Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

DAUGAVPILS MUITAS KONTROLES POSTEŅA DARBA ORGANIZACIJAS UZLABOŠANA

vadība

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger


DAUGAVPILS MUITAS KONTROLES POSTEŅA DARBA ORGANIZACIJAS UZLABOŠANA

1. Darba procesa organizacijas analīze
VID Latgales reģionalas iestades uzraudzība pēc iestašanos ES un muitas kontroles posteņu optimizacijas ir divpadsmit MKP. Daugavpils un Rēzeknes pilsētas atrodas iekšzemes muitošanas centri. Daugavpils MKP muitas kontroles zona ir Latvijas Republikas muitas teritorijas sastavdaļa, kura preču un citu priekšmetu parvietošana izdarama tikai ar LR muitas iestažu atļauju un to kontrolē. Daugavpils muitošanas centram ir piešķirts kods LV000810.

Daugavpils MKP darbību reglamentē un nosaka visparējos principus:

Eiropas Savienības (ES) muitas kodekss;

Eiropas Ekonomiskas Kopienas (EEK) regulas;

likums par Valsts ieņēmumu dienestu;

Valsts civildienesta likums;

Likums par nodokļiem un nodevam;

LR Muitas likums;

LR Darba likums un citi likumi;

Ministru kabineta noteikumi;

Ētikas kodekss VID ierēdņiem un darbiniekiem un Latvijas muitas amatpersonu ētikas un uzvedības kodekss;

Muitas kontroles zonas iekšējas kartības noteikumi;

Muitas stratēģija un rīcības plani stratēģijas ieviešanai un īstenošanai;

Galvenas muitas parvaldes metodiskie noradījumi un VID rīkojumi muitas joma.

Savukart konkrētu rīcību un darba organizacijas principus nosaka VID LRI normatīvie dokumenti, kas ietver sevi konkrētas darbības un pasakumus, kopējo mērķu sasniegšanai un uzdevumu nodrošinašanai.

Daugavpils MKP nolikums;

Daugavpils MKP tehnoloģiska shēma;

Daugavpils MKP darba vietu apraksti;

Daugavpils MKP muitas amata apraksti;

Daugavpils MKP darba kartības noteikumi un

VID LRI rīcības plani;

maiņu grafiki.

Daugavpils MKP muitas amatpersonam, kuras strada maiņas, ir noteikts daba laiks saskaņa ar apstiprinatu maiņu darba grafiku (no plkst.8.00 līdz plkst. 20.00).

Daugavpils MKP darbu organizē un vada muitas kontrolpunkta virsuzraugs, kurš ir tieši pakļauts VID Latgales reģionalas iestades Dienvidlatgales MKP daļas priekšniekam. Daugavpils MKP muitas virsuzraugs ir atbildīgs par pirmsmuitošanas darbības un muitošanas procesa norisi MKP, nodrošinot muitas dokumentu noformēšanas un fiziskas kontroles pasakumu uzraudzību un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam prasībam.

Sakara ar to, ka Daugavpils MKP virsuzrauga darba laiks nesakrīt ar Daugavpils MKP darba laiku, lai nodrošinatu regularu un pastavīgu Daugavpils MKP darbības uzraudzību un vadīšanu, Daugavpils MKP virsuzrauga prombūtnes laika viņa pienakumus veic kontrolpunkta maiņas priekšnieks vai ar rīkojumu nozīmēta amatpersona. Ka arī sakara ar to, ka MNPND muitas amatpersonas, kas apkalpo Daugavpils MKP kravas, ir tieši pakļautas MNPND FKS vadītajam, kurš pastavīgi nevar uzraudzīt MNPND FKS darbiniekus; Daugavpils MKP stradajošas MNPND FKS un KSS muitas amatpersonas ir MKP virsuzrauga, viņa prombūtnes laika, muitas maiņas priekšnieka parraudzība.

Daugavpils MKP strada divas maiņas. Katru maiņu vada muitas maiņas priekšnieks. Katra darbinieka darbības specializacija tiek noteikta amata apraksta, bet konkrēta norīkojuma darbības specializacija – darba vietas apraksta.

Daugavpils MKP tehnoloģiska shēma nosaka kartību, kada Daugavpils muitošanas centra un ta uzraudzība esošajas muitošanas vietas veicamas preču muitošanas darbības.

Daugavpils MKP tehnoloģiska shēma struktūra ir sekojoša:

lietotie saīsinajumi;

tehnoloģiskaja shēma lietotie termini;

muitas kontrole autoparvadajumos:

-- muitas noliktava bez pilnvarojuma un citi klienti

tranzīta noslēgšana un ievešanas režīma (IM) noformēšana

VAD, TIR karnetes, pirmsmuitošanas dokumenta noformēšana

TIR karnešu noformēšana saliktam kravam

izvešanas režīmu un tranzīta noformēšana

2.1. VAD un TIR karnetes noformēšana

2.2. VAD, TIR karnetes noformēšana saliktam kravam

-- pilnvarota noliktava

visparīgie noteikumi

tranzīta noslēgšana un ievešanas režīmu noformēšana

4.1. pirmsmuitošanas darbības

VAD noformēšana

vienkaršotas deklaracijas iesniegšana elektroniska veida

TIR karnetes noformēšana

TIR karnešu noformēšana saliktam kravam

izvešanas režīmu un tranzīta noformēšana

5.1. VAD noformēšana

5.2 Vienkaršotas deklaracijas iesniegšana elektroniska veida

5. TIR karnetes noformēšana

5.4. TIR karnešu noformēšana saliktam kravam

-- muitas noliktava, kura ir saņēmusi vietējas muitošanas atļauju

visparīgie noteikumi

tranzīta noslēgšana un ievešanas režīma noformēšana

7.1. pirmsmuitošanas darbības

VAD noformēšana

Vienkaršotas deklaracijas iesniegšana elektroniska veida

TIR karnešu noslēgšana

TIR karnetes noformēšana saliktam kravam

izvešanas režīmu un tranzīta noformēšana

8.1. VAD noformēšana izvešanas režīmam

8.2 Vienkaršotas deklaracijas iesniegšana elektroniska veida

8. VAD noformēšana tranzīta procedūrai

8.4. TIR karnešu noformēšana

- muitas kontrole dzelzceļa parvadajumos:9.Visparīgie jautajumi

- Noslēguma daļa

10.Citas muitas ierēdņu darbības.

Tehnoloģiskas shēmas struktūra ir ļoti parskatama; ta dalas trīs pamatvirzienos:

autoparvadajumi;

dzelzceļa parvadajumi un

noslēguma daļa.

Autoparvadajumu muitošanas ir sadalīta pa klienta veidiem:

- muitas noliktavas un citi klienti;

- pilnvarota muitas noliktava un

- muitas noliktava, kura ir saņēmusi vietējas muitošanas atļauju.

Katra daļai ir vienota struktūra, kas sniedz iespēju viegli orientēties noteiktajas preču muitošanas darbības. Katram klientam ir atsevišķi atrunata ieviešanas noformēšana - tranzīta noslēgšana un importa procedūras noformēšana, pirmsmuitošanas darbības un izvešanas procedūras noformēšana, ka arī atsevišķi ir noteikta noformēšanas kartība saliktajam kravam.

Jaatzīmē, ka struktūra ir loģiska un piemērojamo muitas režīmu un procedūru secība un kartība ir precīzi ievērota. Iepriekšēja procedūra vai režīms ir noslēgti tikai, tad kad ir piemērota nakama procedūra, kas nodrošina muitas kontrolei pakļauto preču nepartrauktu uzraudzību, ka arī nodrošina preču un dokumentu kontroli attiecība uz iepriekšējo un piemērojamo muitas procedūru. Bet piemērojot procedūru atpakaļizvešana vai parvietošana tranzīta procedūra uz citu muitas noliktavu pēc novietošanas muitas noliktava, tehnoloģiska shēma neparedz iesniegto dokumentu salīdzinašanu attiecība uz iepriekšējo un piemērojamo muitas procedūru. 

Dzelzceļa parvadajumos Daugavpils MKP uzraudzība esošajam muitas noliktavam ir iespējami šadi modeļi:

muitas noliktava bez pilnvarojuma jeb parastais modelis

muitas noliktava, kas saņēmusi vietējas muitošanas atļauju.

Pa dzelzceļu pienakušo un nosūtamo kravu formēšana līdz 2005.gada 1. decembrim notiek pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 29. Aprīļa rīkojumu Nr.288 “Par muitas kontroles nodrošinašanu kravu parvadajumos pa dzelzceļu” un saskaņa ar VID 2004.gada 29.aprīļa noradījumiem VID reģionalo iestažu Muitas parvaldēm un VID Rīgas muitas reģionalai iestadei Nr.16.11.2/11229 “Par tranzīta muitas procedūru izpildi preču parvadajumos pa dzelzceļu”. Iepriekš minētie dokumenti nosaka, ka dzelzceļa kravu parvadajumiem starp diviem Latvija esošajiem MKP ka tranzīta deklaraciju izmanto SMGS pavadzīmi, bet gadījumos, kad krava tiek nosūtīta uz citiem ES MKP tranzīta procedūras ietvaros, tad ka tranzīta deklaraciju izmanto NCTS noformēto pavaddokumentu.

Ar 2005.gada 1.decembri plano pa dzelzceļu pienakušo un nosūtamo kravu formēšana veikt tikai saskaņa ar VID un Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” 2004.gada 26.aprīļa vienošanos “Par muitas procedūras – tranzīts noformēšanas kartību kravu parvadajumos pa dzelzceļu”, tatad izmantojot NCTS sistēmu.

Daugavpils MKP tehnoloģiskas shēmas noslēguma daļa nosaka, ka:

muitas amatpersonu pienakums ir veikt arī citas ar preču muitošanu saistītas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem, augstakstavošu ierēdņu noradījumiem un rīkojumiem, tiešajiem amata pienakumiem un pieņemtajam ētikas normam,

muitas amatpersonas veic muitas dokumentu formēšanu to iesniegšanas (rindas) secība;

kontroles gaita, pabeidzot kontroli un atdodot dokumentus klientiem, muitas ierēdņi dod neparprotamus noradījumus tiem par viņu talaku rīcību un darbību ar kravam.

Daugavpils MKP muitas amatpersonu galvenie uzdevumi arī ir noteikti ar Daugavpils MKP nolikumu:

kontrolēt muitas lietas pieņemto likumdošanas aktu ievērošanu;

īstenot muitas politiku;

nodrošinat ES un LR ekonomiskas robežas aizsardzību;

veikt fizisko un juridisko personu apkalpošanu muitas procedūru un muitas kontroles dokumentacijas noformēšanas joma;

sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts parvaldes iestadēm, ka arī ar citam institūcijam jautajumos par muitas lietas pieņemto likumdošanas aktu ievērošanu.

Daugavpils MKP muitas amatpersonu darbības galvenas funkcijas:

piemērot muitas tarifus; kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus un nodevas, ka arī citus valsts noteiktos obligatos maksajumus, kas saskaņa ar likumdošanas aktiem ir nomaksajami uz muitas robežas;

patstavīgi veikt eksporta, importa, tranzīta procedūru noformēšanu, transportlīdzekļu un preču muitas kontroli;

saskaņa ar likumdošanas aktiem nodrošinat valsts institūcijas, uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības, organizacijas un fiziskas personas ar informaciju muitas lietas;

sadarboties ar Baltkrievijas muitas kontroles punktu kompetences ietvaros, nepieļaut kontrabandas kravas un konvenciali aizliegtu priekšmetu ievešanu un izvešanu;

pildīt starptautiskas saistības, kuras valsts uzņēmusies attiecība uz muitu;

izmantot datortehniku un tehniskos līdzekļus, veicot muitas kontroli saskaņa ar ES muitas kodeksu, EEK Regulam, Muitas likuma un Ministru kabineta noteikumiem;

aprēķinat un reģistrēt muitas maksajumus, iespējamo muitas paradu;

nodrošinat kopējas lauksaimniecības politikas ietvaros subsidēto lauksaimniecības preču parvietošanas pari LR robežai muitas kontroli;

nodrošinat savlaicīgu un pareizu elektroniskas informacijas nosūtīšanu VID Galvenajai muitas parvaldei;

veikt operatīvas informacijas apmaiņu akcīzes preču aprites un akcīzes nodokļa administrēšanas joma.

Savukart arī GMP ieviešot muita kvalitates vadības sistēmu noteica galvenos uzdevumus un funkcijas:

1.Sabiedrības aizsardzība:

1.1.Muitas kontroles pasakumu organizēšana, vadīšana un veikšana intelektuala īpašuma aizsardzības joma;

1.2.Muitas noteikumu parkapumu un noziedzīgo nodarījumu atklašana, novēršana un profilakse saistība ar preču parvietošanu pari ES muitas robežai.

2.Tirdzniecības veicinašana:

2.1. Preču pirmsmuitošanas darbību piemērošana un muitošanas dokumentu noformēšana;

2.2. ES tarifu kvotu administrēšana;

2. Normatīvajos aktos paredzēto atļauju izsniegšana juridiskajam personam.

2.4. Kopējas lauksaimniecības politikas (KLP) pakļauto preču importa un eksporta kontroles īstenošana un uzraudzība.

Ar Daugavpils MKP nolikumu noteiktie uzdevumi un funkcijas ir daudz plašaki un paredz lielako darbības sfēru un apjomu. Vienīgais mīnuss, kas tika konstatēts, veicot Daugavpils MKP nolikuma analīze, ta ir funkcija: “sadarboties ar Baltkrievijas muitas kontroles punktu kompetences ietvaros, nepieļaut kontrabandas kravas un konvenciali aizliegtu priekšmetu ievešanu un izvešanu”. Autorei nav izprotama vienpusīga sadarbība, līdz ar to tiek piedavats grozīt Daugavpils MKP nolikumu ar nolūku paplašinat sadarbību arī ar citam valstīm.

Konkrētas muitas amatpersonu darbības, kartība un secība ir noteikta ar darba vietu aprakstiem: Daugavpils MKP ir noteiktas četras darba vietas.

Pirms darba uzsakšanas amatpersonas parbauda zīmogu, spiedogu, žurnalu, inventara, muitas nodrošinajumu esamību darba vieta, ka arī tiek parbaudīts muitas amatpersonu formas tērpu un identifikacijas karšu atbilstība VID normatīvo aktu un Daugavpils MKP iekšējas kartības noteikumiem.

Pēc augstakminēto parbaužu veikšanas muitas amatpersonas tiek norīkotas pa darba vietam veicot atzīmi attiecīgaja žurnala par maiņas pieņemšanu. Muitas maiņas priekšnieks maiņas laika ir atbildīgs par žurnalu, spiedogu un inventara esamību, saglabašanu, par amatpersonu atrašanos savas darba vietas.

Ar jaunako informaciju un rīkojumiem darbinieki tiek iepazīstinati sapulču laika, kuras tiek protokolētas.

1. darba vieta ir Maiņas priekšnieka darba vieta, kura  pienakumos ietilpst:

nodrošinat muitas kontrolposteņa darbu;

savlaicīgi iepazīties ar ienakušiem dokumentiem un informēt par tiem visus maiņas darbiniekus;

kontrolēt pakļauto darbinieku veikto uzdevumu izpildes kvalitati un noteikumu ievērošanu.sniegt ziņojumus un atskaites MKP virsuzraugam par maiņas darbu, ka arī pakļauto darbinieku veicamo pienakumu izpildes kvalitati.

izpildīt VID LRI MP priekšnieka, Dienidlatgales MKP daļas priekšnieka, virsuzrauga likumīgos rīkojumus.

Savlaicīgi nosūtīt ASYCUDA++ programmas problēmu ziņojumu (REMEDY) VID LRI informatīvo sistēmu administratoram un GMP.

Nepieciešamības gadījumos informēt ar dienesta ziņojumu muitas virsuzraugu par preču muitas vērtības parbaudi un paaugstinata riska kravam.

2. darba vieta paredz dokumentu pieņemšanu un visparējas parbaudes :

visparējas parbaudes funkcija ir saistīta ar VAD saņemšanu no brokera/deklarētaja un ta atbilstības apstiprinašanu;

pēc deklaracijas ievades un ievades parbaudes datora muitas amatpersona saņem muitas kontroles lapu (MKL). Līdz ar to deklaracija tiek uzskatīta par pieņemtu un pilnvarotai personai iestajas atbildība saskaņa ar ES regulas 2454/93 199.pantu. MKL veic atzīmes par paveikto darbību tabula – attiecīgaja josla norada datumu, laiku, parakstu un personīgo zīmogu. MKL pievieno deklaracijai un kopa ar pavaddokumentiem nodot uz selektivitates funkciju.

Muitas amatpersona pie kravas dokumentu pieņemšanas un apstrades, veic sakotnējo riska analīzi un, vadoties no izstradatajiem riska kritērijiem, pieņem lēmumu par kontroles nepieciešamību. MKP muitas amatpersona aizpilda pieteikumu veidlapu MNPND FKS. Ja MNPND muitas amatpersonai nav iespējams nodrošinat fizisko kontroli, vizualo kontroli var veikt MKP muitas amatpersona, saskaņojot ar muitas maiņas priekšnieku.

2.darba vieta nepieciešamības gadījuma tiek veikta arī deklaraciju labošana.

darba vieta nodrošina selektivitates un kontroles funkcijas izpildi.

Selektivitates mērķis ir nodrošinat deklaracijai visatbilstošako pirmsmuitošanas parbaudes veidu. Tas ir atkarīgs no deklaracijas datiem un iespējamas riska pakapes, ka arī lai veicinatu likumīgus darījumus.

No visparējas parbaudes funkcijas tiek saņemta deklaracija ar pavaddokumentiem un MKL. Muitas amatpersona saskaņa ar muitas kontroles lapa noradīto, pa kuru no selekcijas ceļiem dota deklaracija ir novirzīta, veic sistēma attiecīgas darbības.

4. darba vietas apraksts nosaka norēķinu un izlaišanas funkciju.

Norēķinu funkcija amatpersona saņem deklaraciju ar pavaddokumentiem no selektivitates vai labošanas funkcijas. Nodokļu samaksas gadījuma muitas amatpersona klientam izsniedz novērtēšanas paziņojumu, kura atspoguļots maksajamo nodokļu lielums pa ieņēmumu subkontiem. Kad nodokļi ir nomaksati un iesniegti maksajumu apliecinoši dokumenti(oriģinali), muitas amatpersona ievada maksajumus kases modulī un izdruka maksajumu kvīti divos eksemplaros.

Kad ir pabeigta norēķinu funkcija vai tas nebija (maksajumi nebija nepieciešami un izdrukats Preču izlaišanas paziņojums, deklaracija ar pavaddokumentiem nonak pie muitas amatpersonas, kura veic preču izlaišanas funkciju.

Amatpersona apzīmogo visus paredzētos dokumentus ar muitas iestades zīmogu, sašķiro VAD, pavaddokumentus un izdrukas, kuras paliek muita un kuras atdot klientam (sadales principu nosaka normatīvie akti). Preču izlaišanas paziņojumu apzīmogo ar muitas iestades zīmogu un paraksta. Izsniedz klientam paredzētos dokumentus un VAD formularus.

MKL izdara atzīmes par paveikto darbību tabula – attiecīgaja josla noradot datumu, laiku, parakstu un personīgo zīmogu.

Papildus šīm funkcijam muitas amatpersona veic:

- izejošo VAD T1 noformēšanu;

noslēgto un atvērto TIR Carnet noformēšanu;

noslēgto ES EK VAD noformēšanu (EXD1).

Pamatojoties uz to, ka fiziskas kontroles funkcijas ir atdalītas no dokumentu formēšanas funkcijam darba vietas Nr.2, Nr.3, Nr.4 funkcijas izpilda viena muitas amatpersona.

Secinot jaatzīmē, ka Daugavpils MKP darba organizacija ir noteikta ar vairakiem dokumentiem, nosakot gan veicamas darbības, gan pienakumus, gan atbildību. Attiecība uz darba izpētes objektu – muitas procedūru uzraudzība tiek konstatētas dažas nepilnības, kas tiek apkopotas nakamaja sadaļa.

2. Muitošanas procesu kavējošo faktoru analīze

Izpētot muitošanas procesu darba pirmaja daļa, ka arī Daugavpils MKP darba organizacijas dokumentaciju un ņemot vēra praksē konstatēto jaatzīmē, ka pastav faktori, kas kavē muitošanas procesu un nenodrošina 100% drošu muitas procedūru uzraudzību:

muitas jomu reglamentējošo dokumentu un grozījumu daudzums neveicina sakartotu dokumentu reģistru. Lai to novērstu būtu nepieciešams izveidot vienotu muitas dokumentu e-reģistru, kura būtu viegli atrodami jaunumi un dokumenti pa tēmam;

sakara ar to, ka problēmu rašanas laiku nevienmēr var paredzēt, būtu vēlams izveidot palīdzības dienestu, kurš varētu sniegt operatīvu informaciju un palīdzību gan funkcionalo, gan arī tehnisko problēmu joma;

Daugavpils MKP ģeografiska atrašanas vieta neveicina kvalitatīvas fiziskas kontroles parbaudes;

muitas datu bazes iespējas nevienmēr atbilst normatīvo aktu prasībam, kas rada problēmas dokumentu noformēšana;

nav vienotas muitas datu bazes visam piemērojamam procedūram, kas apgrūtina secīgo muitas procedūru kontroli;

muitas amatpersonas neatrodas Daugavpils MKP uzraudzība esošajas muitas noliktavas, kas rada lielu risku godpratīgai rīcībai muitas noteikumu ievērošana;

sakara ar to, ka MNPND FKS darbinieki apkalpo gan Daugavpils preču stacijas MKP, gan Daugavpils MKP pastav iespējas fizisko kontroļu aizkavēšana, sakara ar cilvēkresursu trūkumu.

Lai novērstu organizatoriskas problēmas muitošanas procesa Latvijas muita tiek uzsakts Kvalitates vadības projekts, kuru rezultata katram MKP jaizstrada Vadības profils un kas varētu kļūst par darba organizacijas pilnveidošanas instrumentu.

Darba organizacijas pilnveidošanas instrumenti

Jebkura organizacija neatkarīgi no tas darbības veida, jaievēro vieni un tie paši efektīvas vadības principi, lai panaktu optimalo resursu izmantošanu un sasniegtu izvirzītus mērķus un uzdevumus.

Lai nodrošinatu pilnvērtīgu darba organizaciju jaatceras par organizacijas vērtībam:

profesionala komanda;

augsta atbildības sajūta;

modernas vadības un kontroles metodes;

godīgums un atklatība;

komunikacija un sadarbība;

vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes nodrošinašana.

Lai nodrošinatu efektīvu un rezultatīvu darbību:

jaizmanto efektīvas, mūsdienīgas darba metodes, aprīkojums un jaunakas informacijas tehnoloģijas;struktūrai jabūt organizētai funkcionali un efektīvi;

personals jamotivē, jaatbalsta un javeido vienas komandas principu un saliedētības sajūtu;

jasniedz droši darba apstakli;

darba videi jabūt modernai un darbinieku izaugsmi veicinošai.

Sakara ar to, ka laika gaita prioritates un aktualas problēmas mainas, lai nodrošinatu stratēģisko mērķu sasniegšanu, katra muitas darbības procesa ir janosaka konkrētus pasakumus un uzdevumus. Tam nolūkam tiek izstradati rīcības plani konkrētam laika periodam, nosakot veicamos pasakumus, atbildīgas personas, termiņus un izpildes radītajus.

Saskaņa ar kopējo muitas stratēģiju 2005. – 2009.gadiem, jaievieš Kvalitates vadības sistēma un pirmais posms, kas būtu jaizveido Daugavpils MKP ir “Vadības profils”. Tas ir dokuments, kas sniedz visparējo informaciju par Daugavpils MKP darba planošanu un organizēšanu, kas apraksta funkcijas, resursus un riskus. Lai treša persona, iepazīstoties ar muitas punkta vadības profilu, gūst priekšstatu par MKP darbību un funkcijam.

Vadības profils sastav no trīspadsmit punktiem:

vietas apraksts;

vietas apraksta ir sniegta informacija par MKP atrašanas vietu, ģeografisko izvietojumu, ka arī Latvijas republikas karte ar atzīmi par muitas posteņa atrašanas vietu.

posteņa apraksts;

posteņa apraksta sniegta informacija par darba organizaciju – tehnoloģiskas shēmas visparējie principi, darba laiks, muitas amatpersonu skaits un norīkošana konkrētam darbam, darva vietu apraksti. MKP specifiku – kadas kravas tiek apkalpotas (statistiska informacija), piemērotas muitas procedūras, maršrutu ģeografija. Ka arī aprakstīta infrastruktūra un posteņa esošais tehniskais aprīkojums (konkrēta atrašanas vieta). Prasību profils darba postenim nosaka – amatpersonas specifisko īpašību un zinašanu kopumu, konkrētai funkciju veikšanai. Uz šodienu to reglamentē Daugavpils MKP tehnoloģiska shēma, darba vietu apraksti, bet informacija nav pilna.

pienakumi, pilnvaras un atbildība;

trešais punkts satur informaciju par darbinieku pienakumiem, pilnvaram, atbildību un kompetenci. Atbilstoši konkrētai rīcībai katram lēmumam ir noteikti sfēra: lēmuma pieņēmēja amats un darba vieta. Papildus nosakot pienakumu, pilnvaras un atbildību jaizstrada MKP un MNPND reglamenti (uz šodienu reglamentu aizvieto nolikums). 

statistiska informacija;

satur sevī parskatus par noformētajiem dokumentiem, transporta plūsmu, aprēķinatajiem maksajumiem, izsniegtajam atļaujam un citi radītaj, kas atspoguļo posteņa darbu. Jaatzīmē, ka uz šodienu tada informacija nav apkopota un parskatama, izņemot atskaiti par Darba uzskaiti un VID LRI parskatu par darbības rezultatiem.

informacijas par muitas noteikumu parkapumiem;

sniedz informaciju par parbaudes veikšanas pamatojumu, veikto parbaužu skaitu, parbaudes veidiem, atklato parkapumu skaits un par atklato parkapumu veidiem. Uz šodienu tada informacija par katru MKP pilnība ir pieejama tikai MNPND. Tadējadi būtu nepieciešams veicinat sadarbību informacijas aprites apmaiņa par veiktajam parbaudēm un to rezultativitati. 

MKP pastavošie riski;

satur sevī visparēju informaciju par riska kritērijiem, kas raksturīgi konkrētajam MKP. Ka arī jaatzīmē, ka “Vadības profils” piedava sagrupēt tos piecas grupas: transporta veidi, ieņēmumu aizsardzība, narkotikas un prekursori, drošība un citi aizliegumi un ierobežojumi. “Riska mape” iever papildus informaciju: par atbildīgajam personam (ja tadas ir noteiktas, konkrēti katram riskam), sanitarajai kontroles pakļauto preču saraksts, ražotaju zīmes, kuras pakļautas intelektuala īpašuma aizsardzībai, medikamentu saraksts, kas satur psihotropas vielas, paaugstinata riska preču grupas, līdzīgas preces ar dažadam nodokļu likmēm, valstu saraksts, kuras audzē narkotiskas vielas, parvietošanai aizliegto preču saraksts (tieši šaja MKP).

kontroles shēma;

kontroles shēmai jabalstas uz riska analīzi, jaizveido shēma kada veida un cik bieži tiek parbaudīti riska objekti. Muitas kontroles pasakumi kadam konkrētam objektam uz robežas tiek piemēroti tikai, ja ir pamatotas aizdomas un informacija par iespējamo risku.

vadības riski: operacionalie, personala, veselības un drošības riski;

jaizvērtē rīcība esošie riski, jaorganizē kontroles shēmu ta, lai sasniegtu maksimalo trapījuma koeficientu un resursu (cilvēku un tehnisko, ka arī informaciju) optimalo izmantošanu. Personala riski paredz vadlīniju korupcijas novēršanai īstenošanu. Vadītajam regulari javeic pakļautība esošo muitas amatpersonu novērtēšanu, nosakot gan riska zonas darba vietas, gan arī “katra cilvēka”. Veselības un drošības riski tiek noteikti un uzraudzīti atbilstoši muitas posteņa specifikai (kravas, transporta veidi utt.)

vadības kontrole;

iekšējas kontroles pasakumi: ar nolūku novērst iespējamos parkapumus, atturēt no negodpratīgas rīcības un radīt, paaugstinat risku būt atklatam. Organizējot parsakumus jaņem vēra iepriekšēja punkta informacija.

personala informacija;

sniedz informaciju par darbiniekiem (saraksts), apmacībam (ka arī planotajam), kavējumiem un disciplinarsodiem (parkapumiem), izaugsmes vēsture.

rīcība arkartas situacijas;

instrukcijas par muitas amatpersonu rīcību dabas stihiju, sadzīves katastrofu, terorisma, streiku gadījumos; informacijas paziņošanas shēma.

sadarbība ar citam institūcijam;

sadarbības shēmas ar saistošiem dienestiem (piemēram, Sanitara robežinspekcija, Robežsardze, Muitas Kriminalparvalde, Finanšu policija utt.), ka arī sadarbība ar apkartējo infrastruktūru.

veselība un drošība.

Pēc Vadības profila struktūras var secinat, ka tas sniedz plašu un strukturizētu informaciju par MKP, ka arī kalpo par visparējo instrukciju muitas amatpersonam un dažada līmeņa vadītajiem darba organizacija un kontroles sistēma. 


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2484
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site