Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Muitas jautajumi uzņēmējdarbība

bizness+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

M u i t a s t i e s īb u a v o t i :

Starptautiskas konvencijas muitas joma, kuram ir pievienojusies LR;Likums Par VID;

Muitas likums;

MK noteikumi muitas joma

Nodokļu likumdošana muitas joma VID un Muitas parvaldes izdotie normatīvie akti, kas regulē muitas jautajumus Starptautiskie divpusējie vai daudzpusējie līgumi, kas regulē muitas jautajumus.

Muitas procedūras visparīgie noteikumi

Pari LR muitas robežai var parvietot jebkuras preces, izņemot tas, kuru parvietošana ir aizliegta. Preču parvietošana pari muitas robežai ietver dažadas procedūras:

Faktisko muitas robežas šķērsošanu, ievedot muitas teritorija, ka arī izvedot preces no brīvas zonas un ievedot muitas teritorija.

Muitas deklaracijas iesniegšana vai arī citu darbību veikšana, kas neparprotami norada uz to, ka preces tiek izvestas no muitas teritorijas.

Preces tiek parvietotas pari muitas robežai starptautiskajos līgumos un LR muitas normatīvajos aktos noteiktajas vietas un muitas darbības laika. Preču parvietošana pari muitas robežai citas vietas un arpus muitas darbības laika drīkst veikt tikai ar muitas iestažu atļauju.

Parvietojot preces pari muitas robežai ir jaievēro attiecīga muitas procedūra.

Muitas jautajumi uzņēmējdarbība

Arvalstu personas - personas, kas nav LR personas.

Izlaišana - muitas iestades lēmums, kura atļauj preču izpardošanu tiem mērķiem, kuri atbilst muitas procedūrai.

Brīva zona - norobežota LR valsts teritorijas daļa, kura ievestas preces attiecība uz muitas maksajumu un tirdzniecības politikas pasakumu piemērošanu tiek pielīdzinatas arpus LR teritorijas esošajam precēm.

Komercialie transportlīdzekļi - jebkuri pasažieru vai preču starptautiskajiem parvadajumiem izmantojamie transporta līdzekļi, ka arī konteineri.

LR preces - preces tiek uzskatītas par pilnīgi iegūtam vai ražotam attiecīgaja valstī, ja tas ir:

Derīgie izrakteņi, kuri iegūti tas teritorija.

Augu valsts produkcija, kura izaudzēta tas teritorija.

Dzīvi dzīvnieki, kuri izaudzēti tas teritorija.

Medību un zivju produkcija, kura iegūta tas teritorija.

Jūras nozvejas produkcija u.c. jūras produkcija, kuras iegūst attiecīgaja valstī reģistrētie vai ar šīs valsts karogu peldošie kuģi arpus šīs valsts teritorialajiem ūdeņiem.

Produkti, ko iegūst arpus šīs valsts piekrastes ūdeņiem, jūras dzīlēs attiecība uz kuram valstij ir lietošanas tiesības.

Otrreizējas izejvielas un atkritumi, kuri attiecīgaja valstī radušies ražošanas procesa.

Muitas kontrole - tas ir pasakumu kopums, kurus realizē muitas iestades, lai nodrošinatu starpvalstu līgumu un muitas lietu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu. Muitas kontroles veikšana ir muitas iestades kompetencē.

Muitas kontroles zona - ta ir LR muitas teritorijas sastavdaļa, kura preču parvietošanu izdara tikai ar muitas iestažu atļauju un to kontrolē.

Muitas maksajumi - nodokļi un nodevas, ko likuma noteiktaja kartība iekasē muitas iestades.

Muitas parads - personu saistības samaksat muitas maksajumus.

Muitas procedūra - pasakumu un saistību kopums, kas nosaka pari LR muitas robežai parvietojamo preču statusu t.i. vai tas ir arvalstu vai LR preces.

Parvietošana pari muitas robežai - darbības, kuras veicamas preču ievešanai LR muitas teritorija, vai izvešanai no tas.

Parvadatajs persona, kura faktiski parvieto preces, vai persona, kura ir atbildīga par transporta līdzekļu izmantošanu.

Prece - jebkura kustama manta, arī valūta, vērtslietas.

Preču valdītaji personas, kuras uz tiesiska pamata rīkojas sava varda, neatkarīgi no ta vai preces ir to īpašums.

Kontrabanda - ta ir preču parvietošana pari LR muitas robežai apejot muitas kontroli, vai noslēpjot preces no šīs kontroles.

Pari LR muitas robežai var parvietot jebkuras preces, izņemot tas, kuras ir aizliegtas ar likumu. Preču parvietošana pari muitas robežai ietver, faktisko muitas robežas šķērsošanu, muitas deklaracijas iesniegšanu un noformēšanu.

Ievešana parstradei muitas kontrolē

Šī procedūra atļauj izmantot arvalstu preces, muitas teritorija, un veikt ar tam darbības, kuru rezultata tiek parveidots arvalstu preču veids un stavoklis. Šīs preces netiek apliktas ar tiem muitas maksajumiem , kuri piemērojami muitas procedūrai, izlaišanai brīva apgrozība. Jamaksa muitas nodokļi. Lai varētu šīs preces ražot, parstradat muitas kontrolē, ir vajadzīga muitas iestades rakstiska atļauja. Ta tiek izsniegta pamatojoties uz personas iesniegumu, kura tieši veic parstrades operacijas, vai būs atbildīga par šo parstradi. Iesniegums iesniedzams tai muita, kuras teritorija notiks šī parstrade.

Ja parstrades operacijas ir paredzēts veikt vairakas muitas teritorijas, tad vajag noradīt sekojošas ziņas:

Par preču parstrades operaciju secību.

Precīzas norades par vietam, kur operacijas tiks veiktas (šis iesniegums ir jaiesniedz taja vieta, kur notiks pirma parstrades operacija).

Atļauju izsniedz pie trīs nosacījumiem:

Personai ir jabūt LR pilsonei .

Gadījuma, kad parstradajamas produkcijas sastava ir iespējams identificēt ievestas preces.

Kad nav ekonomiski izdevīgi pēc parstrades atkal atjaunot šīs preces iepriekšēja izskata, lai tiktu izsniegta atļauja, var pieprasīt arī nodrošinajumu, lai persona, kas veic preces parstradi, nodrošinatu likuma ievērošanu attiecība uz preces izcelsmi un daudzumu.

Ja tiek izpildīti visi nepieciešamie nosacījumi, lai procedūra sekmētu tadu ražotņu izveidi vai attīstību, kas nekaitētu līdzīgu preču ražotaju interesēm Latvija.

Atļauja tiek izsniegta 15 dienu laika no iesnieguma saņemšanas dienas. Ta tiek izsniegta 3 eksemplaros:

Muitas iestadei, kas to izdeva.

VID nodaļai (3 dienu laika nosūta).

Pašam iesniedzējam.

Kontrabanda

Kontrabanda ir gan kriminali, gan administratīvi sodama. Vienīga robežšķirtne, kas nodala šo administratīvi un kriminali sodamo kontrabandu ir preču vērtība uz kontrabandas izdarīšanas brīdi. Ja tas vērtība sasniedz 50 min. mēneša algu apmēru, tad automatiski ta ir kriminali sodama kontrabanda.

Neatkarīgi no parvietojamo preču vērtības kontrabanda būs krim. sodama:

Šaujamieroči, munīcija.

Spragstvielas

Gazes ieroči un to munīcija.

Narkotiskas un psihotropas vielas.

Stipras iedarbības vielas.

Jebkurai viltoto dokumentu iesniegšanai muit. kontrolē ir kontrabandas sastavs.

Par kapumi muitas joma

Tie ir ietverti administratīvo parkapumu kodeksa un par tiem ka sods - naudas sods un preču konfiskacija.

Ja muitas iestades amatpersona tiek kavēta pildīt savus dienesta pienakumus, ka arī tad, ja ta tiek kavēta piekļūt precēm un dokumentiem, kuri atrodas muitas kontrolē, tad vainīga persona tiek sodīta ar naudas sodu līdz 150,- Ls.

Ja tiek parkapti muitas procedūras noteikumi (gan fiz., gan jur. pers.), tad fiz. pers - līdz 250, - Ls, jur. pers. 2500,- Ls.

Par tadu preču uzglabašanu, parvadašanu, parsūtīšanu, ka arī realizēšanu, kuras LR ievestas bez dokumentiem, kuri apliecina šo preču legalu parvietošanu, par muitas robežai. Vai arī, ja nav dokumentu, kas apliecina šo preču izcelsmi. Fiz. pers.- 100, - Ls, jur.pers līdz 1000,- Ls. Par šo parkapumu var piemērot preču konfiskaciju.

Par preču izmantošanu, bez muitas iestades atļaujas, citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem piešķirti muitas maksajumu atvieglojumi. Fiz.-50,- Ls, jur.- 3000,-Ls.

Par preču izvešanu no muitas kontroles zonas bez muitas iestades atļaujas. Fiz. - 250,- Ls, jur. - 2500,- Ls. Var tikt piemērota preču konfiskacija.

Par preču parvietošanu pari LR muitas robežai noslēpjot tas no muitas kontroles, vai piešķirot tam citu preču izskatu. Fiz. - 250,-Ls, jur. - 5000,-Ls. Obligata preču konfiskacija.

Par muitas maksajumu nesamaksašanu noteiktajos termiņos u.c. darbībam, ka rezultata nav samaksati pilna apjoma muitas maksajumi. Fiz.-100, jur.-1000-.

Par pietauvošanos pie muitas kontrolē esoša kuģa vai cita palīglīdzekļa, bez muitas iestades atļaujas. Fiz. - 200,- Ls, jur. - 1000,- Ls.

Deklarēšana

Visas preces, kuras ir paredzēts pakļaut muitas kontrolei, ir jadeklarē. To var izdarīt:

Rakstveida.

Ka arī izmantojot elektroniskos datu apstrades un parraides līdzekļus (to regulē VID noteikumi).

Mutvardos.

Lai preces varētu tikt deklarētas mutvardos:

Preču valdītajam ir jaizsaka vēlēšanas noteikt šadu deklaracijas veidu.

Tam ir jabūt paredzētam VID noteikumos.

Muitas deklaracija ir janorada visas tas ziņas, kuras nepieciešamas, lai izpildītu visas muitas procedūras noteikumus, atbilstoši kuriem preces tiek deklarētas.

Deklarantam deklaracija ir obligati japaraksta. Muitas deklaraciju var izpildīt jebkura persona, kura var uzradīt muitas iestadei attiecīgas preces kopa ar muitas procedūrai nepieciešamajiem dokumentiem. Deklaraciju var izpildīt arī konkrētas personas parstavis.

Parstavība var būt:

Tieša (ja persona rīkojas citas personas varda un uzdevuma).

Netieša (ja parstavis rīkojas sava varda, bet citas personas uzdevuma).

Ir obligati lai parstavis būtu LR pilsonis. Tas neattiecas uz personam:

Kuras deklarē preces tranzīta vai pagaidu ievešanai.

Kuras veic preču neregularu parvadajumu deklarēšanu (VID atļauja)

Parstavim ir pienakums paziņot muitas iestadēm, ka viņš:

Rīkojas parstavētas personas uzdevuma.

Vai parstavība ir tieša, netieša.

Jaiesniedz muitas iestadei dokumenti par savu pilnvarojumu.

Persona, kura paziņo, ka rīkojas citas personas varda vai uzdevuma un kurai nav attiecīga pilnvarojuma, tiek uzskatīts, ka ta rīkojas gan sava varda, gan uzdevuma.

Pēc deklarētaja lūguma muitas iestades var atļaut viena vai vairakas muitas deklaracijas pozīcijas izdarīt labojumus pēc deklaracijas pieņemšanas muitas iestadē. Šie labojumi nevar būt tadi, ka vēlak šo deklaraciju varētu izmantot citam precēm, nevis tam, kuram ta sakotnēji noformēta. Nekadus labojumus muitas deklaracija nedrīkst izdarīt pēc tam, ja muitas iestade ir veikusi kaut vai vienu no šīm darbībam:

Paziņojusi deklarētajam, ka ta veiks preču parbaudi.

Ja muitas iestade ir atklajusi, ka sniegta informacija ir nepareiza.

Ja muitas iestade preces jau ir izlaidusi.

Pēc deklarētaja rakstiska lūguma muitas iestade anulē jau pieņemto deklaraciju, ja pats deklarētajs reali pierada, ka preces attiecīgajai muitas procedūrai ir deklarētas kļūdaini. Muitas deklaraciju nevar anulēt, ja preces jau ir izlaistas.

Muitas deklaraciju pieņemšana muitas iestadē ir datējama ar dienu, kad tiek piemērota attiecīga muitas procedūra.

Muitniekam ir tiesības:

Parbaudīt dokumentus uz kuru pamata ir aizpildīta deklaracija.

Parbaudīt preču pavaddokumentus (Ja ir kadas neskaidrības, var pieprasīt arī citus dokumentus, lai parbaudītu ziņu patiesumu.)

Parbaudīt preces.

Tiesīgs ņemt paraugus analīzēm.

Deklarētajs ir atbildīgs par preču paraugu un analīžu izņemšanas vietu, ka arī par visam citam darbībam, lai veiktu parbaudi, izņemtu paraugus.

Deklarētajs sedz ar to visu saistītos izdevumus. Viņam ir tiesības būt klat preču parbaudē un paraugu ņemšana. Taču to var pieprasīt arī pati muitas iestade. Ja paraugu ņemšana notiek saskaņa ar spēka esošajiem normatīvajiem aktiem, muitas iestade nemaksa kompensaciju par tiem, bet savukart visus izdevumus, kas saistīti ar paraugu analīzi un ķīmisko izpētīšanu sedz muitas iestade. Ja tiek parbaudīta tikai daļa no muitas deklaracija noradītajam precēm, tad šīs daļējas parbaudes rezultati tiek attiecinati uz visam precēm par kuram izpildīta deklaracija. Ja deklaracija attiecas uz 2 vai vairakiem preču veidiem, tad informacija, kura attiecas uz katru no tiem, tiek uzskatīta par atsevišķu deklaraciju.

Brīva zona

Ta ir LR muitas teritorijas daļa, kura ir norobežota no parējas muitas teritorijas un kura:

Arvalstu preču, muitas maksajumu un tirdzniecības politikas parkapumu ziņa, tiek pielīdzinatas arpus muitas teritorijas esošajam precēm.

LR preces brīvaja zona var pretendēt uz to, ka tam piemēro preču izvešanas procedūru

Preču izvešanu un ievešanu brīvaja zona kontrolē muitas iestades. Brīvas zonas teritorijai ir jabūt norobežotai un ir jabūt noteiktiem muitas zonas parlaides punktiem. Brīvaja zona iebraucošos transporta līdzekļus vai personas var pakļaut muitas kontrolei. Muitas iestades var parbaudīt brīvaja zona ievestas preces, ka arī tur jau esošas preces. Preces ir jauzrada muitas iestadēm un japakļauj paredzētajam muitas formalitatēm, ja:

Preces ir pakļautas muitas procedūrai, kas atcelta līdz ar ievešanu brīvaja zona.

Preces ir novietotas brīvaja zona pēc muitas lēmuma pieņemšanas par atbrīvošanu no muitas maksajumiem.

Brīvaja zona ir atļauta jebkura rūpnieciska un tirdznieciska darbība, ka arī dažada veida pakalpojumu sniegšana saskaņa ar likumdošanas normu prasībam. Ja persona vēlas šīs darbības veikt brīvaja zona, viņai par to rakstveida japaziņo muitas iestadei, kuras kontrolē atrodas šī muitas zona. Muitas iestade var noteikt īpašus aizliegumus vai ierobežojumus minētajam darbībam ar nolūku, lai tiktu nodrošinatas muitas iestades prasības. Personai, kura ir sodīta par parkapumiem muitas joma var noteikt aizliegumu šadu darbību veikšanai.

Brīvaja zona novietotas arvalstu preces:

Var izlaist brīvam apgrozījumam saskaņa ar muitas procedūru, izlaišanu brīvajam apgrozījumam.

Pakļaut tadai muitas procedūrai, ka ievešana parstradei, ievešana uz laiku, ievešanai parstradei muitas kontrolē.

Nodot valstij bez atlīdzības.

Iznīcinat, ar nosacījumu, ka ieinteresēta persona sasniedz visu nepieciešamo informaciju par precēm.

Ja preces ir pakļautas ievešanai parstradei muitas kontrolē, vai arī ievešanai uz laiku, VID, ņemot vēra konkrētas muitas procedūras prasības, un noteikumi par brīvajam zonam, var noteikt šīm precēm citu muitas kontroles kartību. Visam precēm, kas atrodas muitas zona ir jabūt uzskaitītam. Preču uzskaites kartību nosaka muitas iestades un preces ir jareģistrē tiko tas tiek ievestas brīvaja zona. Ja preces tiek parvestas, tad ir jasastada dokumenti.

Muitas brokeri

Muit.brok. ir jabūt LR personai, lai tas saņemtu atļauju veikt muitas brokeru darbību, tai ir jaiesniedz rakstisks iesniegums VID. Taja šis pieteikums ir jaizskata 15 dienu laika no saņemšanas dienas. VID tiek izveidota speciala komisija, kura izskata jautajumu par atļaujas izsniegšanu vai neizsniegšanu. Ja atļauja tiek izsniegta tai jabūt parakstītai no:

Atestacijas komisijas priekšsēdētaja puses

Muitas parvaldes direktora puses

Ja komisija pieņem lēmumu atteikt izsniegt atļauju, tad tai 5 darba dienu laika rakstiski par to japaziņo pieteicējam. Tam savukart 10 dienu laika no saņemšanas brīža ir tiesības šo lēmumu parsūdzēt VID direktoram. Gadījuma, ja komisija izlemj, ka atļauju var izsniegt, tad ta ir izsniedzama 5 darba dienu laika skaitot no tas dienas, kad persona ir samaksajusi valsts nodevu un iesniegusi visparējo galvojumu par iespējama muitas parada segšanu. Atļauja tiek izsniegta bez termiņa.

Muitas brokeru saraksts, kuri ir saņēmuši atļaujas tiek publicēts laikraksta “Latvijas vēstnesis”. Muitas brokeru darbību kontrolē muitas kontroles iestade. Pašam brokerim ik mēnesi līdz 10 datumam ir jaiesniedz kontroles muitas iestadei parskats par savu darbību. Muitas brokeris var būt gan fiziska, gan juridiska persona.

Kontroles muitas iestade – teritoriala muitas iestade, kura kontrolē muitas brokera darbību, ja tas ka nodokļu maksatajs ir reģistrēts kada no Rīgas priekšpilsētas vai arī Rīgas rajona, tad kontroles muitas iestade būs Rīgas muita.

Muitas galvojumi

Ir sekojoši galvojumu veidi:

Vienreizējais galvojums (vienai muitas darbībai);

Visparējais galvojums (noteiktam laika posmam un noteiktam muitas parada apjomam).

Galvojums tiek nodrošinats:

Iemaksajot drošības naudu;

Iesniedzot atbildības apdrošinašanas pasi;

Iesniedzot bankas garantiju.

Galvojums ir jaiesniedz personai, kura uzņemas atbildību par iespējama muitas parada segšanu. Ja persona par iespējama parada segumu ir izvēlējusies drošības naudu, tad tai VID nodaļa ir jaiemaksa speciala konta drošības nauda, atbilstošu iespējamam muitas paradam vai lielaku. Ja muitas iestade vai deklarētajs nevar noteikt preces muitas vērtību, vai arī tas ir darbietilpīgs process, tad muitas iestade pati var noteikt galvojuma summu, aprēķinot to maksimali augstu. Muitas iestade var galvojumu nepieņemt vai lūgt to papildinat ja:

Vienreizēja galvojuma summa nesedz iespējamo paradu;

Persona, kura iesniedz galvojumu nav ieguvusi galvinieka statusu;

Ja likums paredz citu galvojuma veidu.

Galvinieka statusa piešķiršana bankam un apdrošinašanas sabiedrībam

Ja banka vēlas kļūt par galvinieku iespējama muitas parada segšanai, tad tai VID ir jaiesniedz:

Iesniegums;

Reģistracijas apliecības un statūtu notariali apstiprinata kopija;

Apstiprinata iepriekšēja gada finansiala parskata kopija.

Pēc šo dokumentu iesniegšanas banka ar VID noslēdz līgumu par galvinieka statusa iegūšanu.

Muitas procedūra izvešana parstradei

Aizstajējprodukti – ievestie produkti, kas aizstaj kompensacijas produktus.

Iepriekšēja ievešana – aizstajējproduktu ievešana pirms tam, kad tiek uz laiku ievestas izvedamas preces.

Kompensacijas produkti – tie ir produkti, kas radušies parstrades operacijas gaita.

Trīsstūra satiksme – ta ir sistēma, ar kuru kompensacijas produkti izlaižami brīva apgrozība caur citu muitas iestadi, nevis to, caur kuru preces tika ievestas uz laiku.

Lai saņemtu atļauju izvešanai parstradei, ieinteresēta persona iesniedz taja muitas iestadē iesniegumu, caur kuru tiks izvestas preces, ar lūgumu piešķirt šadu atļauju. Gadījuma, ja preces ir paredzēts izvest caur vairakiem rajoniem, tad iesniegumu jaiesniedz taja muitas iestadē caur kuru tiks izvesta lielaka daļa preču. Atļauju izsniedz ta muitas iestade, kura ir iesniegts iesniegums. Ta jaizsniedz 15 dienu laika no iesnieguma iesniegšanas dienas, vai taja paša termiņa jaatsaka tas izsniegšana. Atteikumu ir iespējams parsūdzēt 30 dienu laika muitas parvaldes direktoram, pēc tam 30 dienu laika VID direktoram, tad 30 dienu laika tiesa, kuras nolēmums ir galīgs un neparsūdzams. Atļauja stajas spēka izsniegšanas diena un ta ir izsniedzama 3 eksemplaros, ja preces izvedīs caur vairakiem rajoniem, tad to nedrīkst izsniegt bez attiecīgo muitas iestažu piekrišanas (tam janosūta kopijas, 15 dienu laika tas var izteikt savas pretenzijas, atļauju neizsniedz, ja iebilst kaut vai viena no tam).

Atļauja šaja muitas procedūra tiek izsniegta uz noteiktu termiņu, ta aprēķinašana ņem vēra:

Laika posmu kas nepieciešams, lai veiktu parstrades operaciju;

Lai ievestu atpakaļ parstradatas preces.

Ja atļaujas derīguma termiņš parsniedz 2 gadus, tad tas izsniegšanas noteikumus ir periodiski japarskata. Izsniedzot atļauju minētai muitas procedūrai, muitas iestade nosaka laika posmu, kura ir jaieved atpakaļ kompensacijas produkti. Šis termiņš tiek aprēķinats analoģiski augstak noradītajam.

Atļaujas derīguma termiņu var pagarinat uzraudzības muitas iestade pēc ieinteresētas personas pamatota iesnieguma.

Pagaidu uzglabašana

Preces no pirmsatmuitošnas dokumentu iesniegšanas līdz muitas procedūras piemērošnai atrodas pagaidu uzglabašana muitas kontrolē. Šis termiņš /uzglabašana/ nedrīkst parsniegt:

45dienas /ar jūras transportu/;

20 dienas /ar citu/.

Termiņš sak tecēt no brīža, kad iesniegti pirmsatmuitošnas dokumenti.Pieņemot šos dokumentus, muitas amatpersona norada taja preču pieteikšnas datumu un izdara atzīmi par pemēroto muitas galvojumu.Muita paliek šī pirmsatmuitošnas dokumenta kopija ar nolūku kontrolēt,lai pr. tiktu piemērota muitas procedūra/1.2. termiņos/.

Var iesniegt sekojošus pirmsatmuitošnas dokumentus:

Kravas deklaraciju vai citu līdzvērtīgu dokumentu, ja prece tiek vesta ar jūras transportu.

Pavadzīmi vai citu līdzīgu dokumentu, ja pa dzelzceļu.

Gaisa transporta dokumentu vai tam līdzīgu dokumentu, ja ar gaisa transportu.

Starptautisko preču pavadzīmi, ja prece tiek vesta ar auto transportu.

Šos dokumentus var iesniegt arī elektroniska veida, ja to paredz VID dokumenti.Pirmsatmuitošanas dokumenti ir iesniedzami 24 stundu laika pēc preces nogadašanas muitas iestadē, muitas noliktava vai cita vieta, kuru norada muitas iestade.Termiņu var pagarinat tikai par vienu darba dienu.

Muitas procedūra – ievešana beznodokļu tirdzniecības veikala

Šī procedūra paredz ievest preces muitas kontroles zonas, lidostas vai ostas , kuras atvērtas starptautiskai satiksmei, neapliekot tas ar muitas maksajumiem un nepiemērojot tam tirdzniecības politikas pasakumus. Šī procedūra paredz, ka tas preces var realizēt tikai tam fiziskam personam, kuras izbrauc no muitas teritorijas uz arvalstīm. Šī muitas procedūra ir pabeigta ar preces realizacijas brīdi. Beznodokļa tirdzniecības veikala teritorija ir uzskatama par muitas kontroles zonu Šie beznodokļu tirdzniecības veikali var tikt izvietoti tikai tajas lidostas vai ostas, kuras MK ir noteicis par LR robežkontroles punktiem. Līdz ar to, to atvēršana ir jasaskaņo ar attiecīgo robežapsardzes struktūram. Par beznodokļu veikala turētaju var būt tikai LR reģistrēta persona, kurai jasaņem VID atļauja un japiestada dokumenti, ka viņas īpašuma vai iznomašana ir veikalam paredzētas telpas. Lai saņemtu minēto atļauju, VID ir jaiesniedz likuma noteiktie dokumenti. Iesniegums tiek izskatīts 15 dienu laika no iesniegšanas brīža. Atļauja tiek izsniegta uz neierobežotu laiku. Pirms atļaujas saņemšanas ir janomaksa Valsts nodeva 1500,- Ls. J a mainas VID iesniegtie dati, kuri bija nepieciešami atļaujas saņemšanai, tad par to 7 darba dienu laika ir jainformē VID un muita, kuras teritorija atrodas veikals. Šaja gadījuma atļauja tiek parreģistrēta.

VID var anulēt atļauju, ja;

ja ta izsniegta uz nepilnīgam vai nepatiesam ziņam, kuram bija būtiska nozīme pie atļaujas izsniegšanas;

veikala teritorija neievēro muitas likumdošanu;

veikala turētajs pasludina sevi pasludina par maksatnespējīgu.

Lēmums par atļaujas anulēšanu stajas spēka ar ta pieņemšanas dienu.

Pēc atļaujas anulēšanas ta netiek atjaunota un Valsts nodeva netiek atmaksata.

Ja veikala turētajs griežas ar rakstisku iesniegumu VID par veikala slēgšanu, tad atļauja tiek atzīta par nederīgu.

Preču muitas kontrole, kuras atrodas beznodokļu tirdzniecības veikala, tiek veikta šī veikala noliktava. Taja preces var ievest tikai muitas iestades amatpersonu klatbūtnē.

Aizliegts ievest:

kuru ievešana vai izvešana no LR ir aizliegta;

kuru realizacija LR ir aizliegta;

preces, kuras sver vairak par 20 kg 1 vienība vai izmēri parsniedz 2m.

Dokumenti, kas nepiecie»sami, lai piemerotu tarifu atvieglojumus.

Re imports – atpakal ievesana, papildus muitas procedura, ta tiek piemerota kopa ar kadu citu muitas proceduru, ta atlauj ievest atpakal preces taja muitas teritorija, no kuras tas tikusas izvestas nepiemerojot muitas maksajumus un muitas tirdzniecibas pasakumus, to piemero tikai LR precem.

Re eksports- piem»erota tikai pret arvalstu precen, ta atlauj izvest arvalstu preces no muitas teritorijas.

Eksports - piemerojama tikai LR precem. Ta nosaka, izvesana ir muitas procedura, kura atlauj izvest LR preces no muitas teritorijas, apliekot tas ar muitas maksajumiem un piemerojot muitas tirdzniecibas pasakumus.

Komercialo transporta lidzeklu apgadasana – ekonomiska rakstura muitas procedura, kura paredzeta, lai apgadatu komercialos transporta lidzeklus ar dazadam precem, kas nodrosina to darbibu. Lai tos apgadatu, tos var parvietot pari muitas robezai vai izdarit to tas robezas. Sis preces netiek aplikatas ar muitas maksajumiem un tam netiek piemeroti tirdzniecibas politikas pasakumi.

Ievesana parstradei muitas kontrole – at»lauj izmantot arvalstu preces muitas teritorija un veit ar tam darbibas, kuru rezultata tiek parveidots arvalstu precu veids, stavoklis un sis preces netiek aplikatas ar muitas maksajumiem, kas pielaujami precu izlaisanai briva apgrozijuma.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1918
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved