Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Varstu siltumatstarpju raksturojums, parbaude, regulēšana

tehnika+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Varstu siltumatstarpju raksturojums, parbaude, regulēšana.Varstam aizvērta stavoklī, ta atvēršanas mehanismam jabūt atstarpei, lai varsts varētu blīvi aizvērties. Augšvarstu mehanisma atstarpe parasti ir starp divplecu sviru un varsta katu, vai starp starp varsta katu (bīdītaju) un sadales varpstas izcilni. Temperatūras maiņa rada materiala saraušanos un izplešanos. Motoram sasilstot, varstu atstarpes samazinas vai palielinas detaļu nevienadas termiskas izplešanas dēļ. Varsta kats pagarinas, motora cilindru telpa degkamera sadegot darba maisījumam. Svarīgi, lai starp varsta katu un sadales varpstas izcilni būtu noteikta spēle. Varstu metaliska klaudze labi dzirdama, motoram darbojoties brīvgaita pie maziem kloķvarpstas apgriezieniem. Atstarpju lielums atkarīgs no motora tipa un uzradīts automašīnas apkopes instrukcija.

Starp varsta piedziņas mehanismu un pašu varstu vienmēr tiek paredzēta zinama spēle. Šī spēle ir nepieciešama:

garuma izmaiņu kompensacijai;

spēles izmaiņu kompensēšanai.

Varsta kata garuma izmaiņas ir sekas siltuma izmaiņam motora. Ieplūdes varstu galvas temperatūra var sasniegt 1170° C, bet izplūdes varstu galvas — 1320° C. Ar spēles palīdzību tiek novērsta varsta atvēršanas sakaršanas laika ta pagarinašanas rezultata.

Spēles izmaiņas rodas varstu, varstu ligzdu, izciļņu, sviru, bīdstieņa un varstu kata nolietošanas dēļ.

Sekas parak mazai varstu siltumatstarpei:

•slikta varstu piegulšana varstu ligzdas (kompresijas zudumi);

•varstam trūkst maksimala aizvēršanas spēka;

samazinata siltuma atdeve no varsta galvas uz ligzdu, tas parkarst un sadeg;

notiek izmaiņas varstu diagramma (tie atrak atveras un vēlak aizveras);

bojajas varstu mehanisms.

Sekas parak lielai varstu siltumatstarpei.

•pastiprinata varsta kata gala virsmas un ar to saistīto detaļu dilšana;

samazinas motora jauda, jo saīsinas varstu atrašanas laiks atvērta stavoklī;

ta rezultata pasliktinas cilindru piepildīšanas ar degmaisījumu un gazu apmaiņa cilindros.

Sadales mehanisma detaļam izdilstot, ka arī izkustoties regulēšanas skrūvēm vai atslabstot divplecu sviru ass balstu nostiprinašanas skrūvēm, varstu atstarpe motora ekspluatacijas laika var izmainīties. Ja atstarpe palielinas, varsta galvas un ligzdas slēgvirsmas atri nolietajas, jo varsts ligzda nosēžas ar triecienu, rodas ass un ritmisks troksnis. Līdz ar to samazinas varsta atvērums un atvērta stavokļa ilgums, pasliktinot cilindra pildījumu un attīrīšanu no sadedzes produktiem. Ja atstarpe parak maza, varsts blīvi nenoslēdzas ligzda, motoram zūd kompresija, karstas gazes, plūzdamas caur varsta neblīvumiem, sadedzina varsta un ligzdas slēgvirsmas, samazinas motora jauda un ekonomiskums.

Varstu termoatstarpju regulēšanas metodes atkarīgas no varstu mehanisma konstrukcijas un materialiem. Kontrolējot un regulējot varstu termoatstarpes, vienmēr tiek ievērota noteikta secība. To nosaka automobiļu motoru ražojoša rūpnīca, jo ta parasti apraksta, ka maksimali efektīvi parbaudīt un regulēt varstu termoatstarpes. Regulēšanu visbiežak veic aukstam motoram, bet sastopamas konstrukcijas, kur to veic arī siltam motoram.

Parasti pirms varstu termoatstarpju regulēšanas:

parbauda un nepieciešamības gadījuma regulē sadales varpstas piedziņas ķēdes vai zobsiksnas spriegojumu;

nosaka kompresijas takti pirmaja cilindra, lēni griežot kloķvarpstu, kamēr varsti nostadīti pilnīgi aizvērta stavoklī un pirma cilindra virzulis atbilstoši nostatīšanas atzīmēm nonak AMP;

nosaka ieplūdes un izplūdes varstu. To var noteikt pēc ieplūdes un izplūdes kolektora atzarojumiem, ka arī novērojot varstu vēršanas secību.

Visbiežak varstu termoatstarpes parbauda un regulē šada secība:

iesildīt motoru līdz paredzētai temperatūrai, noņemt varstu mehanisma karbas vaku, parbaudīt un vajadzības gadījuma pievilkt cilindru galvas skrūves un divplecu sviru ass balstu nostiprinašanas skrūves;

noņemt detaļas, kas neļauj piekļūt varstiem;

regulejamos varstus nostadīt pilnīgi aizvērta stavoklī - nostadīt pirma cilindra vizuli saspiedes (kompresijas) gajiena beigas AMP vai tuvu tam, lai abi varsti būtu pilnīgi aizvērti, jo tikai šada varstu stavoklī var parbaudīt un regulēt abu varstu atstarpes. Lai noteiktu kompresijas gajienu, lēni griezt motora kloķvarpstu un sekot ieplūdes varstu divplecu sviras kustībai. Pēc tam kloķvarpstu griezt vēl par nepilnu 1/2 apgriezienu, līdz aizzīme, kas atbilst AMP, uz kloķvarpstas ģeneratora piedziņas skriemeļa sakrīt ar radītaju vai aizzīmi uz kartera vaka. Dažam motoru modifikacijam var skatīt aizzīmi uz spararata kartera;

ar spraugmēru parbaudīt atstarpi starp varsta katu un divplecu sviras galu. Ja nepieciešams, atstarpi noregulēt, atbrīvojot pretuzgriezni un griežot divplecu sviras gala ieskrūvēto regulēšanas skrūvi. Pēc regulēšanas pievilkt pretuzgriezni, ar skrūvgriezi noturēt vajadzīga stavoklī regulēšanas skrūvi. Visbeidzot vēlreiz parbaudīt atstarpi;

• parējo cilindru varstus regulējama stavokli nostada saskaņa ar motora cilindru darba kartību, ik reizi pagriežot kloķvarpstu par leņķi 7207i, kur i -motora cilindru skaits; Četrcilindru motoram, kuram motora cilindru darba kartība ir 1 - 3 - 4 - 2 (skatīt 25.att), pēc


28. att. Motora cilindru darba kartība.

abu pirma cilindra varstu noregulēšanas kloķvarpstu pagriež par 72074=180° jeb pusapgriezienu un regulē treša cilindra abu varstu atstarpes. Ja kloķvarpstu pagriež par diviem pusapgriezieniem (vienu pilnu apgriezienu), var noregulēt ceturta cilindra varstu spēles vai, kloķvarpstu pagriežot par trim pusapgriezieniem, var noregulēt abu otra cilindra varstu atstarpes.

Sešcilindru vienrindas motoriem, ka arī sešcilindru V veida motoriem - par 120° kloķvarpstas normalas griešanas virziena un, zinot cilindru darbības secību, regulēt nakama cilindra varstus. Dažu motoru instrukcijas dota īpaša varpstu atstarpju regulēšanas secība.

Astoņcilindru V — veida (V-8) motoram noregulē abu varstu termoatstarpes pirmaja cilindra un pirms katra nakama cilindra varstu spēles regulēšanas kloķvarpsta japagriež par 720° /8 = 90° jeb ceturtdaļapgriezienu. Saskaņa ar motora cilindru darba kartību varstus regulē šada secība: 1. — 5. — 4. — 2. — 6. — 3. — 7. — 8. cilindram (skatīt 28.att.). Parbauda, vai atstarpes pareizi noregulētas visiem motora varstiem. Novieto vieta un nostiprina noņemtas detaļas.

Ja motoru ražojoša rūpnīca varstu termoatstarpei noteikusi divas robežvērtības ka, piemēram, 0,25-0,30 mm, varstu atstarpi ieteicams parbaudīt ar diviem spraugmēriem, kuru biezums attiecīgi ir 0,25-0,30 mm. Varsta termoatstarpe ir pareiza, ja planakais spraugmērs brīvi ievietojas atstarpē, bet biezakais ne.

Ja varsta atstarpei dota tikai viena vērtība, piemēram 0,15 mm, varsta atstarpi vēlams

Varstu termoatstarpju parbaudes un regulēšanas piemēri.

Atkarība no varstu piedziņas mehanisma motoros ar augša gulošiem varstiem (OHV - ZMZ 53), kad sadales varpsta novietota motora cilindru bloka, varstu termoatstarpes parbauda starp divplecu sviras galu un varsta katu (skatīt 29.att).

29. att. OHV mehanisma varstu termoatstarpju parbaude.

Ja atstarpe neatbilst prasītajai, tad regulēšanu veic šada kartība:

atbrīvo regulēšanas skrūves (1) pretuzgriezni (2), ievieto atbilstoša biezuma spraugmēru starp divpleca sviras galu (3) un varsta katu (4);

ar skrūvgriezi ieskrūvē regulēšanas skrūvi, līdz ta viegli saspiež spraugmēru;

ar skrūvgriezi satur regulēšanas skrūvi un vienlaikus pievelk ar uzgriežņu atslēgu pretuzgriezni.

Motoros ar augsti gulošu sadales varpstu (CIH - M412), kad ta iemontēta cilindru galva, termoatstarpju parbaudi veic starp divplecu sviras (4) regulēšanas skrūvi (2) un varsta katu

30.att. CIH mehanisma varstu termoatstarpju parbaude.

Regulē, atbrīvojot pretuzgriezni (3) un ar regulēšanas skrūvi (2) panakot nepieciešamo atstarpi. Pēc tam, pieturot regulēšanas skrūvi, nostiprina pretuzgriezni.

Motoros ar virspusē gulošu(am) sadales varpstu (OHC un DOHC - VW), kad ta(s) atrodas virs cilindru galvas un varsti tiek piedzīti tieši, parbaude un regulēšana atkarīga no varstu piedziņas konstrukcijas:

31. att. OHC mehanisma varstu termoatstarpju parbaude.

Termoatstarpi A parbauda starp sadales varpstas izcilni (3) un vienpleca sviru (2) (rokeri). Regulē, atslabinot pretuzgriezni (5), un iestada pareizu atstarpi, pagriežot sviras balstu (4). Pēc nepieciešamas atstarpes iestadīšanas pietur sviras balstu un pievelk pretuzgriezni .

Termoatstarpi A parbauda starp sadales varpstas izcilni (1) un bīdītaju (2) (skatīt 32.att.).

32.att. OHC mehanisma varstu termoatstarpju parbaude.

Regulē, nomainot regulēšanas plaksni (3) ar cita biezuma plaksni.

Lietojot planaku varstu regulēšanas plaksni, rodas lielaka spēle, bet, lietojot biezaku plaksni, rodas mazaka spēle. Ja pēc autoizgatavotaja instrukcijas spēlei jabūt 0,30 mm. Izmērīta varstu spēle ir 0,25 mm. Esošas regulēšanas plaksnes biezums ir 3,65 mm.

Starpība starp izmērīto varstu spēli un ražotaja noteikto ir 0,30 - 0,25 = 0,05 mm. Varstu spēle tatad ir par mazu. Ta ka esošas regulēšanas plaksnes izmērs ir 3,65 mm, jaunajai plaksnei jabūt

33.att. Varstu regulēšanas plaksne.

3,60 mm biezai. To aprēķina lietojot formulu: N = T + (A - V) [mm], kur

N -jaunas regulēšanas paplaksnes biezums, [mm]

T - vecas regulēšanas paplaksnes biezums, [mm]

A - izmērīta varstu siltumatstarpe, [mm]

V = nepieciešama varstu siltumatstarpe, [mm]

Izmērs uz varstu regulēšanas plaksnes iegravēts apakšdaļa (skatīt 30.att.).

Ta ka regulēšanas plaksne atrodas starp bīdītaju un sadales varpstu, tad tas demontēšanai jalieto speciali instrumenti (skatīt 34.att).

34.att. Regulēšanas plaksnes demontažas instrumenti.

parbaudīt ar diviem 0,15 un 0,15 + 0,02 = 0,17 mm bieziem spraugmēriem. Varsta termoatstarpe ir pareiza, ja planakais spraugmērs sprauga ievietojas ar nelielu piepūli, bet biezako spraugmēru taja nevar ievietot.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2914
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved