Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea analitica si sintetica a stocurilor

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea analitica si sintetica a stocurilor1.1. Contabilitatea analitica a stocurilor

Contabilitatea analitica a stocurilor se organizeaza folosind una din urmatoarele 3 metode:

a)   metoda operativ contabila (pe solduri )

b)   metoda cantitativ valorica ( pe fise de cont analitic)

c)   metoda global valorica

a) Metoda operativ-contabila (pe solduri), presupune realizarea urmatoarelor activitati:

tinerea unei evidente cantitative a stocurilor pe categorii de stocuri la locurile de depozitare (magazii, depozite, etc.) cu ajutorul fisei de magazie;

preluarea in cursul lunii pe baza de borderou de predare a documentelor de intrare-iesire a stocurilor dupa ce ele au fost inregistrate in fisele de magazie si efectuarea unui control al inregistrarilor din fisele de magazie;

intocmirea la sfarsitul fiecarei luni la contabilitate a registrului stocurilor, in care se inscriu urmatoarele :

cantitatile de stocuri preluate din fisele de magazie;

valorile stocurilor calculate prin inmultirea cantitatilor cu preturile de facturare;

totalurile valorice pe grupe, subgrupe, magazii, pe categorii de operatii de intrare si iesire si pe conturile creditoare respectiv debitoare;

registrul stocurilor inlocuieste balanta analitica;

aceasta metoda presupune renuntarea la fisele contabile analitice cantitativ-valorice deschise pe feluri de valori materiale.

b) Metoda cantitativ-valorica (pe fise de cont analitice), presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

la locurile de depozitare se face inregistrarea cantitativa a intrarilor si iesirilor de stocuri in fisele de magazie;

contabilitatea preia pe baza de borderou de predare, documentele de intrare si iesire ;

la contabilitate se face inregistrarea documentelor in fisele de cont analitice deschise pe feluri de valori materiale;

periodic la contabilitate se efectueaza verificarea concordantei inregistrarilor din fisele de magazie cu cele din fisele de cont analitice;

la sfarsitul lunii se face verificarea inregistrarilor din fisele de cont analitice cu situatii din fisele de cont sintetice cu ajutorul balantelor analitice;

Metoda necesita un volum mai mare de munca si ea este utilizata frecvent de intreprinderile mici si mijlocii.

c) Metoda global-valorica, presupune organizarea evidentei valorice atat la nivelul gestiunii cat si in contabilitate:

la nivelul gestiunii se intocmeste Raportul de gestiune in care se inregistreaza zilnic si numai valoric fiecare document justificativ de intrare sau iesire stabilindu-se soldul final;

la contabilitate se deschide pentru fiecare gestiune cate o 'Fisa de cont analitic pentru operatiuni diverse' in care se inscriu operatiile de intrari si iesiri pe baza documentelor justificative individuale sau a centralizatoarelor acestora, dupa caz;

lunar se face controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cele din contabilitate, confruntandu-se soldurile finale din registrul de gestiune si fisele de cont analitic.

1.2. Contabilitatea sintetica a stocurilor

Contabilitatea sintetica a Stocurilor se organizeaza folosind una din urmatoarele doua metode:

a. Metoda inventarului permanent

Metoda inventarului permanent presupune ca toate operatiile de intrare si iesire sa fie inregistrate pe baza documentelor justificative cantitativ si valoric in conturile corespunzatoare de stocuri la cost de achizitie, pret standard sau pret de factura;

Aceasta metoda permite cunoasterea in orice moment a marimii stocurilor si este obligatorie pentru intreprinderile mari.

b. Metoda inventarului intermitent

Metoda inventarului intermitent presupune stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul fiecarei luni, respectiv:

conturile de stocuri se debiteaza la sfarsitul lunii cu soldurile determinate la inventariere si se crediteaza la inceputul lunii urmatoare cu ocazia includerii in cheltuieli a soldurilor constatate la sfarsitul perioadei precedente;intrarile de stocuri din cursul perioadei se inregistreaza direct in conturile de cheltuieli conform premizei ca aceste stocuri sunt destinate consumului sau vanzarii si nu pastrarii acestora in depozite;

valoarea iesirilor de stocuri se determina prin calcul extra contabil dupa relatia :

Valoarea iesirilor = Val. stocurilor initiale+Val. intrarilor - Val. stocurilor finale.

Aceasta metoda nu permite posibilitatea exercitarii unui control riguros asupra integritatii valorilor materiale, orice pierdere sau sustragere din gestiune apare ca o iesire normal.

Metoda este recomandata intreprinderilor mici si mijlocii.

2. Contabilitatea rezultatului

Rezultatul exercitiului se calculeaza ca diferenta intre venituri si cheltuieli, determinand un rezultat:

favorabil cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile si poarta denumirea de profit,

nefavorabil cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile si poarta denumirea de pierdere.

Rezultatul se determina la sfarsitul fiecarei luni cand conturile de venituri isi transfera soldul in creditul contului 121 Profit si pierdere, iar conturile de cheltuieli in debitul aceluiasi cont.

Contabilitatea rezultatului exercitiului se tine cu ajutorul conturilor:

- contul 121 Profit si pierdere este cont bifunctional, in credit este reflectat profitul realizat, iar in debit pierderea realizata.

- contul 129 Repartizarea profitului are functie contabila de active, in debit este reflectat profitul repartizat pe destinatiile stabilite de A.G.A., iar creditarea se face la inceputul anului urmator prin contul 121 Profit si pierdere.

Principalele inregistrari contabile realizate la sfarsitul lunii la inchiderea conturilor de:

venituri : conturi grupa 7 (conturi de venituri) = 121 Profit si pierdere

cheltuieli : 121 Profit si pierdere = conturi grupa 6 (conturi de cheltuieli)

Repartizarea profitului conform destinatiilor stabilite de A.G.A. se face pentru:

cresterea capitalului social,

rezerve,

fond de dezvoltare,

acoperirea pierderilor din anul precedent,

participarea salariatilor la profit,

dividente,

la buget, in cazul regiilor autonome.

Acoperirea pierderii reportata, conform hotararii AGA din:

profitul anului curent,

rezerve,

capitalul social,

rezerve din reevaluare.

Contabilitatea rezultatului reportat

Rezultatul reportat reprezinta o parte sau tot rezultatul exercitiunlui incheiat, care se reporteaza in exercitiile urmatoare pentru a fi repartizat :

pe destinatii - in cazul obtinerii de profit

pentru a se acoperi - in cazul inregistrari pierderii - putand fi recuperata din profiturile impozabile din urmatorii 5 ani, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit

Pierderea fiscala - se recupereaza din profitul neimpozitat - este cea stabilita in declaratiile privind impozitul pe profit, recuperarea ei se face extraontabil, la fiecare termen de plata al impozitului pe profit, cu ocazia intocmirii declaratiei fiscale.

Inregistrarile contabile sunt:

In cazul obtinerii de profit

1.1. Inregistrarea profitului nerepartizat (a carui repartizare s-a amanat)

21 Profit si pierdere    = 117 Rezultatul reportat

1.2. Inregistrarea repartizarii profitului

117 Rezultatul reportat = %

1063 Rezerve statutare sau contractuale

1068 Alte rezerve (fond de dezvoltare)

12 Capital subscris varsat457 Dividende de plata

424 Participarea salariatilor la profit

In cazul inregistrarii unei pierderi

2.1. Inregistrarea pierderii in exercitiul anterior

117 Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere

2.2. Inregistrarea acoperirii pierderii inregistrate anterior

% = 117 Rezultatul reportat

1012 Capital subscris varsat

1061 Rezerve legale

Alte rezerve

129 Repartizarea profitului

Rezerve din reevaluare

Contabilitatea rezultatului exercitiului

Rezultatul exercitiului este contabilizat cu ajutorul a doua conturi:

121 Profit si pierdere

129 Repartizarea profitului

Contul 121 Profit si pierdere este un cont bifunctional, care la sfarsitul unui exercitiu financiar poate prezenta sold:

creditor daca veniturile exercitiului sunt mai mari decat cheltuielile,

debitor daca cheltuielile inregistrate in cursul unui exercitiu financiar sunt mai mari decat veniturile.

Contul 129 Repartizarea profitului este un cont in care se evidentiaza cota parte din profitul curent repartizat pe destinatii.

In conformitate cu O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societati repartizarea profitului se face astfel:

constituirea de rezerve legale 5 % din profitul brut pana la 20 % din capitalul social sau patrimoniul regiei

acoperirea pierderilor din anii precedenti

alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active sau din aplicarea facilitatilor fiscale referitoare la impozitul pe profit

alte repartizari prevazute de lege

pana la 10 % pentru repartizarea salariatilor la profit

minim 50 % din profitul contabil net, ca varsamant la bugetul de stat sau ca dividende, in cazul in care statul este asociat/actionar majoritar sau unic

profitul ramas nerepartizat se va repartiza la alte rezerve si reprezinta sursa proprie de finantare.

la societatile cu capital majoritar/integral privat, repartizarea profitului se face in conformitate cu prevederile din actul constitutiv sau hotararii A.G.A..

Ordonanta nr. 61/05.08.2004 modificarea alin. (1) al art. 1 din O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

Alineatul (1) al articolului 1 din O.G. 64/2001 se modifica si mentioneaza ca la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:

a)   rezerve legale;

b)   alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;

c)   acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;

d)   alte repartizari prevazute de lege;

e)   societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;f)     minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g)   profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

Inregistrarile contabile sunt:

In cazul inregistrarii unei pierderi (inregistrarea reportarii pierderii)

117 Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere

2. In cazul obtinerii de profit

2.1. Inregistrarea repartizarii profitului

129 Repartizarea profitului

1012 Capital subscris si varsat

1063 Rezerve statutare sau contractuale

1068 Alte rezerve (fond de dezvoltare)   

117 Rezultatul reportat (dividene)

117 Rezultatul reportat (participarea salariatilor la profit)

446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

2.2. Inregistrarea constituirii datoriei fata de salariati pentru participarea la profit:

117 Rezultatul reportat = 424 Participarea salariatilor la profit

2.3. Inregistrarea constituirii datoriei fata de actionari pentru dividendele cuvenite

117 Rezultatul reportat = 457 Dividende de plata

2.4. Inregistrarea impozitului pe dividende datorat

Dividende de plata    = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

La inceputul anului urmator se inchide contul 129 Repartizarea profitului cu profitul repartizat:

121 Profit si pierdere = 129 Repartizarea profitului

3. Problema - Seminar 4

Pe baza inventarului intocmit la 31.12.2008 se constata faptul ca, pentru lucrarile aflate in curs de executie costul de productie este de 60.000 RON. Se considera necesara constituirea unui provizion pentru depreciere in suma de 12.000 RON.

Inregistrarile contabile sunt:

a. Inregistrarea lucrarilor nefinalizate

332 Lucrari si servicii in     = 711 Variatia stocurilor 60.000 RON

curs de executie

a. Constituirea si inregistrarea provizionului pentru depreciere

6814 Cheltuieli de exploatare = 393 Provizioane pentru 12.000 RON

privind provizioanele pentru deprecierea productiei in

depreciere active circulante curs de executie

b.Inregistrarea efectuata in ianuarie 2009 a finalizarii lucrarilor in curs de executie din 2008

711 Variatia stocurilor = 332 Lucrari si servicii in 60.000 RON

curs de executie

c. Inregistrarea anularii provizionului pentru depreciere constituit in 2008

393 Provizioane pentru = 7814 Venituri de exploatare 12.000 RON

deprecierea productiei in privind provizioanele pentru curs de executie depreciere active circulante

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1746
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved