Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Patstavīgais darbs marketinga. Marketinga stratēģijas problēmas pētījums VAS „Latvijas Pasts”.

mārketings

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILAREPatstavīgais darbs marketinga.

Marketinga stratēģijas problēmas pētījums

VAS „Latvijas Pasts”.Mūsdienas, kad valsts esošas ekonomikas stavoklis nav nostabilizējies, jebkuram uzņēmumam ir javeido īpaša attīstības stratēģija.

VAS „Latvijas Pasts” klientiem ilgus gadus asociējas ar valsts iestadi, kas lika domat, ka uzņēmums tiek dotēts no iedzīvotaju nomaksatiem nodokļiem. Taču tas, protams, ir stereotips. VAS „Latvijas Pasts” viens no akcijas turētajiem ir valsts, savukart iztika japelna pašiem.

Saziņa ar pasta palīdzību savu aktualitati nav zaudējis vēl joprojam, ka pieradījums tam ir ik gadu nosūtītas vairak neka 52 miljoni vēstules, no kuram aptuveni puse ir iedzīvotaju privata sarakste.

Kopuma VAS „Latvijas Pasts” ir vairak neka 980 pasta nodaļu un pasta punktu visa Latvijas teritorija. Veiksmīgai un precīzai darbībai ir izveidots autoparks ar 220 automašīnam.

Pasta sūtījumi, protams, nav vienīgais pakalpojums, ko piedava VAS „Latvijas Pasts”. Balstoties uz uzņēmuma infrastruktūru, kas ir viena no lielakajam valstī, Latvijas Pasts saviem klientiem sniedz arī citus pakalpojumus – ilglaicīgus un stabilus, ka arī jaunus.

VAS „Latvijas Pasts” pamata orientējas uz darbību šadas nozarēs:

  • Pasta pakalpojumi;
  • Parvadajumi un eksprespasts;
  • Kurjerpasts;
  • Loģistika;
  • Preses abonēšana, piegade un pardošana;
  • Finansu pakalpojumi;
  • Sadarbība ar Latvijas komercbankam, pasta nodaļas ir iespējams veikt termiņnoguldījumus;
  • IT pakalpojumi;
  • Filatēlija;
  • Mazumtirdzniecība.

Taču pēc sabiedrības pieprasījuma, savu iespēju robežas, nodrošina arī dažadus ar infrastruktūras nodrošinašanu saistītus pakalpojumus.
Galvena, Latvijas Pastu raksturojoša, īpašība - atsaucība.

Sakot ar 2009. gadu, uzņēmums pilnība zaudē savas monopoltiesības vēstuļu sūtīšanai, savukart finansu, loģistikas, preses abonēšanas, mazumtirdzniecības, kurjerpasta pakalpojumu joma uzņēmumam jau tagad nakas cīnīties ar konkurentiem.

VAS „Latvijas Pasts” savu tirgus pozīciju noturēšanai un palielinašanai ir jamainas un jaattīstas, japiedava klientiem jaunus pakalpojumus, jamotivē tie.

VAS „Latvijas Pasts” darbību un attīstību vidēja termiņa ietekmē šadi arējas vides faktori:

Valsts ekonomiska attīstība un iedzīvotaju labklajības līmenis;

Demografiskie faktori – iedzīvotaju skaits, blīvums, dzīvesvieta un vecumstruktūra;

Tehnoloģiju attīstība – interneta izplatība, elektronisko pakalpojumu attīstība;

Globalizacija – augoša konkurence un tirgus liberalizacija

Latvijas valsts nosaka VAS „Latvijas Pasts” noteiktas prasības attiecība uz pasta pakalpojumu pieejamību visiem valsts iedzīvotajiem. Iedzīvotaju skaits un to blīvums ietekmē gan pasta nodaļu un vēstuļu kastīšu izvietojumu un skaitu, gan arī dažados reģionos piedavato pakalpojumu klastu. Saskaņa ar statistikas datiem, iedzīvotaju blīvums samazinas rajonos, kas ir talak no galvaspilsētas. Laukos dzīvo tikai 32% Latvijas iedzīvotaju. Tas nozīmē, ka lauku apvidos katra pasta nodaļa parklaj lielako teritoriju un piegades iecirkņi ir garaki.VAS „Latvijas Pasts” pakalpojumu izmantošana intensitate ir atšķirīga dažadas iedzīvotaju vecuma grupas. Līdz ar to zinašanas par galvenajiem klientiem dažadas pakalpojumu grupas, iedzīvotaju skaitu, vecumu un ienakumu līmeni noteikta pagasta, rajona vai pilsēta ir jaizmanto, izvērtējot un nosakot optimalako pasta nodaļu ekspluatēšanas veidu.

Viena no ES prasībam skar pasta pakalpojumu liberalizaciju. Tas mērķis ir nodrošinat pasta sektora darbības efektivitati un attīstību. Kopš 2004. gada 1. maija VAS „Latvijas Pasts” ir monopoltiesības pieņemt, parsūtīt un iesniegt valsts robežas gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars neparsniedz 100g. No 2006. gada 1.janvara šis limits tika samazinats līdz 50g un 2009.gada VAS „Latvijas Pasts” pakalpojumu tirgus būs pilnība atvērts konkurencei. Jau patlaban pastav spēcīga konkurence ekspressūtījumu sfēra, tapēc, lai saglabatu tirgus daļu, konkurētspēju un nodrošinatu veiksmīgu eksistenci brīvas konkurences apstakļos, VAS „Latvijas Pasts” ir japardoma uzņēmuma darbība, jauzlabo sniegums un jaattīsta pakalpojumi.

Jaunako tehnoloģiju un interneta pakalpojumu attīstība būtiski ietekmēs arī VAS „Latvijas Pasts”:

Samazinasies vēstuļu apjomi. Arvien biežak saziņai tiek izmantots e – pasts un parastas vēstules tiek sūtītas tad, ja e – pasts nav pieejams, vai saņēmējam ir janogada papīra dokumenti. VAS „Latvijas Pasts” ir jaņem vēra šī klientu paraduma maiņa un, lai izvairītos no ieņēmumu zaudēšanas, jaattīsta citi pakalpojumi;

Jaunas tehnoloģijas rada plašas iespējas elektronisko pakalpojumu attīstībai. VAS „Latvijas Pasts” paveras iespējas gan attīstīt jaunus pakalpojumus, piemēram, veidot publiskos interneta pieejas punktus, gan arī izstradat un pilnveidot esošo pakalpojumu elektroniskas versijas, piemēram, atrodot tirgus nišu e – PNS (Pasta Norēķinu Sistēma) sistēmai, izstradajot elektronisko abonēšanas sistēmu utml.;

Specifisko programmu un tehnoloģiju izstrade un ieviešana varētu būtiski atvieglot VAS „Latvijas Pasts” operatoru darbu, uzlabot klientu apkalpošanu; datorizacija būtu nepieciešama arī ražošana. Tas ļautu ievērojami uzlabot VAS „Latvijas Pasts” sniegto pakalpojumu kvalitati.

Augoša konkurence ir lielakais izaicinajums VAS „Latvijas Pasts” darbībai. Praktiski visas nozarēs, kuras darbojas VAS „Latvijas Pasts”, pastav intensīva konkurence. Pakalpojumu sfēra tirgus pozīcijas liela mēra ietekmē pakalpojumu kvalitate un klientu apkalpošanas līmenis. Patlaban VAS „Latvijas Pasts” ir uzsacis vērienīgus klientu apkalpošanas kvalitates uzlabošanas projektus, kuru uzdevums ir panakt uzņēmuma konkurētspējas celšanu un tirgus pozīciju uzlabošana un nostiprinašana. Galvenie uzlabojuma virzieni skar personala klientu apkalpošanas kompetenču attīstību, apmacības un VAS „Latvijas Pasts” nodaļu rekonstrukciju, kas ievērojami uzlabos klientu apkalpošanas ērtumu un apkalpošanas atrumu.

Kopuma pasaulē pasta industrija pašlaik atrodas stadija, kad skaidri apjaušama parmaiņu nepieciešamība, lai izdzīvotu mainīgos tirgus apstakļos. Izmaiņas globalaja pasta pakalpojumu tirgū galvenokart ir saistītas ar pasta sektora liberalizaciju, pareju no monopolsituacijas uz konkurējošu vidi, pieaugošu komercializaciju un globalizaciju, ka arī augsto tehnoloģiju attīstību un e – biznesu. Lai to parvarētu tiek veidotas spēcīgas alianses un slēgti partnerattiecību līgumi. Elektroniskas subsinstitūcijas rezultata tradicionalie pasta pakalpojumi pasaules tirgū zaudē savu aktualitati, tadēļ VAS „Latvijas Pasts” sava darbība ir jaorientē uz pakalpojumu modernizaciju.

Lai atbildētu uz jaunajiem pasta industrijas izaicinajumiem, VAS „Latvijas Pasts” ir nepieciešams uzlabot pasta pakalpojumu kvalitati. Tadējadi tiks attīstīta komunikacija globala līmenī un klientiem būs pieejami droši, uzticami pakalpojumi par pieņemamam cenam.

Sadarbojoties ar citu valstu pasta administracijam, izveidosies spēcīgs pasta tīkls, ka rezultata tiks apsteigti privatie pasta operatori un citi konkurenti.

Finanšu pakalpojumu joma, salīdzinot ar konkurentiem (piemēram, bankam), uzņēmums veiksmīgi pielieto cenu politiku. Klientiem ir iespējams veikt komunalos maksajumus, rēķinu nomaksas ar pakalpojumu maksu Ls 0.30 – 0.40, turpretim Parex banka, Unibanka vai Hansabanka pakalpojumu maksa sastada Ls 1.00.

Esošo klientu lojalitates līmeņa celšana ir jauzskata par VAS „Latvijas Pasts” zīmola stratēģijas realizacijas galveno uzdevumu. Otrs būtiskakais uzdevums ir iegūt jaunus klientus, no to patērētaju vidus, kuri pašlaik neizmanto VAS „Latvijas Pasts” pakalpojumus. VAS „Latvijas Pasts” zīmola komunikacijas aktivitatēm ir jaiedzīvina potencialajos klientos jauna zīmola uztvere, ka VAS „Latvijas Pasts” ir zīmols, kurš balstas uz moderniem pakalpojumiem un klientu apkalpošanas kompetencēm – pretēji tiem zīmola uztveres stereotipiem, kas valda daļa sabiedrības.

Taču neskatoties uz būtiskiem darbības uzlabojumiem – VAS „Latvijas Pasts” draudus joprojam rada alternatīvo piegades tīklu attīstība. Abonēšanas centrs Diena attīsta savu pastnieku tīklu un kurjerpasta sūtījumos ir visnotaļ spēcīga konkurence. Lai nostiprinatu savas pozīcijas, VAS „Latvijas Pasts” ir jaturpina uzlabot pakalpojumu kvalitate, ka arī japanak, lai alternatīvo tīklu izveide konkurentiem nav izdevīga.

Sabiedriskas domas maiņa nav tūlītējais process, ir jaapzinas, ka klientiem var rasties grūtības VAS „Latvijas Pasts” neuzskatīt par valsts uzņēmumu, bet gan pieņemt ka pilnvērtīgu noteiktas tirgus nišas dalībnieku.

Lai uzņēmums varētu mainīties ne tika arēji, bet arī iekšēji, nepieciešams panakt visu darbinieku saliedētību, informētību par notiekošam parmaiņam uzņēmuma, kas ir sarežģīts solis – jo VAS „Latvijas Pasts” ir liels uzņēmums, ar filialēm visa Latvijas teritorija.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1026
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved