Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

NOSLĒGUMA DARBU (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikacijas darbu) - IZSTRADAŠANAS UN AIZSTAVĒŠANAS KARTĪBA

dažādi+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

NOSLĒGUMA DARBU (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikacijas darbu) - IZSTRADAŠANAS UN AIZSTAVĒŠANAS KARTĪBA

Visparīgie noteikumiŠie noteikumi izstradati saskaņa ar „Nolikumu par noslēguma parbaudījumiem LU” (28.04.2003. LU Senata lēmums Nr. 162). Tie nosaka vienotas prasības noslēguma darbu izstradei un noformēšanai, ka arī reglamentē noslēguma darbu aizstavēšanas kartību LU.

Noslēguma darbu struktūra

Noslēguma darba noradītaja secība ir jaietver šadas daļas:

titullapa;

anotacija, atslēgvardi;

satura radītajs;

apzīmējumu saraksts[1];

ievads;

nodaļas ar apakšnodaļam;

rezultati un diskusija[2];

secinajumi;

pateicības[3];

izmantota literatūra un avoti;

pielikumi[4];

dokumentara lapa.

Noslēguma darba un ta atsevišķu daļu apjomu nosaka fakultate.

Noslēguma darbu saturs

Titullapa (to noformē atbilstoši paraugam 1. pielikuma).

Anotacija.

Anotaciju sagatavo divas valodas – latviešu un angļu valoda. Pēc saskaņošanas ar programmas direktoru var sagatavot arī papildu anotaciju kada cita Eiropas Savienības oficialaja valoda. Anotacija izklasta problēmas būtību, pētījuma mērķus, raksturo iegūtos rezultatus. Anotacijas apjoms ir noteikts līdz 850 zīmēm, ieskaitot intervalus.

Atslēgvardi.

Atslēgvardiem jaraksturo darba temats, rezultati un izmantotas metodes. Atslēgvardu skaits var būt no 3 līdz 7. To uzskaitījumu ievieto aiz darba anotacijas.

Satura radītajs.

Satura radītaja iekļauj visu nodaļu un apakšnodaļu virsrakstus to numeracijas secība un norada atbilstošas lappuses numuru. Lappuses numurē ar arabu cipariem.

Satura radītaja vispirms iekļauj apzīmējumu sarakstu, bet, ja tada nav, – ievadu. Satura radītaja nobeiguma norada izmantotas literatūras un avotu sarakstu. Pielikumus numurē atsevišķi ar arabu cipariem. Satura radītaja noformēšanas paraugs ievietots 2. pielikuma.

Apzīmējumu saraksts.

Ja darba izmantoti daudzi saīsinajumi vai nosacītie apzīmējumi, tos noformē uz atsevišķas lapas.

Ievads.

Ievada pamato temata izvēli un aktualitati, ka arī apraksta:

pētamas problēmas vai izvirzītas hipotēzes;

darba mērķi un uzdevumus;

izmantotas metodes;

faktoloģiska materiala avotus;

darba struktūru.

Nodaļas ar apakšnodaļam.

Nodaļas ar apakšnodaļam veido noslēguma darba pamatdaļu, kura ietverta problēmas teorētiska analīze un empīriskais pētījums. Katras nodaļas nobeiguma var formulēt secinajumus.

Rezultati un diskusija.

Šaja nobeiguma darba daļa parada svarīgakos iegūtos rezultatus, salīdzina tos ar līdzīgiem pētījumiem, novērtē rezultatu atbilstību izvirzītajam problēmam vai hipotēzei. Diskusiju var veidot ka atsevišķu nodaļu. Ja diskusija ir izdalīta atsevišķi, tad rezultatu nodaļa sniedz tikai svarīgakos rezultatus, pievēršot uzmanību aktualitatei un likumsakarībam, bet pētījumu analīzi parceļ uz diskusiju nodaļu.

Secinajumi.

Salīdzinajuma ar secinajumiem katras nodaļas nobeiguma (ja autors tos formulējis) noslēguma secinajumos tiek izteikts plašaks visparinajums un ieteikts pētamo problēmu risinajums. Noradīti turpmakie pētījuma virzieni. Apjomīgakos pētījumos rezultatu nodaļu ieteicams strukturēt.

Pateicības.

Pateicību izsaka personam, kas ir sniegušas organizatorisku un finansialu palīdzību materialu vakšana, ka arī metodiskus ieteikumus un moralo atbalstu darba izstradē.

Izmantota literatūra un avoti.

Literatūras saraksta literatūras avotus sakarto tada secība, kada uz tiem ir norades darba. Literatūras saraksta elementu pieraksti noformējami atbilstoši Latvijas standartiem bibliografisko aprakstu veidošanai (LVS ISO 690, LVS ISO 690-2). Noslēguma darba izstradē saskaņa ar studiju programmu padomes lēmumu var izmantot arī citas starptautiski atzītas sistēmas (piemēram, Harvardas sistēmu, Amerikas Moderno valodu asociacijas sistēmu, Amerikas Psiholoģijas asociacijas sistēmu).

Autora uzvardu un iniciaļus raksta treknraksta (bold), aiz ta ievieto pilnu raksta nosaukumu, tad žurnala nosaukumu starptautiski pieņemta saīsinajuma forma slīpraksta (italic), žurnala izdošanas gadu, sējumu, numuru un krajuma sējumu treknraksta (bold). Piemēram, ja citējamais raksts ir žurnala 3. sējuma 5. numura, to literatūras saraksta apzīmē ar „3.sēj., Nr. 5”. Beigas norada raksta pirmo un pēdējo lappusi.

Noradot literatūras saraksta publikacijas, ar kuru saturu students iepazinies, izmantojot kadu citu avotu (parasti referatīvu žurnalu), obligati jabūt noradei gan uz publikacijas oriģinalu, gan arī uz literatūras avotu, no kura informacija iegūta.

Monografijam (gramatam) literatūras saraksta janorada lappušu skaits (piemēram – 500 lpp.), ja informacijas ieguvei lietota visa gramata. Ja raksts ņemts no zinatnisko rakstu krajumiem vai starptautisko konferenču referatu tēzēm, tad literatūras saraksta norada tas lappuses vai lappusi, kur attiecīgais raksts atrodams, piemēram, p. 159–164 (avotam angļu valoda), S. 12–17 (avotam vacu valoda), p. 148–152 (avotam franču valoda), 25. lpp. (avotam latviešu valoda).

Minot diplomdarbu (bakalaura, maģistra darbu), janorada ta autors, darba nosaukums, macību iestade un fakultate, kura darbs izstradats, pilsēta un izstrades gads, lappušu skaits.

Saraksta nedrīkst noradīt avotus, uz kuriem nav atsauces darba. Literatūras avotu noformēšanas paraugi sniegti 3. pielikuma.

Pielikumi[5].

Ja nepieciešams, dažadus palīgmaterialus var ievietot pielikuma. Taja parasti iekļauj palīgmaterialus aprēķinu starprezultatus, ilustracijas, anketu paraugus, kartes, aparatu un ierīču aprakstus u. c.

Dokumentara lapa (4. pielikums).

Šaja lapa ietver:

darba nosaukumu, fakultati;

autora apliecinajumu, ka darbs veikts patstavīgi, ka darba izmantoti tikai taja noradītie informacijas avoti un ka darba elektroniska kopija atbilst izdrukai;

vadītaja rekomendaciju darba aizstavēšanai;

atbildīgas personas atzīmi par darba iesniegšanu;

recenzenta/u datus (vards, uzvards, amats, zin. grads)

darba vērtējumu.

Noslēguma darbu tehniskais noformējums

Darba valoda.

Noslēguma darbi jaizstrada valsts valoda saskaņa ar latviešu valodas normam.

Citu valodu lietošana pieļaujama:

arvalstu studentiem;

valodu un kultūras studiju programmu studentiem;

citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

Teksta formats.

Darbam jabūt datorsalikuma uz A4 formata lapam, kuram apdrukata viena lapaspuse. Burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, nodaļu virsrakstu burtu lielums – 14 punkti, atstarpe starp rindam – 1,5. Jaievēro atkapes no lapas malam: 30 mm – no kreisas puses, 20 mm – no labas puses un 20 mm – no augšas un apakšas.

Jaunu rindkopu sak ar 1 cm lielu atkapi. Katrai nodaļai jasakas jauna lappusē. Lappuse nedrīkst beigties ar virsrakstu. Nodaļu virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem, bet apakšnodaļu virsrakstus – ar mazajiem burtiem treknraksta (bold). Aiz virsraksta punktu neliek. Virsraksta attalums no iepriekšēja un turpmaka teksta ir viena rinda. Lappuses numurē apakša lapas vidū ar arabu cipariem, sakot ar lappusi, kur ir apzīmējumu saraksts.

Citatu un atsauču noformēšana.

Iespējami dažadi atsauču noformēšanas veidi.

Ja fakultate nav noteikusi savas prasības, ieteicams izmantot numeratīvo noražu metodi. Atsauci uz izmantoto literatūru noformē, apaļajas iekavas noradot aiz darba minēta fakta citēta darba (citati jaliek pēdiņas) kartas numuru izmantotas literatūras saraksta. Piemēram, (2) vai (3, 7, 11). Atsaucoties uz kadu noteiktu gramatas lappusi, ta janorada aiz gramatas citēšanas numura, piemēram: (4, 70. lpp.).

Tabulu un attēlu noformēšana.

Katrai tabulai jabūt kartas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras nodaļas ietvaros slīpraksta augšēja labaja stūrī virs tabulas. Piemēram, 2.3. tabula – pirmais skaitlis ir nodaļas numurs, bet otrais – tabulas kartas numurs šaja nodaļa. Tabulas virsrakstu izvieto virs tabulas ar 11 punktu burtiem treknraksta (bold).

Vards attēls (att.) ietver zīmējumus, fotografijas, shēmas, diagrammas un citas darba ilustracijas. Zem attēla raksta ta numuru slīpraksta, piemēram, 2.1. att., un nosaukumu ar 11 punktu burtiem treknraksta (bold). Attēla kartas numuru veido nodaļas numurs un attēla kartas numurs.

Aiz tabulu un attēlu virsrakstiem punktus neliek (sk. 5. pielikumu).

Darba iesiešana.

Darbs ir jasagatavo divos datorizdrukas eksemplaros, no kuriem viens jaiesien cietos vakos. Teksts uz vaka janoformē atbilstoši 6. pielikuma paraugam.

Darba elektroniska kopija.

Noslēguma darba elektroniskajai kopijai jabūt PDF (Portable document format) formata.

Noslēguma darba izstrades posmi

Darba temata izvēle un apstiprinašana.

Students fakultates noteiktajos termiņos fakultates dekana pilnvarotajai personai iesniedz iesniegumu, kurš saskaņots ar potencialo darba vadītaju un kura noradīts darba temats. Darba vadītajs ar savu parakstu apliecina, ka piekrīt vadīt studenta darbu par izvēlēto tematu (sk. 7. pielikumu).

Tematu pieteikumus un darbu vadītajus apstiprina dekana pilnvarota persona – akadēmiskas struktūrvienības vadītajs – ne vēlak ka

  • 10 nedēļas pirms darba iesniegšanas termiņa bakalaura un profesionalo studiju programmas,
  • 20 nedēļas pirms darba iesniegšanas maģistra studiju programmas.

Ja darba temats netiek apstiprinats, struktūrvienības vadītajs sniedz studentam argumentētu atbildi.

Studentu noslēguma darba nosaukumu (latviešu un angļu valoda), darba vadītaju un recenzentus apstiprina ar fakultates dekana noradījumu ne vēlak ka vienu nedēļu pirms darba aizstavēšanas.

Darba izstrade sadarbība ar vadītaju.

Darba izstradē parasti ir šadi posmi[6]:

koncepcijas izstrade;

plana veidošana;

melnraksta izstrade;

priekšaizstavēšana;

tīrraksta izstrade.

Darba izstrades posmu gaitu nosaka fakultate.

Darba iesniegšana.

Noslēguma darbus studenti sagatavo divos iesietos datorizdrukas eksemplaros un elektroniskas kopijas veida. Darba elektronisko kopiju studenti augšupieladē LUIS.

Darba vadītajs ar savu parakstu apliecina noslēguma darba atbilstību fakultates domes apstiprinatajam prasībam un rekomendē to aizstavēšanai. Darba vadītaja parakstītus noslēguma darba datorizdrukas eksemplarus students iesniedz fakultates dekana pilnvarotajai personai (studiju programmas vai struktūrvienības lietvedim) dekana noteiktaja laika, bet ne vēlak ka nedēļu pirms darba aizstavēšanas dienas.

Dekana pilnvarota persona parbauda, vai darba elektroniska kopija ir ievadīta LUIS, un ar savu parakstu apliecina darba saņemšanu.

Pieeja aizstavamo darbu elektroniskajam kopijam ir darba vadītajam, recenzentam un noslēguma parbaudījumu komisijas locekļiem.

Cietajos vakos iesietais eksemplars pēc darba aizstavēšanas tiek uzglabats saskaņa ar LU lietu nomenklatūru, otrs eksemplars – atdots studentam, elektroniska kopija tiek arhivēta LU noteiktaja kartība. Ja autori ir atļavuši publiskot noslēguma darbu elektronisko kopiju pilnu tekstu, ar to interesenti var iepazīties LU portala Bibliotēkas sadaļa IS ALEPH sistēma izmantojot LANET piešķirto lietotajvardu un paroli.

Aizstavēšana.

Dekana pilnvarota persona nodod darbu izskatīšanai recenzentam (-iem). Struktūrvienības vadītajam ir janodrošina iespēja studentiem iepazīties ar sava darba recenziju ne vēlak ka vienu dienu pirms darba aizstavēšanas. Recenzentu skaitu nosaka fakultate.

Darba aizstavēšana notiek noslēguma parbaudījumu komisijas atklata sēdē. Aizstavēšanas procedūru reglamentē fakultate.

Noslēguma darbu vērtēšana

Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgta noslēguma parbaudījumu komisijas sēdē pēc visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanas. Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigam.

Vērtēšanas kritēriji.

Noslēguma darba vērtēšana tiek ņemta vēra:

darba kvalitate;

darba autora ziņojums (prasme zinatniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstinat ar veikto pētījumu, formulēt secinajumus, noradīt turpmakos iespējamos pētījuma virzienus);

atbildes uz komisijas jautajumiem un prasme diskutēt.

Noslēguma darbu vērtēšanas pamatkritērijus pēc atbilstošas programmu padomes priekšlikuma apstiprina fakultates dome.

Apelacijas kartība

Students ir tiesīgs iesniegt apelaciju:

par nepielaišanu kartot noslēguma parbaudījumus;

par noslēguma parbaudījuma norisi (taja skaita par noslēguma darba aizstavēšanas un vērtēšanas procesu) triju darba dienu laika pēc parbaudījuma rezultatu paziņošanas.

Apelacija jaiesniedz fakultates apelacijas komisijas priekšsēdētajam.

Fakultates apelacijas komisijas sastavu apstiprina pirms parbaudījumu komisijas darba uzsakšanas ar dekana noradījumu. Komisijas sastava jabūt priekšsēdētajam un vismaz diviem locekļiem. Taja nedrīkst iekļaut personas, kuras ir piedalījušas konkrēta noslēguma parbaudījuma vērtēšana (noslēguma parbaudījuma komisijas locekļi, darba vadītajs un recenzenti). Apelacijas komisijas funkcijas ar fakultates domes lēmumu var deleģēt studiju programmu padomei.

Komisija izskata studenta iesniegumu triju darbdienu laika pēc iesnieguma saņemšanas. Uz komisijas sēdi uzaicina apelacijas iesniedzēju un noslēguma parbaudījuma komisijas priekšsēdētaju vai viņa vietnieku. Komisijas lēmumu studentam izsniedz rakstveida.

Students var iesniegt apelaciju macību prorektoram par procedūras parkapumiem fakultates apelacijas komisijas darba ne vēlak ka nakamaja darbdiena pēc lēmuma saņemšanas, pievienojot fakultates apelacijas komisijas lēmumu.

Macību prorektors izskata studenta iesniegumu piecu darbdienu laika pēc iesnieguma saņemšanas un rakstiski informē studentu par pieņemto lēmumu. Prorektora lēmums ir galīgs.

1. pielikums

Noslēguma darba titullapas paraugs

LATVIJAS UNIVERSITATE

SOCIALO ZINATŅU FAKULTATE

POLITIKAS ZINATNES NODAĻA

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS

PUBLISKAJA PARVALDĒ LATVIJA

BAKALAURA DARBS

Autors: Pēteris Cinis

Stud. apl. 00010

Darba vadītajs: profesore Dr. polit. Inta Kalniņa

RĪGA 2006

2. pielikums

Satura radītaja paraugs

SATURS

Apzīmējumu saraksts…………………………………………………………………………..1

Ievads…………………………………………………………………………..………………2

1. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………………………4

1.1. Apakšnodaļas nosaukums……………………………………………………………..4

1.2. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………………………17

1.3. Apakšnodaļas nosaukums…..………………………………………………………21

2. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………………………..30

2.1. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………………………30

2.2. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………………………40

3. Nodaļas nosaukums ………………………………………………………………………..49

3.1. Apakšnodaļas nosaukums ……………………………………………………………49

3.2. Apakšnodaļas nosaukums…………………………………………………………….60

Rezultati……………………………………………………………………………………….70 Secinajumi……………………………………………………………………………………..75

Izmantota literatūra un avoti…………………………………………………………………78

Pielikumi……………………………………………………………………………………… 80

1. pielikums. Nosaukums………………………………………………………………………80

2. pielikums. Nosaukums ……………………………………………………………………83

4. pielikums

Dokumentaras lapas paraugs

Bakalaura darbs „Sabiedrības līdzdalības iespējas publiskaja parvaldē Latvija” izstradats LU Socialo zinatņu fakultatē.

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstavīgi, izmantoti tikai taja noradītie informacijas avoti un iesniegta darba elektroniska kopija atbilst izdrukai.

Autors: Pēteris Cinis P.Cinis 15.06.2005.

Rekomendēju darbu aizstavēšanai

Vadītaja: profesore Dr. polit. Inta Kalniņa I.Kalniņa 20.06.2005.

Recenzents: docents Dr.polit. Janis Bērziņš

Darbs iesniegts Politikas zinatnes nodaļa 20.06.2005.

Metodiķe: Ineta Bērziņa I.Bērziņa

Darbs aizstavēts bakalaura gala parbaudījuma komisijas sēdē

30.06.2005. prot. Nr. 11, vērtējums 8 (ļoti labi)

Komisijas sekretare: lektore Anda Kociņa A.Kociņa

5. pielikums

Tabulas paraugs

3.1. tabula

Kalibrēšanas taisnes uzņemšanas dati kopējai dzelzs jonu fotometriskai noteikšanai virszemes ūdeņos ar 1,10-fenantrolīnu

Mērkolbas

numurs

VFe(II), std,

ml

gFe(II)

mg/l

A

Attēla paraugs

3.1. att. Kalibrēšanas taisne Fe(II) jonu fotometriskai noteikšanai ar 1,10-fenantrolīnu

(l = 510 nm, b = 3 cm)

6. pielikums

Noslēguma darba vaka paraugs

LATVIJAS UNIVERSITATE

BAKALAURA DARBS

RĪGA 2006

pielikums

Studenta iesnieguma paraugs

Socialo zinatņu fakultates

Politikas zinatnes nodaļas

vadītajam profesoram Janim Lejiņam

Politikas zinatnes bakalaura studiju programmas

6. semestra studenta

Pētera Ciņa, stud. apl. Nr. 00010,

iesniegums

Lūdzu apstiprinat bakalaura darba tematu – „Sabiedrības līdzdalības iespējas publiskaja parvaldē Latvija”.

Darba vadītaja: profesore Dr. polit. Inta Kalniņa.

Rīga, 02.02.2006. P.Cinis

Saskaņots: I.Kalniņa 02.02.2005.

Apstiprinu: Nodaļas vadītajs J.Lejiņš 10.02.2005.Ja tas darbam nepieciešams.

To nepieciešamību nosaka fakultate.

Pēc autora izvēles.

Ja tie darbam nepieciešami.

Prasības pielikumu noformēšanai nosaka fakultate.

Fakultate var noteikt citus darba izstrades posmus.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1485
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved