lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum si alti autori ai unor contributii la aceasta, isi pastreaza toate drepturile de utilizare separata a propriilor contributii, precum si dreptul de a autoriza si/sau de a interzice utilizari in afara celei specifice a operei, integral sau partial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate, alta decat pentru promovarea operei, in conditiile legii.

In lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proportionala cu incasarile brute rezultate din utilizarea operei.

Producatorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de inchiriere, autorii primesc remuneratia conform prevederilor art.1111.

Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, daca nu s-a convenit altfel.

In cazul in care unul dintre autorii prevazuti la art. 66 refuza sa definitiveze contributia sa la opera audiovizuala sau se afla in imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea definitivarii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta.

Opera audiovizuala se considera finita, cand versiunea definitiva a fost stabilita de comun acord intre autorul principal si producator.

Este interzisa distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale in forma copiei-standard.

Autorii operei audiovizuale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunostinta publica, precum si utilizarii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau partial.

b) Programele pentru calculator

Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de lege in partea I a Titlului I, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza:

a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea;

b) traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;

c) distribuirea si inchirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma.

In lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu ori dupa instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din urma.

In lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:

a) utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;

b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia.

In lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele prevazute la art. 73 lit. a) si b), daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului legitim sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor. Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului.
De asemenea, utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fara autorizarea titularului dreptului de autor, sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de instalare, afisare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze.

Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai, fiind abilitata in acest scop;

b) informatiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor prevazute la lit. a);

c) actele prevazute la lit. a) sunt limitate la partile de program necesare interoperabilitatii.

Informatiile astfel obtinute nu pot fi utilizate in alte scopuri decat realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent, nu pot fi comunicate altor persoane, in afara cazului in care comunicarea se dovedeste necesara interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent si nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a carui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor.

Dispozitiile de mai sus nu se aplica daca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizarii normale a programului pentru calculator.

Dispozitiile Capitolului VI din Titlul I al Legii nr. 8/1996 nu se aplica programelor pentru calculator .

c) Operele de arta plastica, de arhitectura si fotografice

Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicatii care sa permita identificarea operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum si referiri la semnatura autorului.

Reproducerile nu vor putea fi puse in vanzare fara ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare.

Modelele originale si alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie sa fie restituite detinatorului cu orice titlu al acestora, daca nu s-a convenit altfel.

Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie sa fie distruse sau facute inutilizabile, daca titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza si daca nu s-a convenit altfel.

Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.

Dreptul autorului unei opere fotografice de a exploata propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica.

Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata in executarea unui contract individual de munca sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioada de 3 ani, celui care angajeaza sau persoanei care a facut comanda, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.

Instrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.

Fotografia unei persoane, atunci cand este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii sai, fara consimtamantul autorului, daca nu s-a convenit altfel.

Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa moartea sa.

In lipsa unei clauze contrare, consimtamantul nu este necesar daca persoana reprezentata in portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza.

Consimtamantul nu este necesar pentru utilizarea unei opere care contine portretul:
a) unei persoane general cunoscute, daca portretul a fost executat cu ocazia activitatilor sale publice;

b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare, un peisaj sau o manifestare publica.

Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesita consimtamantul destinatarului, iar dupa moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor sai, daca persoana destinatara nu si-a exprimat o alta dorinta.

Drepturile patrimoniale conexe includ drepturile artistilor interpreti si executanti, drepturile producatorilor de inregistrari sonore, drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale si drepturile organismelor de radiodifuziune si televiziune.

a) Drepturile patrimoniale ale artistilor interpreti si executanti

Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele:

a) fixarea interpretarii sau a executiei sale;

b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a interpretarii sau a executiei fixate:

c) distribuirea interpretarii sau a executiei fixate;

d) inchirierea interpretarii sau a executiei fixate;

e) imprumutul interpretarii sau al executiei fixate;

f) importul in vederea comercializarii pe piata interna a interpretarii sau a executiei fixate;

g) radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a executiei sale, in afara cazului in care interpretarea sau executia a fost deja fixata sau radiodifuzata;

h) punerea la dispozitia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate, astfel incat sa poata fi accesata, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;

i) retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate.

Executia sau interpretarea unei opere este colectiva, in cazul in care interpretarile ori executiile individuale formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura interpretarii sau executiei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau executiei.
In vederea exercitarii drepturilor exclusive privind autorizarea prevazuta de lege, artistii interpreti sau executanti care participa, in mod colectiv, la aceeasi interpretare ori executie, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie sa mandateze, in scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majoritatii membrilor;
sunt exceptati regizorul, dirijorul si solistii.

In cazul unei interpretari sau executii efectuate de un artist, in cadrul unui contract individual de munca, drepturile patrimoniale care sunt transmise angajatorului, trebuie sa fie expres prevazute in contractul individual de munca.
In lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei inregistrari audiovizuale ori a unei inregistrari sonore, se prezuma ca cedeaza producatorului acesteia, in schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, inchiriere si imprumut.'

b) Drepturile patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore

Producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele:

a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor inregistrari sonore;

b) distribuirea propriilor inregistrari sonore;

c) inchirierea propriilor inregistrari sonore;

d) imprumutul propriilor inregistrari sonore;

e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a copiilor legal realizate ale propriilor inregistrari sonore;

f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu exceptia celor publicate in scop comercial;

g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari sonore, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;

h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari sonore.

Producatorul de inregistrari sonore are dreptul de a impiedica importul de copii ale propriilor inregistrari sonore realizate fara autorizarea sa. Aceste dispozitii nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scopuri comerciale, in bagajul personal legal admis.

c) Drepturile patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale

Producatorul unei inregistrari audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele:

a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor inregistrari audiovizuale;

b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor inregistrari audiovizuale;

c) inchirierea propriilor inregistrari audiovizuale;

d) imprumutul propriilor inregistrari audiovizuale;

e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor inregistrari audiovizuale;

f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari audiovizuale;

g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari audiovizuale, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;

h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari audiovizuale.

d) Drepturile patrimoniale ale organismelor de radiodifuziune si televiziune

Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor, urmatoarele:

a) fixarea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune;

b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

c) distribuirea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

d) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mod de comunicare catre public, inclusiv retransmiterea pe Internet;

f) comunicarea publica a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune in locuri accesibile publicului, cu plata intrarii;

g) inchirierea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport;

h) imprumutul propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport;

i) punerea la dispozitia publicului a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost emise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel incat sa poata fi accesate in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public.

Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul exclusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fara autorizarea lor si fixate pe orice tip de suport, cu exceptia cazului cand importul este facut de o persoana fizica, fara scop comercial, in bagajul personal legal admis.

3. DREPTURILE SUI-GENERIS ALE FABRICANTILOR BAZELOR DE DATE[17]

Prin baza de date, in orice forma a ei, se intelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica si in mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate.

Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitatii sau a unei parti substantiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ, independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau continutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protectia bazelor de date nu prejudiciaza drepturile existente cu privire la continutul lor.

Nu este permisa extragerea sau reutilizarea, repetata si sistematica, de parti nesubstantiale ale continutului bazei de date daca aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizari normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date.

Legea stabileste insa si anumite limite. Astfel, imprumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare.
De asemenea, fabricantul unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia, prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. In cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile legii se aplica acestei parti. Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate efectua acte care intra in conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza in mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date. Totodata, utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate sa aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refera la opere sau la prestatii continute in aceasta baza de date.

Utilizatorul legitim poate, fara autorizarea fabricantului bazei de date, sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice, in cazul in care extragerea in scopul utilizarii se face pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu conditia indicarii sursei si in masura justificata de scopul necomercial urmarit, precum si in cazul in care se face o extragere sau reutilizare avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale.

Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o data cu definitivarea bazei de date. Durata protectiei este de 15 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator definitivarii bazei de date.

Orice modificare substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, a continutului unei baze de date, constand, in special, in adaugari, suprimari sau schimbari succesive si pentru care se poate considera ca s-a efectuat o noua investitie substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protectie proprii bazei de date rezultate din aceasta investitie.A se vedea in acest sens Y.Eminescu, Dreptul de autor, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1997;

Nu beneficiaza de dreptul de retractare autorii programelor pentru calculator, in virtutea dispozitiilor art. 77 alin.(3) din Legea nr. 8/1996;

Opera audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini in miscare, insotite sau nu de sunete (art. 64 din Legea nr. 8/1996);

Opera audiovizuala se considera finita cand versiunea definitiva a fost stabilita de comun acord intre autorul principal si producator (art. 67 alin. 2 din Legea nr. 8/1996);

Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica ce isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale, in calitate de autor principal (art. 65 alin. 1 din Legea nr. 8/1996);

Producatorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea producerii operei si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea operei si furnizeaza mijloacele necesare tehnice si financiare (art. 65 alin.2 din Legea nr. 8/1996);

Daca prin contract nu s-a convenit altfel (art. 84 alin. 2 din Legea nr. 8/1996);

Prin artisti interpreti sau executanti se inteleg: actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa, in orice alta modalitate, o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete (art. 95 din Legea nr. 8/1996);

Se considera inregistrare sonora sau fonograma orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor digitale ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare. Nu se considera inregistrare sonora o fixare audiovizuala sau partea sonora a acesteia ori reprezentarea sa digitala (art. 103 alin. 1 din Legea nr. 8/1996). Producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor, fie ca aceasta constituie sau nu o opera in sensul legi(art 103 alin. 2 din Legea nr. 8/1996);

Se considera inregistrare audiovizuala sau videograma, in sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare (art. 1061 alin. 1 din Legea nr. 8/1996). Producatorul unei inregistrari audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si realizarii primei fixari a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite ori nu de sunet si, in aceasta calitate, furnizeaza mijloacele tehnice si financiare necesare (art. 1061 alin. 2 din Legea nr. 8/1996);

Potrivit art.13 Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 14-16 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 1111 al Legii nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare prevede:

"(1) In cazul in care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de inchiriere sau imprumut, in ceea ce priveste o fonograma ori o videograma, unui producator de fonograme sau de inregistrari audiovizuale, acesta pastreaza dreptul de a obtine o remuneratie echitabila.

(2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru inchiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreti ori executanti, in calitate de beneficiari.

(3) Autorii si artistii interpreti sau executanti vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producatori, conform contractelor incheiate cu acestia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectiva, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei si producatori.";

Este vorba de dispozitiile referitoare la limitele dreptului de autor (n.a);

Sensul termenilor folositi este acelasi din art. 14-16 ale Legii nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

Prin reemitere, in sensul legii, se intelege emiterea simultana, de catre un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune. (art. 1131 din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

Aceste drepturi sunt reglementate in Capitolul VI al Titlului II (art. 1221-1224 ) din Legea nr. 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, capitol introdus prin art. I pct. 88 din Legea nr. 285/2004;

Fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investitie substantiala cantitativa si calitativa in vederea obtinerii, verificarii sau prezentarii continutului unei baze de date (art. 1221 alin. 4);

Extragerea reprezinta transferul permanent sau temporar al totalitatii ori al unei parti, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale din continutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice forma (art. 1222 alin.2 lit. a);

Prin reutilizare se intelege orice forma de punere la dispozitia publicului a totalitatii sau a unei parti, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale a continutului bazei de date prin distribuirea de copii, prin inchiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei, astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul ales in mod individual. Prima vanzare pe piata interna a unei copii a bazei de date de catre titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revanzarea acestei copii (art. 1222 alin.2 lit. b);

In cazul in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului in orice modalitate inainte de expirarea perioadei de 1 an, durata protectiei se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului pentru prima oara (art. 1224 alin. 2);Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2479
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved