Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la agentii economici si institutii

Protectia muncii+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA AGENTII ECONOMICI SI INSTITUTIIOrganizarea apararii impotriva incendiilor este reglementata prin Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si Normele generale de aparare impotriva incendiilor nr. 163 / 2007 .Normele generale de aparare impotriva incendiilor, stabilesc principiile, criteriile de performanta si conditiile tehnice generale privind asigurarea cerintei esentiale 'securitate la incendiu' pentru constructii, instalatii si amenajari, precum si regulile si masurile generale de prevenire si stingere a incendiilor.


Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor


Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune:

a) stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

b) elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

c) elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;

d) organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;

e) planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

f) analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

g) elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;

h) indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;

i) realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;

j) asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

k) planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de incendiu;

l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;

m) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;

n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fisele de instruire.


Structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor


In cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al consiliilor judetene, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale, al institutiilor publice si al operatorilor economici, in functie de nivelul riscului de incendiu si de specificul activitatii, se constituie, dupa caz, urmatoarele structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor:

a) compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;


b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;

c) serviciu public voluntar sau privat pentru situatii de urgenta.


In vederea indeplinirii atributiilor pe linia apararii impotriva incendiilor, consiliile locale si operatorii economici care nu au obligatia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de specialitate, pot desemna din randul personalului propriu un salariat care sa indeplineasca si atributii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot incheia un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, in conditiile legii.

Atributiile pentru structurile prevazute mai sus se stabilesc si se detaliaza astfel incat sa permita indeplinirea obligatiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducatorului institutiei, respectiv autoritatilor administratiei publice.


Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei sunt:


I.     OPERATORI ECONOMICI SI INSTITUTII CARE AU UN NUMAR DE SALARIATI CEL PUTIN EGAL CU CEL STABILIT, CONFORM LEGII, PENTRU INTREPRINDERILE MICI.


a) dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;

b) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;

c) dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

d) dispozitie privind organizarea instruirii personalului;

e) dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;

f) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;

g) reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;

h) conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

i) dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;

j) masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.


Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor ale operatorilor economici/institutiilor mentionate la trebuie sa cuprinda cel putin:

a) planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic/institutiei;

b) fisa obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;

c) raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;

d) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;

e) avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;

g) registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;

h) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

j) lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;

k) planurile de protectie impotriva incendiilor;

l) evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;

m) evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

n) rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;

o) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

p) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

q) grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;

r) rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;

s) programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.


Documentele si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor se actualizeaza de catre cei care le-au intocmit si aprobat, daca:

a) s-au produs modificari ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;

b) s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora;

c) s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii.


II. OPERATORI ECONOMICI, INSTITUTIILE SI ALTE PERSOANE JURIDICE CE DESFASOARA ACTIVITATI IN DOMENIU REGLEMENTAT DE O AUTORITATE, CARE NU SE INCADREAZA IN CEL PUTIN IN CATEGORIA INTREPRINDERILOR MICI : administratorul, conducatorul sau persoana cu functii de conducere, dupa caz, asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor documente:

a) instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;

b) reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

c) organizarea instruirii personalului;

d) dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;

e) reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale.

Documente si evidente specifice apararii impotriva incendiilor care trebuiesc asigurate:

a) documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;

b) avize/autorizatii de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;


d) registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

e) organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca;

f) fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

g) lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

h) rapoartele intocmite in urma controalelor autoritatii de stat si masurile si actiunile proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.


FORME SI MODALITATI PENTRU EVALUAREA SI CONTROLUL

CAPACITATII DE APARAREIMPOTRIVA INCENDIILOR


Controlul de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se exercita, la nivel central, prin inspectia de prevenire si alte compartimente si unitati din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe intregul teritoriu al Romaniei, potrivit competentelor.


Organizarea, conducerea, indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatile structurilor de aparare si securitate nationala se realizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor pe baza normelor aprobate de conducatorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.

La unitatile din structurile prevazute la alin. precedent Inspectoratul General si inspectoratele exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau a sefilor acestora.


Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor


Personalul autoritatilor publice, care, potrivit competentelor si prevederilor legale, executa controale in domeniul apararii impotriva incendiilor, este:

a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti;

b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor din structura ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor din structura autoritatilor administratiei publice locale.


Controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor se efectueaza de:

a) structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor, constituite in cadrul operatorului economic/institutiei/localitatii pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;

b) personalul din componenta preventiva a serviciilor publice, voluntare si private;

c) sefii locurilor de munca respective, zilnic sau pe schimb, dupa caz.


Controlul efectuat de structurile stabilite la alin. precedent lit. a) se finalizeaza prin documente scrise, in care se consemneaza:

a) constructiile si instalatiile care au fost cuprinse in control;

b) constatarile rezultate din teren;

c) propuneri de masuri si actiuni de inlaturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii.


Trimestrial, structurilecare executa controlul propriu al respectarii normelor, dispozitiilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor efectueaza un control de verificare privind respectarea obligatiilor contractuale din domeniul apararii impotriva incendiilor si a normelor specifice de aparare impotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati in perimetrul operatorului economic/institutiei/localitatii.


Constatarile, masurile si deciziile adoptate in urma controalelor se aduc la cunostinta, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.

In baza concluziilor rezultate din controalele autoritatii de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei sau, dupa caz, primarul este obligat sa ia masuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate in domeniul apararii impotriva incendiilor.


Activitatea de aparare impotriva incendiilor desfasurata de operatorul economic, institutie sau organul administratiei publice centrale sau locale se analizeaza, conform legii, semestrial sau anual, precum si cu prilejul finalizarii controalelor si dupa producerea unor incendii.

Analiza prevazuta la alin.precedent se desfasoara pe baza de raport sau informare intocmit/intocmita de structura care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.


Raportul de analiza contine urmatoarele:

a) implementarea noilor prevederi legale;

b) stadiul indeplinirii masurilor stabilite;

c) deficientele care se manifesta in domeniul apararii impotriva incendiilor;

d) concluzii din activitatea de instruire si pregatire a personalului;

e) relatiile cu tertii privind apararea impotriva incendiilor;

f) asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

g) eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

h) propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii.


Aspectele discutate pe timpul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aproba printr-o hotarare care se aduce la cunostinta persoanelor interesate.

La analiza participa in mod obligatoriu, dupa caz, presedintele consiliului judetean, primarul, administratorul operatorului economic, conducatorul institutiei publice, precum si sefii structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, sefii sectoarelor de activitate la care sunt facute mentiuni in raport si proprietarii constructiilor, in situatia utilizarii unei cladiri sau incinte de catre mai multi operatori economici.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3090
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved