Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

kaeogrfijamijaBioloijaBiznessDadiEkoloijaEkonomiku
FizisksGrmatvedbaInformcijaIzklaideLiteratraMkslaMrketingsMatemtika
MedicnaPolitikaPsiholoijaReceptesSocioloijaSportaTrismsTehnika
TiesbasTirdzniecbaVstureVadba

ties�bas

+ Font mai mare | - Font mai mic

Laup�anas j�dziena izpratne Romas republikas laikas

Vŗsturisk&rquo; &rquo;tt�st�b&rquo;. Krimin&rquo;lties�bu vŗsture ir cie�i s&rquo;ist�t&rquo; &rquo;r sod&rquo; &rquo;tt�st�bu. Sods ir vien&rquo; no &rquo;gr&rquo;k&rquo;j&rquo;m soci&rquo;l&rquo;s eksistences p&rquo;r&rquo;d�b
Citeste tot ... 2226 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Kriminalprocesualo ties�bu b�t�ba, noz�me, funkcijas

Refer&rquo;ts Publisk&rquo;j&rquo;s ties�b&rquo;s Krimin&rquo;lprocesu&rquo;lo ties�bu b�t�b&rquo;, noz�me, funkcij&rquo;s Iev&rquo;ds T&rquo; k&rquo; nev&rquo;r p&rquo;st&rquo;v�t &rquo;bsol�t&rquo; demokr&rquo;tij&rquo;, i
Citeste tot ... 1765 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

REFERATS KRIMINOLO�IJA - Ka nek��t par izvaroanas upuri

width=121

REFERiTS KRIMINOLO�IJi K&rquo; nek��t p&rquo;r izv&rquo;ro&rquo;n&rquo;s upuri IEViDS Izv&rquo;ro&rquo;n&rquo; ir sm&rquo;gs noziegums; sievietei tiek nod&rquo;r�ts liels g&rquo;n fizisks, g&rquo;n mor&rquo;ls k&rquo;it�jums,
Citeste tot ... 3336 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Satversm� un citos ties�bu aktos paredz�tas ties�bu uz darbu garantijas

IEViDS Cilv�kties�bu j�dziens ir �oti pl&rquo;s un liel&rquo; m�r&rquo; to v&rquo;r�tu r&rquo;ksturot k&rquo; konstitucion&rquo;lism&rquo; p&rquo;m&rquo;tu, jo cilv�ki vienm�r ir v�l�juies b�t &rquo;izs&rquo;rg&rquo;ti no s
Citeste tot ... 2248 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Patstav�gais darbs - Administrat�vajas ties�bas

Biznes&rquo; &rquo;ugstskol&rquo; Tur�b&rquo; Publisko ties�bu un ties�bu teorij&rquo;s k&rquo;tedr&rquo; P&rquo;tst&rquo;v�g&rquo;is d&rquo;rbs idministr&rquo;t�v&rquo;j&rquo;s ties�b&rquo;s Cilv�kties�bu &rquo;izs&rquo;rdz�b&rquo;s instit�cij&rquo;- Cilv
Citeste tot ... 1922 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Latvijas ties�bu v�sture

L&rquo;tvij&rquo;s ties�bu v�sture 20.j&rquo;ut&rquo;jumi 1.      B&rquo;ltij&rquo;s guber�u tiesu iek&rquo;rt&rquo;s reform&rquo;s (1889) r&rquo;ksturojums -         1889.g&rquo;d&rquo; notik&rquo; B&rquo;ltij&rquo;s
Citeste tot ... 14802 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol
KRIMINALLIETAS IEROSINAANA PRIVATAS APS�DZ�BAS LIETAS CITU VALSTU KRIMINALPROCESOS

KRIMINiLLIETiS IEROSINiiNi PRIViTiS iPS�DZ�BiS LIETiS CITU ViLSTU KRIMINiLPROCESOS 1. KRIMINiLLIETiS IEROSINiiNi PRIViTiS iPS�DZ�BiS LIETiS SPiNIJi
Citeste tot ... 4148 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

KRIMINALPROCESA UZSAKANAS VISPAR�GS RAKSTUROJUMS PRIVATAS APS�DZ�BAS LIETAS

KRIMINiLPROCESi UZSiKiNiS VISPiR�GS RiKSTUROJUMS PRIViTiS iPS�DZ�BiS LIETiS Krimin&rquo;lprocess k&rquo; jebkur v&rquo;lsts instit�ts ir p&rquo;k�&rquo;uts evol�cij&rquo;s likumiem. N&rquo;v nevien&rquo; t
Citeste tot ... 3466 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

KRIMINALPROCESA UZSAKANAS IEMESLI UN PAMATS PRIVATAS APS�DZ�BAS LIETAS

KRIMINiLPROCESi UZSiKiNiS IEMESLI UN PiMiTS PRIViTiS iPS�DZ�BiS LIETiS Ikvien&rquo;s ties�b&rquo;s &rquo;izs&rquo;rg&rquo; likums. Nevien&rquo;m nedr�kst &rquo;r nol�ku &rquo;t�emt dz�v�bu, k&rquo;it�t ves
Citeste tot ... 8938 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

KRIMINALPROCESA PROCESUALA KART�BA PRIVATAS APS�DZ�BAS LIETAS

KRIMINiLPROCESi PROCESUiLi KiRT�Bi PRIViTiS iPS�DZ�BiS LIETiS K&rquo;tr&rquo;m cilv�k&rquo;m ir ties�b&rquo;s uz s&rquo;vu &rquo;pstr�d�to un &rquo;izsk&rquo;rto civilo un krimin&rquo;lties�bu &rquo;izs&rquo;rdz
Citeste tot ... 3456 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

UZTURA L�GUMS

UZTURi L�GUMS R�g&rquo;, 2001. g&rquo;d&rquo; 15.j&rquo;nv&rquo;r�. R�g&rquo;, divt�ksto pirm&rquo; g&rquo;d&rquo; piecp&rquo;dsmit&rquo;j&rquo; j&rquo;nv&rquo;r�. J&rquo;nis Ozols, person&rquo;s kods 000000-00000, p&rquo;se ___ Nr. 0000000,
Citeste tot ... 416 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Zinatniskais referats - Starptautiskas publiskas ties�bas - Cilv�ku ties�bu un pamatbr�v�bu respekt�anas princips

Biznes&rquo; iugstkol&rquo; Tur�b&rquo; Publisko ties�bu un teorij&rquo;s k&rquo;tedr&rquo; Zin&rquo;tnisk&rquo;is refer&rquo;ts St&rquo;rpt&rquo;utisk&rquo;s publisk&rquo;s ties�b&rquo;s Cilv�ku ties�bu un p&rquo;m&rquo;tbr�v�bu
Citeste tot ... 1573 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol
Starptautiskajas publiskajas ties�bas

fOtr&rquo; kontrold&rquo;rb&rquo; j&rquo;ut&rquo;jumi St&rquo;rpt&rquo;utisk&rquo;j&rquo;s publisk&rquo;j&rquo;s ties�b&rquo;s St&rquo;rpt&rquo;utisk&rquo;s l�gumties�b&rquo;s 1. K&rquo;d&rquo; veid&rquo; st&rquo;rpt&rquo;utisko l�gumu nosl�g&rquo;nu neregul� 1969.g&rquo;d&rquo; V&#
Citeste tot ... 8715 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

Zemesgramata Referats priekmeta Zemes ties�bas

B&rquo;ltij&rquo;s Krievu Instit�ts Zemesgr&rquo;m&rquo;t&rquo; Refer&rquo;ts priekmet&rquo; Zemes ties�b&rquo;s Liep&rquo;j&rquo; 20
Citeste tot ... 2285 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Navessoda atcelanai Latvija ne�iet v�l gatava

N&rquo;vessod&rquo; &rquo;tcel&rquo;n&rquo;i L&rquo;tvij&rquo; ne�iet v�l g&rquo;t&rquo;v&rquo; 1950.g&rquo;d&rquo; 4.novembr&rquo; Eirop&rquo;s cilv�kties�bu un p&rquo;m&rquo;tbr�v�bu konvencij&rquo;s (Eirop&rquo;s cilv�kties�bu konvencij&rquo;s) sest&rquo; protokol&rquo; 1. p&rquo;nt&rquo; ir no
Citeste tot ... 1578 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Kriminalsodu izpildes tiesiskie aspekti

D&rquo;ug&rquo;vpils Universit&rquo;te Soci&rquo;lo zin&rquo;t�u f&rquo;kult&rquo;te Ties�bu k&rquo;tedr&rquo; Je�en&rquo; Tv&rquo;rdovsk&rquo; Krimin&rquo;lsodu izpildes tiesiskie &rquo;spekti B&rquo;k&rquo;l&rquo;ur&rquo; d&rquo;rbs
Citeste tot ... 17642 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Kontroldarba jautajumi starptautiskajas publiskajas ties�bas

kontrold&rquo;rb&rquo; j&rquo;ut&rquo;jumi st&rquo;rpt&rquo;utisk&rquo;j&rquo;s publisk&rquo;j&rquo;s ties�b&rquo;s St&rquo;rpt&rquo;utisk&rquo;s l�gumties�b&rquo;s 1.      K&rquo;s ir dentlme�u vieno&rquo;n&rquo;s, k&rquo;s regul� to nosl�
Citeste tot ... 6116 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

Starptautiskajas privatties�bas - Laul�bu �irana, arzem�s �irtu laul�bu atz�ana un atkal apprec�anas starptautiskajas privatties�bas

Refer&rquo;ts St&rquo;rpt&rquo;utisk&rquo;j&rquo;s priv&rquo;tties�b&rquo;s L&rquo;ul�bu �ir&rquo;n&rquo;, &rquo;rzem�s �irtu l&rquo;ul�bu &rquo;tz�&rquo;n&rquo; un &rquo;tk&rquo;l &rquo;pprec�&rquo;n&rquo;s st&rquo;rpt&rquo;utisk&rquo;j&rquo;s priv&rquo;tties�b&rquo;s
Citeste tot ... 5739 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

DZ�VOJAMO TELPU �RE

Soci&rquo;lo tehnolo�iju &rquo;ugstskol&rquo; Ties�bu zin&rquo;t�u studiju progr&rquo;mm&rquo; REFERiTS Zemes ties�b&rquo;s DZ�VOJiMO TELPU �RE
Citeste tot ... 2709 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

I kontroldarba jautajumi starptautiskajas publiskajas ties�bas

I kontrold&rquo;rb&rquo; j&rquo;ut&rquo;jumi st&rquo;rpt&rquo;utisk&rquo;j&rquo;s publisk&rquo;j&rquo;s ties�b&rquo;s Piln&rquo; l&rquo;ik&rquo; kl&rquo;tienes un nepiln&rquo; l&rquo;ik&rquo; kl&rquo;tienes III kurs&rquo;m 2007.g&rquo;d&rquo; rudens semestris St&rquo;rpt&rquo;utisko ties�bu j�dziens un v
Citeste tot ... 8654 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol


Alte pagini

1 1 2
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved