Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

„Lietišķa komunikacija”

bizness+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Ieskaites darbs macibu priekšmeta

„Lietišķa komunikacija”

Darba mērķis: aprakstit un novērtēt reali eksistējošas organizacijas komunikaciju sistēmuDarba struktūra:

 • titullapa
 • saturs
 • ievads
 • praktiska jeb pamatdaļa daļa (numeracija saskaņa ar darba uzdevumu)
 • secinajumi un priekšlikumi
 • bibliografiskais saraksts
 • pielikumi

Ieskaites darba apjomam jabūt 10-12 lpp. datorsalikuma teksta, neieskaitot pielikumus

Ievads – darba temata aktualitates pamatojums, darba mērķis un uzdevumi, pētijuma priekšmets un objekts, darba izstradašanai izmantotie informacijas avoti, darba izstradašanas ierobetojumi, ja tadi ir.

Praktiska daļa

Uzņēmuma/organizacijas (nosaukums) komunikaciju sistēmas raksturojums

Uzņēmuma/organizacijas (nosaukums) visparējs raksturojums (nosaukums, darbibas veids, darbibas uzsakšanas laiks, darbibas mērķis, stradajošo skaits, uzņēmuma/organizacijas struktūrshēma).

Uzņēmuma/organizacijas komunikaciju sistēmas apraksts

Formalo komunikacijas kanalu apraksts (vertikalie un horizontalie komunikacijas kanali – formalas komunikacijas pamata ir iedibinata reglamentēta informacijas apmaiņas kartiba organizacija, kas atrunata organizacijas darbibu reglamentējošajos iekšējos un arējos dokumentos, piem., LR MK noteikumos, likumos, organizacijas statūtos, nolikumos, amatu aprakstos, instrukcijas, noteikumos u.c.);

Neformalo komunikacijas kanalu apraksts (neformalie kanali paredz brivu informacijas virzišanu un papildina formalo informacijas apmaiņas sistēmu organizacija, sekmējot pieeju tai informacijai, kas vajadziga darba pienakumu veikšanai);

Komunikaciju tehnoloģijas, kas sekmē informacijas apmaiņu starp datadam ieinteresētajam grupam – majas lapa interneta, iekšēja majas lapa (intranets), darba tafeles, ziņojuma dēļi, iekšējie preses izdevumi, speciali pētijumi, datu bazes, datu bankas utt., u.t.jpr.).

Aprakstot komunikaciju sistēmu organizacija, studentam japarada esošas komunikaciju sistēmas stipras un vajas puses

Uzņēmuma/organizacijas lietvedibas (administrativa lietvediba) sistēmas raksturojums

lietvediba iesaistitas personas, lietvedibas dienests organizacija, lietvedibas organizacija, lietvedibas pamatuzdevumi un funkcijas,

lietvedibu reglamentējošie arējie un iekšējie normativie akti,

uzņēmuma/organizacija sistematizētie parvaldes dokumenti, uzņēmuma/organizacija obligati izstradajamie dokumenti,

dokumentu apgrozijums gada, saņemto, nosūtamu, iekšējo dokumentu aprite – aprites shēmas,

dokumentu glabašana, glabašanas problēmas, ja tadas ir.

Raksturojot administrativas lietvedibas sistēmu organizacija, studentam japarada esošas sistēmas stipras un vajas puses.

Uzņēmuma/organizacijas parvaldes dokumentu pareizibas novērtējums (atbilstiba efektivas rakstiskas ziņas pazimēm un atbilstiba dokumentu izstradašanas un noformēšanas noteikumiem)

 • izvēlēties vienu konkrētas organizacijas dokumentu no katras parvaldes dokumentu grupas (izņemot personala dokumentus) un novērtēt to atbilstibu (alternativa – labot uzdevuma pielikuma 5.-9.lp. ievietotos dokumentu veidus: rikojumu, aktu, vēstuli, nolikumu un izrakstu no protokola)
 • izstradat savu Curriculum Vitae, ievērojot Eiropas formata CV prasibas

Secinajumi un priekšlikumi – ieskaites darba kopsavilkums, akcentējot būtiskakos secinajumus un priekšlikumus.

Bibliografiskais saraksts – iekļauj visus tos informacijas avotus, kurus students izmantojis darba izstradašana.

Ieskaites darba noformēšanas noteikumi

Ieskaites darbam jabūt drukatam uz A4 formata baltas papira lapas vienas puses datorsalikuma ar 1,5 intervala atstarpi starp rindam. Šrifts - Times New Roman, burtu augstums - 12 punkti. Teksta attalums no lapas kreisas malas – 3 cm, no augšējas un apakšējas malas – 2 cm, no labas malas – 1 cm; lapu numeracija – arabu cipari lapas augšējas vai apakšējas malas vidū (saskaņa ar dokumentu izstradašanas un noformēšanas noteikumiem).

Tabula ir lidzeklis, kada veida noteiktu informaciju iespējams pasniegt parskatamak Katrai darba ievietotajai tabulai jabūt numurētai un ar virsrakstu. Virs tabulas labaja pusē ar arabu cipariem jaraksta tabulas numurs (daļas ietvaros, piem., 1.1. tabula vai 2.3. tabula). Nakoša rinda centrēti jaraksta tabulas virsraksts. Virsrakstu nepasvitro un beigas punktu neliek. Piemēram:

2.1.tabula

Dokumentu apgrozibas apjoms SIA „Zelta bulta” (2003-2006)

Dokumentu virziba

Saņemtie dokumenti

Nosūtamie dokumenti

Iekšējie dokumenti

Tabula, kas ir teksta daļa, izvieto tūlit aiz vardiem, kuros ta minēta pirmo reizi, vai nakamaja lapa Ja tabulu parnes nakošaja lapa, ailes numurē ar cipariem (ja tabula ievietota viena lapaspusē, aiļu numeraciju var nelietot). Parnesot tabulu nakošaja lapa, vispirms raksta „2.1.tabulas turpinajums”, pēc tam atkarto tikai tabulas aiļu numeraciju. Piemēram:

2.1.tabulas turpinajums

(citas norades, kas saistitas ar tabulas noformēšanu sk. Bahanovskis.V. Praktiska lietvediba. – Riga: Kamene, 2005.).

Visas ilustracijas (fotografijas, shēmas, grafikus, diagrammas u.tml.), kas ievietotas darba, sauc par attēliem. Tos numurē ar arabu cipariem daļas ietvaros. Vardu „attēls” var rakstit saisinati, piem., 1.1. att. vai 2.1. att. Attēla numuru raksta viena rindiņa ar ta nosaukumu simetriski zem attēla. Aiz nosaukuma punktu neliek. Piemēram:

1.1.att. SIA „Zelta bulta” organizatoriska struktūra

Teksta jabūt atsaucēm uz izmantoto literatūru. Tas raksta kvadratiekavas, uzradot informacijas avota kartas numuru bibliografiskaja saraksta un lappuses, kuras atrodams izmantotais teksts, piem., [4, 8.-12 .lpp.], [5, 13.lpp.; 12, 28.lpp.] u.tml. Citējot tekstu, lappuses jauzrada obligati.

Pievienojot darbam pielikumus, katru pielikumu sak ar jaunu lapu. Augšēja labaja stūri norada pielikuma kartas numuru, piem., 1.pielikums, 2.pielikums utt. Katram pielikumam jabūt ar nosaukumu, ko raksta ar trekniem burtiem (bold) simetriski tekstam. Ja darba ir tikai viens pielikums, tad pirms varda „Pielikums” numuru neliek.

Prasibas bibliografiska saraksta noformēšana ir tieši tadas pašas ka bakalaura darba noformēšana, tadēļ sk. www.ief.rtu.lv à zinatne à publikacijas (Nolikums par darba izstradašanu socialo zinatņu bakalaura akadēmiska grada iegūšanai – 9.-15.lp.)

Darba izstradašanai ieteicama literatūra

 1. Bahanovskis V. Praktiska lietvediba. – Riga: Kamene, 2005. – 256 lpp.
 2. Ezera I., Dreiberga S., Graudiņa I. Lietišķa komunikacija. – Riga:Kamene, 2000. – 100 lpp.
 3. Kalve I. Jaunas paaudzes lietvediba. – Riga: Turiba, 2002. – 232 lpp.
 4. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Riga: Zvaigzne ABC, 1999. – 150 lpp.

Lietvedibu reglamentējošie dokumenti:

„Elektronisko dokumentu likums”, pieņemts 20.11.2002

„Iesniegumu, sūdzibu un priekšlikumu izskatišanas kartiba valsts un pašvaldibu institūcijas”, likums pieņemts 05.11.1994.

„Komerclikums”, pieņemts 13.04.2000.

„Par arhiviem”, likums pieņemts 26.03.1991.

„Par Latvijas valsts ģerboni”, likums pieņemts 19.02.1998.

„Pasta likums”, pieņemts 12.05.1994.

„Valodas likums”, pieņemts 09.12.1999.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.03.2004. Noteikumi Nr.117 „Noteikumi par elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu un nodošanu valsts arhivam glabašana”

Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2002. noteikumi Nr.141 „Informacijas sistēma esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi”

Latvijas Republikas Ministru kabineta 14.05.1996. noteikumi Nr. 174 „Noteikumi par vardu un uzvardu rakstibu un identifikaciju dokumentos”

Latvijas Republikas Ministru kabineta 18.04.1995. noteikumi Nr.99 „Par iesniegumu, sūdzibu un priekšlikumu lietvedibu valsts un pašvaldibu institūcijas ”

Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.286 „Noteikumi par svešvardu lietošanu zimogu, spiedogu, veidlapu teksta”.

Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.291 „Kartiba, kada apliecinami dokumenta tulkojumi valsts valoda”

Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumi Nr.295 „Noteikumi par vardu un uzvardu rakstibu un identifikaciju”

Latvijas Republikas Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstradašanas un noformēšanas noteikumi”.

Latvijas Valsts arhivu ģeneraldirekcija. 27.12.1996. „Valsts institūciju tipveida dokumentu glabašanas termiņu saraksts”.

Latvijas Valsts arhivu ģeneraldirekcijas 10.10.1995. instrukcija „Par juridisko personu arhiva dokumentu uzkrašanu, uzskaiti, saglabašanu un izmantošanu”.

Latvijas Valsts arhivu ģeneraldirekcijas 25.02.1994. noradijumi „Likvidējamo un reorganizējamo valsts iestatu, organizaciju, uzņēmumu, pašvaldibu, to institūciju, sabiedrisko, konfesionalo organizaciju un citu juridisko personu arhiva fondu saglabašanas kartiba”.

LVS ISO 9706: Informacija un dokumentacija. Dokumenta papirs. Ilgizturibas prasibas.

Ieteicama literatūra:

Bahanovskis V. Lietvedibas instrukcija. – Riga: Kamene, 2005. – 202 lpp.

Dambe G., Jurevičs A., Augucēvičs J. Datorizēta lietvedibas dokumentu sagatavošana. – Riga: Biznesa augstskola Turiba, 2000. – 71 lpp.

Hindls T. Prasme uzstaties. – Riga: Zvaigzne ABC, 2000. – 72 lpp.

Hodtsone Dt. Lidzvērtigs sarunu partneris. Riga: Biznesa augstskola Turiba, 2001. – 256 lpp.

Informacija un komunikaciju tiesibas / U.Ķiņa redakcija – Riga: Biznesa augstskola Turiba, 2002. – 321 lpp.

Kalējs J., Abele M. Lietvedibas pamati. – Riga: KIF Biznesa komplekss, 2001.

Kincans V. Etiķete sadzivē un lietišķajos kontaktos, starptautiskajas attiecibas. – Riga, 2000. – 192 lpp.

Kramiņš E. Runas prasme saziņa. – Riga: Biznesa augstskola Turiba, 2005. – 688 lpp.

Latiševs V. Lietišķas sarunas un lietišķie kontakti. – Riga: Kamene, 1994.

Metoks Dt., Ērenborgs J. Maksla vienoties. – Riga: Jaņa Rozes apgads, 2005. – 168 lpp.

Omarova S. Cilvēks runa ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. – Riga: 1994. – 122 lpp.

Pizs A. Ķermeņa valoda. – Riga: Jumava, 1995. – 208 lpp.

Zale V. Psihotriki. Blefošana. Manipulacijas. – Riga: Kopsoli, 1997. – 112 lpp.

Blundel R. Effective Business Communication. Principles end practice for the information age – Prentice-Hall, 1998. – 384 p.

Lahiff J.M., Penrose J.M. Business Communication, 5th edition. – Prentice-Hall, 1997. (ari krievu valoda) – 688 p.

SIA

“ZELTA BULTA”

Reģ. Nr. 000987987987

Riga, Doles iela 5, Riga, LV – 1053

Tel. 24567455, Fax 2565656, E-mail: bulta@inbox.lv

RIKOJUMS Nr. 187

2007. gada 9. aprili 

Par Vards Uzvards

atbrivošanu no darba

Atlaist no darba gramatvedi Vards Uzvards, no š.g. 11. apriļa ar Darba likuma 100. pantu, pēc darbinieka uzteikuma.

Izmaksat kompensaciju par astoņu kalendaro nedēļu ikgadējo atvaļinajumu, par laika periodu no 11.11.2006.- 11.04.2007.

Pamats: darbinieka 13.03.2007. iesniegums

Valdes priekšsēdētajs J.Kallniņš Janis Kalniņš

Ar rikojumu iepazinos un piekritu V.Uzvards V.Uzvards

Rietuma, 27222111

Akciju sabiedriba “Dzirnavnieks”

Reģ. Nr. 000222333444

Miltu iela 25, Riga, LV-9999

Talr. 1234567, fax 1234566, e-pasts: dzirnavnieks@e-mars.lv

„APSTIPRINU”:

Prezidents  J.Melderis J.Melderis

2006.gada 15.oktobri

AKTS Nr. 4-21

Riga

Par drošibas tehnikas parbaudi

graudu dzirnavu jaunbūvē

Sastadija komisija šada sastava:

komisijas priekšsēdētajs:   viceprezidents Opte O.

komisijas locekļi: drošibas tehnikas intenieris Pelke M.,

darbu vaditajs Tamētajs T..

Piedalijas: atbildigais par darba drošibu graudu dzirnavu jaunbuvē J.Celtnieks

Parbaudot drošibas tehnikas stavokli graudu dzirnavu jaunbūvē, konstatēti šadi trūkumi:

Izkraujot būvmaterialus, stradnieki K.Bērziņš, K.Liepiņš un K.Ozoliņš nelietoja viņiem izsnieg­tos darba cimdus.

Otra stava sasstatnēm nav droši nostiprinati dēļi.

Mūrnieku K.Krastiņa un K.Upiša darba vietas parmērigi pieblivētas ar būvmaterialiem un to atkritumiem.

Akts sastadits 2 eksemplaros.

Komisijas priekšsēdētajs: O.Opte  (O.Opte)

Komisijas locekļi: M.Pelše (M.Pelke)

I.Tametajs  (I.Tamētajs)

Iepazinos:  J.Celtnieks  J.Celtnieks

Pelke 12345680

IZRAKSTS

Demokratijas Republika

REFORMPILSĒTAS DOME

Reģ. Nr. 000005533449

Lēmēju iela 12, Reformpilsēta, DV-1122

Talr. 4442222, fakss 4444222

SĒDES PROTOKOLS

Reformpilsēta

Nr.1-1/10

Darba kartiba:

Par A/s “Gardēdis” iesnieguma izskatišanu

Piekrist tirdzniecibai ar alkholiskajiem dzērieniem A/s “Gardēdis” restorana “Labais” (reģistracijas aplieciba Nr. 2351) telpas Vides iela 12.

Sēdes vaditajs (paraksts) M.Reformists M. Reformists

Sēdes sekretars  (paraksts) K.Kalns K.Kalns

IZRAKSTS PAREIZS:

Papirradišanas departamenta vaditaja

I.Uzcitiga /I. Uzcitiga/

2006.gada 5.novembri

 


AAS ZELTA BULTA

Riga, Rankas iela 4, LV-1055

Tel. 4564567 Fakss 4554556 E-mail: zbulta@apollo.lv


Nr. 5-04/178

V.Kalniņas kundze

Pļavnieku iela 7 – 17

Riga, LV – 1021

Par apdrošinašanas atlidzibas

atteikumu

Ļ.cien. K.Kalniņas kundze!

Apdrošinašanas akciju sabiedriba Zelta Bulta ir saņēmusi un izskatijusi Jūsu pa pastu nosūtito 27.02.05. iesniegumu par apdrošinašanas atlidzibas izmaksu.

Informējam, ka saskaņa ar noteikumiem Nr. 52.038, uz kuru pamata ir noslēgta nelaimes gadijumu apdrošinašanas polise Nr. 12323, apdrošinašanas atlidzibas saņemšanai parejošas darba nespējas gadijuma jaiesniedz Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba izsniegta darbnespējas lapa (kopija).

Ta ka Jūsu lietai nav pievienota darbnespējas lapa (kopija), AAS Zelta Bulta pieņem lēmumu par apdrošinašanas atlidzibas izmaksas atteikumu.

Pielikuma nosūtam Jums noteikumus apdrošinašanas atlidzibas saņemšanai.

Ar cieņu,

V.Veselis

Valdis Veselis

Apdrošinašanas Akciju sabiedribas Zelta Bulta viceprezidents

E.Egle, talr. 4567890 E.Egle 10.03.2007.

Apstiprinu:

SIA Sincēni direktors

F.Strickis F.Strickis

SABIEDRIBAS AR IEROBETOTU ATBILDIBU SINCĒNI

ARHIVA NOLIKUMS

Riga

 1. Visparigie noteikumi

SIA Sincēni darbibas laika uzkratie informativi vērtigie dokumenti (pastavigi un ilgtermiņa glabajamie, to skaita ari personalsastava dokumenti) veido daļu no Latvijas nacionalo arhivu fondiem.

SIA Sincēni direktors ir atbildigs par SIA Sincēni dokumentu uzkrašanu, uzskaiti, saglabašanu un izmantošanu. Lai veiktu šos pasakumus, juridiska persona – SIA Sincēni – veido arhivu un ieceļ atbildigo personu – arhiva vaditaju.

SIA Sincēni arhiva darba ievēro Latvijas Republikas likumu Par arhiviem, un citu Latvijas Republikas likumdošanas aktu, pastavošo valsts lietvedibas noteikumu, Latvijas nacionalo arhivu fondu valsts uzraudzibas iestatu, SIA Sincēni direktora prasibas un noradijumus, ka ari arhiva nolikumu.

 1. Arhiva dokumentu sastavs

SIA Sincēni arhivs glaba:

SIA Sincēni lietvediba pabeigtus dokumentus:

pastavigi glabajamos dokumentus,

ilgtermiņa (ilgak par 10 gadiem) glabajamos dokumentus,

personalsastava dokumentus.

2.1.2. fondu lietas (pastavigi, ilgtermiņa glabajamo un personalsastava lietu aprakstus, vēsturiskas izziņas, arhiva pases, aktus par lietu pieņemšanu, aktus par lietu nodošanu valsts arhiva, aktus par dokumentu atlasi iznicinašanai u.c.).

 1. Arhiva uzdevumi un funkcijas

SIA Sincēni arhiva galvenie uzdevumi.

3.1.1. Uzkrat, uzskaitit, saglabat un izmantot pastavigi un ilgtermiņa glabajamos dokumentus, to skaita personalsastava dokumentus.

3.1.2. Savlaicigi sagatavot un noteikta termiņa nodot valsts arhivam pastavigi glabajamos dokumentus.

Lai veiktu šos uzdevumus, arhivs isteno šadas funkcijas.

Sniedz metodisko palidzibu struktūrdaļam (darbiniekiem), izstradajot struktūrdaļu lietu nomenklatūras, ka ari to kopsavilkumu.

Piedalas lietu iekartošanas kontrolē un lietu sagatavošana nodošanai SIA Sincēni arhiva.

Kopa ar ekspertu komisiju organizē dokumentu vērtibas ekspertizi lietvediba.

Pieņem glabašana struktūrdaļu, ka ari konkrētu darbinieku atbilstoši pastavošajiem noteikumiem noformētas pastavigi un ilgtermiņa glabajamas lietas (to skaita personalsastava lietas).

Veido un uztur kartiba pastavigi un ilgtermiņa glabajamo dokumentu (to skaita personalsastava dokumentu) uzskaiti, izstrada lietu aprakstus.

Veido un papildina arhiva glabajamo dokumentu uzziņas sistēmu (kartotēkas u.c.).

Sastada aktus par dokumentu atlasi iznicinašanai.

Saglaba arhiva pieņemtos dokumentus.

Sagatavo pastavigi glabajamos dokumentus nodošanai un valsts arhivu noteiktaja termiņa nodod tos valsts arhivu glabašana.

Valsts arhiva noteiktaja termiņa veic arhiva fondu un lietu uzskaiti, uzraksta arhiva pasi un iesniedz to konkrētaja valsts arhiva.

Izmanto arhiva dokumentus (izraksta arhiva izziņas, izsniedz uz laiku lietošana arhiva dokumentus utt.).

Piedalas lietvedibas un arhiva darba normativo dokumentu izstradašana.

 1. Arhiva tiesibas

Lai istenotu noraditas funkcijas, arhivam ir tiesibas:

pieprasit no struktūrdaļam (darbiniekiem) ievērot noteikumus, kas nosaka lietu iekartošanu lietvediba un to sagatavošanu nodošanai SIA Sincēni arhiva;

iesniegt SIA Sincēni vadibai priekšlikumus par arhiva darba uzlabošanas un dokumentu saglabašanas jautajumiem;

informēt Latvijas nacionalo arhivu fondu valsts uzraudzibas iestades (Valsts arhivu ģeneraldirekcija, valsts arhivi) gadijuma, ja SIA Sincēni vaditajs nenodrošina dokumentu saglabašanu;

pieaicinat par konsultantiem SIA Sincēni personas, ka ari valsts arhivu specialistus.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2505
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved