Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Degvielas sprauslas

tehnika+ Font mai mare | - Font mai micDegvielas sprauslas

Degvielas sprauslas un augstspiediena caurulītes no dīzeļdzinēja jademontē. Arējas virsmas janomazga petroleja ar sukas palīdzību, pēc tam tas janoslauka ar bezplūksnu salveti. Pirms izjaukšanas sprauslu darbība japarbauda uz stenda.Augstspiediena caurulītes janopresē ar spiedienu 58-68 MPa (600 - 700 kgf/cm ), lai atklatu plaisas un citus defektus. Atļauts izgatavot jaunas caurulītes, izveidojot konusus ar specialu palīgierīci, ka arī atjaunojot caurulīšu konusus ar uzkausēšanu un talaku apstradi. No jauna izgatavotas un atjaunotas caurulītes jaizmazga, parsūknējot dīzeļdegvielu, un janopresē.

Caurulītes iekšējais diametrs no konusa puses japarbauda ar kalibru 2,7.0,1 mm ar fazīti. Kalibram jaieiet caurulītē no abiem galiem, ne mazak ka 10 mm dziļuma. Ja iekšējais diametrs ir samazinajies - caurulīte jaizurbj šaja dziļuma ar urbi 0 3 mm. Pēc izurbšanas caurulīte jaizpūš ar saspiestu gaisu un jaizmazga dīzeļdegviela.

Degvielas sprauslas jaizjauc. Detaļas janotīra, jaizmazga petroleja un japarbauda to stavoklis. Detaļas ar plaisam, nošķēlumiem, piededžiem un korozijas bojajumiem, janomaina. Sprauslas atspere, kuras augstums brīva stavoklī ir mazaks par 28,5 mm, ka arī, ja tas galu neperpendikularitate attiecība pret asi atsperes garuma parsniedz 0,4 mm, janomaina.

Sprauslas korpusa stobra taisnums japarbauda ar cilindrisko kalibru 0 Hlo'oļmm. Kalibram brīvi janolaižas līdz iekšējam apcilnim. Kalibra

iesprūšanas gadījuma korpuss ir janomaina.

Sprauslas korpusa uzgaļa blīvējošo konusveida virsmu ar gredzenveida risēm un iesitumiem atļauts labot ar 60 ± 4° leņķa konisko rokas frēzi, talak apstradajot ar šmirgelpapīru, pieslīpējot ar pieslīpētaju (izmantojot vidējas graudainības pastas) un pulējot. Uzgaļu vītnes, ar vietējo nodilumu un izstieptas, atļauts labot ar divdaļīgo vītņgriezni.

Japarbauda sprauslu uzgaļu izsmidzinašanas urbumu efektīvais šķērsgriezums. Parbaude javeic uz pastavīga spiediena stenda, kurš nodrošina dīzeļdegvielas, ar blīvumu 0,840 - 0,845 g/cm , parteci caur izmēģinamo detaļu pie spiediena 2 ± 0,01 MPa (20 ± l kgf/cm ) un telpas temperatūras 20 ± 1°C. Sprauslam jabūt nokomplektētam ar uzgaļiem ar šadu 500 g dīzeļdegvielas parteces laiku:

vienrežīma sprauslam 18,5 - 16,5 s;

divrežīmu sprauslam 16,6 — 14,8 s.

Ekspluatacija pieļaujamais parteces laiks vienrežīma sprauslam 18,5 - 15,5 s un divrežīmu- 16,6 - 13,9 s.

Atļauts novērtēt efektīvo šķērsgriezumu, parlej ot degvielu ar citiem blīvuma parametriem, salīdzinot parteces laiku caur izmēģinamo uzgali un etalonuzgaļiem ar augstako un zemako parteces laiku.

Jaapskata un, nepieciešamības gadījuma, jaatjauno ar uzslīpēšanu uz pieslīpēšanas platnes (pielietojot smalkgraudainas pastas), sprauslas uzgaļa, izsmidzinataja korpusa, spraugu filtra, ka arī divrežīmu sprauslas starpņa un varsta galu virsmas. Pieslīpētajam virsmam jabūt ar vienmērīgu atspīdumu visa platība, bez malu noapaļojumiem un redzamam apstrades pēdam.

Japarbauda izsmidzinataja adatas parvietošanas laidenums korpusa. Detaļam jabūt rūpīgi izmazgatam un samitrinatam ar dīzeļdegvielu. Izsmidzinataja adatai, kas par /3 cilindriskas darba virsmas garuma izbīdīta no korpusa (tam atrodoties 45° leņķī attiecība pret vertikali), laideni un bez apstašanas janolaižas sava smaguma spēka iedarbība pie jebkura pagriešanas leņķa ap savu asi.

Izsmidzinataja adatas pacēlumam jabūt 0,45 ± 0,05 mm. Nepieciešamības gadījuma tas jaregulē, izraugoties vajadzīga garuma ierobežotaju.

Japarbauda divrežīmu sprauslas varsta pacēlums virs uzgaļa gala virsmas. Pacēlums nedrīkst būt mazaks par 0,2 mm, pretēja gadījuma janomaina varsta atspere.

Pirms montažas sprauslas detaļas jaizmazga dīzeļdegviela, blīvējošas vara starplikas janomaina ar jaunam, tas iepriekš atkvēlinot. Sprauslas piespiedietvere japievelk ar dinamometrisko uzgriežņatslēgu, ar spēka momentu 120+5 N-m (12+0'5 kgf-m).

Samontēta sprausla jaizmēģina uz stenda parbaudot tas izsmidzinataja konusa blīvumu, izsmidzinataja hidraulisko blīvumu un pēc tam - izsmidzinašanas kvalitati.

Izsmidzinataja konusa hermētiskums japarbauda sprausla radot dīzeļdegvielas spiedienu par 1-1,5 MPa (10 - 15 kgf/cm ) zemaku neka iesmidzinajuma sakuma spiediens. Pie tam, 15s laika degviela nedrīkst parsūkties caur adatas slēgkonusa un izsmidzinataja korpusa savienojuma vietu, ko noteic vizuali novērojot sprauslas uzgaļa 'deguntiņu'. Pirms izsmidzinataja hermētiskuma parbaudes javeic kontrolizsmidzinajums un pēc tam rūpīgi (līdz sausam) janoslauka sprauslas uzgaļa 'deguntiņš'.

Pirms sprauslas (izsmidzinataja) hidrauliska blīvuma parbaudes janovērtē stenda spiediensistēmas hermētiskums. Spiediena pazeminašanas stenda sistēma no 40 līdz 35 MPa (400 - 350 kgf/cm2) nedrīkst notikt atrak ka 5 minūšu laika.

Izsmidzinataja hidraulisko blīvumu noteic pēc spiediena pazeminašanas laika stenda sistēma, ar uzstadītu sprauslu, caur izsmidzinataja vadoša cilindra precīzijas spraugu. Nopresešanas laika nav pieļaujama degvielas pilienu rašanas uz sprauslas uzgaļa 'deguntiņa', un tas caursūkšanas pa vītņsavienojumiem.

Pieļaujama izsmidzinataju hidrauliska blīvuma parbaude salīdzinot ar etalonizsmidzinataju (ar minimalajam un maksimalajam pieļaujamam spraugam precīzijas daļa) blīvumu.

Līdz izsmidzinašanas kvalitates parbaudei, sprauslas atspere japievelk ta, lai izsmidzinašanas sakums būtu pie spiediena 21+0'5 MPa (210+5 kgf/cm2).

Izsmidzinašanas kvalitate japarbauda uz stenda AI06, caur sprauslu parsūknējot dīzeļdegvielu ar 60 - 80 stenda sviras svarstībam minūtē. Izsmidzinašanas kvalitatei jaatbilst šadam prasībam: izsmidzinajuma sakumam un beigam jabūt skaidri izteiktam un ar asu skaņu; degvielai jabūt izsmidzinatai miglveidīgi un vienmērīgi visa strūklas šķērsgriezuma. Pēc garuma un formas strūklam no visiem sprauslu uzgaļa urbumiem jabūt vienadam - nepartrauktas strūklas un vietējie sabiezinajumi nav pieļaujami. Nav pieļaujami 'apakšizsmidzinajumi' no uzgaļa urbumiem vaju strūklu veida pirms galvena izsmidzinajuma, ka arī degvielas piliena izveidošanas uz sprauslas uzgaļa 'deguntiņa' pēc diviem - trim izsmidzinajumiem.

Talak stenda sviras svarstību skaits jasamazina līdz 20 — 40 minūtē. Sprauslas vienmērīga darbība šaja gadījuma liecina par pietiekamu izsmidzinataja adatas kustīgumu.

Degvielas divrežīma sprauslas, līdz izsmidzinašanas kvalitates parbaudei, japarbauda varsta atvēršanas spiediens. Šim nolūkam pilnīgi jaatslabina sprauslas atspere (pie tam degvielas izsmidzinajurnam janotiek tikai no viena urbuma ')K'). Talak atspere japievelk pakapeniski līdz sakas degvielas izsmidzinašana arī no urbumiem 'M'. Degvielas spiedienam jabūt 1,0 - 3,5 MPa (10 - 35 kgf/cm2) robežas. Pie tam, degvielas izsmidzinaj urnam no urbumiem ')K' un 'M' jabūt dalītiem. Ja izsmidzinajums no urbumiem 'M' notiek pie zemaka spiediena, vai arī ir degvielas notece no tiem pilienu veida, sprausla jaizjauc un defekti janovērš, pēc tam detaļas jaizmazga tīra dīzeļdegviela, sprausla jasamontē un atkartoti japarbauda varsta darbība. Ja ta ir normala, tad atkartoti japarbauda samontētas sprauslas hidrauliskais blīvums, izsmidzinataja adatas atvēršanas janoregulē uz spiedienu 21+ '5 MPa (210+5 kgf/cm2) un javeic izsmidzinašanas kvalitates parbaude, ka tas aprakstīts iepriekš.

Visu konstrukcijas veidu degvielas sprauslas, kuras neatbilst darbaspējas prasībam, japarmontē, īpašu vērību pievēršot pareizai (normētai) piespiedietveres pievilkšanai, blīvejošo starpliku stavoklim un izsmidzinataja darbībai. Sprauslas izsmidzinatajs, kas nenodrošina kvalitatīvu degvielas izsmidzinašanu, ar degvielas notecēm pa konusveida blīvējumiem vai nepietiekamu blīvumu, jaremontē vai janomaina. Konusveida blīvējumu atļauts atjaunot pieslīpējot korpusa un adatas konusus, gan savstarpēji, gan arī atsevišķi, ar specialu palīgierīču palīdzību.

Pirms sprauslu uzstadīšanas uz dīzeldzinēja, jauzstada jaunas, atkvēlinatas vara starplikas; janotīra piededži no adapteru iekšējam virsmam un balstapcilņa.

Sprauslas un tas centrējoša atloka para izkomplektēšana nav pieļaujama. Uzstadot sprauslu uz dīzeldzinēja, tas degvielas pievadiemavai jabūt pavērstai vertikali uz leju. Nostiprinot sprauslu, jaievēro šadas prasības: sprauslas nostiprinašanas uzgriežņi japievelk ar uzgriežņatslēgu līdz atteicei, pēc tam tie jaatlaiž un ar roku jauzskrūvē līdz atteicei. Talak, ar uzgriežņatslēgu (kuras roktura garums ir 200 mm), ar vienas rokas spēku, uzgriežņi japievelk galīgi par 2,5 - 3,5 šķautnēm piecos - septiņos paņēmienos. Uzgriežņi japievelk vienmērīgi un pēc kartas, par 1/2 šķautnes viena paņēmiena. Dīzeļdzinējam darbojoties, nav pieļaujama degvielas tecēšana no notekcaurulītes, pieļaujama tikai pilēšana.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1860
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved